Progress PVS1535 Användarmanual
bruksanvisning
Diskmaskin
PVS 1535
2 progress
INNEHÅLL
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Tillvalsfunktioner
Innan maskinen används första gången
2
4
4
5
5
Daglig användning
Råd och tips
Underhåll och rengöring
Felsökning
Teknisk information
Miljöskydd
8
9
9
10
11
12
6
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga de bifogade instruktionerna före
installation och användning av produkten.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
• Innan du ansluter produkten till nya rör,
eller till rör som inte har använts på länge,
låt vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage
förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
Varning Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av
kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska övervakas eller
instrueras vid användning av produkten
av en person som ansvarar för deras säkerhet. Låt inte barn leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Installation
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten om
den är skadad.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
Varning Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta service för att byta ut tilloppsslangen.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Risk för brand.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en
skadad nätkabel.
progress 3
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden
som t.ex.:
– Personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Bondgårdar
– Av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer
– Miljöer av typen bed and breakfast.
Varning Risk för personskador
föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med spetsarna neråt
eller i horisontellt läge.
• Lämna inte produktens lucka öppen utan
att övervaka så att ingen faller över den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
Varning Risk för elstötar, brand eller
brännskador föreligger.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett program
är igång.
Kundtjänst och service
Kontakta service för att reparera produkten.
Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används.
När du kontaktar service ska du ha följande
information som finns på märkskylten till
hands.
Modell:
PNC:
Serienummer:
Avfallshantering
Varning Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
4 progress
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
6
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filtren
Typskylt
Saltbehållare
Reglage för inställning av vattenhårdhet
3
5 4
7
8
9
10
11
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg
KONTROLLPANEL
1
A
B
2
4
1 Strömbrytare
2 Programindikatorer
3 Kontrollampor
4 Programvalsknapp.
Kontrollampor
Beskrivning
3
Kontrollampa när programmet är slut.
Saltkontrollampa. Denna kontrollampa är släckt när programmet arbetar.
progress 5
PROGRAM
Program1)
2)
3)
4)
5)
Smutsgrad
Typ av disk
Program
faser
Koktid
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Hårt smutsad disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
Fördisk
Huvuddisk 70 °C
Sköljningar
Torrt
110 - 120
1.5 - 1.7
18 - 20
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk 65 °C
Sköljningar
Torrt
100 - 110
1.4 - 1.5
18 - 20
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 65 °C
Sköljning
30
0.8
8
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk 50 °C
Sköljningar
Torrt
120 - 130
0.8 - 0.9
12 - 13
Alla
Fördisk
11
0.1
5
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion kan
ändra programtiden och dessa förbrukningsvärden.
2) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen stannar
temperaturen vid 70 °C i 10 till 14 minuter.
3) Med detta program kan du köra en disk med ny smuts. Det ger gott diskresultat på kort tid.
4) Med detta program får du mest effektiva användning av vatten och energikonsumtion för normalt smutsad porslin
och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
5) Använd detta program för att snabbt skölja disken. Detta hindrar att matrester fastnar på disken och dålig lukt
sprider sig utanför produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.
TILLVALSFUNKTIONER
Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs i följande situationer:
• När programmet är klart.
• Om ett fel uppstår i produkten.
Fabriksinställning: är tänd.
Du kan stänga av ljudsignalerna.
Inaktivering av ljudsignalerna
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN
OCH STARTA ETT PROGRAM".
3. Håll programknappen intryckt tills programkontrollampa (A) blinkar och programkontrollampa (B) tänds.
4. Tryck genast på programknappen.
• Programlampan (A) tänds och lyser
med ett fast sken.
• Programlampan (B) börjar att blinka.
5. Vänta tills programlampan (A) släcks
och kontrollampan för Program klart
tänds (programlampan (B) fortsätter att
blinka).
• Ljudsignalerna är på.
6. Tryck på programvalsknappen. Kontrollampan för Program klart släcks.
• Ljudsignalerna är avstängda.
6 progress
7. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
• Ljudsignalerna är avstängda.
3. Tryck på programvalsknappen. Kontrollampan för Program klart tänds.
• Ljudsignalerna är på.
4. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
Aktivering av ljudsignalerna
1. Se "Avaktivera ljudsignalerna", steg (1)
till (4).
2. Vänta tills programlampa (A) slocknar.
Kontrollampan för Program klart är
släckt och programlampan (B) fortsätter
att blinka.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattenet har där du bor.
Om inte, justera vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få
information om vattnets hårdhet där du
bor.
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansdoseringen.
Öppna vattenkranen.
Rester från diskmedlet kan finnas kvar i
maskinen. Starta ett program för att få
bort dem. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
Justera vattenavhärdaren
Vattenavhärdare
inställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
8
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
6
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Manuell inställning
Vrid reglaget till läge 1 eller 2.
progress 7
Elektronisk inställning
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA IN
OCH STARTA ETT PROGRAM".
3. Håll programknappen intryckt tills programkontrollampa (A) börjar blinka och
programkontrollampa (B) tänds.
4. Vänta tills programlampan (B) släcks
och kontrollampan för Program klart
tänds (programlampan (A) fortsätter att
blinka).
5. Tryck på programvalsknappen.
• Kontrollampan för färdigt program
blinkar periodiskt. Antalet blinkningar
visar nivån på vattenavhärdaren, t.ex.
5 blinkningar + paus = nivå 5.
6. Du justerar nivån på vattenavhärdaren
genom att trycka på programvalsknappen. Varje gång du trycker på programvalsknappen ställs nästa nivå in.
7. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
Fylla på saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
Försiktighet Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när
du fyller på den. Risk för korrosion föreligger. För att förebygga det ska du
starta ett program när du har fyllt på
saltbehållaren.
Fylla spolglansfacket
1. Tryck in spärren (D) för att öppna locket (C).
2. Fyll spolglansdoseringen (A), men inte
mer än till märket "max".
3. Torka upp eventuell utspillt spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
EB
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Fyll spolglansfacket när lampglaset (E)
är transparent.
Du kan vrida väljaren för den utsläppta
mängden (B) mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 (största mängd).
8 progress
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläge. Se avsnittet "STÄLLA
IN OCH STARTA ETT PROGRAM".
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
3. Kontrollera att det finns spolglans i
spolglansfacket.
4. Ladda korgarna.
5. Tillsätt diskmedlet.
6. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
Använda diskmedel
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Ställa in och starta ett program
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge för
att kunna utföra vissa åtgärder.
Produkten är i inställningsläge när alla programlampor tänds efter aktivering, alla programlampor är släckta och program klartindikeringen blinkar.
Om kontrollpanelen visar något annat, håll
in programvalsknappen tills produkten befinner sig i inställningsläget.
Starta ett program
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläge.
3. Tryck kontinuerligt på programvalsknappen tills lampan för det program du vill
ställa in tänds.
4. Stäng produktens lucka. Programmet
startar.
Öppna luckan medan produkten är
igång
Om luckan öppnas, stannar produkten. När
luckan stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
1. Tryck in spärren (B) för att öppna locket (C).
2. Häll diskmedlet i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
häll lite diskmedel på insidan av produktens lucka.
4. Om du använder diskmedelstabletter,
lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
5. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Avbryta programmet
1. Öppna luckan till produkten.
2. Håll programvalsknappen intryckt tills
kontrollampan för inställt program släcks
och kontrollampan för "Program klart"
blinkar.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett
nytt program.
När programmet är klart
När programmet är klart aktiveras en intermittent ljudsignal och indikatorn för Program klart visas på displayen.
1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera
produkten.
2. Stäng vattenkranen.
• Låt disken kallna innan du plockar ut
den ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
• Ta först ut föremål från den nedre
korgen och därefter från den övre
korgen.
• Det kan finnas vatten på sidorna och
på produktens lucka. Rostfritt stål
kallnar snabbare än disken.
progress 9
RÅD OCH TIPS
Vattenavhärdare
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge dåliga
diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar
dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren
ren och i gott skick. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå. Den säkerställer
att vattenavhärdaren använder rätt mängd
avhärdningssalt och vatten.
Ladda korgarna
Se det bifogade bladet med exempel
på hur du laddar korgarna.
• Använd bara produkten för att diska föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester
kan du låta kastruller och pannor ligga i
blöt innan du ställer in dem i produkten.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen
nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra. Blanda skedar med andra
sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Använda salt, spolglans och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten.
• Spolglansen hjälper under den sista
sköljfasen till att torka disken utan att
streck och fläckar bildas.
• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är
lämpliga för vattenhårdheten där du bor.
Läs instruktionerna på produktförpackningarna.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa
program.
Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Stäng av produkten och
koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Smutsiga filter och igensatta spolarmar
försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör
dem vid behov.
10 progress
Rengöra filtren
1. Vrid filtret (A) moturs och ta bort det.
C
A
B
A1
A2
2. För att ta isär filtret (A), dra isär (A1)
och (A2).
3. Ta bort filtret (B).
4. Rengör filtren med vatten.
5. Sätt tillbaka filtret (B) i dess ursprungliga läge. Kontrollera att det sitter ihop
ordentligt under de två skenorna (C).
6. Sätt ihop filtret (A) och sätt det på plats
inuti filter (B). Vrid medurs tills det låses
på plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta
bort smuts med en vasst föremål.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.
Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
FELSÖKNING
Produkten startar inte eller stannar under
diskning.
Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.
Larmkod
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar en
gång periodiskt.
Vid vissa problem blinkar olika kontrollampor hela tiden och/eller periodiskt
samtidigt för att visa en larmkod.
Problem
Produkten fylls inte med vatten.
progress 11
Larmkod
Problem
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar två
gånger periodiskt.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan för Program klart blinkar tre
gånger periodiskt.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Varning Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
Problem
Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
Se till att produktens lucka är stängd.
Produkten fylls inte med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Sätt på produkten efter att kontrollen är
klar. Programmet fortsätter från den punkt
där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Kontakta kundtjänst om andra felkoder visas på displayen.
Fläckar och torkade vattendroppar på
glas och diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är inte
tillräcklig. Ställ in spolglansfacket på en
högre nivå.
• Diskmedlets kvalitet kan också vara en
orsak.
Om diskresultat och torkning är inte
tillfredsställande
Disken är våt
• Programmet innehåller ingen torkfas eller
en torkfas vid låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en
orsak.
Vitaktiga streck och fläckar, eller
blåaktiga beläggningar på glas och
diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är för
stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre
nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Se "RÅD OCH TIPS" för andra möjliga
orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
446 / 818 - 898 / 550
12 progress
Nätspänning
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
max. 60 °C
Kapacitet
Kuvert
Strömförbrukning
Standby-läge
0.99 W
Av-läge
0.10 W
9
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en
varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
• Släng förpackningsmaterialet på rätt sätt.
.
Återvinn material med symbolen
progress 13
14 progress
progress 15
www.progress-hausgeraete.de
117917831-A-222012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement