AEG | F88075IM0P | User manual | Aeg F88075IM0P Brugermanual

Aeg F88075IM0P Brugermanual
FAVORIT 88075 IM0P
DA Brugsanvisning
FI Käyttöohje
NOBruksanvisning
SV Bruksanvisning
2
18
34
50
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TILVALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FØR IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid
brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og
andre udsatte personer
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade
eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn,
med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende
erfaring og viden betjene maskinen.
De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt
for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt
på apparatet, mens lugen er åben.
1.2 Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du kontakte
en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger vægstikket
og ledningen. Hvis der bliver behov
for at udskifte apparatets netledning,
skal det udføres af Electrolux Service
A/S.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør
eller rør, som ikke har været i brug i
lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt elkabel.
4
www.aeg.com
ADVARSEL
Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det lokale servicecenter
for at få udskiftet tilløbsslangen.
1.3 Brug
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse,
som f.eks.:
– Kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
– Gæstehuse
– Af kunder på hoteller, moteller og
andre miljøer af indkvarteringstypen
– Miljøer af Bed and Breakfast-typen.
ADVARSEL
Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven med spidserne
vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben
uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets
emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
1.4 Indvendig belysning
Kontakt servicecentret for at få udskiftet
den indvendige belysning.
1.5 Bortskaffelse
ADVARSEL
Risiko for personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
DANSK
5
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
10
9
8
1 Øverste spulearm
7
6 5
4
2 Mellemste spulearm
9 Beholder til opvaskemiddel
10 Bestikkurv
3 Nederste spulearm
11 Nederste kurv
4 Filtre
5 Typeskilt
12 Øverste kurv
6 Saltbeholder
7 Justering af vandets hårdhedsgrad
8 Beholder til afspændingsmiddel
Dette apparat er udstyret med
en indvendig belysning, der tænder, når lågen åbnes, og slukker,
når lågen lukkes.
6
www.aeg.com
3. BETJENINGSPANEL
1
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
2
Quick
30MIN
60°
3
ECO
50°
ProZone
Delay
45°
70°
4
Option
5
Program
Delay
Start
Option
8
7
6
1 Til-/fra-knap
5 Delay-knap
2 Program-knap
3 Program-kontrollamper
6 Option-knap
4 Display (visning)
8 Start-knap
Lamper
7 Lamper
Beskrivelse
Lampe for afspændingsmiddel. Denne lampe er altid slukket,
når programmet er i gang.
Salt-lampe. Denne lampe er altid slukket, når programmet er i
gang.
Kontrollampe for opvasketrin. Lyser, når opvasketrinnet er i
gang.
Kontrollampe for skylletrin. Lyser, når skylletrinnet er i gang.
Kontrollampe for tørretrin. Lyser, når tørretrinnet er i gang.
AutoOpen-lampe.
TimeSaver-lampe.
Delay-lampe.
ExtraHygiene-lampe.
Multitab-lampe.
DANSK
7
4. PROGRAMMER
Program
Grad af snavs
Type af opvask
Programfaser
Tilvalg
Alt
Service, bestik, kogegrej
Forskyl
Vask fra 45 °C til 70
°C
Skylning
Affugtning
ExtraHygiene
Meget snavset
Service, bestik, kogegrej
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylning
Affugtning
TimeSaver
3)
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylning
Affugtning
4)
Frisk snavset
Service og bestik
Opvask 60 °C
Skylning
ExtraHygiene
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylning
Affugtning
ExtraHygiene6)
TimeSaver7)
AutoOpen
Forskellig grad af
tilsmudsning
Service, bestik, kogegrej
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylning
Affugtning
TimeSaver
Normalt eller let
snavset
Finere porcelæn
og glas
Opvask 45 °C
Skylning
Affugtning
Alt
Forskyl
1)
2)
5)
8)
9)
1) Apparatet registrerer graden af snavs og mængden af genstande i kurvene.
Temperaturen, mængden af vand, energiforbruget og programtiden justeres
automatisk.
2) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for
hygiejnen. Under skyllefasen forbliver temperaturen på 70 °C i mindst 10 minutter.
3) Dette er det mest lydsvage program. Pumpen arbejder ved meget lav hastighed for at
nedsætte støjniveauet. Programtiden er lang på grund af den lave hastighed.
4) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode
opvaskeresultater på kort tid.
5) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service
og bestik med normalt snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
6) Det er ikke muligt at vælge ExtraHygiene, hvis AutoOpen er aktiv. Deaktiver AutoOpen.
7) Det er ikke muligt at vælge TimeSaver, hvis AutoOpen er aktiv. Deaktiver AutoOpen.
8) Med dette program kan du vaske en opvask med blandet snavs. Meget snavsede
genstande i den nederste kurv og normalt snavsede i den øverste kurv. Vandtrykket og
vandtemperaturen i den nederste kurv er højere end i den øverste kurv.
8
www.aeg.com
9) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter
sig fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Forbrugsværdier
Program1)
Varighed
(min)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 10
30
0.8
9
195
0.82
10.2
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
14
0.1
4
1) Vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalgsfunktioner og opvaskens
størrelse kan ændre programmets varighed og forbrugsværdierne.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test, send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen.
5. TILVALG
Slå tilvalgene til eller fra, før et
program startes. Du kan ikke slå
tilvalgene til eller fra, mens opvaskeprogrammet kører.
Hvis der er indstillet et eller flere
tilvalg, skal du kontrollere, at de
relaterede kontrollamper er
tændt, inden programmet starter.
5.1 TimeSaver
Denne funktion øger trykket og vandtemperaturen. Vaske- og tørrefaserne er
kortere. Den samlede programvarighed
mindskes med ca. 50 %.
Vaskeresultaterne er de samme som for
den normale programvarighed. Tørreresultaterne forringes muligvis.
Sådan aktiveres TimeSaver-tilvalget
1. Tryk på Option, indtil TimeSaverlampen tændes. På displayet kan du
se opdateringen af programvarigheden.
• Hvis tilvalget ikke findes til programmet, lyser den tilhørende kontrollampe ikke.
5.2 ExtraHygiene
Med dette tilvalg får du bedre hygiejneresultater. Under skyllefasen forbliver
temperaturen på 70 °C i mindst 10 minutter.
Sådan aktiveres ExtraHygiene-tilvalget
1. Tryk på Option, indtil ExtraHygienekontrollampen tændes. På displayet
kan du se opdateringen af programvarigheden.
DANSK
• Hvis tilvalget ikke findes til programmet, lyser den tilhørende kontrollampe ikke.
5.3 Multitab
Brug kun dette tilvalg, når du anvender
multitabletter.
Denne tilvalgsfunktion stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og
salt. De tilhørende kontrollamper slukkes.
Programmets varighed kan forøges.
Sådan aktiveres Multitab-tilvalget
1. Tryk på Option, indtil Multitab-lampen tændes.
Hvis du stopper med at bruge
multitabletter, skal du udføre
følgende trin, før du begynder at
bruge separat opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og filtersalt:
1. Indstil blødgøringsanlæg til højeste
niveau.
9
2. Sørg for, at saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel er fuld.
3. Start det korteste program med et
skylletrin uden opvaskemiddel og
med tom maskine.
4. Indstil blødgøringsanlægget.
5. Justér doseringen af afspændingsmiddel.
5.4 AutoOpen
Dette tilvalg giver gode tørreresultater
med mindre energiforbrug.
Tilvalget aktiveres automatisk, når du
indstiller programmet
. AutoOpen-lampen giver sig til at lyse.
Dette tilvalg kan ikke indstilles sammen
med andre programmer.
• Mens tørrefasen er i gang, åbner en
anordning apparatets låge og holder
den på klem.
• Ved programslut trækkes anordningen
og apparatets låge tilbage. Apparatet
slukkes automatisk.
BEMÆRK
Forsøg ikke at lukke apparatets
låge, når anordningen holder lågen på klem. Det kan skade apparatet.
Hvis du ønsker at deaktivere tilvalget
AutoOpen, skal du trykke på Option,
indtil den relaterede lampe slukkes.
I dette tilfælde øges programmets energiforbrug.
6. FØR IBRUGTAGNING
1. Kontrollér, om det indstillede niveau
for blødgøringsanlægget passer til
det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis
ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt det lokale vandværk
angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester af snavs fra produktionen i apparatet. Start et program for at fjerne dem. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld ikke noget i kurvene.
10 www.aeg.com
6.1 Indstil blødgøringsanlægget
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både
indstilles manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Sæt knappen til justering af hårdhedsgrad i position 1 eller 2.
Elektronisk indstilling
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for, at apparatet er i indstillingstilstand. Se "Indstilling og start af et program".
2. Tryk og hold samtidigt på knappen
Delay og Option indtil lamperne
,
og
blinker.
3. Tryk på Program,
• Lamperne
og
slukkes.
• Lampen
bliver ved med
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle indstilling af blødgøringsanlægget, f.eks.
= niveau 5.
4. Tryk på Program gentagne gange
for at ændre indstillingen.
5. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet og bekræft indstillingen.
DANSK
11
6.2 Påfyldning af saltbeholderen
1.
2.
3.
4.
5.
Drej hætten mod uret for at åbne
saltbeholderen.
Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
Fjern salt rundt om saltbeholderens
åbning.
Luk saltbeholderen ved at dreje hætten med uret.
BEMÆRK
Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder
den. Risiko for korrosion. Start et
program efter at have fyldt saltbeholderen for at undgå dette.
6.3 Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Fyld kun beholderen til afspændingsmiddel (A) op til "max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen for
mængden (B) mellem position 1
(laveste mængde) og position 4
(største mængde).
7. DAGLIG BRUG
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for, at apparatet er i indstillingstilstand. Se "Indstilling og start af et program".
• Hvis lampen for salt er tændt, så
påfyld saltbeholderen.
• Fyld beholderen til afspændingsmiddel, hvis lampen for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
• Hvis du bruger multitabletter, skal
du slå tilvalget Multitab til.
12 www.aeg.com
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
7.1 Brug af opvaskemiddel
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Indstilling og start af et
program
Indstillingsfunktion
Ved visse indstillinger er det nødvendigt,
at apparatet er i indstillingstilstand.
Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Apparatet er i indstillingsfunktion, når alle programlamperne
tændes, og displayet viser 2 vandrette
statuslinjer. Hvis betjeningspanelet ikke
viser dette, skal du trykke samtidigt på
Delay og Option og holde dem nede,
indtil apparatet er i indstillingsfunktion.
Start af et program uden
senere start
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for, at apparatet er i indstillingsfunktionen.
3. Luk lugen.
4. Tryk gentagne gange på Program,
indtil lampen for det program, du ønsker at indstille, tændes. Du kan også
indstille de relevante tilvalg.
• Programmets varighed blinker i
displayet.
• Kontrollamperne for faserne, der er
planlagt for programmet, tændes.
5. Tryk på Start for at starte programmet.
Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
Fyld opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel (A) .
Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den inderste del af apparatets låge.
Læg tabletten i rummet til opvaskemiddel (A), hvis du bruger opvasketabs.
Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.
• Når programmet starter, er det kun
lampen for den aktuelle fase, der
forbliver tændt.
• Programmets varighed begynder
at gå ned i trin på 1 minut.
Start af et program med
udskudt start
1. Indstil programmet.
2. Tryk på Delay en eller flere gange,
indtil displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-24 timer).
• Indikatoren for Delay giver sig til at
lyse.
• Den udskudte tid blinker på displayet.
• Kontrollamperne for faserne, der er
planlagt for programmet, slukkes.
Når nedtællingen er slut, starter programmet. Kontrollampen for det igangværende programtrin tændes.
Åbning af lågen, mens
apparatet er i gang
Hvis du åbner lågen, stopper apparatet.
Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet fra det sted, hvor det blev afbrudt.
DANSK
Annullering af den udskudte
start, mens nedtællingen er i
gang
Når den udskudte start annulleres, gælder det også for det programmet.
1. Tryk på Delay og Option samtidigt
og hold dem nede, indtil alle programlamper tændes, og displayet viser 2 vandrette statuslinjer.
2. Indstil programmet igen.
Annullering af program
13
Ved programslut
Displayet viser 0.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet.
2. Luk for vandhanen.
Hvis du ikke trykker på tænd-/
sluk-knappen, deaktiveres AUTO
OFF-funktionen automatisk apparater få minutter ved programslut.
Dette hjælper med at reducere
energiforbruget.
1. Tryk på Delay og Option samtidigt
og hold dem nede, indtil alle programlamper tændes, og displayet viser 2 vandrette statuslinjer.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.
8. RÅD
8.1 Blødgøringsmiddel
Hårdt vand indeholder en høj mængde
af mineraler, som kan skade apparatet
og give dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget
rent og i god stand. Det er vigtigt at vælge det rette niveau for blødgøringsmidlet. Det sikrer, at blødgøringsanlægget
bruger den korrekte mængde filtersalt
og vand.
8.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan skade apparatet.
• Afspændingsmidlet hjælper med at
tørre servicet under den sidste skyllefase, så det ikke får striber og pletter.
• Multitabletterne indeholder opvaskevaskemiddel, afspændingsmiddel og
andre tilsætningsmidler. Sørg for, at
disse opvasketabs kan anvendes til
det lokale vands hårdhedsgrad. Se
vejledningerne på produktets emballage.
• Opvasketabs opløses ikke helt med
korte programmer. Det anbefales, at
du benytter opvasketabs til lange programmer for at undgå rester af opvaskemidler på bordservicet.
Brug ikke mere end den angivne
mængde. Følg anvisningerne på
opvaskemidlets emballage.
8.3 Fyldning af kurvene
Se den medfølgende folder med
eksempler på, hvordan du fylder
kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin og kobber i opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
14 www.aeg.com
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• For nemt at fjerne tiloversbleven
brændt mad skal du sætte gryder og
pander i vand, før du anbringer dem i
maskinen.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.
ikke står tæt op ad hinanden. Bland
skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg de små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at de ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
8.4 Før programmet startes
Kontroller, at:
• Filtre er rente og korrekt sat i.
• Spulearmene ikke er tilstoppet.
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.
• Der opvaskesalt og afspændingsmiddel (medmindre du bruger multitabletter).
• Hætten til saltbeholderen er spændt.
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Sluk for apparatet, og tag stikket
ud af kontakten inden vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og tilstoppede
spulearme forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om nødvendigt.
9.1 Rengøring af filtre
C
1.
Drej filteret (A) mod uret, og tag det
ud.
2.
Filteret (A) skilles ad ved at trække
delen (A1) og (A2) fra hinanden.
Fjern filteret (B).
Vask filteret med vand.
Sæt filteret (B) på plads. Sørg for, at
det samles korrekt under de to skinner (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
DANSK
6.
15
Saml filteret (A), og sæt det på
plads i filteret (B). Drej det med
uret, indtil det klikker på plads.
Hvis filtrene sidder forkert, kan
det give dårlige opvaskeresultater og beskadige apparatet.
9.2 Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes,
kan det tiloversblevne snavs fjernes med
en tynd, spids genstand.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe
eller opløsningsmidler.
9.3 Udvendig rengøring
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
10. FEJLFINDING
Apparatet starter ikke eller stopper under drift.
Se følgende information for at finde en
løsning på et problem, inden du kontakter service.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet
en alarmkode:
•
- Apparatet tager ikke vand ind.
•
- Apparatet tømmes ikke for
vand.
•
- Overløbssikringen er tændt
ADVARSEL
Sluk for apparatet, inden du udfører eftersynet.
Fejl
Mulig løsning
Apparatet kan ikke aktiveres.
Sørg for, at stikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring
på sikringstavlen.
Programmet starter ikke.
Sørg for, at lågen til apparatet er lukket.
Tryk på Start.
Hvis der er valgt senere start, skal du annullere denne eller vente, indtil nedtællingen er
slut.
Apparatet ikke tager vand ind.
Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
16 www.aeg.com
Fejl
Mulig løsning
Kontroller, at vandtrykket fra vandforsyningen ikke er for lavt. Spørg eventuelt det lokale vandværk til råds.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Kontroller, at filteret i tilløbsslangen ikke er
tilstoppet.
Kontroller, at tilløbsslangen ikke har et knæk
eller er bøjet.
Apparatet tømmes ikke for vand. Kontroller, at køkkenvaskens vandlås ikke er
tilstoppet.
Kontroller, at afløbsslangen ikke har et knæk
eller er bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Luk for vandhanen, og kontakt det lokale
servicecenter.
Tænd for apparatet, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted,
hvor det blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis
displayet viser andre fejlkoder.
• Det kan skyldes kvaliteten af Multitabletterne. Prøv et andet mærke eller
aktiver beholderen til afspændingsmidlet sammen med multitabletterne.
10.1 Opvaske- og
tørringsresultaterne er
utilfredsstillende
10.2 Sådan aktiveres
beholderen til
afspændingsmiddel
Hvidlige striber eller en blålig
belægning på glas og service.
• Der er for meget afspændingsmiddel.
Juster afspændingsmiddelvælgeren til
et lavere niveau.
• Der er brugt for meget opvaskemiddel.
Aktivering af afspændingsmiddel kan
kun ske med aktiveret Multitab.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for, at apparatet er i indstillingstilstand. Se "Indstilling og start af et program".
2. Tryk og hold samtidigt på knappen
Delay og Option indtil lamperne
,
og
blinker.
3. Tryk på Start.
• Lamperne
og
slukkes.
• Lampen
bliver ved med at
blinke.
• Displayet viser det aktuelle niveau.
Pletter og tørre vandstænk på glas og
tallerkner
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Juster afspændingsmiddelvælgeren til et
højere niveau.
• Det kan skyldes kvaliteten af opvaskemidlet.
Tallerkner er våde
• Programmet er uden tørring eller tørring ved lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er
tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Læs 'VEJLEDNING OG TIPS’ om
andre mulige årsager.
DANSK
Beholder til afspændingsmiddel ikke aktiveret
Beholder til afspændingsmiddel aktiveret
17
5. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet og bekræft indstillingen.
6. Justér doseringen af afspændingsmiddel.
7. Fyld beholderen til afspændingsmiddel.
4. Tryk på Start for at ændre indstillingen.
11. TEKNISK INFORMATION
Mål
Højde/Bredde/Dybde (mm)
Tilslutning, el
Se typeskiltet.
Spænding
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vandtilførslens tryk
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt
vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
Strømforbrug
Efterladt tændt-tilstand
0.10 W
Sluk-tilstand
0.10 W
Maks. 60 °C
12
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller
vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
18 www.aeg.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OHJELMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖÖNOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIHJEITÄ JA NEUVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
19
21
22
23
24
26
28
29
30
31
33
SUOMI
1.
19
TURVALLISUUSOHJEET
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet
ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai
pysyvän vammautumisen vaara.
• Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien
henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön ellei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta
heitä laitteen käytössä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki.
1.2 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Jäätymisvaurioriskin vuoksi laitetta ei
saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa,
jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se
on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota
pistoke heti verkkopistorasiasta. Ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtamiseksi.
20 www.aeg.com
1.3 Käyttö
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– maatalot
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
– majoitus ja aamiainen -ympäristöt.
VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli
alaspäin tai vaakasuoraan asentoon.
• Älä pidä laitteen luukkua auki ilman
valvontaa, jotta siihen ei kompastuta.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa
voi olla pesuainejäämiä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
1.4 Sisävalo
Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä
huoltoon.
1.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
SUOMI
21
2. LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
12
11
10
1 Ylin suihkuvarsi
9
8
7
6 5
4
2 Ylempi suihkuvarsi
9 Pesuainelokero
10 Ruokailuvälinekori
3 Alempi suihkuvarsi
11 Alakori
4 Sihdit
5 Arvokilpi
12 Yläkori
6 Suolasäiliö
7 Vedenkovuuden säädin
8 Huuhtelukirkastelokero
Laitteen sisällä on valo, joka syttyy ja sammuu luukun avaamisen
ja sulkemisen yhteydessä.
22 www.aeg.com
3. KÄYTTÖPANEELI
1
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
2
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
3
ProZone
Delay
45°
70°
4
Option
5
Program
Delay
Start
Option
8
7
6
1 Virtapainike
5 Delay -kosketuspainike
2 Program -kosketuspainike
3 Ohjelman merkkivalot
6 Option -kosketuspainike
4 Näyttö
8 Start -kosketuspainike
Merkkivalot
7 Merkkivalot
Kuvaus
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun
ohjelma on toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on
toiminnassa.
Pesuvaiheen merkkivalo. Syttyy, kun pesuvaihe on käynnissä.
Huuhteluvaiheen merkkivalo. Syttyy, kun huuhteluvaihe on
käynnissä.
Kuivausvaiheen merkkivalo. Syttyy, kun kuivausvaihe on käynnissä.
AutoOpen -merkkivalo.
TimeSaver -merkkivalo.
Delay -merkkivalo.
ExtraHygiene -merkkivalo.
Multitab -merkkivalo.
SUOMI
23
4. OHJELMAT
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelmavaiheet
Lisätoiminnot
Kaikki
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Esipesu
Pesu lämpötilalla 45
°C - 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
ExtraHygiene
Erittäin likaiset astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70
°C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
3)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 50
°C
Huuhtelut
Kuivaus
4)
Tuore lika
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 60
°C
Huuhtelut
ExtraHygiene
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 50
°C
Huuhtelut
Kuivaus
ExtraHygiene6)
TimeSaver7)
AutoOpen
Vaihteleva likaisuusaste
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70
°C
Huuhtelut
Kuivaus
TimeSaver
Normaalilikaiset tai
vähän likaiset astiat
Arat ruokailuastiat
ja lasit
Varsinainen pesu 45
°C
Huuhtelut
Kuivaus
Kaikki
Esipesu
1)
2)
5)
8)
9)
1) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää
automaattisesti lämpötilan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
2) Tämän ohjelman lämpötila on korkeampi huuhteluvaiheessa paremman hygienian
saavuttamiseksi. Huuhtelun aikana lämpötila jää 10 minuutin ajaksi arvoon 70 °C.
3) Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella
melutason laskemiseksi. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
4) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät
pesutulokset lyhyessä ajassa.
5) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmailla veden- ja
energiankulutuksella. (Tämä on testilaitoksien standardiohjelma).
24 www.aeg.com
6) Toimintoa ExtraHygiene ei voida asettaa, jos AutoOpen-toiminto on päällä. Kytke
AutoOpen-toiminto pois päältä.
7) Toimintoa TimeSaver ei voida asettaa, jos AutoOpen-toiminto on päällä. Kytke
AutoOpen-toiminto pois päältä.
8) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Erittäin likaiset
astiat sijaitsevat alakorissa ja normaalilikaiset astiat yläkorissa. Alakorin veden paine ja
lämpötila ovat korkeammat kuin yläkorissa.
9) Käytä tätä ohjelmaa astioiden nopeaan huuhteluun. Tämä estää ruokajäämien
kiinnittymisen astioihin ja epämiellyttävien hajujen muodostumisen koneeseen.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
Kulutusarvot
Ohjelma1)
Kesto
(min)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 10
30
0.8
9
195
0.82
10.2
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
14
0.1
4
1) Ohjelman kesto ja kulutusarvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan,
energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot osoitteesta:
info.test@dishwasher-production.com
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka löytyy arvokilvestä.
5. LISÄTOIMINNOT
Ota lisätoiminnot käyttöön tai
poista se käytöstä ennen ohjelman käynnistämistä. Lisätoimintoja ei voida ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä ohjelman ollessa
käynnissä.
Jos yksi tai useampi lisätoiminto
on asetettu, tarkista että vastaavat merkkivalot palavat ennen
ohjelman käynnistymistä.
5.1 TimeSaver
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät. Ohjelman kokonaiskesto on
noin 50 % lyhyempi.
Pesutulokset vastaavat normaalilla ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia. Kuivaustulos voi olla heikompi.
SUOMI
TimeSaver-lisätoiminnon kytkeminen
toimintaan
1. Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo TimeSaver syttyy. Näytössä näkyy päivitetty ohjelman kesto.
• Jos lisätoimintoa ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei
syty.
5.2 ExtraHygiene
Tämän lisätoiminnon avulla hygieniataso
on parempi. Huuhtelun aikana lämpötila
jää 10 minuutin ajaksi arvoon 70 °C.
ExtraHygiene-lisätoiminnon
kytkeminen toimintaan
1. Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo ExtraHygiene syttyy. Näytössä näkyy päivitetty ohjelman kesto.
• Jos lisätoimintoa ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei
syty.
5.3 Multitab
Ota tämä lisätoiminto käyttöön vain silloin, kun käytät yhdistelmäpesuainetabletteja.
Tämä lisätoiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun. Vastaavat merkkivalot ovat sammuneet.
Ohjelman kesto kasvaa.
25
Multitab-lisätoiminnon kytkeminen
toimintaan
1. Paina Option-painiketta, kunnes
merkkivalo Multitab syttyy.
Jos yhdistelmäpesuainetablettien
käyttö lopetetaan, suorita seuraavat
toimenpiteet ennen kuin aloitat
käyttämään konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja
astianpesukoneen suolaa erikseen:
1. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan
asetukseen.
2. Varmista, että suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero on täytetty täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma huuhteluvaiheella, älä käytä pesuainetta ja anna
koneen käydä ilman astioita.
4. Säädä vedenpehmennin alueesi veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
5.4 AutoOpen
Tämä lisätoiminto tarjoaa hyvän kuivaustuloksen pienemmällä energiankulutuksella.
Tämä lisätoiminto aktivoituu automaatti. Autosesti, kun asetat ohjelman
Open-toiminnon merkkivalo syttyy.
Tätä lisätoimintoa ei voida asettaa muihin ohjelmiin.
• Kun kuivausvaihe on toiminnassa, toiminto avaa luukun ja pitää sen raollaan.
• Ohjelman päättyessä laite ja laitteen
luukku siirtyvät takaisin lähtöasentoon.
Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
HUOMIO
Älä yritä sulkea laitteen luukkua,
kun toiminto pitää luukkua raollaan. Laite voi vahingoittua.
Jos haluat kytkeä AutoOpen-lisätoiminnon pois päältä, paina painiketta Op-
tion, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.
Tässä tilassa ohjelman energiankulutus
nousee.
26 www.aeg.com
6. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
taso vastaa alueesi veden kovuutta.
Säädä vedenpehmentimen tasoa tarvittaessa. Kysy paikallisen veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Koneen sisällä voi olla valmistusjäämiä. Poista ne käynnistämällä ohjelma. Älä käytä pesuainetta tai täytä
koreja.
6.1 Vedenpehmentimen säätäminen
Vedenpehmentimen
säätäminen
Vedenkovuus
Saksalaiset
asteet
(°dH)
Ranskalaiset
asteet
(°fH)
mmol/l
Clarke
asteet
Manuaalinen
Elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Vedenpehmennin on asetettava
sekä manuaalisesti että elektronisesti.
Manuaalinen asetus
Käännä vedenkovuuden säädin asentoon
1 tai 2.
SUOMI
Elektroninen säätö
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on
asetustilassa, katso ‘Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen’.
2. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes
,
ja
merkkivalot
alkavat vilkkumaan.
3. Paina painiketta Program.
• Merkkivalot
ja
sammuvat.
27
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Näytössä näkyy vedenpehmentimen sen hetkinen asetus, esim.
= taso 5.
4. Muuta asetusta painamalla painiketta
Program toistuvasti.
5. Paina virtapainiketta laitteen kytkemiseksi pois päältä ja asetuksen vahvistamiseksi.
6.2 Suolasäiliön täyttäminen
1.
2.
3.
4.
5.
Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä vastapäivään.
Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
Täytä suolasäiliö astianpesukoneille
tarkoitetulla erikoissuolalla.
Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO
Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolasäiliöstä, kun täytät sen. Korroosion vaara. Estä korroosio
käynnistämällä ohjelma suolasäiliön täyttämisen jälkeen.
6.3 Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen
1.
Avaa kansi (C) painamalla vapautuspainiketta (D).
2. Täytä huuhtelukirkastelokero (A), älä
kuitenkaan ylitä merkintää 'max'.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Voit kääntää annostelun valitsimen (B) asennon 1 (pienin määrä)
ja 4 (suurin määrä) välille.
28 www.aeg.com
7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on
asetustilassa, katso ‘Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen’.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
• Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja, ota käyttöön Multitab-lisätoiminto.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
7.1 Pesuaineen käyttäminen
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Asetustila
Joissakin asetuksissa laitteen on oltava
asetustilassa.
Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Laite on asetustilassa, kun
kaikki ohjelman merkkivalot syttyvät ja
näytössä näkyy kaksi vaakasuoraa tilapalkkia. Jos käyttöpaneelissa ei näy tätä,
paina ja pidä alhaalla painikkeita Delay
ja Option samanaikaisesti, kunnes laite
on asetustilassa.
Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on
asetustilassa.
3. Sulje laitteen luukku.
5.
Avaa kansi (C) painamalla vapautuspainiketta (B).
Laita konetiskiaine lokeroon (A).
Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
Jos käytät pesuainetabletteja, aseta
pesutabletti pesuainelokeroon (A).
Sulje kansi. Varmista, että vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
4. Paina painiketta Program toistuvasti,
kunnes haluamasi ohjelman merkkivalo syttyy. Voit asettaa myös käytettävissä olevat lisätoiminnot.
• Ohjelman kesto vilkkuu näytössä.
• Ohjelmaan sisältyvien vaiheiden
merkkivalot syttyvät.
5. Käynnistä ohjelma painamalla Start.
• Kun ohjelma käynnistyy, vain käynnissä olevan vaiheen merkkivalo
palaa.
• Ohjelman kesto alkaa vähenemään
1 minuutin portain.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Valitse ohjelma.
2. Paina painiketta Delay toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ajastusaika (1 - 24 tuntia).
• Delay-toiminnon merkkivalo syttyy.
• Ajastimen aika vilkkuu näytössä.
• Ohjelmaan sisältyvien vaiheiden
merkkivalot sammuvat.
SUOMI
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy. Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo syttyy.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos avaat luukun, laite pysähtyy. Kun suljet luukun uudelleen, laite käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, myös ohjelma
peruuntuu.
1. Paina ja pidä alhaalla painiketta Delay ja Option samanaikaisesti, kunnes
ohjelman merkkivalot syttyvät ja näytössä näkyy 2 vaakasuoraa tilapalkkia.
2. Aseta ohjelma uudelleen.
29
ohjelman merkkivalot syttyvät ja näytössä näkyy 2 vaakasuoraa tilapalkkia.
Varmista, että pesuainelokerossa
on konetiskiainetta ennen uuden
ohjelman käynnistämistä.
Ohjelman päättyessä
Näytössä näkyy 0.
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Sulje vesihana.
Jos virtapainiketta ei paineta, toiminto AUTO OFF sammuttaa
laitteen automaattisesti muutaman minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
Tämä vähentää energiankulutusta.
Ohjelman peruuttaminen
1. Paina ja pidä alhaalla painiketta Delay ja Option samanaikaisesti, kunnes
8. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
8.1 Vedenpehmennin
Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja, jotka voivat vahingoittaa laitetta
ja aiheuttaa huonoja pesutuloksia. Vedenpehmennin neutralisoi kyseiset mineraalit.
Astianpesukoneen suola pitää vedenpehmentimen puhtaana ja hyväkuntoisena. On tärkeää asettaa oikea vedenpehmentimen taso. Täten taataan, että vedenpehmennin käyttää oikeaa astianpesukoneen suolamäärää ja vesimäärää.
8.2 Suolan, huuhtelukirkasteen
ja konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat vahingoittaa laitetta.
• Huuhtelukirkaste auttaa viimeisen
huuhteluvaiheen aikana kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
• Yhdistelmäpesuainetabletit sisältävät
pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja
muita lisäaineita. Varmista, että kyseiset tabletit ovat paikallisen vedenkovuuden mukaiset. Noudata tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
30 www.aeg.com
8.3 Korien täyttäminen
Katso esimerkkejä korien täytöstä
laitteen mukana toimitetusta esitteestä.
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kuperiastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Voit poistaa kiinni palaneen ruoan helposti liottamalla keittoastioita ja pannuja vedessä ennen niiden asettamista
astianpesukoneeseen.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja
astiat tartu kiinni toisiinsa. Sekoita lusikat muihin ruokailuvälineisiin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä.
8.4 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista, että:
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
• Koneessa on astianpesukoneen suolaa
ja huuhtelukirkastetta (ellet käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
9. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät pesutuloksia.
Tarkista sihdit säännöllisin välein
ja puhdista ne tarvittaessa.
9.1 Sihtien puhdistaminen
1.
C
C
B
A
Kierrä sihti (A) vastapäivään ja poista
se.
SUOMI
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
31
Pura sihti (A) vetämällä osat (A1) ja
(A2) irti toisistaan.
Poista sihti (B).
Pese sihdit vedellä.
Aseta sihti (B) alkuperäiseen asentoonsa. Varmista, että se kiinnittyy
oikein kahden ohjaimen (C) alle.
Kokoa sihti (A) ja aseta se paikoilleen sihtiin (B). Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu.
Sihtien virheellisen asento voi aiheuttaa heikkoja pesutuloksia ja
vaurioittaa laitetta.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä
käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.
9.2 Suihkuvarsien
puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika ohutpäisellä esineellä.
9.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
10. VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, lue
seuraavat tiedot löytääksesi ongelmaan
ratkaisun.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä näkyy hälytyskoodi:
•
- Astianpesukoneeseen ei tule
vettä.
•
•
- Koneeseen jää vettä.
- Vesivahinkosuojaus on käytössä.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan.
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
32 www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Tarkista, että laitteen ovi on suljettu.
Paina painiketta Start.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laitteeseen ei tule vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun suodatin ole
tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, ota yhteyttä huoltoon.
10.1 Jos pesu- ja
kuivaustulokset eivät ole
tyydyttävät.
Laseissa ja muissa astioissa on vaaleita
raitoja tai sinertävä pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen säädin
alhaisempaan asentoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja ja
kuivia vesipisaroita.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian
vähän. Säädä huuhtelukirkasteen säädin korkeampaan asentoon.
• Syynä voi olla käytetyn pesuaineen
laatu.
Astiat ovat märkiä.
• Ohjelmassa ei ole kuivausta tai sen
kuivausvaiheen lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien
kanssa.
Katso mahdolliset muut syyt kohdasta ‘VIHJEITÄ JA NEUVOJA’.
10.2 Huuhtelukirkastelokeron
käyttöönotto
Huuhtelukirkastelokeron käyttöönotto
on mahdollista vain, kun Multitab-lisätoiminto on aktivoitu.
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Varmista, että laite on
SUOMI
asetustilassa, katso ‘Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen’.
2. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti
painiketta Delay ja Option, kunnes
,
ja
merkkivalot
alkavat vilkkumaan.
3. Paina painiketta Start.
• Merkkivalot
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
33
4. Voit muuttaa asetusta painamalla painiketta Start.
5. Paina virtapainiketta laitteen kytkemiseksi pois päältä ja asetuksen vahvistamiseksi.
6. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
7. Täytä huuhtelukirkastelokero.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä.
Huuhtelukirkastelokero pois
käytöstä
Huuhtelukirkastelokero käytössä
11. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys / Korkeus / Syvyys
(mm)
Sähköliitäntä
Katso arvokilven tiedot.
Jännite
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Taajuus
50 Hz
Vedenpaine
Min. / maks. (bar / MPa)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Vesiliitäntä 1)
Kylmä tai kuuma vesi2)
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
Energiankulutus
Päällä-tila
0.10 W
Pois päältä -tila
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim.
aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus
laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
34 www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILVALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
37
38
39
40
41
43
45
46
47
49
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
35
SIKKERHETSANVISNINGER
Les instruksjonene nøye før montering
og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som
skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for
fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og
utsatte personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Ikke la personer eller barn, med reduserte fysiske eller mentale funksjoner
eller manglende erfaring og kunnskap,
bruke produktet. De må ha tilsyn eller
de må få veiledning om bruk av produktet, av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig
for barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
1.2 Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.
• Følg monteringsinstruksjonene som
følger med produktet.
• Sørg for at produktet er montert under og ved siden av stabile seksjoner.
•
•
•
•
•
•
•
Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Dersom strømkabelen til dette produktet må skiftes,
må dette gjøres av et autorisert serviceverksted.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.
Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
• Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil og en dobbel mantel med en indre strømledning.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset.
ADVARSEL
Farlig spenning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må
du trekke støpselet ut øyeblikkelig.
36 www.aeg.com
Kontakt kundeservice for å bytte ut
vanninntaksslangen.
1.3 Bruk
• Dette produktet er kun ment for bruk i
husholdninger og liknende bruk som:
– Personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Gårdshus
– Av gjester på hoteller, moteller og
andre boligtyper
– "Bed and breakfast"-miljøer.
ADVARSEL
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Plasser kniver og bestikk med skarpe
kanter i bestikkurven med spissen ned
eller i en horisontal posisjon.
• Ikke la produktets dør stå åpen, uten
tilsyn, for å forhindre at noen faller
over den.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vann i produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan være oppvaskmiddel på oppvasken.
• Produktet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et oppvaskprogram er i gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten
av produktet.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
1.4 Innvendig belysning
Kontakt kundesenteret når du skal skifte
den innvendige belysningen.
1.5 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
37
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
10
9
8
1 Øvre spylearm
7
6 5
4
2 Midterste spylearm
9 Oppvaskmiddelbeholder
10 Bestikkurv
3 Nedre spylearm
11 Nedre kurv
4 Filtre
5 Typeskilt
12 Øvre kurv
6 Saltbeholder
7 Hjul for innstilling av vannhardhet
8 Skyllemiddelbeholder
Dette produktet er utstyrt med
innvendig lys som slår seg på når
døren åpnes og av når den lukkes.
38 www.aeg.com
3. BETJENINGSPANEL
1
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
2
Quick
30MIN
60°
3
ECO
50°
ProZone
Delay
45°
70°
4
Option
5
Program
Delay
Start
Option
8
7
6
1 På/av-knapp
5 Delay-berøringsfelt
2 Program-berøringsfelt
3 Programindikatorer
6 Option-berøringsfelt
4 Display
8 Start-berøringsfelt
Indikatorer
7 Indikatorer
Beskrivelse
Skyllemiddelindikator. Den er av når programmet er i bruk.
Saltindikator. Den er av når programmet er i bruk.
Oppvaskfase-indikator. Den tennes når oppvaskfasen er i bruk.
Skyllefase-indikator. Den tennes når skyllefasen er i bruk.
Tørkefase-indikator. Den tennes når tørkefasen er i bruk.
AutoOpen-indikator.
TimeSaver-indikator.
Delay-indikator.
ExtraHygiene-indikator.
Multitab-indikator.
NORSK
39
4. PROGRAMMER
Program
Grad av smuss
Type vask
Program
faser
Alternativer
Alle
Servise, bestikk,
gryter og panner
Forvask
Vask fra 45 °C eller
70 °C
Skyllinger
Tørk
ExtraHygiene
Meget skittent
Servise, bestikk,
gryter og panner
Forvask
Vask 70 °C
Skyllinger
Tørk
TimeSaver
3)
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
4)
Nytt smuss
Servise og bestikk
Vask 60 °C
Skyll
ExtraHygiene
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
ExtraHygiene6)
TimeSaver7)
AutoOpen
1)
2)
5)
8)
9)
Blandet smussgrad Forvask
Servise, bestikk,
Vask 70 °C
gryter og panner
Skyllinger
Tørk
Normalt eller litt
skittent
Skjørt servise og
glass
Vask 45 °C
Skyllinger
Tørk
Alle
Forvask
TimeSaver
1) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den
regulerer vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden
automatisk.
2) For bedre hygieniske resultater har dette programmet en høy temperatur under
skyllefasen. Under skyllingen holder temperaturen seg på 70 °C i minst 10 minutter.
3) Dette er det mest stillegående programmet. Pumpen går med meget lav hastighet for å
redusere støynivået. Programvarigheten er lang som følge av den lave hastigheten.
4) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode
oppvaskresultater på kort tid.
5) Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt
skittent bestikk og servise. (Dette er standardprogrammet for testinstitutter).
6) Det er ikke mulig å angi ExtraHygiene hvis AutoOpen er aktivert. Deaktiver AutoOpen.
7) Det er ikke mulig å angi TimeSaver hvis AutoOpen er aktivert. Deaktiver AutoOpen.
8) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med blandet smussgrad. Meget skitten
oppvask i den nederste kurven og normalt skitten oppvask i den øverste kurven.
Vanntrykket og vanntemperaturen er lavere i den nedre kurven, enn den er i den øvre
kurven.
40 www.aeg.com
9) Bruk dette programmet til å skylle raskt av serviset. Dette hindrer at matrester fester seg
til serviset og at det kommer vond lukt fra produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
Forbruksverdier
Program1)
Varighet
(min)
Energisparing
(kWh)
Vann
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 10
30
0.8
9
195
0.82
10.2
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
14
0.1
4
1) Forbruksverdiene er ment som en veiledning og avhenger av vanntrykk og -temperatur,
men også av tilvalgene og mengden servise som er satt inn.
Informasjon for testinstitutter
For all nødvendig informasjon om testytelse, send en e-post til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv ned PNC (produktnummer), som du finner på typeskiltet.
5. TILVALG
Aktiver eller deaktiver tilvalgene
før du starter et program. Du kan
ikke aktivere eller deaktivere tilvalgene mens et oppvaskprogram er i gang.
Hvis et eller fler tilvalg er valgt,
må du kontrollere at tilhørende
indikatorer er på før du starter
programmet.
5.1 TimeSaver
Dette tilvalget øker trykket og temperaturen i vannet. Vaske- og tørkefasen er
kortere. Den totale programvarigheten
reduseres med ca. 50 %.
Vaskeresultatene er det samme som
med normal programvarighet. Tørkeresultatene kan reduseres.
Slik aktiverer du TimeSaver-tilvalget
1. Trykk på Option til indikatoren TimeSaver tennes. Du kan se oppdatert
programvarighet i displayet.
• Hvis dette tilvalget ikke er kompatibelt med programmet, vil tilhørende indikatorer ikke tennes.
5.2 ExtraHygiene
Med dette alternativet får du bedre hygieneresultater. Under skyllingen holder
temperaturen seg på 70 °C i minst 10 minutter.
Slik aktiverer du ExtraHygienetilvalget
1. Trykk på Option til ExtraHygiene-indikatoren tennes. Du kan se oppdatert programvarighet i displayet.
NORSK
• Hvis dette tilvalget ikke er kompatibelt med programmet, vil tilhørende indikatorer ikke tennes.
5.3 Multitab
Bare aktiver dette tilvalget når du bruker
kombioppvaskmiddeltabletter.
Dette tilvalget stopper tilførselen av skyllemiddel og salt. De tilhørende indikatorene er av.
Programmets varighet kan øke.
Slik aktiverer du Multitab-tilvalget
1. Trykk på Option til indikatoren Multitab tennes.
Hvis du slutter å bruke
kombioppvaskmaskintabletter, må du
gjøre følgende før du begynner å
bruke et separat
oppvaskmaskinmiddel, skyllemiddel
og oppvaskmaskinsalt:
1. Stille inn vannhardheten på høyeste
nivå.
41
2. Sørg for at saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen er fulle.
3. Start det korteste programmet med
en skyllefase, uten oppvaskmaskinmiddel og oppvask.
4. Juster vannhardheten etter forholdene i området der du bor.
5. Slik aktiverer du skyllemiddelbeholderen.
5.4 AutoOpen
Dette tilvalget gir gode tørkeresultater
med mindre energiforbruk.
Dette tilvalget aktiveres automatisk når
du stiller inn på
-programmet.
AutoOpen-indikatoren tennes.
Det er ikke mulig å velge dette tilvalget
med andre programmer.
• Når tørkefasen er i gang, åpner en enhet produktets dør og lar den forbli på
gløtt.
• Når programmet er slutt, vil enheten
og produktets dør trekke tilbake. Produktet slår seg automatisk av.
OBS
Ikke prøv å lukke produktets dør
når enheten holder døren på
gløtt. Dette kan skade produktet.
Hvis du vil deaktivere tilvalget AutoOpen, trykk på Option til den tilhørende
indikatoren slukker\.
I denne tilstanden, vil energiforbruket til
programmet øke.
6. FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Kontroller at vannhardheten er riktig
justert i forhold til der du bor. Juster
eventuelt vannhardheten. Kontakt
det lokale vannverket for å få vite hva
vannhardheten i ditt område er.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Det kan være rester etter produksjonen i produktet. Kjør et program for å
fjerne dem. Ikke bruk oppvaskmiddel
og ikke sett noe i kurvene.
42 www.aeg.com
6.1 Still inn vannhardheten
Vannhardhet
justering
Vannhardhet
Tyske
grader
(°dH)
Franske
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuelt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Du må regulere vannhardheten
manuelt og elektronisk.
Manuell innstilling
Drei på hjul for innstilling av vannhardhet
til posisjon 1 eller 2.
Elektronisk regulering
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sørg for at produktet er i
innstillingsmodus, se "Stille inn og
starte et program".
2. Trykk og hold inne Delay og Option
samtidig, helt til indikatorene for
,
og
starter å blinke.
3. Trykk på Program,
• Indikatorene for
og
slukker.
• Indikatoren for
fortsetter
å blinke.
• Displayet viser den gjeldene vannhardhetsinnstillingen f. eks.
=
nivå 5.
4. Trykk på Program gjentatte ganger
for å endre innstillingen.
5. Trykk på av/på-knappen for å slå av
produktet og bekrefte innstilingen.
NORSK
43
6.2 Fylle saltbeholderen med salt
1.
2.
3.
4.
5.
Drei lokket mot klokken for å åpne
saltbeholderen.
Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
Fyll saltbeholderen med oppvaskmaskinsalt.
Fjern saltsøl rundt åpningen på saltbeholderen.
Lukk saltbeholderen ved å dreie lokket med klokken.
OBS
Det kan komme vann og salt ut
av saltbeholderen når du fyller
den. Fare for korrosjon. For å forhindre det, må du starte et program etter at du har fylt saltbeholderen.
6.3 Fylle opp skyllemiddelbeholderen
1.
Trykk på utløserknappen (D) for å
åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddelbeholderen (A), og
ikke mer enn opp til merke "max".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.
4. Lukk lokket. Sørg for at utløserknappen låses i posisjon.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Du kan dreie på programvelgeren for utsluppet mengde (B)
mellom posisjon 1 (minst mengde) og posisjon 4 (høyeste mengde).
7. DAGLIG BRUK
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sørg for at produktet er i
innstillingsmodus, se "Stille inn og
starte et program".
• Fyll saltbeholderen hvis saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
• Hvis du bruker kombioppvaskmiddeltabletter må du aktivere Multitab-tilvalget.
44 www.aeg.com
5. Velg og start riktig program for den
aktuelle oppvasktypen og smussgrad.
7.1 Bruke oppvaskmiddel
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
5.
7.2 Stille inn og starte et
program
Innstillingsmodus
For noen innstillinger det nødvendig at
produktet er i innstilingsmodus.
Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet. Produktet er i innstillingsmodus
når alle programindikatorene er tent og
displayet viser 2 horisontale statuslinjer.
Hvis betjeningspanelet ikke viser dette,
må du trykke og holde nede Delay og
Option samtidig, til produktet er i innstillingsmodus.
Starte et program uten
starttidsforvalg
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Kontroller at produktet
står i innstillingsmodus.
3. Lukk produktets dør.
4. Trykk på Program gjentatte ganger
til indikatoren til programmet du ønsker å bruke tennes. Du kan også velge tilgjengelige tilvalg.
• Programvarigheten blinker i displayet.
• Indikatorene til fasene i programmet tennes.
5. Trykk på Start for å starte programmet.
Trykk på utløserknappen (B) for å åpne lokket (C).
Fyll oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen (A) .
Hvis oppvaskprogrammet har forvask, fyller du litt oppvaskmiddel på
innsiden av produktets dør.
Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter, legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen (A).
Lukk lokket. Sørg for at utløserknappen låses i posisjon.
• Når programmet starter, er det bare indikatoren for den aktuelle fasen som lyser.
• Programvarigheten starter med å
telle ned i trinn på 1 minutt.
Starte et program med
starttidsforvalg
1. Still inn programmet.
2. Trykk på Delay gjentatte ganger til
displayet viser starttidsforvalget som
du ønsker å starte fra (fra 1 til 24 timer).
• Delay-indikatoren tennes.
• Tiden for starttidsforvalget blinker
på displayet.
• Indikatorene til fasene i programmet slukkes.
Når nedtellingen er ferdig, starter programmet. Indikatoren for den fasen som
er i gang, tennes.
Åpne døren mens produktet
er i bruk
Hvis du åpner døren vil produktet stoppe. Når du lukker døren, vil produktet
fortsette fra der det ble avbrutt.
Avbryte starttidsforvalget
mens nedtellingen er i gang
Når du avbryter starttidsforvalget, vil også programmet avbrytes.
NORSK
1. Trykk og hold Delay og Option nede
samtidig, til indikatoren tennes og displayet viser 2 horisontale statuslinjer.
2. Still inn programmet på nytt.
Avbryte programmet
1. Trykk og hold Delay og Option nede
samtidig, til indikatoren tennes og displayet viser 2 horisontale statuslinjer.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen
før du starter et nytt program.
45
Når programmet er slutt
Displayet viser 0.
1. Trykk på av/på-knappen for å slå av
produktet.
2. Steng vannkranen.
Hvis du ikke trykker på av/påknappen vil AUTO OFF-funksjonen automatisk slå av produktet
etter noen minutter etter at programmet er ferdig.
Dette bidrar til å redusere energiforbruket,
8. RÅD OG TIPS
8.1 Vannavherderen
Hardt vann har et høyt mineralinnhold
som kan skade produktet og føre til dårlige vaskeresultater. Vannavherderen
nøytraliserer disse mineralene.
Oppvaskmaskinsaltet holder vannavherderen ren og i god stand. Det er viktig å
stille vannhardheten inn på riktig nivå.
Dette sørger for at vannavherderen bruker riktig mengde oppvaskmaskinsalt og
vann.
8.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
• Bruk bare salt, skyllemiddel og såpe
som er beregnet på oppvaskmaskiner.
Andre produkter kan skade produktet.
• Skyllemiddel hjelper med å tørke oppvasken uten at de blir flekkete og stripete i løpet av den siste skyllingen.
• Oppvaskmiddeltablettene inneholder
oppvaskmiddel, skyllemiddel og andre
midler. Sørg for at tablettene er egnet
til vannhardheten i ditt område. Se instruksjonene på produktpakningen.
• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke løses helt opp ved bruk av korte programmer. For å forhindre rester på
servise anbefaler vi at du bruker tabletter sammen med lange programmer.
Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelet.
8.3 Fylle kurvene
Se medfølgende brosjyre med
eksempler på fylling av kurvene.
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske gjenstander som er laget av tre, horn, aluminium, tinn eller kobber.
• Du må ikke plassere vannabsorberende gjenstander i produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra gjenstandene.
• For å enkelt fjerne gjenværende brent
mat, bløtlegg gryter og panner i vann
før du setter dem i produktet.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at bestikk og servise ikke
legger seg i hverandre. Bland skjeer
sammen med annet bestikk.
• Forsikre deg om at glassene ikke står
helt inntil hverandre.
• Legg de små gjenstandene i bestikkurven.
46 www.aeg.com
• Plasser de lette redskapene i den øvre
kurven. Forsikre deg om at de ikke kan
bevege seg.
• Forsikre deg om at spylearmene kan
bevege seg fritt før du starter et program.
8.4 Før du starter et program
Påse at:
• Filtrene er rene og montert riktig.
• Dysene på spylearmene ikke er tette.
• Plassering av serviset i kurvene er riktig.
• Programmet som er valgt, passer til typen servise og smussgraden.
• At det brukes riktig mengde oppvaskmiddel.
• At oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel
er fylt på (med mindre du bruker oppvaskmiddeltabletter).
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
9. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Skitne filtre og tette spylearmer
vil redusere vaskeresultatet.
Kontroller jevnlig, og rengjør
dem etter behov.
9.1 Rengjøre filtrene
C
1.
Drei filteret (A) mot klokken og ta
det ut.
2.
For å demontere filteret (A), må du
trekke (A1) og (A2) fra hverandre.
Ta ut filteret (B).
Vask filtrene med vann.
Sett filteret (B) tilbake på sin opprinnelige plass. Kontroller at det blir
riktig satt sammen under av de to
skinnene (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
NORSK
6.
47
Monter filteret (A) og sett det på
plass inn i filter (B). Drei det mot
klokken til det låses.
Feil plassering av filtrene kan føre
til dårlig vaskeresultat og skade
produktet.
9.2 Rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en
tynn og spiss gjenstand.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du
må aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper eller løsemidler.
9.3 Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
10. FEILSØKING
Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.
Før du kontakter servicesenteret, se informasjon nedenfor for en løsning på
problemet.
Ved enkelte problemer viser displayet
en alarmkode:
•
- Produktet tar ikke inn vann.
•
- Produktet tømmer ikke ut vann.
- Lekkasjestoppsystemet er akti-
•
vert.
ADVARSEL
Slå av produktet før du utfører
kontrollene.
Feil
Mulig løsning
Du kan ikke slå på produktet.
Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i
sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
Kontroller at produktets dør er lukket.
Trykk på Start.
Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen.
Produktet tar ikke inn vann.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke
er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om
nødvendig kommunen eller vannverket.
48 www.aeg.com
Feil
Mulig løsning
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er
tett.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er
bøyd eller i klem.
Produktet tømmer ikke ut vannet.
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd
eller i klem.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Steng vannkranen og ta kontakt med servicesenteret.
Start produktet når kontrollen er utført.
Programmet fortsetter fra det stedet det
ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.
Ta kontakt med servicesenteret hvis displayet viser andre alarmkoder.
10.1 Hvis oppvask- og
tørkeresultatene ikke er
tilfredsstillende
Hvite striper og flekker eller blålig
belegg på glass og servise
• For mye skyllemiddel slippes ut. Still
skyllemiddelvelgeren inn på en lavere
posisjon.
• Mengden oppvaskmiddel er for stor.
Flekker og tørre vanndråper på glass
og servise
• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel.
Still skyllemiddelvelgeren inn på en
høyere posisjon.
• Det kan være kvaliteten på oppvaskmiddelet som er årsaken.
Serviset er vått
• Programmet har ingen tørkefase eller
en tørkefase med en lav temperatur.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Det kan være kvaliteten på skyllemiddelet som er årsaken.
• Det kan være kvaliteten på oppvaskmiddeltabletter som er årsaken. Prøv
et annet merke eller aktiver skyllemiddelbeholderen, og bruk skyllemiddel
sammen med oppvaskmiddeltabletter.
Se "RÅD OG TIPS" for andre
mulige årsaker.
10.2 Slik aktiverer du
skyllemiddelbeholderen
Aktivering av skyllemiddelbeholderen,
kan bare skje når Multitab-tilvalget er aktivert.
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sørg for at produktet er i
innstillingsmodus, se "Stille inn og
starte et program".
2. Trykk og hold inne Delay og Option
samtidig, helt til indikatorene for
,
og
starter å blinke.
3. Trykk på Start.
• Indikatorene for
og
slukker.
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser gjeldende innstilling.
Skyllemiddelbeholder av
Skyllemiddelbeholder på
4. Trykk på Start for å endre innstillingen.
5. Trykk på av/på-knappen for å slå av
produktet og bekrefte innstilingen.
6. Slik aktiverer du skyllemiddelbeholderen.
7. Fyll skyllemiddelbeholderen.
NORSK
49
11. TEKNISKE DATA
Mål
Høyde / bredde / dybde
(mm)
Elektrisk tilkopling
Se typeskiltet.
Elektrisk spenning
Frekvens
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
50 Hz
Vanntrykk
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt
vann2)
Kapasitet
Antall kuverter
Strømforbruk
Værende på-modus
0.10 W
Av-modus
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder (for eksempel solcellepaneler,
fotoelektriske paneler og vindkraft), benyttes en varmtvannstilførsel for å redusere
maskinens energiforbruk.
12. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
50 www.aeg.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
51
53
54
55
56
57
59
61
62
63
65
SVENSKA
1.
51
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga de bifogade instruktionerna
före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av
någon med reducerad fysisk förmåga,
reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska
övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för
barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
1.2 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste
det göras av vårt servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
VARNING
Farlig spänning.
52 www.aeg.com
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad. Kontakta service för att byta ut
tilloppsslangen.
1.3 Använd
• Produkten är avsedd att användas i
hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
– Personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Bondgårdar
– Av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
– Miljöer av typen bed and breakfast.
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa
kanter i bestickskorgen med spetsarna
neråt eller i horisontellt läge.
• Lämna inte produktens lucka öppen
utan att övervaka så att ingen faller
över den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
diskmaskinen.
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
1.4 Inre belysning
Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du servicecentret.
1.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
SVENSKA
53
2. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
12
11
10
9
1 Toppspolarm
8
7
6 5
4
2 Övre spolarmen
9 Diskmedelsfack
10 Bestickskorg
3 Nedre spolarmen
11 Underkorg
4 Filter
5 Typskylt
12 Överkorg
6 Saltbehållare
7 Reglage för inställning av vatten-
hårdhet
8 Spolglansfack
Den här diskmaskinen har en inre
belysning som tänds när du öppnar luckan och släcks när du
stänger den.
54 www.aeg.com
3. KONTROLLPANEL
1
AUTO
SENSE
45°-70°
PRO
70°
Extra
SILENT
50°
2
Quick
30MIN
60°
ECO
50°
ProZone
3
Delay
45°
70°
4
Option
5
Program
Delay
Start
Option
8
6
7
1 Strömbrytare
5 Delay-touch-kontroll
2 Program-touch-kontroll
3 Programindikatorer
6 Option-touch-kontroll
4 Display
8 Start-touch-kontroll
7 Indikatorlampor
Indikatorlam- Beskrivning
por
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.
Kontrollampa för Sköljfas. Tänds när sköljfasen pågår.
Kontrollampa för torkfas. Tänds när torkfasen pågår.
AutoOpen-kontrollampa.
TimeSaver-kontrollampa.
Delay-kontrollampa.
ExtraHygiene-kontrollampa.
Multitab-kontrollampa.
SVENSKA
55
4. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av tvätt
Program
faser
Tillval
Alla
Porslin, bestick,
kastruller och pannor
Fördisk
Disk från 45 °C till
70 °C
Sköljningar
Torrt
ExtraHygiene
Hårt smutsad disk
Porslin, bestick,
kastruller och pannor
Fördisk
Huvuddisk 70 °C
Sköljningar
Torrt
TimeSaver
3)
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk 50 °C
Sköljningar
Torrt
4)
Nyligen nedsmuts- Huvuddisk 60 °C
ad disk
Sköljning
Porslin och bestick
ExtraHygiene
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk 50 °C
Sköljningar
Torrt
ExtraHygiene6)
TimeSaver7)
AutoOpen
Blandad smutsgrad
Porslin, bestick,
kastruller och pannor
Fördisk
Huvuddisk 70 °C
Sköljningar
Torrt
TimeSaver
1)
2)
5)
8)
Normalt eller lätt
Huvuddisk 45 °C
smutsad disk
Sköljningar
Finporslin och glas Torrt
9)
Alla
Fördisk
1) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar
automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
2) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat.
Under sköljfasen stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
3) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att
minska ljudnivån. På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.
4) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger
gott diskresultat på kort tid.
5) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och
energiförbrukning för normalt smutsat porslin och bestick. (Det här är
standardprogrammet för testinstitut.)
6) Det går inte att ställa in ExtraHygiene om AutoOpen är aktiv. Inaktivera AutoOpen.
7) Det går inte att ställa in TimeSaver om AutoOpen är aktiv. Inaktivera AutoOpen.
56 www.aeg.com
8) Med detta program kan du köra en disk med blandad smuts. Mycket smutsig i den
nedre korgen och normalt smutsad i den övre. Vattentrycket och vattentemperaturen i
den nedre korgen är högre än i den övre.
9) Använd detta program för att snabbt skölja disken. Det hindrar att matrester fastnar på
disken och att dålig lukt kommer ut ur produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
Förbrukningsvärden
Program1)
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 10
30
0.8
9
195
0.82
10.2
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
14
0.1
4
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk
och tillvalsfunktion kan ändra programtiden och dessa förbrukningsvärden.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.
5. TILLVALSFUNKTIONER
Aktivera eller inaktivera Multitabfunktionen innan du startar ett
program. Du kan inte aktivera eller inaktivera tillvalsfunktionerna
medan ett program pågår.
Om en eller flera funktioner är inställda måste du se till att tillhörande kontrollampor är tända innan programmet startar.
5.1 TimeSaver
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Tvätt- och torkfaserna är
kortare. Den totala programlängden
minskas med ca 50 %.
Tvättresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan minska.
Gör så här för att aktivera TimeSaverfunktionen
1. Tryck på Option tills kontrollampan
för TimeSaver tänds. På displayen
kan du se uppdateringen av programtiden.
• Om funktionen inte kan användas
till programmet tänds tillhörande
kontrollampa inte.
SVENSKA
5.2 ExtraHygiene
Du får bättre hygienresultat med det här
tillvalet. Under sköljfasen stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
Gör så här för att aktivera
ExtraHygiene-funktionen
1. Tryck på Option tills kontrollampan
för ExtraHygiene tänds. På displayen
kan du se uppdateringen av programtiden.
• Om funktionen inte kan användas
till programmet tänds tillhörande
kontrollampa inte.
5.3 Multitab
Aktivera endast denna funktion när du
använder kombinerade disktabletter.
Denna funktion avaktiverar doseringen
av spolglans och salt. Motsvarande kontrollampor är släckta.
Programtiden kan öka.
Gör så här för att aktivera Multitabfunktionen
1. Tryck på Option tills kontrollampan
för Multitab tänds.
57
Om du slutar använda de
kombinerade disktabletterna, ska du
följa nedanstående steg innan du
börjar använda separat diskmedel,
spolglans och avhärdningssalt:
1. Ställ in vattenavhärdaren på högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansdoseringen är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas, utan diskmedel och utan
disk.
4. Justera vattenhårdheten efter den
hårdhet vattnet har där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
5.4 AutoOpen
Denna tillvalsfunktion ger goda torkningsresultat med lägre energiförbrukning.
Funktionen aktiveras automatiskt när du
. Kontrollamväljer programmet
pan AutoOpen tänds.
Det går inte att välja denna funktion tillsammans med andra program.
• När torkningsfasen pågår öppnar en
anordning produktens lucka och håller
den öppen.
• När programmet är slut återgår anordningen och produktens lucka. Produkten stängs av automatiskt.
FÖRSIKTIGHET
Försök inte stänga luckan under
tiden som anordningen håller
den öppen. Det kan skada produkten.
Om du vill inaktivera tillvalet AutoOpen
trycker du på Option tills tillhörande
kontrollampa släcks.
I detta tillstånd ökar programmets energiförbrukning.
6. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer
med den hårdhet vattenet har där du
bor. Om inte, justera vattenavhärda-
ren. Kontakta det lokala Vattenverket
för att få information om vattnets
hårdhet där du bor.
2. Fyll saltbehållaren.
58 www.aeg.com
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Rester av diskmedel kan finnas kvar i
produkten. Starta ett program för att
få bort dem. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
6.1 Justera vattenavhärdaren
Vattenavhärdare
inställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Manuell inställning
Vrid reglaget till läge 1 eller 2.
Elektronisk inställning
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet
"Ställa in och starta ett program".
2. Håll Delay och Option intryckta sam,
tidigt tills kontrollamporna
och
börjar blinka.
3. Tryck på Program,
• Kontrollamporna
och
släcks.
• Kontrollampan
fortsätter
att blinka.
• Aktuell inställning för vattenavhärdaren visas på displayen, t.ex.
= nivå 5.
SVENSKA
4. Tryck på Program upprepade gånger för att ändra inställning.
59
5. Tryck på strömbrytaren för att stänga
av produkten och bekräfta inställningen.
6.2 Fylla på saltbehållaren
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna saltbehållaren genom att vrida locket moturs.
Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
Fyll på disksalt i saltbehållaren.
Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
FÖRSIKTIGHET
Vatten och avhärdningssalt kan
rinna ut ur saltbehållaren när du
fyller på den. Risk för korrosion
föreligger. För att förebygga det
ska du starta ett program när du
har fyllt på saltbehållaren.
6.3 Fylla spolglansfacket
1.
Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
2. Fyll spolglansdoseringen (A), men
inte mer än till märket "max".
3. Torka upp eventuell utspillt spolglans med en absorberande trasa så
att det inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Du kan vrida väljaren för den utsläppta mängden (B) mellan läge
1 (minsta mängd) och läge 4
(största mängd).
7. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet
"Ställa in och starta ett program".
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans är
på, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
60 www.aeg.com
• Om du använder kombinerade
diskmedelstabletter, aktivera Multitab-funktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk och smutsgrad.
7.1 Använda diskmedel
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Ställa in och starta ett
program
Inställningsläge
För vissa inställningar är det nödvändigt
att produkten är i inställningsläget.
Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Produkten är i inställningsläge när alla programlampor tänds efter
aktivering, alla programlampor tänds
och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer. Om kontrollpanelen inte visar detta förhållande, håll Delay och Option intryckta samtidigt tills produkten är
i inställningsläge.
Starta ett program utan
fördröjd start
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
3. Stäng produktens lucka.
4. Tryck på Program upprepade gånger tills kontrollampan för det program
som du vill ställa in tänds. Du kan
även ställa in lämpliga funktioner.
• Tiden för programmet blinkar på
displayen.
• Kontrollamporna för faserna som
valts för programmet tänds.
5. Tryck på Start för att starta programmet.
5.
Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
Häll diskmedlet i facket märkt (A).
Om diskprogrammet har en fördiskfas, häll lite diskmedel på insidan av
produktens lucka.
Om du använder diskmedelstabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
• När programmet startar, visas bara
symbolen för den pågående fasen.
• Programlängden minskar i steg om
1 minut.
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på Delay upprepade gånger
tills displayen visar tidsfördröjningen
du vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
• Kontrollampan Delay tänds.
• Fördröjningstiden blinkar på displayen.
• Kontrollamporna för faserna som
valts för programmet släcks.
När nedräkningen löper ut startar programmet. Kontrollampan för aktuell fas
tänds.
Öppna luckan medan
produkten är igång
Om luckan öppnas, stannar produkten.
När luckan stängs, fortsätter produkten
från den punkt där den avbröts.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start så avbryts också programmet.
1. Håll Delay och Option intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds
SVENSKA
och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.
2. Ställ in programmet igen
Avbryta programmet
1. Håll Delay och Option intryckta samtidigt tills alla programlampor tänds
och displayen visar 2 horisontella statusindikatorer.
61
1. Tryck på strömbrytaren för att stänga
av produkten.
2. Stäng vattenkranen.
Om du inte trycker på strömbrytaren avaktiverar AUTO OFF automatiskt produkten några minuter efter programmet är klart.
Detta bidrar till att minska energiförbrukningen.
Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du
startar ett nytt program.
När programmet är klart
Displayen visar 0.
8. RÅD OCH TIPS
8.1 Vattenavhärdare
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge
dåliga diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren ren och i gott skick. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå. Den säkerställer att vattenavhärdaren använder
rätt mängd avhärdningssalt och vatten.
8.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten.
• Spolglansen hjälper under den sista
sköljfasen till att torka disken utan att
streck och fläckar bildas.
• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och
andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är lämpliga för vattenhårdheten
där du bor. Läs instruktionerna på produktförpackningarna.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter
för långa program.
Använd inte mer än korrekt
mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.
8.3 Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med exempel på hur du laddar korgarna.
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester kan du låta kastruller och pannor
ligga i blöt innan du ställer in dem i
produkten.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
62 www.aeg.com
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
8.4 Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Stäng av produkten och koppla
bort den från eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.
9.1 Rengöring av filtren
C
1.
Vrid filtret (A) moturs och ta bort det.
2.
För att ta isär filtret (A), dra isär (A1)
och (A2).
Ta bort filtret (B).
Rengör filtren med vatten.
Sätt tillbaka filtret (B) i dess ursprungliga läge. Kontrollera att det
sitter ihop ordentligt under de två
skenorna (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
SVENSKA
6.
63
Sätt ihop filtret (A) och sätt det på
plats inuti filter (B). Vrid medurs tills
det låses på plats.
En felaktig placering av filtren
kan orsaka dåliga diskresultat
och skada produkten.
9.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta
bort smuts med en vasst föremål.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
9.3 Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
10. FELSÖKNING
Produkten startar inte eller stannar under
diskning.
Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.
Vid vissa fel visas en larmkod på displayen:
•
- Produkten fylls inte med vatten.
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
•
- Översvämningsskyddet är aktiverat.
VARNING
Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.
Problem
Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i
eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
Se till att produktens lucka är stängd.
Tryck på Start.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är
slut.
Produkten fylls inte med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
64 www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte
är för lågt. Kontakta kommunen för denna
information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är
igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd
eller snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd
eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Sätt på produkten efter att kontrollen är
klar. Programmet fortsätter från den
punkt där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Kontakta service om andra larmkoder visas på displayen.
10.1 Om diskresultat och
torkning är inte
tillfredsställande
Vitaktiga streck och fläckar, eller
blåaktiga beläggningar på glas och
diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är
för stor. Ställ in spolglansfacket på en
lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Fläckar och torkade vattendroppar på
glas och diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är
inte tillräcklig. Ställ in spolglansfacket
på en högre nivå.
• Diskmedlets kvalitet kan också vara en
orsak.
Disken är våt
• Programmet innehåller ingen torkfas
eller en torkfas vid låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en
orsak.
• Kvaliteten hos de kombinerade diskmedelstabletterna kan vara orsaken.
Prova ett annat märke eller aktivera
spolglansfacket och använd spolglans
tillsammans med de kombinerade
diskmedelstabletterna.
Se "RÅD OCH TIPS" för andra
möjliga orsaker.
10.2 Aktivera
spolglansdoseringen
Aktiveringen av spolglansdoseringen
kan bara göras när Multitab-funktionen
är aktiverad.
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i inställningsläget, se avsnittet
"Ställa in och starta ett program".
2. Håll Delay och Option intryckta sam,
tidigt tills kontrollamporna
och
börjar blinka.
3. Tryck på Start.
• Kontrollamporna
och
släcks.
• Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella inställningen.
Spolglansfack av
Spolglansfack
på
4. Tryck på Start för att ändra inställningen.
SVENSKA
5. Tryck på strömbrytaren för att stänga
av produkten och bekräfta inställningen.
65
6. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
7. Fyll spolglansfacket.
11. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
Nätspänning
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
Kapacitet
Kuvert
Strömförbrukning
Standby-läge
0.10 W
Av-läge
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft)
kan du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
66 www.aeg.com
SVENSKA
67
117912930-A-452012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising