Electrolux ESF4600ROX User manual

Electrolux ESF4600ROX User manual
ESF 4600ROW
ESF 4600ROX
................................................ .............................................
HU MOSOGATÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
18
2
www.electrolux.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondo‐
san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat által
okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető
helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkant‐
ság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizi‐
kai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lé‐
vő személy használja, beleértve a gyermek‐
eket is. Ha ilyen személyek használják a ké‐
szüléket, a biztonságukért felelős személynek
kell őket felügyelnie, illetve a készülék hasz‐
nálatára vonatkozóan útmutatást kell biztosí‐
tani számukra.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a ké‐
szülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekek‐
től.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tart‐
sa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva
van.
1.2 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan he‐
lyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
•
•
•
•
•
•
•
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és hosszab‐
bító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Amennyiben a készülék
hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét sa‐
ját szervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati ká‐
belt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a víz‐
csöveknek.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt
csövekhez csatlakoztatja a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisz‐
tul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze,
hogy nincs-e szivárgás.
• A befolyócső biztonsági szeleppel, valamint
dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel ren‐
delkezik.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.
• Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal húz‐
za ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzat‐
4
www.electrolux.com
ból. Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső
cseréje érdekében.
1.3 Használat
• A készülék háztartási és hasonló célú haszná‐
latra készült, például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken ki‐
alakított személyzeti konyhák
– Tanyaházak
– Hotelek, motelek és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek szá‐
mára
– Szállások reggelivel.
VIGYÁZAT
Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzve‐
szély.
• A mosogatógépben használt mosogatószerek
veszélyesek. Tartsa be a mosogatószer cso‐
magolásán feltüntetett utasításokat.
• Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne
játsszon vele.
• Az edényeket a mosogatógépből csak a mo‐
sogatóprogram lejárta után vegye ki. Mosoga‐
tószer maradhat az edényeken.
• A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az
ajtót mosogatóprogram futása közben kinyitja.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐
garat vagy gőzt.
1.4 Ártalmatlanítás
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a
késeket és a hegyes evőeszközöket az
evőeszközkosárba.
• A beleütközés elkerülésének megelőzésére,
ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék
ajtaját.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
12
11
10
9 8
7
6 5
4
3
MAGYAR
1 Munkafelület
7 Vízkeménység-tárcsa
4 Szűrők
9 Mosószer-adagoló
10 Evőeszköztartó
6 Sótartály
12 Felső kosár
2 Felső szórókar
3 Alsó szórókar
5
8 Öblítőszer-adagoló
5 Adattábla
11 Alsó kosár
3. KEZELŐPANEL
1
2
11
3
10
9
8
4
5
7
6
1 Be/ki gomb
7 Visszajelzők
3 Visszajelzők
9 Visszajelzők
2 Program gomb
8 Programsáv
4 Kijelző
5 Delay gomb
10 Programkijelzők
11 TimeSaver gomb
6 Option gomb
Visszajelzők
leírása
Öblítőszer visszajelző. A program működése során ez a visszajelző soha‐
sem világít.
Só visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem világ‐
ít.
Mosogatási fázis visszajelző. Akkor világít, amikor a készülék mosogatási
és öblítési fázisban működik.
Szárítási fázis visszajelző. Világít, amikor a szárítási fázis működik.
Delay visszajelző.
6
www.electrolux.com
Visszajelzők
leírása
Ajtó visszajelző. Akkor világít, ha a készülék ajtaja nyitva van, vagy nincs
megfelelően becsukva.
Multitab visszajelző.
EnergySaver visszajelző.
Zavarosságérzékelő visszajelzője Akkor jelenik meg, amikor az AUTO prog‐
ram érzékelője működik.
Amíg az érzékelő működik, kizárólag a hozzá tartozó visszajelző világít.
Minden egyéb visszajelző, a kijelző és a programsáv kialszik. Ezek ismét
megjelennek, amikor a zavarosságérzékelő visszajelzője kialszik.
TimeSaver visszajelző.
3.1 Programsáv
A programsáv a programhoz és azTimeSaver
funkcióhoz tartozó adatokat jeleníti meg.
A program indítása és folyamata
Amikor a program elindul, a programsáv két oldalsó szeg‐
mense villog.
A program folyamata során a középső szegmensek folya‐
matosan világítanak, míg a két oldalsó szegmens továbbra
is villog.
Amikor a program befejeződött, az összes szegmens folya‐
matosan világítani kezd.
A programsáv és az TimeSaver funkció
Amikor az TimeSaver funkcióhoz tartozó programot állít be,
a programsáv összes szegmense folyamatosan világítani
kezd.
Amikor beállítja az TimeSaver funkciót, csak a középső
szegmens fog folyamatosan világítani.
4. PROGRAMOK
Program
1)
Szennyezettség mérté‐ Program
ke
szakaszok
Töltet típusa
Kiegészítő funkci‐
ók
Normál szennyezett‐
ség
Edények és evőeszkö‐
zök
TimeSaver
EnergySaver
Előmosás
Főmosogatás 50 °C-on
Öblítés
Szárítás
MAGYAR
Program
Szennyezettség mérté‐ Program
ke
szakaszok
Töltet típusa
2)
3)
4)
5)
7
Kiegészítő funkci‐
ók
Összes
Edények, evőeszkö‐
zök, lábasok és faze‐
kak
Előmosás
EnergySaver
Főmosogatás 45 °C és 70
°C között
Öblítés
Szárítás
Erős szennyezettség
Edények, evőeszkö‐
zök, lábasok és faze‐
kak
Előmosás
Főmosogatás 70 °C-on
Öblítés
Szárítás
TimeSaver
EnergySaver
Normál vagy enyhe
szennyeződés
Kényes cserép- és
üvegedények
Főmosogatás 45 °C-on
Öblítés
Szárítás
EnergySaver
Friss szennyezettség
Edények és evőeszkö‐
zök
Főmosogatás 60 °C-on
Öblítés
Összes
Előmosás
1) A programmal a leghatékonyabb víz- és áramfelhasználás mellett mosogathatja el a normál mértékben
szennyezett edényeket és evőeszközöket. (Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló
intézetek.)
2) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet és a vízmennyiséget, az energiafogyasztást és a program időtartamát.
3) A jobb higiéniai eredmény elérése érdekében, e program magas hőmérsékletű öblítési fázist alkalmaz. Az
öblítési fázis során a hőmérséklet 70 °C-on marad legalább 10 percig.
4) Ezzel a programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményt
nyújt.
5) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Így megakadályozza, hogy az ételmaradék
rászáradjon az edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
Fogyasztási értékek
Program1)
Időtartam
(perc)
Energiafogyasztás
(kWh)
Víz
(l)
172
0.79
8.5
40 - 150
0.5 - 1.2
6 - 11
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
70 - 80
0.6 - 0.9
9 - 10
30
0.8
7
14
0.1
4
1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edények mennyisége
módosíthatja az értékeket.
8
www.electrolux.com
Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára
A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a
következő címre:
[email protected]
Jegyezze fel az adattáblán található termékszámot (PNC).
5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
A mosogatóprogram indítása előtt kap‐
csolja be vagy ki a kívánt kiegészítő
funkciót. A mosogatóprogramok műkö‐
dése közben nem lehet a kiegészítő
funkciót be- vagy kikapcsolni.
Amennyiben egy vagy több kiegészítő
funkció van beállítva, ellenőrizze, hogy
a hozzájuk tartozó jelzőfények világíta‐
nak-e a program elindulása előtt.
5.1 TimeSaver
Ez a funkció növeli a víz nyomását és hőmérsék‐
letét. A mosási és szárítási fázisok rövidebbek. A
program teljes időtartama körülbelül 50%-kal
csökken.
A mosás eredményessége megegyezik a normál
időtartamú program eredményességével. A szá‐
rítás eredményessége csökkenhet.
A TimeSaver funkció bekapcsolása
1. Nyomja meg a(z)TimeSaver gombot. A hoz‐
zá tartozó visszajelző és a programsáv meg‐
jelenik. A kijelzőn a program frissített időtar‐
tama látható.
• Ha a beállítás nem alkalmazható a prog‐
ramban, akkor háromszor gyorsan villan,
majd kialszik a hozzá tartozó visszajelző.
A programsáv nem jelenik meg.
5.2 Multitab
Csak kombinált mosogatószer-tabletták eseté‐
ben aktiválja e kiegészítő funkciót.
Ez a funkció leállítja az öblítőszer és a só hasz‐
nálatát. A hozzá tartozó visszajelzők nem világ‐
ítanak.
Nőhet a program időtartama.
A Multitab funkció bekapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Addig tartsa nyomva a Option gombot, amíg
a Multitab visszajelző világítani nem kezd.
A kiegészítő funkció addig marad aktív, amíg ki
nem kapcsolja. Addig tartsa nyomva a Option
gombot, amíg a Multitab visszajelző ki nem al‐
szik.
Ha befejezi a kombinált mosogatószer-tabletták
használatát, a következő lépéseket végezze el
különálló mosogatószer, öblítőszer és regeneráló
só használatának megkezdése előtt:
1. Kapcsolja ki a Multitab funkciót.
2. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szintre.
3. Ellenőrizze, hogy tele van-e a sótartály és az
öblítőszer-adagoló.
4. Öblítőszer és edények nélkül indítsa el a leg‐
rövidebb öblítési fázist tartalmazó programot.
5. Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkemény‐
ségének megfelelően.
6. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
5.3 EnergySaver
E beállítás esetén csökken a hőmérséklet az
utolsó öblítési szakaszban.
Ezen beállítás esetén csökken az energiafo‐
gyasztás (legfeljebb 25%-kal) és a program idő‐
tartama.
A program végén az edények nedvesek marad‐
hatnak.
A EnergySaver funkció bekapcsolása
1. Addig tartsa nyomva a Option gombot, amíg
a EnergySaver visszajelző világítani nem
kezd. A kijelzőn a program frissített időtarta‐
ma látható.
• Amennyiben a kiegészítő funkció nem al‐
kalmazható a programhoz, a hozzá tarto‐
zó visszajelző nem kezd el világítani.
5.4 MyFavourite
Ezzel az opcióval beállíthatja és mentheti a
gyakrabban használt programot.
MAGYAR
Egyszerre csak egy programot lehet a
memóriában tárolni. Az új beállítás törli
a korábbi beállítást.
Egy program memóriában való tárolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Válassza ki a memóriába mentendő progra‐
mot. A hozzá tartozó funkciókat is beállíthat‐
ja a programmal együtt. A Multitab ésDelay
funkciók memóriában való tárolása nem le‐
hetséges.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Program és a Delay gombokat, amíg a prog‐
ramsáv gyorsan villogni nem kezd.
A MyFavourite program beállítása
1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Program
gombot addig, amíg a MyFavourite program‐
hoz és funkciókhoz tartozó visszajelzők nem
kezdenek világítani
• A kijelzőn a program időtartama látható.
5.5 Hangjelzések
A hangjelzések akkor lépnek működésbe, amikor
a készülék meghibásodik. Nincs lehetőség ezen
hangjelzések kikapcsolására.
Amikor a program lejár, szintén egy hangjelzés
hallható. Alapértelmezésben ez a hangjelzés ki
9
van kapcsolva, azonban van lehetőség a bekap‐
csolására.
A program futásának végét jelző hangjelzés
bekapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Egyszerre nyomja le, és néhány másodper‐
cig tartsa lenyomva a Program és a TimeSa‐
ver gombot.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
,
Delay és a Option gombokat, amíg a
és a
visszajelzők villogni nem kezde‐
nek.
4. Nyomja meg aDelay gombot.
• Az
és a
kijelzők kialszanak.
• A
visszajelző továbbra is villog.
• A kijelző az aktuális beállítást mutatja.
Hangjelzés be
Hangjelzés ki
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
Delay gombot.
6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfe‐
lel-e a környékén használt víz keménységé‐
nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító
beállítását. A használt víz keménységére vo‐
natkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi vízszolgáltatóval.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben gyártási maradványok lehet‐
nek. Az eltávolításukhoz indítson el egy mo‐
sogatóprogramot. Ne használjon mosogató‐
szert, és ne töltse meg a kosarakat.
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat
használ, akkor aktiválja a Multitab funk‐
ciót.
6.1 A vízlágyító beállítása
Vízlágyító
beállítás
Vízkeménység
Német
fok
(°dH)
Francia
fok
(°fH)
mmol/l
Clarke
fok
Kézi moso‐
gatás
Elektro‐
nika
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
10 www.electrolux.com
Vízlágyító
beállítás
Vízkeménység
Német
fok
(°dH)
Francia
fok
(°fH)
mmol/l
Clarke
fok
Kézi moso‐
gatás
Elektro‐
nika
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
Manuálisan és elektronikusan kell beál‐
lítania a vízlágyítót.
Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2.
állásba.
Elektronikus beállítás
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Egyszerre nyomja le, és néhány másodper‐
cig tartsa lenyomva a Program és a TimeSa‐
ver gombot.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
,
Delay és a Option gombokat, amíg a
és a
visszajelzők villogni nem kezde‐
nek.
4. Nyomja meg aProgram gombot.
• Az
és a
kijelzők kialszanak.
• A
visszajelző továbbra is villog.
• A kijelzőn a vízlágyító aktuális beállítása
= 5. szint.
látható. Pl.:
5. Többször nyomja meg a Program gombot a
beállítás módosításához.
6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
MAGYAR
11
6.2 A sótartály feltöltése
1.
2.
3.
4.
5.
Csavarja le a kupakot az óramutató járásá‐
val ellenkező irányba, és nyissa ki a sótar‐
tályt.
Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az
első alkalommal).
Töltse fel a sótartályt regeneráló sóval.
Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
A sótartály visszazárásához tekerje a kupa‐
kot az óramutató járásával megegyező
irányba.
FIGYELEM
Víz és só juthat ki a töltés során a sótar‐
tályból. Korrózióveszély. Ennek mega‐
kadályozására, a sótartály feltöltése
után indítson el egy programot.
6.3 Az öblítőszer-adagoló feltöltése
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél (C)
felnyitására.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót (A), de ne
lépje túl a „max” jelzést.
A kiömlött öblítőszert nedvszívó törlőkendő‐
vel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram
alatt megakadályozza a túlzott habképző‐
dést.
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy retesze‐
lő helyzetben van-e a kioldó gomb.
Elfordíthatja az adagolt mennyiség vá‐
lasztókapcsolót (B) 1 (legkisebb men‐
nyiség) és 4 (legnagyobb mennyiség)
helyzetek közötti beállítására.
7. NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
• Ha világít a só visszajelző, akkor töltse fel
a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló visszajel‐
ző, akkor töltse fel az öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő prog‐
ramot.
12 www.electrolux.com
7.1 A mosogatószer használata
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Program kiválasztása és
elindítása
Az Auto Off funkció
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez
a funkció néhány perc elteltével automatikusan
kikapcsolja a készüléket:
• Ha nem csukta be az ajtót a program elindítá‐
sához.
• A program befejeződik.
Egy program késleltetett indítás
nélküli indítása
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot. A legutóbb beállított program
visszajelzője és időtartama megjelenik.
3. Egy program beállításához tartsa nyitva a
készülék ajtaját.
4. Állítson be egy programot.
• Ha a legutolsóként beállított programot
szeretné elindítani, csukja be a készülék
ajtaját.
• Amennyiben a MyFavourite programot
szeretné beállítani, nyomja meg, és tartsa
lenyomva a Program gombot addig, amíg
a MyFavourite programhoz és funkcióihoz
tartozó visszajelzők nem kezdenek világ‐
ítani.
• Másik program beállításához nyomja meg
többször a Program gombot, amíg a beál‐
lítani kívánt program visszajelzője világíta‐
ni nem kezd. A hozzá tartozó funkciókat is
beállíthatja.
A kijelzőn a program időtartama látható.
5.
Nyomja meg a kioldó gombot (B) a fedél (C)
felnyitásához.
Tegyen mosogatószert az adagolóba (A).
Ha előmosogatási fázissal rendelkező mo‐
sogatóprogramot használ, tegyen egy kevés
mosogatószert a készülék ajtajának belsejé‐
be.
Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a
tablettát a mosogatószer-adagolóba (A).
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy retesze‐
lő helyzetben van-e a kioldó gomb.
5. Csukja be a készülék ajtaját a program elin‐
dításához.
• A fázisjelző fény világítani kezd.
• Megkezdődik a program időtartamának
visszaszámlálása 1 perces lépésekben.
Egy program késleltetett indítással
való indítása
1. Állítsa be a programot.
2. Annyiszor nyomja meg a Delay gombot,
amíg a beállítani kívánt késleltetés meg nem
jelenik a kijelzőn (1 és 24 óra között). A kijel‐
zőn megjelenik a Delay visszajelző.
• A visszaszámlálás automatikusan elkez‐
dődik.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a prog‐
ram végrehajtása megkezdődik.
Ajtónyitás a készülék működése alatt
Ha kinyitja az ajtót, akkor leáll a készülék. Ami‐
kor ismét becsukja az ajtót, a visszaszámlálás a
megszakítási ponttól folytatódik.
Visszaszámlálás alatt a Késleltetett
indítás leállítása
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Egyszerre nyomja le és tartsa nyomva a
Program és a TimeSaver gombot mindaddig,
míg a beállított program időtartama meg nem
jelenik.
3. Csukja be a készülék ajtaját a program elin‐
dításához.
MAGYAR
A késleltetett indítás törlése a beállított
funkciókat is törli (aMultitab funkció ki‐
vételével). A készülék ajtajának becsu‐
kása előtt ne feledje el ismét beállítani a
funkciókat.
A program törlése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Egyszerre nyomja le, és néhány másodper‐
cig tartsa lenyomva a Program és a TimeSa‐
ver gombot.
Egy új mosogatóprogram elindítása
előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogató‐
szer a mosogatószer-adagolóban.
Miután a program véget ért
A kijelzőn0:00 jelenik meg.
13
A programsáv összes szegmense folyamatosan
világít.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot, vagy várja meg, hogy az Auto
Off funkció automatikusan kikapcsolja a ké‐
szüléket.
2. Zárja el a vízcsapot.
Figyelem
• A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények
kihűlnek. A forró edények könnyebben meg‐
sérülnek.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat
ürítse ki.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfa‐
lain és ajtaján. A rozsdamentes acél hama‐
rabb lehűl, mint az edények.
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
8.1 A vízlágyító
A kemény víz nagy mennyiségű ásványi anyagot
tartalmaz, amely károsíthatja a készüléket, és
gyenge mosási eredményhez vezet. A vízlágyító
semlegesíti ezen ásványi anyagokat.
A regeneráló só tartja tisztán és jó állapotban a
vízlágyítót. Fontos a vízlágyító szintjének pontos
beállítása. Ez biztosítja, hogy megfelelő mennyi‐
ségű regeneráló sót és vizet használjon a vízlá‐
gyító.
8.2 Só, öblítőszer és mosogatószer
használata
• Kizárólag sót, öblítőszert és mosogatószert
használjon a mosogatógépben. Egyéb ter‐
mékek károsodást okozhatnak a készülékben.
• Az utolsó öblítési fázis során az öblítőszer elő‐
segíti az edények csík- és foltmentes szárítá‐
sát.
• A kombinált mosogatószer-tabletták mosoga‐
tószert, öblítőszert és regeneráló sót tartal‐
maznak. Győződjön meg arról, hogy e tablet‐
ták megfelelnek-e a környékén lévő vízke‐
ménységnek. Nézze meg a termék csomago‐
lásán található útmutatásokat.
Amennyiben ezeket a tablettákat annak ellen‐
ére szeretné használni, hogy nem felelnek
meg a környékén lévő vízkeménységnek,
használjon regeneráló sót is. Először kapcsol‐
ja be a Multitab funkciót, majd állítsa be a víz‐
lágyítót az adott vízkeménységnek megfelelő‐
en, és használjon regeneráló sót is.
• Rövid programok során nem oldódnak fel tel‐
jesen a mosogatószer tabletták. A mosogató‐
szer maradványok edényeken való lerakódá‐
sának megakadályozására hosszú progra‐
moknál használja a tablettákat.
Ne használjon a szükségesnél több mo‐
sogatószert. További információkért ol‐
vassa el a mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.
8.3 Pakolja meg megfelelően a
kosarakat.
A mellékelt tájékoztatóban nézzen meg
a kosarak feltöltésére vonatkozó példá‐
kat.
• Csak mosogatógépbe tehető darabok moso‐
gatására használja a készüléket.
• Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból, ón‐
ból és rézből készült darabokat a készülékbe.
• Ne helyezzen a készülékbe vizet felszívó da‐
rabokat (szivacsot, rongyot).
• Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről.
• A ráégett ételmaradék könnyebb eltávolításá‐
hoz áztassa be vízbe a lábasokat és fazeka‐
kat, mielőtt behelyezi azokat a készülékbe.
14 www.electrolux.com
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és
lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
• Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne
csússzanak egymásba. Keverje más edé‐
nyekkel a kanalakat.
• Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e más
poharakhoz.
• A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközko‐
sárba.
• A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba.
Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne mozdul‐
hassanak el.
• A mosogatóprogram elindítása előtt győződ‐
jön meg arról, hogy a szórókarok szabadon
mozoghatnak.
• A szűrők tiszták és megfelelően vannak elhe‐
lyezve.
• Nem tömődtek el a szórókarok.
• Megfelelő az edények elhelyezése a kosarak‐
ba.
• A kiválasztott program nem felel meg a töltet
típusának és a szennyeződés mértékének.
• Megfelelő mennyiségű mosogatószert hasz‐
nál.
• Van mosogatógép só és öblítő (ha nem kom‐
binált mosogatószer-tablettákat használ).
• Szoros a sótartály kupakjának rögzítése.
8.4 Egy program indítása előtt
A következőket ellenőrizze:
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készü‐
léket, és húzza ki a hálózati csatlakozó‐
dugót a csatlakozóaljzatból.
Az elszennyeződött szűrők és az eltö‐
mődött szórókarok rontják a mosogatás
eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és szükség
esetén tisztítsa meg azokat.
9.1 A szűrők tisztítása
1.
Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa
el az (A) szűrőt, és vegye ki.
2.
Az (A) szűrő szétszereléséhez húzza szét
az (A1) és az (A2) részt.
Vegye ki a (B) szűrőt.
Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
Helyezze a (B) szűrőt eredeti állásába. El‐
lenőrizze, hogy a két vezetősín (C) alatt
megfelelően illeszkedik-e.
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
MAGYAR
6.
15
Szerelje össze az (A) szűrőt, és tegye a (B)
szűrőben lévő helyére. Az óramutató járá‐
sával megegyező irányban forgassa, amíg
bezárul.
A szűrők helytelen pozíciója rossz mo‐
sogatási eredményt okoz, és a készülé‐
ket is károsítja.
9.2 A szórókarok tisztítása
9.3 Külső tisztítás
Ne szerelje ki a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szen‐
nyeződés megmaradó részét egy hegyes végű
tárggyal távolítsa el.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne hasz‐
náljon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldósze‐
reket.
10. HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem indul el, vagy működés közben
leáll.
Az alábbi információk alapján próbálja kiküszö‐
bölni a problémát, mielőtt a márkaszervizhez for‐
dul.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy
riasztási kód látható:
•
- A készülék nem tölt be vizet.
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
VIGYÁZAT
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a ké‐
szüléket.
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a
konnektorba.
Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biztosí‐
ték a biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy
várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék nem tölt be vizet.
Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nagysága
nem túl alacsony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájé‐
koztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található
szűrő nem tömődött-e el.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsa‐
varodva vagy megtörve.
A készülék nem engedi ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
16 www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő-tömlő nincs-e meg‐
csavarodva vagy megtörve.
A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A
program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon
a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mu‐
tat, forduljon a márkaszervizhez.
10.1 A mosogatás és a szárítás
eredménye nem kielégítő
Fehéres csíkok és szennyeződések vagy kékes
réteg látható a poharakon és edényeken.
• Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisé‐
ge. Állítsa alacsonyabb helyzetbe az öblítő‐
szer fordítókart.
• Túl sok volt a mosogatószer.
Szennyeződések és cseppnyomok vannak a
poharakon és edényeken
• Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyi‐
sége. Állítsa magasabb helyzetbe az öblítő‐
szer fordítókart.
• Lehet, hogy a mosogatószer minősége az
oka.
Nedvesek az edények
• Nem szerepel szárítási fázis a programban,
vagy alacsony a szárítási fázis hőmérséklete.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
• Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
• Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tablet‐
ta minősége az oka. Próbálkozzon másik már‐
kával, vagy töltse fel az öblítőszer-adagolót és
kombinált mosogatószer-tablettákkal együtt
használja az öblítőszert.
10.2 Hogyan kapcsoljuk be az
öblítőszer-adagolót?
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása kizárólag
akkor fordul elő, ha a Multitab funkció be van
kapcsolva.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Egyszerre nyomja le, és néhány másodper‐
cig tartsa lenyomva a Program és a TimeSa‐
ver gombot.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
,
Delay és a Option gombokat, amíg a
és a
visszajelzők villogni nem kezde‐
nek.
4. Nyomja meg a TimeSaver gombot.
• Az
és a
kijelzők kialszanak.
• A
visszajelző továbbra is villog.
• A kijelző az aktuális beállítást mutatja.
Öblítőszer-adagoló ki
Öblítőszer-adagoló be
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
TimeSaver gombot.
6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
7. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
8. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
A lehetséges okok megismerésére néz‐
ze meg a ‘HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK’ című fejezetet.
11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek
Szélesség / Magasság / Mélység
(mm)
Elektromos csatlakoztatás
Lásd az adattáblát.
446 / 850 / 610
MAGYAR
17
Feszültség
220-240 V
Frekvencia
50 Hz
Hálózati víznyomás
Min. / max. (bar / MPa)
Vízellátás 1)
Hidegvíz vagy melegvíz2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacitás
Teríték
Áramfelvétel
Készenléti üzemmód
0.10 W
Kikapcsolás üzemmód
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az
energiafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:
. Újrahasznosításhoz tegye
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
18 www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
22
23
25
26
28
30
31
32
34
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
19
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐
ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐
korzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych bądź osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura wynosi po‐
niżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐
starczoną wraz z urządzeniem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐
kowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐
ki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez dłuż‐
szy czas, należy zapewnić przepływ wody i
odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
20 www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
1.3 Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obra‐
żeń ciała, oparzenia, porażenia prądem
lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi sub‐
stancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
POLSKI
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
10
9 8
7
6 5
4
1 Blat roboczy
7 Pokrętło regulacji zmiękczania wody
3 Dolne ramię spryskujące
4 Filtry
9 Dozownik detergentu
10 Kosz na sztućce
6 Zbiornik soli
12 Górny kosz
2 Górne ramię spryskujące
5 Tabliczka znamionowa
8 Dozownik płynu nabłyszczającego
11 Dolny kosz
21
22 www.electrolux.com
3. PANEL STEROWANIA
1
2
11
3
10
9
8
4
5
7
6
1 Przycisk wł./wył.
7 Wskaźniki
3 Wskaźniki
4 Wyświetlacz
9 Wskaźniki
2 Przycisk Program
10 Wskaźniki programów
5 Przycisk Delay
11 Przycisk TimeSaver
6 Przycisk Option
Wskaźniki
8 Pasek programu
Opis
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas programu wskaźnik ten jest za‐
wsze wyłączony.
Wskaźnik soli. Podczas programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płu‐
kania.
Wskaźnik fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik Delay.
Wskaźnik drzwi. Włącza się po otwarciu lub w razie nieprawidłowego za‐
mknięcia drzwi.
Wskaźnik Multitab.
Wskaźnik EnergySaver.
Wskaźnik czujnika zmętnienia. Włącza się, gdy działa czujnik wykorzysty‐
wany przez program AUTO.
Gdy działa czujnik, świeci się tylko odpowiadający mu wskaźnik. Wszystkie
inne wskaźniki, wyświetlacz i pasek programu są wyłączone. Włączają się
one ponownie, gdy zgaśnie wskaźnik czujnika zmętnienia.
POLSKI
Wskaźniki
23
Opis
Wskaźnik TimeSaver.
3.1 Pasek programu
Pasek programu pokazuje informacje dotyczące
programu oraz opcji TimeSaver.
Uruchomienie i postęp programu
Po uruchomieniu programu zaczynają migać dwa skrajne
segmenty paska programu.
Wraz z postępem programu włączają się środkowe seg‐
menty (świecą w sposób ciągły), a dwa skrajne segmenty
nadal migają.
Po zakończeniu programu wszystkie segmenty świecą w
sposób ciągły.
Pasek programu i opcja TimeSaver
W przypadku ustawienia programu, z którym działa opcja
TimeSaver, wszystkie segmenty paska programu zaczynają
świecić w sposób ciągły.
W przypadku ustawienia opcji TimeSaver pozostaje włączo‐
ny tylko środkowy segment (świeci w sposób ciągły).
4. PROGRAMY
Program
1)
2)
3)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
EnergySaver
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze od 45°C do 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
EnergySaver
24 www.electrolux.com
Program
4)
5)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Średnie lub lekkie
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 60°C
Płukania
Dowolne
Zmywanie wstępne
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania
naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
172
0.79
8.5
40 - 150
0.5 - 1.2
6 - 11
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
70 - 80
0.6 - 0.9
9 - 10
30
0.8
7
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
POLSKI
25
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w cza‐
sie trwania programu.
Wybierając jedną lub większą liczbę op‐
cji, należy upewnić się, że przed rozpo‐
częciem programu włączą się odpo‐
wiednie wskaźniki.
5.1 TimeSaver
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia oraz
temperatury wody. Fazy zmywania i suszenia
zostają skrócone. Całkowity czas trwania progra‐
mu skraca się o około 50%.
Efekty zmywania są takie same, jak dla progra‐
mu o standardowym czasie trwania. Jedynie sku‐
teczność suszenia może być niższa.
Włączanie opcji TimeSaver
1. Nacisnąć TimeSaver. Włączy się odpowiedni
wskaźnik i pasek programu. Czas trwania
programu podawany na wyświetlaczu zosta‐
nie zaktualizowany.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiedni wskaźnik mignie szybko
trzy razy, a następnie zgaśnie. Nie pojawi
się pasek programu.
5.2 Multitab
Tę opcję można włączyć jedynie stosując wielos‐
kładnikowe tabletki z detergentem.
Opcja ta zatrzymuje doprowadzanie płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaźniki są
wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie opcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć Option, aż włączy się wskaźnik
Multitab.
Opcja pozostanie włączona do chwili wyłączenia
jej przez użytkownika. Nacisnąć Option, aż wyłą‐
czy się wskaźnik Multitab.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z detergentem a
przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać następujące
czynności:
1. Wyłączyć opcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
5.3 EnergySaver
Ta opcja umożliwia zmniejszenie temperatury w
ostatniej fazie suszenia.
Użycie tej opcji powoduje zmniejszenie zużycia
energii (do 25%) i skrócenie czasu trwania pro‐
gramu.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być
mokre.
Włączanie opcji EnergySaver
1. Nacisnąć Option, aż włączy się wskaźnik
EnergySaver. Czas trwania programu pod‐
awany na wyświetlaczu zostanie zaktualizo‐
wany.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiadający jej wskaźnik nie włą‐
czy się.
5.4 MyFavourite
Ta opcja umożliwia ustawienie i zapisanie w pa‐
mięci najczęściej używanego programu.
Jednocześnie można zapisać tylko
1 program. Wprowadzenie nowego us‐
tawienia powoduje anulowanie poprzed‐
niego.
Zapisywanie programu w pamięci
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Ustawić program do zapisania w pamięci.
Wraz z programem można również ustawić
dostępne opcje. Nie jest możliwe zapisanie
w pamięci opcji Multitab i Delay.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Pro‐
gram i Delay, aż zacznie szybko migać pa‐
sek programu.
26 www.electrolux.com
Ustawianie programu MyFavourite
1. Nacisnąć i przytrzymać Program, aż włączą
się wskaźniki związane z programem MyFa‐
vourite i opcjami.
• Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
czasu trwania programu.
5.5 Sygnały dźwiękowe
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez
kilka sekund Program i TimeSaver.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
,
i
Option, aż zaczną migać wskaźniki
.
4. Nacisnąć Delay.
• Wskaźniki
i
wyłączą się.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Po wystąpieniu usterki urządzenia emitowane są
sygnały dźwiękowe. Tych sygnałów dźwięko‐
wych nie można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również emitowany
po zakończeniu programu. Domyślnie ten sygnał
jest wyłączony, ale można go włączyć.
Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia
programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
Sygnał dźwiękowy włączony
Sygnał dźwiękowy wyłączony
5. Nacisnąć Delay, aby zmienić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
Aby zastosować wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem, należy włączyć
funkcję Multitab.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektro‐
niczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
POLSKI
27
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektro‐
niczna
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy usta‐
wić ręcznie oraz elektronicznie.
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w
pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez
kilka sekund Program i TimeSaver.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
Option, aż zaczną migać wskaźniki
,
i
.
4. Nacisnąć Program.
• Wskaźniki
• Wskaźnik
i
wyłączą się.
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne aktual‐
ne ustawienie stopnia zmiękczania wody.
= poziom 5.
Przykład:
5. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby zmienić
ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
28 www.electrolux.com
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, należy
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego
jest włączony, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
POLSKI
29
7.1 Stosowanie detergentu
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta po
upływie kilku minut automatycznie wyłącza urzą‐
dzenie w następujących przypadkach:
• Jeśli nie zamknięto drzwi urządzenia w celu
włączenia programu.
• Po zakończeniu programu.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Włączy się wskaźnik ostatnio usta‐
wionego programu i zostanie wyświetlony
czas jego trwania.
3. Aby ustawić program, należy uchylić drzwi
urządzenia.
4. Ustawić program.
• Aby włączyć ostatnio ustawiony program,
należy zamknąć drzwi urządzenia.
• Aby ustawić program MyFavourite, nacis‐
nąć i przytrzymać Program, aż włączą się
wskaźniki związane z programem MyFa‐
vourite i opcjami.
• Aby ustawić inny program, ponownie na‐
cisnąć Program, aż włączy się wskaźnik
wybranego programu. Można również us‐
tawić dostępne opcje.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie czasu
trwania programu.
5. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić
program.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmywania
wstępnego, umieścić niewielką ilość deter‐
gentu na wewnętrznej stronie drzwi urzą‐
dzenia.
W razie korzystania z tabletek do zmywa‐
rek, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
• Włączy się wskaźnik fazy zmywania.
• Czas trwania programu będzie odliczany
skokowo co 1 minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na wyświet‐
laczu pojawi się żądany czas opóźnienia (od
1 do 24 godzin). Włączy się wskaźnik Delay.
• Odliczanie rozpocznie się automatycznie.
Po zakończeniu odliczania nastąpi uruchomienie
programu.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu, w którym zos‐
tała przerwana.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Pro‐
gram i TimeSaver, aż zostanie wyświetlony
czas trwania ustawionego programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić
program.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu powoduje również anulowa‐
nie ustawionych opcji (z wyjątkiem Mul‐
titab). Przed zamknięciem drzwi urzą‐
dzenia należy ponownie ustawić opcje.
30 www.electrolux.com
Anulowanie programu
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez
kilka sekund Program i TimeSaver.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 0:00.
Wszystkie segmenty paska programu zaczną
świecić w sposób ciągły.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż
funkcja Auto Off automatycznie wyłączy
urządzenie.
2. Zamknąć zawór wody.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy
poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolne‐
go, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może
znajdować się woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy tabletki te można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
Stosując tabletki mimo nieodpowiedniej twar‐
dości wody, należy również stosować sól do
zmywarek. Najpierw należy włączyć funkcję
Multitab, a następnie ustawić zmiękczanie wo‐
dy odpowiednie do twardości wody doprowa‐
dzanej do urządzenia i użyć soli do zmywarek.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
8.3 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
POLSKI
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
31
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
8.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.
Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidło‐
wo pod dwoma zaczepami (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
32 www.electrolux.com
6.
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym
położeniu w filtrze (B). Obrócić zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aż się zabloku‐
je.
Nieprawidłowe położenie filtrów może
skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
9.3 Czyszczenie obudowy
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu poja‐
wia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
- Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest za‐
tkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
POLSKI
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatka‐
ny.
33
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym zos‐
tał przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu nale‐
ży skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alar‐
mowe, należy skontaktować się z punktem ser‐
wisowym.
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem. Należy wypró‐
bować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
10.2 Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Dozownik płynu nabłyszczającego można włą‐
czyć tylko wtedy, gdy opcja Multitab jest aktyw‐
na.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez
kilka sekund Program i TimeSaver.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
,
i
Option, aż zaczną migać wskaźniki
.
4. Nacisnąć TimeSaver.
• Wskaźniki
i
wyłączą się.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego wyłączony
Dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego włączony
5. Nacisnąć TimeSaver, aby zmienić ustawie‐
nie.
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
7. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
8. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
34 www.electrolux.com
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
446 / 850 / 610
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
9
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
POLSKI
35
117913570-A-382012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement