Progress | PVX1535 | User manual | Progress PVX1535 Instrukcja obsługi

instrukcja obsługi
Zmywarka
PVX1535
2 progress
SPIS TREŚCI
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Codzienna eksploatacja
2 Wskazówki i porady
Opis urządzenia
4 Konserwacja i czyszczenie
Panel sterowania
4 Rozwiązywanie problemów
Programy
5 Dane techniczne
Opcje
5 Ochrona środowiska
Przed pierwszym użyciem
6
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
8
10
11
12
13
13
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy
dokładnie przeczytać dostarczone instrukcje. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych albo osobom bez odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod
nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalać,
aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące się nad urządzeniem i w jego pobliżu
spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, które nie były używane przez dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać, aż pojawi się czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy skontakto-
progress 3
wać się z punktem serwisowym w celu
wymiany węża dopływowego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z
uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego
należy zlecić przedstawicielowi serwisu
lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć
za wtyczkę.
Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do
podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
Ostrzeżenie! Zagrożenie odniesieniem
obrażeń.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do
potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić
się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się detergent.
Ostrzeżenie! Zagrożenie porażeniem
prądem, wystąpieniem pożaru lub
oparzeniami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu pracy może dojść do uwolnienia gorącej pary.
Obsługa klienta i serwis
Aby zlecić naprawę urządzenia należy kontaktować się z serwisem. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować następujące dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Nr produktu (PNC):
Numer seryjny:
Utylizacja
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu.
4 progress
OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10 9
1
2
3
4
5
6
8
6
7
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Pokrętło ustawienia twardości wody
3
5 4
7
8
9
10
11
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
PANEL STEROWANIA
A
1
5
B
2
3
4
1 Przycisk wł./wył.
2 Wskaźniki programów
3 Wskaźniki
Wskaźniki
4 Przycisk wyboru programu
5 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłączony.
progress 5
PROGRAMY
Program1)
2)
3)
4)
5)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Czas trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Zużycie
wody
(l)
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 70°C
Płukania
Suszenie
85 - 95
1.8 - 2.0
22 - 25
Średnie
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 65°C
Płukania
Suszenie
105 - 115
1.5 - 1.7
23 - 25
Świeżo zabrudzone
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie w temperaturze 60°C
Płukanie
30
0.9
9
Średnie
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukania
Suszenie
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Dowolne
Zmywanie wstępne
12
0.1
5
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania naczyń.
Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez 10–14 minut.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre
efekty zmywania.
4) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających
testy).
5) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i
powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail
na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
OPCJE
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w następujących sytuacjach:
• Po zakończeniu programu.
• Jeśli wystąpi usterka urządzenia.
Ustawienie fabryczne: włączone.
Sygnały dźwiękowe można wyłączyć.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
6 progress
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE
I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż zacznie migać wskaźnik
programu (A) i włączy się wskaźnik programu (B).
4. Natychmiast nacisnąć przycisk wyboru
programu.
• Wskaźnik programu (A) zaświeci się w
sposób ciągły.
• Wskaźnik programu (B) zacznie migać.
5. Zaczekać, aż zgaśnie wskaźnik programu (A) i włączy się wskaźnik zakończenia programu (wskaźnik programu (B)
będzie nadal migał).
• Sygnały dźwiękowe są włączone.
6. Nacisnąć przycisk wyboru programu.
Wyłączy się wskaźnik zakończenia programu.
• Sygnały dźwiękowe są wyłączone.
7. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Włączanie sygnałów dźwiękowych
1. Patrz „Wyłączenie sygnałów dźwiękowych”, punkty od (1) do (4).
2. Zaczekać, aż wskaźnik programu (A)
zgaśnie. Wskaźnik zakończenia programu będzie wyłączony, a wskaźnik programu (B) będzie nadal migał.
• Sygnały dźwiękowe są wyłączone.
3. Nacisnąć przycisk wyboru programu.
Włączy się wskaźnik zakończenia programu.
• Sygnały dźwiękowe są włączone.
4. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, należy ustawić poziom zmiękczania wody. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby
ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości z procesu produkcyjnego.
Aby je usunąć, należy uruchomić program. Nie należy używać detergentu ani
umieszczać naczyń w koszach.
Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektroniczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
7
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
51)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
progress 7
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektroniczna
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE
I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż wskaźnik (A) zacznie migać i włączy się wskaźnik (B).
4. Zaczekać, aż zgaśnie wskaźnik programu (B) i zacznie migać wskaźnik zakończenia programu (wskaźnik programu
(A) będzie nadal migał).
5. Nacisnąć przycisk wyboru programu.
• Zacznie migać wskaźnik zakończenia
programu. Liczba mignięć oznacza
ustawienie poziomu zmiękczania wody. Przykład: 5 mignięć + przerwa + 5
mignięć = poziom 5.
6. Aby zmienić poziom zmiękczania wody,
należy nacisnąć przycisk wyboru programu. Każde naciśnięcie przycisku wyboru programu powoduje przejście do
następnego poziomu.
7. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
8 progress
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Uwaga! Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy uruchomić program.
Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego (A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokrętła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza ilość) a pozycją 4 (największa
ilość).
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Należy upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie ustawiania — patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, należy napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego jest włączony, napełnić dozownik
płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia.
progress 9
Stosowanie detergentu
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Ustawianie i uruchamianie programu
Tryb ustawiania
Aby możliwe było wykonanie niektórych
czynności, urządzenie musi znajdować się
w trybie ustawiania.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli po
jego włączeniu wszystkie wskaźniki programów zgasną a wskaźnik zakończenia programu będzie migać.
Jeśli na panelu sterowania widoczne są inne wskazania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru programu, aż urządzenie przejdzie do trybu ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk wyboru
programu, aż zaświeci się wskaźnik żądanego programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi uruchomienie programu.
Uruchamianie programu z opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć przycisk opóźnienia, aby opóźnić uruchomienie programu o 3 godziny. Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie
się odliczanie czasu.
• Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent w przegródce oznaczonej symbolem (A).
3. Jeśli program przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką
ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. W razie korzystania z tabletek do zmywarek, włożyć tabletkę do przegródki
(A).
5. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje pracować. Po zamknięciu drzwi odliczanie jest
kontynuowane od momentu przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk opóźnienia; wskaźnik
opóźnienia wyłączy się.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi uruchomienie programu.
Anulowanie programu
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż zgaśnie wskaźnik ustawionego programu i zacznie migać
wskaźnik zakończenia programu.
Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy i zapala się kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
10 progress
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia
należy poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia
z dolnego, a następnie z górnego
kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia
może znajdować się woda. Stal nierdzewna schładza się szybciej niż
naczynia.
WSKAZÓWKI I PORADY
Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mogą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz wody.
Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedstawiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, które są przystosowane do zmywania
w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalonych potraw, należy zamoczyć naczynia w wodzie przed ich umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że nie będą się one
przemieszczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramiona spryskujące mogą się
swobodnie obracać.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas ostatniej fazy płukania i zapobiega
powstawaniu smug i plam na naczyniach
podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają detergent, płyn nabłyszczający oraz inne
dodatki. Należy sprawdzić, czy te tabletki
można stosować przy danej twardości
wody. Należy zapoznać się z instrukcją
na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają
się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek
przy długich programach, aby zapobiec
osadzaniu się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych
w koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
progress 11
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Przed
przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona spryskujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić.
Czyszczenie filtrów
1. Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
C
C
A
B
A1
2. Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
3. Wyjąć filtr (B).
4. Przepłukać filtry wodą.
5. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest zamontowany
prawidłowo pod dwoma zaczepami
(C).
A2
6. Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym położeniu w filtrze (B). Obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aż do oporu.
Nieprawidłowe położenie filtrów może
skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
są zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
12 progress
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi informacjami, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Kod alarmowy
Po wystąpieniu pewnych problemów
różne wskaźniki migają jednocześnie w
sposób ciągły lub naprzemiennie, sygnalizując kod alarmowy.
Problem
• Kontrolka Start ciągle miga.
• Wskaźnik zakończenia programu miga jednokrotnie co pewien czas.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Kontrolka Start ciągle miga.
• Wskaźnik zakończenia programu miga dwukrotnie co pewien czas.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Kontrolka Start ciągle miga.
• Wskaźnik zakończenia programu miga trzykrotnie co pewien czas.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy wyłączyć
urządzenie. Obrócić pokrętło wyboru
Problem
Nie można włączyć urządzenia.
programów, aż znacznik programu
znajdzie się na równi z kontrolką wł./
wył.
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy
je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Upewnić się, że zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
progress 13
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu
należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeżeli wyświetli się inny kod alarmowy, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub
temperatura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie
omówiono inne możliwe przyczyny.
Białawe smugi lub niebieskawy nalot
na szklankach i naczyniach
• Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić
pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
• Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić
pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.99 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych),
można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
14 progress
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
• Opakowanie należy odpowiednio zutylizować. Materiały oznaczone symbolem
należy poddać recyklingowi.
progress 15
www.progress-hausgeraete.de
117916551-A-212012
Download PDF

advertising