Electrolux ESF6710ROX Manual de utilizare

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Electrolux ESF6710ROX Manual de utilizare | Manualzz
ESF 6710ROW
ESF 6710ROX
................................................
RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE
RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА
UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА
.............................................
MANUAL DE UTILIZARE
2
ИНСТРУКЦИЯ ПО
18
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ
36
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INFORMAŢII TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului,
citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐
rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐
rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐
ne. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru referinţă ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
AVERTIZARE
Risc de sufocare, vătămare sau invalidi‐
tate permanentă.
• Nu permiteţi utilizarea aparatului de către copii
şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi
mentale reduse sau lipsite de experienţă şi
cunoştinţe. Aceste persoane trebuie să fie su‐
pravegheate sau instruite în legătură cu folosi‐
rea aparatului de către o persoană
răspunzătoare pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul pro‐
dusului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de
uşa aparatului când aceasta este deschisă.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐
cherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă
este necesar, cablul de alimentare trebuie în‐
locuit numai de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după în‐
cheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă
că priza poate fi accesată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau ştecherul
cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Racordarea la apă
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora fur‐
tunurile de apă.
• Înainte de a conecta aparatul la ţevi noi sau la
ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi
apa să curgă până când este curată.
• La prima utilizare a aparatului, asiguraţi-vă că
nu există nicio pierdere de apă.
• Furtunul de alimentare cu apă este prevăzut
cu o supapă de siguranţă şi o teacă cu un ca‐
blu de alimentare interior.
1.2 Instalarea
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul într-un loc în
care temperatura este sub 0 °C.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, co‐
respund sursei de tensiune. Dacă nu, contac‐
taţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoa‐
re.
AVERTIZARE
Tensiune periculoasă.
• Dacă furtunul de alimentare cu apă este dete‐
riorat, deconectaţi imediat ştecherul din priză.
Pentru a înlocui furtunul de alimentare cu apă
contactaţi centrul de service.
1.3 Utilizarea
• Acest aparat este conceput pentru o utilizare
casnică şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În bucătăriile pentru personal din magazine,
birouri şi alte medii de lucru
4
www.electrolux.com
– Ferme
– De către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte
medii de tip rezidenţial
– Unităţi de cazare cu micul dejun inclus.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra aces‐
tuia.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
AVERTIZARE
Pericol de vătămare, arsuri, electrocuta‐
re sau incendiu.
1.4 Becul interior
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Puneţi cuţitele şi tacâmurile cu vârfuri ascuţite
în coşul pentru tacâmuri cu vârfurile în jos sau
în poziţie orizontală.
• Nu ţineţi deschisă uşa aparatului fără supra‐
veghere, pentru a preveni căderea pe aceas‐
ta.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
• Detergenţii pentru maşina de spălat vase sunt
periculoşi. Respectaţi instrucţiunile de sigu‐
ranţă de pe ambalajul detergentului.
• Nu beţi şi nu vă jucaţi cu apa din aparat.
• Nu scoateţi vasele din aparat înainte de finali‐
zarea programului. Este posibil ca pe vase să
fie detergent.
• Aparatul poate genera abur fierbinte dacă
deschideţi uşa în timpul desfăşurării unui pro‐
gram.
Pentru înlocuirea becului interior, contactaţi cen‐
trul de service.
1.5 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a
preveni închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3
ROMÂNA
1 Suprafaţă de lucru
9 Dozator pentru detergent
2 Braţ stropitor superior
3 Braţ stropitor inferior
10 Coş pentru tacâmuri
11 Coş inferior
4 Filtre
12 Coş superior
5 Plăcuţă cu date tehnice
6 Rezervor pentru sare
Maşina de spălat vase este echipată cu
un bec interior care se aprinde când se
deschide uşa şi se stinge când aceasta
se închide.
7 Disc pentru măsurarea durităţii apei
8 Dozator pentru agentul de clătire
3. PANOUL DE COMANDĂ
1
Auto Off
50º
AutoFlex
45º-70º
FlexiWash
50º-65º
2 3
14 13 12
1 Buton pornire/oprire
1 Hour
55º
Intensive
70º
Quick Plus Rinse & Hold
60º
XtraPower
5
4
11 10
3 sec
Multitab
Save MyFavourite
6 7
9 8
8 Tasta Start
2 Tasta Program
3 Tasta MyFavourite
10 Afişaj
5 Indicatoare luminoase
12 Indicatoare luminoase
4 Indicatoarele programelor
6 Tasta Delay
7 Tasta Option
5
9 Tasta EnergySaver
11 Bară de programe
13 Tasta TimeSaver
14 Tasta Reset
Indicatoare lumi‐ Descriere
noase
Indicator pentru sare. Acesta este întotdeauna oprit în timpul funcţionării
unui program.
Indicator agent clătire. Acesta este întotdeauna oprit în timpul funcţionării
unui program.
Indicatorul Uşă. Se aprinde în momentul în care uşa aparatului este des‐
chisă sau nu este închisă corect.
6
www.electrolux.com
Indicatoare lumi‐ Descriere
noase
Indicatorul TimeSaver.
Indicatorul Delay.
Indicatorul XtraPower.
Indicatorul Multitab.
Indicatorul senzorului de turbiditate. Acesta se aprinde când senzorul pentru
programul AUTO funcţionează.
În timpul funcţionării senzorului, doar indicatorul aferent este aprins. Toţi
ceilalţi indicatori, afişajul şi bara de programe se sting. Acestea se aprind
din nou când indicatorul senzorului de turbiditate se stinge.
Indicatorul EnergySaver.
3.1 Bara de programe
Bara de programe afişează informaţii legate de
program şi de opţiunea TimeSaver.
Pornirea şi desfăşurarea programului
Când programul porneşte, cele 2 segmente laterale ale ba‐
rei de programe se aprind intermitent.
În timp ce programul este în desfăşurare, segmentele din
mijloc se aprind cu lumină fixă, în timp ce cele 2 segmente
laterale continuă să se aprindă intermitent.
Dacă programul este finalizat, toate segmentele se aprind
cu lumină fixă.
Bara de programe şi opţiunea TimeSaver
Când setaţi un program, acest lucru este aplicabil pentru
opţiunea TimeSaver, toate segmentele barei de programe
se aprind cu lumină fixă.
Când setaţi opţiunea TimeSaver, doar segmentul din mijloc
rămâne aprins cu lumină fixă.
4. PROGRAME
Program
1)
Grad de murdărire
Tip încărcătură
Fazele
programului
Opţiuni
Nivel mediu de
murdărie
Vase din porţelan şi ta‐
câmuri
Prespălare
Spălare la 50 °C
Clătiri
Uscare
TimeSaver
EnergySaver
ROMÂNA
Program
2)
3)
4)
Grad de murdărire
Tip încărcătură
Fazele
programului
Opţiuni
Toate
Vase din porţelan, ta‐
câmuri, oale şi cratiţe
Prespălare
Spălare de la 45 °C până
la 70 °C
Clătiri
Uscare
EnergySaver
Vase cu murdărie
mixtă
Vase din porţelan, ta‐
câmuri, oale şi cratiţe
Prespălare
Spălare la 50 °C şi 65 °C
Clătiri
Uscare
TimeSaver
EnergySaver
Nivel ridicat de
murdărie
Vase din porţelan, ta‐
câmuri, oale şi cratiţe
Prespălare
Spălare la 70 °C
Clătiri
Uscare
TimeSaver 5)
EnergySaver
XtraPower5)
7
Nivel mediu de
Spălare la 55 °C
murdărie
Clătiri
Vase din porţelan şi ta‐
câmuri
6)
7)
Murdărire recentă
Spălare la 60 °C
Vase din porţelan şi ta‐ Clătire
câmuri
Toate
Prespălare
1) Cu ajutorul acestui program, aveţi cea mai eficientă utilizare a apei şi cel mai eficient consum energetic
pentru vasele din porţelan şi tacâmurile cu un nivel mediu de murdărie. (Acesta este programul standard
omologat la institutele de testare).
2) Aparatul detectează gradul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta reglează automat
temperatura şi cantitatea apei, consumul de energie şi durata programului.
3) Cu ajutorul acestui program puteţi spăla diferite încărcături de vase cu diferite grade de murdărie.
Temperatură şi presiune a apei mai ridicate în coşul inferior, pentru spălarea articolelor cu nivel ridicat de
murdărie (de ex. oale şi tigăi). Temperatură şi presiune a apei mai scăzute în coşul superior, pentru
spălarea articolelor cu nivel mediu de murdărie (de ex. vase din sticlă).
4) Acest program are o fază de clătire la temperatură înaltă pentru rezultate mai bune din punct de vedere al
igienei. În timpul etapei de clătire, temperatura se menţine la 70 °C pentru cel puţin 10 minute.
5) Nu se pot activa simultan funcţiile TimeSaver şi XtraPower.
6) Cu ajutorul acestui program, puteţi spăla o încărcătură cu murdărie recentă. Oferă rezultate de spălare
bune într-un timp scurt.
7) Utilizaţi acest program pentru a clăti vasele rapid. Acest lucru previne aderarea resturilor alimentare la
vase şi degajarea unor mirosuri neplăcute din aparat.
Nu utilizaţi detergent în cadrul acestui program.
Valori de consum
Program1)
Durata
(min)
Consum de energie
(kWh)
Consum de apă
(l)
160 - 180
0,8 - 0.9
9 - 10
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
8
www.electrolux.com
Program1)
Durata
(min)
Consum de energie
(kWh)
Consum de apă
(l)
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
30
0.8
9
14
0.1
4
1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantitatea de vase pot
modifica valorile.
Informaţii pentru institutele de testare
Pentru a beneficia de toate informaţiile necesare pentru performanţa testului, trimiteţi un e-mail la
adresa:
[email protected]
Scrieţi codul numeric al produsului (PNC) indicat pe plăcuţa cu datele tehnice.
5. OPŢIUNI
Activaţi sau dezactivaţi opţiunile înainte
de începerea unui program. Nu puteţi
activa sau dezactiva opţiunile când pro‐
gramul este în curs de desfăşurare.
La setarea uneia sau a mai multor op‐
ţiuni, verificaţi dacă indicatoarele cores‐
punzătoare se aprind anterior pornirii
programului.
5.1 MyFavourite
Cu această opţiune puteţi seta şi salva progra‐
mul utilizat cel mai frecvent.
Puteţi salva câte 1 program pe rând. O
setare nouă o anulează pe cea ante‐
rioară.
Salvarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
2. Setaţi programul pe care doriţi să-l salvaţi.
De asemenea, puteţi seta opţiunile disponibi‐
le împreună cu programul. Nu puteţi salva
opţiunile Multitab şi Delay.
3. Apăsaţi lung MyFavourite până când bara
programului clipeşte rapid.
Modul de setare a programului MyFavourite
1. Apăsaţi MyFavourite. Indicatoarele aferente
programului MyFavourite şi opţiunile se
aprind.
• Afişajul indică durata programului.
5.2 TimeSaver
Această opţiune măreşte presiunea şi tempera‐
tura apei. Fazele de spălare şi uscare sunt mai
scurte. Reducerea totală a duratei programului
este de aproximativ 50%.
Rezultatele la spălare sunt aceleaşi ca în cazul
duratei obişnuite a programului. Rezultatele
uscării pot fi mai slabe.
Activarea opţiunii TimeSaver
1. Apăsaţi TimeSaver. Indicatorul aferent şi ba‐
ra de programe se aprind. Pe afişaj puteţi
observa actualizarea duratei programului.
• Dacă opţiunea nu este aplicabilă progra‐
mului, indicatorul aferent se aprinde inter‐
mitent rapid de 3 ori, după care se stinge.
Bara de programe nu se aprinde.
5.3 EnergySaver
Această opţiune reduce temperatura în timpul ul‐
timei faze de clătire.
Utilizarea acestei opţiuni scade consumul de
energie (cu până la 25%) şi durata programului.
ROMÂNA
Vasele pot fi ude la terminarea programului.
Activarea opţiunii EnergySaver
1. Apăsaţi EnergySaver. Indicatorul aferent se
aprinde. Pe afişaj puteţi observa actualizarea
duratei programului.
• Dacă opţiunea nu este aplicabilă progra‐
mului, indicatorul aferent se aprinde inter‐
mitent rapid de 3 ori, după care se stinge.
5.4 Multitab
Activaţi această opţiune doar când utilizaţi table‐
te de detergent combinat.
Opţiunea dezactivează automat utilizarea agen‐
tului de clătire şi a sării. Indicatoarele aferente
rămân stinse.
Durata programului poate creşte.
Activarea opţiunii Multitab
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
2. Apăsaţi Option, până când se aprinde indica‐
torul Multitab.
Opţiunea rămâne activă până când o dezactivaţi.
Apăsaţi Option, până când se stinge indicatorul
Multitab.
Dacă nu mai utilizaţi tablete de detergent
combinat, înainte de a începe să utilizaţi separat
detergent, agent de clătire şi sare pentru maşina
de spălat vase, efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Dezactivaţi opţiunea Multitab.
2. Reglaţi dedurizatorul de apă la nivel maxim.
3. Asiguraţi-vă că rezervorul pentru sare şi do‐
zatorul pentru agentul de clătire sunt pline.
4. Porniţi cel mai scurt program cu o fază de
clătire, fără detergent şi fără vase.
5. Reglaţi dedurizatorul de apă în funcţie de du‐
ritatea apei din zona în care vă aflaţi.
6. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.
5.5 XtraPower
Această opţiune măreşte presiunea apei la faze‐
le de prespălare şi spălare cu 40%. Rezultatele
9
la spălare sunt foarte bune şi pentru rufele foarte
murdare.
Activarea opţiunii XtraPower
1. Apăsaţi Option, până când se aprinde indica‐
torul XtraPower. Pe afişaj puteţi observa ac‐
tualizarea duratei programului.
• Dacă opţiunea nu se poate aplica la pro‐
gram, indicatorul corespunzător nu se
aprinde.
5.6 Semnalele acustice
Semnalele acustice funcţionează când aparatul
are o defecţiune. Aceste semnale acustice nu
pot fi dezactivate.
Există şi un semnal acustic care funcţionează la
terminarea programului. Implicit, acest semnal
acustic este oprit, dar îl puteţi activa.
Activarea semnalului acustic pentru încheierea
programului
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
2. Apăsaţi Reset pentru câteva secunde.
3. Ţineţi apăsate simultan Delay şi EnergySa‐
,
ver până când indicatoarele
şi
încep să se aprindă in‐
termitent.
4. Apăsaţi Delay.
• Indicatoarele
şi
se
sting.
•
continuă să se aprindă
Indicatorul
intermitent.
• Afişajul indică setarea curentă.
Semnal acustic activat
Semnal acustic dezactivat
5. Apăsaţi Delay pentru a modifica setarea.
6. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezacti‐
va aparatul şi a confirma setarea.
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Verificaţi dacă nivelul de setare al deduriza‐
torului de apă corespunde durităţii apei din
zona în care vă aflaţi. Dacă este necesar, re‐
glaţi dedurizatorul de apă. Pentru a afla duri‐
tatea apei din zona în care vă aflaţi, adresaţivă companiei de furnizare a apei.
2. Umpleţi rezervorul pentru sare.
3. Umpleţi rezervorul pentru agentul de clătire.
10 www.electrolux.com
4. Deschideţi robinetul de apă.
5. În aparat pot rămâne reziduuri de la spălare.
Porniţi un program pentru a le elimina. Nu fo‐
losiţi detergent şi nu încărcaţi coşurile.
Dacă utilizaţi tablete de detergent com‐
binat, activaţi opţiunea Multitab.
6.1 Reglarea dispozitivului de dedurizare a apei
Reglare
dedurizator de apă
Duritate apă
Grade
germane
(°dH)
Grade
franţuzeşti
(°fH)
mmol/l
Grade
Clarke
Manual
Electro‐
nic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Poziţia din fabricaţie.
2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.
Trebuie să reglaţi dedurizatorul de apă
manual şi electronic.
Setarea manuală
Rotiţi discul pentru duritatea apei pe poziţia 1
sau 2.
Reglarea electronică
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
2. Apăsaţi Reset pentru câteva secunde.
3. Ţineţi apăsate simultan Delay şi EnergySa‐
,
ver până când indicatoarele
termitent.
şi
încep să se aprindă in‐
4. Apăsaţi MyFavourite.
•
şi
se
Indicatoarele
sting.
• Indicatorul
continuă să se aprindă
intermitent.
• Afişajul indică setarea curentă a progra‐
mului de dedurizare a apei. De exemplu
= nivelul 5.
ROMÂNA
5. Apăsaţi în mod repetat MyFavourite pentru a
modifica setarea.
11
6. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezacti‐
va aparatul şi a confirma setarea.
6.2 Umplerea rezervorului pentru sare
1.
2.
3.
4.
5.
Rotiţi capacul la stânga pentru a deschide
rezervorul pentru sare.
Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul pen‐
tru sare (numai la prima utilizare).
Umpleţi rezervorul pentru sare, folosind sa‐
re pentru maşina de spălat vase.
Înlăturaţi sarea din jurul orificiului rezervoru‐
lui pentru sare.
Pentru a închide rezervorul pentru sare rotiţi
capacul la dreapta.
ATENŢIE
În timpul umplerii rezervorului pentru
sare, este posibil ca din acesta să se
reverse apă şi sare. Pericol de coroziu‐
ne. Pentru a preveni acest lucru, după
ce umpleţi rezervorul pentru sare, porni‐
ţi un program.
6.3 Umplerea dozatorului pentru agent de clătire
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Apăsaţi butonul de eliberare (D) pentru a
deschide capacul (C).
Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire
(A), fără să depăşiţi marcajul „max”.
Pentru a evita formarea excesivă de spumă
curăţaţi agentul de clătire vărsat pe alături
cu o lavetă absorbantă.
Închideţi capacul. Verificaţi dacă butonul de
eliberare se blochează în poziţie.
Puteţi roti selectorul cantităţii eliberate
(B) între poziţia 1 (cea mai mică cantita‐
te) şi poziţia 4 (cea mai mare cantitate).
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul de pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
• Dacă indicatorul pentru sare este aprins,
umpleţi rezervorul de sare.
• Dacă indicatorul pentru agent de clătire
este aprins, umpleţi dozatorul pentru
agentul de clătire.
3. Încărcaţi coşurile.
4. Adăugaţi detergent.
5. Selectaţi şi porniţi programul corect pentru ti‐
pul de încărcătură şi gradul de murdărie.
12 www.electrolux.com
7.1 Utilizarea detergentului
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Setarea şi pornirea unui program
Funcţia Auto Off
Pentru reducerea consumului electric, această
funcţie dezactivează automat aparatul după câ‐
teva minute dacă:
• Nu aţi închis uşa.
• Nu aţi apăsat Start pentru a porni programul.
• Programul s-a încheiat.
Pornirea unui program fără întârziere
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul. Se aprinde indicatorul şi durata
programului setat ultima dată.
3. Închideţi uşa aparatului.
4. Setaţi un program.
• Dacă doriţi să porniţi programul setat ulti‐
ma dată, apăsaţi Start.
• Dacă doriţi să setaţi programul MyFavou‐
rite, apăsaţi butonul MyFavourite. Indica‐
toarele aferente programului MyFavourite
şi opţiunile se aprind.
• Dacă doriţi să setaţi un program diferit,
apăsaţi Program în mod repetat până
când se aprinde indicatorul programului
pe care doriţi să-l setaţi. De asemenea,
puteţi seta opţiunile disponibile.
Afişajul indică durata programului.
5. Apăsaţi Start pentru a porni programul.
• Când programul porneşte, sunt vizibile
doar durata programului şi bara progra‐
mului. Dacă doriţi să vedeţi care este pro‐
gramul şi opţiunile setate, apăsaţi orice
tastă (nu apăsaţi Reset). Programul şi op‐
5.
Apăsaţi butonul de eliberare (B) pentru a
deschide capacul (C).
Puneţi detergent în compartimentul (A).
Dacă programul are o fază de prespălare,
puneţi o cantitate redusă de detergent pe
partea interioară a uşii aparatului.
Dacă folosiţi tablete de detergent, puneţi ta‐
bleta în compartimentul (A).
Închideţi capacul. Verificaţi dacă butonul de
eliberare se blochează în poziţie.
ţiunile setate sunt vizibile pentru câteva
secunde.
• Durata programului începe să scadă în
trepte de câte 1 minut.
Pornirea unui program cu întârziere
1. Setaţi programul.
2. Apăsaţi Delay în mod repetat, până când afi‐
şajul indică durata de întârziere pe care doriţi
să o setaţi (de la 1 la 24 de ore). Indicatorul
Delay se aprinde. Indicatorul programului,
bara programului şi indicatorii pentru opţiuni
nu mai sunt vizibili.
3. Apăsaţi Start pentru a porni numărătoarea
inversă.
• Dacă doriţi să vedeţi care este programul
şi opţiunile setate, apăsaţi orice tastă (nu
apăsaţi Reset). Programul şi opţiunile se‐
tate sunt vizibile pentru câteva secunde.
Când numărătoarea inversă se încheie, progra‐
mul porneşte.
Deschiderea uşii în timpul funcţionării
aparatului
Dacă deschideţi uşa, aparatul se opreşte. Când
închideţi uşa, aparatul va continua de la momen‐
tul întreruperii.
Anularea pornirii cu întârziere în
timpul derulării numărătorii inverse
1. Apăsaţi lung Reset până când durata progra‐
mului setat se aprinde.
2. Apăsaţi Start pentru a porni programul.
ROMÂNA
Prin anularea pornirii cu întârziere se
anulează şi opţiunile setate (cu excepţia
Multitab). Nu uitaţi ca înainte de a
apăsa Start, să setaţi din nou opţiunile.
Anularea programului
Apăsaţi lung Reset pentru câteva secunde.
Înainte de a porni un nou program, veri‐
ficaţi dacă există detergent în dozatorul
pentru detergent.
La terminarea programului
Afişajul indică 0:00.
• Indicatorul pentru program se stinge.
• Toate segmentele barei de programe sunt
aprinse cu lumină fixă.
13
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit sau aşteptaţi ca
funcţia Auto Off să dezactiveze automat apa‐
ratul.
2. Închideţi robinetul de apă.
Atenţie
• Lăsaţi vasele să se răcească înainte de a le
scoate din aparat. Vasele fierbinţi se pot dete‐
riora uşor.
• Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe cel su‐
perior.
• Pe părţile laterale şi pe uşa aparatului poate fi
apă. Oţelul inoxidabil se răceşte mult mai re‐
pede decât vasele.
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
8.1 Dedurizatorul de apă
Apa dură conţine o cantitate mare de minerale
care poate cauza deteriorarea aparatului şi rezul‐
tate de spălare nesatisfăcătoare. Dedurizatorul
de apă neutralizează aceste minerale.
Sarea pentru maşina de spălat vase menţine de‐
durizatorul de apă curat şi în stare bună. Este
important ca dedurizatorul să fie setat la nivelul
potrivit. Astfel, dedurizatorul de apă utilizează
cantitatea corectă de apă şi sare pentru maşina
de spălat vase.
8.2 Utilizarea sării, agentului de
clătire şi a detergentului
• Utilizaţi numai sare, agent de clătire şi deter‐
gent pentru maşini de spălat vase. Alte produ‐
se pot duce la deteriorarea aparatului.
• În timpul ultimei faze de clătire agentul de
clătire ajută la uscarea vaselor fără apariţia de
dungi şi pete.
• Tabletele combinate conţin detergent, agent
de clătire şi alţi agenţi. Asiguraţi-vă că aceste
tablete pot fi utilizate pentru valoarea durităţii
apei din zona în care vă aflaţi. Consultaţi in‐
strucţiunile de pe ambalajul produselor.
Dacă doriţi să utilizaţi aceste tablete indiferent
de valoarea durităţii apei, trebuie să folosiţi şi
sare pentru maşina de spălat vase. Mai întâi
activaţi opţiunea Multitab, apoi reglaţi deduri‐
zatorul de apă în funcţie de duritatea apei din
zona în care vă aflaţi şi adăugaţi sare pentru
maşina de spălat vase.
• Tabletele de detergent nu se dizolvă complet
în timpul programelor scurte. Pentru preveni‐
rea apariţiei reziduurilor de detergent pe ve‐
selă, recomandăm utilizarea tabletelor în pro‐
gramele lungi.
Nu utilizaţi mai mult decât cantitatea co‐
rectă de detergent. Consultaţi instrucţiu‐
nile de pe ambalajul detergentului.
8.3 Încărcarea coşurilor
Pentru exemple de încărcare a coşuri‐
lor, consultaţi pliantul inclus.
• Utilizaţi aparatul doar pentru obiecte care pot
fi spălate în maşina de spălat vase.
• Nu introduceţi în aparat obiecte din lemn,
corn, porţelan, aluminiu, cositor şi cupru.
• Nu introduceţi articole care pot absorbi apa
(bureţi, cârpe menajere).
• Îndepărtaţi resturile de alimente de pe vase.
• Pentru a elimina cu uşurinţă resturile de mân‐
care arsă, înmuiaţi oalele şi tigăile în apă
înainte de a le introduce în aparat.
• Puneţi obiectele concave (ceştile, paharele şi
tigăile) cu gura în jos.
14 www.electrolux.com
• Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu aderă
unul la altul. Puneţi lingurile printre alte tacâ‐
muri.
• Asiguraţi-vă că paharele nu ating alte pahare.
• Puneţi obiectele mici în coşul pentru tacâmuri.
• Puneţi obiectele uşoare în coşul superior. Asi‐
guraţi-vă că obiectele nu se mişcă.
• Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se pot miş‐
ca liber înainte să porniţi un program.
8.4 Anterior pornirii unui program
•
•
•
•
Filtrele sunt curate şi corect instalate.
Braţele stropitoare nu sunt înfundate.
Poziţia articolelor în coşuri este corectă.
Programul corespunde tipului de încărcătură
şi gradului de murdărie.
• Este utilizată cantitatea corectă de detergent.
• Există suficientă sare pentru maşina de spălat
vase şi agent de clătire (dacă nu utilizaţi table‐
te de detergent combinate).
• Capacul rezervorului pentru sare este strâns.
Verificaţi dacă:
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Înainte de a curăţa aparatul, deconecta‐
ţi-l şi scoateţi ştecherul din priză.
Filtrele murdare şi braţele stropitoare în‐
fundate reduc rezultatele de spălare.
Efectuaţi verificarea periodic şi, dacă
este necesar, curăţaţi-le.
9.1 Curăţarea filtrelor
C
1.
Rotiţi filtrul (A) în sens antiorar şi scoateţi-l.
2.
Pentru a demonta filtrul (A), separaţi (A1) şi
(A2).
Scoateţi filtrul (B).
Spălaţi filtrele cu apă.
Puneţi filtrul (B) în poziţia iniţială. Asiguraţivă că a fost asamblat corect sub cele două
ghidaje (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
ROMÂNA
6.
15
Asamblaţi filtrul (A) şi introduceţi-l la loc în
filtrul (B). Rotiţi-l în sens orar până când se
fixează.
O poziţie incorectă a filtrelor poate cau‐
za rezultate de spălare nesatisfăcătoare
şi deteriorarea aparatului.
9.2 Curăţarea braţelor stropitoare
9.3 Curăţarea exterioară
Nu demontaţi braţele stropitoare.
Dacă orificiile din braţele stropitoare sunt înfun‐
date, înlăturaţi resturile de murdărie cu un obiect
ascuţit subţire.
Curăţaţi aparatul cu o cârpă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi pro‐
duse abrazive, bureţi abrazivi sau solvenţi.
10. DEPANARE
Aparatul nu porneşte, sau se opreşte în timpul
funcţionării.
Înainte de a contacta centrul de service, consul‐
taţi informaţiile următoare pentru o a găsi o solu‐
ţie la problema dvs.
În cazul unor probleme, afişajul indică un cod de
alarmă:
•
- Aparatul nu se umple cu apă.
•
•
- Aparatul nu evacuează apa.
- Dispozitivul anti-inundaţie este pornit.
AVERTIZARE
Dezactivaţi aparatul înainte de a realiza
verificările.
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de si‐
guranţe.
Programul nu porneşte.
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Apăsaţi Start.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi seta‐
rea sau aşteptaţi terminarea numărătorii inverse.
Aparatul nu se alimentează cu apă.
Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
Verificaţi dacă presiunea de la alimentarea cu apă nu
este prea mică. Pentru această informaţie, contactaţi
compania locală de furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificaţi dacă filtrul din furtunul de alimentare este
înfundat.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau
îndoit.
16 www.electrolux.com
Problemă
Soluţie posibilă
Aparatul nu evacuează apa.
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau
îndoit.
Dispozitivul anti-inundaţie este pornit.
Închideţi robinetul de apă şi adresaţi-vă centrului de
service.
După terminarea verificărilor, activaţi aparatul.
Programul continuă din punctul în care a fost în‐
trerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi centrul
de service.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de eroare, con‐
tactaţi centrul de service.
10.1 Dacă rezultatele procesului de
spălare şi uscare nu sunt
satisfăcătoare
Dâre de culoare albă sau pelicule albăstrui pe
pahare şi vase
• Cantitatea de agent de clătire eliberată este
prea mare. Reglaţi selectorul de agent de
clătire pe un nivel mai redus.
• Cantitatea de detergent este prea mare.
Pete şi picături de apă uscate pe pahare şi vase.
• Cantitatea de agent de clătire eliberată este
insuficientă. Reglaţi selectorul de agent de
clătire pe un nivel mai ridicat.
• Problema poate fi calitatea detergentului.
Vasele sunt umede
• Programul nu are fază de uscare sau tempe‐
ratura fazei de uscare este mai redusă.
• Dozatorul pentru agent de clătire este gol.
• Problema poate fi calitatea agentului de clăti‐
re.
• Problema poate fi calitatea tabletelor de deter‐
gent combinat. Încercaţi o altă marcă sau acti‐
vaţi dozatorul de agent de clătire şi folosiţi
agent de clătire împreună cu tabletele de de‐
tergent combinat.
Pentru alte cauze posibile consultaţi ca‐
pitolul "INFORMAŢII ŞI SFATURI".
10.2 Activarea dozatorului pentru
agent de clătire
Activarea dozatorului pentru agent de clătire
poate fi efectuată numai când opţiunea Multitab
este activată.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
2. Apăsaţi Reset pentru câteva secunde.
3. Ţineţi apăsate simultan Delay şi EnergySa‐
,
ver până când indicatoarele
şi
încep să se aprindă in‐
termitent.
4. Apăsaţi TimeSaver.
•
şi
se sting.
Indicatoarele
• Indicatorul
continuă să se
aprindă intermitent.
• Afişajul indică setarea curentă.
Dozator pentru agent de clăti‐
re oprit
Dozator pentru agent de clăti‐
re pornit
5. Apăsaţi TimeSaver pentru a modifica seta‐
rea.
6. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezacti‐
va aparatul şi a confirma setarea.
7. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.
8. Umpleţi dozatorul pentru agentul de clătire.
ROMÂNA
17
11. INFORMAŢII TEHNICE
Dimensiuni
Lăţime / Înălţime / Adâncime
(mm)
Conexiunea la reţeaua
electrică
Consultaţi plăcuţa cu datele tehnice.
Tensiune
596 / 850 / 610
220-240 V
Frecvenţă
50 Hz
Presiunea de alimentare cu
apă
Min. / max. (bari / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Alimentarea cu apă 1)
Apă rece sau caldă2)
Capacitate
Seturi
Consum energetic
Modul Rămas conectat
0.10 W
Modul Oprit
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4.
2) Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex. panourile solare, energia eoliană), utilizaţi
o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie.
12. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
cu acest simbol împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
18 www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАММЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕЖИМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
22
23
25
27
29
31
32
33
35
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия
профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас.
Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут
превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер
устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные
части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC),
серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
19
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет ответ‐
ственности за травмы и повреждения, полу‐
ченные/вызванные неправильной установкой
и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы
данное руководство было у Вас под рукой на
протяжении всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения
травм или стойких нарушений нетру‐
доспособности.
• Не допускайте лиц, включая детей, с огра‐
ниченной чувствительностью, умственными
способностями или не обладающих необ‐
ходимыми знаниями, к эксплуатации прибо‐
ра. Они должны находиться под присмо‐
тром или получить инструкции от лица, от‐
ветственного за их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей.
• Храните все средства для стирки вне дося‐
гаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних живот‐
ных к прибору, когда его дверца открыта.
1.2 Установка
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте при‐
бор, если он имеет повреждения.
• Не устанавливайте и не эксплуатируйте
прибор в помещениях с температурой ниже
0°C.
• Следуйте приложенным к прибору инструк‐
циям по его установке.
•
•
•
•
•
•
•
ными, соответствуют параметрам электро‐
сети. В противном случае вызовите элект‐
рика.
Включайте прибор только в установленную
надлежащим образом электророзетку с за‐
щитным контактом.
Не пользуйтесь тройниками и удлинителя‐
ми.
Следите за тем, чтобы не повредить вилку
и сетевой кабель. В случае необходимости
замены сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в розет‐
ку только во конце установки прибора. Убе‐
дитесь, что после установки имеется до‐
ступ к вилке.
Для отключения прибора от электросети не
тяните за кабель электропитания. Всегда
беритесь за саму вилку.
Не беритесь за кабель электропитания или
за его вилку мокрыми руками.
Данный прибор соответствует директивам
E.E.C.
Подключение к водопроводу
• Следите за тем, чтобы не повредить шлан‐
ги для воды.
• Перед подключением прибора к новым или
давно не использовавшимся трубам дайте
воде стечь, пока она не станет чистой.
• Перед первым использованием прибора
убедитесь в отсутствии протечек.
• Наливной шланг оснащен предохранитель‐
ным клапаном и оболочкой с внутренним
сетевым кабелем.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и пораже‐
ния электрическим током.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электропитания,
указанные на табличке с техническими дан‐
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
• Если наливной шланг поврежден, немед‐
ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐
20 www.electrolux.com
зетки. Обратитесь в сервисный центр для
замены наливного шланга.
1.3 Эксплуатация
• Прибор предназначен для бытового и ана‐
логичного применения, например:
– В помещениях, служащих кухнями для
обслуживающего персонала в магази‐
нах, офисах и на других рабочих местах.
– В сельских жилых домах.
– Для использования клиентами отелей,
мотелей и других мест проживания
– В мини-гостиницах типа «ночлег и зав‐
трак».
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы, ожога, по‐
ражения электрическим током или
пожара.
• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Размещайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для сто‐
ловых приборов либо острыми концами
вниз, либо укладывайте их горизонтально.
• Не оставляйте прибор с открытой дверцей
без присмотра во избежание падения на
открытую дверцу.
• Не садитесь и не вставайте на открытую
дверцу.
• Моющие средства для посудомоечных ма‐
шин представляют опасность. Следуйте
правилам по безопасному обращению, при‐
веденным на упаковке средства для стир‐
ки.
• Не пейте воду и не играйте с водой из при‐
бора.
• Не извлекайте посуду из прибора до завер‐
шения программы. На посуде может оста‐
ваться моющее средство.
• Если открыть дверцу прибора во время вы‐
полнения программы, из него может вы‐
рваться горячий пар.
• Не кладите на прибор, рядом с ним или
внутрь него легковоспламеняющиеся мате‐
риалы или изделия, пропитанные легково‐
спламеняющимися веществами.
• Не используйте для очистки прибора пода‐
ваемую под давлением воду или пар.
1.4 Внутреннее освещение
Для замены лампы внутреннего освещения
обращайтесь в сервисный центр.
1.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы или
удушья.
• Отключите прибор от сети электропитания.
• Отрежьте кабель электропитания и утили‐
зируйте его.
• Удалите защелку дверцы, чтобы предот‐
вратить риск ее запирания на случай, если
внутри прибора окажутся дети и домашние
животные.
РУССКИЙ
21
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
12
11
10
9
1 Верхняя панель
2 Верхний разбрызгиватель
3 Нижний разбрызгиватель
4 Фильтры
5 Табличка с техническими данными
6 Емкость для соли
7 Переключатель жесткости воды
8 Дозатор ополаскивателя
8
7
6
5
4
9 Дозатор моющего средства
10 Корзина для столовых приборов
11 Нижняя корзина
12 Верхняя корзина
В данной посудомоечной машине
имеется внутреннее освещение, ко‐
торое включается при открывании и
выключается при закрывании двер‐
цы.
22 www.electrolux.com
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
Auto Off
50º
AutoFlex
45º-70º
FlexiWash
50º-65º
2 3
14 13 12
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
1 Hour
55º
Intensive
70º
Quick Plus Rinse & Hold
60º
5
4
11 10
XtraPower
Multitab
6 7
9 8
8 Сенсорное поле Start
2 Сенсорное поле Program
3 Сенсорное поле MyFavourite
10 Дисплей
5 Индикаторы
12 Индикаторы
4 Индикаторы программ
6 Сенсорное поле Delay
7 Сенсорное поле Option
Индикаторы
3 sec
Save MyFavourite
9 Сенсорное поле EnergySaver
11 Линейка программы
13 Сенсорное поле TimeSaver
14 Сенсорное поле Reset
Описание
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный инди‐
катор всегда погашен.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы программы
данный индикатор всегда погашен.
Индикатор дверцы. Загорается при открытой или неплотно закрытой
дверце прибора.
Индикатор TimeSaver.
Индикатор Delay.
Индикатор XtraPower.
Индикатор Multitab.
Индикатор датчика мутности. Индикатор загорается при работе датчи‐
ка в ходе программы AUTO.
При работе датчика горит только соответствующий индикатор. Все ос‐
тальные индикаторы, дисплей и линейка программы гаснет. Они снова
загораются, когда гаснет индикатор датчика мутности.
РУССКИЙ
Индикаторы
23
Описание
Индикатор EnergySaver.
3.1 Линейка программы
На линейке программы отображается инфор‐
мация о соответствующей программе и о
функции TimeSaver.
Запуск и ход программы
При запуске программы мигают 2 крайних сегмента ли‐
нейки программы.
В ходе работы программы средние сегменты начинают
гореть постоянно, в то время как два крайних сегмента
продолжают мигать.
По завершении программы загорается все сегменты на‐
чинают гореть постоянно.
Линейка программы и функция TimeSaver
При выборе программы, с которой может использовать‐
ся функция TimeSaver, все сегменты линейки програм‐
мы начинают гореть постоянно.
При выборе функции TimeSaver постоянно горит только
средний сегмент.
4. ПРОГРАММЫ
Программа
Степень загрязненно‐ Этапы
сти
программы
Тип загрузки
Обычное загрязнение Предварительная мойка TimeSaver
Посуда и столовые
Мойка, 50°C
EnergySaver
приборы
Ополаскивания
Сушка
1)
2)
3)
Режимы
Все
Посуда, столовые
приборы, кастрюли и
сковороды
Предварительная мойка EnergySaver
Мойка от 45°C до 70°C
Ополаскивания
Сушка
Смешанная загряз‐
ненность
Посуда, столовые
приборы, кастрюли и
сковороды
Предварительная мойка TimeSaver
Мойка, 50°C или 65°C
EnergySaver
Ополаскивания
Сушка
24 www.electrolux.com
Программа
4)
Степень загрязненно‐ Этапы
сти
программы
Тип загрузки
Сильное загрязнение
Посуда, столовые
приборы, кастрюли и
сковороды
Режимы
Предварительная мойка TimeSaver 5)
Мойка, 70°C
EnergySaver
Ополаскивания
XtraPower5)
Сушка
Обычное загрязнение Мойка, 55°C
Посуда и столовые
Ополаскивания
приборы
6)
7)
Свежее загрязнение
Посуда и столовые
приборы
Мойка, 60°C
Ополаскивание
Все
Предварительная мойка
1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное потребление воды и энергии при мытье
посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения. (Это стандартная программа для
тестирующих организаций).
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в корзинах. Он
автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотребление и
продолжительность программы.
3) Данная программа позволяет мыть различные загрузки, степень загрязненности которых
различается. В области нижней корзины обеспечивается более высокая температура и давление
для мытья посуды высокой степени загрязненности (напр., кастрюль и сковород). В области
верхней корзины обеспечивается более низкая температура и давление для мытья посуды обычной
степени загрязненности (напр., стеклянной посуды).
4) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения повышенной
гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает 70°C на время не менее 10
минут.
5) Невозможно одновременно включить функции TimeSaver и XtraPower.
6) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Программа обеспечивает
хорошие результаты за короткое время.
7) Используйте эту программу для быстрого ополаскивания посуды. Это предотвратит прилипание к
посуде остатков пищи и появление неприятных запахов.
Не используйте моющее средство с этой программой.
Показатели потребления
Программа 1)
Продолж.
(мин)
Энергопотребление Вода
(кВт·ч)
(л)
160 - 180
0,8 - 0.9
9 - 10
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
30
0.8
9
РУССКИЙ
Программа 1)
Продолж.
(мин)
Энергопотребление Вода
(кВт·ч)
(л)
14
0.1
25
4
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды,
напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.
Информация для тестирующих организаций
Для запроса всей информации, необходимой для тестирования производительности, обра‐
щайтесь по электронной почте:
[email protected]
Запишите номер изделия (PNC), который находится на табличке с техническими данными.
5. РЕЖИМЫ
Включать или выключать режимы
следует перед запуском программы.
Режим невозможно включить или вы‐
ключить, когда выполняется програм‐
ма.
В случае выбора одного или более
режимов убедитесь перед запуском,
что загорелись соответствующие ин‐
дикаторы.
5.1 MyFavourite
Эта функция позволяет выбрать и записать в
память наиболее часто используемую про‐
грамму.
В память можно занести только одну
программу. Новая настройка удаляет
предыдущую.
Как записать программу
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Задайте программу, которую требуется
записать в память. Вместе с программой
можно записать применимые к ней допол‐
нительные функции. Запись параметров
Multitab и Delay невозможна.
3. Нажмите и удерживайте MyFavourite, пока
не линейка программы не начнет быстро
мигать.
Как выбрать программу MyFavourite
1. Нажмите на MyFavourite. Загорятся инди‐
каторы, относящиеся к программе
MyFavourite и дополнительным функциям.
• На дисплее отобразится продолжитель‐
ность работы программы
5.2 TimeSaver
Даная функция увеличивает давление и тем‐
пературу воды. Этапы мойки и сушки сокра‐
щаются. Общая продолжительность програм‐
мы сокращается примерно на 50%.
Результаты мойки соответствуют результатам
программы со стандартной продолжительно‐
стью. Результаты сушки могут ухудшиться.
Использование режима TimeSaver
1. Нажмите на TimeSaver. Загорится индика‐
тор заданной программы и полоса про‐
грамм. На дисплее отобразится обновле‐
ние продолжительности программы.
• Если выбранный режим нельзя исполь‐
зовать с данной программой, соответ‐
ствующий индикатор быстро мигнет 3
раза, а затем погаснет. Полоса про‐
грамм не включается.
5.3 EnergySaver
Данный режим позволяет устанавливать бо‐
лее низкую температуру на этапе последнего
ополаскивания.
Включение этого режима сокращает энерго‐
потребление (до 25%) и уменьшает продол‐
жительность программы.
По окончании программы посуда может оста‐
ваться мокрой.
Использование режима EnergySaver
1. Нажмите на EnergySaver. Загорится соот‐
ветствующий индикатор. На дисплее от‐
26 www.electrolux.com
образится обновление продолжительно‐
сти программы.
• Если выбранный режим нельзя исполь‐
зовать с данной программой, соответ‐
ствующий индикатор быстро мигнет 3
раза, а затем погаснет.
5.4 Multitab
Включайте данный режим только в случае ис‐
пользования комбинированного таблетиро‐
ванного моющего средства.
Данный режим прекращает подачу ополаски‐
вателя и соли. Соответствующие индикаторы
гаснут.
Продолжительность работы программы мо‐
жет увеличиваться.
Использование режима Multitab
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Нажмите и удерживайте Option, пока не
загорится индикатор Multitab.
Режим остается включенным до его принуди‐
тельного выключения. Нажмите и удерживай‐
те Option, пока не погаснет индикатор Multitab.
В случае перехода с комбинированного
таблетированного моющего средства на
раздельное использование моющего
средства, ополаскивателя и посудомоечной
соли проделайте следующее:
1. Выключите режим Multitab.
2. Установите смягчитель для воды на мак‐
симальное значение.
3. Убедитесь, что емкость для соли и доза‐
тор ополаскивателя заполнены.
4. Не загружая в прибор моющее средство и
посуду, запустите самую короткую про‐
грамму, включающую этап ополаскива‐
ния.
5. Настройте смягчитель для воды в соот‐
ветствии с жесткостью воды в Вашем ре‐
гионе.
6. Задайте дозировку ополаскивателя.
5.5 XtraPower
Данная функция увеличивает давление воды
в ходе предварительной мойки и основной
мойки на 40%. Это дает очень хорошие ре‐
зультаты мойки даже при высокой загрязнен‐
ности загрузки.
Использование режима XtraPower
1. Нажмите и удерживайте Option, пока не
загорится индикатор XtraPower. На дис‐
плее отобразится обновление продолжи‐
тельности программы.
• Если режим не применим к выбранной
программе, соответствующий индика‐
тор не загорится.
5.6 Звуковая сигнализация
В случае неисправности прибора выдаются
звуковые сигналы. Данные звуковые сигналы
отключить невозможно.
Помимо этого, по окончании программы раз‐
дается звуковой сигнал. По умолчанию выда‐
ча звукового сигнала отключена, но ее можно
включить.
Включение звукового сигнала по окончании
работы программы
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. На несколько секунд нажмите на Reset.
3. Одновременно нажав и удерживая Delay и
EnergySaver, дождитесь начала мигания
,
и
индикаторов
.
4. Нажмите на Delay;
• Индикаторы
и
по‐
гаснут.
•
продолжит мигать.
Индикатор
• На дисплее отобразится текущая на‐
стройка.
Звуковая сигнализация вклю‐
чена
Звуковая сигнализация вы‐
ключена
5. Для изменения установки нажмите Delay.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы вы‐
ключить прибор и подтвердить настройку.
РУССКИЙ
27
6. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные настройки
смягчителя для воды соответствуют уров‐
ню жесткости воды в Вашем регионе. В
противном случае настройте смягчитель
для воды. Обратитесь в местную службу
водоснабжения, чтобы узнать уровень
жесткости воды в вашей местности.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор ополаскивателя.
4. Откройте водопроводный вентиль.
5. В приборе могут быть посторонние веще‐
ства, оставшиеся после его производства.
Для их удаления следует запустить про‐
грамму мойки. Не используйте моющее
средство и не загружайте корзины.
В случае использования комбиниро‐
ванного таблетированного моющего
средства включите режим Multitab.
6.1 Настройка устройства для смягчения воды
Настройка смягчителя
для воды
Жесткость воды
Градусы по не‐
мецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
французскому
стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
шкалы Клар‐
ка
Вручную
Элек‐
трон‐
ным
спосо‐
бом
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Заводская установка.
2) Не используйте соль при таком уровне.
Смягчитель для воды необходимо
настроить вручную и электронным
способом.
28 www.electrolux.com
Настройка вручную
Переведите переключатель жесткости воды в
положение 1 или 2.
Электронная настройка
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. На несколько секунд нажмите на Reset.
3. Одновременно нажав и удерживая Delay и
EnergySaver, дождитесь начала мигания
индикаторов
,
.
4. Нажмите на MyFavourite;
•
Индикаторы
нут.
и
и
• Индикатор
продолжит мигать.
• На дисплее отобразится текущая на‐
стройка уровня жесткости воды. Напр.,
= уровень 5.
5. Для изменения установки нажмите на
MyFavourite нужное количество раз.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы вы‐
ключить прибор и подтвердить настройку.
погас‐
6.2 Заполнение емкости для соли
1.
2.
3.
4.
5.
Поверните крышку против часовой стрел‐
ки и откройте емкость для соли.
Налейте в емкость для соли 1 л воды
(только перед первым использованием).
Насыпьте посудомоечную соль в емкость
для соли.
Уберите соль вокруг отверстия емкости
для соли.
Чтобы закрыть емкость для соли, повер‐
ните крышку по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При заполнении емкости для соли из
нее может вылиться вода с солью.
Существует опасность коррозии. Для
того, чтобы ее предотвратить, после
заполнения емкости для соли запу‐
стите любую программу.
РУССКИЙ
29
6.3 Заполнение дозатора ополаскивателя
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Нажмите на кнопку снятия блокировки
(D), чтобы открыть крышку (C).
Наполните дозатор ополаскивателя (A),
не превышая отметку «Макс».
Во избежание избыточного пенообразо‐
вания удалите пролившийся ополаскива‐
тель тканью, хорошо впитывающей жид‐
кость.
Закройте крышку. Убедитесь, что кнопка
блокировки защелкнулась.
Селектор количества выдаваемого
ополаскивателя (B) позволяет вы‐
брать от 1 (минимальное количество)
до 4 (максимальное количество).
7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте водопроводный вентиль.
2. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
• Если горит индикатор отсутствия соли,
наполните емкость для соли.
• Если горит индикатор отсутствия опо‐
ласкивателя, заправьте дозатор опола‐
скивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
5. Выберите подходящую программу мойки
в соответствии с типом загрузки и сте‐
пенью ее загрязненности.
7.1 Использование моющего средства
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Нажмите на кнопку снятия блокировки
(B), чтобы открыть крышку (C).
Заполните дозатор (A) моющим сред‐
ством.
При использовании программы, включаю‐
щей стадию предварительной мойки, по‐
местите немного моющего средства на
внутреннюю сторону дверцы прибора.
При использовании таблетированного
моющего средства положите таблетку в
дозатор моющего средства (A).
Закройте крышку. Убедитесь, что кнопка
блокировки защелкнулась.
30 www.electrolux.com
7.2 Настройка и запуск программы
Функция Auto Off
Для снижения энергопотребления эта функ‐
ция автоматически отключает прибор через
несколько минут в следующих случаях:
• Не была закрыта дверца.
• Не была нажата кнопка Start для запуска
программы.
• Работа программы завершена.
Запуск программы без отсрочки
пуска
1. Откройте водопроводный вентиль.
2. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл». Загорится индикатор послед‐
ней заданной программы и отобразится
ее продолжительность.
3. Закройте дверцу прибора.
4. Задайте программу.
• Для того, чтобы запустить программу,
использовавшуюся последней, нажми‐
те на Start.
• Для выбора программы MyFavourite на‐
жмите на MyFavourite. Загорятся инди‐
каторы, относящиеся к программе
MyFavourite и дополнительным функ‐
циям.
• Для запуска другой программы нажми‐
те на Program нужное количество раз,
пока не высветится индикатор програм‐
мы, которую требуется запустить. Так‐
же можно задать применимые дополни‐
тельные функции.
На дисплее отобразится продолжитель‐
ность работы программы
5. Для начала выполнения программы на‐
жмите на Start.
• Когда прибор приступает к выполнению
программы, на нем отображается толь‐
ко продолжительность программы и ли‐
нейка программы. Чтобы узнать, какая
программа и какие функции заданы, на‐
жмите на любое сенсорное поле (кроме
Reset). В течение нескольких секунд на
дисплее отобразится выбранные про‐
грамма и функции.
• Значение продолжительности програм‐
мы начнет уменьшаться с интервалом в
1 час.
Запуск программы с
использованием отсрочки пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на Delay добей‐
тесь появления на дисплее нужного вре‐
мени отсрочки (от 1 до 24 часов). Загорит‐
ся индикатор Delay. Индикатор програм‐
мы, линейка программы и индикаторы
функций погаснут.
3. Для начала обратного отсчета нажмите на
Start.
• Чтобы узнать, какая программа и какие
функции заданы, нажмите на любое
сенсорное поле (кроме Reset). В тече‐
ние нескольких секунд на дисплее от‐
образится выбранные программа и
функции.
После завершения обратного отсчета произ‐
ойдет запуск программы.
Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы приводит к остановке ра‐
боты прибора. При закрывании дверцы рабо‐
та продолжается с момента, на котором она
была прервана.
Отмена отсрочки пуска во время
обратного отсчета
1. Одновременно нажмите и удерживайте
Reset, пока на дисплее не отобразится
продолжительность заданной программы.
2. Для начала выполнения программы на‐
жмите на Start.
В случае отмены отсрочки пуска про‐
исходит также и отмена заданных до‐
полнительных функций (кроме функ‐
ции Multitab). Перед нажатием на
кнопку Start не забудьте снова задать
дополнительные функции.
Отмена программы
На несколько секунд нажмите и удерживайте
Reset.
Убедитесь в наличии моющего сред‐
ства в дозаторе моющего средства
перед запуском новой программы.
РУССКИЙ
По окончании программы
На дисплее высвечивается 0:00.
• Индикатор программы гаснет.
• Все сегменты линейки программы горят по‐
стоянно.
1. Выключите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл» или дождитесь, пока функция
Auto Off не выключит прибор автоматиче‐
ски.
2. Закройте водопроводный вентиль.
31
Важно
• Прежде чем доставать посуду из прибора,
дайте ей остыть. Горячую посуду легко по‐
вредить.
• Вначале вынимайте посуду из нижней кор‐
зины, а затем из верхней.
• На боковых стенках и на дверце прибора
может быть вода. Нержавеющая сталь
охлаждается быстрее, чем посуда.
8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
8.1 Смягчитель для воды
Жесткая вода имеет высокое содержание ми‐
нералов, которые могут привести к поврежде‐
нию прибора и неудовлетворительным ре‐
зультатам мойки. Смягчитель для воды не‐
йтрализует действие этих минералов.
Посудомоечная соль обеспечивает чистоту и
хорошее состояние смягчителя для воды.
Важно правильно выбрать уровень настройки
для смягчителя для воды. Это гарантия того,
что смягчитель для воды будет использовать
верное соотношение посудомоечной соли и
воды.
8.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
• Используйте только соль, ополаскиватель
и моющее средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут привести к
повреждению прибора.
• На этапе сушки ополаскиватель помогает
высушить посуду без потеков и пятен.
• Комбинированное таблетированное мою‐
щее средство содержит моющее средство,
ополаскиватель и другие добавки. Убеди‐
тесь, что таблетированное средство подхо‐
дит для жесткости воды в Вашем регионе.
Воспользуйтесь инструкциями на упаковке
продуктов.
Если таблетированное моющее средство
не рассчитано на жесткость воды в Вашем
регионе, следует также использовать соль
для посудомоечных машин. Сначала выбе‐
рите функцию Multitab, а затем скорректи‐
руйте уровень жесткости в устройстве для
смягчения воды в соответствии с жестко‐
стью воды в Вашем регионе, и используйте
соль для посудомоечных машин.
• Таблетированные моющие средства не ус‐
певают полностью раствориться при ис‐
пользовании коротких программ. Для того,
чтобы избежать образование на посуде ос‐
адка из моющего средства, рекомендуется
использовать таблетки с длинными про‐
граммами.
Не превышайте указанную дозировку
моющего средства. См. инструкции
на упаковке моющего средства.
8.3 Загрузка корзин
Примеры загрузки корзин Вы найдете
в прилагаемой брошюре.
• Используйте прибор только для мытья при‐
надлежностей, пригодных для мытья в по‐
судомоечных машинах.
• Не загружайте в прибор изделия из дерева,
кости, алюминия, олова и меди.
• Не помещайте в прибор предметы, которые
могут впитывать воду (губки, бытовые тка‐
ни).
• Удалите остатки пищи с посуды.
• Для более легкого удаления пригоревших
продуктов оставьте кастрюли и сковороды
на некоторое время в воде перед тем, как
загружать их в прибор.
• Загружайте полые предметы (чашки, стака‐
ны и сковороды) отверстием вниз.
• Убедитесь, что столовые приборы и тарел‐
ки не слиплись. Размещайте ложки впере‐
межку с другими столовыми приборами.
• Проверьте, чтобы стаканы не соприкаса‐
лись друг с другом
32 www.electrolux.com
• Загружайте мелкие предметы в корзину
для столовых приборов.
• Легкие предметы укладывайте в верхнюю
корзину. Убедитесь, что они не двигаются.
• Прежде чем запускать программу, убеди‐
тесь, что разбрызгиватели могут свободно
вращаться.
8.4 Перед запуском программы
Убедитесь, что:
• Фильтры очищены и установлены должным
образом.
• Разбрызгиватели не засорены.
• Посуда правильно загружена в корзины.
• Выбранная программа соответствует типу
посуды и степени ее загрязненности.
• Использовано подходящее количество
моющего средства.
• Посудомоечная машина заправлена солью
и ополаскивателем (если не используется
комбинированное таблетированное мою‐
щее средство).
• Крышка емкости для соли плотно закрыта.
9. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением операций по
чистке и уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого шнура из
розетки.
Грязные фильтры засоренность раз‐
брызгивателей приводит к ухудше‐
нию качества мойки.
Периодически проверяйте состояние
фильтров и, при необходимости, про‐
водите их очистку.
9.1 Очистка фильтров
C
1.
Поверните фильтр (A) против часовой
стрелки и извлеките его.
2.
Для разборки фильтра (A) потянув, раз‐
делите (A1) и (A2).
Извлеките фильтр (B).
Промойте фильтры водой.
Установите фильтр (B) в исходное поло‐
жение. Убедитесь, что он правильно
вставлен в две направляющие (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
РУССКИЙ
6.
33
Соберите фильтр (A) и установите его на
его место в фильтр (B). Поверните по ча‐
совой стрелке до щелчка.
Неверная установка фильтров может
привести к неудовлетворительным
результатам мойки и повреждению
прибора.
9.2 Чистка разбрызгивателей
Не снимайте разбрызгиватели.
Если отверстия разбрызгивателей засори‐
лись, удалите частицы грязи с помощью пред‐
мета с тонким кончиком (зубочисткой).
Используйте только нейтральные моющие
средства. Не используйте абразивные сред‐
ства, царапающие губки и растворители.
9.3 Очистка наружных
поверхностей
Протрите прибор мягкой влажной тряпкой.
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или останавливается
во время работы.
Перед тем, как обращаться в сервисный
центр, для разрешения проблемы восполь‐
зуйтесь данной информацией.
При некоторых неисправностях на дисплей
выводится код неисправности:
•
- В прибор не поступает вода.
•
•
- Прибор не сливает воду.
- Сработала система защиты от пере‐
лива.
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением проверки выклю‐
чите прибор.
Неисправность
Возможное решение
Прибор не включается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите
не поврежден.
Программа не запускается.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Нажмите на Start.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените
отсрочку или дождитесь окончания обратного от‐
счета.
В прибор не поступает вода.
Убедитесь, что водопроводный вентиль открыт.
34 www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
Убедитесь, что давление в водопроводной сети
не понижено. Для получения сведений об этом
обратитесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный вентиль не засо‐
рен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засо‐
рен.
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и
не передавлен.
Прибор не сливает воду.
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Сработала система защиты от пере‐
лива.
Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в
сервисный центр.
После выполнения проверки включите при‐
бор. Выполнение программы продолжится с
того момента, на котором она была прервана.
Если неисправность появится снова, обрат‐
итесь в сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие коды
ошибок, обратитесь в сервисный центр.
10.1 Если результаты мойки и
сушки неудовлетворительны
Белесые потеки или синеватый налет на
стеклянной посуде и тарелках.
• Слишком большое количество выдаваемо‐
го ополаскивателя. Уменьшите уровень до‐
затора ополаскивателя.
• Было добавлено слишком большое количе‐
ство моющего средства.
Пятна и потеки на стекле и посуде.
• Недостаточное количество выдаваемого
ополаскивателя. Увеличьте уровень доза‐
тора ополаскивателя.
• Причиной может быть качество моющего
средства.
Посуда осталась мокрой
• Была выбрана программа без этапа сушки
или с этапом сушки при низкой температу‐
ре.
• Дозатор ополаскивателя пуст.
• Причиной может быть качество ополаски‐
вателя.
• Причиной может быть качество комбиниро‐
ванного таблетированного моющего сред‐
ства. Попробуйте таблетки другого произ‐
водителя или включите дозатор ополаски‐
вателя и используйте ополаскиватель од‐
новременно с комбинированным таблети‐
рованным моющим средством.
Другие возможные причины приведе‐
ны в Главе «УКАЗАНИЯ И РЕКО‐
МЕНДАЦИИ».
10.2 Включение дозатора
ополаскивателя
Включение дозатора ополаскивателя произ‐
водится только при включенном режиме
Multitab.
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. На несколько секунд нажмите на Reset.
3. Одновременно нажав и удерживая Delay и
EnergySaver, дождитесь начала мигания
,
и
индикаторов
.
4. Нажмите на TimeSaver;
•
и
погаснут.
Индикаторы
• Индикатор
продолжит ми‐
гать.
• На дисплее отобразится текущая на‐
стройка.
Дозатор ополаскивателя
выключен
Дозатор ополаскивателя
включен
РУССКИЙ
5. Для изменения установки нажмите
TimeSaver.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы вы‐
ключить прибор и подтвердить настройку.
35
7. Задайте дозировку ополаскивателя.
8. Наполните дозатор ополаскивателя.
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина / высота / глубина (мм):
596 / 850 / 610
Подключение к электросе‐ См. табличку с техническими данными.
ти
Напряжение
220-240 В
Частота
50 Гц
Давление в водопровод‐
ной сети
Мин. / макс. (бар / МПа)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Водоснабжение 1)
Холодная или горячая вода2)
Вместимость
Комплектов посуды
Потребляемая мощность
При оставлении во включенном
состоянии
0.10 Вт
В выключенном состоянии
0.10 Вт
макс. 60°C
12
1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативные источники энергии
(например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте прибор к водопроводу горячей
воды, чтобы снизить потребление энергии.
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует сдавать
на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
36 www.electrolux.com
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ФУНКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
39
40
41
43
44
47
48
49
50
52
МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО
Дякуємо за покупку приладу Electrolux. Ви обрали продукт, який втілює в собі десятки років професійного
досвіду та інновацій. Оригінальний та стильний, він був розроблений з думкою про вас. Тому щоразу, коли
ви ним користуєтесь, ви можете бути впевнені в отриманні гарних результатів.
Ласкаво просимо в світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
Українська
1.
37
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу
слід уважно прочитати інструкцію користува‐
ча. Виробник не несе відповідальності за пош‐
кодження, що виникли через неправильне
встановлення або експлуатацію. Інструкції з
користування приладом слід зберігати з ме‐
тою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження!
Існує ризик задушення і травмування,
у тому числі з серйозними тривалими
наслідками.
• Не дозволяйте користуватися приладом
особам, у т. ч. дітям, з обмеженими фізич‐
ними або розумовими здібностями чи недо‐
статнім досвідом і знаннями. При користу‐
ванні приладом такі особи мають перебува‐
ти під наглядом або виконувати вказівки
відповідальної за їх безпеку людини.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недо‐
ступному для дітей місці.
• Усі миючі засоби слід тримати в недоступ‐
ному для дітей місці.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
1.2 Установка
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не використовуйте пош‐
коджений прилад.
• Не встановлюйте та не користуйтеся при‐
ладом у приміщеннях, де температура опу‐
скається нижче 0°C.
• Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення,
що постачаються із приладом.
• Завжди користуйтеся правильно встановле‐
ною протиударною розеткою.
• Не використовуйте розгалужувачі, перехід‐
ники й подовжувачі.
• Під час встановлення приладу пильнуйте,
щоб не пошкодити кабель живлення і штеп‐
сель. Якщо кабель електроживлення необ‐
хідно замінити, цю процедуру мають вико‐
нувати фахівці з нашого Центру технічного
обслуговування.
• Вмикайте штепсель у розетку лише після
завершення установки. Переконайтесь, що
після установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб відклю‐
чити прилад від електромережі. Тягніть
тільки за штепсельну вилку.
• Не торкайтеся кабелю живлення чи штеп‐
сельної вилки вологими руками.
• Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
Підключення до водопроводу
• Стежте за тим, щоб не пошкодити водяні
шланги.
• Перш ніж підключити прилад до нових труб
або до труб, які впродовж тривалого часу
не використовувалися, зачекайте, поки по‐
тік води стане прозорим.
• При першому користуванні приладом пере‐
конайтеся, що ніде не витікає вода.
• Наливний шланг оснащено запобіжним кла‐
паном та каналом із кабелем живлення.
Підключення до електромережі
Попередження!
Існує небезпека пожежі й ураження
електричним струмом.
• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні параметри
на табличці з технічними даними відповіда‐
ють параметрам електромережі. У разі не‐
відповідності слід звернутися до електрика.
Попередження!
Висока напруга.
• У разі пошкодження наливного шланга не‐
гайно вийміть штепсельну вилку з розетки.
Для заміни наливного шланга звертайтеся
до сервісного центру.
38 www.electrolux.com
1.3 Користування
• Цей прилад призначений для використання
у побутових та аналогічних сферах, напри‐
клад:
– на кухнях магазинів, офісів та інших ро‐
бочих установ;
– на фермах;
– клієнтами готелів, мотелів та інших жит‐
лових приміщень;
– в установах, що пропонують напівпан‐
сіон.
Попередження!
Існує небезпека травмування, опіків,
ураження електричним струмом і по‐
жежі.
• Не змінюйте технічні характеристики прила‐
ду.
• Ножі та інші гострі прибори потрібно класти
до кошика для столових приборів гострим
кінцем донизу або горизонтально.
• Щоб не перечепитися через дверцята при‐
ладу, не залишайте їх відчиненими без на‐
гляду.
• Не сідайте і не ставайте на відкриті дверця‐
та.
• Миючі засоби для посудомийної машини є
небезпечними. Дотримуйтеся інструкцій з
безпеки, що зазначені на упаковці миючого
засобу.
• Не пийте воду із приладу, а також не грай‐
теся цією водою.
• Не виймайте посуд із приладу до завер‐
шення програми. На посуді може залишати‐
ся миючий засіб.
• Із приладу може вийти гаряча пара, якщо
відчинити дверцята під час виконання про‐
грами.
• Не кладіть займисті речовини чи предмети,
змочені в займистих речовинах, усередину
приладу, поряд з ним або на нього.
• Не використовуйте воду з пульверизатора
або пар для чищення приладу.
1.4 Внутрішнє освітлення
Щоб замінити внутрішнє освітлення, зверніть‐
ся до сервісного центру.
1.5 Утилізація
Попередження!
Існує небезпека травмування або за‐
душення.
• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте його.
• Зніміть дверний замок, щоб уникнути запи‐
рання дітей і домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
Українська
39
2. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3
12
11
10
1 Верхня кришка
2 Верхній розпилювач
3 Нижній розпилювач
4 Фільтри
5 Табличка з технічними даними
6 Контейнер для солі
7 Перемикач рівня жорсткості води
8 Дозатор ополіскувача
9
8
7
6
5
4
9 Дозатор миючого засобу
10 Кошик для столових приборів
11 Нижній кошик
12 Верхній кошик
Цей прилад обладнаний внутрішнім
освітленням, яке вмикається під час
відкривання дверцят та вимикається
при їх закриванні.
40 www.electrolux.com
3. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
Auto Off
50º
AutoFlex
45º-70º
FlexiWash
50º-65º
2 3
14 13 12
1 Кнопка увімкнення/вимкнення
1 Hour
55º
Intensive
70º
Quick Plus Rinse & Hold
60º
5
4
11 10
XtraPower
Multitab
6 7
9 8
8 Сенсорна кнопка Start
2 Сенсорна кнопка Program
3 Сенсорна кнопка MyFavourite
10 Дисплей
5 Індикатори
12 Індикатори
4 Індикатори програм
6 Сенсорна кнопка Delay
7 Сенсорна кнопка Option
Індикатори
3 sec
Save MyFavourite
9 Сенсорна кнопка EnergySaver
11 Рядок стану програми
13 Сенсорна кнопка TimeSaver
14 Сенсорна кнопка Reset
Опис
Індикатор солі. Коли виконується програма, індикатор не світиться.
Індикатор ополіскувача. Коли виконується програма, індикатор не сві‐
титься.
Індикатор блокування дверцят. Вмикається, коли дверцята приладу від‐
чинені чи неправильно зачинені.
Індикатор TimeSaver.
Індикатор Delay.
Індикатор XtraPower.
Індикатор Multitab.
Індикатор датчика мутності. Вмикається, коли працює датчик програми
AUTO.
Коли цей датчик увімкнений, світиться лише відповідний індикатор. Усі
інші індикатори, дисплей і рядок стану програми вимикаються. Вони
знову вмикаються після того, як датчик мутності вимикається.
Українська
Індикатори
41
Опис
Індикатор EnergySaver.
3.1 Рядок стану програми
В рядку стану програми відображається ін‐
формація, що стосується програми та функції
TimeSaver.
Запуск та хід виконання програми
Під час запуску програми на рядку стану програми мигт‐
ять 2 бічні сегменти.
Під час виконання програми середні сегменти світяться
постійним світлом, а 2 бічні сегменти продовжують миг‐
тіти.
Коли програма завершується, усі сегменти світяться по‐
стійним світлом.
Рядок стану програми та функція TimeSaver
Якщо встановлено програму, сумісну з функцією
TimeSaver, усі сегменти на рядку стану програми світ‐
яться постійним світлом.
Якщо встановлено функцію TimeSaver, лише середні
сегменти залишаються світитися постійним світлом.
4. ПРОГРАМИ
Програма
Ступінь забруднення
Тип завантаження
Фази
програми
Функції
1)
Середній ступінь за‐
бруднення
Посуд і столові при‐
бори
Попереднє миття
Миття за температури
50°C
Ополіскування
Сушіння
TimeSaver
EnergySaver
Усі
Посуд, столові прибо‐
ри, каструлі та сково‐
роди
Попереднє миття
Миття при температурі
від 45°C до 70°C
Ополіскування
Сушіння
EnergySaver
Різний ступінь за‐
бруднення
Посуд, столові прибо‐
ри, каструлі та сково‐
роди
Попереднє миття
Миття за температури
50 °C і 65 °C
Ополіскування
Сушіння
TimeSaver
EnergySaver
2)
3)
42 www.electrolux.com
Програма
4)
6)
7)
Ступінь забруднення
Тип завантаження
Фази
програми
Функції
Сильне забруднення
Посуд, столові прибо‐
ри, каструлі та сково‐
роди
Попереднє миття
Миття за температури
70°C
Ополіскування
Сушіння
TimeSaver 5)
EnergySaver
XtraPower5)
Середній ступінь за‐
бруднення
Посуд і столові при‐
бори
Миття за температури
55°C
Ополіскування
Свіже забруднення
Посуд і столові при‐
бори
Миття за температури
60°C
Полоскання
Усі
Попереднє миття
1) Ця програма забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії при митті посуду і
столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна програма для дослідницьких
установ).
2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення та кількість посуду в кошиках. Він автоматично
регулює температуру й об’єм води, рівень споживання електроенергії і тривалість програми.
3) За допомогою цієї програми можна мити різний посуд із різним ступенем забруднення. У нижньому
кошику використовується вища температура та вищий тиск води, що дає змогу вимити посуд із
значними забрудненнями (наприклад, каструлі та сковороди). У верхньому кошику використовується
нижча температура та нижчий тиск води, що дає змогу вимити посуд із середнім ступенем
забруднення (наприклад, скляний посуд).
4) З міркувань гігієни ця програма виконує ополіскування за високої температури. Під час фази
полоскання впродовж принаймні 10 хвилин підтримується температура 70°C.
5) Одночасне увімкнення функційs TimeSaver та XtraPower є неможливим.
6) За допомогою цієї програми можна мити посуд зі свіжим забрудненням. Вона забезпечує добрі
результати миття за короткий час.
7) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду. У такий спосіб можна уникнути
прилипання залишків їжі до посуду та появи неприємного запаху із приладу.
Не використовуйте миючий засіб для цієї програми.
Показники споживання
Програма1)
Тривалість
(хв.)
Електроенергія
(кВт-год)
Вода
(л)
160 - 180
0,8 - 0.9
9 - 10
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
30
0.8
9
Українська
Програма1)
Тривалість
(хв.)
Електроенергія
(кВт-год)
Вода
(л)
14
0.1
4
43
1) Показники споживання і тривалість програми залежать від тиску й температури води, коливання
напруги в електромережі, вибраних функцій та кількості посуду.
Інформація для дослідницьких установ
Для отримання необхідної інформації щодо тестових процедур зверніться за адресою елек‐
тронної пошти:
[email protected]
Вкажіть номер виробу (PNC), зазначений на табличці.
5. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити програму, слід
увімкнути чи вимкнути функції. Не
можна вмикати чи вимикати функції
під час виконання програми.
Якщо вибрано одну або кілька опцій,
переконайтеся, що відповідні індика‐
тори горять, перед запуском програ‐
ми.
5.1 MyFavourite
За допомогою цієї функції можна вибрати та
запам’ятати програму, що часто використо‐
вується.
Можна зберегти в пам’яті тільки 1
програму. Нове налаштування скасо‐
вує попереднє.
Збереження програми в пам’яті
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Виберіть програму, яку необхідно зберег‐
ти в пам’яті. Також можна вибрати відпо‐
відні функції разом із програмою. Немож‐
ливо зберегти в пам’яті функції Multitab і
Delay.
3. Натисніть і утримуйте натиснутою кнопку
MyFavourite, доки рядок стану програми
не почне швидко мигтіти.
Встановлення програми MyFavourite
1. Натисніть MyFavourite. Індикатори,
пов'язані з програмою MyFavourite, і опції
почнуть світитися.
• На дисплеї відображається тривалість
програми.
5.2 TimeSaver
Ця функція також підвищує тиск і температуру
води. Фази миття та сушіння скорочуються.
Загальна тривалість виконання програми
зменшується приблизно на 50%.
Результати миття будуть такими самими, як і
в нормальному режимі роботи програми. Ре‐
зультати сушіння можуть погіршитися.
Увімкнення функції TimeSaver
1. Натисніть TimeSaver. Увімкнеться відпо‐
відний індикатор та рядок стану програми.
На дисплеї відображається оновлена три‐
валість програми.
• Якщо функція несумісна з програмою,
відповідний індикатор швидко мигтить 3
рази, а потім згасає. Рядок стану про‐
грами не вмикається.
5.3 EnergySaver
Ця опція знижує температуру останньої фази
полоскання.
Використання цієї опції знижує споживання
електроенергії (до 25%) і тривалість програ‐
ми.
Після завершення програми посуд може бути
вологим.
Увімкнення функції EnergySaver
1. Натисніть EnergySaver. Засвітиться відпо‐
відний індикатор. На дисплеї відобра‐
жається оновлена тривалість програми.
• Якщо функція несумісна з програмою,
відповідний індикатор швидко мигтить 3
рази, а потім згасає.
44 www.electrolux.com
5.4 Multitab
Вмикайте цю опцію тільки у разі використання
комбінованого таблетованого миючого засо‐
бу.
Ця функція припиняє використання ополіску‐
вача та солі. Відповідні індикатори вимикають‐
ся.
Тривалість програми може збільшитися.
Увімкнення функції Multitab
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Натискайте Option, доки не загориться ін‐
дикатор Multitab.
Опція не вимикається, доки ви не деактивуєте
її. Натискайте Option, доки не згасне індика‐
тор Multitab.
Якщо ви вирішили припинити користування
комбінованими таблетованими миючими
засобами, перед початком застосування
окремо миючого засобу, ополіскувача і солі
для посудомийної машини слід виконати такі
дії:
1. Деактивуйте функцію Multitab.
2. Встановіть налаштування пом'якшувача
води на найвищий рівень.
3. Переконайтеся, що контейнер для солі та
дозатор ополіскувача заповнені.
4. Запустіть найкоротшу програму з фазою
ополіскування, без миючих засобів і без
посуду.
5. Скоригуйте рівень пом’якшувача води від‐
повідно до жорсткості води у вашій місце‐
вості.
6. Відрегулюйте дозування ополіскувача.
5.5 XtraPower
Ця функція збільшує тиск води під час фази
попереднього миття та миття на 40%. Також
ця функція забезпечує відмінний результат
миття в разі значного забруднення.
• Якщо опція не доступна для програми,
відповідний індикатор не загориться.
5.6 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у разі збоїв у роботі
приладу. Ці звукові сигнали не можна деакти‐
вувати.
Звуковий сигнал також лунає, коли завер‐
шується виконання програми. За умовчанням
цей звуковий сигнал вимкнений, проте його
можна активувати.
Активація звукового сигналу після
завершення програми
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Натисніть кнопку Reset протягом декількох
секунд.
3. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки
Delay і EnergySaver, доки не почнуть миг‐
,
і
тіти індикатори
.
4. Натисніть Delay,
• Індикатори
і
згас‐
нуть.
•
продовжує мигтіти.
Індикатор
• На дисплеї відображається поточне на‐
лаштування.
Звуковий сигнал увімкнено
Звуковий сигнал вимкнено
5. Натисніть Delay, щоб змінити налаштуван‐
ня.
6. Для вимкнення приладу та підтвердження
налаштування натисніть кнопку увімкнен‐
ня/вимкнення.
Увімкнення функції XtraPower
1. Натискайте Option, доки не загориться ін‐
дикатор XtraPower. На дисплеї відобра‐
жається оновлена тривалість програми.
6. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
1. Перевірте, чи встановлений рівень пом’як‐
шувача води відповідає жорсткості води у
вашій місцевості. За потреби відрегулюй‐
те пом’якшувач води. Щоб дізнатися, яка
Українська
2.
3.
4.
5.
45
Запустіть програму, щоб їх видалити. Не
застосовуйте миючий засіб і не заванта‐
жуйте кошики.
жорсткість води у вашій місцевості, звер‐
ніться у службу водопостачання.
Покладіть сіль у контейнер для солі.
Залийте ополіскувач у дозатор ополіскува‐
ча.
Відкрийте водопровідний кран.
У приладі можуть бути сторонні речовини,
що залишились у процесі виробництва.
Якщо ви застосовуєте комбіновані та‐
блетовані миючі засоби, потрібно
увімкнути функцію Multitab.
6.1 Налаштування пристрою для пом'якшення води
Пом'якшувач води
налаштування
Жорсткість води
Німецька
градуси
(°dH)
Французька
градуси
(°fH)
ммоль/л
Кларк
градуси
Вручну
Елек‐
троніка
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Заводська настройка.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.
Ви повинні налаштувати пом’якшувач
води вручну або за допомогою елек‐
троніки.
Ручне регулювання
Поверніть перемикач рівня жорсткості води в
положення 1 або 2.
Електронне регулювання
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Натисніть кнопку Reset протягом декількох
секунд.
3. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки
Delay і EnergySaver, доки не почнуть миг‐
46 www.electrolux.com
тіти індикатори
,
5. Натискайте MyFavourite, щоб змінити на‐
лаштування.
6. Для вимкнення приладу та підтвердження
налаштування натисніть кнопку увімкнен‐
ня/вимкнення.
і
.
4. Натисніть MyFavourite,
•
і
згаснуть.
Індикатори
• Індикатор
продовжує мигтіти.
• На дисплеї відображається налашту‐
вання пом’якшувача води. Наприклад,
= рівень 5.
6.2 Додавання солі в контейнер для солі
1.
2.
3.
4.
5.
Поверніть кришечку проти годинникової
стрілки і відкрийте контейнер для солі.
Налийте 1 літр води в контейнер для солі
(лише перший раз).
Заповніть контейнер сіллю для посудо‐
мийної машини.
Приберіть сіль із поверхні навколо отвору
контейнера.
Закрийте контейнер для солі, повернув‐
ши кришечку за годинниковою стрілкою.
Обережно!
Вода і сіль можуть перелитися з кон‐
тейнера для солі під час наповнення.
Існує ризик корозії. Щоб запобігти
цьому, запустіть програму після на‐
повнення контейнера для солі.
6.3 Заповнення дозатора ополіскувача
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Натисніть кнопку (D), щоб відкрити криш‐
ку (C).
Наповніть дозатор ополіскувача (A), не
перевищуючи позначки «max».
Якщо ополіскувач розлився, витріть його
ганчіркою, що добре вбирає рідину. Це
дозволить уникнути утворення надмірної
піни.
Закрийте кришку. Переконайтеся, що
кнопка розблокування стала на місце.
Ви можете повернути регулятор дозу‐
вання (B) у положення між 1 (наймен‐
ша кількість) і 4 (найбільша кількість).
Українська
47
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
• Якщо індикатор солі світиться, насипте
сіль у контейнер для солі.
• Якщо індикатор ополіскувача світиться,
наповніть дозатор ополіскувача.
3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб.
5. Установіть і запустіть програму, що відпо‐
відає типу посуду та ступеню його забруд‐
нення.
7.1 Користування миючим засобом
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
5.
7.2 Встановлення і запуск програми
Функція Auto Off
З метою зменшення споживання електроенер‐
гії ця функція автоматично вимикає прилад
через декілька хвилин, після того як:
• ви не зачинили дверцята;
• ви не натиснули кнопку Start, щоб розпоча‐
ти виконання програми;
• програма завершилася.
Запуск програми без відкладеного
запуску
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення. Світяться індика‐
тор та тривалість останньої встановленої
програми.
3. Зачиніть дверцята приладу.
4. Оберіть програму.
• Якщо потрібно запустити останню вста‐
новлену програму, натисніть кнопку
Start.
• Щоб встановити програму MyFavourite,
натисніть MyFavourite. Індикатори,
Натисніть кнопку (B), щоб відкрити криш‐
ку (C).
Додайте миючий засіб у дозатор (A) .
Якщо програма передбачає фазу попе‐
реднього миття, помістіть невелику кіль‐
кість миючого засобу на внутрішню части‐
ну дверцят приладу.
У разі використання таблетованого мию‐
чого засобу покладіть таблетку в дозатор
(A).
Закрийте кришку. Переконайтеся, що
кнопка розблокування стала на місце.
пов'язані з програмою MyFavourite, і оп‐
ції почнуть світитися.
• Якщо потрібно вибрати іншу програму,
натискайте кнопку Program, доки не за‐
світиться індикатор потрібної програми.
Також можна вибрати відповідні функ‐
ції.
На дисплеї відображається тривалість
програми.
5. Натисніть Start, щоб запустити програму.
• Коли програма запускається, відобра‐
жаються лише значення тривалості ви‐
конання програми та рядок стану про‐
грами. Якщо потрібно переглянути ви‐
брану програму та функції, натисніть
будь-яку сенсорну кнопку (не Reset).
Вибрана програма та функції відобра‐
жаються протягом кількох секунд.
• Розпочинається зворотний відлік трива‐
лості програми з кроком 1 хвилина.
Відкладений запуск програми
1. Оберіть програму.
2. Натискайте кнопку Delay, доки на дисплеї
не відобразиться потрібний час відкладе‐
ного запуску (від 1 до 24 годин). Починає
світитися індикатор Delay. Індикатор про‐
48 www.electrolux.com
грами, рядок стану програми й індикатори
функцій більше не відображатимуться.
3. Натисніть Start, щоб запустити зворотний
відлік.
• Якщо потрібно переглянути вибрану
програму та функції, натисніть будь-яку
сенсорну кнопку (не Reset). Вибрана
програма та функції відображаються
протягом кількох секунд.
Після закінчення зворотного відліку програма
запуститься автоматично.
Відкривання дверцят під час роботи
приладу
Якщо відчинити дверцята, прилад зупиняє ро‐
боту. Після закривання дверцят прилад поно‐
влює роботу програми з того моменту, коли її
було перервано.
Скасування відкладеного запуску
під час зворотного відліку
1. Натисніть і утримуйте кнопку Reset, доки
не відобразиться тривалість вибраної про‐
грами.
2. Натисніть Start, щоб запустити програму.
Скасування відкладеного запуску та‐
кож призводить до скасування вибра‐
них функцій (крім Multitab). Перш ніж
натискати кнопку Start, переконайте‐
ся, що ці функції вибрано повторно.
Скасування програми
Натисніть Reset протягом декількох секунд.
Перед запуском нової програми пере‐
конайтеся, що в дозаторі миючого за‐
собу є миючий засіб.
Після завершення програми
На дисплеї відображається символ 0:00.
• Індикатор програми згасне.
• Усі сегменти рядка стану програми світять‐
ся постійним світлом.
1. Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення
або почекайте, доки функція Auto Off вим‐
кне прилад.
2. Перекрийте водопровідний кран.
Важливо.
• Дайте посуду охолонути, перш ніж виймати
його з приладу. Гарячий посуд можна легко
розбити.
• Спершу вийміть посуд із нижнього, а потім
із верхнього кошика.
• На стінках і дверцятах приладу може бути
вода. Іржостійка сталь холоне швидше, ніж
посуд.
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
8.1 Пом’якшувач води
У жорсткій воді міститься велика кількість мі‐
нералів, що можуть зашкодити приладу і спри‐
чинити негативний результат миття. Пом'як‐
шувач води нейтралізує ці мінерали.
Сіль для посудомийної машини підтримує
пом'якшувач води в чистоті і доброму стані.
Важливо налаштувати правильний рівень
пом’якшувача води. Завдяки цьому пом'якшу‐
вач води застосовує відповідну кількість солі
для посудомийної машини та води.
8.2 Використання солі,
ополіскувача та миючого засобу
• Використовуйте сіль, ополіскувач і миючий
засіб, призначені лише для посудомийних
машин. Інші засоби можуть пошкодити при‐
лад.
• Під час останньої фази полоскання ополі‐
скувач допомагає висушити посуд, не зали‐
шаючи розводів і плям.
• Комбіновані таблетовані миючі засоби міст‐
ять миючий засіб, ополіскувач та інші до‐
даткові агенти. Перевірте, чи таблетований
засіб відповідає жорсткості води у вашій
місцевості. Прочитайте інструкції на упаков‐
ці продукту.
Якщо потрібно використовувати ці таблето‐
вані засоби з водою, яка не має відповідно‐
го рівня жорсткості, також слід використову‐
вати сіль для посудомийної машини. Спо‐
чатку ввімкніть функцію Multitab, потім на‐
лаштуйте пом’якшувач води з урахуванням
Українська
жорсткості води у вашій місцевості та ско‐
ристайтеся сіллю для посудомийної маши‐
ни.
• Таблетований миючий засіб не розчинюєть‐
ся повністю, якщо використовуються корот‐
кі програми. Щоб запобігти утворенню зали‐
шків миючого засобу на столовому посуді,
рекомендується використовувати таблето‐
вані засоби для тривалих програм.
Використовуйте мінімально необхідну
кількість миючого засобу. Див. ін‐
струкції на упаковці миючого засобу.
8.3 Завантаження посуду в кошики
Ознайомтеся із прикладами заванта‐
ження посуду в кошики, що зазначені
в інформаційному листі з комплекту.
• Прилад призначено для миття лише пос‐
уду, що підходить для посудомийних ма‐
шин.
• Забороняється мити в посудомийній маши‐
ні вироби з дерева, рогу, алюмінію, олова й
міді.
• Забороняється класти у прилад речі, що
вбирають вологу (губки, ганчірки).
• Видаліть із посуду рештки їжі.
• Щоб полегшити видалення пригорілих за‐
лишків їжі, замочіть каструлі та сковорідки у
воді, перш ніж класти їх у прилад.
• Предмети, що мають заглиблення (напр.,
чашки, склянки та миски), ставте отвором
донизу.
49
• Подбайте, щоб столові прибори і посуд не
злипалися. Кладіть ложки серед інших го‐
стрих приборів.
• Подбайте про те, щоб склянки не стикалися
з іншими склянками.
• Маленькі предмети кладіть у кошик для сто‐
лових приборів.
• Легкі предмети кладіть у верхній кошик.
Подбайте про те, щоб предмети не рухали‐
ся.
• Перед запуском програми переконайтеся,
що розпилювачі можуть вільно обертатися.
8.4 Перед запуском програми
Переконайтеся, що:
• Фільтри очищені та правильно встановлені.
• Розпилювачі не забиті.
• Посуд у кошиках розташований правильно.
• Програма відповідає типу завантаження та
ступеню забруднення.
• Використовується правильна кількість мию‐
чого засобу.
• Наявні сіль і ополіскувач для посудомийних
машин (якщо лише не використовуються
комбіновані таблетовані миючі засоби).
• Кришка контейнера для солі щільно закри‐
та.
9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Попередження!
Перш ніж виконувати технічне обслу‐
говування, вимкніть прилад і вийміть
вилку з розетки.
Брудні фільтри і забиті розпилювачі
понижують результати миття.
Регулярно перевіряйте їх і чистьте за
необхідності.
50 www.electrolux.com
9.1 Чищення фільтрів
C
1.
Поверніть фільтр (А) проти годинникової
стрілки і зніміть його.
2.
Щоб розібрати фільтр (A), роз’єднайте
частини (A1) і (A2).
Вийміть фільтр (B).
Промийте фільтри водою.
Встановіть фільтр (В) у початкове поло‐
ження. Переконайтеся, що його правиль‐
но вставлено під двома напрямними (С).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Зберіть фільтр (A) і вставте його у
фільтр (B). Поверніть його за годиннико‐
вою стрілкою до фіксації.
Неправильне встановлення фільтрів
може спричинити незадовільні ре‐
зультати миття і пошкодження прила‐
ду.
9.2 Чищення розпилювачів
9.3 Чищення ззовні
Не знімайте розпилювачі.
Якщо отвори розпилювачів забилися, вида‐
літь рештки бруду за допомогою загостреного
предмета.
Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби.
Не застосовувати абразивні продукти, абра‐
зивні серветки чи розчинники.
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або зупиняється під
час роботи.
Перш ніж звертатися до сервісного центру, оз‐
найомтесь з інформацією у розділі щодо вирі‐
шення проблеми.
При виникненні деяких проблем на дисплеї
з'являється код попередження:
•
- Прилад не заповнюється водою.
•
•
- Прилад не зливає воду.
- Працює пристрій, що запобігає пере‐
ливанню води.
Попередження!
Вимкніть прилад, перш ніж виконува‐
ти перевірку.
Українська
Проблема
Можливе рішення
Прилад не вмикається.
Перевірте, чи вилка вставлена в розетку.
51
Перевірте запобіжник на електрощиті.
Програма не запускається.
Переконайтеся, що дверцята приладу зачинені.
Натисніть Start.
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте
його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.
Прилад не заповнюється водою.
Переконайтеся, що водопровідний кран відкритий.
Перевірте, чи достатній тиск у водопровідному
крані. Щоб отримати цю інформацію, зверніться
до місцевої служби водопостачання.
Переконайтеся, що водопровідний кран не заби‐
тий.
Переконайтеся, що фільтр у впускному шлангу не
засмічений.
Переконайтеся, що впускний шланг не перетисну‐
тий і не перекручений.
Прилад не зливає воду.
Переконайтеся, що зливний отвір не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не перетисну‐
тий і не перекручений.
Працює пристрій, що запобігає пере‐ Закрийте водопровідний кран і зверніться до сер‐
ливанню води.
вісного центру.
Після перевірки увімкніть прилад. Виконання
програми продовжиться з того моменту, коли
вона була перервана.
Якщо проблема виникає знову, зверніться у
сервісний центр.
Якщо з’являються інші коди помилок, звер‐
ніться у сервісний центр.
10.1 Якщо результати миття та
сушіння незадовільні
На склянках та іншому посуді наявні смуги
білуватого кольору або синюватий наліт.
• Надто велике дозування ополіскувача.
Зменште рівень ополіскувача за допомогою
регулятора.
• Надто багато миючого засобу.
Плями та сліди від води на склянках і іншому
посуді
• Недостатнє дозування ополіскувача. Збіль‐
ште рівень ополіскувача за допомогою ре‐
гулятора.
• Проблема може бути спричинена якістю
миючого засобу.
Посуд вологий
• Програма не включає фази сушіння, або
вибрана низька температура сушіння.
• Дозатор ополіскувача порожній.
• Проблема може бути спричинена якістю
ополіскувача.
• Проблема може бути спричинена якістю
комбінованого таблетованого миючого за‐
собу. Спробуйте використати засіб іншого
виробника або активуйте дозатор миючого
засобу, так щоб ополіскувач використовува‐
вся разом із комбінованим таблетованим
миючим засобом.
Див. розділ «ПОРАДИ ТА ПІДКАЗ‐
КИ», щоб дізнатися про інші можливі
причини.
10.2 Увімкнення дозатора
ополіскувача
Увімкнення дозатора ополіскувача можливе,
лише якщо увімкнуто функцію Multitab.
52 www.electrolux.com
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Натисніть кнопку Reset протягом декількох
секунд.
3. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки
Delay і EnergySaver, доки не почнуть миг‐
тіти індикатори
,
і
.
4. Натисніть TimeSaver,
•
Індикатори
і
згаснуть.
• Індикатор
продовжує мигті‐
ти.
• На дисплеї відображається поточне на‐
лаштування.
Дозатор ополіскувача вим‐
кнено
Дозатор ополіскувача увім‐
кнено
5. Натисніть TimeSaver, щоб змінити нала‐
штування.
6. Для вимкнення приладу та підтвердження
налаштування натисніть кнопку увімкнен‐
ня/вимкнення.
7. Відрегулюйте дозування ополіскувача.
8. Залийте ополіскувач у дозатор ополіскува‐
ча.
11. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Габарити
Ширина/висота/глибина (мм)
Підключення до електро‐
мережі
Див. табличку з технічними даним.
Напруга
596 / 850 / 610
220-240 В
Частота струму
50 Гц
Тиск у мережі водопоста‐
чання
Мін/макс (бар/МПа)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Подача води 1)
Холодна або гаряча вода2)
макс. 60°C
Ємність
Кількість комплектів посуду
12
Споживання енергії
Режим «Залишити увімкненим»
0.10 Вт
Режим «Вимкнено»
0.10 Вт
1) Приєднайте шланг подачі води до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативних джерел енергії (наприклад, сонячних
батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду, щоб зменшити споживання
електроенергії.
12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
позначені відповідним символом
.
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку електричних
і електронних приладів. Не викидайте
прилади, позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної переробки у
Українська
вашій місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
53
54 www.electrolux.com
Українська
55
117913410-A-352012
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement