Aeg F35400VI0 Brugermanual
FAVORIT 35400 VI
DA Brugsanvisning
ES Manual de instrucciones
SV Bruksanvisning
2
17
33
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TILVALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FØR IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid
brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt elkabel.
1.1 Sikkerhed for børn og
andre udsatte personer
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade
eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn,
med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende
erfaring og viden betjene maskinen.
De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt
for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt
på apparatet, mens lågen er åben.
1.2 Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør
eller rør, som ikke har været i brug i
lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart.
ADVARSEL
Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det lokale servicecenter
for at få udskiftet tilløbsslangen.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du kontakte
en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en
beskadiget ledning skal udskiftes.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.
4
www.aeg.com
1.3 Brug
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse,
som f.eks.:
– Kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
– Gæstehuse
– Af kunder på hoteller, moteller og
andre miljøer af indkvarteringstypen
– Miljøer af B&B-typen.
ADVARSEL
Fare for personskade.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven med spidserne
vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben
uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets
emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være opvaskemiddel på servicet.
ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød, brand eller forbrændinger.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller genstande, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
1.4 Bortskaffelse
ADVARSEL
Risiko for personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip ledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
DANSK
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
11
10
9
8 7
6
3
5 4
1 Mellemste spulearm
7 Beholder til afspændingsmiddel
2 Nederste spulearm
8 Beholder til vaskemiddel
3 Filtre
4 Mærkeplade
9 Bestikkurv
10 Nederste kurv
5 Saltbeholder
11 Øverste kurv
6 Justering af vandets hårdhedsgrad
3. BETJENINGSPANEL
1
A
B
2
4
1 Til-/fra-knap
3 Lamper
2 Programlamper
4 Programknap.
Lamper
3
forløb
Slutlampe.
Salt-lampe. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.
5
6
www.aeg.com
4. PROGRAMMER
Program1)
2)
3)
4)
5)
Grad af snavs ProgramType af vask faser
Varighed Energi
(min.)
(kWh)
Vand
(l)
Meget snavset Forskyl
Service, beOpvask 70 °C
stik, kogegrej Skylninger
Affugtning
110 - 120
1.5 - 1.7 18 - 20
Frisk snavset
Opvask 60 °C
Service og be- Skylning
stik
30
0.8
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 65 °C
Skylninger
Affugtning
100 - 110
1.4 - 1.5 18 - 20
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Affugtning
120 - 130
0.8 - 0.9 12 - 13
Alle
Forskyl
11
0.1
8
5
1) Forbrugsværdierne kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i
netspænding, tilvalgsfunktioner og opvaskens størrelse.
2) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for
hygiejnen. Under skylletrinnet bliver temperaturen på 70 °C i 10 til 14 minutter.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode
opvaskeresultater på kort tid.
4) Dette er standardprogrammet, som anvendes til test. Med dette program får du det
mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs.
5) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter
sig fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test, send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen.
5. TILVALG
5.1 Lydsignaler
Lydsignalerne udsendes under disse betingelser:
• Når programmet er afsluttet.
• Der sker en fejlfunktion i maskinen.
Fabriksindstilling: til.
Du kan slå lydsignalerne fra.
Deaktivering af lydsignalerne
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises
til ‘'INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM'’.
3. Tryk på programknappen, og hold
den nede, indtil programlampen (A)
DANSK
4.
5.
6.
7.
blinker, og programlampen (B) tændes.
Tryk straks på programknappen.
• Programlampen (A) tændes med et
konstant lys.
• Programlampen (B) begynder at
blinke.
Vent til programlampen (A) slukkes,
og slutlampen tændes (programlampen (B) fortsætter med at blinke).
• Lydsignalerne er slået til.
Tryk på programknappen. Slutlampen slukkes.
• Lydsignalerne er slået fra.
Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.
7
Aktivering af lydsignalerne
1. Se ‘Deaktivering af lydsignalerne’,
trin (1) til (4).
2. Vent til programlampen (A) slukkes.
Slutlampen slukkes, og programlampen (B) fortsætter med at blinke.
• Lydsignalerne er slået fra.
3. Tryk på programknappen. Slutlampen giver sig til at lyse.
• Lydsignalerne er slået til.
4. Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.
6. FØR IBRUGTAGNING
1. Kontrollér, om det indstillede niveau
for blødgøringsanlægget passer til
det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis
ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt det lokale vandværk
angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester af snavs fra produktionen i apparatet. Start et program for at fjerne dem. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld ikke noget i kurvene.
6.1 Indstil blødgøringsanlægget
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
8
www.aeg.com
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både
indstilles manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Sæt knappen til justering af hårdhedsgrad i position 1 eller 2.
Elektronisk indstilling
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises
til ‘'INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM'’.
3. Tryk på programknappen, og hold
den nede, indtil programlampen (A)
begynder at blinke, og programlampen (B) tændes.
4. Vent til programlampen (B) slukkes,
og slutlampen begynder at blinke
(programlampen (A) fortsætter med
at blinke).
5. Tryk på programknappen.
• Slutlampen blinker med mellemrum. Antallet af blink viser niveauet
af blødgøringsanlægget. Eksempel: 5 blink + pause + 5 blink = niveau 5.
6. Tryk på programknappen for at justere blødgøringsanlæggets niveau.
Hver gang du trykker på programknappen, går du videre til det næste
niveau.
7. Sluk apparatet for at bekræfte.
DANSK
9
6.2 Påfyldning af saltbeholderen
1.
2.
3.
4.
5.
Drej hætten mod uret for at åbne
saltbeholderen.
Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
Fjern salt rundt om saltbeholderens
åbning.
Luk saltbeholderen ved at dreje hætten med uret.
BEMÆRK
Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder
den. Risiko for korrosion. Start et
program efter at have fyldt saltbeholderen for at undgå dette.
6.3 Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel
BEMÆRK
Brug kun afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner. Andre produkter kan skade apparatet.
EB
A
M AX
4
3 2
Afspændingsmidlet hjælper med
at tørre servicet under den sidste
skyllefase, så det ikke får striber
og pletter.
1
+
-
C
D
Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne lågen (C).
2. Fyld kun beholderen til afspændingsmiddel (A) op til "max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.
1.
Påfyld beholderen til afspændingsmiddel, når linsen (E) er
klar.
Du kan stille vælgerknappen for
mængden (B) mellem position 1
(laveste mængde) og position 4
(største mængde).
10 www.aeg.com
7. DAGLIG BRUG
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der
henvises til ’INDSTILLING OG START
AF ET PROGRAM’.
• Hvis salt-lampen er tændt, så påfyld beholderen til salt.
3. Sørg for at der er afspændingsmiddel
i beholderen.
4. Fyld kurvene.
5. Påfyld opvaskemiddel.
6. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
7.1 Brug af opvaskemiddel
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Multitabletter
Disse tabletter indeholder opvaskevaskemiddel, afspændingsmiddel og andre tilsætningsmidler. Sørg for, at disse
opvasketabs kan anvendes til det lokale
vands hårdhedsgrad. Se vejledningerne
på produktets emballage.
Når du bruger tabletter med salt og afspændingsmiddel, må du ikke fylde saltbeholeren og beholderen til afspændingsmiddel.
1. Indstil blødgøringsanlægget til det
laveste niveau.
2. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til laveste position.
Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
Fyld opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel (A) .
Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den inderste del af apparatets låge.
Læg tabletten i rummet til opvaskemiddel (A), hvis du bruger opvasketabs.
Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.
Hvis du stopper med at bruge
multitabletter, skal du udføre
følgende trin, før du begynder
at bruge separat
opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og
filtersalt:
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
2. Indstilling af blødgøringsanlæg til højeste niveau.
3. Sørg for, at saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel er fuld.
4. Start det korteste program med et
skylletrin uden opvaskemiddel og
med tom maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget.
6. Juster doseringen af afspændingsmiddel.
DANSK
7.3 Indstilling og start af et
program
Indstillingsfunktion
Apparatet skal sættes på indstillingsfunktion for at acceptere visse operationer.
Apparatet er i indstillingsfunktion, når alle programlamperne er slukkede, og
slutindikatoren blinker, efter der er
tændt for apparatet.
Tryk på programknappen og hold den
nede, indtil apparatet står i indstillingsfunktion, hvis betjeningspanelet viser andre forhold:
Starte et program
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Bliv ved med at trykke på programknappen til lampen tændes for det
ønskede program.
4. Luk lågen til maskinen. Programmet
starter.
Åbning af lågen, mens
apparatet er i gang
11
Annullering af program
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk og hold programknappen inde
indtil lampen for det valgte program
slukkes og slutlampen lyser.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.
Ved programslut
Når programmet er slut, udsendes en
række lydsignaler og kontrollampen for
Program slut tændes.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet.
2. Luk for vandhanen.
• Lad opvasken køle af, før du
tager den ud af apparatet. Tallerkener m.m. er skrøbelige,
når de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.
• Der kan være vand på apparatets sider og låge. Det rustfri
stål køler hurtigere af end tallerkenerne.
Hvis du åbner lågen, stopper apparatet.
Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet fra det sted, hvor det blev afbrudt.
8. RÅD
8.1 Blødgøringsmiddel
Hårdt vand indeholder en høj mængde
af mineraler, som kan skade apparatet
og give dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget
rent og i god stand. Det er vigtigt at vælge det rette niveau for blødgøringsmidlet. Det sikrer, at blødgøringsanlægget
bruger den korrekte mængde filtersalt
og vand.
8.2 Fyldning af kurvene
Se den medfølgende folder med
eksempler på, hvordan du fylder
kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin og kobber i opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
12 www.aeg.com
• For nemt at fjerne tiloversbleven
brændt mad skal du sætte gryder og
pander i vand, før du anbringer dem i
maskinen.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.
ikke står tæt op ad hinanden. Bland
skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg de små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at de ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
8.3 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan skade apparatet.
• Afspændingsmidlet hjælper med at
tørre servicet under den sidste skyllefase, så det ikke får striber og pletter.
• Multitabletterne indeholder opvaskevaskemiddel, afspændingsmiddel og
andre tilsætningsmidler. Sørg for, at
disse opvasketabs kan anvendes til
det lokale vands hårdhedsgrad. Se
vejledningerne på produktets emballage.
• Opvasketabs opløses ikke helt med
korte programmer. Det anbefales, at
du benytter opvasketabs til lange programmer for at undgå rester af opvaskemidler på bordservicet.
Brug ikke mere end den angivne
mængde. Følg anvisningerne på
opvaskemidlets emballage.
8.4 Før programmet startes
Kontroller, at:
• Filtre er rente og korrekt sat i.
• Spulearmene ikke er tilstoppet.
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.
• Der opvaskesalt og afspændingsmiddel (medmindre du bruger multitabletter).
• Hætten til saltbeholderen er spændt.
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Sluk for apparatet, og tag stikket
ud af kontakten inden vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og tilstoppede
spulearme forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om nødvendigt.
9.1 Rengøring af filtre
1.
C
B
A
Drej filteret (A) mod uret, og tag det
ud.
DANSK
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
13
Filteret (A) skilles ad ved at trække
delen (A1) og (A2) fra hinanden.
Fjern filteret (B).
Vask filteret med vand.
Sæt filteret (B) på plads. Sørg for, at
det samles korrekt under de to skinner (C).
Saml filteret (A), og sæt det på
plads i filteret (B). Drej det med
uret, indtil det klikker på plads.
Hvis filtrene sidder forkert, kan
det give dårlige opvaskeresultater og beskadige apparatet.
9.2 Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes,
kan det tiloversblevne snavs fjernes med
en tynd, spids genstand.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe
eller opløsningsmidler.
9.3 Udvendig rengøring
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
10. FEJLFINDING
Apparatet starter ikke eller stopper under drift.
Se følgende information for at finde en
løsning på et problem, inden du kontakter service.
Alarmkode
Ved nogle fejl blinker forskellige kontrollamper kontinuerligt eller sporadisk på samme tid for at vise en alarmkode.
Fejl
• Kontrollampen for det indstillede
Apparatet ikke tager vand ind.
program blinker hele tiden.
• Slutlampen blinker 1 gang med mellemrum.
• Kontrollampen for det indstillede
program blinker hele tiden.
• Slutlampen blinker 2 gange med
mellemrum.
Apparatet tømmes ikke for vand.
14 www.aeg.com
Alarmkode
Fejl
• Kontrollampen for det indstillede
program blinker hele tiden.
• Slutlampen blinker 3 gange med
mellemrum.
Overløbssikringen er blevet udløst.
ADVARSEL
Sluk for apparatet, inden du udfører eftersynet.
Fejl
Mulig løsning
Du kan ikke tænde for maskinen. Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring
i sikringsboksen.
Programmet starter ikke.
Kontrollér, at apparatets luge er lukket.
Apparatet ikke tager vand ind.
Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt.
Spørg det lokale vandværk til råds om dette.
Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på tilløbsslangen.
Maskinen tømmes ikke for vand.
Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.
Kontroller, at afløbsslangen ikke er knækket
eller bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Luk for vandhanen, og kontakt det lokale
servicecenter.
Tænd for maskinen, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted,
hvor det blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt servicecenteret, hvis andre
alarmkoder vises.
10.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Opvasken er ikke
ren.
Filtrene er tilstoppet.
Rens filtrene.
Filtrene er ikke samlet og
monteret korrekt.
Sørg for, at filtrene er samlet og monteret korrekt.
Spulearmene er tilstoppet.
Fjern tiloversbleven snavs
med en tynd, spids genstand.
DANSK
Fejl
Der er kalkaflejringer på servicet.
Hvidlige striber og
pletter eller en blålig belægning på
glas og service.
15
Mulig årsag
Mulig løsning
Opvaskeprogrammet passer ikke til opvaskens art
og graden af snavs.
Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og graden af
snavs.
Genstandene var lagt forkert i kurvene. Vandet kunne ikke vaske alle genstande.
Sørg for, at genstandene er
anbragt rigtigt i kurvene, og
at vandet nemt kan vaske
dem alle sammen.
Spulearmene kunne ikke
dreje frit.
Sørg for, at genstandene er
anbragt rigtigt i kurvene, og
at de ikke blokerer spulearmene.
Der er brugt for lidt opvaskemiddel.
Sørg for at tilsætte den rigtige mængde opvaskemiddel i beholderen, inden du
starter et program.
Der var intet opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
Sørg for at du tilsætter opvaskemiddel i beholderen,
inden du starter et program.
Saltbeholderen er tom.
Sørg for, at der er filtersalt i
saltbeholderen.
Indstillet niveau for blødgøringsanlæg er ikke korrekt.
Kontrollér, om det indstillede niveau for blødgøringsanlægget passer til det lokale vands hårdhedsgrad.
Hætten til saltbeholderen
er løs.
Stram hætten.
Der er for meget afspændingsmiddel.
Reducér doseringen af afspændingsmiddel.
Der er brugt for meget op- Sørg for at tilsætte den rigvaskemiddel.
tige mængde opvaskemiddel i beholderen, inden du
starter et program.
Der er spor efter
indtørrede vanddråber på glas og
service.
Der er for lidt afspændingsmiddel.
Øg doseringen af afspændingsmiddel.
Det kan skyldes kvaliteten
af opvaskemidlet.
Brug et andet opvaskemiddelmærke.
Opvasken er våd.
Programmet havde intet
tørretrin.
Indstil et program med tørretrin.
Opvasken er våd
og mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Sørg for, at der er afspændingsmiddel i beholderen til
afspændingsmiddel.
16 www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Det kan skyldes kvaliteten
af afspændingsmidlet.
Brug et andet afspændingsmiddelmærke.
11. TEKNISK INFORMATION
Mål
Højde/Bredde/Dybde (mm)
Tilslutning, el
Se typeskiltet.
Spænding
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vandtilførslens tryk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vandtilførsel 1)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Koldt vand eller varmt
vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
Strømforbrug
Efterladt tændt-tilstand
0.99 W
Sluk-tilstand
0.10 W
Maks. 60 °C
9
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller
vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
ESPAÑOL
17
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL DE MANDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTES DEL PRIMER USO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMACIÓN TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
20
21
22
22
25
27
28
29
32
32
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su
vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por
favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
18 www.aeg.com
1.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea
atentamente las instrucciones facilitadas.
El fabricante no se hace responsable de
los daños y lesiones causados por una
instalación y uso incorrectos. Guarde
siempre las instrucciones junto con el
aparato para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y
personas vulnerables
hayan usado durante mucho tiempo,
deje correr el agua hasta que esté limpia.
• La primera vez que utilice el aparato,
asegúrese de que no hay fugas.
• La manguera de entrada de agua tiene una válvula de seguridad y un revestimiento con un cable interno de
conexión a la red.
ADVERTENCIA
Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.
• Este electrodoméstico no debe ser
usado por niños, ni por personas con
capacidades físicas o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia
en el manejo del aparato, a menos
que lo hagan bajo las instrucciones o
la supervisión de la persona responsable de su seguridad. No deje que los
niños jueguen con el aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje
alejados de los niños.
• Mantenga todos los detergentes fuera
del alcance de los niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se
encuentre abierta.
1.2 Instalación
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• No instale ni utilice el aparato en lugares con temperaturas inferiores a 0 ºC.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Asegúrese de que el aparato se instala debajo y junto a estructuras seguras.
Conexión de agua
• Asegúrese de no provocar daños en
los tubos de agua.
• Antes de conectar el aparato a las
nuevas tuberías o a tuberías que no se
ADVERTENCIA
Voltaje peligroso.
• Si la manguera de entrada de agua está dañada, desconecte el aparato inmediatamente de la toma de corriente. Póngase en contacto con el servicio técnico para cambiar la manguera
de entrada de agua.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA
Riesgo de incendios y descargas
eléctricas.
• El aparato debe quedar conectado a
tierra.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coinciden con las
del suministro eléctrico de su hogar.
En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
• Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o
con el servicio técnico para cambiar
un cable de red dañado.
ESPAÑOL
19
• Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez instalado el aparato.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
• No beba agua procedente del aparato ni juegue con ella.
• No retire la vajilla del aparato hasta
que finalice el programa. Puede quedar detergente en los platos.
1.3 Uso
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos inflamables, dentro, cerca o encima del
aparato.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• El aparato puede liberar vapor caliente si abre la puerta durante un programa.
• Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
– Cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Granjas
– Por clientes en hoteles, moteles y
otros entornos de tipo residencial
– Entornos tipo hostales o pensiones.
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesiones.
• No cambie las especificaciones de este aparato.
• Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladas deben colocarse en el cesto para cubiertos con las puntas hacia
abajo o en posición horizontal.
• No deje la puerta del aparato abierta
sin supervisión para evitar caídas sobre él.
• No se siente ni se ponga de pie sobre
la puerta abierta.
• Los detergentes para lavavajillas son
peligrosos. Siga las instrucciones de
seguridad del envase de detergente.
ADVERTENCIA
Riesgo de incendios, descargas
eléctricas o quemaduras.
1.4 Eliminación
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la toma de
red.
• Corte el cable y el enchufe, y deséchelos.
• Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.
20 www.aeg.com
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
2
11
10
9
8 7
6
3
5 4
1 Brazo aspersor intermedio
7 Dosificador de abrillantador
2 Brazo aspersor inferior
8 Dosificador de detergente
3 Filtros
4 Placa de características
9 Cesto para cubiertos
10 Cesto inferior
5 Depósito de sal
11 Cesto superior
6 Selector de dureza del agua
3. PANEL DE MANDOS
1
A
B
2
4
1 Botón de encendido/apagado
3 Indicadores
2 Indicadores de programa
4 Tecla de programa.
Indicadores
3
Descripción
Indicador de fin.
Indicador de sal. Este indicador está apagado mientras el programa está en curso.
ESPAÑOL
21
4. PROGRAMAS
Programa 1)
2)
3)
4)
5)
Grado de su- Fases del
ciedad
programa
Tipo de carga
Duración Ener(min)
gía
(kWh)
Agua
(l)
Suciedad intensa
Vajilla, cubiertos, cacerolas
y sartenes
Prelavado
Lavado 70 °C
Aclarados
Secado
110 - 120
1.5 - 1.7 18 - 20
Suciedad reciente
Vajilla y cubiertos
Lavado 60 °C
Aclarado
30
0.8
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
Prelavado
Lavado 65 °C
Aclarados
Secado
100 - 110
1.4 - 1.5 18 - 20
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
Prelavado
Lavado 50 °C
Aclarados
Secado
120 - 130
0.8 - 0.9 12 - 13
Todo
Prelavado
11
0.1
8
5
1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las
opciones y la cantidad de platos pueden alterar la duración del programa y los valores
de consumo.
2) Este programa tiene una fase de aclarado a alta temperatura para obtener resultados
más higiénicos. Durante la fase de aclarado, la temperatura se mantiene a 70 °C durante
10-14 minutos.
3) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos
resultados de lavado en poco tiempo.
4) Este es el programa estándar para institutos de pruebas. Con este programa se
consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para vajillas y cubiertos con
suciedad normal.
5) Utilice este programa para aclarar rápidamente la vajilla. De esta forma se evita que los
restos de comida se adhieran a la vajilla y se eliminan los malos olores del aparato.
No utilice detergente con este programa.
Información para los institutos de pruebas
Para obtener toda la información necesaria para la prueba de rendimiento, envíe un
correo electrónico a:
info.test@dishwasher-production.com
Anote el número de producto (PNC) que aparece en la placa de características.
22 www.aeg.com
5. OPCIONES
5.1 Señales sonoras
Las señales acústicas se producen en estas situaciones:
• Cuando el programa ha finalizado.
• Se ha producido un fallo de funcionamiento en el aparato.
Ajuste de fábrica: activado.
Puede activar y desactivar las señales acústicas.
Desactivación de las señales sonoras
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato.
2. Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste. Consulte
"AJUSTE E INICIO DE UN PROGRAMA".
3. Mantenga pulsada la tecla de programa hasta que el indicador de programa (A) parpadee y el indicador (B)
se encienda.
4. Inmediatamente, pulse la tecla de
programa.
• El indicador de programa (A) se
enciende con una luz fija.
• El indicador (B) comienza a parpadear.
5. Espere hasta que el indicador de
programa (A) se apague y se encien-
da el indicador de finalización (el indicador de programa (B) continúa
parpadeando).
• Las señales acústicas están activadas.
6. Pulse la tecla de programa. El indicador de finalización se apaga.
• Las señales acústicas están desactivadas.
7. Desactive el aparato para confirmar
el ajuste.
Activación de las señales acústicas
1. Consulte ‘Desactivación de las señales acústicas’, paso (1) a (4).
2. Espere hasta que se apague el indicador (A) El indicador de finalización
está apagado y el indicador de programa (B) continúa parpadeando.
• Las señales acústicas están desactivadas.
3. Pulse la tecla de programa. Se enciende el indicador de fin de programa.
• Las señales acústicas están activadas.
4. Desactive el aparato para confirmar
el ajuste.
6. ANTES DEL PRIMER USO
1. Asegúrese de que el ajuste del descalcificador coincide con la dureza
del agua de su zona. De no ser así,
ajuste el descalcificador de agua.
Póngase en comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.
2. Llene el depósito de sal.
3. Llene el dosificador de abrillantador.
4. Abra la llave de agua.
5. El interior del aparato puede tener
restos. Inicie un programa para eliminarlos. No utilice detergente ni cargue los cestos.
ESPAÑOL
23
6.1 Ajuste el descalcificador de agua
Ajuste del descalcificador
de agua
Dureza agua
Grados
alemanes
(°dH)
Grados
franceses
(°fH)
mmol/l
Grados
Clarke
Manual
Electrónico
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Posición de fábrica.
2) No utilice sal en este nivel.
El descalcificador de agua se debe ajustar manual o electrónicamente.
Ajuste manual
Coloque el selector de dureza del agua
en la posición 1 o 2.
Ajuste electrónico
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato.
2. Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste. Consulte
"AJUSTE E INICIO DE UN PROGRAMA".
3. Mantenga pulsada la tecla de programa hasta que el indicador de programa (A) empiece a parpadear y el
indicador de programa (B) se encienda.
4. Espere hasta que el indicador de
programa (B) se apague y se encienda el indicador de finalización (el indicador de programa (A) continúa
parpadeando).
5. Pulse la tecla de programa.
• El indicador de finalización parpadea de forma intermitente. El número de parpadeos indica el nivel
24 www.aeg.com
del descalcificador. Ejemplo: 5 parpadeos + pausa + 5 parpadeos =
nivel 5.
6. Para ajustar el nivel del descalcificador, pulse la tecla de programa. Ca-
da vez que se pulsa la tecla de programa, se cambia al siguiente nivel.
7. Desactive el aparato para confirmar.
6.2 Llenar el depósito de sal
1.
2.
3.
4.
5.
Abra el depósito de sal girando la
tapa hacia la izquierda.
Vierta un litro de agua en el depósito de sal (sólo la primera vez).
Llene el depósito con sal para lavavajillas.
Elimine los restos de sal que puedan
haber quedado en la entrada del
depósito.
Cierre el depósito girando la tapa
hacia la derecha.
PRECAUCIÓN
El agua y la sal pueden salirse
del depósito de sal cuando lo llena. Riesgo de corrosión. Para evitarlo, después de llenar el depósito, inicie un programa.
ESPAÑOL
25
6.3 Llenado del dosificador de abrillantador
PRECAUCIÓN
Utilice exclusivamente abrillantador para lavavajillas. El aparato
podría dañarse con otros productos.
EB
A
M AX
4
3 2
1
+
-
El abrillantador ayuda a secar la
vajilla sin dejar rayas ni manchas
durante la última fase de aclarado.
C
D
1.
Pulse el botón de apertura (D) para
abrir la tapa (C).
2. Llene el dosificador de abrillantador
(A) hasta la marca “max” como máximo.
3. Limpie las salpicaduras de abrillantador con un paño absorbente para
evitar que se forme demasiada espuma.
4. Cierre la tapa. Asegúrese de que el
botón de apertura se encaja en su sitio.
Llene el dosificador de abrillantador cuando el indicador (E) esté
transparente.
Puede girar el selector de la cantidad (B) entre la posición 1 (menor cantidad) y la posición 4 (mayor cantidad).
7. USO DIARIO
1. Abra la llave de agua.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese
de que el aparato se encuentra en
modo de ajuste. Consulte "AJUSTE E
INICIO DE UN PROGRAMA".
• Si el indicador de sal está encendido, llene el depósito.
3. Asegúrese de que hay abrillantador
en el dosificador.
4. Cargue los cestos.
5. Añada el detergente.
6. Ajuste e inicie el programa correcto
para el tipo de carga y el grado de
suciedad.
26 www.aeg.com
7.1 Uso del detergente
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Pastillas de detergente
combinadas
Estas pastillas contienen detergente,
abrillantador y otros productos añadidos. Compruebe que las pastillas son
adecuadas para la dureza del agua de su
zona. Consulte las instrucciones del paquete de los productos.
Cuando utilice pastillas con sal y abrillantador, no llene el depósito de sal y el
dosificador de abrillantador.
1. Ajuste el descalcificador al nivel más
bajo.
2. Ajuste el abrillantador en la posición
más baja.
Si deja de usar pastillas de
detergente combinado, antes
de empezar a utilizar por
separado detergente,
abrillantador y sal para
lavavajillas, siga estos pasos:
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato.
2. Ajuste el descalcificador en el nivel
más alto.
3. Asegúrese de llenar los recipientes
de sal y de abrillantador.
4. Inicie el programa más corto con una
fase de aclarado, sin detergente y sin
platos.
5. Ajuste el descalcificador de agua en
función de la dureza del agua de su
zona.
Pulse el botón de apertura (B) para
abrir la tapa (C).
Coloque el detergente en el compartimento (A).
Si el programa tiene una fase de
prelavado, inserte una pequeña cantidad de detergente en la parte interior de la puerta del aparato.
Si utiliza pastillas de detergente, coloque la pastilla en el compartimento (A).
Cierre la tapa. Asegúrese de que el
botón de apertura se encaja en su sitio.
6. Ajuste la cantidad de abrillantador.
7.3 Ajuste e inicio de un
programa
Modalidad de ajuste
El aparato debe estar en modo de ajuste
para realizar algunas operaciones.
El aparato está en modo de ajuste cuando, después de activarlo, se apagan todos los indicadores de programas y parpadea el indicador de fin.
Si el panel de control muestra otras condiciones, mantenga pulsado el botón de
programa hasta que el aparato se encuentre en el modo de ajuste.
Inicio de un programa
1. Abra la llave de agua.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese
de que el aparato se encuentra en
modo de ajuste.
3. Pulse continuamente el botón de
programa hasta que se encienda el
indicador del programa que desea
ajustar.
4. Cierre la puerta del aparato. Se inicia
el programa.
Apertura de la puerta mientras
está funcionando el aparato
Si abre la puerta se detiene el aparato.
Cuando cierra la puerta, el aparato con-
ESPAÑOL
tinúa a partir del punto en que se interrumpió.
Cancelación de un programa
1. Abra la puerta del aparato.
2. Mantenga pulsada la tecla de programa hasta que se apague el indicador del programa ajustado y comience a parpadear el indicador de finalización.
Compruebe que hay detergente
en el dosificador antes de iniciar
un nuevo programa.
27
1. Abra la puerta del aparato.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para desactivar el aparato.
• Deje enfriar la vajilla antes de
retirarla del aparato. Los platos
calientes son sensibles a los
golpes.
• Vacíe primero el cesto inferior
y, a continuación, el superior.
• Puede haber restos de agua
en los lados y en la puerta del
aparato. El acero inoxidable se
enfría con mayor rapidez que
los platos.
Al finalizar el programa
Al terminar el programa se oye una señal
acústica intermitente.
8. CONSEJOS
8.1 descalcificador de agua
El agua dura contiene gran cantidad de
minerales que pueden dañar el aparato
y provocar resultados de lavado no satisfactorios. El descalcificador de agua
neutraliza estos minerales.
La sal para lavavajillas mantiene el descalcificador limpio y en buen estado. Es
muy importante ajustar el nivel de descalcificador. De esta forma se asegura
de que el descalcificador utilice la cantidad correcta de sal y agua.
8.2 Carga de los cestos
Consulte el folleto suministrado
con ejemplos de carga de los
cestos.
• Utilice el aparato exclusivamente para
lavar utensilios aptos para lavavajillas.
• No coloque en el aparato utensilios
de madera, cuerno, aluminio, peltre o
cobre.
• No coloque en el aparato objetos que
puedan absorber agua (esponjas, paños de limpieza, etc.).
• Elimine los restos de comida de los
platos.
• Para eliminar fácilmente los restos de
comida, remoje las cacerolas y sartenes en agua antes de colocarlas en el
aparato.
• Coloque los objetos huecos (por
ejemplo, tazas, vasos, cazuelas) boca
abajo.
• Asegúrese de que los cubiertos y los
platos no se adhieran entre sí. Mezcle
las cucharas con otros cubiertos.
• Asegúrese de que los vasos no chocan entre sí
• Coloque los objetos pequeños en el
cesto de cubiertos.
• Coloque los objetos ligeros en el cesto superior. Asegúrese de que no se
mueven.
• Antes de iniciar un programa, compruebe que los brazos aspersores giran sin obstrucción.
8.3 Utilización de sal,
abrillantador y detergente
• Utilice únicamente sal, abrillantador y
detergente para el lavavajillas. El aparato podría dañarse con otros productos.
28 www.aeg.com
• El abrillantador ayuda a secar la vajilla
sin dejar rayas ni manchas durante la
última fase de aclarado.
• Las pastillas de detergente combinado contienen detergente, abrillantador y otros productos añadidos. Compruebe que las pastillas son adecuadas para la dureza del agua de su zona. Consulte las instrucciones del paquete de los productos.
• Las pastillas de detergente no se disuelven completamente con programas cortos. Para evitar restos de detergente en la vajilla, se recomienda
usar pastillas de detergente con los
programas largos.
• Los filtros están limpios y bien instalados.
• Los brazos aspersores no están obstruidos.
• La posición de los objetos en los cestos es correcta.
• El programa es adecuado para el tipo
de carga y el grado de suciedad.
• Se utiliza la cantidad correcta de detergente.
• Hay abrillantador y sal para lavavajillas
(a menos que utilice pastillas de detergente combinado).
• La tapa del depósito de sal está apretada.
No utilice más cantidad de detergente que la recomendada.
Consulte las instrucciones del envase del detergente.
8.4 Antes del inicio de un
programa
Compruebe que:
9. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA
Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
Los filtros sucios y los brazos aspersores obstruidos reducen la
calidad del lavado.
Revíselos periódicamente y, si es
necesario, límpielos.
9.1 Limpieza de los filtros
1.
C
B
A
Gire el filtro (A) a la izquierda y extráigalo.
ESPAÑOL
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
29
Para desmontar el filtro (A), separe
(A1) y (A2).
Extraiga el filtro (B).
Lave los filtros con agua.
Coloque el filtro (B) en su posición
inicial. Asegúrese de montarlo correctamente bajo las dos guías (C).
Coloque el filtro (A) en su posición
en el filtro (B). Gírelo hacia la derecha hasta que encaje.
Una posición incorrecta de los filtros puede dañar el aparato y
provocar resultados de lavado no
satisfactorios.
9.2 Limpieza de los brazos
aspersores
9.3 Limpieza del exterior
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros ni disolventes.
No retire los brazos aspersores.
Si los orificios de los brazos aspersores
se taponan, retire la suciedad restante
con un objeto afilado.
10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El aparato no se pone en marcha ni se
detiene durante el funcionamiento.
Antes de ponerse en contacto con el
servicio técnico, consulte la información
siguiente para solucionar el problema.
Con algunos problemas, diferentes indicadores parpadean de forma continua o intermitente a la vez para mostrar un código de alarma.
Código de alarma
Problema
• El indicador del programa ajustado
parpadea continuamente.
• El indicador de finalización parpadea una vez de forma intermitente.
El aparato no carga agua.
• El indicador del programa ajustado
parpadea continuamente.
• El indicador de finalización parpadea dos veces de forma intermitente.
El aparato no desagua.
30 www.aeg.com
Código de alarma
Problema
• El indicador del programa ajustado
parpadea continuamente.
• El indicador de finalización parpadea tres veces de forma intermitente.
El dispositivo anti inundación se ha
puesto en marcha.
ADVERTENCIA
Apague el aparato antes de realizar las comprobaciones.
Problema
Posible solución
No se puede encender el apara- Asegúrese de que el enchufe está conectato.
do a la toma de corriente.
Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en la caja de fusibles.
El programa no se pone en mar- Asegúrese de que la puerta del aparato está
cha.
cerrada.
El aparato no carga agua.
Compruebe que el grifo está abierto.
Asegúrese de que la presión del agua no
sea demasiado baja. Solicite información a
la compañía local de suministro de agua.
Compruebe que el grifo no esté obstruido.
Asegúrese de que el filtro de la manguera
de entrada no está obstruido.
Asegúrese de que la manguera de entrada
no esté doblada ni retorcida.
El aparato no desagua.
Compruebe que el desagüe no esté obstruido.
Asegúrese de que el tubo de desagüe no
esté doblado ni retorcido.
El dispositivo anti inundación se
ha puesto en marcha.
Cierre el grifo y póngase en contacto con el
servicio técnico.
Una vez finalizada la revisión, encienda
el aparato. El programa continuará a
partir del punto en que se haya interrumpido.
Si el problema se vuelve a producir,
póngase en contacto con el servicio técnico.
Si se muestran otros códigos de alarma,
póngase en contacto con el servicio técnico.
10.1 Los resultados del lavado y el secado no son satisfactorios
Problema
Posible causa
Posible solución
La vajilla no está
limpia.
Los filtros están obstruidos.
Limpie los filtros.
ESPAÑOL
Problema
Se observan restos
de cal en la vajilla.
31
Posible causa
Posible solución
Los filtros no están bien
montados o instalados.
Compruebe que los filtros
están correctamente montados e instalados.
Los brazos aspersores están obstruidos.
Retire la suciedad restante
con un objeto afilado.
El programa no es el adecuado para el tipo de carga y el grado de suciedad
de la vajilla.
Asegúrese de que el programa seleccionado es el
adecuado para el tipo de
carga y el grado de suciedad de la vajilla.
Posición incorrecta de los
objetos en los cestos. El
agua no puede lavar todos
los utensilios.
Asegúrese de que la posición de los elementos de
los cestos es correcta y de
que el agua puede lavar fácilmente todos ellos.
Los brazos aspersores no
giran correctamente.
Asegúrese de que la posición de los elementos de
los cestos es correcta y de
que no obstruyen los brazos
aspersores.
La cantidad de detergente
es insuficiente.
Asegúrese de que añade la
cantidad correcta de detergente en el dosificador antes de iniciar un programa.
No hay detergente en el
dosificador.
Asegúrese de que añade el
detergente en el dosificador antes de iniciar un programa.
El depósito de sal está vacío.
Asegúrese de que hay sal
en el depósito.
El nivel de descalcificador
seleccionado no es correcto.
Asegúrese de que el ajuste
del descalcificador coincide
con la dureza del agua de
su zona.
La tapa del depósito de sal Apriete la tapa.
está suelta.
Se ven rayas, puntos blancos o películas azuladas en
vasos y platos.
La dosificación del abrillan- Reduzca la cantidad de
tador es demasiado alta.
abrillantador.
La cantidad de detergente
es demasiada.
Asegúrese de que añade la
cantidad correcta de detergente en el dosificador antes de iniciar un programa.
32 www.aeg.com
Problema
Posible causa
Se observan gotas
de agua en vajilla y
cristalería.
La dosificación del abrillan- Aumente la cantidad de
tador es insuficiente.
abrillantador.
Posible solución
La calidad del detergente
podría ser la causa.
Utilice otra marca de detergente.
La vajilla está mojada.
El programa no tenía fase
de secado.
Ajuste un programa con fase de secado.
La vajilla aparece
mojada y sin brillo.
El dosificador de abrillantador está vacío.
Asegúrese de que hay abrillantador en el dosificador.
La calidad del abrillantador Utilice otra marca de abripodría ser la causa.
llantador.
11. INFORMACIÓN TÉCNICA
Medidas
Ancho / Alto / Fondo (mm)
Conexión eléctrica
Consulte la placa de características.
Voltaje
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frecuencia
50 Hz
Presión del suministro
de agua
Mín. / máx. (bares / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Suministro de agua 1)
Agua fría o caliente2)
Capacidad
Cubiertos
Consumo de potencia
Modo encendido
0.99 W
Modo apagado
0.10 W
máx. 60 °C
9
1) Conecte la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4 pulgadas.
2) Si el agua caliente procede de fuentes de energía alternativas (por ejemplo, paneles
solares, energía eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de
energía.
12. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para
su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente
y la salud pública, así como a reciclar
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los
aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
SVENSKA
33
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
34
36
36
37
38
38
41
42
43
44
46
47
34 www.aeg.com
1.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga de bifogade instruktionerna
före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
på länge, låt vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av
någon med reducerad fysisk förmåga,
reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska
övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som
ansvarar för deras säkerhet. Låt inte
barn leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för
barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
1.2 Installation
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya
rör, eller till rör som inte har använts
VARNING
Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad. Kontakta service för att byta ut
tilloppsslangen.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Risk för brand.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta
service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
SVENSKA
1.3 Använd
• Produkten är avsedd att användas i
hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
– Personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Bondgårdar
– Av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
– Miljöer av typen bed and breakfast.
VARNING
Risk för personskador föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa
kanter i bestickskorgen med spetsarna
neråt eller i horisontellt läge.
• Lämna inte produktens lucka öppen
utan att övervaka så att ingen faller
över den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
35
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel på tallrikarna.
VARNING
Risk för elstötar, brand eller
brännskador föreligger.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
1.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
36 www.aeg.com
2. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
9
8 7
6
3
5 4
1 Övre spolarmen
7 Spolglansfack
2 Nedre spolarmen
8 Diskmedelsfack
3 Filtren
4 Typskylt
9 Bestickkorg
10 Underkorg
5 Saltbehållare
11 Överkorg
6 Reglage för inställning av vattenhårdhet
3. KONTROLLPANEL
1
A
B
2
4
1 Strömbrytare
3 Kontrollampor
2 Programindikatorer
4 Programvalsknapp.
Kontrollampor
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
3
SVENSKA
Kontrollampor
37
Beskrivning
Saltkontrollampa. Denna kontrollampa är släckt när programmet
arbetar.
4. PROGRAM
Program1)
2)
3)
4)
5)
Smutsgrad
Typ av disk
Program
faser
Koktid
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller
och pannor
Förtvätt
Huvuddisk
70 °C
Sköljningar
Torrt
110 - 120
1.5 - 1.7 18 - 20
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och
bestick
Huvuddisk
60 °C
Sköljning
30
0.8
Normalt
smutsad disk
Porslin och
bestick
Förtvätt
Huvuddisk
65 °C
Sköljningar
Torrt
100 - 110
1.4 - 1.5 18 - 20
Normalt
smutsad disk
Porslin och
bestick
Förtvätt
Huvuddisk
50 °C
Sköljningar
Torrt
120 - 130
0.8 - 0.9 12 - 13
Alla
Förtvätt
11
0.1
8
5
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk
och tillvalsfunktion kan ändra programtiden och dessa förbrukningsvärden.
2) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat.
Under sköljfasen stannar temperaturen vid 70 °C i 10 till 14 minuter.
3) Med detta program kan du köra en disk med ny smuts. Det ger gott diskresultat på kort
tid.
4) Detta är normalprogrammet för testinstitut. Med detta program får du mest effektiva
användning av vatten och energikonsumtion för normalt smutsad porslin och bestick.
5) Använd detta program för att snabbt skölja disken. Detta hindrar att matrester fastnar
på disken och dålig lukt sprider sig utanför produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.
38 www.aeg.com
5. TILLVALSFUNKTIONER
5.1 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs i följande situationer:
• När programmet är klart.
• Om ett fel uppstår i produkten.
Fabriksinställning: är tänd.
Du kan stänga av ljudsignalerna.
Inaktivering av ljudsignalerna
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN
OCH STARTA ETT PROGRAM".
3. Håll programknappen intryckt tills
programkontrollampa (A) blinkar och
programkontrollampa (B) tänds.
4. Tryck genast på programknappen.
• Programlampan (A) tänds och lyser
med ett fast sken.
• Programlampan (B) börjar att blinka.
5. Vänta tills programlampan (A) släcks
och kontrollampan för Program klart
tänds (programlampan (B) fortsätter
att blinka).
• Ljudsignalerna är på.
6. Tryck på programvalsknappen. Kontrollampan för Program klart släcks.
• Ljudsignalerna är avstängda.
7. Stäng av produkten för att bekräfta
inställningen.
Aktivering av ljudsignalerna
1. Se "Avaktivera ljudsignalerna", steg
(1) till (4).
2. Vänta tills programlampa (A) slocknar. Kontrollampan för Program klart
är släckt och programlampan (B) fortsätter att blinka.
• Ljudsignalerna är avstängda.
3. Tryck på programvalsknappen. Kontrollampan för Program klart tänds.
• Ljudsignalerna är på.
4. Stäng av produkten för att bekräfta
inställningen.
6. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer
med den hårdhet vattenet har där du
bor. Om inte, justera vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket
för att få information om vattnets
hårdhet där du bor.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansdoseringen.
4. Öppna vattenkranen.
5. Rester från diskmedlet kan finnas kvar
i maskinen. Starta ett program för att
få bort dem. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
6.1 Justera vattenavhärdaren
Vattenavhärdare
inställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
SVENSKA
39
Vattenavhärdare
inställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektronisk
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Manuell inställning
Vrid reglaget till läge 1 eller 2.
Elektronisk inställning
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN
OCH STARTA ETT PROGRAM".
3. Håll programknappen intryckt tills
programkontrollampa (A) börjar blinka och programkontrollampa (B)
tänds.
4. Vänta tills programlampan (B) släcks
och kontrollampan för Program klart
tänds (programlampan (A) fortsätter
att blinka).
5. Tryck på programvalsknappen.
• Kontrollampan för färdigt program
blinkar periodiskt. Antalet blinkningar visar nivån på vattenavhärdaren, t.ex. 5 blinkningar + paus =
nivå 5.
6. Du justerar nivån på vattenavhärdaren genom att trycka på programvalsknappen. Varje gång du trycker
på programvalsknappen ställs nästa
nivå in.
7. Stäng av produkten för att bekräfta
inställningen.
40 www.aeg.com
6.2 Fylla på saltbehållaren
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna saltbehållaren genom att vrida locket moturs.
Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
Fyll på disksalt i saltbehållaren.
Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
FÖRSIKTIGHET
Vatten och avhärdningssalt kan
rinna ut ur saltbehållaren när du
fyller på den. Risk för korrosion
föreligger. För att förebygga det
ska du starta ett program när du
har fyllt på saltbehållaren.
6.3 Fylla spolglansfacket
FÖRSIKTIGHET
Använd endast spolglans som är
avsett för diskmaskiner. Andra
sorters produkter kan skada produkten.
EB
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Spolglansen hjälper under den
sista sköljfasen till att torka disken utan att streck och fläckar bildas.
C
D
Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
2. Fyll spolglansdoseringen (A), men
inte mer än till märket "max".
3. Torka upp eventuell utspillt spolglans med en absorberande trasa så
att det inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
1.
Fyll spolglansfacket när lampglaset (E) är transparent.
Du kan vrida väljaren för den utsläppta mängden (B) mellan läge
1 (minsta mängd) och läge 4
(största mängd).
SVENSKA
41
7. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet
"STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
3. Kontrollera att det finns spolglans i
spolglansfacket.
4. Ladda korgarna.
5. Tillsätt diskmedlet.
6. Ställ in och starta rätt program för typen av disk och smutsgrad.
7.1 Använda diskmedel
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Kombinerade
diskmedelstabletter
Dessa tabletter innehåller diskmedel,
spolglans och andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är lämpliga för vattenhårdheten där du bor. Läs instruktionerna på produktförpackningarna.
När du använder tabletter som innehåller salt och sköljmedel behöver du inte
fylla på saltbehållaren eller spolglansfacket.
1. Ställ in vattenavhärdaren på den
lägsta nivån.
2. Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.
Om du slutar använda de
kombinerade disktabletterna,
ska du följa nedanstående
steg innan du börjar använda
separat diskmedel, spolglans
och avhärdningssalt:
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
5.
Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
Häll diskmedlet i facket märkt (A).
Om diskprogrammet har en fördiskfas, häll lite diskmedel på insidan av
produktens lucka.
Om du använder diskmedelstabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
2. Ställ in vattenavhärdaren på högsta
nivå.
3. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansdoseringen är fulla.
4. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas, utan diskmedel och utan
disk.
5. Justera vattenhårdheten efter den
hårdhet vattnet har där du bor.
6. Justera den utströmmande mängden
spolglans.
7.3 Ställa in och starta ett
program
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge
för att kunna utföra vissa åtgärder.
Produkten är i inställningsläge när alla
programlampor tänds efter aktivering,
alla programlampor är släckta och program klart-indikeringen blinkar.
Om kontrollpanelen visar något annat,
håll in programvalsknappen tills produkten befinner sig i inställningsläget.
42 www.aeg.com
Starta ett program
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
3. Tryck kontinuerligt på programvalsknappen tills lampan för det program
du vill ställa in tänds.
4. Stäng produktens lucka. Programmet
startar.
Öppna luckan medan
produkten är igång
Om luckan öppnas, stannar produkten.
När luckan stängs, fortsätter produkten
från den punkt där den avbröts.
Avbryta programmet
1. Öppna luckan till produkten.
2. Håll programvalsknappen intryckt tills
kontrollampan för inställt program
släcks och kontrollampan för "Program klart" blinkar.
Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du
startar ett nytt program.
När programmet är klart
När programmet är klart aktiveras en intermittent ljudsignal och indikatorn för
Program klart visas på displayen.
1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera produkten.
2. Stäng vattenkranen.
• Låt disken kallna innan du
plockar ut den ur produkten.
Varm disk kan lätt skadas.
• Ta först ut föremål från den
nedre korgen och därefter från
den övre korgen.
• Det kan finnas vatten på sidorna och på produktens lucka.
Rostfritt stål kallnar snabbare
än disken.
8. RÅD OCH TIPS
8.1 Vattenavhärdare
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge
dåliga diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren ren och i gott skick. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå. Den säkerställer att vattenavhärdaren använder
rätt mängd avhärdningssalt och vatten.
8.2 Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med exempel på hur du laddar korgarna.
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester kan du låta kastruller och pannor
ligga i blöt innan du ställer in dem i
produkten.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
SVENSKA
Använd inte mer än korrekt
mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.
8.3 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten.
• Spolglansen hjälper under den sista
sköljfasen till att torka disken utan att
streck och fläckar bildas.
• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och
andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är lämpliga för vattenhårdheten
där du bor. Läs instruktionerna på produktförpackningarna.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter
för långa program.
43
8.4 Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Stäng av produkten och koppla
bort den från eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.
9.1 Rengöra filtren
1.
Vrid filtret (A) moturs och ta bort det.
2.
För att ta isär filtret (A), dra isär (A1)
och (A2).
Ta bort filtret (B).
Rengör filtren med vatten.
Sätt tillbaka filtret (B) i dess ursprungliga läge. Kontrollera att det
sitter ihop ordentligt under de två
skenorna (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
44 www.aeg.com
6.
Sätt ihop filtret (A) och sätt det på
plats inuti filter (B). Vrid medurs tills
det låses på plats.
En felaktig placering av filtren
kan orsaka dåliga diskresultat
och skada produkten.
9.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta
bort smuts med en vasst föremål.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
9.3 Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
10. FELSÖKNING
Produkten startar inte eller stannar under
diskning.
Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.
Vid vissa problem blinkar olika kontrollampor hela tiden och/eller periodiskt samtidigt för att visa en larmkod.
Larmkod
Problem
• Kontrollampan för inställt program
blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart
blinkar en gång periodiskt.
Produkten fylls inte med vatten.
• Kontrollampan för inställt program
blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart
blinkar två gånger periodiskt.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Kontrollampan för inställt program
blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart
blinkar tre gånger periodiskt.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
VARNING
Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.
Problem
Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i
eluttaget.
SVENSKA
Problem
45
Möjlig lösning
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
Se till att produktens lucka är stängd.
Produkten fylls inte med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte
är för lågt. Kontakta kommunen för denna
information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är
igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd
eller snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd
eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Sätt på produkten efter att kontrollen är
klar. Programmet fortsätter från den
punkt där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Kontakta kundtjänst om andra felkoder
visas på displayen.
10.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande.
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Disken är inte ren.
Filtren är igensatta.
Rengör filtren.
Filtren är felaktigt ihopsatta eller installerade.
Kontrollera att filtren är korrekt ihopsatta och installerade.
Spolarmarna är igensatta.
Ta bort smuts med ett vasst
föremål.
Programmet var inte lämp- Kontrollera att det valda
ligt för diskgodset och
programmet passar dissmutsgraden.
kgodset och smutsgraden.
Felaktig placering av diskgodset i korgarna. Vattnet
kunde inte skölja alla föremål.
Kontrollera att föremålens
position i korgarna är korrekt och att vattnet lätt kan
skölja alla föremål.
Spolarmarna kunde inte
röra sig fritt.
Kontrollera att föremålens
position i korgarna är korrekt och att de inte blockerar spolarmarna.
46 www.aeg.com
Problem
Kalkfläckar på diskgodset.
Möjlig orsak
Möjlig lösning
För lite diskmedel har använts.
Kontrollera att du har tillsatt
rätt mängd diskmedel i
diskmedelsfacket innan du
startar ett program.
Det fanns inget diskmedel
i diskmedelsfacket.
Se till att hälla diskmedel i
diskmedelsfacket innan du
startar ett program.
Saltbehållaren är tom.
Kontrollera att det finns disksalt i saltbehållaren.
Vattenavhärdarens nivå är
felaktigt inställd.
Kontrollera att den inställda
nivån på vattenavhärdare
överensstämmer med den
hårdhet vattenet har där du
bor.
Saltbehållarens lock är löst. Skruva åt locket.
Vitaktiga streck och Den utsläppta mängden
fläckar, eller blåakti- spolglans är för stor.
ga beläggningar på
glas och diskgods.
Minska den utsläppta
mängden sköljmedel.
För mycket diskmedel har
använts.
Kontrollera att du har tillsatt
rätt mängd diskmedel i
diskmedelsfacket innan du
startar ett program.
Den utsläppta mängden
spolglans var inte tillräcklig.
Öka den utsläppta mängden spolglans.
Diskmedlets kvalitet kan
också vara en orsak.
Använd en annan typ av
diskmedel.
Disken är våt.
Programmet hade ingen
torkfas.
Ställ in ett program med
torkfasen.
Disken är våt och
glanslös.
Spolglansfacket är tomt.
Kontrollera att det finns
spolglans i spolglansfacket.
Spolglansets kvalitet kan
också vara en orsak.
Prova en annan typ av
spolglans.
Torkade vattendroppar på glas
och diskgods.
11. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
Nätspänning
Frekvens
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
SVENSKA
47
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacitet
Kuvert
Strömförbrukning
Standby-läge
0.99 W
Av-läge
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft)
kan du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
117915541-A-222012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising