AEG F88009W0P, F88009M0P, F88009WOP, ESF6637RLW User manual

AEG F88009W0P, F88009M0P, F88009WOP, ESF6637RLW User manual
FAVORIT 88009
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
18
33
50
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen
over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Laat kinderen niet met
het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit
de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
1.2 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
Aansluiting aan de
waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op
met de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op met
de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
4
www.aeg.com
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
1.3 Gebruik
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
– Bed-and-breakfast accomodaties.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te
voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er
kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken, brand of brandwonden.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl
er een programma wordt uitgevoerd.
1.4 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
NEDERLANDS
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
2
1
3
4
13
12
10 9
11
7
8
5
6
1 Bovenblad
8 Waterhardheidsknop
2 Top sproeiarm
9 Glansmiddeldoseerbakje
3 Bovenste sproeiarm
4 Onderste sproeiarm
10 Wasmiddeldoseerlade
5 Filters
12 Onderrek
6 Typeplaatje
13 Bovenrek
11 Bestekmand
7 Zoutreservoir
3. BEDIENINGSPANEEL
1
Auto Off
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
2 A B C 3
Quick
60MIN
55°
ProZone
70°
4
45°
5
6
8
7
6
Delay
Start
5
6
www.aeg.com
1 Aan/uit-toets
5 Delay-tiptoets
2 Program-tiptoets
3 Programma-indicatielampjes
6 Start-tiptoets
4 Display (weergave)
8 Option-tiptoets
Indicatielampjes
7 Indicatielampjes
Beschrijving
Multitab-indicatielampje.
ÖKO PLUS-indicatielampje.
ExtraHygiene-indicatielampje.
Wasfase-indicatielampje.
Spoelfase-indicatielampje.
Droogfase-indicatielampje.
Einde-indicatielampje.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje
is uit als het programma werkt.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als
het programma werkt.
Indicatielampje uitstel.
Deur-indicatielampje. Gaat aan wanneer de deur
niet is gesloten.
4. PROGRAMMA’S
Programma
1)
2)
3)
Mate van vervuiling
Type lading
Programma
fasen
Options (Opties)
Alles
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen van 45 °C tot
70 °C
Spoelingen
Drogen
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Afwassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
ÖKO PLUS
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Afwassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
NEDERLANDS
Programma
Mate van vervuiling
Type lading
Programma
fasen
Options (Opties)
4)
Net gemaakt vuil
Serviesgoed en
bestek
Afwassen 60 °C
Spoelen
ExtraHygiene
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Afwassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
Drogen
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Afwassen 55 °C
Spoelingen
ExtraHygiene
5)
6)
Gecombineerd vuil Voorspoelen
Serviesgoed, beAfwassen 70 °C
stek en pannen
Spoelingen
Drogen
Drogen
ÖKO PLUS
Normaal of licht
bevuild
Teer serviesgoed
en glaswerk
ÖKO PLUS
Afwassen 45 °C
Spoelingen
Drogen
7
1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de
korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de
programmaduur worden automatisch aangepast.
2) Dit programma bevat de optie ExtraHygiene.
3) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo
weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard
lang.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft
goede wasresultaten in een korte tijd.
5) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal
bevuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaardprogramma voor testinstituten.)
6) Met dit programma kunt u een lading met gecombineerde bevuiling afwassen. Erg
zwaar bevuild serviesgoed in de onderste mand en normaal bevuild serviesgoed in de
bovenste mand. De waterdruk en de watertemperatuur in het onderrek zijn hoger dan in
het bovenrek.
Verbruikswaarden
Programma1)
Duur
(min)
Energie
(kWh)
Water
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
8
www.aeg.com
Programma1)
Duur
(min)
Energie
(kWh)
Water
(l)
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan de programmaduur en de verbruikswaarden veranderen.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:
[email protected]
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.
5. OPTIES
Schakel de opties in of uit, voordat u een programma start. U
kunt de opties niet inschakelen
of uitschakelen als er een programma bezig is.
Zorg er als één of meerdere opties worden ingesteld voor dat
de bijbehorende lampjes branden voordat het programma
start.
3. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje gevuld
zijn.
4. Start het kortste programma met een
spoelfase, zonder afwasmiddel en
zonder vaat.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
5.2 ÖKO PLUS
5.1 Multitabfunctie
Activeer deze optie alleen als u allesin-1-tabletten gebruikt.
Deze optie stopt de stroom van glansmiddel en zout. De bijbehorende indicatielampje gaan uit.
De programmaduur kan stijgen.
• Blijf op Option drukken tot het lampje
multitab aan gaat.
• De optie blijft aan tot u het uitschakelt. Blijf op Option drukken tot het
lampje multitab uit gaat.
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van alles-in-1 tabletten
voordat u afwastabletten, spoelmiddel
en vaatwaszout apart gaat gebruiken:
1. Schakel de multitab-optie uit.
2. Stel de waterontharder in op het
hoogste niveau.
Met deze optie wordt de temperatuur in
de droogfase verlaagd. Het energieverbruik daalt met 25%.
De borden kunnen nog nat zijn aan het
einde van het programma.
Druk op de ÖKO PLUS-aanraaktoets:
• Als de optie van toepassing is voor
het programma, dan gaat het bijbehorende lampje branden.
• Als de optie niet van toepassing is
voor het programma, dan knippert het
bijbehorende lampje een paar seconden en dan gaat het uit.
5.3 ExtraHygiene
Deze optie geeft betere resultaten voor
de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft
de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C.
Druk op de aanraaktoets ExtraHygiene:
NEDERLANDS
• Als de optie van toepassing is voor
het programma, dan gaat het bijbehorende lampje branden.
• Als de optie niet van toepassing is
voor het programma, dan knippert het
9
bijbehorende lampje een paar seconden en dan gaat het uit.
6. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Als dat niet het geval is, dan stelt u
de waterontharder in. Neem contact
op met uw plaatselijke waterinstantie
voor informatie over de hardheid van
het water in uw omgeving.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen wasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een
programma om dit te verwijderen.
Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de mandjes niet.
Activeer de multitabfunctie als u
gecombineerde afwastabletten
gebruikt.
6.1 De waterontharder instellen
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Handmatig
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
10 www.aeg.com
Handmatig instellen
Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of
2.
Elektronische instelling
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot de indicatielampjes (A),
(B) en (C) gaan knipperen.
4. Druk op Program.
• De indicatielampjes (B) en (C) gaan
uit.
• Het indicatielampje (A) blijft knipperen.
• Het display toont de instelling van
de waterontharder. Voorbeeld:
= niveau 5.
5. Druk herhaaldelijk op Program om
de instelling te wijzigen.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
6.2 Het zoutreservoir vullen
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe een liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met regenereerzout.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
LET OP!
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het
bijvult. Gevaar voor roest. Start
om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
NEDERLANDS
11
6.3 Het glansmiddeldoseerbakje vullen
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Druk op de ontgrendelknop (D) om
het deksel (C) te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding 'max'.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen
tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid).
7. DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg ervoor dat
het apparaat in de instelmodus staat.
Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN
EN STARTEN'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.
7.1 Vaatwasmiddel gebruiken
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Druk op de ontgrendelknop (B) om
het deksel (C) te openen.
Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A) .
Plaats een kleine hoeveelheid van
het vaatwasmiddel in de binnenkant
van de deur van het apparaat als het
programma een voorwasfase heeft.
Als u vaatwastabletten gebruikt,
plaatst u deze in het doseerbakje
(A).
Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
12 www.aeg.com
7.2 Een programma instellen
en starten
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus
staan om bepaalde acties te accepteren.
Het apparaat staat in de instelmodus als,
na de activering:
• Alle programmalampjes aan gaan.
• De display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
Als het bedieningspaneel andere instellingen toont, houd dan de functietoetsen Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot het apparaat in instelmodus
staat.
Een programma starten
zonder een uitgestelde start
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
3. Sluit de deur van het apparaat.
4. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
5. Blijf op Program drukken tot de aanduiding van het programma dat u
wilt instellen verschijnt.
• De duur van het programma knippert op display.
• De fase-indicatielampjes van het
ingestelde programma gaan branden.
6. Indien gewenst kunt u de opties instellen.
7. Druk op Start. Het programma wordt
gestart.
• Alleen de indicatie van de fase in
werking blijft aan.
• Het display toont de programmaduur die afloopt in stappen van 1
minuut.
Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Stel het programma en de opties in.
2. Blijf op Delay drukken tot het display
de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).
• De uitgestelde tijd knippert op de
display.
• Het indicatielampje van de uitgestelde start staat aan.
3. Druk op Start. Het aftellen start.
• Het display toont het aftellen van
de uitgestelde start in stappen van
1 uur.
• De fase-indicatielampjes van het
ingestelde programma gaan uit.
• Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het programma gestart.
– Het indicatielampje van de lopende
fase gaat aan.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Blijf op Delay drukken tot:
• Het display geeft de programmaduur
weer.
• De fase-indicatielampjes aan gaan.
• Het programma wordt gestart.
Het programma annuleren
Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot:
• Alle programmalampjes aan gaan.
• Het display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje
aanwezig is voordat u een nieuw
programma start.
Aan het einde van het
programma
Als het programma voltooid is, is het indicatielampje einde aan en toont het
display 0.
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te deactiveren.
2. Draai de waterkraan dicht.
NEDERLANDS
Als u niet op de aan-/uittoets
drukt, schakelt Auto Off het apparaat na een paar minuten automatisch uit. Dit helpt het energieverbruik te verminderen.
13
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat
neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en
dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het
apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
8. AANWIJZINGEN EN TIPS
8.1 De waterontharder
Hard water bevat een grote hoeveelheid
mineralen die schade aan het apparaat
en slechte schoonmaakresultaten kan
veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen.
Het regenereerzout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor
de waterontharder in te stellen. Dit zorgt
ervoor dat de waterontharder de juiste
hoeveelheid regenereerzout en water
gebruikt.
8.2 De korven inruimen
Zie de meegeleverde folder voor
voorbeelden van het inruimen
van de korven.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Voor het gemakkelijk verwijderen van
aangebrande voedselresten weekt u
de pannen eerst in water voordat u ze
in het apparaat plaatst.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar schuiven. Meng lepels met ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in de bovenste
korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen
niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
8.3 Met behulp van zout,
glansmiddel en afwasmiddel
• Gebruik alleen zout, glansmiddel en
afwasmiddel voor afwasautomaten.
Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
• Het glansmiddel helpt om tijdens de
laatste spoelfase het servies te drogen
zonder strepen en vlekken.
• Gecombineerde afwastabletten bevatten vaatwasmiddel, glansmiddel en
andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de
instructies op de verpakking van de
producten.
• Vaatwastabletten worden bij korte
programma's niet helemaal opgelost.
Wij bevelen u aan de tabletten alleen
bij lange programma's te gebruiken,
om restjes afwasmiddel op uw serviesgoed te voorkomen.
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
14 www.aeg.com
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
8.4 Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
9. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en trek
de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters
en reinig deze zo nodig.
9.1 De filters reinigen
C
1.
Draai het filter (A) linksom en verwijder het.
2.
Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zet het filter (B) terug in de startpositie. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
NEDERLANDS
6.
15
Monteer het filter (A) en zet het in
positie in filter (B). Rechtsom draaien tot het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen.
9.2 De sproeiarmen reinigen
9.3 Buitenkant reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig voorwerp.
Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.
10. PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens
de werking.
Raadpleeg voordat u contact opneemt
met de klantenservice de informatie over
het oplossen van problemen.
Bij sommige problemen wordt er op
de display een alarmcode weergegeven:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
•
- Het apparaat pompt geen water
weg.
•
- Het bescherminssysteem tegen
waterlekkage is in werking getreden.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat
u controles uitvoert.
Probleem
Mogelijke oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
Zorg dat de stekker in het stopcontact is gestoken.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
Het programma start niet.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Druk op Start.
Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde
van het aftellen.
Het apparaat wordt niet met wa- Controleer of de waterkraan is geopend
ter gevuld.
16 www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oplossing
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem
hiervoor zo nodig contact op met uw lokale
waterleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang
niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in
de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water Controleer of de gootsteenafvoer niet verweg.
stopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in
de waterafvoerslang aanwezig zijn.
Het beschermingssysteem tegen lekkage is aan.
Draai de waterkraan dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het
punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling.
10.1 Als de afwas- en
droogresultaten niet naar
wens zijn
Witte strepen of een blauwe waas op
glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op een lagere stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en droog water komen op
glazen en serviesgoed terecht.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op
een hogere stand.
• De kwaliteit van het vaatwasmiddel
kan de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat.
• Het afwasprogramma bevatte geen
droogfase of een droogfase op lage
temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan
de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de gecombineerde
vaatwastabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer
het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de
gecombineerde afwastabletten.
Zie 'AANWIJZINGEN EN TIPS'
voor andere mogelijke oorzaken.
Activeer het
glansmiddeldoseerbakje als de
multitabfunctie geactiveerd is
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA
INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot de indicatielampjes (A),
(B) en (C) gaan knipperen.
4. Druk op Option.
• De indicatielampjes (A) en (C) gaan
uit.
• Het indicatielampje (B) blijft knipperen.
• Wordt op de display de instelling
van het glansmiddeldoseerbakje
weergegeven
NEDERLANDS
Uit
Aan
5. Druk op Option om de instelling te
wijzigen.
17
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
7. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
8. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
11. TECHNISCHE INFORMATIE
Afmeting
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zie het typeplaatje.
Voltage
596 / 850 / 610
220-240 V
Tijd
50 Hz
Waterdruk
Min. / max. (bar / MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vermogen
Couverts
Energieverbruik
Modus aan
0.10 W
Modus uit
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om
het energieverbruik te verminderen.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
18 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
21
22
24
24
26
28
29
30
32
32
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
19
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance
for future reference.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
1.1 Children and vulnerable
people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge use the appliance. They must have supervision or
instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible
for their safety. Do not let children
play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
1.2 Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
WARNING!
Dangerous voltage.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug
from the mains socket. Contact the
service to replace the water inlet hose.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with
the power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
1.3 Use
• This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
20 www.aeg.com
– Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
WARNING!
Risk of injury.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp
points in the cutlery basket with the
points down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall
on it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the
detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent
on the dishes.
WARNING!
Risk of electrical shock, fire or
burns.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
1.4 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and dispose of
it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
ENGLISH
2. PRODUCT DESCRIPTION
2
1
3
4
13
12
10 9
11
7
8
5
6
1 Worktop
8 Water hardness dial
2 Top spray arm
9 Rinse aid dispenser
3 Upper spray arm
4 Lower spray arm
10 Detergent dispenser
5 Filters
12 Lower basket
6 Rating plate
13 Upper basket
11 Cutlery basket
7 Salt container
3. CONTROL PANEL
1
Auto Off
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
2 A B C 3
Quick
60MIN
55°
ProZone
70°
4
45°
5
6
8
7
6
Delay
Start
21
22 www.aeg.com
1 On/off button
5 Delay touchpad
2 Program touchpad
3 Programme indicators
6 Start touchpad
4 Display
8 Option touchpad
Indicators
7 Indicators
Description
Multitab indicator.
ÖKO PLUS indicator.
ExtraHygiene indicator.
Washing phase indicator.
Rinsing phase indicator.
Drying phase indicator.
End indicator.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the
programme operates.
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Delay indicator.
Door indicator. It comes on when the door is not
closed.
4. PROGRAMMES
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Options
All
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash from 45 °C to
70 °C
Rinses
Dry
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
3)
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
4)
Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 60 °C
Rinse
1)
2)
ExtraHygiene
ENGLISH
Programme
5)
6)
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Options
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Normal soil
Crockery and cutlery
Wash 55 °C
Rinses
ExtraHygiene
Mixed soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
Normal or light soil Wash 45 °C
Delicate crockery
Rinses
and glassware
Dry
ÖKO PLUS
23
1) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It
automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy
consumption and the programme duration.
2) This programme includes the ExtraHygiene option.
3) This is the most silent washing programme. The pump works at a very low speed to
decrease the level of noise. Because of the low speed, the programme duration is long.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results
in a short time.
5) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption
for crockery and cutlery with normal soil. (This is the standard programme for test
institutes).
6) With this programme you can wash a load with mixed soil. Very heavy soil in the lower
basket and normal soil in the upper basket. The water pressure and the water
temperature in the lower basket are higher than in the upper basket.
Consumption values
Programme1)
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the
options and the quantity of dishes can change the programme duration and the
consumption values.
24 www.aeg.com
Information for test institutes
For all the necessary information for test performance. send an email to:
[email protected]
Write down the product number (PNC) that is on the rating plate.
5. OPTIONS
Activate or deactivate the options before the start of a programme. You cannot activate or
deactivate the options while a
programme operates.
5. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
6. Adjust the released quantity of rinse
aid.
If one or more options are set,
make sure that the related indicators are on before the programme starts.
5.2 ÖKO PLUS
5.1 Multitab
Activate this option only when you use
the combi detergent tablets.
This option deactivates the flow of rinse
aid and salt. The related indicators are
off.
The programme duration can increase.
• Press Option again and again until the
multitab indicator comes on.
• The option stays on until you deactivate it. Press Option again and again
until the multitab indicator goes off.
If you stop to use the combi
detergent tablets, before you start to
use separately detergent, rinse aid
and dishwasher salt, do these steps:
1. Deactivate the multitab option.
2. Set the water softener to the highest
level.
3. Make sure that the salt container and
the rinse aid dispenser are full.
4. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent and
without dishes.
This option decreases the temperature
in the drying phase. The energy consumption decreases by 25%.
The dishes can be wet at the end of the
programme.
Press the ÖKO PLUS touchpad:
• If the option is applicable to the programme, the related indicator comes
on.
• If the option is not applicable to the
programme, the related indicator
flashes for some seconds and then
stays off.
5.3 ExtraHygiene
This option gives better results for the
hygiene. During the rinsing phase, the
temperature stays at 70 °C for 10 to 14
minutes.
Press the ExtraHygiene touchpad:
• If the option is applicable to the programme, the related indicator comes
on.
• If the option is not applicable to the
programme, the related indicator
flashes for some seconds and then
stays off.
6. BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the set level of the
water softener agrees with the water
hardness in your area. If not, adjust
the water softener. Contact your local
water authority to know the water
hardness in your area.
ENGLISH
2.
3.
4.
5.
Fill the salt container.
Fill the rinse aid dispenser.
Open the water tap.
Processing residues can stay in the
appliance. Start a programme to re-
25
move them. Do not use detergent
and do not load the baskets.
If you use the combi detergent
tablets, activate the multitab option.
6.1 Adjusting the water softener
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
Electronic adjustment
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold Delay and Start at
the same time until the indicators (A),
(B) and (C) flash.
4. Press Program.
• The indicators (B) and (C) go off.
• The indicator (A) continues to flash.
26 www.aeg.com
• The display shows the setting of
the water softener. Example:
=
level 5.
5. Press Program again and again to
change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
6.2 Filling the salt container
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher salt.
Remove the salt around the opening
of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
CAUTION!
Water and salt can come out
from the salt container when you
fill it. Risk of corrosion. To prevent it, after you fill the salt container, start a programme.
6.3 Filling the rinse aid dispenser
Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
You can turn the selector of the
released quantity (B) between
position 1 (lowest quantity) and
position 4 (highest quantity).
7. DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode, refer
to ’SETTING AND STARTING A PROGRAMME’.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill
the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
ENGLISH
27
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree
of soil.
7.1 Using the detergent
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Setting and starting a
programme
Setting mode
The appliance must be in setting mode
to accept some operations.
The appliance is in setting mode when,
after the activation:
• All the programme indicators come
on.
• The display shows two horizontal status bars.
If the control panel shows other conditions, press and hold Delay and Start at
the same time until the appliance is in
setting mode.
Starting a programme without
delay start
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance.
3. Close the appliance door.
4. Make sure that the appliance is in
setting mode.
5. Press Program again and again until
the indicator of the programme that
you want to set comes on.
• The programme duration flashes in
the display.
• The phase indicators of the set
programme come on.
Press the release button (B) to open
the lid (C).
Put the detergent in the compartment (A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
6. If you want, you can set the options.
7. Press Start. The programme starts.
• Only the indicator of the phase in
operation stays on.
• The display shows the programme
duration that decreases with steps
of 1 minute.
Starting a programme with
delay start
1. Set the programme and the options.
2. Press Delay again and again until the
display shows the delay time you
want to set (from 1 to 24 hours).
• The delay time flashes in the display.
• The delay indicator is on.
3. Press Start. The countdown starts.
• The display shows the countdown
of the delay start that decreases
with steps of 1 hour.
• The phase indicators of the set
programme go off.
• When the countdown is completed,
the programme starts.
– The indicator of the phase in operation comes on.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door, the appliance
stops. When you close the door, the ap-
28 www.aeg.com
pliance continues from the point of interruption.
Cancelling the delay start
while the countdown operates
Press Delay again and again until:
• The display shows the programme duration.
• The phase indicators come on.
• The programme starts.
Cancelling the programme
Press and hold Delay and Start at the
same time until:
• All the programme indicators come
on.
• The display shows 2 horizontal status
bars.
Make sure that there is detergent
in the detergent dispenser before you start a new programme.
1. Press the on/off button to deactivate
the appliance.
2. Close the water tap.
If you do not press the on/off
button, the Auto Off device automatically deactivates the appliance after some minutes. This
helps to decrease the energy
consumption.
• Let the dishes become cold
before you remove them from
the appliance. Hot dishes can
be easily damaged.
• First remove the items from
the lower basket, then from
the upper basket.
• There can be water on the
sides and on the door of the
appliance. Stainless steel becomes cool more quickly than
the dishes.
At the end of the programme
When the programme is completed, the
end indicator comes on and the display
shows 0.
8. HINTS AND TIPS
8.1 The water softener
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water
softener clean and in good conditions. It
is important to set the right level of the
water softener. This makes sure that the
water softener uses the correct quantity
of dishwasher salt and water.
8.2 Loading the baskets
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items
made of wood, horn, aluminium, pewter and copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the
items.
• To remove easily remaining burned
food, soak pots and pans in water before you put them in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
ENGLISH
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put the small items in the cutlery basket.
• Put the light items in the upper basket. Make sure that they do not move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
8.3 Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• The rinse aid helps, during the last
rinsing phase, to dry the dishes without streaks and stains.
• Combi detergent tablets contain detergent, rinse aid and other added
agents. Be sure that these tablets are
applicable to the water hardness in
your area. Refer to the instructions on
the packaging of the products.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware,
we recommend that you use the tablets with long programmes.
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to
the instructions on the detergent
packaging.
8.4 Before starting a
programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly installed.
• The spray arms are not clogged.
• The position of the items in the baskets is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use combi detergent tablets).
• The cap of the salt container is tight.
9. CARE AND CLEANING
WARNING!
Before maintenance, deactivate
the appliance and disconnect the
mains plug from the mains socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
9.1 Cleaning the filters
1.
C
C
B
A
29
Turn the filter (A) counterclockwise
and remove it.
30 www.aeg.com
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
To disassemble the filter (A), pull
apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Put the filter (B) to its initial position.
Make sure that it assembles correctly under the two guides (C).
Assemble the filter (A) and put it into position in filter (B). Turn it clockwise until it locks.
An incorrect position of the filters
can cause bad washing results
and damage to the appliance.
9.2 Cleaning the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged, remove remaining parts of soil with
a thin pointed object.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning
pads or solvents.
9.3 External cleaning
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
10. TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
Before you contact the Service, refer to
the information that follows for a solution to the problem.
With some problems, the display
shows an alarm code:
•
- The appliance does not fill with
water.
•
- The appliance does not drain
the water.
•
- The anti-flood device is on.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you do the checks.
Problem
Possible solution
You cannot activate the appliance.
Make sure that the mains plug is connected
to the mains socket.
Make sure that there is not a damaged fuse
in the fuse box.
ENGLISH
31
Problem
Possible solution
The programme does not start.
Make sure that the appliance door is closed.
Press Start.
If the delay start is set, cancel the setting or
wait for the end of the countdown.
The appliance does not fill with
water.
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water
supply is not too low. For this information,
contact your local water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is
not clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or
bends.
The appliance does not drain
the water.
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks
or bends.
The anti-flood device is on.
Close the water tap and contact the Service.
After the checks are completed, activate
the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other alarm codes,
contact the Service.
10.1 If the washing and drying
results are not satisfactory
Whitish streaks or bluish layers on
glasses and dishes
• The released quantity of rinse aid is
too much. Adjust the rinse aid selector
to a lower position.
• The quantity of detergent is too much.
Stains and dry water drops on glasses
and dishes
• The released quantity of rinse aid is
not sufficient. Adjust the rinse aid selector to a higher position.
• The quality of the detergent can be
the cause.
Dishes are wet
• The programme is without a drying
phase or with a low temperature drying phase.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the
cause.
• The quality of the combi detergent
tablets can be the cause. Try a different brand or activate the rinse aid dispenser and use rinse aid together with
the combi detergent tablets.
Refer to ‘HINTS AND TIPS’ for
other possible causes.
Activating the rinse aid
dispenser with the multitab
function activated
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold Delay and Start at
the same time until the indicators (A),
(B) and (C) flash.
32 www.aeg.com
4. Press Option .
• The indicators (A) and (C) go off.
• The indicator (B) continues to flash.
• The display shows the setting of
the rinse aid dispenser.
5. Press Option to change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
7. Adjust the released quantity of rinse
aid.
8. Fill the rinse aid dispenser.
Off
On
11. TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth
(mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
596 / 850 / 610
220-240 V
Frequency
50 Hz
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Capacity
Place settings
12
Power consumption
Left-on mode
0.10 W
Off-mode
0.10 W
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
12. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
FRANÇAIS
33
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
36
36
37
39
40
42
44
46
47
48
49
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
34 www.aeg.com
1.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice
avec votre appareil pour vous y référer
ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte
une soupape de sécurité et une gaine
avec un câble d'alimentation intérieur.
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure
ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris
des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins
qu'une personne responsable de leur
sécurité ne les supervise ou leur donne des instructions sur la manière de
l'utiliser. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque
celle-ci est ouverte.
1.2 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
Raccordement à l'arrivée
d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la
fiche de la prise secteur. Contactez le
service après-vente pour remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation.
Contactez le service après-vente ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'ins-
FRANÇAIS
tallation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez pas sur le câble électrique
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
1.3 Utilisation
• Cet appareil est conçu uniquement
pour un usage domestique et des situations telles que:
– Cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les
clients, dans des hôtels et autres
lieux de séjour
– En chambre d'hôte.
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts
avec des bouts pointus dans le panier
à couverts avec les pointes tournées
vers le bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil
ouverte sans surveillance pour éviter
tout risque de chute.
• Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consi-
35
gnes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester du produit de lavage sur la vaisselle.
AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution, d'incendie ou de brûlures.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à
proximité ou sur l'appareil.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un programme.
1.4 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
36 www.aeg.com
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
2
1
3
4
13
12
10 9
11
7
8
5
6
1 Plan de travail
8 Sélecteur de dureté de l'eau
2 Bras d'aspersion supérieur
9 Distributeur de liquide de rinçage
3 Bras d'aspersion intermédiaire
4 Bras d'aspersion inférieur
10 Distributeur de produit de lavage
5 Filtres
12 Panier inférieur
6 Plaque signalétique
13 Panier supérieur
11 Panier à couverts
7 Réservoir de sel régénérant
3. BANDEAU DE COMMANDE
1
Auto Off
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
2 A B C 3
Quick
60MIN
55°
ProZone
70°
4
45°
5
6
8
7
6
Delay
Start
FRANÇAIS
1 Touche Marche/Arrêt
5 Touche Delay
2 Touche Program
3 Voyants des programmes
6 Touche Start
4 Affichage
8 Touche Option
Voyants
37
7 Voyants
Description
Voyant « Tout en 1 ».
Voyant ÖKO PLUS.
Voyant ExtraHygiene.
Voyant de phase de lavage.
Voyant de phase de rinçage.
Voyant de phase de séchage.
Voyant de fin.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant
est éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant de départ différé.
Voyant de porte. Il s'allume lorsque la porte n'est
pas fermée.
4. PROGRAMMES
Programme
1)
2)
3)
Degré de salissure
Type de charge
Phases du
programme
Options
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage de 45 °C à
70 °C
Rinçages
Séchage
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
ÖKO PLUS
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
38 www.aeg.com
Programme
4)
5)
6)
Degré de salissure
Type de charge
Phases du
programme
Options
Vaisselle fraîchement salie
Vaisselle et couverts
Lavage à 60 °C
Rinçage
ExtraHygiene
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Lavage à 55 °C
Rinçages
ExtraHygiene
Saleté variable
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
ÖKO PLUS
Normalement ou
légèrement sale
Vaisselle fragile et
verres
Lavage à 45 °C
Rinçages
Séchage
ÖKO PLUS
1) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il
règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation
d'énergie et la durée du programme.
2) Ce programme inclut l'option ExtraHygiene.
3) C'est le programme de lavage le plus silencieux. La pompe fonctionne à une vitesse très
faible pour diminuer le niveau sonore. En raison de la vitesse réduite, la durée du
programme est longue.
4) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de
bons résultats de lavage en peu de temps.
5) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la
vaisselle et les couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les
instituts de tests.)
6) Ce programme vous permet de laver de la vaisselle dont le degré de salissure n'est pas
homogène. Vaisselle très sale dans le panier inférieur et vaisselle normalement sale dans
le panier supérieur. La pression et la température de l'eau sont plus élevées dans le
panier inférieur que dans le panier supérieur.
Valeurs de consommation
Programme1)
Durée
(min)
Consommation
électrique
(kWh)
Eau
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
FRANÇAIS
Programme1)
Durée
(min)
Consommation
électrique
(kWh)
Eau
(l)
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
39
1) La durée du programme et les valeurs de consommation peuvent changer en fonction
de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique,
de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
Informations pour les instituts de test
Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électronique à l'adresse :
[email protected]
Notez le numéro du produit (PNC) situé sur la plaque signalétique.
5. OPTIONS
Activez ou désactivez les options
avant de démarrer un programme. Vous ne pouvez pas activer
ni désactiver les options pendant
le déroulement d'un programme.
Si vous avez activé une ou plusieurs options, assurez-vous que
les voyants correspondants sont
allumés avant le démarrage du
programme.
5.1 « Tout en 1 »
Activez cette option uniquement si vous
utilisez des pastilles de détergent multifonctions.
Cette option désactive le débit du liquide de rinçage et du sel régénérant. Les
voyants correspondants sont éteints.
La durée du programme peut augmenter.
• Appuyez sur Option à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole de la
fonction « Tout en 1 » s'allume.
• Cette option reste activée jusqu'à ce
que vous la désactiviez. Appuyez sur
Option à plusieurs reprises jusqu'à ce
que le symbole de la fonction « Tout
en 1 » s'éteigne.
Si vous cessez d'utiliser des pastilles
de détergent multifonctions, avant de
commencer à utiliser à la fois du
produit de lavage, du liquide de
rinçage et du sel régénérant,
effectuez ces étapes :
1. Désactivez l'option « Tout en 1 ».
2. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximal.
3. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.
4. Démarrez le programme le plus court
par une phase de rinçage, sans produit de lavage ni vaisselle.
5. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région.
6. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
5.2 ÖKO PLUS
Cette option diminue la température
pendant la phase de séchage. La consommation d'énergie diminue ainsi de
25 %.
Il se peut que la vaisselle soit encore
mouillée à la fin du programme.
40 www.aeg.com
Appuyez sur la touche ÖKO PLUS :
• Si cette option est compatible avec le
programme, le voyant correspondant
s'allume.
• Si cette option n'est pas compatible
avec le programme, le voyant correspondant clignote pendant quelques
secondes puis s'éteint.
5.3 ExtraHygiene
rinçage, la température reste à 70 °C
pendant 10 à 14 minutes.
Appuyez sur la touche ExtraHygiene :
• Si cette option est compatible avec le
programme, le voyant correspondant
s'allume.
• Si cette option n'est pas compatible
avec le programme, le voyant correspondant clignote pendant quelques
secondes puis s'éteint.
Cette option donne de meilleurs résultats d'hygiène. Au cours de la phase de
6. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le niveau réglé
pour l'adoucisseur d'eau correspond
à la dureté de l'eau de votre région.
Dans le cas contraire, réglez le niveau
de l'adoucisseur d'eau. Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus du processus de fabrication peuvent subsister dans l'appareil. Démarrez un programme pour
les évacuer. N'utilisez pas de produit
de lavage et ne chargez pas les paniers.
Si vous utilisez des pastilles de
détergent multifonctions, activez
l'option « Tout en 1 ».
6.1 Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage de
l'adoucisseur
d'eau
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°tH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
FRANÇAIS
41
Réglage de
l'adoucisseur
d'eau
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°tH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Réglage d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2.
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez appuyées les touches Delay et Start simultanément jusqu'à ce
que les voyants (A), (B) et (C) clignotent.
4. Appuyez sur Program.
• Les voyants (B) et (C) s'éteignent.
• Le voyant (A) continue à clignoter.
• L'écran indique le réglage de
l'adoucisseur d'eau. Exemple :
= niveau 5.
5. Appuyez sur Program à plusieurs reprises pour modifier le réglage.
6. Mettez à l'arrêt l'appareil pour confirmer.
42 www.aeg.com
6.2 Remplissage du réservoir de sel régénérant
1.
2.
3.
4.
5.
Tournez le couvercle vers la gauche
et ouvrez le réservoir de sel régénérant.
Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
première fois).
Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.
Enlevez le sel qui se trouve autour
de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
Tournez le couvercle vers la droite
pour fermer le réservoir de sel régénérant.
ATTENTION
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque de corrosion. Afin d'éviter
cela, après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez
un programme.
6.3 Remplissage du distributeur de liquide de rinçage
M AX
4
3 2
1
+
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(D) pour ouvrir le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage (A), sans dépasser le repère « max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant pour éviter tout excès de
mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
1.
B
A
-
C
D
Vous pouvez tourner le sélecteur
de quantité délivrée (B) entre la
position 1 (quantité minimale) et
la position 4 (quantité maximale).
7. UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation ; reportez-vous au chapitre
« RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
FRANÇAIS
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez le
réservoir.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
43
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté au type de vaisselle et au degré de
salissure.
7.1 Utilisation du produit de lavage
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Réglage et départ d'un
programme
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer certaines opérations.
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque, après sa mise en fonctionnement :
• Tous les voyants des programmes s'allument.
• Deux lignes horizontales apparaissent
sur l'écran.
Si le bandeau de commande indique
d'autres conditions, maintenez appuyées
simultanément les touches Delay et
Start jusqu'à ce que l'appareil se mette
en mode Programmation.
Démarrage d'un programme
sans départ différé
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement l'appareil.
3. Fermez la porte de l'appareil.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(B) pour ouvrir le couvercle (C).
Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A).
Si le programme comporte une phase de prélavage, versez une petite
quantité de produit de lavage à l'intérieur de la porte de l'appareil.
Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez une pastille dans le
compartiment (A).
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
4. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation.
5. Appuyez sur Program à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant du
programme que vous souhaitez sélectionner s'allume.
• La durée du programme clignote
sur l'affichage.
• Les voyants des phases correspondant au programme sélectionné
s'allument.
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir des options.
7. Appuyez sur Start. Le programme
démarre.
• Seul le voyant correspondant à la
phase en cours reste allumé.
• L'affichage indique le décompte
de la durée du programme par intervalles d'une minute.
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionnez le programme et les options.
2. Appuyez sur Delay à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage indique
le délai choisi pour le départ différé
(de 1 à 24 heures).
44 www.aeg.com
• Le délai clignote sur l'affichage.
• Le voyant correspondant au départ
différé s'allume.
3. Appuyez sur Start. Le décompte démarre.
• L'affichage indique le décompte
du départ différé par intervalles
d'une heure.
• Les voyants des phases correspondant au programme sélectionné
s'éteignent.
• Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.
– Le voyant correspondant à la phase
en cours s'allume.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil se met
en fonctionnement. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là où il a
été interrompu.
Annulation du départ différé
au cours du décompte
Appuyez sur Delay à plusieurs reprises
jusqu'à ce que :
• L'affichage indique la durée du programme.
• Les voyants de phase s'allument.
• Le programme démarre.
Annulation du programme
• Tous les voyants des programmes s'allument.
• Deux lignes horizontales s'affichent.
Assurez-vous que le distributeur
de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.
À la fin du programme
Lorsque le programme de lavage est terminé, le voyant de fin s'allume et l'affichage indique 0.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
2. Fermez le robinet d'eau.
Si vous n'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt, la fonction
Auto Off éteint automatiquement l'appareil au bout de quelques minutes. Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du
lave-vaisselle. La vaisselle encore chaude est sensible aux
chocs.
• Déchargez d'abord le panier
inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés.
L'acier inoxydable refroidit
plus rapidement que la vaisselle.
Appuyez simultanément sur les touches
Delay et Start et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que :
8. CONSEILS
8.1 Adoucisseur d'eau
L'eau dure contient une grande quantité
de minéraux pouvant endommager l'appareil et donner de mauvais résultats de
lavage. L'adoucisseur d'eau neutralise
ces minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et
le bon état de l'adoucisseur d'eau. Il est
important de régler l'adoucisseur d'eau
sur un niveau adéquat. Cela garantit que
l'adoucisseur d'eau utilise la quantité
correcte de sel régénérant et d'eau.
FRANÇAIS
8.2 Chargement des paniers
Reportez-vous à la brochure fournie pour consulter des exemples
de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer
au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges,
chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
• Pour retirer facilement les résidus
d'aliments brûlés, faites tremper les
plats et les casseroles dans l'eau avant
de les placer dans l'appareil.
• Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ni se chevaucher. Mélangez les cuillères avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
• Placez les articles légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
8.3 Utilisation de sel
régénérant, de liquide de
rinçage et de produit de
lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant,
du liquide de rinçage et du produit de
lavage conçus pour les lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
45
• Lors de la dernière phase de rinçage,
le liquide de rinçage permet de sécher la vaisselle sans laisser de traînées ni de taches.
• Les pastilles de détergent multifonctions contiennent du produit de lavage, du liquide de rinçage et d'autres
adjuvants. Assurez-vous que ces pastilles sont adaptées à la dureté de
l'eau de votre région. Reportez-vous
aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.
• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les
programmes courts. Pour éviter que
des résidus de produit de lavage ne se
déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes longs.
N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit
de lavage.
8.4 Avant le démarrage d'un
programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement installés.
• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
• La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de produit de lavage.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et
du liquide de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions).
• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est vissé.
46 www.aeg.com
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise secteur.
Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les
résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
9.1 Nettoyage des filtres
C
1.
Tournez le filtre (A) vers la gauche et
sortez-le.
2.
Pour démonter le filtre (A), détachez
(A1) et (A2).
Retirez le filtre (B).
Lavez les filtres à l'eau courante.
Replacez le filtre (B) dans sa position
initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé sous les deux guides (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Assemblez le filtre (A) et mettez-le
en place dans le filtre (B). Tournez-le
vers la droite jusqu'à la butée.
Une position incorrecte des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil.
9.2 Nettoyage des bras
d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et pointu.
9.3 Nettoyage extérieur
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.
FRANÇAIS
47
10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Veuillez vous reporter aux informations
suivantes avant de contacter le service
après-vente pour résoudre un problème.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d’alarme :
•
- L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
•
•
- L'appareil ne se vidange pas.
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.
Problème
Solution possible
L'appareil ne s'allume pas.
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé
dans la boîte à fusibles.
Le programme ne démarre pas.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Appuyez sur la touche Start.
Si vous avez sélectionné un départ différé,
annulez-le ou attendez la fin du décompte.
L'appareil ne se remplit pas
d'eau.
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée
d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie
des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas tordu ni plié.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est
pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est
pas tordu ni plié.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente.
Après avoir effectué les vérifications,
mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme, contactez le service après-vente.
48 www.aeg.com
10.1 Si les résultats de lavage
et de séchage ne sont pas
satisfaisants
Traînées blanchâtres ou pellicules
bleuâtres sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur le niveau le plus faible.
• La quantité de produit de lavage est
excessive.
Taches et traces de gouttes d'eau
séchées sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un niveau plus élevé.
• Il se peut que la qualité du produit de
lavage soit en cause.
La vaisselle est mouillée
• Le programme ne contient pas de
phase de séchage ou une phase de
séchage à basse température.
• Le distributeur de liquide de rinçage
est vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de
rinçage soit en cause.
• Il se peut que la qualité des pastilles
de détergent multifonctions soit en
cause. Essayez une marque différente
ou activez le distributeur de liquide de
rinçage et utilisez du liquide de rinçage avec les pastilles de détergent multifonctions.
Activation du distributeur de
liquide de rinçage lorsque la
fonction « Tout en 1 » est
activée
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez appuyées les touches Delay et Start simultanément jusqu'à ce
que les voyants (A), (B) et (C) clignotent.
4. Appuyez sur Option.
• Les voyants (A) et (C) s'éteignent.
• Le voyant (B) continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage choisi pour le distributeur de liquide de
rinçage.
désactivé
activé
5. Appuyez sur Option pour modifier le
réglage.
6. Mettez à l'arrêt l'appareil pour confirmer.
7. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
8. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
Pour trouver d'autres causes possibles, reportez-vous au chapitre
« CONSEILS ».
11. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
Branchement électrique
Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
Fréquence
596 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
FRANÇAIS
49
Pression de l'arrivée
d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
Consommation électrique
Mode « Veille »
0.10 W
Mode « Arrêt »
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de
l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une
arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
50 www.aeg.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
53
53
54
56
57
59
61
62
63
65
66
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
51
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung
sorgfältig vor der Montage und dem ersten Gebrauch des Geräts durch. Der
Hersteller ist nicht dafür verantwortlich,
wenn eine fehlerhafte Montage oder
Verwendung Verletzungen und Schäden
verursacht. Bewahren Sie die Anleitung
zusammen mit dem Gerät für den zukünftigen Gebrauch auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr oder Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die
Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt
über ein Sicherheitsventil und eine
Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung
oder mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen
von einer Person beaufsichtigt oder
bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Lassen Sie Kinder nicht
mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
von Kindern fern.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
• Ziehen Sie den Netzstecker sofort aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden
Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs an den Kundendienst.
1.2 Montage
Elektrischer Anschluss
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter
0 °C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinken könnte.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den
Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an
einen Elektriker.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
52 www.aeg.com
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
1.3 Gebrauch
• Dieses Gerät ist für die Verwendung
im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– In Pensionen und vergleichbaren
Unterbringungsmöglichkeiten.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie in eine waagerechte Position.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne
Beaufsichtigung offen stehen, damit
von der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem
Gerät, bevor das Programm beendet
ist. Es könnte sich noch Reinigungsmittel auf dem Geschirr befinden.
WARNUNG!
Stromschlag-, Brand- und Verbrennungsgefahr.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
1.4 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
DEUTSCH
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
2
1
3
4
13
12
10 9
11
7
8
5
6
1 Arbeitsplatte
8 Wasserhärtestufen-Wähler
2 Oberer Sprüharm
9 Klarspülmittel-Dosierer
3 Mittlerer Sprüharm
4 Unterer Sprüharm
10 Reinigungsmittelbehälter
5 Filter
12 Unterkorb
6 Typenschild
13 Oberkorb
11 Besteckkorb
7 Salzbehälter
3. BEDIENFELD
1
Auto Off
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
2 A B C 3
Quick
60MIN
55°
ProZone
70°
4
45°
5
6
8
7
6
Delay
Start
53
54 www.aeg.com
1 Taste „Ein/Aus“
5 Touchpad Delay
2 Touchpad Program
3 Programm-Kontrolllampen
6 Touchpad Start
4 Display
8 Touchpad Option
Kontrolllampen
7 Kontrolllampen
Beschreibung
Kontrolllampe „Multitab“.
Kontrolllampe „ÖKO PLUS“.
Kontrolllampe „ExtraHygiene“.
Kontrolllampe „Hauptspülgang“.
Kontrolllampe „Klarspülphase“.
Kontrolllampe „Trocknungsphase“.
Kontrolllampe „Programmende“.
Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Salz“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Zeitvorwahl“.
Kontrolllampe „Tür“. Leuchtet auf, wenn die Tür
offen ist.
4. PROGRAMME
Programm
1)
2)
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Alle
Vorspülen
Geschirr, Besteck, Hauptspülgang von
Töpfe und Pfannen 45 °C bis 70 °C
Spülgänge
Trocknen
Optionen
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Stark verschmutzt
Vorspülen
ÖKO PLUS
Geschirr, Besteck, Hauptspülgang 70 °C
Töpfe und Pfannen Spülgänge
Trocknen
3)
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
DEUTSCH
Programm
4)
5)
6)
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
55
Optionen
Vor kurzem benutz- Hauptspülgang 60 °C ExtraHygiene
tes Geschirr
Spülgang
Geschirr und Besteck
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
ExtraHygiene
Hauptspülgang 50 °C ÖKO PLUS
Spülgänge
Trocknen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 55 °C ExtraHygiene
Spülgänge
Unterschiedlicher
Verschmutzungsgrad
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
ÖKO PLUS
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
Normal oder leicht
verschmutzt
Empfindliches Geschirr und Gläser
Hauptspülgang 45 °C ÖKO PLUS
Spülgänge
Trocknen
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den
Körben. Es stellt dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den
Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
2) Dieses Programm enthält die Option ExtraHygiene.
3) Dies ist das leiseste Spülprogramm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen
Drehzahl, um die Geräuschentwicklung zu verringern. Aufgrund der niedrigen Drehzahl
verlängert sich die Programmdauer.
4) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten
gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
5) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch
für normal verschmutztes Geschirr und Besteck. (Dies ist das Standardprogramm für
Prüfinstitute.)
6) Mit diesem Programm können Sie Geschirr mit unterschiedlichem Verschmutzungsgrad
spülen. Ordnen Sie das stark verschmutzte Geschirr in den Unterkorb und das normal
verschmutzte Geschirr in den Oberkorb ein. Der Wasserdruck und die -temperatur sind
im Unterkorb höher als im Oberkorb.
Verbrauchswerte
Programm1)
Dauer
(Min.)
Energie
(kWh)
Wasser
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
56 www.aeg.com
Programm1)
Dauer
(Min.)
Energie
(kWh)
Wasser
(l)
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Druck und Temperatur des Wassers, Schwankungen in der Stromversorgung, die
ausgewählten Optionen und die Geschirrmenge können die Programmdauer und die
Verbrauchswerte verändern.
Informationen für Prüfinstitute
Möchten Sie Informationen zum Leistungstest erhalten, schicken Sie eine E-Mail an:
[email protected]
Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden.
5. OPTIONEN
Schalten Sie die Optionen vor
dem Programmstart ein oder
aus. Sie können die Optionen
nicht ein- oder ausschalten, wenn
ein Programm angelaufen ist.
Haben Sie eine oder mehrere
Optionen eingeschaltet, prüfen
Sie, ob die entsprechenden Kontrolllampen leuchten, bevor Sie
das Programm starten.
5.1 Multitab
Schalten Sie diese Option nur ein, wenn
Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
Mit der Option „Multitab“ wird die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz ausgeschaltet. Die entsprechenden Kontrolllampen sind ausgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
• Drücken Sie Option wiederholt, bis
die Kontrolllampe „Multitab“ leuchtet.
• Die Option bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie von Ihnen ausgeschaltet
wird. Drücken Sie Option wiederholt,
bis die Kontrolllampe „Multitab“ erlischt.
Wenn Sie nicht länger KombiReinigungstabletten verwenden,
führen Sie die folgenden Schritten
aus, bevor Sie ein anderes
Reinigungsmittel, ein anderes
Klarspülmittel oder ein anderes
Geschirrspülersalz verwenden:
1. Schalten Sie die Option „Multitab“
aus.
2. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter und der Klarspülmittel-Dosierer
gefüllt sind.
4. Starten Sie das kürzeste Programm
mit einem Spülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet ein.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
5.2 ÖKO PLUS
Diese Option senkt die Temperatur in
der Trocknungsphase. Der Energieverbrauch wird um 25 % reduziert.
Das Geschirr kann am Ende des Programms noch feucht sein.
Berühren Sie das Touchpad ÖKO PLUS.
DEUTSCH
• Ist die Option mit dem Programm
kombinierbar, leuchtet die entsprechende Kontrolllampe.
• Ist die Option nicht mit dem Programm kombinierbar, blinkt die zugehörige Kontrolllampe einige Sekunden
lang und leuchtet dann nicht mehr.
5.3 ExtraHygiene
Diese Option sorgt für hygienischere Ergebnisse. Während der Spülphase wird
57
die Temperatur für 10 bis 14 Minuten auf
70 °C gehalten.
Drücken Sie das Touchpad ExtraHygiene:
• Ist die Option mit dem Programm
kombinierbar, leuchtet die entsprechende Kontrolllampe.
• Ist die Option nicht mit dem Programm kombinierbar, blinkt die zugehörige Kontrolllampe einige Sekunden
lang und leuchtet dann nicht mehr.
6. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob der Wasserenthärter
entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet eingestellt ist. Passen Sie
die Einstellung bei Bedarf entsprechend an. Wenden Sie sich an das
örtliche Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem
Gebiet zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät
Rückstände angesammelt. Starten
Sie ein Programm, um diese zu entfernen. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und beladen Sie die Körbe nicht.
Schalten Sie die Option „Multitab“ ein, wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
6.1 Einstellen des Wasserenthärters
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
58 www.aeg.com
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter
manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Halten Sie Delay und Start gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen
(A), (B) und (C) blinken.
4. Drücken Sie Program.
• Die Kontrolllampen (B) und (C) erlöschen.
• Die Kontrolllampe (A) blinkt weiterhin.
• Das Display zeigt die Einstellung
des Wasserenthärters an. Beispiel:
= Stufe 5.
5. Drücken Sie zur Einstellungsänderung wiederholt die Taste Program.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
6.2 Füllen des Salzbehälters
1.
2.
3.
4.
5.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu
schließen.
VORSICHT!
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten
Sie ein Programm, nachdem Sie
den Salzbehälter befüllt haben,
um die Korrosion zu vermeiden.
DEUTSCH
59
6.3 Füllen des Klarspülmittel-Dosierers
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer (A) nicht über die Marke „max“
hinaus.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung zu
vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1
(geringste Menge) und Position 4
(größte Menge) einstellen.
7. TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt
„Einstellen und Starten eines Programms“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Kontrolllampe „Salz“
leuchtet.
• Leuchtet die Kontrolllampe „Klarspülmittel“, füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
7.1 Verwendung des Reinigungsmittels
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in
den Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
60 www.aeg.com
7.2 Einstellen und Starten
eines Programms
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für einige Einstellungen im Einstellmodus befinden.
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn
nach dem Einschalten:
• Alle Programmanzeigen leuchten.
• Im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
Wenn im Bedienfeld andere Bedingungen angezeigt werden, halten Sie gleichzeitig Delay und Start gedrückt, bis sich
das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
5. Drücken Sie Program wiederholt, bis
die Kontrolllampe des gewünschten
Programms leuchtet.
• Die Programmdauer blinkt im Display.
• Die Phasenkontrolllampen des eingestellten Programms leuchten.
6. Stellen Sie nach Bedarf die Optionen
ein.
7. Drücken Sie Start. Das Programm
wird gestartet.
• Es leuchtet nur noch die Kontrolllampe der laufenden Programmphase.
• Im Display wird die Programmdauer angezeigt, die in 1-MinutenSchritten zurückgezählt wird.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie das Programm und die
gewünschten Optionen.
2. Drücken Sie die Taste Delay wiederholt, bis im Display die gewünschte
Zeitvorwahl angezeigt wird (zwischen
1 und 24 Stunden).
• Die Zeitvorwahl blinkt im Display.
• Die Kontrolllampe für die Zeitvorwahl leuchtet auf.
3. Drücken Sie Start. Der Ablauf der
Zeitvorwahl beginnt.
• Im Display wird der Ablauf der
Zeitvorwahl angezeigt, die in
Schritten von jeweils 1 Stunde abnimmt.
• Die Phasenkontrolllampen des eingestellten Programms erlöschen.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet
das Programm.
– Die Anzeige des laufenden Programmabschnitts leuchtet auf.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das
Gerät das Programm. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, arbeitet das Gerät ab
dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
Drücken Sie Delay wiederholt, bis:
• Im Display die Programmdauer angezeigt wird.
• Die Phasenkontrolllampen aufleuchten.
• Das Programm wird gestartet.
Beenden des Programms
Halten Sie die Tasten Delay und Start
gleichzeitig gedrückt, bis:
• Alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
• Im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
Bevor Sie ein neues Programm
starten, kontrollieren Sie, ob der
Reinigungsmittelbehälter gefüllt
ist.
DEUTSCH
61
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr
ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus dem Unterkorb und
dann aus dem Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der
Tür des Gerätes kann sich
Wasser niederschlagen. Edelstahl kühlt schneller ab als Geschirr.
Am Programmende
Wenn das Programm beendet ist, leuchtet die Kontrolllampe „Programmende“
und das Display zeigt 0 an.
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die Taste „Ein/Aus“
nicht drücken, wird das Gerät
mithilfe der Auto Off-Funktion
nach einigen Minuten automatisch ausgeschaltet. Diese Funktion hilft bei der Senkung des
Energieverbrauchs.
8. TIPPS UND HINWEISE
8.1 Der Wasserenthärter
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand.
Der Wasserenthärter muss unbedingt
auf die richtige Stufe eingestellt werden.
So stellen Sie sicher, dass der Wasserenthärter die richtige Menge Geschirrspülsalz und Wasser verwendet.
•
•
•
•
•
8.2 Beladen der Körbe
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn
oder Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher,
usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Um eingebrannte Essensreste leicht zu
beseitigen, weichen Sie diese ein, be-
•
vor Sie das Kochgeschirr in das Gerät
stellen.
Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung
nach unten ein.
Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht berühren.
Ordnen Sie kleine Gegenstände in
den Besteckkorb ein.
Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen
können, bevor Sie ein Programm starten.
8.3 Verwendung von Salz,
Klarspülmittel und
Reinigungsmittel
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel für Geschirrspüler. Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
• Das Klarspülmittel lässt das Geschirr
während der letzten Spülphase ohne
Streifen und Flecken trocknen.
• Kombi-Reinigungstabletten enthalten
Reinigungsmittel, Klarspülmittel und
62 www.aeg.com
andere Zusätze. Achten Sie darauf,
dass die Tabletten der Wasserhärte in
Ihrer Region entsprechen. Beachten
Sie die Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen Programmen nicht vollständig auf.
Wir empfehlen, die Tabletten nur mit
langen Programmen zu verwenden,
damit keine Reinigungsmittel-Rückstände auf dem Geschirr zurückbleiben.
Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Die Filter sind sauber und ordnungsgemäß eingesetzt.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Die Geschirrteile sind richtig in den
Körben angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die Beladung und den Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel
sind vorhanden (außer Sie verwenden
Kombi-Reinigungstabeletten).
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest
geschlossen.
8.4 Vor dem Starten eines
Programms
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
9. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
Verschmutzte Filter und verstopfte Sprüharme beeinträchtigen
das Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
9.1 Reinigen der Filter
1.
C
C
B
A
Drehen Sie den Filter (A) nach links
und nehmen Sie ihn heraus.
DEUTSCH
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
63
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1) und (A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
Reinigen Sie die Filter mit Wasser.
Setzen Sie den Filter (B) wieder in
der ursprünglichen Position ein. Vergewissern Sie sich, dass er korrekt
unter den beiden Führungen (C)
sitzt.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen
und setzen Sie ihn in Filter (B) ein.
Drehen Sie ihn nach rechts, bis er
einrastet.
Eine falsche Anordnung der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät
beschädigen.
9.2 Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
9.3 Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
10. FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Prüfen Sie, ob Sie die Störung mit den
folgenden Hinweisen selbst beheben
können, bevor Sie den Kundendienst rufen.
Bei manchen Störungen zeigt das Display einen Alarmcode an:
•
- Es läuft kein Wasser in das Gerät.
•
- Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist
ausgelöst.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Problem
Mögliche Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
in die Netzsteckdose eingesteckt ist.
64 www.aeg.com
Problem
Mögliche Abhilfe
Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine Sicherung ausgelöst hat.
Das Programm startet nicht.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
Drücken Sie Start.
Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die Zeitvorwahl ab oder warten Sie,
bis sie abgelaufen ist.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn
geöffnet ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck
der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist.
Diese Information erhalten Sie von Ihrem
Wasserversorger.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn
nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
Vergewissern Sie sich, dass der Siphon nicht
verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder stark gekrümmt
ist.
Das Aqua-Control-System ist
eingeschaltet.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden
Sie sich an den Kundendienst.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Werden andere Alarmcodes im Display
angezeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
10.1 Die Spül- und
Trocknungsergebnisse sind
nicht zufriedenstellend.
Weiße Streifen oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge
ist zu hoch. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel niedriger ein.
• Die Reinigungsmittelmenge ist zu
hoch.
Wasserflecken und andere Flecken auf
Gläsern und Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge
ist zu niedrig. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel höher ein.
DEUTSCH
• Die Ursache kann in der Qualität des
Reinigungsmittels liegen.
Das Geschirr ist noch nass.
• Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine Trocknungsphase mit niedriger Temperatur.
• Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Klarspülmittels liegen.
• Die Ursache kann in der Qualität der
Kombi-Reinigungstablette liegen. Probieren Sie eine andere Marke aus
oder schalten Sie den KlarspülmittelDosierer ein und verwenden Sie ihn
zusammen mit den Kombi-Reinigungstabletten.
Mögliche andere Ursachen finden Sie unter „Tipps und Hinweise“.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers bei eingeschalteter
Multitab-Funktion
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
65
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Halten Sie Delay und Start gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen
(A), (B) und (C) blinken.
4. Drücken Sie Option.
• Die Kontrolllampen (A) und (C) erlöschen.
• Die Kontrolllampe (B) blinkt weiterhin.
• Im Display wird die Einstellung des
Klarspülmittel-Dosierers angezeigt.
Aus
Ein
5. Drücken Sie Option zur Änderung
der Einstellung.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
7. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
8. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
11. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
Frequenz
596 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Fassungsvermögen
Gedecke
Leistungsaufnahme
Unausgeschaltet
0.10 W
Ausgeschaltet
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde
an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts
an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
66 www.aeg.com
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
DEUTSCH
67
117916010-A-172012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement