AEG F6540PVI0P User manual

AEG F6540PVI0P User manual
FAVORIT 6540P VI
PL Instrukcja obsługi
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia
należy dokładnie przeczytać dostarczo‐
ne instrukcje. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowo‐
dowane nieprawidłową instalacją i eks‐
ploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i
osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również
dzieciom, o ograniczonych zdolnoś‐
ciach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych albo osobom bez odpo‐
wiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządze‐
nie wyłącznie pod nadzorem lub po
odpowiednim poinstruowaniu przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpie‐
czeństwo. Nie pozwalać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy prze‐
chowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przecho‐
wywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powin‐
ny znajdować się w pobliżu urządze‐
nia, gdy jego drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐
nia.
• Nie instalować ani nie używać uszko‐
dzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urzą‐
dzenia w miejscach, w których tempe‐
ratura jest niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instruk‐
cją instalacji dostarczoną wraz z urzą‐
dzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znaj‐
dujące się nad urządzeniem i w jego
pobliżu spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐
dzić węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, które nie były
używane przez dłuższy czas, należy
puścić wodę i odczekać, aż pojawi się
czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urzą‐
dzenia należy sprawdzić, czy nie ma
wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrz‐
nym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływo‐
wego należy natychmiast wyjąć wtycz‐
kę z gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z punktem serwiso‐
wym w celu wymiany węża dopływo‐
wego.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem elektrycz‐
nym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontakto‐
wać się z elektrykiem.
Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd elektrycznych
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego.
Wymianę uszkodzonego przewodu za‐
silającego należy zlecić przedstawicie‐
lowi serwisu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elek‐
trycznego dopiero po zakończeniu in‐
stalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Przy odłączaniu urządzenia nie ciąg‐
nąć za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
1.3 Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym
oraz do podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiek‐
tów mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obra‐
żeń.
• Nie zmieniać parametrów technicz‐
nych urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urzą‐
dzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić
do potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwar‐
tych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebez‐
pieczne. Należy przestrzegać instruk‐
cji bezpieczeństwa podanych na opa‐
kowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie ba‐
wić się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się deter‐
gent.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem,
wystąpieniem pożaru lub oparze‐
niami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produk‐
tów lub przedmiotów nasączonych łat‐
wopalnymi produktami w urządzeniu,
na nim lub w jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas
cyklu pracy może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐
nia.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
POLSKI
5
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
8 7
9
5 4
6
3
2.1 Wiązka światła
1 Górne ramię spryskujące
2 Dolne ramię spryskujące
• W trakcie programu czerwona wiązka
świata pojawia się na podłodze pod
drzwiami urządzenia. Po zakończeniu
programu czerwona wiązka zmienia
kolor na zielony.
• Po wystąpieniu usterki czerwone
światło miga.
3 Filtry
4 Tabliczka znamionowa
5 Zbiornik soli
6 Pokrętło ustawienia twardości wody
7 Dozownik płynu nabłyszczającego
8 Dozownik detergentu
Wiązka światła wyłącza się przy
wyłączeniu urządzenia.
9 Kosz na sztućce
10 Dolny kosz
11 Górny kosz
3. PANEL STEROWANIA
1
1 Przycisk wł./wył.
2
2 Wyświetlacz
3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
3
4
5
6
7
8
9
4 Przycisk wyboru programów (w dół)
5 Przycisk wyboru programów (w gó‐
rę)
6 Przycisk funkcji ExtraHygiene
6
www.aeg.com
7 Przycisk funkcji Multitab
8 Przycisk RESET
Wskaźniki
9 Wskaźniki
Opis
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłą‐
czony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie trwania programu
wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik zakończenia programu.
4. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
1
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 45°C lub
70°C
Płukania
Suszenie
ExtraHygiene
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 70°C
Płukania
Suszenie
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w tempe‐
raturze 60°C
Płukania
ExtraHygiene
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 50°C
Płukania
Suszenie
ExtraHygiene
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5
Średnie lub lekkie Zmywanie w tempe‐
Delikatne naczynia raturze 45°C
i szkło
Płukania
Suszenie
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w
koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz
czas trwania programu.
2) Ten program obejmuje opcję ExtraHygiene.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
POLSKI
7
4) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to
standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy).
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
1
80 - 140
0.8 - 1.3
8 - 14
2
140 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
3
30
0.8
7
4
170 - 190
0.7 - 0.8
8-9
5
60 - 70
0.6
9 - 10
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od
ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości
naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość email na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłą‐
czyć przed rozpoczęciem progra‐
mu. Opcji nie można włączyć ani
wyłączyć w czasie trwania pro‐
gramu.
Wybierając jedną lub większą
liczbę opcji, należy upewnić się,
że przed rozpoczęciem programu
włączą się odpowiednie wskaźni‐
ki.
5.1 ExtraHygiene
Ta opcja umożliwia zachowanie większej
higieny podczas zmywania. Podczas
płukania temperatura pozostaje na po‐
ziomie 70°C przez 10–14 minut.
Nacisnąć przycisk ExtraHygiene:
• Jeśli opcja działa z danym progra‐
mem, zaświeci się odpowiedni wskaź‐
nik.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, wskaźnik będzie migał przez kil‐
ka sekund, a następnie zgaśnie.
5.2 Multitab
Z tej opcji można korzystać jedynie w
przypadku używania wieloskładnikowych
tabletek z detergentem.
8
www.aeg.com
Opcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaź‐
niki są wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłu‐
żyć.
• Nacisnąć przycisk funkcji Multitab;
włączy się odpowiedni wskaźnik.
• Opcja pozostanie włączona do chwili
wyłączenia jej przez użytkownika. Na‐
cisnąć przycisk funkcji Multitab; odpo‐
wiedni wskaźnik wyłączy się.
W przypadku zaprzestania korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu, płynu
nabłyszczającego i soli do zmywarek
należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyłączyć opcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękcza‐
cza wody.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz do‐
zownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez na‐
czyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody do‐
prowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
5.3 Sygnały dźwiękowe
• Po zakończeniu programu.
• W przypadku elektronicznej regulacji
poziomu zmiękczania wody.
• W przypadku nieprawidłowego działa‐
nia urządzenia.
Ustawienie fabryczne: wł. Można
wyłączyć sygnały dźwiękowe.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania. Patrz „USTAWIANIE I URU‐
CHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przyciski (4) i (5), aż zaczną migać
wskaźniki przycisków (3), (4) i (5).
3. Nacisnąć przycisk (5).
• Wskaźniki przycisków (3) i (4) wy‐
łączą się.
• Wskaźnik przycisku (5) będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne
ustawienie sygnałów dźwiękowych.
Włączone
Wyłączone
4. Nacisnąć przycisk (5), aby zmienić
ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia.
Sygnały dźwiękowe są emitowane w na‐
stępujących warunkach:
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twar‐
dości wody doprowadzanej do urzą‐
dzenia. Jeśli nie, należy ustawić po‐
ziom zmiękczania wody. Skontakto‐
wać się z miejscowym zakładem wo‐
dociągowym, aby ustalić stopień
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się
pozostałości z procesu produkcyjne‐
go. Aby je usunąć, należy uruchomić
program. Nie należy stosować deter‐
gentu ani umieszczać naczyń w ko‐
szach.
Aby zastosować wieloskładniko‐
we tabletki z detergentem, nale‐
ży wybrać opcję Multitab.
POLSKI
9
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmięk‐
czania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elek‐
tronicz‐
na
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody nale‐
ży ustawić ręcznie oraz elektro‐
nicznie.
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości
wody w pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że ak‐
tywny jest tryb ustawiania – patrz
„USTAWIANIE I URUCHAMIANIE
PROGRAMU”.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przyciski (4) i (5), aż zaczną migać
wskaźniki przycisków (3), (4) i (5).
3. Nacisnąć przycisk (3).
• Wskaźniki przycisków (4) i (5) wy‐
łączą się.
• Wskaźnik przycisku (3) będzie
nadal migał.
• Sygnały dźwiękowe zostaną włą‐
czone (przykład: pięć sygnałów
przerywanych = poziom 5).
• Na wyświetlaczu widoczne jest us‐
tawienie zmiękczacza wody (przy‐
= poziom 5).
kład:
10 www.aeg.com
4. Naciskać przycisk (3), aby zmienić
ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia ustawienia.
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmy‐
warek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby za‐
mknąć zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydosta‐
wać woda i sól. Zagrożenie wy‐
stąpieniem korozji. Aby tego
uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabły‐
szczającego (A) najwyżej do pozio‐
mu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczają‐
cego można wyregulować za po‐
mocą pokrętła (B) pomiędzy po‐
zycją 1 (najmniejsza ilość) a po‐
zycją 4 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Należy upewnić się,
że urządzenie znajduje się w trybie
ustawiania — patrz: „Ustawianie i
uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony,
należy napełnić zbiornik soli.
POLSKI
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczają‐
cego jest włączony, napełnić do‐
zownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
11
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni pro‐
gram dla określonego rodzaju naczyń
i poziomu zabrudzenia.
7.1 Stosowanie detergentu
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawia‐
nia, aby możliwe było wykonanie niektó‐
rych czynności.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli
na wyświetlaczu pokazywane są 2 po‐
ziome paski stanu.
Jeśli na panelu sterowania wyświetlane
są inne warunki, naciskać RESET, aż
urządzenie przejdzie w tryb ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania.
3. Ustawić program.
• Właściwy numer programu miga na
wyświetlaczu.
4. Można teraz ustawić opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi
uruchomienie programu.
• Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu
pokazywany będzie czas trwania
Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce
oznaczonej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmy‐
wania wstępnego, umieścić niewiel‐
ką ilość detergentu na wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia.
W razie korzystania z tabletek do
zmywarek, włożyć tabletkę do prze‐
gródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
programu, malejący skokowo co 1
minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opó‐
źnienia, aż zostanie wyświetlony żą‐
dany czas (od 1 do 24 godzin).
• Na wyświetlaczu zacznie migać
czas opóźnienia rozpoczęcia pro‐
gramu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia
rozpoczęcia programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocz‐
nie się odliczanie czasu.
• Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu
pokazywana będzie wartość po‐
zostałego czasu opóźnienia, male‐
jąca skokowo co 1 godzinę.
Po zakończeniu odliczania program roz‐
pocznie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje
pracować. Po zamknięciu drzwi urządze‐
nie będzie kontynuować pracę od mo‐
mentu przerwania.
12 www.aeg.com
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w
trakcie odliczania
Naciskać pole RESET, aż na wyświetla‐
czu pojawią się dwie poziome linie.
Po anulowaniu opóźnienia rozpo‐
częcia programu urządzenie po‐
wraca do trybu ustawiania. Nale‐
ży wówczas ponownie ustawić
program.
Anulowanie programu
Naciskać pole RESET, aż na wyświetla‐
czu pojawią się dwie poziome linie.
Przed uruchomieniem nowego
programu należy upewnić się, że
w dozowniku znajduje się deter‐
gent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu rozlega się
przerywany sygnał dźwiękowy. Na wy‐
świetlaczu pojawia się 0 i zapala się
wskaźnik zakończenia.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐
czyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Jeśli przycisk wł./wył. nie zosta‐
nie naciśnięty, funkcja AUTO
OFF automatycznie wyłączy
urządzenie po kilku minutach.
Pozwala to zmniejszyć zużycie
energii.
Przed wyjęciem naczyń z urzą‐
dzenia należy poczekać aż os‐
tygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
Należy najpierw wyjmować na‐
czynia z dolnego, a następnie z
górnego kosza.
Na ściankach i drzwiach urzą‐
dzenia może znajdować się wo‐
da. Stal nierdzewna schładza się
szybciej niż naczynia.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów,
które mogą uszkodzić urządzenie oraz
sprawić, że efekty zmywania będą nieza‐
dowalające. Zmiękczacz wody neutrali‐
zuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim
stanie. Istotne jest ustawienie właściwe‐
go poziomu zmiękczania wody. Zapew‐
nia to stosowanie odpowiedniej ilości soli
do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy
przedstawiono w dołączonej bro‐
szurze.
• W urządzeniu należy zmywać przed‐
mioty, które są przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, alumi‐
nium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmio‐
tów, które mogą pochłaniać wodę
(gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości
przypalonych potraw, należy zamo‐
czyć naczynia w wodzie przed ich
umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i mi‐
ski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki
z innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu
górnym. Upewnić się, że nie będą się
one przemieszczać.
POLSKI
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywa‐
rek. Inne produkty mogą uszkodzić
urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany
podczas ostatniej fazy płukania i zapo‐
biega powstawaniu smug i plam na
naczyniach podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają
detergent, płyn nabłyszczający oraz
inne dodatki. Należy sprawdzić, czy te
tabletki można stosować przy danej
twardości wody. Należy zapoznać się
z instrukcją na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpusz‐
czają się całkowicie w trakcie krótkich
programów. Zaleca się stosowanie
tabletek przy długich programach, aby
zapobiec osadzaniu się detergentu na
naczyniach.
13
Nie używać większej ilości deter‐
gentu niż zalecana. Postępować
zgodnie ze wskazówkami pod‐
anymi na opakowaniu detergen‐
tu.
8.4 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchen‐
nych w koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia zabrudze‐
nia;
• zastosowano prawidłową ilość deter‐
gentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmy‐
warek i płyn nabłyszczający (chyba że
stosowane są wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest polu‐
zowana.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem kon‐
serwacji należy wyłączyć urzą‐
dzenie i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycz‐
nego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i
w razie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
C
B
A
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
14 www.aeg.com
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
Aby rozebrać filtr (A), należy roz‐
dzielić części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym poło‐
żeniu. Sprawdzić, czy jest zamonto‐
wany prawidłowo pod dwoma za‐
czepami (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierw‐
otnym położeniu w filtrze (B). Obró‐
cić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe położenie filtrów
może skutkować niezadowalają‐
cymi efektami zmywania i uszko‐
dzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
9.3 Czyszczenie obudowy
Nie wolno wyjmować ramion spryskują‐
cych.
Jeżeli otwory w ramionach spryskują‐
cych są zatkane, zabrudzenia należy
usunąć przy pomocy cienkiego i za‐
ostrzonego przedmiotu.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgot‐
nej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów
ściernych, myjek do szorowania ani roz‐
puszczalników.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem
należy zapoznać się z poniższymi infor‐
macjami, które mogą być pomocne w
rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetla‐
czu pojawia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą.
•
- Urządzenie nie odpompowuje
wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do spraw‐
dzenia należy wyłączyć urządze‐
nie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilają‐
cego jest włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są za‐
mknięte.
POLSKI
Problem
15
Możliwe rozwiązanie
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia pro‐
gramu, należy je anulować lub poczekać do
końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt
niskie. W tym celu należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym
nie jest zatkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest za‐
gięty lub przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest
zatkany.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest za‐
gięty lub przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z
punktem serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie.
Program zostanie wznowiony od mo‐
mentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia proble‐
mu należy skontaktować się z punktem
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne
kody alarmowe, należy skontaktować się
z punktem serwisowym.
10.1 Efekty zmywania i
suszenia są niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczają‐
cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐
wania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach
wody na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczają‐
cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐
wania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergen‐
tu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia
lub temperatura w fazie suszenia jest
zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu na‐
błyszczającego.
• Przyczyną może być jakość wielos‐
kładnikowych tabletek z detergentem.
Należy wypróbować inną markę lub
włączyć dozownik płynu nabłyszczają‐
cego i zastosować płyn nabłyszczają‐
cy wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”,
gdzie omówiono inne możliwe
przyczyny.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego z włączoną
funkcją Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Należy upewnić się,
że urządzenie znajduje się w trybie
ustawiania — patrz: „Ustawianie i
uruchamianie programu”.
16 www.aeg.com
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przyciski (4) i (5), aż zaczną migać
wskaźniki przycisków (3), (4) i (5).
3. Nacisnąć przycisk (4).
• Wskaźniki przycisków (3) i (5) wy‐
łączą się.
• Wskaźnik przycisku (4) będzie
nadal migał.
• Wyświetlacz wskaże ustawienie
dozownika płynu nabłyszczające‐
go.
4. Nacisnąć przycisk (4), aby zmienić
ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia ustawienia.
6. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
7. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
Wyłączone
Włączone
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębo‐
kość (mm)
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
446 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadza‐ Min./maks. (bar/MPa)
nej wody
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60°C
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych na‐
kryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
9
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów
słonecznych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby
zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
POLSKI
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
17
18 www.aeg.com
POLSKI
19
117918660-A-162012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement