Electrolux ESI6710ROX Ръководство за употреба

Add to My manuals
68 Pages

advertisement

Electrolux ESI6710ROX Ръководство за употреба | Manualzz

ESI 6710ROX

................................................ .............................................

BG СЪДОМИЯЛНА МАШИНА 2

HR PERILICA POSUĐA

CS MYČKA NÁDOBÍ

ET NÕUDEPESUMASIN

УПОТРЕБА

UPUTE ZA UPORABU

NÁVOD K POUŽITÍ

KASUTUSJUHEND

20

36

52

2 www.electrolux.com

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. КОМАНДНО ТАБЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5. ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

11. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите страхотни резултати по всяко време.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашата уебстраница на:

Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация: www.electrolux.com

Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване: www.electrolux.com/productregistration

Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред: www.electrolux.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ

Препоръчваме използването на оригинални резервни части.

Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация.

Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.

Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.

Обща информация и съвети

Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

БЪЛГАРСКИ

3

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Преди инсталиране и експлоатация на уреда прочетете внимателно предоставените ин‐ струкции. Производителят не носи отговор‐ ност, ако неправилното инсталиране и ек‐ сплоатация предизвикат наранявания и щети.

Пазете инструкциите в близост до уреда за бъдещи справки.

1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

• Не позволявайте на лица, в това число и деца, с понижена физическа сетивност, на‐ малени умствени функции или липса на опит и познания да използват уреда. Те трябва да са под надзора на или да бъдат инструктирани за работа с уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.

• Съхранявайте всички опаковъчни материа‐ ли далеч от деца.

• Пазете всички препарати далеч от деца.

• Пазете децата и домашните любимци да‐ лече от вратата на уреда, когато е отворе‐ на.

1.2 Инсталиране

• Отстранете всички опаковки.

• Не инсталирайте и не използвайте повре‐ ден уред.

• Не монтирайте уреда на места, където тем‐ пературата е под 0 °C.

• Спазвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.

• Уверете се, че уредът се монтира под и в близост до безопасни конструкции.

на електрозахранването. В противен слу‐ чай се свържете с електротехник.

• Винаги използвайте правилно инсталиран, защитен от удари контакт.

• Не използвайте разклонители и удължител‐ ни кабели.

• Не повреждайте захранващия щепсел и за‐ хранващия кабел. Свържете се със сервиза или електротехник за смяната на повреден захранващ кабел.

• Включете захранващия щепсел към контак‐ та само в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането.

• Не дърпайте захранващия кабел, за да из‐ ключите уреда. Винаги издърпвайте щепсе‐ ла.

• Не пипайте захранващия кабел или щепсе‐ ла с мокри ръце.

• Уредът съответства на Директивите на

E.E.C.

Водно съединение

• Не повреждайте маркучите за вода.

• Преди да свържете уреда към нови тръби или такива, които не са били използвани дълго време, оставете малко вода да поте‐ че по тях, докато бъдат чисти.

• Когато използвате уреда за първи път, се уверете, че няма течове.

• Маркучът за подаване на вода има предпа‐ зен вентил и обшивка с вътрешен захран‐ ващ кабел.

Свързване към електрическата мрежа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от пожар и токов удар.

• Уредът трябва да е заземен.

• Уверете се, че информацията за електри‐ чеството от табелката с данни съответства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасно напрежение.

• Ако маркучът за подаване на вода е повре‐ ден, незабавно изключете щепсела от кон‐ такта. За подмяна на маркуча за подаване на вода се свържете със сервиза.

4 www.electrolux.com

1.3 Употреба

• Уредът е предназначен за домакински и други битови нужди като:

– Служебни кухни в магазини, офиси и други работни помещения

– Ферми

– От клиенти в хотели, мотели и други ме‐ ста за настаняване

– Пансиони, общежития и социални заве‐ дения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или пожар.

• Не променяйте спецификациите на уреда.

• Всички ножове и прибори с остри върхове трябва да се поставят в кошничката за при‐ бори с острите върхове надолу или в хори‐ зонтално положение.

• Не оставяйте вратичката на уреда отворе‐ на без наблюдение, за да не се допусне препъване в нея.

• Не сядайте и не стъпвайте върху отворена‐ та вратичка.

• Препаратите за съдомиялни машини са опасни. Следвайте инструкциите върху опаковката на перилния препарат.

• Не поглъщайте и не използвайте за други цели водата от уреда.

• Не изваждайте съдовете от уреда, докато програмата не приключи. По съдовете е възможно да има препарат.

• Уредът може да изпусне гореща пара, ако отворите вратичката по време на програма.

• Не поставяйте запалителни материали или предмети, намокрени със запалителни ма‐ териали, в уреда, в близост до него или върху него.

• Не почиствайте уреда чрез воден спрей или пара.

1.4 Вградена лампичка

За подмяна на вградената лампичка се обър‐ нете към сервизния център.

1.5 Изхвърляне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

• Изключете уреда от електрозахранването.

• Отрежете захранващия кабел и го изхвър‐ лете.

• Отстранете ключалката на вратичката, за да не могат деца и домашни любимци да се заключат в уреда.

2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

11

БЪЛГАРСКИ

5

1 2

10 9 8 7

6

7

8

3

4

1

2

5

Горно разпръскващо рамо

Долно разпръскващо рамо

Филтри

Табелка с данни

Резервоар за сол

Скала за твърдост на водата

Отделение за препарат за изплакване

Отделение за препарати

6 5 4 3

9

10

11

Кошничка за прибори

Долна кошница

Горна кошничка

Тази съдомиялна машина има вгра‐ дена лампичка, която светва, когато вратата се отваря и изгасва, когато тя се затваря.

6 www.electrolux.com

3. КОМАНДНО ТАБЛО

1

Auto Off

Program

50º

AutoFlex

45º-70º

FlexiWash

50º-65º

Intensive

70º

1 Hour

55º

Quick Plus

60º

Rinse & Hold XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option AutoOpen Start

3 sec

Save MyFavourite

2 3

4 5

6 7

Reset

14 13 12

11 10

9 8

1

2

3

4

5

6

Бутон за включване/изключване

Панел Program

Панел MyFavourite

Индикатори на програмите

Индикатори

Панел Delay

Панел Option

7

Индикатори Описание

8

9

10

11

12

13

14

Панел Start

Панел AutoOpen

Екран

Лента за програми

Индикатори

Панел TimeSaver

Панел Reset

Индикатор за сол. Той не свети докато се изпълнява програмата.

Индикатор за препарат за изплакване. Той не свети докато се изпълня‐ ва програмата.

Индикатор за вратичката. Светва, когато вратичката е отворена или не е затворена правилно.

Индикатор TimeSaver.

Индикатор Delay.

Индикатор XtraPower.

Индикатор Multitab.

Сензорен индикатор за замърсеност на водата. Светва, когато сензо‐ рът за AUTO на програмата работи.

Докато работи сензора, само съответният индикатор светва. Всички останали индикатори, диспелят и лентата с програми изгасват. Те све‐ тват отново, когато Сензорният индикатор за замърсеност на водата изгасне.

БЪЛГАРСКИ

Индикатори Описание

Индикатор AutoOpen.

3.1 Лента за програми

Лентата с програми показва информация, която е свързана с програмата и опциите

TimeSaver.

Стартиране и протичане на програмата

Когато програмата стартира, двата странични сегмента на лентата с програми светват.

Докато програмата е в прогрес, средният сегмент започ‐ ва да свети постоянно, докато двата странични сегмен‐ та продължават да светят.

Когато програмата завърши, всички сегменти започват да светят постоянно.

Лента за програми и TimeSaver опции

Когато зададете програма, която е подходяща за

TimeSaver опции, всички сегменти на лентата с програ‐ ми започват да светят постоянно.

Когато зададете TimeSaver опция, само средният сег‐ мент остава да свети постоянно.

7

4. ПРОГРАМИ

Описание на

1)

4)

3)

Степен на замърся‐ ване

Тип зареждане

Нормално замърся‐ ване

Чинии и прибори

Всички

Чинии, прибори, тен‐ джери и тигани

Различна степен на замърсяване

Чинии, прибори, тен‐ джери и тигани

Описание на фази

Oпции

Предварително измива‐ не

Миене 50 °C

Изплаквания

Изсушаване

Предварително измива‐ не

Измиване от 45°C до

70°C

Изплаквания

Изсушаване

Предварително измива‐ не

Миене 50 °C и 65 °C

Изплаквания

Изсушаване

TimeSaver

2)

AutoOpen

TimeSaver

8 www.electrolux.com

Описание на

5)

Степен на замърся‐ ване

Тип зареждане

Силно замърсяване

Чинии, прибори, тен‐ джери и тигани

Описание на фази

Предварително измива‐ не

Миене 70 °C

Изплаквания

Изсушаване

Миене 55 °C

Изплаквания

Oпции

TimeSaver

XtraPower

6)

6)

7)

Нормално замърся‐ ване

Чинии и прибори

"Пресни" замърсява‐ ния

Чинии и прибори

Миене 60 °C

Изплакване

8)

Всички Предварително измива‐ не

1) С тази програма може да постигнете най-ефективно използване на вода и електроенергия за нормално замърсени чинии и прибори. (Това е стандартна програма за изпитателни лаборатории).

2) Не можете да настроите TimeSaver, ако е активен AutoOpen. Изключете AutoOpen.

3) Уредът усеща степента на замърсяване и количеството предмети в кошничките. Той автоматично настройва температурата и количеството на водата, консумацията на енергията и времетраенето на програмата.

4) С тази програма може да миете разнообразно зареждане, с различни замърсявания. При по-висока висока температура и водно налягане в ниския кош се мият съдове със силно замърсяване (напр.

тенджери и тигани). При по-ниска температура и водно налягане в горния кош се мият съдове с нормално замърсяване (напр. стъклени съдове).

5) Тази програма има фаза на изплакване с висока температура за по-добри резултати на хигиена. По време на фазата на изплакване температурата остава 70 °C, поне за 10 минути.

6) Не може да използвате заедно опциите TimeSaver и XtraPower.

7) С тази програма можете да измивате съдове и прибори, замърсяванията по които са още "пресни".

За кратко време постига добри резултати от измиването.

8) Използвайте тази програма за бързо изплакване на чинии. Това не позволява на остатъците от храна да залепнат по чиниите и да се появи лоша миризма от уреда.

Не използвайте миялен препарат с тази програма.

Данни на потреблението

Програма

1)

Времетр.

(мин)

195

40 - 150

130 - 140

Електроенергия

(kWh)

0.82

0.6 - 1.4

1.3 - 1.5

Вода

(l)

10.2

7 - 14

14 - 15

150 - 160 1.4 - 1.6

13 - 15

50 - 60

30

1.0 - 1.1

0.8

10 - 11

9

БЪЛГАРСКИ

9

Програма

1)

Времетр.

(мин)

14

Електроенергия

(kWh)

0.1

Вода

(l)

4

1) Налягането и температурата на водата, различията в електрозахранването, опциите и количеството съдове могат да променят стойностите.

Информация за изпитателни лаборатории

За цялата необходима информация относно изпълнението на теста. Изпратете имейл на ад‐ рес: [email protected]

Напишете номера на продукта (PNC), който се намира на табелката с данни.

5. ОПЦИИ

Включете или изключете опциите преди началото на програмата. Не можете да включите или изключите опциите, докато програмата работи.

Ако са зададени една или повече оп‐ ции, уверете се, че съответните ин‐ дикатори са включени преди програ‐ мата да стартира.

5.1 MyFavourite

С тази опция можете да зададете и запамети‐ те програмата, която искате да виждате почесто.

Можете да запаметявате само по 1 програма. Всяка настройка отменя предишната.

Как се запаметява програма

1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐ чите уреда.

2. Задайте програмата, която искате да за‐ паметите. Също така, заедно с програма‐ та можете да зададете и приложимите оп‐ ции. Не може да запаметите опциите

Multitab и Delay.

3. Натиснете и задръжте MyFavourite докато лентата с програми започне да премигва бързо.

Как да зададем програма MyFavourite

1. Натиснете MyFavourite. Индикаторите, които съответстват на MyFavourite програ‐ ма и опции светне.

• Дисплеят показва продължителността на програмата.

5.2 TimeSaver

Тази опция увеличава налягането и темпера‐ турата на водата. Фазите на измиване и су‐ шене са по-кратки. Общата продължителност намалява с приблизително 50%.

Резултатите от прането са същите както при програма с нормално времетраене. Резулта‐ тите от сушенето могат да намалеят.

Как да активираме опцията TimeSaver

1. Натиснете TimeSaver. Съответният инди‐ катор и лентата с програми светват. На дисплея може да видите обновяването на продължителността на програмата.

• Ако опцията не е приложима към про‐ грамата, съответният индикатор пре‐ мигва бързо 3 пъти и изгасва. Лентата с програми не се включва.

5.3 Multitab

Активирайте тази опция, само ако използвате комбинирани таблетки за миене.

Тази опция спира деактивира използването на препарат за изплакване и сол. Съответни‐ те индикатори остават изключени.

Времетраенето на програмата може да се увеличи.

Как да активираме опцията Multitab

1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐ чите уреда.

2. Натиснете Option , докато индикаторът

Multitab светне.

Опцията остава включена, докато не я изклю‐ чите. Натиснете Option , докато индикаторът

Multitab изгасне.

10 www.electrolux.com

Ако спрете използването на комбиниран миялен препарат на таблетки, преди да започнете да използвате отделно препарат за миене, преперат за изплакване и сол, извършете следните стъпки:

1. Деактивирайте опция Multitab .

2. Настройте омекотителя на водата на мак‐ симално ниво.

3. Уверете се, че контейнера за сол и отде‐ лението за препарат за изплакване са пълни.

4. Стартирайте най-късата програма с фаза изплакване, без да слагате препарат и съ‐ дове.

5. Регулирайте омекотителя за вода според твърдостта на водата във Вашия район.

6. Регулирайте отпусканото количество пре‐ парат за изплакване.

5.4 XtraPower

Тази опция увеличава налягането на водата във фазите на предпране и измиване с 40%.

Резултатите от изпирането са много добри и със силно замърсено пране.

Как да активираме опцията XtraPower

1. Натиснете Option , докато индикаторът

XtraPower светне. На дисплея може да ви‐ дите обновяването на продължителността на програмата.

• Ако опцията не е приложима за програ‐ мата, съответният индикатор няма да светне.

5.5 AutoOpen

Тази опция дава добри резултати от сушене с по-малка консумация на енергия.

Тази опция се активира автоматично, когато зададете програмата . Индикаторът

AutoOpen светва.

Не може да зададете опцията с други програ‐ ми.

• Устройство отваря вратата на уреда и я държи открехната, докато работи фазата на сушене.

• Устройството и вратата на уреда се приби‐ рат в края на програмата. Уредът се деак‐ тивира автоматично.

ВНИМАНИЕ!

Не опитвайте да затваряте вратата на уреда, докато устройството я дър‐ жи открехната. Това може да причини повреда на уреда.

Ако искате да деактивирате опцията

AutoOpen, натиснете AutoOpen. Съответният индикатор изгасва.

При това положение се увеличава консума‐ цията на енергия на програмата.

5.6 Звукови сигнали

Звуковите сигнали работят, когато уредът има неизправност. Не е възможно е звуковите сиг‐ нали да се деактивират

Звуков сигнал прозвучава и когато програма‐ та завърши. По подразбиране звуковият сиг‐ нал е изключен, но може да се активира.

Как да активираме звуковия сигнал преди края на програмата

1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐ чите уреда.

2. Натиснете Reset за няколко секунди.

3. Натиснете и задръжте едновременно

Delay и AutoOpen , докато индикаторите

и започнат да , премигват.

4. Натиснете Delay,

• Индикаторите угасват.

и

Индикаторът га.

продължава да ми‐

• На дисплея се появява текущата на‐ стройка.

Звуковият сигнал в включен

БЪЛГАРСКИ

Звуковият сигнал е изключен

11

5. Натиснете Delay, за да промените на‐ стройката.

6. Натиснете бутона за включване/изключва‐ не, за да потвърдите настройката.

6. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

1. Уверете се, че зададеното ниво на омеко‐ тителя за вода съответства на твърдостта на водата във вашия район. Ако не, про‐ менете настройката на омекотителя за во‐ да. Свържете се с местната водоснабди‐ телна компания, за да научите твърдостта на водата във вашия район.

2. Пълнене на резервоара за сол.

3. Напълнете отделението за препарат за изплакване.

6.1 Регулиране на омекотителя на водата

4. Отворете крана за вода.

5. В уреда може да има остатъци от обра‐ ботката. Стартирайте една от програмите, за да ги отстраните. Не използвайте мия‐ лен препарат и не зареждайте кошнички‐ те.

Ако използвате комбинирани таблет‐ ки за миене, активирайте опцията

Multitab.

Кларк градуси

Омекотител на водата настройка

Ръчно Елек‐ тронно

Твърдост на водата

Немски градуси

(°dH)

51 - 70

43 - 50

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

Френски градуси

(°fH)

91 - 125

76 - 90

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39 милимол/ли‐ тър

9.1 - 12.5

7.6 - 9.0

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

1) Фабрично положение.

2) Не използвайте сол на това ниво.

Трябва да настроите омекотителя на водата ръчно и електронно.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

1

1

1

1

2)

8

7

10

9

6

5

1)

4

3

2

1

2)

12 www.electrolux.com

Ръчна настройка

Завъртете скалата за твърдост на водата на положение 1 или 2.

Електронна настройка

1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐ чите уреда.

2. Натиснете Reset за няколко секунди.

3. Натиснете и задръжте едновременно

Delay и AutoOpen , докато индикаторите

, премигват.

и

4. Натиснете MyFavourite,

Индикаторите ват.

започнат да

и угас‐

6.2 Пълнене на резервоара за сол

• Индикаторът мига.

продължава да

• Дисплеят показва настройката на оме‐ котителя за вода. Напр. да промените настройката.

= ниво 5.

5. Натиснете MyFavourite неколкократно, за

6. Натиснете бутона за включване/изключва‐ не, за да потвърдите настройката.

3.

4.

5.

1.

2.

Завъртете капачката обратно на часов‐ никовата стрелка и отворете резервоара за сол.

Поставете 1 литър вода в резервоара за сол (само първия път).

Напълнете резервоара за сол със сол за съдомиялна машина.

Почистете солта около отвора на резер‐ воара за сол.

Завъртете капачката по часовниковата стрелка, за да затворите резервоара за солта.

ВНИМАНИЕ!

Докато пълните резервоара за сол, от него могат да излязат вода и сол.

Риск от корозия. За да предотвратите това, след като напълните резервоа‐ ра за сол, стартирайте програма.

БЪЛГАРСКИ

13

6.3 Напълнете отделение за препарат за изплакване

A

M AX

+

4

3

2

1

-

B

C

D

1.

2.

3.

4.

Натиснете бутона за освобождаване (D), за да отворите капака (C).

Напълнете отделението за препарат за изплакване (A), но без да надвишавате обозначението "макс.".

Отстранете излишния препарат за из‐ плакване с абсорбираща кърпа, за да предотвратите образуване на прекалено много пяна.

Затворете капака. Уверете се, че бутонът за освобождаване е застопорен на място.

Можете да завъртите селектора на освободеното количество (B) между положение 1 (най-малко количество) и положение 4 (най-голямо количе‐ ство).

7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

1. Отворете крана за вода.

2. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐ чите уреда.

• Ако индикаторът за сол свети, напълне‐ те резервоара за сол.

• Ако индикаторът за препарат за изплак‐ ване свети, напълнете отделението за препарат за изплакване.

7.1 Използване на миялния препарат

3. Заредете кошничките.

4. Добавете миялен препарат.

5. Задайте и стартирайте правилната про‐ грама за вида зареждане и степента на замърсяване.

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

1.

2.

3.

4.

5.

Натиснете бутона за освобождаване (B), за да отворите капака (C).

Поставете миялен препарат в отделение‐ то (A) .

Ако програмата има фаза за предмиене, поставете малко миялен препарат на въ‐ трешната част на вратичката на уреда.

Ако използвате миялен препарат на та‐ блетки, поставете таблетката в отделе‐ нието (A).

Затворете капака. Уверете се, че бутонът за освобождаване е застопорен на място.

14 www.electrolux.com

7.2 Настройка и стартиране на програма

Функция Auto Off

За да намалите консумацията на енергия, функцията автоматично деактивира уреда след няколко минути след като:

• Не сте затворили вратата.

• Не сте натиснали Start , за да стартирате програмата.

• Програмата приключи.

Стартиране на програма без отложен старт

1. Отворете крана за вода.

2. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐ чите уреда. Индикаторът и продължител‐ ността на последната зададена програма светват.

3. Затворете вратичката на уреда.

4. Задайте програма.

• Ако искате да стартирате последната зададена програма, натиснете Start

• Ако искате да зададете програма

MyFavourite, натиснете MyFavourite. Ин‐ дикаторът, които съответства на про‐ грамата MyFavourite и опциите светне.

• Ако искате да зададете различна про‐ грама, натиснете Program необходимия брой пъти, докато индикаторите на про‐ грамата, която искате да зададете, светнат. Може също и да зададете при‐ ложимите опции.

Дисплеят показва продължителността на програмата.

5. Натиснете Start, за да стартирате програ‐ мата.

• Когато програмата стартира се вижда само времетраенето на програмата и лентата с програми. Ако искате да ви‐ дите коя програма и опции са зададе‐ ни, натиснете някой от панелите (не

Reset). Зададената програма и опции се появяват за няколко секунди.

• Продължителността на програмата за‐ почва да намалява на стъпки от 1 мину‐ та.

Стартиране на програма с отложен старт

1. Задайте програмата.

2. Натиснете Delay няколко пъти, докато дисплеят покаже отложения старт, който желаете да зададете (от 1 до 24 часа).

Индикаторът Delay светва. Индикаторът за програмата, лентата с програми и ин‐ дикаторите за опции вече не са видими.

3. Натиснете Start, за да стартирате отброя‐ ване на времето.

• Ако искате да видите коя програма и опции са зададени, натиснете някой от панелите (не Reset). Зададената про‐ грама и опции се появяват за няколко секунди.

Когато отброяването завърши, програмата стартира автоматично.

Отваряне на вратичката, докато уредът работи

Ако отворите вратичката уредът спира. Кога‐ то затворите вратичката, уредът продължава от момента на прекъсването.

Отмяна на отложения старт, докато отброяването работи

1. Натиснете и задръжте Reset докато се по‐ яви времетраенето за зададената програ‐ ма.

2. Натиснете Start, за да стартирате програ‐ мата.

Отмяната на отложения старт отменя също и зададените опции (освен

Multitab). Преди да натиснете

Start,задайте опциите отново.

Прекратяване на програмата

Натиснете и задръжте Reset за няколко секун‐ ди.

Уверете се, че в отделението за мия‐ лен препарат има препарат, преди да стартирате нова програма.

В края на програмата

На екрана се показва 0:00.

• Индикаторът за програмата изгасва.

• Всички сегменти на лентата с програми светват с постоянна светлина.

1. Натиснете бутона вкл./изкл. или изчакайте функцията Auto Off за да деактивира авто‐ матично уреда.

2. Затворете крана за водата.

Внимание

• Оставете чиниите да се охладят, преди да ги извадите от уреда. Горещите съдове мо‐ гат лесно да се повредят.

БЪЛГАРСКИ

15

• Изпразнете първо долната кошница, а след това горната кошница.

• Отстрани и във вратичката на уреда може да има вода. Неръждаемата стомана се ох‐ лажда по-бързо от чиниите.

8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

8.1 Омекотител за вода

Твърдата вода съдържа голямо количество минерали и може да причини повреда на уре‐ да и да доведе до лоши резултати при миене.

Омекотителя на водата неутрализира тези минерали.

Солта за съдомиялна машина запазва омеко‐ тителя на водата чист и в добро състояние.

Важно е да зададете правилното ниво на омекотителя за вода. По този начин се гаран‐ тира, че омекотителят за водата използва правилното количество сола за съдомиялна машина и вода.

8.2 Използване на сол, препарат за изплакване и препарат за измиване

• Използвайте сол, препарат за изплакване и препарат за измиване, предназначени за съдомиялни машини. Други продукти могат да причинят повреда на уреда.

• Използване на препарат за изплакване по време на последната фаза на изплакване спомага за изсушаване на съдове без да останат следи или петна.

• Комбинираните таблетки за миене съдър‐ жат препарат за измиване, препарат за из‐ плакване и други допълнителни агенти.

Уверете се, че тези таблетки са съвмести‐ ми с твърдостта на водата във Вашия район. Вижте инструкциите на опаковката на всеки продукт.

Ако желаете да използвате таблетки, раз‐ лични от тези, които са съвместими с твър‐ достта на водата, трябва да използвате съ‐ що и сол за съдомиялни машини. Първо ак‐ тивирайте опция Multitab ,след това регули‐ райте омекотителя за вода според твър‐ достта й във Вашия район и използвайте сол за съдомиялни машини.

• Миялните препарати на таблетки не се раз‐ тварят напълно при къси програми. За да предотвратите образуване на остатъци от препарат върху съдовете Ви препоръчваме да използвате таблетки с дълги програми.

Не използвайте по-голямо количе‐ ство миялен препарат. Вижте ин‐ струкциите върху опаковката на пре‐ парата за миене.

8.3 Зареждане на кошничките

Разгледайте предоставената листов‐ ка с примери за зареждане на кош‐ ничките.

• Използвайте уреда за миене само на съдо‐ ве, които са подходящи за съдомиялна ма‐ шина.

• Не поставяйте в уреда предмети, изработе‐ ни от дърво, рог, алуминий, олово и мед.

• Не поставяйте в уреда предмети, които мо‐ гат да абсорбират вода (гъби, домакински кърпи).

• Отстранете оставащата храна от предме‐ тите.

• За да премахнете лесно останала загоряла храна, накиснете тенджерите и тиганите във вода, преди да ги поставите в уреда.

• Поставяйте дълбоките съдове (чаши и ти‐ гани) с дъното нагоре.

• Уверете се, че приборите и съдовете не се слепват. Смесвайте лъжиците с други при‐ бори.

• Уверете се, че стъклените чаши не се до‐ пират до други стъклени чаши.

• Поставете дребните предмети в кошничка‐ та за прибори.

16 www.electrolux.com

• Поставете леките съдове в горната кош‐ ничка. Уверете се, че те не се движат.

• Уверете се, че разпръскващите рамена мо‐ гат да се движат свободно, преди да стар‐ тирате програма.

8.4 Преди стартиране на програма

Уверете се, че:

• Филтрите са чисти и са правилно поставе‐ ни.

• Разпръскващите рамена не са запушени.

• Предметите в кошниците са поставени пра‐ вилно.

• Програмата е приложима за вида натовар‐ ване и степента на замърсяване.

• Използва се правилното количество мия‐ лен препарат.

• Има сол и препарат за изплакване за съдо‐ миялна машина (освен ако не използвате комбинирани таблетки за миене).

• Капачката на резервоара за сол е затегна‐ та.

9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежа.

9.1 Почистване на филтрите

C

C

Замърсените филтри и запушените разпръскващи времена понижават резултатите от миенето.

Извършвайте периодични проверки и, ако е необходимо, ги почиствайте.

1.

Завъртете филтъра (A) обратно на ча‐ совниковата стрелка и го свалете.

A

B

A1

A2

2.

3.

4.

5.

За да разглобите филтъра (A), отделете

(A1) и (A2).

Отстранете филтъра (B).

Измийте филтрите с вода.

Поставете филтъра (B) в първоначално‐ то му положение. Уверете се, че е сгло‐ бен правилно под двата водача (C).

6.

БЪЛГАРСКИ

17

Сглобете филтъра (A) и го поставете в положение във филтър (B). Завъртете го по часовниковата стрелка, докато щрак‐ не.

Неправилното положение на филтри‐ те може да доведе до лоши резулта‐ ти от миене и повреда на уреда.

9.2 Почистване на разпръскващите рамена

Не сваляйте разпръскващите рамена.

Ако отворите на разпръскващите рамена се запушат, отстранете остатъците от замърся‐ вания с тънък остър предмет.

9.3 Външно почистване

Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.

Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни продукти, абразивни стъргалки или разтворители.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Уредът не се включва или спира по време на работа.

Преди да се свържите със сервиза, вижте ин‐ формацията, която следва за решение на проблема.

При някои неизправности дисплеят показва

• код на аларма:

- Уредът не се пълни с вода.

Проблем

Не можете да активирате уреда.

Програмата не се включва.

Уредът не се пълни с вода.

- Уредът не източва водата.

боти.

- Устройството против наводнение ра‐

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Деактивирайте уреда, преди да из‐ вършите проверките.

Възможно решение

Уверете се, че главния щепсел е свързан към главния контакт.

Уверете се, че няма повреден предпазител в електрическата кутия.

Уверете се, че уредът е заземен.

Натиснете Start.

Ако е настроен отложен старт, отменете настрой‐ ката или изчакайте края на преброяването.

Уверете се, че кранът на водата е отворен.

Уверете се, че водното налягане не е твърде ни‐ ско. За такава информация, се обърнете към местната водоснабдителна компания.

Уверете се, че кранът на водата не е запушен.

Уверете се, че филтърът на маркуча не е запу‐ шен.

18 www.electrolux.com

Проблем

Уредът не източва водата.

Устройството против наводнение ра‐ боти.

След като приключи проверката, активирайте уреда. Програмата продължава от момента на прекъсване.

Ако проблемът се появи отново, се обърнете към сервизния център.

Ако дисплеят показва други кодове за алар‐ ма, се обърнете към сервизния център.

Бели ленти или сини пластове по стъклените чаши и съдовете.

• Количеството освободен препарат за из‐ плакване е твърде голямо. Коригирайте се‐ лектора за препарат за изплакване на пониска позиция.

• Използван е прекалено много препарат за миене.

Петна и изсъхнали капки вода върху чашите и чиниите

• Количеството освободен препарат за из‐ плакване не е достатъчно. Коригирайте се‐ лектора за препарат за изплакване на повисока позиция.

• Причината може да е в качеството на пре‐ парата за миене.

Чиниите са мокри

• Програмата е без фаза на изсушаване или с фаза на изсушаване с ниска температура.

• Отделението за препарат за изплакване е празно.

• Причината може да е в качеството на пре‐ парата за изплакване.

• Причината може да е в качеството на ком‐ бинираните таблетки за миене. Опитайте друга марка или активирайте дозатора за препарата за изплакване и използвайте та‐ къв заедно с комбинираните таблетки за миене.

Възможно решение

Уверете се, че маркуча не е прегънат или усукан.

Уверете се, че канала на водата не е запушен.

Уверете се, че отходния маркуч не е прегънат или усукан.

Затворете крана за вода и се свържете със сер‐ визния център.

10.1 Резултатите от измиването и изсушаването не са задоволителни

Вижте "ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ" за други възможни причини.

10.2 Как се включва дозатора за препарата за изплакване

Активирането на дозатора за препарат може да се случи само с активирана опция Multitab.

1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐ чите уреда.

2. Натиснете Reset за няколко секунди.

3. Натиснете и задръжте едновременно

Delay и AutoOpen , докато индикаторите

, премигват.

4. Натиснете TimeSaver,

Индикаторите

• Индикаторът да мига.

и

и

започнат да

угасват.

продължава

• На дисплея се появява текущата на‐ стройка.

Отделение за препарат за изплакване изключено

Отделение за препарат за изплакване включено

5. Натиснете TimeSaver, за да промените настройката.

6. Натиснете бутона за включване/изключва‐ не, за да потвърдите настройката.

7. Регулирайте отпусканото количество пре‐ парат за изплакване.

8. Напълнете отделението за препарат за изплакване.

БЪЛГАРСКИ

19

11. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Размери

Свързване в електриче‐ ската мрежа

Налягане на водоснабдя‐ ването

Ширина / Височина / Дълбочина

(мм)

Вижте табелката с данни.

Волтаж

Честота

Мин. / макс. (bar / MPa)

596 / 818 - 898 / 575

220-240 V

50 Hz

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

Водоснабдяване

1)

Вместимост

Студена или гореща вода

Настройки

2) макс. 60 °C

12

Консумация на ел. енер‐ гия

"Оставена включена"

"Изключена" и режим

0.10 W

0.10 W

1) Свържете маркуча за водоснабдяване към кран с резба 3/4 цола.

2) Ако топлата вода идва от алтернативни източници на енергия (като слънчеви панели, вятърна енергия), използвайте топла вода, за да намалите консумацията.

12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа

.

Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им.

Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

20 www.electrolux.com

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3. UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5. OPCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6. PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

7. SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

8. SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

11. TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

Posjetite našu internetsku stranicu za:

Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija: www.electrolux.com

Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis: www.electrolux.com/productregistration

Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj: www.electrolux.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.

Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.

Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.

Opće informacije i savjeti

Informacije o zaštiti okoliša

Zadržava se pravo na izmjene.

HRVATSKI 21

1. SIGURNOSNE UPUTE

Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐ čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐ ran ako nepravilno postavljanje i uporaba ure‐ đaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba

UPOZORENJE

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

• Osobama, uključujući i djecu, sa smanjenim fi‐ zičkim, osjetilnim ili mentalnim funkcijama ili osobama bez iskustva i znanja nikada nemojte dozvoliti da koriste uređaj. Njih prilikom rukovanja uređajem mora nadzirati ili u rukovanje uređajem uputiti osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.

• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.

• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.

• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja dok su otvorena.

1.2 Postavljanje

• Odstranite svu ambalažu.

• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.

• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na kojima je temperatura manja od 0°C.

• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐ čenih s uređajem.

• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i blizu sigurnih konstrukcija.

Električni priključak

UPOZORENJE

Opasnost od požara i strujnog udara.

• Uređaj mora biti uzemljen.

• Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.

• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.

• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐ ne kabele.

• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.

Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti naš servis.

• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.

• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU.

Spajanje na dovod vode

• Pripazite da ne oštetite crijeva za vodu.

• Prije priključivanja uređaja na nove cijevi ili cijevi koje se dugo nisu koristile neka voda te‐ če sve dok ne postane potpuno čista.

• Prilikom prve upotrebe uređaja provjerite da nema curenja.

• Crijevo za dovod vode ima sigurnosni ventil i oblogu s unutarnjim glavnim vodom.

UPOZORENJE

Opasan napon.

• Ako je crijevo za dovod vode oštećeno, odmah iskopčajte utikač iz utičnice električne mreže. Za zamjenu crijeva za dovod vode kontaktirajte servis.

1.3 Upotreba

• Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:

– Kuhinja za osoblje u prodavaonicama, ure‐ dima i drugim radnim prostorima

– Farme

– Za goste hotela, motela i drugih vrsta smještaja

– Za prenoćišta.

22 www.electrolux.com

UPOZORENJE

Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog udara ili požara.

• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.

• Noževe i pribor s oštrim vrhovima u košaru za pribor za jelo stavite vrhom okrenutim prema dolje ili u vodoravan položaj.

• Ne držite vrata uređaja otvorena bez nadzora kako biste spriječili pad preko njih.

• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim vratima.

• Deterdženti za perilicu posuđa su opasni. Pri‐ državajte se sigurnosnih uputa na ambalaži deterdženta.

• Ne pijte i ne igrajte se s vodom u uređaju.

• Ne vadite posuđe iz uređaja prije završetka programa. Na posuđu može ostati deterdžen‐ ta.

• Uređaj može ispuštati vruću paru ako otvorite vrata dok je program u tijeku.

• Zapaljive predmete ili predmete namočene za‐ paljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, po‐ red ili na njega.

• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.

1.4 Osvjetljenje unutrašnjosti

Za zamjenu unutarnjeg svjetla kontaktirajte ser‐ vis.

1.5 Odlaganje

UPOZORENJE

Opasnost od ozljede ili gušenja.

• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.

• Odrežite električni kabel i bacite ga.

• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.

2. OPIS PROIZVODA

1 2

11

10 9

1

4

5

2

3

6

Gornja mlaznica

Donja mlaznica

Filtri

Nazivna pločica

Spremnik soli

Tipka za odabir tvrdoće vode

8 7 6 5 4 3

7

8

9

10

11

Spremnik sredstva za ispiranje

Spremnik za deterdžent

Košara za pribor za jelo

Donja košara

Gornja košara

HRVATSKI 23

Ovaj uređaj ima unutarnje svjetlo koje se uključuje kad otvorite vrata i isključuje kad ih zatvorite.

3. UPRAVLJAČKA PLOČA

1

Auto Off

Program

50º

AutoFlex

45º-70º

FlexiWash

50º-65º

Intensive

70º

1 Hour

55º

Quick Plus

60º

Rinse & Hold XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option AutoOpen Start

3 sec

Save MyFavourite

2 3

4

5 6 7

Reset

14 13 12 11 10 9 8

1

2

3

4

5

6

Tipka za uključivanje/isključivanje tipka Program tipka MyFavourite

Indikatori programa

Indikatori tipka Delay tipka Option

7

Indikatori Opis

8

9

10

11

12

13

14 tipka Start tipka AutoOpen

Zaslon

Traka programa

Indikatori tipka TimeSaver tipka Reset

Indikator za sol. On je uvijek isključen dok program radi.

Indikator sredstva za ispiranje. On je uvijek isključen dok program radi.

Indikator vrata. Uključuje se kada su vrata uređaja otvorena ili nisu ispravno zatvorena.

Indikator TimeSaver.

Indikator Delay.

Indikator XtraPower.

Indikator Multitab.

24 www.electrolux.com

Indikatori Opis

Indikator senzora zamućenosti. Uključuje se kada radi senzor programa AU‐

TO.

Dok radi senzor, uključen je samo pripadajući indikator. Isključuju se svi ostali senzori, zaslon i traka programa. Ponovno se uključuju tek kada se isključi indikator senzora zamućenosti.

Indikator AutoOpen.

3.1 Traka programa

Traka programa prikazuje informacije koje se od‐ nose na program i na opciju TimeSaver.

Pokretanje i napredovanje programa

Kada se program pokrene, 2 bočna segmenta trake pro‐ grama trepte.

Kako program napreduje srednji segmenti se uključuju stalnim svjetlom, a 2 bočna segmenta nastavljaju treptati.

Kada program završi, svi segmenti svijetle stalnim svjetlom.

Traka programa i opcija TimeSaver

Kada postavite program za koji se primjenjuje opcija

TimeSaver, svi segmenti trake programa svijetle stalnim svjetlom.

Kada postavite opciju TimeSaver, samo srednji segment svijetli stalnim svjetlom.

4. PROGRAMI

Program

1)

4)

3)

Stupanj zaprljanosti

Vrsta punjenja

Normalno zaprljano

Posuđe i pribor za jelo

Sve

Posuđe, pribor za jelo, tave i posude

Različito zaprljano

Posuđe, pribor za jelo, tave i posude

Faze programa

Pretpranje

Pranje 50 °C

Ispiranja

Sušenje

Pretpranje

Pranje od 45 °C do 70 °C

Ispiranja

Sušenje

Pretpranje

Pranje 50 °C i 65 °C

Ispiranja

Sušenje

Opcije

TimeSaver

2)

AutoOpen

TimeSaver

HRVATSKI 25

Program

5)

7)

Stupanj zaprljanosti

Vrsta punjenja

Jako zaprljano

Posuđe, pribor za jelo, tave i posude

Normalno zaprljano

Posuđe i pribor za jelo

Svježe zaprljano posu‐ đe

Posuđe i pribor za jelo

Faze programa

Pretpranje

Pranje 70 °C

Ispiranja

Sušenje

Pranje 55 °C

Ispiranja

Pranje 60 °C

Ispiranja

Opcije

TimeSaver

XtraPower

6)

6)

8)

Sve Pretpranje

1) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje).

2) Nije moguće postaviti TimeSaver ako je AutoOpen uključen. Isključite AutoOpen.

3) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski prilagođava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.

4) S ovim programom možete prati posuđe različitog stupnja zaprljanosti. Viša temperatura i veći tlak vode u donjoj košari za pranje jače zaprljanih predmeta (npr. tava i lonaca). Niža temperatura i manji tlak vode u gornjoj košari za pranje uobičajeno zaprljanih predmeta (npr. čaše).

5) Ovaj program ima fazu ispiranja s visokom temperaturom za bolje higijenske rezultate. Tijekom faze ispiranja temperatura ostaje na 70 °C najmanje 10 minuta.

6) Nije moguće istovremeno primijeniti opcije TimeSaver i XtraPower.

7) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u kratkom vremenu.

8) Ovaj program koristite za brzo ispiranje posuđa. Time se sprječava da se ostaci hrane zalijepe za posuđe i da iz uređaja izlaze neugodni mirisi.

Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.

Potrošnja

Program

1)

Trajanje

(min)

195

40 - 150

130 - 140

Snaga

(kWh)

0.82

0.6 - 1.4

1.3 - 1.5

Voda

(l)

10.2

7 - 14

14 - 15

150 - 160 1.4 - 1.6

13 - 15

50 - 60

30

1.0 - 1.1

0.8

10 - 11

9

14 0.1

4

1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu promijeniti vrijednosti.

26 www.electrolux.com

Informacije za ustanove za testiranje

Za sve potrebne informacije po pitanju karakteristika testiranja pošaljite poruku elektronskom po‐

štom: [email protected]

Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se nalazi na nazivnoj pločici.

5. OPCIJE

Prije početka programa uključite ili isključite opcije. Opcije ne možete uključiti ili isključiti dok program radi.

Ako je postavljena jedna ili više opcija, uvjerite se da je odgovarajući indikator uključen prije početka programa.

5.1 MyFavourite

Pomoću ove opcije možete postaviti i memorirati program koji najčešće koristite.

Istovremeno možete pohraniti samo 1 program. Nova postavka poništava pret‐ hodnu.

Način pohranjivanja programa

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

2. Postavite program koji želite memorirati.

Zajedno s programom možete postaviti i do‐ stupne opcije. Nije moguće pohraniti opcije

Multitab i Delay.

3. Pritisnite i držite pritisnutim simbol MyFavou‐ rite sve dok traka programa ne započne brzo treperiti.

Način postavljanja programa MyFavourite

1. Pritisnite MyFavourite. Uključuju se indikatori koji se odnose na program MyFavourite i op‐ cije

• Na zaslonu se prikazuje trajanje pro‐ grama.

5.2 TimeSaver

Ova opcija povećava tlak i temperaturu vode. Fa‐ ze pranja i sušenja su kraće. Ukupno trajanje programa smanjuje se za približno 50%.

Rezultati programa su isti kao i kod uobičajenog trajanja programa. Rezultati sušenja mogu se smanjiti.

Kako uključiti opciju TimeSaver

1. Pritisnite TimeSaver. Uključuju se odgova‐ rajući indikator i traka programa. Na zaslonu možete vidjeti ažurirano trajanje programa.

• Ako opcija nije primjenjiva na program, odgovarajući indikator brzo 3 puta zatrep‐ ti, a zatim se isključuje. Traka programa se ne uključuje.

5.3 Multitab

Ovu opciju aktivirajte samo kada koristite kombi‐ nirani deterdžent u tabletama.

Ova opcija isključuje upotrebu sredstva za ispi‐ ranje i soli. Odgovarajući indikatori ostaju isključeni.

Trajanje programa može se produljiti.

Kako uključiti opciju Multitab

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

2. Pritisnite Option, sve dok se ne uključi Multi‐ tab.

Opcija ostaje uključena dok je ne isključite. Pritis‐ nite Option, sve dok se ne isključi indikator Multi‐ tab.

Ako prekinete uporabu kombiniranih tableta s deterdžentom, prije početka odvojene uporabe deterdženta, sredstva za ispiranje i soli za perilicu posuđa obavite sljedeće korake:

1. Isključite opciju Multitab.

2. Podešavanje omekšivača vode na najvišu razinu.

3. Provjerite jesu li spremnik za sol i spremnik sredstva za ispiranje puni.

4. Pokrenite najkraći program s fazom ispiranja, bez deterdženta i bez posuđa.

5. Omekšivač vode prilagodite tvrdoći vode u vašem području.

6. Podesite ispuštenu količinu sredstva za ispi‐ ranje.

5.4 XtraPower

Ova opcija povećava tlak vode u fazama pret‐ pranja i pranja za 40%. Rezultati pranja su vrlo dobri čak i kod jako zaprljanog rublja.

Kako uključiti opciju XtraPower

1. Pritisnite Option, sve dok se ne uključi Xtra‐

Power. Na zaslonu možete vidjeti ažurirano trajanje programa.

• Ako opcija nije primjenjiva za program, odgovarajući indikator se ne uključuje.

5.5 AutoOpen

HRVATSKI 27

Ova opcija daje dobre rezultate sušenja uz manju potrošnju energije.

Ova se opcija automatski uključuje kada postavi‐ te program . Uključuje se indikator Auto‐

Open.

Nije moguće postaviti ovu opciju s drugim pro‐ gramima.

• Dok je faza sušenja u tijeku, uređaj otvara vra‐ ta i drži ih odškrinutima.

• Po završetku programa uređaj i vrata se za‐ tvaraju. Uređaj se automatski isključuje.

POZOR

Ne pokušavajte zatvarati vrata uređaja dok ih uređaj drži odškrinutima. To može prouzročiti oštećenja uređaja.

Ako želite isključiti opciju AutoOpen, pritisnite

AutoOpen. Odgovarajući indikator se isključuje.

Pod ovim uvjetima povećava se potrošnja pro‐ grama.

5.6 Zvučni signali

Zvučni signali rade u slučaju pogreške u radu uređaja. Zvučne signale nije moguće isključiti.

Zvučni se signal oglašava i po završetku pro‐ grama. Po zadanim postavkama, ovaj zvučni sig‐ nal je isključen, ali ga je moguće uključiti.

Kako se uključuje zvučni signal završetka programa

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

2. Pritisnite Reset na dvije sekunde.

3. Pritisnite i istovremeno držite pritisnutima

Delay i AutoOpen sve dok ne zatrepere in‐ dikatori , i .

4. Pritisnite Delay,

• Isključuju se indikatori

.

i

Indikator nastavlja treperiti.

• Na zaslonu se prikazuje trenutačna po‐ stavka.

Zvučni signal je uključen

Zvučni signal je isključen

5. Pritisnite Delay za promjenu postavke.

6. Za isključivanje uređaja i potvrdu postavke pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

6. PRIJE PRVE UPORABE

1. Provjerite odgovara li postavka omekšivača vode tvrdoći vode u vašem području. Ako nije usklađena, podesite omekšivač vode.

Obratite se lokalnom distributeru vode kako biste saznali tvrdoću vode u svom području.

2. Napunite spremnik za sol.

3. Napunite spremnik sredstva za ispiranje.

28 www.electrolux.com

4. Otvorite slavinu.

5. Ostaci od obrade mogu se zadržati u ure‐ đaju. Pokrenite program kako biste ih uklonili. Ne koristite deterdžent i ne punite košare.

6.1 Podešavanje omekšivača vode

Ako koristite kombinirane tablete s de‐ terdžentom, uključite opciju Multitab.

Tvrdoća vode

Njemački stupnjevi

(°dH)

51 - 70

43 - 50

37 - 42

29 - 36

Francuski stupnjevi

(°fH)

91 - 125

76 - 90

65 - 75

51 - 64 mmol/l

9.1 - 12.5

7.6 - 9.0

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

23 - 28

19 - 22

40 - 50

33 - 39

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

1) Postavljeno tvornički.

2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.

Omekšivač vode morate podesiti ručno ili elektronički.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

Ručno prilagođavanje

Clarkeovi stupnjevi

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Omekšivač vode prilagođavanje

Ručno upravljanje

Elektro‐ ničko

2

1)

2

1)

2

1)

1

1

2

1)

2

1)

2

1)

1

1

2)

8

7

10

9

6

5

1)

4

3

2

1

2)

Okrenite prekidač tvrdoće vode na položaj 1 ili 2.

Elektroničko prilagođavanje

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

2. Pritisnite Reset na dvije sekunde.

3. Pritisnite i istovremeno držite pritisnutima

Delay i AutoOpen sve dok ne zatrepere in‐ dikatori , i .

4. Pritisnite MyFavourite,

• Isključuju se indikatori

i

.

• Indikator

nastavlja treperiti.

• Na zaslonu se prikazuje trenutačna po‐ stavka omekšivača vode. Npr. = razi‐ na 5.

HRVATSKI

5. Pritišćite MyFavourite za promjenu postavke.

6. Za isključivanje uređaja i potvrdu postavke pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

29

6.2 Punjenje spremnika za sol

1.

2.

3.

4.

5.

Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu i otvorite spremnik za sol.

Stavite 1 litru vode u spremnik za sol (samo prvi put).

Napunite spremnik za sol solju za perilicu posuđa.

Uklonite sol oko otvora spremnika za sol.

Za zatvaranje spremnika za sol okrenite poklopac u smjeru kretanja kazaljki na satu.

POZOR

Voda i sol mogu izlaziti iz spremnika za sol tijekom punjenja. Opasnost od koro‐ zije. Kako biste je spriječili, nakon punjenja spremnika za sol pokrenite program.

6.3 Punjenje spremnika sredstva za ispiranje

A B

1.

M AX

+

4

3

2

1

-

C

D

2.

3.

4.

Pritisnite tipku za otpuštanje (D) za otva‐ ranje poklopca (C).

Napunite spremnik sredstva za ispiranje (A), ne više od oznake 'max'.

Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite upijajućom krpom kako biste spriječili stva‐ ranje pjene.

Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za otpuštanje zaključava na mjestu.

Možete okrenuti birač ispuštene količine

(B) između položaja 1 (najmanja količi‐ na) i položaja 4 (najveća količina).

7. SVAKODNEVNA UPORABA

1. Otvorite slavinu.

2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

• Ako je indikator soli uključen, napunite spremnik za sol.

• Ako je indikator sredstva za ispiranje uključen, napunite spremnik sredstva za ispiranje.

3. Napunite košare.

4. Dodajte deterdžent.

5. Postavite i pokrenite odgovarajući program koji odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja.

30 www.electrolux.com

7.1 Upotreba deterdženta

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

1.

2.

3.

4.

5.

Pritisnite tipku (B) za otvaranje poklopca

(C).

Stavite deterdžent u odjeljak (A).

Ako program ima fazu omekšavanja, stavite malu količinu deterdženta u unutarnji dio vrata uređaja.

Ako koristite tablete s deterdžentom, tabletu stavite u odjeljak (A).

Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za otpuštanje zaključava na mjestu.

7.2 Postavljanje i pokretanje programa

Funkcija Auto Off

Radi smanjenja potrošnje energije funkcija au‐ tomatski isključuje uređaj nakon par minuta ako:

• Niste zatvorili vrata.

• Niste pritisnuli tipku Start za pokretanje pro‐ grama.

• Program pranja završen.

Pokretanje programa bez odgode početka

1. Otvorite slavinu.

2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. Uključuju se in‐ dikator i trajanje prethodno postavljenog pro‐ grama.

3. Zatvorite vrata uređaja.

4. Postavite program.

• Ako želite pokrenuti posljednji postavljeni program, pritisnite Start.

• Ako želite postaviti program MyFavourite, pritisnite MyFavourite. Uključuju se in‐ dikatori koji se odnose na program MyFa‐ vourite i opcije.

• Ako želite postaviti neki drugi program, pritišćite Program sve dok se ne uključi in‐ dikator programa kojeg želite postaviti.

Možete postaviti i dostupne opcije.

Na zaslonu se prikazuje trajanje programa.

5. Pritisnite Start za pokretanje programa.

• Kada program započne, vide se samo trajanje programa i traka programa. Ako želite vidjeti koji su program i opcije po‐ stavljeni, pritisnite bilo koju tipku (ne Re‐ set). Postavljeni program i opcije vide se nekoliko sekundi.

• Trajanje programa započinje se smanjivati u koracima od 1 minute.

Pokretanje programa s odgodom početka

1. Postavite program.

2. Pritišćite Delay sve dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme odgode koje želite postaviti

(od 1 do 24 sata). Uključuje se indikator

Delay. Više nisu vidljivi indikator programa, traka programa i indikatori opcije.

3. Pritisnite Start za pokretanje odbrojavanja.

• Ako želite vidjeti koji su program i opcije postavljeni, pritisnite bilo koju tipku (ne

Reset). Postavljeni program i opcije vide se nekoliko sekundi.

Kada odbrojavanje završi, program se pokreće.

Otvaranje vrata dok uređaj radi

Ako otvorite vrata, uređaj se zaustavlja. Kada za‐ tvorite vrata, uređaj nastavlja raditi od točke u kojoj je prekinuo rad.

Poništavanje odgode početka tijekom odbrojavanja

1. Pritisnite i držite pritisnutim simbol Reset sve dok se ne uključi trajanje programa.

2. Pritisnite Start za pokretanje programa.

Otkazivanje odgode početka otkazuje i postavljene opcije (osim Multitab).

Provjerite, prije nego što pritisnite Start, jeste li ponovno postavili opcije.

Otkazivanje programa

Pritisnite i držite pritisnutim simbol Reset na dvije sekunde.

Prije pokretanja novog programa provjerite nalazi li se deterdžent u spremniku za deterdžent.

Po završetku programa

Na zaslonu se prikazuje 0:00.

• Indikator programa se isključuje.

• Svi segmenti trake programa svijetle stalnim svjetlom.

1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje ili pričekajte dok funkcija Auto Off automatski ne isključi uređaj.

HRVATSKI 31

2. Zatvorite slavinu.

Važno

• Pustite da se posuđe ohladi prije nego ga iz‐ vadite iz uređaja. Vruće posuđe može se lako oštetiti.

• Najprije ispraznite predmete iz donje košare, zatim iz gornje košare.

• Na stranicama i na vratima uređaja može biti vode. Nehrđajući čelik hladi se brže od posu‐ đa.

8. SAVJETI

8.1 Omekšivač vode

Tvrda voda sadrži visoku količinu minerala koji mogu uzrokovati oštećenje uređaja i loše rezulta‐ te pranja. Omekšivač vode neutralizira te mine‐ rale.

Sol za perilicu posuđa održava omekšivač vode čistim i u dobrim uvjetima. Važno je postaviti pra‐ vu razinu omekšivača vode. To osigurava da omekšivač vode koristi ispravnu količinu soli za perilicu posuđa i vode.

8.2 Upotreba soli, sredstva za ispiranje i deterdženta

• Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za ispi‐ ranje i deterdžent za perilice posuđa. Ostali proizvodi mogu prouzročiti oštećenja na ure‐ đaju.

• Sredstvo za ispiranje, tijekom zadnje faze ispi‐ ranja, pomaže u sušenju posuđa bez crtica i mrlja.

• Kombinirane tablete za pranje sadrže deter‐ džent, sredstvo za ispiranje i ostale dodatke.

Provjerite jesu li te tablete prikladne za tvrdo‐ ću vode u vašem području. Pogledajte upute na pakiranju proizvoda.

Ako želite upotrebljavati ove tablete i izvan od‐ govarajućeg raspona tvrdoće vode, morate upotrijebiti i sol za perilicu posuđa. Najprije uključite opciju Multitab, zatim podesite omekšivač vode za tvrdoću vode u području i upotrijebite sol za perilicu posuđa.

• Deterdžent u tabletama ne otapa se do kraja prilikom korištenja kratkih programa. Kako bi se spriječila pojava tragova deterdženta na posuđu preporučujemo upotrebu sredstva za pranje u tabletama samo za duže programe pranje.

Nemojte koristiti više od točne količine deterdženta. Pogledajte upute na pakiranju deterdženta.

8.3 Punjenje košara

Pogledajte isporučeni letak s primjerima punjenja košara.

• Uređaj koristite isključivo za pranje predmeta namijenjenih za pranje u perilici.

• U uređaj ne stavljajte predmete od drveta, ro‐ ga, aluminija, kositra i bakra.

• Nemojte u uređaj stavljati predmete koji mogu apsorbirati vodu (spužve, kućanske krpe).

• Uklonite preostalu hranu s predmeta.

• Za lakše uklanjanje zagorjele hrane, namočite lonce i tave prije nego što ih stavite u uređaj.

• Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i lonce) otvorom okrenutim prema dolje.

• Provjerite da se pribor i posuđe međusobno ne preklapa. Žlice pomiješajte s drugim pribo‐ rom.

• Stakleni predmeti ne smiju se međusobno do‐ dirivati.

32 www.electrolux.com

• Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.

• Lagano posuđe stavite u gornju košaru. Pazite da se ne miče.

• Prije početka programa provjerite mogu li se mlaznice slobodno kretati.

8.4 Prije pokretanja programa

Provjerite sljedeće:

• Filtri su čisti i pravilno postavljeni.

• Mlaznice nisu začepljene.

• Položaj predmeta u košarama je ispravan.

• Program odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja.

• Upotrebljava se odgovarajuća količina deter‐ dženta.

• U uređaju ima soli i sredstava za ispiranje za perilice posuđe (osim ako ne upotrebljavate kombinirane tablete s deterdžentom).

• Poklopac spremnika za sol je čvrst.

9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE

Prije održavanja, isključite uređaj i izvu‐ cite utikač iz utičnice električne struje.

9.1 Čišćenje filtara

C

C

Nečisti filtri i začepljene mlaznice smanjuju rezultate pranja.

Redovno ih provjeravajte i ako je po‐ trebno očistite ih.

1.

Okrenite filtar (A) suprotno od smjera kazaljki na satu i skinite ga.

A

B

A1

A2

2.

3.

4.

5.

Za rastavljanje filtra (A), razdvojite (A1) i

(A2).

Uklonite filtar (B).

Operite filtre vodom.

Postavite filtar (B) u početni položaj.

Provjerite je li pravilno spojen pod dvije vo‐ dilice (C).

6.

HRVATSKI

Sastavite filtar (A) i vratite na mjesto filtar

(B). Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok se ne zaključa.

Neispravan položaj filtara može prouz‐ ročiti slabe rezultate pranja i oštećenje uređaja.

33

9.2 Čišćenje mlaznica

Ne uklanjajte mlaznice.

Ako se otvori u mlaznicama začepe, uklonite ostatke zaprljanja tankim oštrim predmetom.

9.3 Vanjsko čišćenje

Obrišite uređaj vlažnom mekom krpom.

Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala.

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom ra‐ da.

Prije nego što kontaktirate servis pogledajte sljedeće informacije kako biste našli rješenje

• problema.

Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru alarma:

- Uređaj se ne puni vodom.

Problem

Ne možete uključiti uređaj.

Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utičnicu.

- Uređaj ne izbacuje vodu.

- Uključen je uređaj za zaštitu od poplave.

Moguće rješenje

UPOZORENJE

Prije kontrole isključite uređaj.

Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osigurača.

Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.

Program ne započinje s radom.

Pritisnite Start.

Ako je postavljena odgoda početka, poništite po‐ stavku ili pričekajte završetak odbrojavanja.

Uređaj se ne puni vodom.

Provjerite je li slavina otvorena.

Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu in‐ formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.

Provjerite da slavina nije začepljena.

Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen.

34 www.electrolux.com

Problem

Uređaj ne izbacuje vodu.

Uključen je uređaj za zaštitu od poplave.

Nakon završetka provjera, uključite uređaj. Pro‐ gram se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Ako i dalje dolazi do kvara, kontaktirajte servis.

Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi alarma, kontaktirajte servis.

10.1 Ako rezultati pranja i sušenja nisu zadovoljavajući

Bijele crte i mrlje ili plavičasti slojevi na čašama i posuđu.

• Ispuštena količina sredstva za ispiranje je pre‐ velika. Postavite birač sredstva za ispiranje u niži položaj.

• Količina deterdženta bila je prevelika.

Osušene kapljice vode ostaju na čašama i posuđu

• Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije dovoljna. Postavite birač sredstva za ispiranje u viši položaj.

• Uzrok može biti kvaliteta deterdženta.

Posuđe je mokro

• Program nema fazu sušenja ili ima fazu su‐

šenja na niskoj temperaturi.

• Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.

• Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.

• Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog deter‐ dženta u tabletama. Isprobajte drugu marku ili aktivirajte spremnik sredstva za ispiranje i koristite sredstvo za ispiranje zajedno s kombiniranim deterdžentom u tabletama.

Moguće rješenje

Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili sa‐ vijeno.

Provjerite da sifon nije začepljen.

Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili sa‐ vijeno.

Zatvorite slavinu i kontaktirajte servis.

10.2 Način uključivanja/isključivanja spremnika sredstva za ispiranje

Spremnik sredstava za ispiranje uključuje se samo ako je uključena opcija Multitab.

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

2. Pritisnite Reset na dvije sekunde.

3. Pritisnite i istovremeno držite pritisnutima

Delay i AutoOpen sve dok ne zatrepere in‐ dikatori ,

4. Pritisnite TimeSaver,

i .

Isključuju se indikatori

• Indikator stavka.

i .

nastavlja treperiti.

• Na zaslonu se prikazuje trenutačna po‐

Spremnik sredstva za ispi‐ ranje isključen

Spremnik sredstva za ispi‐ ranje uključen

5. Pritisnite TimeSaver za promjenu postavke.

6. Za isključivanje uređaja i potvrdu postavke pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

7. Podesite ispuštenu količinu sredstva za ispi‐ ranje.

8. Napunite spremnik sredstva za ispiranje.

Ostale moguće uzroke potražite u poglavlju ‘SAVJETI I PREPORUKE’.

11. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije Širina × Visina × Dubina (mm) 596 / 818 - 898 / 575

HRVATSKI 35

Spajanje na električnu mre‐ žu

Pogledajte natpisnu pločicu.

Napon

Frekvencija

220-240 V

50 Hz

Tlak dovoda vode

Dovod vode

1)

Kapacitet

Potrošnja energije

Min. / maks. (bar / MPa)

Hladna ili topla voda

2)

Broj kompleta posuđa

Uključen

Isključen

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) maks. 60 °C

12

0.10 W

0.10 W

1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s navojem 3/4".

2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr., solarni paneli, energija vjetra), upotrijebite toplu vodu kako biste smanjili potrošnju energije.

12. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom .

Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.

Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.

36 www.electrolux.com

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2. POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3. OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4. PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5. FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

8. TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

11. TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: www.electrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič: www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.

Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.

Č ESKY 37

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐ lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐ správnou instalací či chybným používáním. Ná‐ vod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebi‐ čem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo ji‐ ných trvalých následků.

• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smys‐ lovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič pou‐ žívat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost.

• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.

• Všechny prací prostředky uschovejte z dosa‐ hu dětí.

• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.

1.2 Instalace

• Odstraňte veškerý obalový materiál.

• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐ vejte.

• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C.

• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.

• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod nebo vedle bezpečných konstrukcí.

Připojení k elektrické síti

UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Spotřebič musí být uzemněn.

• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém

štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐ kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.

• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.

• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐ žovací kabely.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐ bel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vy‐ měnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

• Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.

• Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi

EEC.

Vodovodní přípojka

• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.

• Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používa‐ né, nechte vodu na několik minut odtéct, do‐ kud nebude čistá.

• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

• Přívodní hadice s opláštěním je vybavena bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým kabelem.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečné napětí.

• Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zkon‐ taktujte servisní středisko, aby vám přívodní hadici vyměnilo.

38 www.electrolux.com

1.3 Použití spotřebiče

• Tento spotřebič je určen pro použití v domác‐ nosti a pro následující způsoby použití:

– Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích

– Farmářské domy

– Pro zákazníky hotelů, motelů a jiných uby‐ tovacích zařízení

– Penziony a ubytovny.

UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐ zu elektrickým proudem nebo požáru.

• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐ če.

• Nože a další nástroje s ostrými špičkami vklá‐ dejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně.

• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru, aby na ně nikdo nespadl.

• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.

• Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné.

Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku.

• Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči.

• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se nedokončí program. Na nádobí mohou být zbytky mycího prostředku.

• Pokud během probíhajícího programu otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvol‐ nění horké páry.

• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.

1.4 Vnitřní osvětlení

Pro výměnu vnitřního osvětlení kontaktujte auto‐ rizované servisní středisko.

1.5 Likvidace

UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.

• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

2. POPIS SPOTŘEBIČE

1 2

11

10 9 8 7 6 5 4 3

6

7

4

5

1

2

3

Horní ostřikovací rameno

Dolní ostřikovací rameno

Filtry

Typový štítek

Zásobník na sůl

Otočný volič tvrdosti vody

Dávkovač leštidla

Č ESKY 39

8

9

10

11

Dávkovač mycího prostředku

Košíček na příbory

Dolní koš

Horní koš

Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při otevření dvířek a zhasne při jejich zavření.

3. OVLÁDACÍ PANEL

1

Auto Off

Program

50º

AutoFlex

45º-70º

FlexiWash

50º-65º

Intensive

70º

1 Hour

55º

Quick Plus

60º

Rinse & Hold XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option AutoOpen Start

3 sec

Save MyFavourite

2 3

4 5

6 7

Reset

14 13 12

11 10

9 8

1

2

3

4

5

6

Tlačítko Zap/Vyp

Dotykové tlačítko Program

Dotykové tlačítko MyFavourite

Kontrolky programů

Kontrolky

Dotykové tlačítko Delay

Dotykové tlačítko Option

7

Kontrolky Popis

8

9

10

11

12

13

14

Dotykové tlačítko Start

Dotykové tlačítko AutoOpen

Displej

Programová lišta

Kontrolky

Dotykové tlačítko TimeSaver

Dotykové tlačítko Reset

Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí.

Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí.

Kontrolka dvířek. Rozsvítí se, když jsou dvířka spotřebiče otevřená nebo nejsou správně zavřená.

Kontrolka TimeSaver.

Kontrolka Delay.

40 www.electrolux.com

Kontrolky Popis

Kontrolka XtraPower.

Kontrolka Multitab.

Kontrolka snímače zakalení. Rozsvítí se, když funguje snímač u programu

AUTO.

Když snímač pracuje, svítí pouze příslušná kontrolka. Všechny ostatní kon‐ trolky, displej a programová lišta zhasnou. Opět se rozsvítí, když zhasne kontrolka snímače zakalení.

Kontrolka AutoOpen.

3.1 Programová lišta

Programová lišta zobrazuje informace, které se týkají programu a funkce TimeSaver.

Spuštění a průběh programu

Když se spustí program, dva boční segmenty programové lišty blikají.

Jak program probíhá, střední segmenty se rozsvěcují, za‐ tímco dva boční segmenty dále blikají.

Když je program dokončen, všechny segmenty se rozsvítí.

Programová lišta a funkce TimeSaver

Když nastavíte program, se kterým lze použít funkci Time‐

Saver, všechny segmenty programové lišty se rozsvítí.

Když nastavíte funkci TimeSaver, zůstane svítit pouze střední segment.

4. PROGRAMY

Program

1)

3)

Stupeň znečištění

Druh náplně

Normálně znečištěné

Nádobí a příbory

Vše

Nádobí, příbory, hrnce a pánve

Program fáze

Předmytí

Mytí 50 °C

Oplachy

Sušení

Předmytí

Hlavní mytí 45 °C až 70

°C

Oplachy

Sušení

Funkce

TimeSaver

2)

AutoOpen

Č ESKY 41

Program

4)

Stupeň znečištění

Druh náplně

Různě znečištěné

Nádobí, příbory, hrnce a pánve

Program fáze

Předmytí

Mytí 50 °C a 65 °C

Oplachy

Sušení

Funkce

TimeSaver

5)

7)

Velmi zašpiněné

Nádobí, příbory, hrnce a pánve

Normálně znečištěné

Nádobí a příbory

Čerstvě znečištěné

Nádobí a příbory

Předmytí

Mytí 70 °C

Oplachy

Sušení

Mytí 55 °C

Oplachy

Mytí 60 °C

Oplach

TimeSaver

XtraPower

6)

6)

8)

Vše Předmytí

1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)

2) Není možné nastavit TimeSaver, pokud je aktivní AutoOpen. Vypněte AutoOpen.

3) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.

4) S tímto programem můžete umýt různé náplně různě znečištěného nádobí. Vyšší teplota a tlak vody v dolním koši slouží k mytí silně znečištěného nádobí (např. hrnce a pánve). Nižší teplota a tlak vody v horním koši slouží k mytí běžně znečištěného nádobí (např. sklenice).

5) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší hygienické výsledky.

Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 °C po dobu nejméně 10 minut.

6) Najednou není možné použít funkce TimeSaver a XtraPower.

7) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při krátké délce programu.

8) Pomocí tohoto programu nádobí rychle opláchnete. Zabráníte tak přilepení zbytků jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče.

Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.

Údaje o spotřebě

Program

1) Trvání

(min)

195

40 - 150

130 - 140

Energie

(kWh)

0.82

0.6 - 1.4

1.3 - 1.5

Voda

(l)

10.2

7 - 14

14 - 15

150 - 160

50 - 60

1.4 - 1.6

1.0 - 1.1

13 - 15

10 - 11

30

14

0.8

0.1

9

4

42 www.electrolux.com

1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí.

Informace pro zkušebny

Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete e-mail na: [email protected]

Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku.

5. FUNKCE

Jakékoliv funkce zapněte či vypněte je‐

ště před spuštěním programu. Funkce nelze zapnout nebo vypnout v průběhu programu.

Pokud je nastavena jedna nebo více funkcí, před spuštěním programu se uji‐ stěte, že příslušné kontrolky svítí.

5.1 MyFavourite

Pomocí této funkce můžete nastavit a uložit do paměti váš často používaný program.

Do paměti lze uložit pouze jeden pro‐ gram. Nové nastavení zruší nastavení předchozí.

Jak uložit program do paměti

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.

2. Nastavte program, který chcete uložit do pa‐ měti. S programem lze také navolit použitel‐ né funkce. Funkce Multitab a Delay nelze uložit do paměti.

3. Stiskněte a podržte MyFavourite, dokud ne‐ začne rychle blikat programová lišta.

Jak nastavit program MyFavourite

1. Stiskněte MyFavourite. Kontrolky programu a funkcí týkajících se nastavení MyFavourite se rozsvítí.

• Na displeji se zobrazí délka programu.

5.2 TimeSaver

Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody. Mycí a sušicí fáze jsou kratší. Celková délka programu se sníží o přibližně 50 %.

Výsledky mytí jsou stejné jako u normální délky programu. Výsledky sušení se mohou snížit.

Jak zapnout funkci TimeSaver

1. Stiskněte TimeSaver. Příslušná kontrolka a programová lišta se rozsvítí. Na displeji mů‐ žete vidět aktualizaci délky programu.

• Pokud tuto funkci nelze s daným progra‐ mem použít, příslušná kontrolka třikrát ry‐ chle zabliká a poté zhasne. Programová lišta se nerozsvítí.

5.3 Multitab

Tuto funkci zapněte pouze, když používáte kom‐ binované mycí tablety.

Tato funkce vypne dávkování soli a leštidla.

Příslušné kontrolky zůstanou zhasnuté.

Délka programu se může zvýšit.

Jak zapnout funkci Multitab

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.

2. Stiskněte Option, dokud se nerozsvítí kon‐ trolka Multitab.

Funkce zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete.

Stiskněte Option, dokud nezhasne kontrolka Mul‐ titab.

Chcete-li použít kombinované mycí tablety před tím, než začnete odděleně používat mycí prostředek, sůl do myčky a leštidlo, postupujte následovně:

1. Vypněte funkci Multitab.

2. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší stu‐ peň.

3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný.

4. Spusťte nejkratší program s oplachovací fází bez mycího prostředku a bez nádobí.

5. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti vo‐ dy ve vaší oblasti.

6. Seřiďte dávkování leštidla.

Č ESKY

5.4 XtraPower

Pomocí této funkce se zvýší tlak vody ve fázích předmytí a mytí o 40 %. Výsledky mytí jsou velmi dobré také u velmi znečištěného nádobí.

Jak zapnout funkci XtraPower

1. Stiskněte Option, dokud se nerozsvítí kon‐ trolka XtraPower. Na displeji můžete vidět aktualizaci délky programu.

• Pokud tuto funkci nelze použít s daným programem, příslušná kontrolka se neroz‐ svítí.

• Když probíhá fáze sušení, zařízení otevře dvířka spotřebiče a nechá je otevřená.

• Na konci programu se zařízení zatáhne spolu s dvířky spotřebiče. Spotřebič se automaticky vypne.

43

5.5 AutoOpen

Tato funkce nabízí dobré výsledky sušení při menší spotřebě energie.

Tato funkce se zapne automaticky, když nastaví‐ te program . Rozsvítí se kontrolka Au‐ toOpen.

Tuto funkci není možné nastavit spolu s ostatní‐ mi programy.

POZOR

Nepokoušejte se zavřít dvířka spotřebi‐ če, zatímco je zařízení udržuje otevřená. Spotřebič by se mohl poško‐ dit.

Pokud chcete vypnout funkci AutoOpen, stiskně‐ te AutoOpen. Příslušná kontrolka zhasne.

V tomto stavu se spotřeba energie daného pro‐ gramu zvýší.

5.6 Zvuková signalizace

V případě poruchy spotřebiče zazní zvukové sig‐ nály. Tyto zvukové signály nelze vypnout.

Další zvuková signalizace se také spustí po do‐ končení programu. Zvuková signalizace je ve vý‐ chozím nastavení vypnutá, ale je možné ji za‐ pnout.

Jak zapnout zvukovou signalizaci na konci programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.

2. Na několik sekund stiskněte Reset.

3. Současně stiskněte a podržte Delay a Au‐ toOpen, dokud nezačnou blikat kontrolky

,

4. Stiskněte Delay.

a .

• Kontrolky nou.

Kontrolka

a

dále bliká.

zhas‐

• Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

Zvuková signalizace zapnuta

Zvuková signalizace vypnuta

5. Stisknutím Delay změňte nastavení.

6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypne‐ te a potvrdíte nastavení.

44 www.electrolux.com

6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčo‐ vače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší ob‐ lasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody.

Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti zjistíte u místního vodárenského podniku.

2. Naplňte zásobník na sůl.

3. Naplňte dávkovač leštidla.

4. Otevřete vodovodní kohoutek.

5. Během provozu mohou ve spotřebiči zůstat zbytky. Odstraníte je spuštěním libovolného programu. Nepoužívejte mycí prostředek a nevkládejte nic do košů.

Pokud používáte kombinované mycí ta‐ blety, zapněte funkci Multitab.

6.1 Seřízení změkčovače vody

Tvrdost vody

Německé stupně

(°dH)

51 - 70

43 - 50

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

Francouzské stupně

(°fH)

91 - 125

76 - 90

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7 mmol/l

9.1 - 12.5

7.6 - 9.0

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

1) Výchozí nastavená poloha.

2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.

Změkčovač vody musíte nastavit ručně a elektronicky.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

Ruční nastavení

Clarkovy stupně

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Změkčovač vody nastavení

Ruční Elektro‐ nické

2

1)

1

1

2

1)

1

1

2)

2

1)

2

1)

2

1)

2

1)

Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2.

8

7

10

9

6

3

2

5

1)

4

1

2)

Elektronické nastavení

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.

2. Na několik sekund stiskněte Reset.

3. Současně stiskněte a podržte Delay a Au‐ toOpen, dokud nezačnou blikat kontrolky

,

4. Stiskněte MyFavourite.

a

Kontrolky a

.

zhasnou.

6.2 Plnění zásobníku na sůl

Č ESKY 45

• Kontrolka

dále bliká.

• Na displeji se zobrazí aktuální nastavení změkčovače vody. Např.: = stupeň

5.

5. Opětovným stisknutím MyFavourite změňte nastavení.

6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypne‐ te a potvrdíte nastavení.

2.

3.

4.

1.

5.

Otočením víčka směrem doleva otevřete zá‐ sobník na sůl.

Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění).

Naplňte zásobník na sůl solí do myčky.

Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zá‐ sobníku na sůl.

Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.

POZOR

Při plnění může ze zásobníku na sůl unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koro‐ ze. Po naplnění zásobníku na sůl jí za‐ bráníte spuštěním programu.

6.3 Plnění dávkovače leštidla

A B

M AX

+

4

3

2

1

-

C

D

1.

2.

3.

4.

Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a otevřete víčko (C).

Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně však po značku „MAX“.

Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se netvořilo přílišné množství pěny.

Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.

Voličem můžete nastavit dávkované množství (B) jeho otočením do polohy 1

(nejmenší množství) až 4 (největší množství).

46 www.electrolux.com

7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Otevřete vodovodní kohoutek.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.

• Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte zásobník na sůl.

• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, do‐ plňte dávkovač leštidla.

7.1 Použití mycího prostředku

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

3. Naplňte koše.

4. Přidejte mycí prostředek.

5. Nastavte a spusťte správný program pro da‐ ný druh náplně a stupeň znečištění.

1.

2.

3.

4.

5.

Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a otevřete víčko (C).

Mycím prostředkem naplňte komoru (A).

Pokud má program fázi předmytí, naneste na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu mycího prostředku.

Pokud používáte mycí tablety, vložte tabletu do komory (A).

Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.

7.2 Nastavení a spuštění programu

Funkce Auto Off

Tato funkce ke snížení spotřeby energie automa‐ ticky vypne spotřebič po několika minutách, když:

• Nezavřeli jste dvířka.

• Nestisknuli jste Start pro spuštění programu.

• Dokončí se program.

Spuštění programu bez odloženého startu

1. Otevřete vodovodní kohout.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič. Rozsvítí se kontrolka a délka po‐ sledního nastaveného programu.

3. Zavřete dvířka spotřebiče.

4. Nastavte program.

• Pokud chcete spustit poslední nastavený program, stiskněte Start.

• Pokud chcete nastavit program MyFavou‐ rite, stiskněte MyFavourite. Kontrolky pro‐ gramu a funkcí týkajících se nastavení

MyFavourite se rozsvítí.

• Pokud chcete nastavit jiný program, opě‐ tovně stiskněte Program, dokud se neroz‐ svítí kontrolka programu, který chcete na‐ stavit. Také lze nastavit použitelné funkce.

Na displeji se zobrazí délka programu.

5. Stiskněte Start ke spuštění programu.

• Když se spustí program, zobrazí se pouze délka programu a programová lišta. Po‐ kud chcete vidět, který program a funkce jsou nastaveny, stiskněte kterékoli dotyko‐ vé tlačítko (ne však Reset). Na několik se‐ kund se zobrazí nastavený program a funkce.

• Délka programu se začne snižovat v kro‐ cích po jedné minutě.

Spuštění programu s odloženým startem

1. Nastavte program.

2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud se na displeji nezobrazí čas odloženého startu, který chcete nastavit (1–24 hodin). Rozsvítí se kontrolka Delay. Kontrolka programu, pro‐ gramová lišta a kontrolky funkcí již nejsou zobrazeny.

3. Stiskněte Start ke spuštění odpočtu.

• Pokud chcete vidět, který program a funk‐ ce jsou nastaveny, stiskněte kterékoli do‐ tykové tlačítko (ne však Reset). Na něko‐ lik sekund se zobrazí nastavený program a funkce.

Po dokončení odpočtu se spustí nastavený pro‐ gram.

Otevření dvířek za chodu spotřebiče

Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče.

Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokra‐ čovat od okamžiku přerušení.

Zrušení odloženého startu během jeho odpočítávání

1. Stiskněte a podržte Reset, dokud se nezo‐ brazí délka nastaveného programu.

2. Stiskněte Start ke spuštění programu.

Zrušení odloženého startu také zruší nastavené funkce (kromě funkce Multi‐ tab). Před stisknutím Start se ujistěte, že jste opět nastavili příslušné funkce.

Zrušení programu

Na několik sekund stiskněte a podržte Reset.

Č ESKY

Před spuštěním nového programu zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí prostředek.

47

Na konci programu

Na displeji se zobrazí 0:00.

• Kontrolka programu se přestane zobrazovat.

• Všechny segmenty programové lišty svítí.

1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo vyčkejte, až funkce Auto Off automaticky vypne spotřebič.

2. Zavřete vodovodní kohoutek.

Důležité upozornění

• Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poško‐ dí.

• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a po‐ tom z koše horního.

• Na stěnách a dvířkách spotřebiče může být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než nádobí.

8. TIPY A RADY

8.1 Změkčovač vody

Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů, které mohou způsobit poškození spotřebiče a

špatné výsledky mytí. Změkčovač vody tyto mi‐ nerály neutralizuje.

Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a v dobrém stavu. Je důležité nastavit správný stu‐ peň změkčovače vody. Zajistíte tak, že změkčo‐ vač vody bude používat správné množství soli do myčky a vody.

8.2 Použití soli, leštidla a mycího prostředku

• Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné vý‐ robky by mohly spotřebič poškodit.

• Leštidlo během poslední oplachovací fáze umožňuje usušení nádobí bez šmouh a skvrn.

• Kombinované tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a další přísady. Ujistěte, že jsou tyto tablety vhodné pro tvrdost vody ve vaší oblasti. Řiďte se pokyny na balení výrob‐ ků.

Pokud chcete použít tyto tablety při nevhodné tvrdosti vody, musíte zároveň použít sůl do myčky. Nejprve zapněte funkci Multitab, poté nastavte změkčovač vody na tvrdost vody ve vaší oblasti a použijte sůl do myčky.

• Mycí tablety se u krátkých programů zcela ne‐ rozpustí. Abyste zabránili usazování zbytků mycího prostředku na nádobí, doporučujeme používat tablety s dlouhými programy.

Nepoužívejte větší množství mycího prostředku, než je správné. Řiďte se po‐ kyny na balení mycího prostředku.

8.3 Plnění košů

Viz přiložený leták s příklady plnění ko‐

šů.

48 www.electrolux.com

• Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, kte‐ ré je bezpečné mýt v myčce.

• Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku mědi nebo cínu.

• Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry).

• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.

• Připálené zbytky jídel snadno odstraníte, když hrnce a pánve necháte před vložením do spotřebiče odmočit ve vodě.

• Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) po‐ kládejte dnem vzhůru.

• Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory ne‐ lepily k sobě. Lžíce smíchejte s ostatními příbory.

• Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedo‐ týkají.

• Malé kusy nádobí vložte do košíčku na příbo‐ ry.

• Lehké kusy nádobí vložte do horního koše.

Zajistěte, aby se jednotlivé kusy nádobí nehý‐ baly.

• Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.

8.4 Před spuštěním programu

Zkontrolujte, zda:

• Filtry jsou čisté a správně nainstalované.

• Ostřikovací ramena nejsou zanesená.

• Rozmístění nádobí v koších je správné.

• Program je vhodný pro daný druh náplně a stupeň znečištění.

• Používá se správné množství mycího prostředku.

• Je doplněna sůl do myčky a leštidlo (pokud nepoužíváte kombinované mycí tablety).

• Víčko zásobníku na sůl je dotažené.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ

Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐ strčku ze zásuvky.

9.1 Čištění filtrů

C

C

Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ra‐ mena snižují výsledky mytí.

Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1.

Otočte filtrem (A) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej.

A

B

A1

A2

2.

3.

4.

5.

Filtr (A) rozmontujete oddělením částí (A1) a (A2).

Vyjměte filtr (B).

Filtry vyčistěte vodou.

Vraťte filtr (B) na jeho původní místo. Uji‐ stěte se, že je správně umístěn pod dvěma vodícími drážkami (C).

6.

Č ESKY 49

Sestavte filtr (A) vložte jej na jeho místo ve filtru (B). Otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

Nesprávné umístění filtrů může mít z následek špatné výsledky mytí a poško‐ zení spotřebiče.

9.2 Čištění ostřikovacích ramen

Ostřikovací ramena nevyjímejte.

Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech za‐ nesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým předmětem.

9.3 Čištění vnějších ploch

Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.

Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Ne‐ používejte prostředky s drsnými částicemi, drá‐ těnky nebo rozpouštědla.

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během pro‐ vozu zastavuje.

Před kontaktováním servisního střediska se po‐ kuste závadu odstranit sami pomocí níže uvede‐ ných informací.

U některých poruch se na displeji zobrazí výstra‐ žný kód:

Problém

Nelze zapnout spotřebič.

Nespustil se program.

Spotřebič se neplní vodou.

Spotřebič nevypouští vodu.

- Spotřebič se neplní vodou.

- Spotřebič nevypouští vodu.

- Je aktivován systém proti vyplavení.

UPOZORNĚNÍ

Před kontrolou spotřebič vypněte.

Možné řešení

Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuv‐ ky.

Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či ji‐ stič.

Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.

Stiskněte Start.

Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.

Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.

Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.

Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodá‐ renský podnik.

Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.

Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.

Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.

Ujistěte se, že není zanesený sifon.

50 www.electrolux.com

Problém

Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný kód, obraťte se na autorizované servisní středisko.

10.1 Pokud nejsou výsledky mytí a sušení uspokojivé

Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo modravý potah

• Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Oto‐ čte voličem leštidla do nižší polohy.

• Nadměrné množství mycího prostředku.

Skvrny a suché vodní kapky na skle a na nádobí

• Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Oto‐ čte voličem leštidla do vyšší polohy.

• Příčinou může být kvalita mycího prostředku.

Nádobí je vlhké

• Program neobsahuje sušicí fázi nebo sušicí fáze používá příliš nízkou teplotu.

• Dávkovač leštidla je prázdný.

• Příčinou může být kvalita leštidla.

• Příčinou může být kvalita kombinovaných my‐ cích tablet. Zkuste jinou značku nebo zapněte dávkovač leštidla a použijte leštidlo spolu s kombinovanými mycími tabletami.

Možné řešení

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.

Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autori‐ zované servisní středisko.

Další možné příčiny naleznete v části

„TIPY A RADY“.

10.2 Jak zapnout dávkovač leštidla

K zapnutí dávkovače leštidla může dojít pouze se zapnutou funkcí Multitab.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.

2. Na několik sekund stiskněte Reset.

3. Současně stiskněte a podržte Delay a Au‐ toOpen, dokud nezačnou blikat kontrolky

,

4. Stiskněte TimeSaver.

Kontrolky

• Kontrolka

a

a .

zhasnou.

dále bliká.

• Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

Dávkovač leštidla vypnutý

Dávkovač leštidla zapnutý

5. Stisknutím TimeSaver změňte nastavení.

6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypne‐ te a potvrdíte nastavení.

7. Seřiďte dávkování leštidla.

8. Naplňte dávkovač leštidla.

11. TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry

Připojení k elektrické síti

Tlak přívodu vody

Přívod vody

1)

Kapacita

Šířka / Výška / Hloubka (mm)

Viz typový štítek.

Napětí

Frekvence

Min. / max. (bar / MPa)

Studená nebo teplá voda

2)

Jídelní soupravy

596 / 818 - 898 / 575

220-240 V

50 Hz

(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 ) max. 60 °C

12

Č ESKY 51

Příkon Režim zapnuto 0.10 W

Režim vypnuto 0.10 W

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.

12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem .

Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

52 www.electrolux.com

SISUKORD

1. OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2. SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3. JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4. PROGRAMMID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5. VALIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6. ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9. PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

10. VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

11. TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

SULLE MÕELDES

Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal

Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

Külastage meie veebisaiti:

Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: www.electrolux.com

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.

Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Hoiatus / oluline ohutusinfo.

Üldine info ja nõuanded

Keskkonnainfo

Jäetakse õigus teha muutusi.

EESTI 53

1. OHUTUSJUHISED

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasu‐ tada.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

HOIATUS

Lämbumise, vigastuse või püsiva kah‐ justuse oht!

• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega füüsi‐ lise või sensoorse puudega inimestel ega isi‐ kutel, kel puuduvad selleks vajalikud kogemu‐ sed või oskused. Kui nad seadet siiski kasuta‐ vad, peab neid selle töö juures jälgima isik, kes nende turvalisuse eest vastutab.

• Ärge lubage lastel seadmega mängida.

• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.

• Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaama‐ tuna.

• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uk‐ sest eemal, kui see on avatud.

1.2 Paigaldamine

• Eemaldage kõik pakkematerjalid.

• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐ sutada.

• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille tempera‐ tuur on alla 0 °C.

• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐ juhiseid.

• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale.

Elektriühendus

HOIATUS

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

• Seade peab olema maandatud.

• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.

Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.

• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa.

• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐ kaableid.

• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja va‐ hetada, siis pöörduge meie teeninduskeskus‐ se.

• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.

• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐ blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.

• Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut mär‐ gade kätega.

• See seade vastab EÜ direktiividele.

Veeühendus

• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.

• Enne seadme ühendamist uute torude või pi‐ kalt kasutamata torudega laske neist vett läbi voolata, kuni vesi jääb puhtaks.

• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.

• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja katte‐ ga sisemine toitejuhe.

HOIATUS

Ohtlik pinge.

• Kui vee sisselaskevoolik on on kahjustada saanud, eemaldage pistik koheselt seinakon‐ taktist. Vee sisselaskevooliku asendamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.

1.3 Kasutamine

• See seade on mõeldud kasutamiseks kodu‐ ses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:

– kauplustes, kontorites ja mujal, kus on töö‐ tajatele mõeldud köögid;

– talumajapidamistes;

54 www.electrolux.com

– hotellides, motellides ja muudes majutus‐ kohtades;

– hommikusöögiga-tüüpi ööbimiskohtades.

HOIATUS

Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

• Pange noad ja teravate otsadega söögiriistad söögiriistade korvi otsaga allapoole või hori‐ sontaalasendis.

• Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral võib keegi selle otsa komistada.

• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.

• Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud.

Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhi‐ seid.

• Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud vett.

• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne, kui programm on lõppenud. Nõudele võib olla jää‐ nud pesuainet.

• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma auru.

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐ dunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.

1.4 Sisevalgusti

Sisevalgusti vahetamiseks võtke ühendust tee‐ ninduskeskusega.

1.5 Jäätmekäitlus

HOIATUS

Lämbumis- või vigastusoht!

• Eemaldage seade vooluvõrgust.

• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐ sake ära.

• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist.

2. SEADME KIRJELDUS

1 2

11

10

1

2

3

Ülemine pihustikonsool

Alumine pihustikonsool

Filtrid

9 8 7 6 5 4 3

4

5

6

Andmesilt

Soolamahuti

Vee kareduse mõõdik

7

8

9

10

Loputusvahendi jaotur

Pesuaine jaotur

Söögiriistade korv

Alumine korv

3. JUHTPANEEL

1

EESTI 55

11

Ülemine korv

Sellel nõudepesumasinal on sisevalgus‐ ti, mis süttib, kui uks avatakse ja kustub, kui uks suletakse.

Auto Off Program

50º

AutoFlex

45º-70º

FlexiWash

50º-65º

Intensive

70º

1 Hour

55º

Quick Plus

60º

Rinse & Hold XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option AutoOpen Start 3 sec

Save MyFavourite

2 3 4 5 6 7

Reset

14

13

12 11 10

9 8

1

2

3

4

5

6

Sisse/välja-nupp

Program-puutenupp

MyFavourite-puutenupp

Programmide indikaatorid

Indikaatorid

Delay-puutenupp

Option-puutenupp

7

Indikaatorid Kirjeldus

8

9

10

11

12

13

14

Start-puutenupp

AutoOpen-puutenupp

Ekraan

Programmiriba

Indikaatorid

TimeSaver-puutenupp

Reset-puutenupp

Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal on see indikaator alati väljas.

Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise ajal on see indikaator alati väljas.

Ukse indikaator. Süttib, kui uks on lahti või ei ole korralikult suletud.

TimeSaver-indikaator.

Delay-indikaator.

XtraPower-indikaator.

Multitab-indikaator.

56 www.electrolux.com

Indikaatorid Kirjeldus

Hägusussensori indikaator. Süttib, kui programmi AUTO sensor töötab.

Sensori töötamise ajal põleb ainult vastav indikaator. Ükski teine indikaator, ekraan ega programmiriba ei põle. Need süttivad uuesti siis, kui hägusus‐ sensori indikaator kustub.

AutoOpen-indikaator.

3.1 Programmiriba

Programmiribal kuvatakse programmi ja valikuga

TimeSaver seotud info.

Programmi algus ja kulg

Programmi käivitumisel vilguvad programmiriba 2 külgmist segmenti.

Programmi töötamise ajal süttivad ühtlaselt põlema keskmi‐ sed segmendid; 2 külgmist segmenti jätkavad vilkumist.

Kui programm saab läbi, süttivad kõik segmendid ühtlaselt põlema.

Programmiriba ja valik TimeSaver

Kui valite programmi, millega saab kasutada funktsiooni Ti‐ meSaver, põlevad kõik programmiriba segmendid ühtlaselt.

Kui valite funktsiooni TimeSaver, jääb ühtlaselt põlema ai‐ nult keskmine segment.

4. PROGRAMMID

Programm

1)

4)

3)

Määrdumisaste

Nõude tüüp

Tavaline määrdumine

Lauanõud ja söögiriis‐ tad

Kõik

Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid

Erineva määrdumisega nõud

Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid

Programmi faasid

Eelpesu

Pesu 50 °C

Loputused

Kuivatamine

Eelpesu

Pesu alates 45 °C kuni 70

°C

Loputused

Kuivatamine

Eelpesu

Pesu 50 °C ja 65 °C

Loputused

Kuivatamine

Valikud

TimeSaver

2)

AutoOpen

TimeSaver

EESTI 57

Programm

5)

Määrdumisaste

Nõude tüüp

Tugev määrdumine

Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid

Programmi faasid

Eelpesu

Pesu 70 °C

Loputused

Kuivatamine

Pesu 55 °C

Loputused

Valikud

TimeSaver

XtraPower

6)

6)

7)

Tavaline määrdumine

Lauanõud ja söögiriis‐ tad

Värske määrdumine

Lauanõud ja söögiriis‐ tad

Pesu 60 °C

Loputamine

8)

Kõik Eelpesu

1) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm testimisasutustele.)

2) Ei ole võimalik seada funktsiooni TimeSaver, kui funktsioon AutoOpen on aktiivne. Lülitage funktsioon

AutoOpen välja.

3) Seade tunneb ära korvides olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuur ja kogus, energiatarve ja programmi kestus reguleeritakse automaatselt.

4) Selle programmiga saate pesta erinevaid nõusid, millel on erinev määrdumisaste. Alumises korvis on kõrgem temperatuur ja suurem veesurve tugevalt määrdunud nõude pesemiseks (näiteks potid ja pannid).

Ülemises korvis on madalam temperatuur ja väikesem veesurve tavaliselt määrdunud nõude pesemiseks

(näiteks klaasid).

5) Selle programmi puhul kasutatakse paremate hügieeniliste tulemuste saavutamiseks loputamisel kõrget temperatuuri. Loputusfaasis püsib temperatuur 70 °C juures vähemalt 10 minutit.

6) Funktsioone TimeSaver ja XtraPower ei saa koos kasutada.

7) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused lühikese ajaga.

8) Kasutage seda programmi nõude kiireks loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide kleepumise nõudele ja ebameeldiva lõhna tekkimise seadmes.

Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.

Tarbimisväärtused

Programm

1)

Kestus

(min)

195

40 - 150

130 - 140

Energia

(kWh)

0.82

0.6 - 1.4

1.3 - 1.5

Vesi

(l)

10.2

7 - 14

14 - 15

150 - 160 1.4 - 1.6

13 - 15

50 - 60

30

1.0 - 1.1

0.8

10 - 11

9

14 0.1

4

1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad tarbimisväärtusi mõjutada.

58 www.electrolux.com

Teave testimisasutustele

Kogu vajaliku teabe saamiseks testimise kohta saatke meil aadressile: [email protected]

Pange kirja tootenumber (PNC), mis asub andmeplaadil.

5. VALIKUD

Aktiveerige või deaktiveerige valikud enne programmi käivitamist. Programmi töötamise ajal ei ole võimalik valikuid aktiveerida või deaktiveerida.

Ühe või enama valiku seadmisel veen‐ duge, et vastavad näidikud oleksid enne programmi käivitumist sees.

5.1 MyFavourite

Selle funktsiooni abil saate valida ja salvestada programmi, mida kasutate sageli.

Korraga saab salvestada vaid 1 pro‐ grammi. Uus säte tühistab eelmise.

Programmi salvestamine

1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐ da.

2. Valige programm, mida soovite salvestada.

Koos programmiga võite valida ka mõne so‐ biva lisavaliku. Funktsioone Multitab ja Delay salvestada ei saa.

3. Vajutage ja hoidke MyFavourite, kuni pro‐ gramm hakkab kiirelt vilkuma.

Kuidas valida programmi MyFavourite

1. Vajutage MyFavourite. Programmiga MyFa‐ vourite ja sellega seotud valikute indikaatorid süttivad

• Ekraanil kuvatakse programmi kestus.

5.2 TimeSaver

See valik tõstab veesurvet ja -temperatuuri. Pe‐ su- ja kuivatusfaasid on lühemad. Programmi ko‐ gukestus väheneb ligikaudu 50%.

Pesutulemus on sama mis tavalise programmi kestuse puhulgi. Kuivatustulemused võivad olla kehvemad.

Valiku TimeSaver sisselülitamine

1. Vajutage TimeSaver. Süttivad vastav indi‐ kaator ja programmiriba. Ekraanil kuvatakse uus programmi kestus.

• Kui valik programmiga ei sobi, vilgub vas‐ tav indikaator kiiresti 3 korda ning seejärel kustub. Programmiriba ei sütti.

5.3 Multitab

Käivitage see valik ainult pesuaine kombi-tablet‐ te kasutades.

See valik peatab loputusvahendi ja soola kasuta‐ mise. Vastavad indikaatorid on kustunud.

Programmi kestus võib pikeneda.

Valiku Multitab sisselülitamine

1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐ da.

2. Vajutage Option-nuppu, kuni süttib Multitabindikaator.

Valik jääb sisselülitatuks, kuni te selle välja lülita‐ te. Vajutage Option-nuppu, kuni Multitab-indikaa‐ tor kustub.

Kui te lõpetate pesuaine kombi-tablettide kasutamise, siis enne pesuaine, loputusvahendi ja nõudepesumasina soola eraldi kasutama hakkamist tehke järgmist.

1. Lülitage valik Multitab välja.

2. Seadke veepehmendaja kõrgeimale taseme‐ le.

3. Veenduge, et soolamahuti ja loputusvahendi jaotur on täis.

4. Käivitage kõige lühem programm loputusfaa‐ siga ilma pesuaine ja nõudeta.

5. Reguleerige veepehmendajat vastavalt oma piirkonna vee karedusele.

6. Reguleerige eraldatava loputusvahendi ko‐ gust.

5.4 XtraPower

See funktsioon suurendab veesurvet eelpesul ja pesu erinevates faasides 40% võrra. Pesutule‐ mused on väga head ka tugevalt määrdunud nõude korral.

Valiku XtraPower sisselülitamine

1. Vajutage Option-nuppu, kuni süttib XtraPo‐ wer-indikaator. Ekraanil kuvatakse uus pro‐ grammi kestus.

• Kui valik programmiga ei sobi, siis vastav indikaator ei sütti.

5.5 AutoOpen

See valik annab head kuivatamistulemused väik‐ sema energiatarbe juures.

EESTI 59

See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, kui te valite programmi . AutoOpen-indikaa‐ tor süttib.

Seda funktsiooni ei saa salvestada koos teiste programmidega.

• Kui kuivatustsükkel töötab, avab seade ukse ja hoiab selle poolavatuna.

• Programmi lõpus tõmmatakse seade ja sead‐ me uks sisse. Seade lülitub automaatselt väl‐ ja.

ETTEVAATUST

Ärge üritage seadme ust sulgeda, kui seade hoiab ust poolavatuna. See võib seadet kahjustada.

Kui soovite programmi AutoOpen välja lülitada, siis vajutage AutoOpen. Vastav indikaator kus‐ tub.

Selles režiimis programmi energiatarve suure‐ neb.

5.6 Helisignaalid

Helisignaalid käivituvad, kui seadmel tekib rike.

Neid helisignaale ei ole võimalik välja lülitada.

Programmi lõpus kõlab samuti helisignaal. Vaiki‐ misi on see signaal välja lülitatud, aga selle saab sisse lülitada.

Programmi lõpus kõlava helisignaali sisse lülitamine

1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐ da.

2. Vajutage Reset mõne sekundi jooksul.

3. Vajutage ja hoidke samaaegselt Delay ja Au‐ toOpen, kuni indikaatorid ,

ja

4. Vajutage Delay.

• Indikaatorid tuvad.

hakkavad vilkuma.

ja

Indikaator jääb vilkuma.

• Ekraanil kuvatakse kehtiv säte.

kus‐

Helisignaal on sisse lülitatud

Helisignaal on välja lülitatud

5. Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu De‐ lay.

6. Vajutage seadme väljalülitamiseks ja sätte kinnitamiseks sisse/välja-nuppu.

6. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Kontrollige, kas veepehmendaja on regulee‐ ritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele.

Vajadusel reguleerige veepehmendajat. Piir‐ konna vee kareduse kohta saate teavet ko‐ halikult vee-ettevõttelt.

2. Täitke soolamahuti.

60 www.electrolux.com

3. Täitke loputusvahendi jaotur.

4. Keerake veekraan lahti.

5. Seadmes võib olla tootmisjääke. Nende ee‐ maldamiseks käivitage programm. Ärge ka‐ sutage pesuainet ega pange nõusid korvi‐ desse.

Pesuaine kombi-tablettide kasutamisel aktiveerige valik Multitab.

6.1 Veepehmendaja reguleerimine

Vee karedus

Saksa kraadid

(°dH)

51 - 70

43 - 50

Prantsuse kraadid

(°fH)

91 - 125

76 - 90 mmol/l

9.1 - 12.5

7.6 - 9.0

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7

1) Tehaseseadistus.

2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.

Veepehmendajat tuleb reguleerida nii käsitsi kui ka elektrooniliselt.

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

Käsitsi reguleerimine

Clarke'i kraadid

64 - 88

53 - 63

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

2

1)

2

1)

1

1

1

Veepehmendaja reguleerimine

Käsitsi

2

1)

Elek‐ troonili‐ ne

10

2

1)

9

2

1)

2

1)

8

7

6

5

4

3

2

1)

1

2)

1

2)

Keerake vee kareduse mõõdik asendisse 1 või 2.

Elektrooniline reguleerimine

1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐ da.

2. Vajutage Reset mõne sekundi jooksul.

3. Vajutage ja hoidke samaaegselt Delay ja Au‐ toOpen, kuni indikaatorid ,

ja hakkavad vilkuma.

4. Vajutage MyFavourite.

Indikaatorid vad.

ja kustu‐

• Indikaator

jääb vilkuma.

• Ekraanil kuvatakse veepehmendaja ole‐ masolev säte. Nt = 5. tase.

5. Sätte muutmiseks vajutage korduvalt MyFa‐ vourite-nuppu.

EESTI 61

6. Vajutage seadme väljalülitamiseks ja sätte kinnitamiseks sisse/välja-nuppu.

6.2 Soolamahuti täitmine

1.

2.

3.

4.

5.

Keerake korki vastupäeva ja avage soola‐ mahuti.

Valage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult esimesel korral).

Täitke soolamahuti nõudepesumasina soo‐ laga.

Eemaldage sool soolamahuti avause üm‐ bert.

Soolamahuti sulgemiseks keerake selle kor‐ ki päripäeva.

ETTEVAATUST

Vesi ja sool võivad soolamahutist täitmi‐ se ajal välja tulla. Roosteoht! Selle välti‐ miseks käivitage pärast soolamahuti täitmist programm.

6.3 Loputusvahendi jaoturi täitmine

A B

M AX

+

4

3

2

1

-

C

D

3.

4.

1.

2.

Vajutage vabastusnuppu (D), et avada kaas

(C).

Täitke loputusvahendi jaotur (A) kuni tähise‐ ni "max".

Eemaldage mahaläinud loputusvahend ima‐ va lapiga, et ei tekiks liiga palju vahtu.

Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp lukustub asendisse.

Aine eraldumiskogust määravat valiku‐ nuppu (B) saate keerata asendite 1

(väikseim kogus) ja 4 (suurim kogus) vahel.

7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

1. Keerake veekraan lahti.

2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐ da.

• Kui soolaindikaator põleb, täitke soolama‐ huti.

• Kui loputusvahendi indikaator põleb, täitke loputusvahendi jaotur.

3. Pange nõud korvidesse.

4. Lisage pesuaine.

5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja määr‐ dumisastmele vastav programm.

62 www.electrolux.com

7.1 Pesuaine kasutamine

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

1.

2.

3.

4.

5.

Vajutage vabastusnuppu (B), et avada kaas

(C).

Pange pesuaine lahtrisse (A).

Kui pesuprogramm sisaldab ka eelpesu, pange väike kogus pesuainet seadme ukse sisemisele küljele.

Kui kasutate pesuainetablette, pange tablett lahtrisse (A).

Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp lukustub asendisse.

7.2 Programmi valimine ja käivitamine

Funktsioon Auto Off

Energiatarbe vähendamiseks lülitab see funktsi‐ oon seadme automaatselt mõne minuti pärast välja järgmistel juhtudel.

• Te pole ust sulgenud.

• Te ei ole vajutanud programmi käivitamiseks nuppu Start.

• Programmi lõppemisel.

Programmi käivitamine ilma viitkäivituseta

1. Keerake veekraan lahti.

2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐ da. Süttib viimati valitud programmi indikaa‐ tor ja programmi kestus.

3. Sulgege seadme uks.

4. Valige programm.

• Kui soovite valida viimati valitud program‐ mi, vajutage Start.

• Kui soovite valida programmi MyFavouri‐ te, vajutage MyFavourite. Programmiga

MyFavourite ja sellega seotud valikute in‐ dikaatorid süttivad.

• Kui soovite valida mõnda teist programmi, vajutage järjest Program, kuni süttib soo‐ vitud programmi indikaator. Võite valida ka mõne sobiva lisavaliku.

Ekraanil kuvatakse programmi kestus.

5. Vajutage Start, et programm käivitada.

• Kui programm käivitub, on kuvatud ainult programmi kestus ja programmiriba. Kui tahate näha, milline programm ja milised funktsioonid on valitud, siis vajutage puu‐ tenuppu (mitte Reset). Valitud program‐ mid ja funktsioonid kuvatakse mõneks se‐ kundiks.

• Programmi kestuse näit hakkab vähene‐ ma 1-minutiliste sammudega.

Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Valige programm.

2. Vajutage järjest Delay-nuppu, kuni ekraanil kuvatakse soovitud viitkäivituse aeg (1 kuni

24 tundi). Delay-indikaator süttib. Programmi indikaatorit, programmiriba ja funktsiooni in‐ dikaatoreid enam ei kuvata.

3. Vajutage Start, et käivitada pöördloendus.

• Kui tahate näha, milline programm ja mili‐ sed funktsioonid on valitud, siis vajutage puutenuppu (mitte Reset). Valitud pro‐ grammid ja funktsioonid kuvatakse mõ‐ neks sekundiks.

Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub pro‐ gramm.

Ukse avamine seadme töö ajal

Kui te ukse avate, katkeb seadme töö. Kui pane‐ te ukse uuesti kinni, jätkub seadme töö kohast, kus see katkes.

Viitkäivituse tühistamine pöördloenduse ajal

1. Vajutage ja hoidke Reset, kuni süttib valitud programmi kestus.

2. Vajutage Start, et programm käivitada.

Viitkäivituse tühistamine tühistab ka va‐ litud funktsioonid (välja arvatud Multi‐ tab). Ärge unustage enne Start vajuta‐ mist funktsioone uuesti valida.

Programmi tühistamine

Vajutage ja hoidke Reset mõne sekundi jooksul.

Enne uue programmi käivitamist veen‐ duge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.

Programmi lõpus

Ekraanil kuvatakse 0:00.

• Programmi indikaator kustub.

• Kõik programmiriba segmendid põlevad ühtla‐ selt.

EESTI 63

1. Vajutage sisse/välja-nuppu või oodake, kuni funktsioon Auto Off seadme automaatselt välja lülitab.

2. Sulgege veekraan.

Tähelepanu

• Laske nõudel jahtuda, enne kui need sead‐ mest välja võtate. Tulised nõud purunevad kergesti.

• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest korvist, seejärel ülemisest korvist.

• Seadme külgedel ja uksel võib olla vett. Roos‐ tevaba teras jahtub kiiremini kui lauanõud.

8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

8.1 Veepehmendaja

Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale, mis võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada halvemaid pesutulemusi. Veepehmendaja neu‐ traliseerib need mineraalid.

Nõudepesumasina sool hoiab veepehmendaja puhtana ning õigetes tingimustes. Kindlasti tuleb valida õige veepehmendaja tase. See tagab, et veepehmendaja kasutab õiges koguses nõude‐ pesumasina soola ja vett.

8.2 Soola, loputusvahendi ja pesuaine kasutamine

• Kasutage ainult nõudepesumasina jaoks mõeldud soola, loputusvahendit ja pesuainet.

Teised tooted võivad seadet kahjustada.

• Loputusvahendi manustamine viimase lopu‐ tustsükli ajal aitab ära hoida triipude ja plekki‐ de tekkimise kuivatamisel.

• Kombi-pesutabletid sisaldavad nii pesu- ja lo‐ putusvahendit kui ka teisi aineid. Veenduge, et tabletid sobiksid teie piirkonna vee karedu‐ sega. Vaadake tootepakendil olevat juhendit.

Kui soovite neid tablette kasutada vee karedu‐ sastmest hoolimata, tuleks kasutada ka nõu‐ depesumasina soola. Lülitage esmalt sisse

Multitab-funktsioon, seejärel seadke veepeh‐ mendaja tase piirkonna vee karedusele vasta‐ vaks ja kasutage nõudepesumasina soola.

• Lühikeste programmidega ei jõua pesuaineta‐ bletid täielikult lahustuda. Et nõudele ei jääks pesuainejääke, soovitatakse pesuainetablette kasutada ainult pikkade programmidega.

Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui ette nähtud. Vt pesuaine pakendil ole‐ vaid juhiseid.

8.3 Korvide täitmine

Korvide täitmise kohta leiate näiteid kaasasolevast brošüürist.

• Kasutage seadet ainult nõudepesumasina‐ kindlate nõude pesemiseks.

• Ärge pange seadmesse puust, sarvest, alumii‐ niumist, tinast ega vasest esemeid.

• Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid

(käsnu või lappe).

• Eemaldage nõudelt toidujäägid.

• Kõrbenud toidujääkide hõlpsaks eemaldami‐ seks leotage potte ja panne enne seadmesse panekut vees.

• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja pannid) masinasse avausega allapoole.

• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud ükstei‐ se küljes kinni ei oleks. Pange lusikad teiste söögiriistade juurde.

• Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel kokku.

• Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.

64 www.electrolux.com

• Pange kerged esemed ülemisse korvi. Veen‐ duge, et need liikuma ei pääseks.

• Enne programmi käivitamist veenduge, et pi‐ hustikonsool saab vabalt liikuda.

8.4 Enne programmi käivitamist

Veenduge järgmises.

• Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.

• Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.

• Esemete paigutus korvides on õige.

• Valitud programm sobib pestavate esemete tüübi ja määrdumisastmega.

• Kasutatav pesuainekogus on õige.

• Nõudepesumasina sool ja loputusvahend on mahutites (juhul, kui te ei kasuta kombi-pesu‐ tablette).

• Soolamahuti kork on kindlalt kinni.

9. PUHASTUS JA HOOLDUS

HOIATUS

Enne hooldust lülitage seade välja ja

ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Mustad filtrid ja ummistunud pihustikon‐ soolid põhjustavad halvemaid pesemis‐ tulemusi.

Kontrollige nende seisukorda regulaar‐ selt; vajadusel puhastage.

9.1 Filtrite puhastamine

C

1.

Pöörake filtrit (A) vastupäeva ja võtke välja.

C

A

B

A1

A2

2.

3.

4.

5.

Filtri (A) lahtivõtmiseks tõmmake osa (A1) osa (A2) küljest lahti.

Eemaldage filter (B).

Peske filtreid voolava veega.

Pange filter (B) oma algsele kohale tagasi.

Jälgige, et see asuks täpselt kahe juhiku

(C) all.

6.

EESTI

Pange filter (A) kokku ja asetage kohale fil‐ trisse (B). Keerake päripäeva, kuni see ko‐ hale lukustub.

Filtrite ebaõige asend võib põhjustada kehva pesutulemust ja kahjustada sea‐ det.

65

9.2 Pihustikonsoolide puhastamine

Ärge pihustikonsoole eemaldage.

Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud, ee‐ maldage mustus peenikese teravaotsalise ese‐ mega.

9.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet pehme niiske lapiga.

Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid. Är‐ ge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐ me ega lahusteid.

10. VEAOTSING

Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.

Enne teenindusse pöördumist tutvuge probleemi lahendamiseks pakutava teabega.

Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil vea‐

• koodid.

- Seade ei täitu veega.

Probleem

Seade ei käivitu.

Programm ei käivitu.

Seade ei täitu veega.

Seade ei tühjene veest.

- Seade ei tühjene veest.

- Üleujutuse-vastane seade töötab.

HOIATUS

Enne kontrollima asumist lülitage seade välja.

Võimalik lahendus

Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.

Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.

Veenduge, et seadme uks on suletud.

Vajutage Start.

Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.

Veenduge, et veekraan on lahti.

Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike.

Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ette‐ võtte poole.

Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.

Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei ole ummistu‐ nud.

Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega väänatud.

Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.

66 www.electrolux.com

Probleem Võimalik lahendus

Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud.

Üleujutuse-vastane seade töötab.

Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Pro‐ gramm jätkub kohast, kus see katkes.

Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskes‐ kusse.

Kui ekraanil on teised veakoodid, pöörduge tee‐ ninduskeskusse.

10.1 Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad

Sulgege veekraan ja pöörduge teeninduskeskusse.

10.2 Loputusvahendi jaoturi sisse lülitamine

Loputusvahendi jaoturit saab sisse lülitada vaid siis, kui valik Multitab on sisse lülitatud.

1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐ da.

2. Vajutage Reset mõne sekundi jooksul.

3. Vajutage ja hoidke samaaegselt Delay ja Au‐ toOpen, kuni indikaatorid ,

Valged jooned ja plekid või sinakas kiht klaasidel ja nõudel

• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga suur. Seadke loputusvahendi eraldaja mada‐ lamasse asendisse.

• Pesuaine kogus on liiga suur

Plekid ja kuivanud veetilkade jäljed nõudel ja klaasidel

• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väi‐ ke Seadke loputusvahendi eraldaja kõrgemas‐ se asendisse.

• Põhjuseks võib olla pesuaine kvaliteet.

Nõud on märjad

• Programmil puudub kuivatustsükkel või kasu‐ tate madala temperatuuriga kuivatustsüklit.

• Loputusvahendi jaotur on tühi.

• Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.

• Põhjuseks võib olla pesuaine kombi-pesuta‐ blettide kvaliteet. Proovige mõnda teist marki või aktiveerige loputusvahendi jaotur ja kasu‐ tage loputusvahendit koos kombi-pesutabletti‐ dega.

ja

4. Vajutage TimeSaver.

Indikaatorid

hakkavad vilkuma.

ja kustuvad.

• Indikaator

jääb vilkuma.

• Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.

Loputusvahendi jaotur on väl‐ ja lülitatud

Loputusvahendi jaotur on sis‐ se lülitatud

5. Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu Ti‐ meSaver.

6. Vajutage seadme väljalülitamiseks ja sätte kinnitamiseks sisse/välja-nuppu.

7. Reguleerige eraldatava loputusvahendi ko‐ gust.

8. Täitke loputusvahendi jaotur.

Muude võimalike põhjuste kohta vt jao‐ tist "VIHJEID JA NÄPUNÄITEID".

11. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud

Elektriühendus

Kõrgus / Laius / Sügavus (mm)

Vt andmeplaati.

Pinge

Sagedus

596 / 818 - 898 / 575

220-240 V

50 Hz

EESTI 67

Veesurve

Veevarustus

1)

Mahutavus

Voolutarve

Min. / maks. (baari / MPa)

Külm või kuum vesi

Koha seaded

Ooterežiim

2)

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) maks. 60 °C

12

0.10 W

Väljas-režiim 0.10 W

1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.

2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage energiakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.

12. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse

Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.

Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals