Electrolux ESF6550ROX Manuali i perdoruesit

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Electrolux ESF6550ROX Manuali i perdoruesit | Manualzz
ESF 6550ROW
ESF 6550ROX
................................................ .............................................
SQ ENËLARËSE
UDHËZIMET PËR
PËRDORIM
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UDHËZIME PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PËRSHKRIM I PRODUKTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANELI I KONTROLLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPSIONET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PËRDORIMI I PËRDITSHËM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UDHËZIME DHE KËSHILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KUJDESI DHE PASTRIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TË DHËNA TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete
dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është
projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se
çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për
shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
UDHËZIME PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të
pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e
ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë.
Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me
pajisjen, për t'iu referuar në të ardhmen.
•
•
•
1.1 Siguria e fëmijëve dhe
personave me probleme
PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose
gjymtimi të përhershëm.
• Mos lejoni persona me ndjeshmëri fizike
të reduktuar, funksione mendore të
reduktuara ose mungesë përvoje dhe
njohurish, përfshirë këtu edhe fëmijët,
që ta përdorin këtë pajisje. Këta njerëz
duhet të mbikëqyren ose të udhëzohen
për përdorimin e pajisjes nga një person
përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e
ambalazhimit larg fëmijëve.
• Mbajini të gjitha detergjentet larg
fëmijëve.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake
larg derës së pajisjes gjatë kohës që ajo
është e hapur.
1.2 Instalimi
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë nën
0°C.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
•
•
•
•
karakteristikat e rrjetit elektrik. Nëse nuk
përkojnë, kontaktoni me një elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar
të instaluar si duhet.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
ushqimit të pajisjes duhet zëvendësuar,
kjo duhet bërë nga Shërbimi ynë i
Klientit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablli elektrik. Gjithmonë
tërhiqeni kabllin duke e kapur nga
spina.
Mos e prekni kabllin kryesore ose
spinën e korentit me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
Lidhja e ujit
• Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët e
ujit.
• Përpara se ta lidhni pajisjen në tuba të
rinj ose në tuba që nuk janë përdorur
për një kohë të gjatë, lëreni ujin të
rrjedhë derisa ai të pastrohet.
• Herën e parë që do të përdorni pajisjen,
sigurohuni që të mos ketë asnjë
rrjedhje.
• Zorra e hyrjes së ujit ka një valvul sigurie
dhe një veshje me kabllo të brendshme.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë me
PARALAJMËRIM
Tension i rrezikshëm.
• Nëse zorra e hyrjes së ujit dëmtohet,
hiqni menjëherë spinën nga priza
4
www.electrolux.com
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
shërbimit për zëvendësimin e zorrës së
hyrjes së ujit.
1.3 Përdorimi
• Kjo pajisje është vetëm për përdorim në
shtëpi dhe për përdorime të ngjashme,
si p.sh.:
– Zonat e kuzhinës për personelin në
dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Ferma
– Nga klientët në hotele, motele dhe
ambiente të tjera banimi
– Në ambiente me fjetje dhe mëngjes.
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi, djegiesh, goditjeje
elektrike ose zjarri.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Vendosini thikat dhe takëmet me maja
të mprehta në koshin e takëmeve, të
drejtuara me majat poshtë ose në
pozicion horizontal.
• Mos e lini të hapur derën e pajisjes nëse
nuk e mbikëqyrni, për të parandaluar
rrëzimin mbi të.
• Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën
e hapur.
• Detergjentet e enëlarëseve janë të
rrezikshme. Zbatoni udhëzimet e
sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
• Mos pini ujin në pajisje dhe mos luani
me të.
• Mos i hiqni enët nga pajisja derisa të
ketë përfunduar programi. Mbi enë
mund të ketë mbetur detergjent.
• Pajisja mund të lëshojë avull të nxehtë
kur hapni derën gjatë kohës që një
program larjeje është në punë.
• Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull
për të pastruar pajisjen.
1.4 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni.
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes të
fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
SHQIP
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6
5
4
1 Pjesa e sipërme
7 Rregulluesi i fortësisë së ujit
2 Krahu spërkatës i sipërm
8 Kutia e shpëlarësit
3 Krahu spërkatës i poshtëm
4 Filtrat
9 Kutia e detergjentit
10 Koshi i takëmeve
5 Pllaka e specifikimeve
11 Koshi i poshtëm
6 Kutia e kripës
12 Koshi i sipërm
5
6
www.electrolux.com
3. PANELI I KONTROLLIT
1
Auto Off
50º
AutoFlex
45º-70º
Intensive
70º
Glass Care
45º
Quick Plus
60º
2
Rinse & Hold
3
EnergySaver
4
Multitab
3 sec
MyFavourite
Save
MyFavourite
5
Program
Delay
Option
Start
8
7
Reset
6
1 Butoni i ndezjes/fikjes
5 Butoni Delay
2 Butoni Program
3 Treguesit e programit
6 Butoni Start
4 Ekrani
8 Butoni Option
Treguesit
7 Treguesit
Përshkrimi
Treguesi i fazës së larjes. Ndizet kur faza e larjes dhe faza e
shpëlarjes është në punë.
Treguesi i fazës së tharjes. Ndizet kur është në funksionim faza e
tharjes.
Treguesi i kripës. Ky tregues është gjithmonë i fikur kur programi
është në funksionim.
Treguesi i shpëlarësit. Ky tregues është gjithmonë i fikur kur
programi është në funksionim.
Treguesi Multitab.
Treguesi EnergySaver.
4. PROGRAMET
Programi
1)
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat
e programit
Opsionet
Ndotje normale
Enë prej fajance
dhe takëme
Paralarje
Larje 50 °C
Shpëlarje
Tharje
EnergySaver
SHQIP
Programi
2)
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat
e programit
Opsionet
Të gjitha
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje nga 45 °C deri
70 °C
Shpëlarje
Tharje
EnergySaver
Ndotje e madhe
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje 70 °C
Shpëlarje
Tharje
EnergySaver
Ndotje normale ose Larje 45 °C
e lehtë
Shpëlarje
Enë prej fajance
Tharje
dhe qelqurina
delikate
EnergySaver
3)
Ndotje e sapo bërë
Enë prej fajance
dhe takëme
Larje 60 °C
Shpëlarje
4)
Të gjitha
Paralarje
7
1) Me këtë program ju keni përdorimin më të efektshëm të konsumit të ujit dhe energjisë për
takëme dhe enë prej fajance me ndotje normale. (Ky është programi standard për institutet
e testimit).
2) Pajisja e dallon nivelin e ndotjes dhe sasinë e artikujve në kosha. Ajo e përshtat
automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit, konsumin e energjisë dhe kohëzgjatjen e
programit.
3) Me këtë program mund të lani një ngarkesë me ndotje të sapo bërë. Ai ofron rezultate të
mira në larje brenda një kohe të shkurtër.
4) Përdorni këtë program për t'i shpëlarë shpejt enët. Kjo parandalon ngjitjen e mbetjeve të
ushqimeve në enë dhe daljen e erërave të këqija nga pajisja.
Mos përdorni detergjent me këtë program.
Vlerat e konsumit
Programi1)
Kohëzgjatja
(min)
Energjia
(kWh)
Ujë
(l)
173
1.03
10
40 - 150
0.6 - 1.5
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
30
0.9
9
14
0.1
4
1) Presioni dhe temperatura e ujit, ndryshimet në furnizimin me energji elektrike, opsionet dhe
sasia e enëve mund t'i ndryshojnë vlerat e konsumit.
8
www.electrolux.com
Informacion për institutet testuese
Për çdo informacion të nevojshëm për kryerjen e testeve, dërgoni një email në
adresën:
[email protected]
Shkruani numrin e produktit (PNC) që ndodhet te etiketa e specifikimeve.
5. OPSIONET
Aktivizoni ose çaktivizoni opsionet
përpara fillimit të një programi.
Nuk mund t'i aktivizoni ose t'i
çaktivizoni opsionet gjatë
funksionimit të një programi.
Në janë cilësuar një ose më
shumë opsione, sigurohuni që
treguesit përkatës të jenë të
ndezur përpara se të filloj
programi.
5.1 EnergySaver
Ky opsion ul temperaturën në fazën e
shpëlarjes së fundit.
Përdorimi i këtij opsioni ul konsumin e
energjisë (deri në 25%) dhe kohëzgjatjen e
programit.
Enët mund të jenë të lagura në fund të
programit.
Aktivizimi i opsionit EnergySaver
1. Prekni Option derisa treguesi
EnergySaver të ndizet. Ju mund të
shihni në ekran përditësimin e
kohëzgjatjes së programit.
• Nëse opsioni nuk aplikohet për
programin, treguesi përkatës nuk
ndizet.
5.2 Multitab
Aktivizojeni këtë opsion kur përdorni
tableta të kombinuara detergjentesh.
Ky opsion çaktivizon përdorimin e
shpëlarësit dhe të kripës. Treguesit
përkatës të tyre qëndrojnë të fikur.
Kohëzgjatja e programit mund të rritet.
Aktivizimi i opsionit Multitab
1. Prekni Option derisa treguesi Multitab
të ndizet.
Nëse ndaloni përdorimin e tabletave
detergjente të kombinuara, përpara
se të filloni përdorimin veçmas të
detergjentit, lëndës shpëlarëse dhe
kripës së enëlarëses, ndiqni këto
hapa:
1. Vendosni zbutësin e ujit në nivelin më
të lartë.
2. Sigurohuni që kutia e kripës dhe kutia
e shpëlarësit të jenë plot.
3. Nisni programin më të shkurtër me një
fazë shpëlarjeje, pa detergjent dhe pa
enë.
4. Rregullojeni zbutësin e ujit sipas
fortësisë së ujit në zonën tuaj.
5. Rregulloni sasinë e lëshimit të
shpëlarësit.
5.3 MyFavourite
Me këtë opsion mund të vendosni dhe të
ruani programin që përdorni më shpesh.
Ju mund të ruani vetëm 1
program çdo herë. Një cilësim i ri
anulon të mëparshmin.
Ruajtja e një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Vendosni programin që dëshironi të
ruani. Ju mund të vendosni gjithashtu
opsionet e disponueshme së bashku
me programin. Nuk mund të ruhen
opsionet Delay.
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonat
Program dhe Delay në të njëjtën
kohë derisa treguesit e programit dhe
të opsioneve të fillojnë të pulsojnë.
Vendosja e programit MyFavourite
1. Shtypni dhe mbani shtypur Program
derisa të ndizen treguesit që lidhen me
programin dhe opsionet e MyFavourite
• Ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit.
SHQIP
5.4 Sinjalet akustike
Sinjalet akustike funksionojnë kur pajisja
ka një keqfunksionim ose kur kryhet
përshtatja e nivelit të zbutësit të ujit. Këto
sinjale akustike nuk mund të çaktivizohen.
Gjithashtu, ka dhe një sinjal akustik që
funksionon kur përfundon programi. Sipas
paracaktimit, ky sinjal akustik është i fikur,
por ai mund të aktivizohet.
Si të aktivizohet sinjali akustik për
përfundimin e programit
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit,
referojuni pjesës "Caktimi dhe nisja e
një programi".
2. Shtypni dhe mbani shtypur Delay dhe
Start në të njëjtën kohë, derisa
,
treguesit e programit
9
dhe
të fillojnë të
pulsojnë.
3. Shtypni Delay.
• Treguesit e programit
dhe
fiken.
•
Treguesi i programit
vazhdon të
pulsojë.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
Sinjali akustik aktiv
Sinjali akustik joaktiv
4. Shtypni Delay për të ndryshuar
cilësimin.
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
6. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Sigurohuni që niveli i vendosur i
zbutësit të ujit të përkojë me fortësinë
e ujit në zonën tuaj. Nëse jo, përshtatni
zbutësin e ujit. Kontaktoni me
autoritetet lokale të ujësjellësit për
informacion mbi fortësinë e ujit në
zonën tuaj.
2. Mbushni kutinë e kripës.
3. Mbushni kutinë e shpëlarësit.
4. Hapni rubinetin e ujit.
5. Në pajisje mund të qëndrojnë mbetje
nga procesi. Për t'i hequr ato, nisni një
program. Mos përdorni detergjent dhe
mos ngarkoni koshat.
6.1 Përshtatja e zbutësit të ujit
Përshtatja e
zbutësit
të ujit
Fortësia e ujit
Gradë
gjermane
(°dH)
Gradë
franceze
(°fH)
mmol/l
Gradë
Clarke
Manuale
Elektr
onike
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
10 www.electrolux.com
Përshtatja e
zbutësit
të ujit
Fortësia e ujit
Gradë
gjermane
(°dH)
Gradë
franceze
(°fH)
mmol/l
Gradë
Clarke
Manuale
Elektr
onike
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Pozicioni nga fabrika.
2) Mos përdorni kripë në këtë nivel.
Ju duhet ta përshtatni zbutësin e
ujit në mënyrë manuale dhe
elektronike.
Përshtatja manuale
Kthejeni rregulluesin e fortësisë së ujit në
pozicionin 1 ose 2.
Rregullimi elektronik
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit,
referojuni pjesës "Caktimi dhe nisja e
një programi".
2. Shtypni dhe mbani shtypur Delay dhe
Start në të njëjtën kohë, derisa
,
treguesit e programit
dhe
të fillojnë të
pulsojnë.
3. Shtypni Program.
• Treguesit e programit
dhe
fiken.
• Treguesi i programit
vazhdon
të pulsojë.
• Sinjalet akustike fillojnë funksionimin,
p.sh. pesë sinjale akustike me
ndërprerje = niveli 5.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual i
= niveli 5.
zbutësit të ujit, p.sh.
4. Shtypni Program disa herë për të
ndryshuar cilësimin.
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
SHQIP
11
6.2 Mbushja e kutisë së kripës
1.
2.
3.
4.
5.
Rrotullojeni kapakun në drejtim të
kundërt të akrepave të orës dhe hapni
kutinë e kripës.
Vendosni 1 litër ujë në kutinë e kripës
(vetëm herën e parë).
Mbusheni kutinë e kripës me kripë
për enëlarëse.
Hiqni kripën rreth vrimës së kutisë së
kripës.
Rrotullojeni kapakun në drejtim të
akrepave të orës për ta mbyllur kutinë
e kripës.
KUJDES
Uji dhe kripa mund të derdhen
nga kutia e kripës kur ju e
mbushni atë. Rrezik gërryerjeje.
Për ta parandaluar këtë, nisni një
program pasi të mbushni kutinë e
kripës.
6.3 Mbushja e kutisë së shpëlarësit
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Shtypni butonin e lirimit (D) për të
hapur kapakun (C).
Mbusheni shpërndarësin e shpëlarësit
(A), jo më lart sesa shenja 'max'.
Hiqni shpëlarësin e derdhur me një
leckë thithëse për të parandaluar
formimin e shkumës së tepërt.
Mbylleni kapakun. Siguroni që butoni i
lirimit të ngecë në pozicion.
Ju mund ta rrotulloni regjistruesin
e sasisë së lëshimit (B) midis
pozicionit 1 (sasia më e ulët) dhe
pozicionit 4 (sasia më e lartë).
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
1. Hapni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit,
referojuni pjesës "Vendosja dhe
startimi i një programi".
• Nëse treguesi i kripës është i
ndezur, mbushni kutinë e kripës.
• Nëse treguesi i shpëlarësit është i
ndezur, mbushni shpërndarësin e
shpëlarësit.
3. Mbushni koshat.
4. Shtoni detergjentin.
• Nëse përdorni tableta të
kombinuara detergjentesh, aktivizoni
opsionin Multitab.
12 www.electrolux.com
5. Vendosni dhe nisni programin e duhur
sipas llojit të ngarkesës dhe të nivelit të
ndotjes.
7.1 Përdorimi i detergjentit
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Vendosja dhe startimi i një
programi
Funksioni Auto Off
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht pajisjen
pas pak minutash kur:
• Dera nuk është mbyllur.
• Nuk keni shtypur Start për të nisur
programin.
• Programi ka mbaruar.
Modaliteti i cilësimit
Për disa cilësime është e nevojshme që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit.
Pajisja është në modalitetin e cilësimit kur,
pas aktivizimit, janë të ndezura treguesi
dhe kohëzgjatja e programit ECO.
Nëse paneli i komandave nuk e tregon
këtë gjendje, shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht Program dhe Option derisa
treguesi dhe kohëzgjatja e programit ECO
të ndizen.
Nisja e një programi pa fillim të
vonuar
1. Hapni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit.
3. Mbyllni derën e pajisjes.
Shtypni butonin e lirimit (B) për të
hapur kapakun (C).
Vendoseni detergjentin në ndarjen
(A) .
Nëse programi ka një fazë paralarjeje,
vendosni një sasi të vogël detergjenti
në pjesën e brendshme të derës së
pajisjes.
Nëse përdorni tableta detergjenti,
vendoseni tabletën në ndarjen (A).
Mbylleni kapakun. Siguroni që butoni i
lirimit të ngecë në pozicion.
4. Caktoni një program. Shtypni
Program vazhdimisht derisa të ndizet
treguesi i programit që doni të caktoni.
Gjithashtu mund të caktoni edhe
opsionet e aplikueshme.
• Nëse dëshironi që të caktoni
programin MyFavourite, shtypni dhe
mbani shtypur Program derisa të
ndizen treguesit që lidhen me
programin dhe opsionet e
MyFavourite.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit.
5. Shtypni Start për ta nisur programin.
• Ndizet treguesi i fazës së larjes.
• Kohëzgjatja e programit fillon të ulet
me intervale kohe prej 1 minute.
Nisja e një programi me shtyrjen
e fillimit të programit
1. Vendosni programin.
2. Shtypni Delay vazhdimisht derisa
ekrani të tregojë kohën e shtyrjes që
doni të vendosni (nga 1 deri në 24
orë).
3. Numërimi mbrapsht fillon
automatikisht.
Kur numërimi mbrapsht ka përfunduar.
Programi fillon.
SHQIP
Hapja e derës ndërkohë që
pajisja punon
Nëse e hapni derën, pajisja ndalon. Kur e
mbyllni derën, pajisja vazhdon nga pika ku
u ndërpre.
Anulimi i fillimit të vonuar gjatë
numërimit mbrapsht
Kur anuloni fillimin e vonuar, duhet të
rikonfiguroni programin dhe opsionet.
1. Shtypni dhe mbani shtypur Program
dhe Option në të njëjtën kohë, derisa
treguesi dhe kohëzgjatja e
programitECO të ndizen.
Anulimi i programit
Shtypni dhe mbani shtypur Program dhe
Option në të njëjtën kohë, derisa treguesi
dhe kohëzgjatja e programitECO të
ndizen.
13
Në përfundim të programit
Kur programi të ketë përfunduar, ekrani
tregon 0:00.
• Treguesit e fazës fiken.
• Drita treguese e programit qëndron e
ndezur.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ose
pritni që funksioni Auto Off ta
çaktivizojë automatikisht pajisjen.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
E rëndësishme
• Lërini enët të ftohen para se t'i hiqni ato
nga pajisja. Enët e nxehta mund të
dëmtohen lehtë.
• Boshatisni koshin e poshtëm në fillim
dhe më pas atë të sipërmin.
• Mund të ketë ujë anash dhe te dera e
pajisjes. Enët prej inoksi ftohen më
shpejt se enët e tjera.
Sigurohuni që të ketë detergjent
në kutinë e detergjentit përpara se
të filloni një program të ri.
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA
8.1 Zbutësi i ujit
Uji i fortë përmban një sasi të lartë
mineralesh që mund të shkaktojnë
dëmtimin e pajisjes dhe rezultate të këqija
në larje. Zbutësi i ujit i neutralizon këto
minerale.
Kripa e enëlarëses e mban zbutësin e ujit
të pastër dhe në gjendje të mirë. Është e
rëndësishme që të vendosni nivelin e
duhur të zbutësit të ujit. Kjo bën të
mundur që zbutësi i ujit të përdorë sasinë
e duhur të kripës së enëlarëses dhe të ujit.
8.2 Përdorimi i kripës,
shpëlarësit dhe detergjentit
• Përdorni vetëm kripë, shpëlarës dhe
detergjent për enëlarëse. Produktet e
tjera mund të shkaktojnë dëmtimin e
pajisjes.
• Në fazën e fundit të shpëlarjes,
shpëlarësi ndihmon që enët të thahen
pa vija dhe pa pika.
• Tabletat e detergjenteve të kombinuar
përmbajnë detergjent, shpëlarës dhe
agjentë të tjerë shtesë. Sigurohuni që
këto tableta të mund të përdoren për
fortësinë e ujit në zonën tuaj. Referojuni
udhëzimeve që gjeni në paketimin e
këtyre produkteve.
• Tabletat e detergjentit nuk shkrihen
plotësisht në programet e shkurtra. Për
të parandaluar mbetjet e detergjentit tek
takëmet, ne ju rekomandojmë që t'i
përdorni tabletat me programet e gjata.
Mos përdorni më shumë se sasia
e duhur e detergjentit. Referojuni
udhëzimeve që jepen në
paketimin e detergjentit.
8.3 Vendosja e enëve në kosha
Referojuni fletëpalosjes së ofruar
me shembujt për vendosjen e
enëve në kosha.
14 www.electrolux.com
• Përdoreni pajisjen vetëm për të larë
artikujt që mund të lahen në enëlarëse.
• Mos vendosni në pajisje artikuj prej
druri, briri, alumini, kallaji dhe bakri.
• Mos fusni në pajisje artikuj që thithin ujë
(sfungjerë, lecka për pastrim).
• Hiqni ushqimet e mbetura nga enët.
• Për ta hequr me lehtësi ushqimin e
djegur dhe të ngjitur, njomini tenxheret
dhe tiganët me ujë përpara se t'i futni
në pajisje.
• Futini enët e thella (filxhanët, gotat dhe
tenxheret) me pjesën e hapur të drejtuar
për poshtë.
• Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos
ngjiten bashkë. Lugët përziejini bashkë
me takëmet e tjera.
• Sigurohuni që gotat të mos prekin
njëra-tjetrën.
• Vendosni artikujt e vegjël në koshin e
takëmeve.
• Vendosni artikujt e lehtë në koshin e
sipërm. Sigurohuni që ato të mos
lëvizin.
• Sigurohuni që krahët spërkatës mund
të lëvizin lirisht përpara se të nisni një
program.
8.4 Përpara fillimit të një
programi
Sigurohuni që:
• Filtrat janë të pastër dhe të vendosur
saktë.
• Krahët spërkatës nuk janë të bllokuar.
• Pozicionim i artikujve në kosha është i
saktë.
• Programi mund të përdoret për llojin e
ngarkesës dhe për shkallën e ndotjes.
• Është përdorur sasia e duhur e
detergjentit.
• Ka kripë për enëlarëse dhe shpëlarës
(përveç rastit kur përdorni tableta
detergjenti).
• Kapaku i kutisë së kripës është i
shtrënguar.
9. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen
e pajisjes, çaktivizojeni atë dhe
hiqeni nga priza.
Filtrat e ndotur dhe krahët
spërkatës të bllokuar zvogëlojnë
rezultatet e larjes.
Kontrollojini rregullisht dhe, nëse
është e nevojshme, pastrojini ato.
9.1 Pastrimi i filtrave
1.
C
C
B
A
Rrotullojeni filtrin (A) në drejtim
kundërorar dhe hiqeni.
SHQIP
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
7.
15
Për të çmontuar filtrin (A), hiqni (A1)
dhe (A2).
Hiqni filtrin (B).
Lani filtrat me ujë.
Përpara se të rivendosni filtrin (B),
sigurohuni që të mos ketë mbetje
ushqimore ose dheu brenda ose
përreth buzëve të karterit.
Sigurohuni që filtri (B) të jetë
pozicionuar saktë poshtë 2
udhëzuesve (C).
Montoni filtrin (A) dhe rivendoseni
brenda filtrit (B). Rrotullojeni në
drejtim orar derisa të ngecë.
Pozicionimi i pasaktë i filtrave
mund të sjellë rezultate të këqija
larjeje dhe dëmtim të pajisjes.
9.2 Pastrimi i krahëve spërkatës
9.4 Pastrimi i brendshëm
Mos i çmontoni krahët spërkatës.
Nëse vrimat në krahët spërkatës
bllokohen, hiqni mbeturinat e mbetura me
një objekt të hollë me maj.
Nëse përdorni rregullisht programe me
kohëzgjatje të shkurtër, këto lënë depozita
yndyre dhe çmërsi brenda pajisjes.
Për të parandaluar këtë, rekomandojmë të
përdorni programe me kohëzgjatje të
gjatë të paktën 2 herë në muaj.
9.3 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të
lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos
përdorni produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra ose tretës.
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë punës.
Përpara se të kontaktoni shërbimin,
referojuni informacionit që vijon për të
zgjidhur problemin.
Për disa probleme, ekrani tregon
kodin e alarmit:
•
- Pajisja nuk mbushet me ujë.
•
•
- Pajisja nuk e kullon ujin.
- Pajisja kundër përmbytjes është e
aktivizuar.
PARALAJMËRIM
Çaktivizojeni pajisjen para se të
kryeni kontrollet.
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë në prizë.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë
asnjë siguresë të prishur.
16 www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Programi nuk fillon punën.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Shtypni Start.
Nëse caktohet shtyrja e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi
mbrapsht.
Pajisja nuk mbushet me ujë.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të
mos jetë shumë i dobët. Për këtë
informacion, kontaktoni autoritetet lokale të
ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse të mos
jetë i bllokuar.
Sigurohuni që zorra hyrëse të mos jetë e
përdredhur ose e harkuar.
Pajisja nuk e shkarkon ujin.
Sigurohuni që pileta e lavamanit të mos jetë e
bllokuar.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e
përdredhur ose e harkuar.
Pajisja kundër përmbytjes është e Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me
aktivizuar.
qendrën e shërbimit.
Pasi të keni përfunduar kontrollet,
aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga
pika ku u ndërpre.
Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni
me qendrën e shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi,
kontaktoni me qendrën e shërbimit.
10.1 Nëse rezultatet e larjes dhe
të tharjes nuk janë të
kënaqshme
Vija të bardha ose shtresa me ngjyrë
blu mbi gota dhe enë
• Sasia e lëshuar e shpëlarësit është
tepër e madhe. Rregullojeni
përzgjedhësin e shpëlarësit në një
pozicion më të ulët.
• Sasia e detergjentit është tepër e
madhe.
Në gota dhe pjata ka njolla dhe pika
të thata uji
• Sasia e lëshuar e shpëlarësit është e
pamjaftueshme. Rregullojeni
përzgjedhësin e shpëlarësit në një
pozicion më të lartë.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
detergjentit.
Enët janë të lagura
• Programi nuk ka fazë tharjeje ose ka një
fazë tharjeje me temperaturë të ulët.
• Kutia e shpëlarësit është bosh.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
shpëlarësit.
• Shkaku mund të jetë cilësia e tabletave
të kombinuara të detergjenteve. Provoni
një markë tjetër ose aktivizoni kutinë e
shpëlarësit dhe përdoreni shpëlarësin
bashkë me tabletat e kombinuara të
detergjentit.
Referojuni "UDHËZIME DHE
KËSHILLA" për shkaqe të tjera të
mundshme.
SHQIP
• Treguesi i programit
vazhdon të pulsojë.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
10.2 Si të aktivizohet kutia e
shpëlarësit
Aktivizimi i kutisë së shpëlarësit mund të
bëhet vetëm kur opsioni Multitab është i
aktivizuar.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit,
referojuni pjesës "Caktimi dhe nisja e
një programi".
2. Shtypni dhe mbani shtypur Delay dhe
Start në të njëjtën kohë, derisa
,
treguesit e programit
dhe
të fillojnë të
pulsojnë.
3. Shtypni Option.
• Treguesit e programit
dhe
17
Kutia e shpëlarësit
joaktive
Kutia e shpëlarësit aktive
4. Shtypni Option për të ndryshuar
cilësimin.
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
6. Rregulloni sasinë e lëshimit të
shpëlarësit.
7. Mbushni kutinë e shpëlarësit.
fiken.
11. TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia / Thellësia
(mm)
Lidhja elektrike
Referojuni etiketës së specifikimeve.
Tensioni
Frekuenca
596 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
Presioni i furnizimit me
ujë
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë ose ujë i
ngrohtë2)
Kapaciteti
Cilësimet e vendeve
Konsumi i energjisë
Në modalitetin ndezur pas
programit
0.10 W
Në modalitetin fikur
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit te një rubinet me fileto 3/4".
2) Nëse uji i ngrohtë vjen nga burime alternative energjie (p.sh. panele diellore ose turbina ere),
furnizojeni pajisjen me ujë të nxehtë për të ulur konsumin e energjisë.
18 www.electrolux.com
12. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te kontenierët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e
mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara
e mbeturinës shtëpiake.
me simbolin
Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
SHQIP
19
117918461-A-092013
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement