Progress | PIX1535X | User manual | Progress PIX1535X Instrukcja obsługi

instrukcja obsługi
Zmywarka
PIX1535X
2 progress
SPIS TREŚCI
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Codzienna eksploatacja
2 Wskazówki i porady
Opis urządzenia
4 Konserwacja i czyszczenie
Panel sterowania
5 Rozwiązywanie problemów
Programy
6 Dane techniczne
Opcje
6 Ochrona środowiska
Przed pierwszym użyciem
7
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
9
11
12
13
14
14
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy
dokładnie przeczytać dostarczone instrukcje. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych albo osobom bez odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod
nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalać,
aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące się nad urządzeniem i w jego pobliżu
spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, które nie były używane przez dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać, aż pojawi się czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy skontakto-
progress 3
wać się z punktem serwisowym w celu
wymiany węża dopływowego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani
wtyczki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do
podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
Ostrzeżenie! Zagrożenie odniesieniem
obrażeń.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do
potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić
się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się detergent.
Ostrzeżenie! Zagrożenie porażeniem
prądem, wystąpieniem pożaru lub
oparzeniami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu pracy może dojść do uwolnienia gorącej pary.
Obsługa klienta i serwis
Aby zlecić naprawę urządzenia należy kontaktować się z serwisem. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować następujące dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Nr produktu (PNC):
Numer seryjny:
Utylizacja
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
4 progress
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu.
OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10 9
1
2
3
4
5
6
8
7
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Pokrętło ustawienia twardości wody
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
progress 5
PANEL STEROWANIA
1
2
AUTO
45º-70º
3
ECO
70º
65º
50º
45º
RESET
4
5
AUTO
45º-70º
ECO
70º
65º
50º
45º
C
D
E
RESET
A
B
6
1
2
3
4
Przycisk wł./wył.
Wskaźniki
Wyświetlacz
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Wskaźniki
5 Przyciski wyboru programu
6 Przyciski funkcyjne
Opis
Wskaźnik zmywania.
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłączony.
6 progress
PROGRAMY
Program 1)
AUTO
45º-70º
2)
3)
4)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Dowolne
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 17
Duże
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 70°C
Płukania
Suszenie
130 - 150
1.4 - 1.6
15 - 16
Świeże
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie w temperaturze 65°C
Płukania
30
0.9
9
Średnie
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukania
Suszenie
150 - 160
1.0 - 1.1
10 - 11
Średnie lub lekkie
Delikatne naczynia i szkło
Zmywanie w temperaturze 45°C
Płukania
Suszenie
70 - 80
0.8 - 0.9
12 - 13
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje
temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre
efekty zmywania.
4) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających
testy).
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail
na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
OPCJE
Opcję Multitab należy włączyć lub wyłączyć przed rozpoczęciem programu.
Opcji tej nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania programu.
Multitab
Tę opcję można włączyć jedynie korzystając z wieloskładnikowych tabletek z detergentem.
Opcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabłyszczającego i soli. Odpowiednie wskaźniki
są wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
„USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
progress 7
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (D) i (E), aż zaświeci
się wskaźnik funkcji Multitab.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać poniższe
czynności:
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez naczyń.
4. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, należy ustawić poziom zmiękczania wody. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby
ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości z procesu produkcyjnego.
Aby je usunąć, należy uruchomić program. Nie należy stosować detergentu
ani umieszczać naczyń w koszach.
Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektroniczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
7
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
51)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
8 progress
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
„USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zaczną
migać wskaźniki nad przyciskami funkcyjnymi (A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (A).
• Wskaźniki nad przyciskami funkcyjnymi (B) i (C) zgasną.
• Wskaźnik nad przyciskiem funkcyjnym (A) będzie nadal migał.
• Wyświetlacz wskaże aktualne usta=
wienie zmiękczacza wody, np.
poziom 5.
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcyjny
(A), aby zmienić ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Uwaga! Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy uruchomić program.
progress 9
Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego (A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokrętła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza ilość) a pozycją 4 (największa
ilość).
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Należy upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz „USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu nabłyszczającego, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
• Aby zastosować wieloskładnikowe
tabletki z detergentem, należy wybrać
opcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia.
Stosowanie detergentu
B
30
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent w przegródce oznaczonej symbolem (A).
3. Jeśli program przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką
ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. W razie korzystania z tabletek do zmywarek, włożyć tabletkę do przegródki
(A).
5. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
10 progress
Ustawianie i uruchamianie programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawiania,
aby możliwe było wykonanie niektórych
czynności.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli po
włączeniu zaświecą się wszystkie wskaźniki
programu i na wyświetlaczu pokazywane są
2 poziome paski stanu.
Jeśli na panelu sterowania widoczne są inne ustawienia, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski (B) i (C), aż
urządzenie przełączy się do trybu ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Aby ustawić program, należy uchylić
drzwi urządzenia.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania.
4. Nacisnąć przycisk wybranego programu.
• Kontrolka odpowiedniego programu
pozostanie zapalona i jednocześnie
zgasną kontrolki pozostałych programów.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
trwania programu.
• Zaświeci się wskaźnik zmywania.
5. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi uruchomienie programu.
• Na wyświetlaczu pojawi się czas
trwania programu, który będzie aktualizowany co 1 minutę.
• Wskaźnik prania i wskaźnik programu
pozostaną włączone.
Uruchamianie programu z opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia, aż zostanie wyświetlony żądany
czas (od 1 do 24 godzin).
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
opóźnienia rozpoczęcia programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie
się odliczanie.
• Wyświetlany czas opóźnienia rozpoczęcia programu jest odliczany
co 1 godzinę.
• Wskaźnik zmywania wyłączy się.
• Po zakończeniu odliczania program rozpocznie się automatycznie.
– Zaświeci się wskaźnik zmywania.
– Na wyświetlaczu zostanie pokazany
czas trwania programu.
Program zmywania oraz opóźnienie jego rozpoczęcia można również ustawić
przy zamkniętych drzwiach urządzenia.
W tym stanie urządzenie rozpoczyna
pracę po 3 sekundach od wybrania danego ustawienia.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje pracować. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie kontynuować pracę od momentu przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski funkcyjne (B) i (C), aż włączą się
wskaźniki wszystkich programów i na wyświetlaczu pojawią się 2 poziome paski stanu.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu urządzenie powraca do trybu
ustawiania. Należy ponownie ustawić
program.
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski funkcyjne (B) i (C), aż włączą się
wskaźniki wszystkich programów i na wyświetlaczu pojawią się 2 poziome paski stanu.
Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu
pojawi się 0. Zaświeci się wskaźnik zakończenia programu i zgaśnie wskaźnik prania.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Jeśli przycisk wł./wył. nie zostanie naciśnięty, funkcja Auto Off automatycznie wyłączy urządzenie po kilku minutach. Pozwala to zmniejszyć zużycie
energii.
progress 11
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z
dolnego, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może znajdować się woda. Stal nierdzewna
schładza się szybciej niż naczynia.
WSKAZÓWKI I PORADY
Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mogą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz wody.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas ostatniej fazy płukania i zapobiega
powstawaniu smug i plam na naczyniach
podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają detergent, płyn nabłyszczający oraz inne
dodatki. Należy sprawdzić, czy te tabletki
można stosować przy danej twardości
wody. Należy zapoznać się z instrukcją
na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają
się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek
przy długich programach, aby zapobiec
osadzaniu się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu.
Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedstawiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, które są przystosowane do zmywania
w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalonych potraw, należy zamoczyć naczynia w wodzie przed ich umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że nie będą się one
przemieszczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramiona spryskujące mogą się
swobodnie obracać.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych
w koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
12 progress
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Przed
przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona spryskujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić.
Czyszczenie filtrów
1. Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
C
C
A
B
A1
A2
2. Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
3. Wyjąć filtr (B).
4. Przepłukać filtry wodą.
5. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest zamontowany
prawidłowo pod dwoma zaczepami
(C).
6. Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym położeniu w filtrze (B). Obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aż się zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów
może skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
są zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.
progress 13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi informacjami, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
Problem
Urządzenie nie włącza się.
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie przed
zalaniem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy wyłączyć
urządzenie.
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy
je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest zatkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatkany.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu
należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody
alarmowe, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć
dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania
płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Białawe smugi lub niebieskawy nalot
na szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub
temperatura w fazie suszenia jest zbyt niska.
14 progress
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tabletek z detergentem. Należy
wypróbować inną markę lub włączyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami z detergentem.
migać wskaźniki nad przyciskami funkcyjnymi (A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B).
• Wskaźniki nad przyciskami funkcyjnymi (A) i (C) zgasną.
• Wskaźnik nad przyciskiem funkcyjnym (B) będzie nadal migać.
• Wyświetlacz wskaże aktualne ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.
Wył.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie
omówiono inne możliwe przyczyny.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego przy włączonej
funkcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
„USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zaczną
Wł.
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B), aby
zmienić ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
7. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych),
można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
progress 15
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
• Opakowanie należy odpowiednio zutylizować. Materiały oznaczone symbolem
należy poddać recyklingowi.
www.progress-hausgeraete.de
117916331-A-412012
Download PDF

advertising