bruksanvisning
Diskmaskin
PIX1535X
2 progress
INNEHÅLL
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Tillvalsfunktioner
Innan maskinen används första gången
2
4
5
5
6
Daglig användning
Råd och tips
Underhåll och rengöring
Felsökning
Teknisk information
Miljöskydd
8
10
11
12
13
13
7
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga de bifogade instruktionerna före
installation och användning av produkten.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
• Innan du ansluter produkten till nya rör,
eller till rör som inte har använts på länge,
låt vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage
förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
Varning Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av
kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska övervakas eller
instrueras vid användning av produkten
av en person som ansvarar för deras säkerhet. Låt inte barn leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Installation
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten om
den är skadad.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
Varning Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta service för att byta ut tilloppsslangen.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det
göras av vårt servicecenter.
progress 3
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Använd
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden
som t.ex.:
– Personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Bondgårdar
– Av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer
– Miljöer av typen bed and breakfast.
Varning Risk för personskador
föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med spetsarna neråt
eller i horisontellt läge.
• Lämna inte produktens lucka öppen utan
att övervaka så att ingen faller över den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
Varning Risk för elstötar, brand eller
brännskador föreligger.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett program
är igång.
Kundtjänst och service
Kontakta service för att reparera produkten.
Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används.
När du kontaktar service ska du ha följande
information som finns på märkskylten till
hands.
Modell:
PNC:
Serienummer:
Avfallshantering
Varning Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
4 progress
PRODUKTBESKRIVNING
1
11
10 9
1
2
3
4
5
6
8
7
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filtren
Typskylt
Saltbehållare
Reglage för inställning av vattenhårdhet
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg
2
progress 5
KONTROLLPANEL
1
2
AUTO
45º-70º
3
ECO
70º
65º
50º
45º
RESET
4
5
AUTO
45º-70º
ECO
70º
65º
50º
45º
C
D
E
RESET
A
B
6
1 Strömbrytare
2 Kontrollampor
3 Display
4 Fördröjd start-knapp
5 Programvalsknappar
6 Funktionsknappar
Kontrollampor
Beskrivning
Kontrollampa för diskning.
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för Multitab.
Saltkontrollampa. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.
PROGRAM
Program1)
AUTO
45º-70º
2)
Smutsgrad
Typ av tvätt
Alla
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
Program
faser
Förtvätt
Huvuddisk 45 °C eller
70 °C
Sköljningar
Torrt
Varaktighet
(min.)
90 - 160
Energi
(kWh)
0.9 - 1.7
Vatten
(l)
8 - 17
6 progress
Program1)
3)
4)
Smutsgrad
Typ av tvätt
Program
faser
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
Förtvätt
Huvuddisk 70 °C
Sköljningar
Torrt
130 - 150
1.4 - 1.6
15 - 16
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 65 °C
Sköljning
30
0.9
9
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Förtvätt
Huvuddisk 50 °C
Sköljningar
Torrt
150 - 160
1.0 - 1.1
10 - 11
Normalt eller lätt
smutsad disk
Finporslin och
glas
Huvuddisk 45 °C
Sköljningar
Torrt
70 - 80
0.8 - 0.9
12 - 13
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion kan
ändra programtiden och dessa förbrukningsvärden.
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen,
mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat på kort
tid.
4) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat
porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.
TILLVALSFUNKTIONER
Aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen innan du startar ett diskprogram.
Du kan inte aktivera eller inaktivera tillvalsfunktionen medan ett program pågår.
Multitab
Aktivera endast denna funktion när du använder kombinerade disktabletter.
Denna funktion avaktiverar doseringen av
spolglans och salt. Motsvarande kontrollampor är släckta.
Programtiden kan öka.
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA
IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
2. Tryck och håll inne funktionsknapparna
(D) och (E) samtidigt tills kontrollampan
för multitab tänds.
Om du slutar använda de kombinerade
disktabletterna, ska du följa
nedanstående steg innan du börjar
använda separat diskmedel, spolglans
och avhärdningssalt:
1. Ställ in vattenavhärdaren på högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och spolglansdoseringen är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas, utan diskmedel och utan disk.
4. Justera vattenhårdheten efter den hårdhet vattnet har där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.
progress 7
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattenet har där du bor.
Om inte, justera vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få
information om vattnets hårdhet där du
bor.
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansfacket.
Öppna vattenkranen.
Rester av diskmedel kan finnas kvar i
produkten. Starta ett program för att få
bort dem. Använd inte diskmedel och
fyll inte korgarna.
Justera vattenavhärdaren
Vattenavhärdare
inställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
8
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
6
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Manuell inställning
Vrid reglaget till läge 1 eller 2.
Elektronisk inställning
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA
IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
2. Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta samtidigt tills kontrollamporna
ovanför funktionsknapp (A), (B) och (C)
börjar blinka.
3. Tryck på funktionsknapp (A).
• Kontrollamporna ovanför funktionsknapparna (B) och (C) slocknar.
• Kontrollampan ovanför funktionsknapp (A) fortsätter att blinka.
• Aktuell inställning för vattenavhärda=
ren visas på displayen, t.ex.
nivå 5.
8 progress
4. Tryck på knapp (A) flera gånger för att
ändra inställning.
5. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
Fylla på saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
Försiktighet Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när
du fyller på den. Risk för korrosion föreligger. För att förebygga det ska du
starta ett program när du har fyllt på
saltbehållaren.
Fylla spolglansfacket
1. Tryck in spärren (D) för att öppna locket (C).
2. Fyll spolglansdoseringen (A), men inte
mer än till märket "max".
3. Torka upp eventuell utspillt spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Du kan vrida väljaren för den utsläppta
mängden (B) mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 (största mängd).
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläget, se avsnittet "STÄLLA
IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans är
på, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
• Om du använder kombinerade diskmedelstabletter, aktivera multitabfunktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
progress 9
Använda diskmedel
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Ställa in och starta ett program
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge för
att kunna utföra vissa åtgärder.
Produkten är i inställningsläge när alla faslampor tänds efter aktivering, alla programlampor tänds och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.
Om kontrollpanelen visar något annat, håll
inne funktionsknapparna (B) och (C) samtidigt tills produkten försätts i inställningsläge.
Starta ett program utan fördröjd start
1. Öppna vattenkranen.
2. Ha produktens lucka på glänt när du
ska ställa in ett program.
3. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläge.
4. Tryck på knappen för programmet du
vill ställa in.
• Motsvarande programlampa tänds
och alla andra programlampor slocknar.
• Programmets varaktighet blinkar på
displayen.
• Kontrollampan för disk tänds.
5. Stäng produktens lucka. Programmet
startar.
• Displayen visar programmets varaktighet som minskar i steg om 1 minut.
• Kontrollampan för disk och programmet förblir tända.
Starta ett program med fördröjd start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på knappen för fördröjd start upprepade gånger tills displayen visar den
1. Tryck in spärren (B) för att öppna locket (C).
2. Häll diskmedlet i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
häll lite diskmedel på insidan av produktens lucka.
4. Om du använder diskmedelstabletter,
lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
5. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
tidsfördröjning som du vill använda (från
1 till 24 timmar).
• Fördröjningstiden blinkar på displayen.
3. Stäng produktens lucka. Nedräkningen
startar.
• Displayen visar nedräkningen för fördröjningen som minskar i steg om 1
timme.
• Kontrollampan för disk släcks.
• När nedräkningen löper ut startar programmet.
– Kontrollampan för disk tänds.
– Displayen visar programmets längd.
Du kan ställa in ett program och fördröjd start även när produktens lucka
är stängd. I det här tillståndet har du
bara 3 sekunder på dig efter varje inställning innan produkten sätter igång.
Öppna luckan medan produkten är
igång
Om luckan öppnas, stannar produkten. När
luckan stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
Avbryta den fördröjda starten medan
nedräkningen pågår
Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds
och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.
När du avbryter en fördröjd start går
produkten tillbaka till inställningsläget.
Du måste ställa in programmet på nytt.
10 progress
Avbryta programmet
Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds
och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett
nytt program.
När programmet är klart
När programmet är klart visas 0 på displayen. Indikatorn för program klart tänds
och diskindikatorn släcks.
1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera
produkten.
2. Stäng vattenkranen.
Om du inte trycker på strömbrytaren,
avaktiverar Auto Off automatiskt produkten efter några minuter. Detta bidrar
till att minska energiförbrukningen.
Observera
• Låt disken kallna innan du plockar ut den
ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.
• Ta först ut föremål från den nedre korgen
och därefter från den övre korgen.
• Det kan finnas vatten på sidorna och på
produktens lucka. Rostfritt stål kallnar
snabbare än disken.
RÅD OCH TIPS
Vattenavhärdare
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge dåliga
diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar
dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren
ren och i gott skick. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå. Den säkerställer
att vattenavhärdaren använder rätt mängd
avhärdningssalt och vatten.
Använda salt, spolglans och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten.
• Spolglansen hjälper under den sista
sköljfasen till att torka disken utan att
streck och fläckar bildas.
• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är
lämpliga för vattenhårdheten där du bor.
Läs instruktionerna på produktförpackningarna.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa
program.
Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med exempel
på hur du laddar korgarna.
• Använd bara produkten för att diska föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester
kan du låta kastruller och pannor ligga i
blöt innan du ställer in dem i produkten.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen
nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra. Blanda skedar med andra
sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
progress 11
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Stäng av produkten och
koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Kontrollera regelbundet och rengör
dem vid behov.
Smutsiga filter och igensatta spolarmar
försämrar diskresultaten.
Rengöra filtren
1. Vrid filtret (A) moturs och ta bort det.
C
C
A
B
A1
A2
2. För att ta isär filtret (A), dra isär (A1)
och (A2).
3. Ta bort filtret (B).
4. Rengör filtren med vatten.
5. Sätt tillbaka filtret (B) i dess ursprungliga läge. Kontrollera att det sitter ihop
ordentligt under de två skenorna (C).
6. Sätt ihop filtret (A) och sätt det på plats
inuti filter (B). Vrid medurs tills det låses
på plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta
bort smuts med en vasst föremål.
Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.
12 progress
FELSÖKNING
Produkten startar inte eller stannar under
diskning.
Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.
Vid vissa fel visas en larmkod på displayen:
Problem
Du kan inte aktivera produkten.
•
•
•
- Produkten fylls inte med vatten.
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
- Översvämningsskyddet är aktiverat.
Varning Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
Möjlig lösning
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
Se till att produktens lucka är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten fylls inte med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Sätt på produkten efter att kontrollen är
klar. Programmet fortsätter från den punkt
där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Kontakta service om andra larmkoder visas
på displayen.
Om diskresultat och torkning är inte
tillfredsställande
Vitaktiga streck och fläckar, eller
blåaktiga beläggningar på glas och
diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är för
stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre
nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Fläckar och torkade vattendroppar på
glas och diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är inte
tillräcklig. Ställ in spolglansfacket på en
högre nivå.
• Diskmedlets kvalitet kan också vara en
orsak.
Disken är våt
• Programmet innehåller ingen torkfas eller
en torkfas vid låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en
orsak.
• Kvaliteten hos de kombinerade diskmedelstabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans
med de kombinerade diskmedelstabletterna.
Se "RÅD OCH TIPS" för andra möjliga
orsaker.
Aktivera spolglansdoseringen med
multitabfunktionen aktiverad
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA
IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
2. Håll funktionsknapparna (B) och (C) intryckta samtidigt tills kontrollamporna
ovanför funktionsknapp (A), (B) och (C)
börjar blinka.
3. Tryck på funktionsknapp (B).
progress 13
• Kontrollamporna ovanför funktionsknapparna (A) och (C) slocknar.
• Kontrollampan ovanför funktionsknapp (B) fortsätter att blinka.
• Displayen visar aktuell inställning för
spolglansfacket.
Från
4. Tryck in funktionsknapp (B) för att ändra
inställningen.
5. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
6. Justera den utströmmande mängden
spolglans.
7. Fyll spolglansdoseringen.
På
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
Nätspänning
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
max. 60 °C
Kapacitet
Kuvert
Strömförbrukning
Standby-läge
0.10 W
Av-läge
0.10 W
12
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en
varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
• Släng förpackningsmaterialet på rätt sätt.
.
Återvinn material med symbolen
14 progress
progress 15
www.progress-hausgeraete.de
117916411-A-412012
Download PDF

advertising