Progress | PVS1535 | User manual | Progress PVS1535 Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Afwasautomaat
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
PVS 1535
2 progress
INHOUD
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Programma’s
Opties
Voor het eerste gebruik
2
4
4
5
5
6
Dagelijks gebruik
8
Aanwijzingen en tips
9
Onderhoud en reiniging
10
Probleemoplossing
11
Technische informatie
12
Milieubescherming
12
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een
foutieve installatie. Bewaar de instructies
van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Waarschuwing! Gevaar voor
verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet
bedienen. Zij moeten onder toezicht
staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt
van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt
van het apparaat als de deur open is.
Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op
een plek waar de temperatuur onder de 0
°C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon is
voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn
gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd is,
haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Neem contact op met de
service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
progress 3
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan MOET dit
gebeuren door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de
stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet aan
met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Gebruik
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen
zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
– Bed-and-breakfast accomodaties.
Waarschuwing! Gevaar voor letsel.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat
als het programma is voltooid. Er kan
vaatwasmiddel op de borden zitten.
Waarschuwing! Gevaar voor
elektrische schokken, brand of
brandwonden.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.
Klantenservice
Contact opnemen met de klantenservice
voor reparatie van het apparaat. Wij raden
uitsluitend het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende informatie heeft van het typeplaatje.
Model:
PNC:
Serienummer:
Verwijdering
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe punten in het bestekmandje met de punten
omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet open
staan zonder toezicht om te voorkomen
dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van
het vaatwasmiddel op.
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
4 progress
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Waterhardheidsknop
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekmand
Onderkorf
Bovenkorf
BEDIENINGSPANEEL
1
A
B
2
4
1 Aan/uit-toets
2 Programma-indicatielampjes
Indicatielampjes
3
3 Indicatielampjes
4 Programmakeuzetoets.
Beschrijving
Einde-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
progress 5
PROGRAMMA’S
Programma1)
2)
3)
4)
5)
Mate van vervuiling
Type lading
Programma
fasen
Bereidingsduur
(min)
Energie
(KWh)
Water
(l)
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
130 - 140
1.9 - 2.1
18 - 20
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Wassen 65 °C
Spoelingen
Drogen
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Pas bevuild
Serviesgoed en
bestek
Wassen 65 °C
Spoeling
30
0.8
9
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
Alles
Voorspoelen
11
0.1
5
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
programmaduur en de verbruikswaarden veranderen.
2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de
spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C.
3) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede wasresultaten in een
korte tijd.
4) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
(Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
5) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het
serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.
OPTIES
Geluidssignalen
De geluidssignalen klinken onder de volgende omstandigheden:
• Als het wasprogramma is voltooid.
• Er is een storing opgetreden in het apparaat.
Fabrieksinstelling: aan.
U kunt de geluidssignalen uitschakelen.
De geluidssignalen uitschakelen
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat. Zie ‘HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd de programmatoets ingedrukt totdat het programmalampje (A) gaat knipperen en programmalampje (B) aan
gaat.
4. Druk direct op de programmatoets.
• Het programmalampje (A) gaat branden.
• Het programmalampje (B) gaat knipperen.
5. Wacht tot het programmalampje (A) uit
gaat en het einde-indicatielampje aan
6 progress
gaat (het programmalampje (B) blijft
knipperen).
• De geluidssignalen staan aan.
6. Druk op de programmaknop. Het eindlampje gaat uit.
• De geluidssignalen staan uit.
7. Schakel het apparaat uit om de instelling te bevestigen.
De geluidssignalen inschakelen
1. Zie ‘De geluidssignalen uitschakelen’,
stap (1) tot en met (4).
2. Wacht tot programmalampje (A) uit
gaat. Het indicatielampje einde is uit en
het programma-indicatielampje (B) blijft
knipperen.
• De geluidssignalen staan uit.
3. Druk op de programmaknop. Het eindlampje gaat branden.
• De geluidssignalen staan aan.
4. Schakel het apparaat uit om de instelling te bevestigen.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Controleer of het ingestelde niveau van
de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet
het geval is, dan stelt u de waterontharder in. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie
over de hardheid van het water in uw
omgeving.
2.
3.
4.
5.
Het zoutreservoir vullen.
Vul het glansmiddeldoseerbakje.
Draai de waterkraan open.
Er kunnen wasmiddelen in het apparaat
achtergebleven zijn. Start een programma om ze te verwijderen. Gebruik geen
wasmiddel en gebruik de mandjes niet.
De waterontharder instellen
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Handmatig
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
51)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig
en elektronisch instellen.
progress 7
Handmatig instellen
Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of 2.
Elektronische instelling
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd de programmatoets ingedrukt totdat het programmalampje (A) gaat knipperen en programmalampje B gaat
branden.
4. Wacht tot het programmalampje (B) uit
gaat en het einde-indicatielampje aan
gaat (het programmalampje (A) blijft
knipperen).
5. Druk op de programmatoets.
• Het eindindicatielampje knippert. Het
aantal flitsen geeft het niveau van de
waterontharder weer. Voorbeeld: 5
keer knipperen + pauze + 5 keer
knipperen = niveau 5.
6. Als u het niveau van de waterontharder
wilt instellen, drukt u op de programmatoets. Telkens als u op de programmatoets drukt, gaat de instelling naar het
daaropvolgende niveau.
7. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Doe een liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met regenereerzout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Let op! Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult.
Gevaar voor roest. Start om dit te
voorkomen een programma nadat u
het zoutreservoir heeft bijgevuld.
8 progress
Het glansmiddeldoseerbakje vullen
EB
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om het
deksel (C) te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A) niet
verder dan de aanduiding 'max'.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
Vul het doseerbakje bij wanneer de
glansmiddelindicatie (E) doorzichtig is.
U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen
stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand
4 (hoogste hoeveelheid).
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat
in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
3. Zorg ervoor dat er glansspoelmiddel in
het glansmiddeldoseerbakje zit.
4. Ruim de rekken in.
5. Voeg vaatwasmiddel toe.
6. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en
de mate van vervuiling.
Vaatwasmiddel gebruiken
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Een programma instellen en starten
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan
om bepaalde acties te accepteren.
Het apparaat staat in de instelmodus als na
activatie alle programmalampjes uit zijn en
het lampje einde knippert.
Druk op de programmatoets als het bedieningspaneel andere omstandigheden weer-
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om het
deksel (C) te openen.
2. Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A) .
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de binnenkant van
de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft.
4. Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst
u deze in het doseerbakje (A).
5. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
geeft, tot het apparaat in de instelmodus
staat.
Een programma starten
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat
in de instelmodus staat.
progress 9
3. Blijf op de programmatoets drukken tot
de aanduiding van het programma dat u
wilt instellen verschijnt.
4. Sluit de deur van het apparaat. Het programma wordt gestart.
De deur openen als het apparaat in
werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als
u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
Het programma annuleren
1. Open de deur van het apparaat.
2. Houd de programmatoets ingedrukt tot
het lampje van het ingestelde programma uit gaat en het eindlampje knippert.
Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
aan het einde van het programma
Wanneer het programma is voltooid, klinkt
er met tussenpozen een geluidssignaal en
wordt het indicatielampje einde op het display weergegeven.
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te deactiveren.
2. Draai de waterkraan dicht.
• Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten
en op de deur van het apparaat.
Roestvrij staal koelt sneller af dan
borden.
AANWIJZINGEN EN TIPS
De waterontharder
Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en
slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen.
Het regenereerzout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Het is belangrijk om het correcte niveau voor de waterontharder in te stellen. Dit zorgt ervoor
dat de waterontharder de juiste hoeveelheid
regenereerzout en water gebruikt.
Met behulp van zout, glansmiddel en
afwasmiddel
• Gebruik alleen zout, glansmiddel en afwasmiddel voor afwasautomaten. Andere
producten kunnen het apparaat beschadigen.
• Het glansmiddel helpt om tijdens de laatste spoelfase het servies te drogen zonder strepen en vlekken.
• Gecombineerde afwastabletten bevatten
vaatwasmiddel, glansmiddel en andere
middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten
geschikt zijn voor de waterhardheid in uw
omgeving. Zie de instructies op de verpakking van de producten.
• Vaatwastabletten worden bij korte programma's niet helemaal opgelost. Wij bevelen u aan de tabletten alleen bij lange
programma's te gebruiken, om restjes afwasmiddel op uw serviesgoed te voorkomen.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
De korven inruimen
Zie de meegeleverde folder voor voorbeelden van het inruimen van de korven.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig
zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat die
gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium,
tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Voor het gemakkelijk verwijderen van
aangebrande voedselresten weekt u de
pannen eerst in water voordat u ze in het
apparaat plaatst.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
10 progress
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar schuiven. Meng lepels met
ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in de bovenste
korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start.
Voor het starten van een programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op het
type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is toegevoegd (tenzij u gecombineerde afwastabletten gebruikt).
• De dop van het zoutreservoir goed dicht
zit.
ONDERHOUD EN REINIGING
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Vuile filters en verstopte sproeiarmen
verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters en reinig deze zo nodig.
De filters reinigen
1. Draai het filter (A) linksom en verwijder
het.
C
A
B
A1
A2
2. Haal om het filter (A) te demonteren,
(A1) en (A2) uit elkaar.
3. Verwijder het filter (B).
4. Reinig de filters met water.
5. Zet het filter (B) terug in de startpositie.
Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).
progress 11
6. Monteer het filter (A) en zet het in positie in filter (B). Rechtsom draaien tot
het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van de filters
kan leiden tot slechte wasresultaten en
het apparaat beschadigen.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan
met een smal en puntig voorwerp.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.
Buitenkant reinigen
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Raadpleeg voordat u contact opneemt met
de service-afdeling, de informatie die volgt
voor oplossing van het probleem.
Foutcode
Bij sommige problemen knipperen bepaalde lampjes continu en/of met tussenpozen en wordt er tegelijkertijd een
alarmcode weergegeven.
Probleem
• Het lampje van het ingestelde programma
knippert continu.
• Het eindlampje knippert 1 keer onderbroken.
Het apparaat wordt niet met water gevuld.
• Het lampje van het ingestelde programma
knippert continu.
• Het eindlampje knippert 2 keer onderbroken.
Het apparaat pompt geen water af.
• Het lampje van het ingestelde programma
knippert continu.
• Het eindlampje knippert 3 keer onderbroken.
Anti-overstromingsbeveiliging is aan.
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u controles uitvoert.
Probleem
U kunt het apparaat niet activeren.
Mogelijke oplossing
Zorg dat de stekker in het stopcontact is gestoken.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
Het programma start niet.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Het apparaat wordt niet met water gevuld.
Controleer of de waterkraan is geopend
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo
nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
12 progress
Probleem
Mogelijke oplossing
Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt
is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water weg.
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
Het beschermingssysteem tegen lekkage
is aan.
Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de
service-afdeling.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het punt
waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt
u contact op met onze service-afdeling.
Neem ook contact op met de service-afdeling als er andere alarmcodes worden weergegeven.
De was- en droogresultaten zijn niet
naar tevredenheid
Witte strepen of een blauwe waas op
glazen en serviesgoed
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel
is te hoog. Zet de dosering van het
glansmiddel op een lagere stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en opgedroogde watervlekken
op glazen en servies
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel
is te laag. Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
• De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan
de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat
• Het programma heeft geen droogfase of
een te lage droogtemperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de
oorzaak zijn.
Zie ‘AANWIJZINGEN EN TIPS’ voor andere mogelijke oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmeting
Breedte / hoogte / diepte (mm)
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zie het typeplaatje.
Voltage
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Tijd
50 Hz
Waterdruk
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
Energieverbruik
Modus aan
0.99 W
Modus uit
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen
en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
progress 13
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
• Gooi het verpakkingsmateriaal op juiste
wijze weg. Recycle de materialen met het
.
symbool
14 progress
CONTENTS
Safety instructions
Product description
Control panel
Programmes
Options
Before first use
14
16
16
17
17
18
Daily use
20
Hints and tips
21
Care and cleaning
22
Troubleshooting
23
Technical information
24
Environment concerns
24
Subject to change without notice.
SAFETY INSTRUCTIONS
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if
an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or
permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced
mental functions or lack of experience
and knowledge use the appliance. They
must have supervision or instruction for
the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance where
the temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent to safe structures.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to new
pipes or pipes not used for a long time,
let the water flow until it is clean.
Warning! Dangerous voltage.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug from
the mains socket. Contact the service to
replace the water inlet hose.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power
supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the appliance power supply cable
need to be replaced, this must be carried
out by our Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
progress 15
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains
plug.
• Do not touch the mains cable or the
mains plug with wet hands.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Use
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as:
– Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other
residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
Warning! Risk of injury.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp points
in the cutlery basket with the points down
or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall on it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed.
There can be detergent on the dishes.
Warning! Risk of electrical shock, fire
or burns.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
Customer Care and Service
Contact the Service to repair the appliance.
We recommend only the use of original
spare parts.
When you contact the Service, ensure that
you have the following information that is
available on the rating plate.
Model :
PNC :
Serial Number :
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and dispose of it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
16 progress
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Upper spray arm
Lower spray arm
Filters
Rating plate
Salt container
Water hardness dial
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
Cutlery basket
Lower basket
Upper basket
CONTROL PANEL
1
A
B
2
4
1 On/off button
2 Programme indicators
Indicators
3
3 Indicators
4 Programme button.
Description
End indicator.
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
progress 17
PROGRAMMES
Programme1)
2)
3)
4)
5)
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
130 - 140
1.9 - 2.1
18 - 20
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 65 °C
Rinse
30
0.8
9
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
All
Prewash
11
0.1
5
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity of
dishes can change the programme duration and the consumption values.
2) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During the rinsing phase, the
temperature stays at 70 °C for 10 to 14 minutes.
3) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
4) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery
with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
5) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond on the dishes and bad
odours to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
Information for test institutes
For all the necessary information for test performance. send an email to:
info.test@dishwasher-production.com
Write down the product number (PNC) that is on the rating plate.
OPTIONS
Acoustic signals
The acoustic signals operate in these conditions:
• When the programme is completed.
• A malfunction occurs to the appliance.
Factory setting: on.
You can deactivate the acoustic signals.
Deactivating the acoustic signals
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold the programme button
until the programme indicator (A) flashes
and the programme indicator (B) comes
on.
4. Press immediately the programme button.
• The programme indicator (A) comes
on with a fixed light.
• The programme indicator (B) starts to
flash.
5. Wait until the programme indicator (A)
goes off and the end indicator comes
on (the programme indicator (B) continues to flash).
• The acoustic signals are on.
18 progress
6. Press the programme button. The end
indicator goes off.
• The acoustic signals are off.
7. Deactivate the appliance to confirm the
setting.
Activating the acoustic signals
1. Refer to ‘Deactivating the acoustic signals’, step (1) through (4).
2. Wait until the programme indicator (A)
goes off. The end indicator is off and
programme indicator (B) continues to
flash.
• The acoustic signals are off.
3. Press the programme button. The end
indicator comes on.
• The acoustic signals are on.
4. Deactivate the appliance to confirm the
setting.
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the set level of the water
softener agrees with the water hardness
in your area. If not, adjust the water
softener. Contact your local water authority to know the water hardness in
your area.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Processing residues can stay in the appliance. Start a programme to remove
them. Do not use detergent and do not
load the baskets.
Adjusting the water softener
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
7
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
51)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
You must adjust the water softener
manually and electronically.
progress 19
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position
1 or 2.
Electronic adjustment
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold the programme button
until the programme indicator (A) starts
to flash and the programme indicator (B)
comes on.
4. Wait until the programme indicator (B)
goes off and the end indicator starts to
flash (the programme indicator (A) continues to flash).
5. Press the programme button.
• The end indicator flashes intermittently. The number of flashes shows the
level of the water softener, e.g. 5
flashes + pause + 5 flashes = level 5.
6. To adjust the level of the water softener,
press the programme button. Each time
you press the programme button you
go to the next level.
7. Deactivate the appliance to confirm the
setting.
Filling the salt container
1. Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
2. Put 1 litre of water in the salt container
(only for the first time).
3. Fill the salt container with dishwasher
salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the
salt container.
Caution! Water and salt can come out
from the salt container when you fill it.
Risk of corrosion. To prevent it, after
you fill the salt container, start a programme.
20 progress
Filling the rinse aid dispenser
1. Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Fill the rinse aid dispenser (A), no more
than the mark 'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
EB
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Fill the rinse aid dispenser when the
lens (E) is clear.
You can turn the selector of the released quantity (B) between position 1
(lowest quantity) and position 4 (highest quantity).
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance
is in setting mode. Refer to ’SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
3. Make sure that there is rinse aid in the
rinse aid dispenser.
4. Load the baskets.
5. Add the detergent.
6. Set and start the correct programme for
the type of load and the degree of soil.
Using the detergent
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Setting and starting a programme
Setting mode
The appliance must be in setting mode to
accept some operations.
The appliance is in setting mode when, after the activation, all the programme indicators are off and the end indicator flashes.
If the control panel shows other conditions,
press and hold the programme button until
the appliance is in setting mode.
1. Press the release button (B) to open
the lid (C).
2. Put the detergent in the compartment
(A) .
3. If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance
door.
4. If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
5. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
Starting a programme
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance
is in setting mode.
3. Press continuously the programme button until the indicator of the programme
you want to set comes on.
4. Close the appliance door. The programme starts.
progress 21
Opening the door while the appliance
operates
If you open the door, the appliance stops.
When you close the door, the appliance
continues from the point of interruption.
Cancelling the programme
1. Open the appliance door.
2. Press and hold the programme button
until the indicator of the set programme
goes off and the end indicator flashes.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new programme.
1. Press the on/off button to deactivate the
appliance.
2. Close the water tap.
• Let the dishes become cold before
you remove them from the appliance. Hot dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and
on the door of the appliance. Stainless steel becomes cool more quickly than the dishes.
At the end of the programme
When the programme is completed, an intermittent acoustic signal operates and the
end indicator comes on.
HINTS AND TIPS
The water softener
Hard water contains a high quantity of minerals that can cause damage to the appliance and bad washing results. The water
softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water softener clean and in good conditions. It is important to set the right level of the water
softener. This makes sure that the water
softener uses the correct quantity of dishwasher salt and water.
Using salt, rinse aid and detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent for
dishwasher. Other products can cause
damage to the appliance.
• The rinse aid helps, during the last rinsing
phase, to dry the dishes without streaks
and stains.
• Combi detergent tablets contain detergent, rinse aid and other added agents.
Be sure that these tablets are applicable
to the water hardness in your area. Refer
to the instructions on the packaging of
the products.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent detergent residues on the tableware, we
recommend that you use the tablets with
long programmes.
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the instructions on the detergent packaging.
Loading the baskets
Refer to the supplied leaflet with examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the items.
• To remove easily remaining burned food,
soak pots and pans in water before you
put them in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do not
bond together. Mix spoons with other
cutlery.
• Make sure that glasses do not touch other glasses.
• Put the small items in the cutlery basket.
• Put the light items in the upper basket.
Make sure that they do not move.
• Make sure that the spray arms can move
freely before you start a programme.
22 progress
Before starting a programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly installed.
• The spray arms are not clogged.
• The position of the items in the baskets is
correct.
• The programme is applicable for the type
of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is used.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use combi detergent tablets).
• The cap of the salt container is tight.
CARE AND CLEANING
Warning! Before maintenance,
deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Dirty filters and clogged spray arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if necessary, clean them.
Cleaning the filters
1. Turn the filter (A) counterclockwise and
remove it.
C
A
B
A1
A2
2. To disassemble the filter (A), pull apart
(A1) and (A2).
3. Remove the filter (B).
4. Wash the filters with water.
5. Put the filter (B) to its initial position.
Make sure that it assembles correctly
under the two guides (C).
6. Assemble the filter (A) and put it into
position in filter (B). Turn it clockwise
until it locks.
An incorrect position of the filters can
cause bad washing results and damage to the appliance.
Cleaning the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged,
remove remaining parts of soil with a thin
pointed object.
External cleaning
Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads
or solvents.
progress 23
TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
Before you contact the Service, refer to the
information that follows for a solution to the
problem.
Alarm code
With some problems, different indicators flash continuously or intermittently
at the same time to show an alarm
code.
Problem
• The indicator of the set programme flashes
continuously.
• The end indicator flashes 1 time intermittently.
The appliance does not fill with water.
• The indicator of the set programme flashes
continuously.
• The end indicator flashes 2 times intermittently.
The appliance does not drain the water.
• The indicator of the set programme flashes
continuously.
• The end indicator flashes 3 times intermittently.
The anti-flood device is on.
Warning! Deactivate the appliance
before you do the checks.
Problem
You cannot activate the appliance.
Possible solution
Make sure that the mains plug is connected to the
mains socket.
Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse
box.
The programme does not start.
Make sure that the appliance door is closed.
The appliance does not fill with water.
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply is not
too low. For this information, contact your local water
authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is not clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
The appliance does not drain the water.
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
The anti-flood device is on.
Close the water tap and contact the Service.
After the checks are completed, activate
the appliance. The programme continues
from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If other alarm codes appear, contact the
Service.
If the washing and drying results are
not satisfactory
Whitish streaks or bluish layers on
glasses and dishes
• The released quantity of rinse aid is too
much. Adjust the rinse aid selector to a
lower position.
• The quantity of detergent is too much.
24 progress
Stains and dry water drops on glasses
and dishes
• The released quantity of rinse aid is not
sufficient. Adjust the rinse aid selector to
a higher position.
• The quality of the detergent can be the
cause.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the
cause.
Refer to ‘HINTS AND TIPS’ for other
possible causes.
Dishes are wet
• The programme is without a drying phase
or with a low temperature drying phase.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frequency
50 Hz
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
9
Power consumption
Left-on mode
0.99 W
Off-mode
0.10 W
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot water
supply to decrease energy consumption.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
• Discard correctly the packaging material.
Recycle the materials with the symbol
.
progress 25
SOMMAIRE
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Programmes
Options
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
25
27
27
28
28
29
31
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caracteristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
33
34
34
36
36
Sous réserve de modifications.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de
blessure ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne
responsable de leur sécurité ne les supervise ou leur donne des instructions
sur la manière de l'utiliser. Ne laissez pas
les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée
des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée
des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés
de la porte de l'appareil lorsque celle-ci
est ouverte.
Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux
de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des tuyaux
neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce
qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, assurez-vous de l'absence de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
vanne de sécurité et une gaine avec un
câble d'alimentation intérieur.
Avertissement Tension dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la fiche
de la prise secteur. Contactez le service
après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
26 progress
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est
pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni
de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
• Ne touchez jamais le câble d'alimentation
ou la prise avec des mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
Utilisation
• Cet appareil est conçu uniquement pour
un usage domestique et des situations
telles que:
– Cuisines réservées aux employés dans
des magasins, bureaux et autres lieux
de travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de
séjour
– En chambre d'hôte.
Avertissement Risque de blessure.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts avec
des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le
bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter tout
risque de chute.
• Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle
sont dangereux. Suivez les consignes de
sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester
du produit de lavage sur la vaisselle.
Avertissement Risque
d'électrocution, d'incendie ou de
brûlures.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant
le déroulement d'un programme.
Service après-vente
Contactez votre service après-vente pour
faire réparer l'appareil. N'utilisez que des
pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service, assurezvous de disposer des informations suivantes (qui se trouvent sur la plaque signalétique).
Modèle :
PNC :
Numéro de série :
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et mettezle au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
progress 27
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion inférieur
Filtres
Plaque signalétique
Réservoir de sel régénérant
Sélecteur de dureté de l'eau
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Distributeur de liquide de rinçage
Distributeur de produit de lavage
Panier à couverts
Panier inférieur
Panier supérieur
BANDEAU DE COMMANDE
1
A
B
2
4
1 Touche Marche/Arrêt
2 Voyants des programmes
Voyants
3
3 Voyants
4 Touche de programme.
Description
Voyant de fin.
Voyant du réservoir à sel régénérant. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
28 progress
PROGRAMMES
Programme1)
2)
3)
4)
5)
Degré de salissure
Type de charge
Phases du
programme
Durée
(min)
Consommation
électrique
(KWh)
Eau
(l)
Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
130 - 140
1.9 - 2.1
18 - 20
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 65 °C
Rinçages
Séchage
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Vaisselle fraîchement salie
Vaisselle et couverts
Lavage à 65 °C
Rinçage
30
0.8
9
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
Tous
Prélavage
11
0.1
5
1) La durée du programme et les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la
température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des
options sélectionnées.
2) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats plus hygiéniques. Au
cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant 10 à 14 minutes.
3) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de lavage en
peu de temps.
4) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts
normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
5) Ce programme permet un rinçage rapide. Cela empêche les restes de nourriture de coller sur la vaisselle et évite
les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
Informations pour les instituts de test
Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électronique à l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
Notez le numéro du produit (PNC) situé sur la plaque signalétique.
OPTIONS
Signaux sonores
Les signaux sonores retentissent dans les
conditions suivantes :
• Lorsque le programme est terminé.
• En cas de dysfonctionnement du lavevaisselle.
Réglage d'usine : activés.
Vous pouvez désactiver les signaux sonores.
Désactivation des signaux sonores
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN
PROGRAMME ».
3. Maintenez appuyée la touche de programme jusqu'à ce que le voyant de
progress 29
4.
5.
6.
7.
programme (A) clignote et que le voyant
de programme (B) s'allume.
Appuyez immédiatement sur la touche
de programme.
• Le voyant de programme (A) s'allume
en continu.
• Le voyant de programme (B) commence à clignoter.
Une fois le voyant de programme (A)
éteint, le voyant de fin s'allume (le voyant de programme (B) continue de clignoter).
• Les signaux sonores sont activés.
Appuyez sur la touche de programme.
Le voyant de fin s'éteint.
• Les signaux sonores sont désactivés.
Éteignez l'appareil pour confirmer le réglage.
Activation des signaux sonores
1. Reportez-vous à la section « Désactivation des signaux sonores », étapes (1) à
(4).
2. Attendez jusqu'à ce que le voyant de
programme (A) s'éteigne. Le voyant de
fin est éteint et le voyant de programme
(B) continue de clignoter.
• Les signaux sonores sont désactivés.
3. Appuyez sur la touche de programme.
Le voyant de fin s'allume.
• Les signaux sonores sont activés.
4. Éteignez l'appareil pour confirmer le réglage.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est compatible avec
la dureté de l'eau de votre région. Dans
le cas contraire, réglez l'adoucisseur
d'eau. Contactez votre compagnie des
eaux pour connaître la dureté de l'eau
de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus du processus de fabrication
peuvent subsister dans votre lave-vaisselle. Lancez un programme pour les
supprimer. N'utilisez pas de produit de
lavage et ne chargez pas les paniers.
30 progress
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage de l'adoucisseur
d'eau
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°tH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
7
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Réglage d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur
la position 1 ou 2.
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN
PROGRAMME ».
3. Maintenez enfoncée la touche de programme jusqu'à ce que le voyant de
programme (A) clignote et que le voyant
de programme (B) s'allume.
4. Une fois le voyant de programme (B)
s'éteint, le voyant de fin se met à clignoter (le voyant de programme (A) continue de clignoter).
5. Appuyez sur la touche de programme.
• Le voyant de fin clignote de façon intermittente. Le nombre de clignotements indique le niveau de l'adoucisseur d'eau. Exemple : 5 clignotements + pause + 5 clignotements =
niveau 5.
6. Pour régler le niveau de l'adoucisseur
d'eau, appuyez sur la touche de programme. Chaque appui sur la touche de
programme fait passer au niveau suivant.
7. Éteignez l'appareil pour confirmer.
progress 31
Remplissage du réservoir de sel régénérant
1. Tournez le couvercle vers la gauche et
ouvrez le réservoir de sel régénérant.
2. Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir de
sel régénérant (uniquement la première
fois).
3. Remplissez le réservoir avec du sel régénérant.
4. Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Tournez le couvercle vers la droite pour
fermer le réservoir de sel régénérant.
Attention De l'eau et du sel peuvent
sortir du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque de
corrosion. Afin d'éviter cela, après
avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez un programme.
Remplissage du distributeur de liquide de rinçage
EB
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (D)
pour ouvrir le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage (A), sans dépasser le repère
« max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde, épongez-le avec un chiffon absorbant pour
éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage lorsque l'indicateur (E) est vide.
Vous pouvez tourner le sélecteur de
quantité délivrée (B) entre la position 1
(quantité minimale) et la position 4
(quantité maximale).
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez celui-ci.
3. Vérifiez qu'il y a du liquide de rinçage
dans le distributeur de liquide de rinçage.
4. Chargez les paniers.
5. Ajoutez du produit de lavage.
32 progress
6. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de salissure.
Utilisation du produit de lavage
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Réglage et départ d'un programme
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer certaines opérations.
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque, après sa mise en fonctionnement, tous les voyants de programme sont
éteints et le voyant Fin clignote.
Si le bandeau de commande indique d'autres conditions, maintenez appuyée la touche de programme jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode Programmation.
Départ d'un programme
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez en continu sur la touche de
programme jusqu'à ce que le voyant du
programme que vous souhaitez sélectionner s'allume.
4. Fermez la porte de l'appareil. Le programme démarre.
Ouverture de la porte au cours du
fonctionnement de l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil s'arrête.
Lorsque vous refermez la porte, l'appareil
reprend là où il a été interrompu.
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (B)
pour ouvrir le couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A).
3. Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à l'intérieur de
la porte de l'appareil.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez une pastille dans le compartiment (A).
5. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Annulation du programme
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche de programme et
maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le
voyant du programme sélectionné
s'éteigne et que le voyant de fin clignote.
Assurez-vous que le distributeur de
produit de lavage n'est pas vide avant
de démarrer un nouveau programme
de lavage.
À la fin du programme
Lorsque le programme est terminé, un signal sonore intermittent retentit et le voyant
de fin s'allume.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
2. Fermez le robinet d'eau.
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle.
La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil
peuvent être mouillés. L'acier inoxydable refroidit plus rapidement que la
vaisselle.
progress 33
CONSEILS
Adoucisseur d'eau
L'eau dure contient une grande quantité de
minéraux pouvant endommager l'appareil
et donner de mauvais résultats de lavage.
L'adoucisseur d'eau neutralise ces minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et le
bon état de l'adoucisseur d'eau. Il est important de régler l'adoucisseur d'eau sur un
niveau adéquat. Cela garantit que l'adoucisseur d'eau utilise la quantité correcte de
sel régénérant et d'eau.
Utilisation de sel régénérant, de liquide
de rinçage et de produit de lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant, du
liquide de rinçage et du produit de lavage
conçus pour les lave-vaisselle. D'autres
produits peuvent endommager l'appareil.
• Lors de la dernière phase de rinçage, le
liquide de rinçage permet de sécher la
vaisselle sans laisser de traînées ni de taches.
• Les pastilles de détergent multifonctions
contiennent du produit de lavage, du liquide de rinçage et d'autres adjuvants.
Assurez-vous que ces pastilles sont
adaptées à la dureté de l'eau de votre région. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.
• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les programmes courts. Pour éviter que des résidus de produit de lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent
avec des programmes longs.
N'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage. Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage du
produit de lavage.
Chargement des paniers
Reportez-vous à la brochure fournie
pour consulter des exemples de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour laver des articles qui peuvent passer au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle des
articles en bois, en corne, en aluminium,
en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets
pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
• Pour retirer facilement les résidus d'aliments brûlés, faites tremper les plats et
les casseroles dans l'eau avant de les
placer dans l'appareil.
• Chargez les articles creux (tasses, verres
et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ni se chevaucher. Mélangez les cuillères
avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent pas
pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier à
couverts.
• Placez les articles légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
Avant le démarrage d'un programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement
installés.
• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
• La vaisselle est bien positionnée dans les
paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de produit
de lavage.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et du
liquide de rinçage (sauf si vous utilisez
des pastilles de détergent multifonctions).
• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est vissé.
34 progress
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Avertissement Avant toute opération
d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la prise secteur.
Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si nécessaire.
Les filtres sales et les bras d'aspersion
obstrués diminuent les résultats de lavage.
Nettoyage des filtres
1. Tournez le filtre (A) vers la gauche et
sortez-le.
C
A
B
A1
A2
2. Pour démonter le filtre (A), détachez
(A1) et (A2).
3. Retirez le filtre (B).
4. Lavez les filtres à l'eau courante.
5. Replacez le filtre (B) dans sa position
initiale. Vérifiez qu'il est correctement
placé sous les deux guides (C).
6. Assemblez le filtre (A) et mettez-le en
place dans le filtre (B). Tournez-le vers
la droite jusqu'à la butée.
Une position incorrecte des filtres peut
donner de mauvais résultats de lavage
et endommager l'appareil.
Nettoyage des bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet fin et pointu.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs,
de tampons à récurer ni de solvants.
Nettoyage extérieur
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
progress 35
Veuillez vous reporter aux informations suivantes avant de contacter le service aprèsvente pour résoudre un problème.
Pour certaines anomalies, différents
voyants clignotent simultanément de
Code d'alarme
façon continue ou intermittente pour
indiquer un code d'alarme.
Problème
• Le voyant du programme sélectionné clignote
de façon continue.
• Le voyant de fin clignote une fois de façon intermittente.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
• Le voyant du programme sélectionné clignote
de façon continue.
• Le voyant de fin clignote 2 fois de façon intermittente.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
• Le voyant du programme sélectionné clignote
de façon continue.
• Le voyant de fin clignote 3 fois de façon intermittente.
Le système de sécurité anti-débordement s'est
déclenché.
Avertissement Éteignez l'appareil
avant de procéder aux vérifications.
Problème
L'appareil ne s'allume pas.
Solution possible
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est
bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte
à fusibles.
Le programme ne démarre pas.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est
pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est
pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni
plié.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Fermez le robinet d'eau et contactez le service aprèsvente.
Après avoir effectué les vérifications, mettez
l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service
après-vente.
Si d'autres codes d'alarme s'affichent, contactez le service après-vente.
Si les résultats de lavage et de séchage
ne sont pas satisfaisants
Traînées blanchâtres ou pellicules
bleuâtres sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée
est trop importante. Placez le sélecteur
de dosage du liquide de rinçage sur le niveau le plus faible.
36 progress
• La quantité de produit de lavage est excessive.
Taches et traces de gouttes d'eau
séchées sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée
n'est pas suffisante. Placez le sélecteur
de dosage du liquide de rinçage sur un
niveau plus élevé.
• Il se peut que la qualité du produit de lavage soit en cause.
• Le distributeur de liquide de rinçage est
vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.
Pour trouver d'autres causes possibles, reportez-vous au chapitre « CONSEILS ».
La vaisselle est mouillée
• Le programme ne contient pas de phase
de séchage ou une phase de séchage à
basse température.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur
(mm)
Branchement électrique
Reportez-vous à la plaque signalétique.
446 / 818 - 898 / 550
Tension
220-240 V
Fréquence
50 Hz
Pression de l'arrivée d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
Consommation électrique
Mode « Veille »
0.99 W
Mode « Arrêt »
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple,
panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation
d'énergie.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
• Veuillez jeter les matériaux d'emballage
de manière appropriée. Recyclez les ma.
tériaux portant le symbole
progress 37
INHALT
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Programme
Optionen
Vor der ersten Inbetriebnahme
37
39
39
40
40
41
Täglicher Gebrauch
43
Tipps und Hinweise
45
Reinigung und Pflege
45
Fehlersuche
46
Technische Daten
48
Umwelttipps
48
Änderungen vorbehalten.
Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung sorgfältig vor der Montage und dem ersten Gebrauch des Geräts durch. Der Hersteller ist
nicht dafür verantwortlich, wenn eine fehlerhafte Montage oder Verwendung Verletzungen und Schäden verursacht. Bewahren
Sie die Anleitung zusammen mit dem Gerät
für den zukünftigen Gebrauch auf.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter
und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten
vorhanden sind.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
Warnung! Erstickungs- und
Verletzungsgefahr oder Gefahr einer
dauerhaften Behinderung.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
mangelnder Erfahrung oder mangelndem
Wissen dieses Gerät benutzen. Solche
Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des
Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Lassen Sie
Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern fern.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Montage
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort
auf, an dem die Temperatur unter 0 °C
absinken kann, und benutzen Sie das
Gerät nicht, wenn die Temperatur unter 0
°C absinken könnte.
Warnung! Gefährliche Spannung.
• Ziehen Sie den Netzstecker sofort aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden Sie sich
für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs an den Kundendienst.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
38 progress
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das
Netzkabel des Geräts ersetzt werden
muss, lassen Sie dies durch unseren
Kundendienst durchführen.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich
ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das
Gerät von der Spannungsversorgung zu
trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
• Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
• Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
Gebrauch
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
Warnung! Verletzungsgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb oder legen Sie sie
in eine waagerechte Position.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen, damit von der
Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Programm beendet ist. Es
könnte sich noch Reinigungsmittel auf
dem Geschirr befinden.
Warnung! Stromschlag-, Brand- und
Verbrennungsgefahr.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während des
Ablaufs eines Programms öffnen.
Kundendienst und Reparatur
Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts
an den Kundendienst. Wir empfehlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie folgende Angaben, die Sie
auf dem Typenschild finden, zur Hand haben.
Modell:
PNC:
Seriennummer (S:N):
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerät einschließen.
progress 39
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
6
Oberer Sprüharm
Unterer Sprüharm
Filter
Typenschild
Salzbehälter
Wasserhärtestufen-Wähler
5 4
7
8
9
10
11
3
Klarspülmittel-Dosierer
Reinigungsmittelbehälter
Besteckkorb
Unterkorb
Oberkorb
BEDIENFELD
1
A
B
2
4
1 Taste „Ein/Aus“
2 Programm-Kontrolllampen
Kontrolllampen
3
3 Kontrolllampen
4 Programmwahltaste
Beschreibung
Kontrolllampe „Programmende“.
Kontrolllampe „Salz“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
40 progress
PROGRAMME
Programm1)
2)
3)
4)
5)
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Dauer
(Min.)
Energie
(kWh)
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Wasser
(l)
Vorspülen
Hauptspülgang 70
°C
Klarspülgänge
Trocknen
130 - 140
1.9 - 2.1
18 - 20
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 65
°C
Klarspülgänge
Trocknen
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Vor kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 65
°C
Klarspülgang
30
0.8
9
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50
°C
Klarspülgänge
Trocknen
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
Alle
Vorspülen
11
0.1
5
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die ausgewählten Optionen und
die Geschirrmenge können die Programmdauer und die Verbrauchswerte verändern.
2) Dieses Programm enthält eine Spülphase mit hoher Temperatur, um hygienischere Spülergebnisse zu liefern.
Während der Spülphase wird die Temperatur für 10 bis 14 Minuten auf 70 °C gehalten.
3) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in
kurzer Zeit.
4) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes
Geschirr und Besteck. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
5) Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird vermieden, dass sich
Essensreste am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche aus dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
Informationen für Prüfinstitute
Möchten Sie Informationen zum Leistungstest erhalten, schicken Sie eine E-Mail an:
info.test@dishwasher-production.com
Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden.
OPTIONEN
Signaltöne
Es ertönen akustische Signale, wenn:
• Das Programm beendet ist.
• Eine Störung des Geräts auftritt.
Werkseitige Einstellung: Ein.
Sie können die akustischen Signale
ausschalten.
Ausschalten der akustischen Signale
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe „EINSTELLEN UND STARTEN EINES PROGRAMMS“.
3. Halten Sie die Programmwahltaste so
lange gedrückt, bis die Programmkontrolllampe (A) blinkt und die Programmkontrolllampe (B) leuchtet.
4. Drücken Sie die Programmwahltaste direkt danach erneut.
• Die Programmkontrolllampe (A) leuchtet kontinuierlich.
progress 41
• Die Programmkontrolllampe (B) beginnt zu blinken.
5. Warten Sie, bis die Programmkontrolllampe (A) erlischt und die Kontrolllampe
„Programmende“ aufleuchtet (Programmkontrolllampe (B) blinkt weiterhin).
• Die akustischen Signale sind eingeschaltet.
6. Drücken Sie die Programmwahltaste.
Die Kontrolllampe „Programmende“ erlischt.
• Die akustischen Signale sind ausgeschaltet.
7. Schalten Sie das Gerät aus, um die Einstellung zu speichern.
2. Warten Sie, bis die Programmkontrolllampe (A) erlischt. Die Kontrolllampe
„Programmende“ erlischt und die Programmkontrolllampe (B) blinkt weiterhin.
• Die akustischen Signale sind ausgeschaltet.
3. Drücken Sie die Programmwahltaste.
Die Kontrolllampe „Programmende“
leuchtet auf.
• Die akustischen Signale sind eingeschaltet.
4. Schalten Sie das Gerät aus, um die Einstellung zu speichern.
Einschalten der akustischen Signale
1. Informationen dazu finden Sie im Kapitel
„Ausschalten der akustischen Signale“,
Schritt (1) bis (4).
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht. Stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein. Wenden Sie sich
an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
mit Klarspülmittel.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät
Verarbeitungsrückstände angesammelt.
Starten Sie ein Programm, um diese zu
entfernen. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und beladen Sie die Körbe
nicht.
Einstellen des Wasserenthärters
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
42 progress
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
< 0.7
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler
auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe „EINSTELLEN UND STARTEN EINES PROGRAMMS“.
3. Halten Sie die Programmwahltaste so
lange gedrückt, bis die Programmkontrolllampe (A) blinkt und die Programmkontrolllampe (B) aufleuchtet.
4. Warten Sie, bis die Programmwahl-Kontrolllampe (B) erlischt und die Programmende-Kontrolllampe zu blinken
beginnt (Programmwahl-Kontrolllampe
(A) blinkt weiterhin).
5. Drücken Sie die Programmwahltaste.
• Die Programmende-Kontrolllampe
blinkt in gewissen Abständen auf. Sie
erkennen die Einstellung des Wasserenthärters daran, wie oft die Anzeige
blinkt, zum Beispiel: 5 Blinkzeichen +
Pause + 5 Blinkzeichen = Härtestufe
5.
6. Drücken Sie die Programmwahltaste,
um die Stufe für den Wasserenthärter
einzustellen. Mit jedem Drücken der
Programmwahltaste erhöhen Sie die
Härtestufe.
7. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung
aus.
progress 43
Füllen des Salzbehälters
1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
3. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu schließen.
Vorsicht! Beim Befüllen des Salzbehälters können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten Sie
ein Programm, nachdem Sie den Salzbehälter befüllt haben, um die Korrosion zu vermeiden.
Befüllen des Klarspülmittel-Dosierers
EB
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (D),
um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
(A) nicht über die Marke „max“ hinaus.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um
zu große Schaumbildung zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer,
wenn das Schauglas (E) transparent
ist.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1 (geringste Menge) und Position 4 (größte
Menge) einstellen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe „Einstellen und Starten eines Programms“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf, wenn
die Kontrolllampe „Salz“ leuchtet.
3. Stellen Sie sicher, dass der Klarspülmittel-Dosierer gefüllt ist.
4. Beladen Sie die Körbe.
5. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
44 progress
6. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
Verwendung des Reinigungsmittels
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Einstellen und Starten eines
Programms
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für einige Einstellungen im Einstellmodus befinden.
Das Gerät befindet sich im Einstellmodus,
wenn nach dem Einschalten alle Programmkontrolllampen ausgeschaltet sind
und die Kontrolllampe „Programmende“
blinkt.
Wenn das Bedienfeld andere Einstellungen
anzeigt, halten Sie die Programmwahltaste
gedrückt, bis sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Drücken Sie wiederholt die Programmwahltaste, bis die Kontrolllampe des gewünschten Programms leuchtet.
4. Schließen Sie die Gerätetür. Das Programm wird gestartet.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das
Gerät das Programm. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, läuft das Programm ab
dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (B),
um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in das
Fach (A).
3. Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
5. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
Abbrechen des Programms
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Halten Sie die Programmwahltaste gedrückt, bis die Kontrolllampe des eingestellten Programms erlischt und die
Kontrolllampe „Programmende“ zu blinken beginnt.
Bevor Sie ein neues Programm starten,
stellen Sie sicher, dass der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Am Programmende
Wenn das Programm beendet ist, ertönt ein
unterbrochener Signalton, und die Kontrolllampe „Ende“ leuchtet.
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen,
bevor Sie es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus
dem Unterkorb und dann aus dem
Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Tür
des Gerätes kann sich Wasser niederschlagen. Edelstahl kühlt schneller ab als Geschirr.
progress 45
TIPPS UND HINWEISE
Der Wasserenthärter
Hartes Wasser enthält viele Mineralien, die
das Gerät beschädigen können und zu
schlechten Spülergebnissen führen. Der
Wasserenthärter neutralisiert diese Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand. Der
Wasserenthärter muss unbedingt auf die
richtige Stufe eingestellt werden. So stellen
Sie sicher, dass der Wasserenthärter die
richtige Menge Geschirrspülsalz und Wasser verwendet.
Verwendung von Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel für Geschirrspüler.
Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
• Das Klarspülmittel lässt das Geschirr
während der letzten Spülphase ohne
Streifen und Flecken trocknen.
• Kombi-Reinigungstabletten enthalten
Reinigungsmittel, Klarspülmittel und andere Zusätze. Achten Sie darauf, dass
die Tabletten der Wasserhärte in Ihrer
Region entsprechen. Beachten Sie die
Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen Programmen nicht vollständig auf.
Wir empfehlen, die Tabletten nur mit langen Programmen zu verwenden, damit
keine Reinigungsmittel-Rückstände auf
dem Geschirr zurückbleiben.
Verwenden Sie nicht mehr als die angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
Beladen der Körbe
Beispiele für die Beladung der Körbe
finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile
aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder
Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können
(Schwämme, Geschirrtücher, usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Um eingebrannte Essensreste leicht zu
beseitigen, weichen Sie diese ein, bevor
Sie das Kochgeschirr in das Gerät stellen.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und Besteck nicht aneinander haften. Mischen
Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander
nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor Sie ein Programm starten.
Vor dem Starten eines Programms
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
• Die Filter sind sauber und ordnungsgemäß eingesetzt.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Die Geschirrteile sind richtig in den Körben angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die Beladung und den Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel sind
vorhanden (außer Sie verwenden KombiReinigungstabeletten).
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest geschlossen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Warnung! Schalten Sie vor
Reinigungsarbeiten immer das Gerät
aus und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
46 progress
Verschmutzte Filter und verstopfte
Sprüharme beeinträchtigen das Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig und reinigen Sie diese, falls nötig.
Reinigen der Filter
1. Drehen Sie den Filter (A) nach links und
nehmen Sie ihn heraus.
C
A
B
A1
A2
2. Um den Filter (A) auseinanderzubauen,
ziehen Sie (A1) und (A2) auseinander.
3. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
4. Reinigen Sie die Filter mit Wasser.
5. Setzen Sie den Filter (B) wieder in die
ursprüngliche Position ein. Vergewissern Sie sich, dass er korrekt unter den
beiden Führungen (C) sitzt.
6. Bauen Sie den Filter (A) zusammen
und setzen Sie ihn in Filter (B) ein. Drehen Sie ihn nach rechts, bis er einrastet.
Eine falsche Anordnung der Filter führt
zu schlechten Spülergebnissen und
kann das Gerät beschädigen.
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem dünnen spitzen Gegenstand.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch.
FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während
des Betriebs stehen.
Prüfen Sie, ob Sie die Störung mit den folgenden Hinweisen selbst beheben können,
bevor Sie den Kundendienst rufen.
Bei einigen Problemen zeigen kontinuierlich und/oder periodisch blinkende
Kontrolllampen den Alarmcode an.
progress 47
Alarmcode
Problem
• Die Kontrolllampe des eingestellten Programms blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt einmal.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
• Die Kontrolllampe des eingestellten Programms blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt
zweimal.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
• Die Kontrolllampe des eingestellten Programms blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt
dreimal.
Das Aqua-Control-System ist eingeschaltet.
Warnung! Schalten Sie das Gerät aus,
bevor Sie die Überprüfungen
vornehmen.
Problem
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Mögliche Abhilfe
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die
Netzsteckdose eingesteckt ist.
Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine
Sicherung ausgelöst hat.
Das Programm startet nicht.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn geöffnet
ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Information erhalten Sie von Ihrem Wasserversorger.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zulaufschlauch
nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht
geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
Vergewissern Sie sich, dass der Siphon nicht verstopft
ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht
geknickt oder stark gekrümmt ist.
Das Aqua-Control-System ist eingeschaltet.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an
den Kundendienst.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an der
Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen
wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Wenn andere Alarmcodes anzeigt werden,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Spül- und Trocknungsergebnisse
sind nicht zufriedenstellend.
Weiße Streifen oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist
zu hoch. Stellen Sie den Dosierwähler für
Klarspülmittel niedriger ein.
• Die Reinigungsmittelmenge ist zu hoch.
48 progress
Wasserflecken und andere Flecken auf
Gläsern und Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist
zu niedrig. Stellen Sie den Dosierwähler
für Klarspülmittel höher ein.
• Die Ursache kann in der Qualität des Reinigungsmittels liegen.
• Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Klarspülmittels liegen.
Mögliche andere Ursachen finden Sie
unter „Tipps und Hinweise“.
Das Geschirr ist noch nass.
• Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine Trocknungsphase
mit niedriger Temperatur.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frequenz
50 Hz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
Leistungsaufnahme
Unausgeschaltet
0.99 W
Ausgeschaltet
0.10 W
max. 60 °C
9
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B. Solaranlagen oder Windkraft)
aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
• Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial
ordnungsgemäß. Recyceln Sie Materiali.
en mit dem Symbol
progress 49
50 progress
progress 51
www.progress-hausgeraete.de
117917612-A-422012
Download PDF

advertising