Electrolux ESL6810RA Handleiding

Add to My manuals
80 Pages

advertisement

Electrolux ESL6810RA Handleiding | Manualzz
ESL 6810RA
................................................
NL AFWASAUTOMAAT
EN DISHWASHER
FR LAVE-VAISSELLE
DE GESCHIRRSPÜLER
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
USER MANUAL
21
NOTICE D'UTILISATION
39
BENUTZERINFORMATION
59
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis, mogen dit apparaat
niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over
het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET
dit gebeuren door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Aansluiting aan de waterleiding
1.2 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder
de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.
4
www.electrolux.com
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op met
de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
1.3 Gebruik van het apparaat
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
– Bed-and-breakfast-accommodatie.
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er
kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
1.4 Binnenlamp
• Dit apparaat is voorzien van een binnenlamp die aan- en uitgaat met het
openen en sluiten van de deur.
• De lamp in dit apparaat is niet geschikt
voor de verlichting van huishoudelijke
ruimten.
• Neem contact op met de klantenservice
om de lamp te vervangen.
1.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
NEDERLANDS
5
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Bovenste sproeiarm
7 Glansmiddeldoseerbakje
2 Onderste sproeiarm
8 Afwasmiddeldoseerbakje
3 Filters
4 Typeplaatje
9 Bestekmand
10 Onderkorf
5 Zoutreservoir
11 Bovenkorf
6 Waterhardheidsknop
2.1 TimeBeam
De TimeBeam is een weergave die op de
vloer onder de deur van het apparaat te
zien is.
• Wanneer het programma start, verschijnt de duur van het programma.
• Wanneer het programma is voltooid,
wordt 0:00 en CLEAN weergegeven.
• Wanneer de uitgestelde start begint,
wordt DELAY zichtbaar.
• Bij een storing in het apparaat treedt
een alarm in werking.
6
www.electrolux.com
3. BEDIENINGSPANEEL
2
1
3
4
MyFavourite 3 sec
5
6
1 Aan/uit-toets
2 Program-toets
3 Display
4 OK-toets
5 Navigeerknop
6 Navigeerknop
3.1 Weergave
A
B
C
Het display heeft 3 delen. Druk op
één van de navigatieknoppen totdat de zone waarin u handelingen
wilt uitvoeren, gehighlight is.
Uitgestelde start -zone (A)
U kunt de start van het programma tussen 1 en 24 uur uitstellen.
Indien u opties bij het programma
wilt instellen, dient dit gedaan te
worden vóór de instelling van de
uitgestelde start.
Het is niet mogelijk om de optie
startuitstel in te stellen met het
MyFavourite-programma.
De uitgestelde start instellen
1. Druk op één van de navigatieknoppen
om deze zone te selecteren.
2. Druk op OK. Op de display verschijnt
het programmamenu.
3. Druk op één van de navigatieknoppen
om een programma te selecteren.
4. Druk op OK om te bevestigen. Op het
display verschijnen 3 kolommen:
• Uitstel : in deze kolom ziet u het
aantal uitsteluren.
• Start : in deze kolom ziet u de starttijd van het programma.
• Einde : in deze kolom ziet u de eindtijd van het programma.
5. Druk op de navigatieknop rechts om
het uitstel in te stellen. Als het aantal
uren vermeerderd, worden de tijden in
de kolommen Start en Einde aangepast. Druk om het aantal uren te verminderen op de navigatieknop links.
6. Druk op OK om te bevestigen.
7. Sluit de deur om het aftellen van de
uitgestelde start te laten beginnen. Als
het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
Programma's -zone (B)
Deze zone toont het programmamenu en
de tijdsduur van ieder programma. Deze
zone wordt standaard gekozen als u het
apparaat in werking stelt.
Opslaan van een programma
1. Druk op Programs als deze zone niet
automatisch wordt geselecteerd.
2. Druk op OK. Op de display verschijnt
het programmamenu.
3. Druk op één van de navigatieknoppen
om een programma te selecteren.
4. Druk op OK om te bevestigen.
5. Sluit de deur, het programma start.
Het deel Opties (C)
Indien u opties bij het programma
wilt instellen, dient dit gedaan te
worden voordat u het programma
instelt.
NEDERLANDS
Opties instellen
1. Druk op één van de navigatieknoppen
om deze zone te selecteren.
2. Druk op OK. Het display geeft het
keuzemenu aan.
3. Druk op één van de navigatietoetsen
om door de keuzelijst te bladeren.
4. Druk op OK om een optie te bevestigen en het submenu te openen.
7
5. Druk op één van de navigatieknoppen
om de nieuwe optie te selecteren.
6. Druk op OK om te bevestigen.
7. Op het display verschijnen de 3 delen
weer. Herhaal de procedure indien u
een andere optie wilt instellen.
4. PROGRAMMA’S
TimeSaver-functie in en uit
Met deze funtie verhoogt u de druk en de
temperatuur van het water. De was- en
droogfasen zijn korter. De totale duur van
het programma neemt met ongeveer 50%
af. De wasresultaten zijn hetzelfde als bij
de normale programmaduur. De droogresultaten nemen mogelijk iets af.
Indien u een programma kiest dat bruikbaar is met deze functie, heeft u de mogelijkheid de functie in of uit te schakelen.
1. Ga naar Programma's -zone.
2. Druk op OK. Op de display verschijnt
het programmamenu.
3. Druk op één van de navigatieknoppen
om een programma te selecteren.
• Als de TimeSaver-functie bruikbaar
is met een programma, toont de
display de volgende voorwaarde:
– Snel : als u deze voorwaarde bevestigt, schakelt u de TimeSaver functie in.
– Normaal : als u deze voorwaarde
bevestigt, schakelt u de TimeSaver -functie uit.
4. Druk op OK om de keuze te bevestigen.
Indien u TimeSaver wilt instellen
met het ECO 50°-programma
dient u eerst de AutoOpen-optie
uit te schakelen.
Programma-
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
Options (Opties)
ECO 50°1)
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorspoelen
Afwassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
AutoOpen
AutoFlex
45°-70°2)
Alles
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen van 45 °C tot
70 °C
Spoelingen
Drogen
FlexiWash
50°-65°
Gecombineerd vuil
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 50°C en
65°C
Spoelingen
Drogen
3)
8
www.electrolux.com
Programma-
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
Options (Opties)
Intensive 70°4)
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Afwassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
XtraPower5)
1 Hour 55°
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Afwassen 55 °C
Spoelingen
Quick Plus 60°6)
Pas bevuild
Serviesgoed en bestek
Afwassen 60 °C
Spoeling
Glass Care 45°
Normaal of licht be- Afwassen 45 °C
vuild
Spoelingen
Teer serviesgoed
Drogen
en glaswerk
Rinse & Hold7)
Alles
Voorspoelen
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de
korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur
worden automatisch aangepast.
3) Met dit programma kunt u ladingen met verschillende soorten vervuiling afwassen. Een
hogere temperatuur en waterdruk in de onderste korf, voor het afwassen van zwaar bevuild
serviesgoed (bijv. pannen en schalen). Een lagere temperatuur en waterdruk in de bovenste
korf, voor het afwassen van normaal bevuild serviesgoed (bijv. glaswerk).
4) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de
hygi?e. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70
°C.
5) Indien u de Snel -voorwaarde instelt, wordt de XtraPower-optie automatisch uitgeschakeld.
6) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede
afwasresultaten in een kort tijdsbestek.
7) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor blijven voedselresten
niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Verbruiksgegevens
Programma1)
Bereidingsduur
(min)
Energie(kWh)
Water
(l)
ECO 50°
195
0.82
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.8
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
NEDERLANDS
Programma1)
Bereidingsduur
(min)
Energie(kWh)
Water
(l)
Rinse & Hold
14
0.1
4
9
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:
[email protected]
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.
5. OPTIES
5.1 Optiemenu
Menu
Submenu
Beschrijving van de optie
AutoOpen
Aan
Uit
Deze optie biedt goede
droogresultaten met minder
energieverbruik. Zie de specifieke sectie in dit hoofdstuk.
XtraPower
Aan
Uit
Deze optie verhoogt de waterdruk in de voorwas- en
wasfasen met 40%. De wasresultaten zijn ook heel goed
bij zwaar vervuild wasgoed.
MyFavourite instellen
Op de display verschijnt het
programmamenu.
Met deze optie kunt u het
programma dat u vaak gebruikt instellen en bewaren.
Zie de specifieke sectie in dit
hoofdstuk.
Tijd
Uren en minuten instellen.
De dagtijd instellen.
Geluid stoppen
Aan
Uit
Het geluidssignaal instellen
van beëindiging van het programma.
Fabrieksinstelling: Uit .
Signaalvolume
Niveaus van 0 tot 10 beschik- Het volume van de geluidssigbaar.
nalen aanpassen.
Niveau 0: geluid uit.
Helderheid
Niveaus van 1 tot 9 beschikbaar.
De helderheid van het display
verhogen of verlagen.
Contrast
Niveaus van 1 tot 9 beschikbaar.
Het contrast vergroten of verkleinen tussen de meldingen
en het display.
Waterhardheid
Niveaus van 1 tot 10 beschik- Het niveau van de waterontbaar.
harder elektronisch instellen.
10 www.electrolux.com
Menu
Submenu
Beschrijving van de optie
Talen
Er zijn verschillende talen beschikbaar.
Instellen van de taal van de
berichten in het display.
Fabrieksinstelling: Engels.
Weergeven op
vloer
Er zijn verschillende kleuren
beschikbaar.
Uit
De kleur instellen van de Time
Beam.
Instellingen reset- Resetknop
ten
Annuleren
Terugzetten naar de fabrieksinstellingen
Multitab
Activeer deze optie alleen als
u alles-in-1-tabletten gebruikt.
Zie de specifieke sectie in dit
hoofdstuk.
Aan
Uit
Aan+Glansmiddel
Het programma MyFavourite
opslaan
Het is mogelijk bruikbare opties samen
met het programma op te slaan. Stel in dit
geval de opties in voordat u het programma opslaat.
U kunt slechts 1 programma tegelijk opslaan. Een nieuwe instelling annuleert de
vorige.
Het is niet mogelijk om de start van een
MyFavourite-programma uit te stellen,
1. Open het Opties -menu.
2. Ga naar MyFavourite instellen .
3. Druk op OK. Op de display verschijnt
het programmamenu.
4. Druk op één van de navigatieknoppen
om een programma te selecteren.
5. Druk op OK om te bevestigen.
Multitab
Met deze optie wordt het gebruik van
glansmiddel en zout uitgeschakeld. De
betrekking hebbende meldingen voor bijvullen blijven uit.
De programmaduur kan toenemen.
• Aan : Multitab ingeschakeld.
• Uit : Multitab uitgeschakeld.
• Aan+Glansmiddel : Multitab en het
glansmiddeldoseerbakje ingeschakeld.
AutoOpen
Deze optie wordt automatisch geactiveerd
als u het programma ECO 50° instelt
Het is niet mogelijk om deze optie in te
stellen bij andere programma's.
• Als de droogfase in werking is, wordt
de deur van het apparaat op een kier
gezet.
• Aan het einde van het programma
wordt de deur dichtgetrokken. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
LET OP!
Probeer de deur van het apparaat
niet te sluiten als het op een kier is
gezet. Dit kan het apparaat beschadigen.
Als u de optie AutoOpen wilt uitschakelen,
ga dan naar het optiemenu en schakel het
uit.
Onder deze omstandigheden neemt het
energieverbruik van het programma toe.
NEDERLANDS
11
6. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren.
2. Instellen van de taal. De standaard taal
is Engels.
• Druk op OK om Engels te bevestigen.
• Druk op één van de navigatieknoppen om een andere taal te kiezen en
druk op OK om deze taal te bevestigen.
3. De dagtijd instellen. Druk op OK om te
bevestigen.
4. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor de
5.
6.
7.
8.
waterhardheid in uw omgeving. Als
dat niet het geval is, stelt u de waterontharder in. Neem contact op met
uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving.
Vul het zoutreservoir.
Vul het glansmiddeldoseerbakje.
Draai de waterkraan open.
Er kunnen afwasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een
programma om dit te verwijderen. Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de
mandjes niet.
6.1 De waterontharder instellen
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Handmatig
Elektronisch
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
12 www.electrolux.com
Handmatig instellen
Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of
2.
Elektronische instelling
Open het optiemenu en stel het niveau
van de waterverzachter in al naar gelang
de waterhardheidstabel. Zie de optiemenutabel.
6.2 Het zoutreservoir vullen
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met regenereerzout.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
LET OP!
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult. Gevaar voor roest. Start om
dit te voorkomen een programma
nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
Het display toont een melding als
de zoutcontainer moet worden bijgevuld. Dit bericht blijft uit terwijl
een programma werkt.
NEDERLANDS
13
6.3 Het glansmiddeldoseerbakje vullen
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Druk op de ontgrendelknop (D) om
het deksel (C) te openen.
Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding 'max'.
Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen
tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid).
Het display toont een melding als
het glansmiddeldoseerbakje moet
worden bijgevuld. Dit bericht blijft
uit terwijl een programma werkt.
7. DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren.
• Al de display het zoutbericht weergeeft, moet u het zoutreservoir vullen.
• Als de display het glansmiddelbericht weergeeft, moet u het glansmiddeldoseerbakje vullen.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
• Activeer de Multitab-optie als u gecombineerde afwastabletten gebruikt.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.
14 www.electrolux.com
7.1 Vaatwasmiddel gebruiken
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Een programma instellen en
starten
De Auto Off-functie
Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als:
• U de deur niet hebt gesloten om het
programma te starten.
• Het programma is voltooid.
Een programma starten
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren.
3. Stel de bruikbare opties in.
4. Stel een programma in.
• Druk op één van de navigatieknoppen om door de programmamenu
te bladeren en een programma te
selecteren. Druk op OK om te bevestigen.
• Als u het MyFavourite-programma
wilt starten, drukt u een paar seconden op OK. Het display geeft een
melding weer om te bevestigen dat
het MyFavourite-programma ingesteld is.
5. Sluit de deur van het apparaat. Het
programma wordt gestart.
• Als de uitgestelde start is ingesteld,
wordt het aftellen gestart als het apparaat wordt gesloten. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.
Druk op de ontgrendelknop (B) om
het deksel (C) te openen.
Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A) .
Plaats een kleine hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de binnenkant van
de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft.
Als u vaatwastabletten gebruikt,
plaatst u deze in het doseerbakje (A).
Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
1.
2.
3.
4.
Open de deur van het apparaat.
Druk op Program.
Het display toont Wassen annuleren?
Druk op één van de navigatieknoppen
om Stop te selecteren en de uitgestelde start te annuleren of Hervatten om
het aftellen voort te zetten. Sluit de
deur van het apparaat indien u besluit
het aftellen voort te zetten.
Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma opnieuw instellen.
Annuleren van een lopend
programma
1.
2.
3.
4.
Open de deur van het apparaat.
Druk op Program.
Het display toont Wassen annuleren?
Druk op één van de navigatieknoppen
om Stop te selecteren en het programma te annuleren of Hervatten om
het programma voort te zetten. Sluit
de deur van het apparaat indien u besluit het programma voort te zetten.
NEDERLANDS
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.
Aan het einde van het
programma.
Tijdbalk toont 0:00 en CLEAN.
1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat
automatisch heeft uitgeschakeld.
15
2. Draai de waterkraan dicht.
Let op
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden
zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en
op de deur van het apparaat. Roestvrij
staal koelt sneller af dan borden.
8. AANWIJZINGEN EN TIPS
8.1 De waterontharder
Hard water bevat een grote hoeveelheid
mineralen die schade aan het apparaat en
slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert
deze mineralen.
Het regenereerzout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor de
waterontharder in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste hoeveelheid regenereerzout en water gebruikt.
8.2 Met behulp van zout,
glansmiddel en afwasmiddel
• Gebruik alleen zout, glansmiddel en afwasmiddel voor afwasautomaten. Andere producten kunnen het apparaat
beschadigen.
• Het glansmiddel helpt om tijdens de
laatste spoelfase het servies te drogen
zonder strepen en vlekken.
• Gecombineerde afwastabletten bevatten vaatwasmiddel, glansmiddel en andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de instructies
op de verpakking van de producten.
• Vaatwastabletten worden bij korte programma's niet helemaal opgelost. Wij
bevelen u aan de tabletten alleen bij
lange programma's te gebruiken, om
restjes afwasmiddel op uw serviesgoed
te voorkomen.
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
8.3 Wat moet u doen als u wilt
stoppen met het gebruik van
gecombineerde
afwasmiddeltabletten
1. Stel de waterontharder in op het
hoogste niveau.
2. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje gevuld
zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase, zonder afwasmiddel en
zonder vaat.
4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
8.4 De korven inruimen
Zie de meegeleverde folder voor
voorbeelden van het inruimen van
de korven.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
16 www.electrolux.com
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Voor het gemakkelijk verwijderen van
aangebrande voedselresten weekt u de
pannen eerst in water voordat u ze in
het apparaat plaatst.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening naar
beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar schuiven. Meng lepels met
ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in de bovenste
korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen
niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een programma start.
8.5 Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde afwastabletten gebruikt).
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
9. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en trek
de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters en
reinig deze zo nodig.
9.1 De filters reinigen
1.
C
C
B
A
Draai het filter (A) linksom en verwijder
het.
NEDERLANDS
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
17
Haal om het filter (A) te demonteren,
(A1) en (A2) uit elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zorg er voordat u het filter (B) terugplaatst voor dat er geen etensresten
of vuil in en rond de rand van de opvangbak zit.
Zorg ervoor dat het filter (B) juist
wordt geplaatst onder de 2 geleiders
(C).
Monteer het filter (A) en zet het terug
in filter (B). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen.
9.2 De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig voorwerp.
9.4 De binnenkant van de
machine reinigen
Als u regelmatig korte programma's gebruikt dan kunnen er vetresten en kalkaanslag achterblijven in het apparaat.
Om dit te voorkomen raden we aan minstens 2 keer per maand progamma's met
een lange duur te gebruiken.
9.3 Buitenkant reinigen
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
10. PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Is met tussenpozen een geluidssignaal te
horen
Raadpleeg voordat u contact opneemt
met de service-afdeling, de informatie die
volgt voor oplossing van het probleem.
Weergave
Let op: Geen watertoevoer
mogelijk.
Time Beam
Bij sommige problemen toont het display een melding en geeft Time Beam
een alarmcode.
Probleem
Het apparaat neemt geen
water.
18 www.electrolux.com
Weergave
Time Beam
Probleem
Let op: Geen afvoer van
water.
Het apparaat pompt geen
water weg.
Let op: de waterstop is in
werking getreden.
De anti-overstromingsbeveiliging is aan.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u
controle uitvoert.
Probleem
Mogelijke oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
Het programma start niet.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Druk op OK .
Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde
van het aftellen.
Het apparaat neemt geen water.
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem
hiervoor zo nodig contact op met uw lokale
waterleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet
verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in
de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water
weg.
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt
is.
Controleer of er geen knikken of bochten in
de waterafvoerslang aanwezig zijn.
De anti-overstromingsbeveiliging
is aan.
Draai de waterkraan dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het
punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
Als het display andere berichten aangeeft,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
10.1 Als de afwas- en
droogresultaten niet naar wens
zijn
Witte strepen of een blauwe waas op
glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel
is te hoog. Stel de keuzeschakelaar van
het glansmiddel in op een lagere stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
NEDERLANDS
Vlekken en droog water komen op
glazen en serviesgoed terecht.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel
is niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op een hogere stand.
• De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan
de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat.
• Het afwasprogramma bevatte geen
droogfase of een droogfase op lage
temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de
oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de gecombineerde
vaatwastabletten kan de oorzaak zijn.
19
Probeer een ander merk of activeer het
glansmiddeldoseerbakje en gebruik het
glansmiddel samen met de gecombineerde afwastabletten.
Zie 'AANWIJZINGEN EN TIPS'
voor andere mogelijke oorzaken.
10.2 Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
1. Ga naar Multitab in het optiemenu en
selecteer Aan+Glansmiddel .
2. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
11. TECHNISCHE INFORMATIE
Afmeting
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zie het typeplaatje.
Voltage
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Tijd
50 Hz
Waterdruk
Min. / max. (bar / MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vermogen
Couverts
Energieverbruik
Modus aan
0.10 W
Modus uit
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het
energieverbruik te verminderen.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
20 www.electrolux.com
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
21
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
37
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
22 www.electrolux.com
1.
SAFETY INSTRUCTIONS
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance
for future reference.
1.1 Children and vulnerable
people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced
mental functions or lack of experience
and knowledge use the appliance. They
must have supervision or instruction for
the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
1.2 Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent to safe structures.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be
carried out by our Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
• Do not touch the mains cable or the
mains plug with wet hands.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
WARNING!
Dangerous voltage.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug
from the mains socket. Contact the
Service to replace the water inlet hose.
ENGLISH
1.3 Use
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as:
– Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other
residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
WARNING!
Risk of injury, burns, electrical
shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp points
in the cutlery basket with the points
down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall on
it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the appliance until the programme is comple-
23
ted. There can be detergent on the
dishes.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
1.4 Internal lamp
• This appliance has an internal lamp that
comes on when you open the door and
goes off when the door is closed.
• The lamp in this appliance is not suitable for household room illumination.
• To replace the lamp, contact the Service.
1.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
24 www.electrolux.com
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Upper spray arm
7 Rinse aid dispenser
2 Lower spray arm
8 Detergent dispenser
3 Filters
4 Rating plate
9 Cutlery basket
10 Lower basket
5 Salt container
11 Upper basket
6 Water hardness dial
2.1 TimeBeam
The TimeBeam is a display that shows
on the floor below the appliance door.
• When the programme starts, the programme duration comes on.
• When the programme is completed,
0:00 and CLEAN come on.
• When the delay start starts, the countdown and DELAY come on.
• When the appliance has a malfunction,
an alarm code comes on.
ENGLISH
25
3. CONTROL PANEL
2
1
3
4
MyFavourite 3 sec
5
6
1 On/off button
2 Program button
3 Display
4 OK button
5 Navigation button
6 Navigation button
3.1 Display
A
B
C
The display has 3 areas. Press
one of the navigation buttons until
the area in which you need to operate is highlighted.
Delay start area (A)
You can delay the start of the programme
from 1 to 24 hours.
If you want to set options together
with the programme, this must be
done before the setting of the delay start.
It is not possible to set the delay
start with the MyFavourite programme.
How to set the delay start
1. Press one of the navigation buttons to
select this area.
2. Press OK. The display shows the programme menu.
3. Press one of the navigation buttons to
select a programme.
4. Press OK to confirm. The display
shows 3 columns:
• Delay : in this column you can see
the number of hours of the delay.
• Start : in this column you can see
the start time of the programme.
• End : in this column you can see the
end time of the programme.
5. Press the navigation button on your
right to set the delay. As the number
of hours increases the time in the columns Start and End is updated. To
decrease the number of hours press
the navigation button on your left.
6. Press OK to confirm.
7. Close the door to start the countdown
of the delay start. When the countdown is completed, the programme
starts.
Programs area (B)
This area shows the programme menu
and the duration of each programme. This
area is selected by default when you activate the appliance
How to set a programme
1. If this area is not automatically selected, press Programs.
2. Press OK. The display shows the programme menu.
3. Press one of the navigation buttons to
select a programme.
4. Press OK to confirm.
5. Close the door, the programme starts.
Options area (C)
If you want to set options together
with the programme, this must be
done before the setting of the programme.
26 www.electrolux.com
How to set an option
1. Press one of the navigation buttons to
select this area.
2. Press OK. The display shows the option menu.
3. Press one of the navigation buttons to
go through the list of options.
4. Press OK to confirm the selection and
to open the submenu.
5. Press one of the navigation buttons to
select the new condition of the option.
6. Press OK to confirm.
7. The display shows again the 3 areas. If
you want to set another option, repeat
the procedure.
4. PROGRAMMES
TimeSaver function
This function increases the pressure and
the temperature of the water. The washing and drying phases are shorter. The total programme duration decreases by approximately 50%. The washing results are
the same as with the normal programme
duration. The drying results can decrease.
When you select a programme that is applicable with this function you have the
possibility to enable or disable the function.
1. Go to Programs area.
2. Press OK. The display shows the programme menu.
3. Press one of the navigation buttons to
select a programme.
• When the TimeSaver function is applicable to a programme, the display
shows the following condition:
– Fast : if you confirm this condition
you will enable the TimeSaver
function.
– Normal : if you confirm this condition you will disable the TimeSaver function.
4. Press OK to confirm the selection.
If you want to set TimeSaver with
the ECO 50° programme, first you
have to deactivate the AutoOpen
option.
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Options
ECO 50° 1)
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
AutoOpen
AutoFlex 45°-70° All
2)
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash from 45 °C to
70 °C
Rinses
Dry
FlexiWash
50°-65°
Prewash
Wash 50 °C and 65
°C
Rinses
Dry
3)
Mixed soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
ENGLISH
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Options
Intensive 70° 4)
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
XtraPower 5)
1 Hour 55°
Normal soil
Crockery and cutlery
Wash 55 °C
Rinses
Quick Plus 60° 6) Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 60 °C
Rinse
Glass Care 45°
Normal or light soil
Delicate crockery
and glassware
Wash 45 °C
Rinses
Dry
Rinse & Hold 7)
All
Prewash
27
1) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for
crockery and cutlery with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
2) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It
automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy consumption
and the programme duration.
3) With this programme you can wash different loads with different soil. A higher temperature
and water pressure in the lower basket, to wash items with heavy soil (e.g. pots and pans).
A lower temperature and water pressure in the upper basket, to wash items with normal
soil (e.g. glassware).
4) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During the
rinsing phase, the temperature stays at 70 °C for at least 10 minutes.
5) If you set the condition Fast , the option XtraPower is automatically deactivated.
6) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a
short time.
7) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond
on the dishes and bad odours to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
Consumption values
Programme1)
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
ECO 50°
195
0.82
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.8
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
Rinse & Hold
14
0.1
4
28 www.electrolux.com
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the
options and the quantity of dishes can change the values.
Information for test institutes
For all the necessary information for test performance. send an email to:
[email protected]
Write down the product number (PNC) that is on the rating plate.
5. OPTIONS
5.1 Option menu
Menu
Submenu
Description of the option
AutoOpen
On
Off
This option gives good drying
results with less energy consumption. Refer to specific
section in this chapter.
XtraPower
On
Off
This option increases the water pressure in the prewash
and washing phases by 40%.
The washing results are very
good also with heavy soiled
loads.
Set MyFavourite
The display shows the programme menu.
With this option you can set
and save the programme that
you use more frequently.
Refer to the specific section in
this chapter.
Time
Set hours and minutes.
Set the time of day.
End sound
On
Off
Set the acoustic signal for the
end of programme.
Factory setting: Off .
Volume
From 0 to 10 levels are available.
Adjust the volume of the
acoustic signals.
Level 0: volume off.
Brightness
From 1 to 9 levels are available.
Increase or decrease the
brightness of the display.
Contrast
From 1 to 9 levels are available.
Increase or decrease the contrast between the messages
and the display.
Water hardness
From 1 to 10 levels are available.
Adjust electronically the level
of the water softener.
Languages
Different languages are available.
Set the language of the messages in the display.
Factory setting: English.
ENGLISH
29
Menu
Submenu
Display on floor
Different colours are available. Set the colour of the Time
Off
Beam.
Reset settings
Reset
Cancel
To restore the factory settings.
Multitab
On
Off
On + Rinse Aid
Activate this option only when
you use the combi detergent
tablets. Refer to the specific
section in this chapter.
How to save the MyFavourite
programme
It is possible to save applicable options
together with the programme, in this case
set the options before you save the programme.
You can only save 1 programme at a
time. A new setting cancels the previous
one.
It is not possible to delay the start of a
MyFavourite programme,
1. Open the Options menu.
2. Go to Set MyFavourite .
3. Press OK. The display shows the programme menu.
4. Press one of the navigation buttons to
select a programme.
5. Press OK to confirm.
Description of the option
Multitab
This option deactivates the use of rinse
aid and salt. The related messages for refilling stay off.
The programme duration can increase.
• On : Multitab activated.
• Off : Multitab deactivated.
• On + Rinse Aid : Multitab and the rinse
aid dispenser activated.
AutoOpen
This option is automatically activated
when you set the programme ECO 50°.
It is not possible to set this option with
other programmes.
• While the drying phase operates, a device opens the appliance door and
keeps it ajar.
• At the end of the programme, the device and the appliance door retract. The
appliance automatically deactivates.
CAUTION!
Do not try to close the appliance
door while the device keeps the
door ajar. This can cause damage
to the appliance.
If you want to deactivate the AutoOpen
option, go to the option menu and deactivate it.
In this condition, the energy consumption
of the programme increases.
30 www.electrolux.com
6. BEFORE FIRST USE
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Set the language. The default language is English.
• Press OK to confirm English.
• Press one of navigation buttons to
select a different language and then
press OK to confirm.
3. Set the time of day. Press OK to confirm.
4. Make sure that the set level of the water softener agrees with the water
5.
6.
7.
8.
hardness in your area. If not, adjust
the water softener. Contact your local
water authority to know the water
hardness in your area.
Fill the salt container.
Fill the rinse aid dispenser.
Open the water tap.
Processing residues can stay in the
appliance. Start a programme to remove them. Do not use detergent and
do not load the baskets.
6.1 Adjusting the water softener
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
You must adjust the water softener manually and electronically.
ENGLISH
31
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
Electronic adjustment
Open the option menu and according to
the water hardness table, set the level of
the water softener. Refer to the option
menu table.
6.2 Filling the salt container
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher
salt.
Remove the salt around the opening
of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
CAUTION!
Water and salt can come out from
the salt container when you fill it.
Risk of corrosion. To prevent it,
after you fill the salt container,
start a programme.
The display shows a message
when it is necessary to refill the
salt container. The message stays
off while a programme operates.
32 www.electrolux.com
6.3 Filling the rinse aid dispenser
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Press the release button (D) to open
the lid (C).
Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
You can turn the selector of the
released quantity (B) between position 1 (lowest quantity) and position 4 (highest quantity).
The display shows a message
when it is necessary to refill the
rinse aid dispenser. The message
stays off while a programme operates.
7. DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
• If the display shows the salt message, fill the salt container.
• If the display shows the rinse aid
message, fill the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
• If you use combi detergent tablets,
activate the Multitab option.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree of
soil.
7.1 Using the detergent
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Press the release button (B) to open
the lid (C).
Put the detergent in the compartment
(A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
ENGLISH
7.2 Setting and starting a
programme
The Auto Off function
To decrease the energy consumption, this
function automatically deactivates the appliance a few minutes after:
• You have not closed the door to start
the programme.
• The programme is completed.
Starting a programme
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
3. Set the applicable options.
4. Set a programme.
• Press one of the navigation buttons
to go through the programme menu
and select a programme. Press OK
to confirm.
• If you want to start the MyFavourite
programme, press OK for a few
seconds. The display shows a message to confirm that the MyFavourite programme is set.
5. Close the appliance door. The programme starts.
• If the delay start has been set, the
countdown starts when the appliance door is closed. When the
countdown is completed the programme starts.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door, the appliance stops.
When you close the door, the appliance
continues from the point of interruption.
How to cancel the delay start
while the countdown operates
1. Open the appliance door.
33
2. Press Program .
3. The display shows Cancel washing ?
4. Press one of the navigation buttons to
select Stop to cancel the delay start or
Resume to continue the countdown. If
you decide to continue the countdown, close the appliance door.
When you cancel the delay start,
you have to set the programme
again.
How to cancel a running
programme
1.
2.
3.
4.
Open the appliance door.
Press Program.
The display shows Cancel washing ?
Press one of the navigation buttons to
select Stop to cancel the programme
or Resume to continue the programme. If you decide to continue the
programme, close the appliance door.
Make sure that there is detergent
in the detergent dispenser before
you start a new programme.
At the end of the programme
TimeBeam shows 0:00 and CLEAN.
1. Press the on/off button or wait for the
Auto Off function to automatically deactivate the appliance.
2. Close the water tap.
Important
• Let the dishes become cold before you
remove them from the appliance. Hot
dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and on
the door of the appliance. Stainless
steel becomes cool more quickly than
the dishes.
34 www.electrolux.com
8. HINTS AND TIPS
8.1 The water softener
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water softener clean and in good conditions. It is
important to set the right level of the water
softener. This makes sure that the water
softener uses the correct quantity of dishwasher salt and water.
8.2 Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• The rinse aid helps, during the last rinsing phase, to dry the dishes without
streaks and stains.
• Combi detergent tablets contain detergent, rinse aid and other added agents.
Be sure that these tablets are applicable to the water hardness in your area.
Refer to the instructions on the packaging of the products.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent detergent residues on the tableware, we
recommend that you use the tablets
with long programmes.
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
8.3 What to do if you want to
stop using the combi detergent
tablets
1. Set the water softener to the highest
level.
2. Make sure that the salt container and
the rinse aid dispenser are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent and
without dishes.
4. Adjust the water softener according to
the water hardness in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse
aid.
8.4 Loading the baskets
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the items.
• To remove easily remaining burned
food, soak pots and pans in water before you put them in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put the small items in the cutlery basket.
• Put the light items in the upper basket.
Make sure that they do not move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
8.5 Before starting a
programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly installed.
• The spray arms are not clogged.
• The position of the items in the baskets
is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
ENGLISH
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use combi detergent tablets).
35
• The cap of the salt container is tight.
9. CARE AND CLEANING
WARNING!
Before maintenance, deactivate
the appliance and disconnect the
mains plug from the mains socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
9.1 Cleaning the filters
C
1.
Turn the filter (A) counterclockwise
and remove it.
2.
To disassemble the filter (A), pull
apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Before you put the filter (B) back,
make sure that there are no residues
of food or soil in or around the edge
of the sump.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Make sure that the filter (B) is correctly positioned under the 2 guides
(C).
Assemble the filter (A) and put it back
in filter (B). Turn it clockwise until it
locks.
An incorrect position of the filters
can cause bad washing results
and damage to the appliance.
9.2 Cleaning the spray arms
9.3 External cleaning
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged,
remove remaining parts of soil with a thin
pointed object.
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
36 www.electrolux.com
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads
or solvents.
To prevent this, we recommend to run
long duration programmes at least 2
times per month.
9.4 Internal cleaning
If you regularly use short duration programmes, these can leave deposits of
grease and limescale inside the appliance.
10. TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
An intermittent acoustic signal operates.
Before you contact the Service, refer to
the information that follows for a solution
to the problem.
Display
With some problems, the display
shows a message and the Time Beam
shows an alarm code.
Time Beam
Problem
Attention: no intake of water possible.
The appliance does not fill
with water.
Attention: water is not
draining.
The appliance does not
drain the water.
Attention: The anti flood
system has been activated.
The anti-flood device is
on.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you do the check.
Problem
Possible solution
You cannot activate the appliance.
Make sure that the mains plug is connected
to the mains socket.
Make sure that there is not a damaged fuse in
the fuse box.
The programme does not start.
Make sure that the appliance door is closed.
Press OK .
If the delay start is set, cancel the setting or
wait for the end of the countdown.
The appliance does not fill with
water.
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is not
clogged.
ENGLISH
Problem
37
Possible solution
Make sure that the inlet hose has no kinks or
bends.
The appliance does not drain the
water.
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or
bends.
The anti-flood device is on.
Close the water tap and contact the Service.
When the check is completed, activate
the appliance. The programme continues
from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other messages, contact the Service.
10.1 If the washing and drying
results are not satisfactory
Whitish streaks or bluish layers on
glasses and dishes
• The released quantity of rinse aid is too
much. Adjust the rinse aid selector to a
lower position.
• The quantity of detergent is too much.
Stains and dry water drops on
glasses and dishes
• The released quantity of rinse aid is not
sufficient. Adjust the rinse aid selector
to a higher position.
• The quality of the detergent can be the
cause.
Dishes are wet
• The programme is without a drying
phase or with a low temperature drying
phase.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the
cause.
• The quality of the combi detergent tablets can be the cause. Try a different
brand or activate the rinse aid dispenser and use rinse aid together with the
combi detergent tablets.
Refer to ‘HINTS AND TIPS’ for
other possible causes.
10.2 How to activate the rinse
aid dispenser
1. Go to Multitab in the option menu and
select On + Rinse Aid .
2. Adjust the released quantity of rinse
aid.
3. Fill the rinse aid dispenser.
11. TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
Frequency
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
38 www.electrolux.com
Power consumption
Left-on mode
0.10 W
Off-mode
0.10 W
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
12. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
FRANÇAIS
39
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
43
44
46
48
51
53
54
55
57
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années
d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour
vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
40 www.electrolux.com
1.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des
personnes vulnérables
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu’ils sont sans surveillance ou
en l’absence d’instruction d’une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l’appareil sans
danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque
celle-ci est ouverte.
1.2 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous
et à proximité de structures sûres.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par
notre service après-vente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
vanne de sécurité et une gaine avec un
câble d'alimentation intérieur.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur. Contactez le
service après-vente pour remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau.
1.3 Utilisation
• Cet appareil est conçu uniquement
pour un usage domestique et des situations telles que :
– Cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux
de séjour
– En chambre d'hôte.
AVERTISSEMENT
Risque de blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts
avec des bouts pointus dans le panier à
couverts avec les pointes tournées vers
le bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter tout
risque de chute.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
41
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester
du produit de lavage sur la vaisselle.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un programme.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
1.4 Éclairage intérieur
• Cet appareil dispose d'un éclairage intérieur qui s'allume lorsque vous ouvrez
la porte et s'éteint lors de sa fermeture.
• L'ampoule utilisée dans cet appareil
n'est pas adaptée à l'éclairage de votre
habitation.
• Pour remplacer l'ampoule, contactez le
service après-vente.
1.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
42 www.electrolux.com
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Bras d'aspersion supérieur
7 Distributeur de liquide de rinçage
2 Bras d'aspersion inférieur
8 Distributeur de produit de lavage
3 Filtres
4 Plaque signalétique
9 Panier à couverts
10 Panier inférieur
5 Réservoir de sel régénérant
11 Panier supérieur
6 Sélecteur de dureté de l'eau
2.1 TimeBeam
Le faisceau TimeBeam est une lumière
projetée sur le sol, sous la porte de l'appareil.
• Lorsque le programme démarre, la durée du programme s'affiche.
• Lorsque le programme est terminé,
0:00 et CLEAN s'affichent.
• Lorsque le décompte du départ différé
démarre, le compte à rebours et DELAY s'affichent.
• En cas de dysfonctionnement de l'appareil, un code d'alarme s'affiche.
FRANÇAIS
43
3. BANDEAU DE COMMANDE
2
1
3
4
MyFavourite 3 sec
6
1 Touche Marche/Arrêt
5
Zone Départ différé (A)
4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. 3 colonnes s'affichent :
• Retard : dans cette colonne, vous
pouvez voir le nombre d'heures du
délai.
• Départ : dans cette colonne, vous
pouvez voir l'heure de départ du
programme.
• Fin : dans cette colonne, vous pouvez voir l'heure de fin du programme.
5. Appuyez sur la touche de navigation
de droite pour régler le délai. Si vous
augmentez le nombre d'heures, les
heures indiquées dans les colonnes
Départ et Fin sont mises à jour. Pour
diminuer le nombre d'heures, appuyez
sur la touche de navigation de gauche.
6. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
7. Fermez la porte pour démarrer le décompte du départ différé. Lorsque le
décompte est terminé, le programme
démarre.
Vous pouvez différer le départ du programme de 1 à 24 heures.
Zone Programmes (B)
2 Touche Program
3 Affichage
4 Touche OK
5 Touche de navigation
6 Touche de navigation
3.1 Affichage
A
B
C
L'affichage comporte 3 zones.
Appuyez sur l'une des touches de
navigation jusqu'à ce que la zone
que vous souhaitez faire fonctionner s'allume.
Si vous souhaitez sélectionner des
options avec le programme, vous
devez les sélectionner avant de
régler le départ différé.
Le départ différé n'est pas compatible avec le programme MyFavourite.
Comment régler le départ différé
1. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner cette zone.
2. Appuyez sur OK. L'affichage indique
le menu des programmes.
3. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner un programme.
Le menu des programmes et la durée de
chaque programme s'affichent dans cette
zone. Lorsque vous allumez l'appareil,
cette zone est sélectionnée par défaut.
Comment sélectionner un programme
1. Si cette zone n'est pas sélectionnée
automatiquement, appuyez sur la touche Programs.
2. Appuyez sur OK. L'affichage indique
le menu des programmes.
3. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner un programme.
4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
44 www.electrolux.com
5. Fermez la porte ; le programme démarre.
Zone Options (C)
Si vous souhaitez sélectionner des
options avec le programme, vous
devez le faire avant de régler le
programme.
Comment sélectionner une option
1. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner cette zone.
2. Appuyez sur OK. L'affichage indique
le menu des options.
3. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour faire défiler la liste des
options.
4. Appuyez sur OK pour confirmer la sélection et ouvrir le sous-menu.
5. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner la nouvelle
condition de l'option.
6. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
7. Les 3 zones s'affichent à nouveau. Si
vous souhaitez sélectionner une autre
option, répétez cette procédure.
4. PROGRAMMES
Fonction TimeSaver
Cette fonction augmente la pression et la
température de l'eau. Les phases de lavage et de séchage sont réduites. La durée
totale du programme diminue d'environ
50 %. Les résultats de lavage seront les
mêmes qu'avec la durée normale du programme. Les résultats de séchage peuvent être moins satisfaisants.
Lorsque vous sélectionnez un programme
compatible avec cette fonction, vous pouvez l'activer ou la désactiver.
1. Accédez à la zone Programmes .
2. Appuyez sur OK. L'affichage indique
le menu des programmes.
3. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner un programme.
• Lorsque la fonction TimeSaver est
compatible avec un programme,
l'affichage indique les conditions
suivantes :
– Rapide : en confirmant cette
condition, vous activerez la fonction TimeSaver .
– Normal : en confirmant cette
condition, vous désactiverez la
fonction TimeSaver .
4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.
Si vous souhaitez sélectionner TimeSaver avec le programme ECO
50°, vous devez d'abord désactiver l'option AutoOpen.
Programme
Degré de salissure
Type de charge
Phases du
programme
Options
ECO 50°1)
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
AutoOpen
AutoFlex
45°-70°2)
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage de 45 °C à
70 °C
Rinçages
Séchage
FRANÇAIS
Programme
Degré de salissure
Type de charge
Phases du
programme
FlexiWash
50°-65°
Saleté variable
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 50 °C ou
65 °C
Rinçages
Séchage
Intensive 70°4)
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
1 Hour 55°
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Lavage à 55 °C
Rinçages
Quick Plus 60°6)
Vaisselle fraîchement salie
Vaisselle et couverts
Lavage à 60 °C
Rinçage
Glass Care 45°
Normalement ou lé- Lavage à 45 °C
gèrement sale
Rinçages
Vaisselle fragile et
Séchage
verres
Rinse & Hold7)
Tous
3)
45
Options
XtraPower5)
Prélavage
1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la
vaisselle et les couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les
instituts de tests.)
2) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle
automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et
la durée du programme.
3) Ce programme vous permet de laver de la vaisselle dont le degré de salissure n'est pas
homogène. Température et pression de l'eau plus élevées dans le panier inférieur, pour
laver la vaisselle très sale (par ex., plats et casseroles). Température et pression de l'eau
moins élevées dans le panier supérieur, pour laver la vaisselle normalement sale (par ex.,
verres).
4) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats
plus hygiéniques. Au cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant
au moins 10 minutes.
5) Si vous sélectionnez la condition Rapide , l'option XtraPower est automatiquement
désactivée.
6) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons
résultats de lavage en peu de temps.
7) Ce programme permet un rinçage rapide. Cela empêche les restes de nourriture de coller
sur la vaisselle et évite les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
46 www.electrolux.com
Valeurs de consommation
Programme 1)
Durée
(min)
Consommation
électrique
(kWh)
Eau
(l)
ECO 50°
195
0.82
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.8
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
Rinse & Hold
14
0.1
4
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la
température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle
chargée ainsi que des options sélectionnées.
Informations pour les instituts de test
Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électronique à l'adresse :
[email protected]
Notez le numéro du produit (PNC) situé sur la plaque signalétique.
5. OPTIONS
5.1 Menu Options
Menu
Sous-menu
Description de l'option
AutoOpen
Activé
Désac.
Cette option vous permet
d'obtenir de bons résultats de
séchage en utilisant moins
d'énergie. Reportez-vous au
paragraphe correspondant de
ce chapitre.
XtraPower
Activé
Désac.
Cette option augmente la
pression de l'eau de 40 %
lors des phases de prélavage
et de lavage. Les résultats de
lavage sont également très
bons pour les charges de
vaisselle très sale.
FRANÇAIS
47
Menu
Sous-menu
Description de l'option
Régler MyFavourite
L'affichage indique le menu
des programmes.
Cette option vous permet de
régler et d'enregistrer le programme que vous utilisez le
plus souvent.
Reportez-vous au paragraphe
correspondant de ce chapitre.
Heure
Réglage des heures et des
minutes.
Pour régler l'heure.
Tonalité de fin
Activé
Désac.
Pour régler le signal sonore
de fin de programme.
Réglage d'usine : Désac.
Volume sonore
Des niveaux de 0 à 10 sont
disponibles.
Pour régler le volume des signaux sonores.
Niveau 0 : aucun signal.
Luminosité
Des niveaux de 1 à 9 sont
disponibles.
Pour augmenter ou diminuer
la luminosité de l'affichage.
Contraste
Des niveaux de 1 à 9 sont
disponibles.
Pour accentuer ou réduire le
contraste entre les messages
et l'affichage.
Dureté de l'eau
Des niveaux de 1 à 10 sont
disponibles.
Régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
Langues
Différentes langues sont disponibles.
Pour paramétrer la langue
des messages sur l'affichage.
Réglage d'usine : anglais.
Affichage au sol
Différentes couleurs sont disponibles.
Désac.
Pour régler la couleur de la
fonction Time Beam.
Réinitialiser les
réglages
Réinitialiser
Annuler
Pour restaurer les réglages
d'usine.
Multitab
Activé
Désac.
On + liquide de rinçage
Activez cette option uniquement si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions. Reportez-vous au paragraphe correspondant de ce
chapitre.
Comment enregistrer le
programme MyFavourite
Il est possible d'enregistrer les options
compatibles avec le programme ; dans ce
cas, sélectionnez les options avant d'enregistrer le programme.
Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul
programme à la fois. Tout nouveau réglage annule le précédent.
Le départ différé n'est pas compatible
avec le programme MyFavourite.
1. Ouvrez le menu Options .
2. Accédez à Régler MyFavourite .
3. Appuyez sur OK. L'affichage indique
le menu des programmes.
4. Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner un programme.
5. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
48 www.electrolux.com
Multitab
AutoOpen
Cette option désactive l'utilisation du liquide de rinçage et du sel régénérant. Les
messages correspondant au remplissage
restent éteints.
La durée du programme peut augmenter.
• Activé : Multitab activaté.
• Désac. : Multitab désactivé.
• On + liquide de rinçage : Multitab et
distributeur de liquide de rinçage activés.
Cette option s'active automatiquement
lorsque vous sélectionnez le programme
ECO 50°.
Cette option n'est pas compatible avec
d'autres programmes.
• Durant la phase de séchage, un dispositif entrouvre la porte de l'appareil.
• À la fin du programme, le dispositif se
rétracte et la porte de l'appareil se referme. L'appareil s'éteint automatiquement.
ATTENTION
N'essayez pas de fermer la porte
de l'appareil lorsque le dispositif la
maintient entrouverte. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
Si vous souhaitez désactiver l'option AutoOpen, allez dans le menu des options et
désactivez-la.
Dans ces conditions, la consommation
d'énergie du programme augmente.
6. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Réglez la langue. La langue par défaut
est l'anglais.
• Appuyez sur la touche OK pour
confirmer l'anglais.
• Appuyez sur l'une des touches de
navigation pour sélectionner une autre langue, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Pour régler l'heure. Appuyez sur la
touche OK pour confirmer.
4. Assurez-vous que le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau correspond à la
dureté de l'eau de votre région. Dans
5.
6.
7.
8.
le cas contraire, réglez le niveau de
l'adoucisseur d'eau. Contactez votre
compagnie des eaux pour connaître la
dureté de l'eau de votre région.
Remplissez le réservoir de sel régénérant.
Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
Ouvrez le robinet d'eau.
Des résidus du processus de fabrication peuvent subsister dans l'appareil.
Démarrez un programme pour les
évacuer. N'utilisez pas de produit de
lavage et ne chargez pas les paniers.
FRANÇAIS
49
6.1 Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage de
l'adoucisseur
d'eau
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
9
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Réglage d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2.
Réglage électronique
Ouvrez le menu Options et, selon le tableau de dureté de l'eau, sélectionnez le
niveau de l'adoucisseur d'eau. Reportezvous au tableau du menu Options.
50 www.electrolux.com
6.2 Remplissage du réservoir de sel régénérant
1.
2.
3.
4.
5.
Tournez le couvercle vers la gauche
et ouvrez le réservoir de sel régénérant.
Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la première fois).
Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.
Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
Tournez le couvercle vers la droite
pour fermer le réservoir de sel régénérant.
ATTENTION
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque
de corrosion. Afin d'éviter cela,
après avoir rempli le réservoir de
sel régénérant, démarrez un programme.
Un message s'affiche lorsque le
réservoir de sel régénérant doit
être rempli. Ce message reste
masqué pendant le déroulement
d'un programme.
FRANÇAIS
51
6.3 Remplissage du distributeur de liquide de rinçage
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
4.
C
D
Appuyez sur le bouton d'ouverture (D)
pour ouvrir le couvercle (C).
Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage (A), sans dépasser le repère « max ».
Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant
pour éviter tout excès de mousse.
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Vous pouvez tourner le sélecteur
de quantité délivrée (B) entre la
position 1 (quantité minimale) et la
position 4 (quantité maximale).
Un message s'affiche lorsque le
distributeur de liquide de rinçage
doit être rempli. Ce message reste
masqué pendant le déroulement
d'un programme.
7. UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
• Si le message de réapprovisionnement en sel s'affiche, remplissez le
réservoir de sel régénérant.
• Si le message de réapprovisionnement en liquide de rinçage s'affiche,
remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
• Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions, activez l'option Multitab.
5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de salissure.
52 www.electrolux.com
7.1 Utilisation du produit de lavage
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
le décompte est terminé, le programme démarre.
7.2 Réglage et départ d'un
programme
Fonction Auto Off
Pour réduire la consommation d'énergie,
cette fonction éteint automatiquement
l'appareil au bout de quelques minutes si :
• Vous n'avez pas fermé la porte pour
démarrer le programme.
• Le programme est terminé.
Départ d'un programme
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
3. Sélectionnez les options compatibles.
4. Sélectionnez un programme.
• Pour faire défiler le menu des programmes et en sélectionner un, appuyez sur l'une des touches de navigation. Appuyez sur la touche OK
pour confirmer.
• Si vous souhaitez démarrer le programme MyFavourite, appuyez sur
OK pendant quelques secondes.
Un message s'affiche pour vous
confirmer que le programme MyFavourite est sélectionné.
5. Fermez la porte de l'appareil. Le programme démarre.
• Si le départ différé a été sélectionné,
le décompte démarre une fois la
porte de l'appareil fermée. Lorsque
Appuyez sur le bouton d'ouverture (B)
pour ouvrir le couvercle (C).
Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A).
Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à l'intérieur
de la porte de l'appareil.
Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez une pastille dans le compartiment (A).
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil s'arrête.
Lorsque vous refermez la porte, l'appareil
reprend là où il a été interrompu.
Comment annuler le départ
différé au cours du décompte
1.
2.
3.
4.
Ouvrez la porte de l'appareil.
Appuyez sur Program.
Annuler le lavage ? s'affiche.
Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner Arrêter pour
annuler le départ différé, ou Reprendre
pour poursuivre le décompte. Si vous
décidez de poursuivre le décompte,
fermez la porte de l'appareil.
Lorsque vous annulez le départ
différé, vous devez régler de nouveau le programme.
Pour annuler un programme en
cours
1.
2.
3.
4.
Ouvrez la porte de l'appareil.
Appuyez sur Program.
Annuler le lavage ? s'affiche.
Appuyez sur l'une des touches de navigation pour sélectionner Arrêter pour
annuler le programme, ou Reprendre
FRANÇAIS
pour poursuivre le programme. Si
vous décidez de poursuivre le programme, fermez la porte de l'appareil.
Assurez-vous que le distributeur
de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau
programme de lavage.
À la fin du programme
Le signal TimeBeam indique 0:00 et
CLEAN.
1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur
la touche Marche/Arrêt ou attendez
que la fonction Auto Off l'éteigne automatiquement.
53
2. Fermez le robinet d'eau.
Important
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L'acier inoxydable
refroidit plus rapidement que la vaisselle.
8. CONSEILS
8.1 Adoucisseur d'eau
L'eau dure contient une grande quantité
de minéraux pouvant endommager l'appareil et donner de mauvais résultats de
lavage. L'adoucisseur d'eau neutralise
ces minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et
le bon état de l'adoucisseur d'eau. Il est
important de régler l'adoucisseur d'eau
sur un niveau adéquat. Cela garantit que
l'adoucisseur d'eau utilise la quantité correcte de sel régénérant et d'eau.
8.2 Utilisation de sel régénérant,
de liquide de rinçage et de
produit de lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant,
du liquide de rinçage et du produit de
lavage conçus pour les lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
• Lors de la dernière phase de rinçage, le
liquide de rinçage permet de sécher la
vaisselle sans laisser de traînées ni de
taches.
• Les pastilles de détergent multifonctions contiennent du produit de lavage,
du liquide de rinçage et d'autres adjuvants. Assurez-vous que ces pastilles
sont adaptées à la dureté de l'eau de
votre région. Reportez-vous aux ins-
tructions figurant sur l'emballage de ces
produits.
• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les programmes courts. Pour éviter que des
résidus de produit de lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes longs.
N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant
sur l'emballage du produit de lavage.
8.3 Que faire si vous ne voulez
plus utiliser de pastilles de
détergent multifonctions
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide
de rinçage sont pleins.
3. Démarrez le programme le plus court
par une phase de rinçage, sans produit de lavage ni vaisselle.
4. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
54 www.electrolux.com
8.4 Chargement des paniers
Reportez-vous à la brochure fournie pour consulter des exemples
de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer au
lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges,
chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
• Pour retirer facilement les résidus d'aliments brûlés, faites tremper les plats et
les casseroles dans l'eau avant de les
placer dans l'appareil.
• Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ni se chevaucher. Mélangez les cuillères
avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
• Placez les articles légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
8.5 Avant le démarrage d'un
programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement
installés.
• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
• La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de produit de lavage.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et
du liquide de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions).
• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est vissé.
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez
la prise secteur.
Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
9.1 Nettoyage des filtres
1.
C
C
B
A
Tournez le filtre (A) vers la gauche et
sortez-le.
FRANÇAIS
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
55
Pour démonter le filtre (A), détachez
(A1) et (A2).
Retirez le filtre (B).
Lavez les filtres à l'eau courante.
Avant de remettre le filtre (B) en place, assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du bord du collecteur
d'eau.
Assurez-vous que le filtre (B) est correctement positionné, sous les 2 guides (C).
Assemblez le filtre (A) et remettez-le
en place dans le filtre (B). Tournez-le
vers la droite jusqu'à la butée.
Une position incorrecte des filtres
peut donner de mauvais résultats
de lavage et endommager l'appareil.
9.2 Nettoyage des bras
d'aspersion
abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet fin et pointu.
9.4 Nettoyage intérieur
9.3 Nettoyage extérieur
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits
Si vous utilisez régulièrement des programmes de courte durée, des dépôts de
graisse et des dépôts calcaires peuvent
se former à l'intérieur de l'appareil.
Pour éviter cela, nous recommandons de
lancer un programme long au moins 2 fois
par mois.
10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Un signal sonore intermittent retentit.
Veuillez vous reporter aux informations
suivantes avant de contacter le service
après-vente pour résoudre un problème.
Affichage
Time Beam
Pour certaines anomalies, un message s'affiche et la fonction Time Beam
indique un code d'alarme.
Problème
Attention : absence d'arrivée d'eau.
L'appareil ne se remplit
pas d'eau.
Attention : absence de vidange.
L'appareil ne vidange pas
l'eau.
56 www.electrolux.com
Affichage
Time Beam
Problème
Attention : sécurité anti-débordement déclenchée.
Le système de sécurité
anti-débordement s'est
déclenché.
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil avant de procéder à la vérification.
Problème
Solution possible
L'appareil ne s'allume pas.
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé
dans la boîte à fusibles.
Le programme ne démarre pas.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Appuyez sur OK .
Si vous avez sélectionné un départ différé,
annulez-le ou attendez la fin du décompte.
L'appareil ne se remplit pas
d'eau.
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée
d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie
des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas tordu ni plié.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est
pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est
pas tordu ni plié.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente.
Après avoir effectué les vérifications, mettez l'appareil en marche. Le programme
reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Si d'autres messages s'affichent, contactez le service après-vente.
10.1 Si les résultats de lavage et
de séchage ne sont pas
satisfaisants
Traînées blanchâtres ou pellicules
bleuâtres sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée
est trop importante. Placez le sélecteur
de dosage du liquide de rinçage sur le
niveau le plus faible.
FRANÇAIS
• La quantité de produit de lavage est excessive.
Taches et traces de gouttes d'eau
séchées sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée
n'est pas suffisante. Placez le sélecteur
de dosage du liquide de rinçage sur un
niveau plus élevé.
• Il se peut que la qualité du produit de
lavage soit en cause.
La vaisselle est mouillée
• Le programme ne contient pas de phase de séchage ou une phase de séchage à basse température.
• Le distributeur de liquide de rinçage est
vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de
rinçage soit en cause.
• Il se peut que la qualité des pastilles de
détergent multifonctions soit en cause.
57
Essayez une marque différente ou activez le distributeur de liquide de rinçage
et utilisez du liquide de rinçage avec les
pastilles de détergent multifonctions.
Pour trouver d'autres causes possibles, reportez-vous au chapitre
« CONSEILS ».
10.2 Comment activer le
distributeur de liquide de rinçage
1. Accédez à Multitab dans le menu des
options et sélectionnez On + liquide
de rinçage .
2. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
11. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Branchement électrique Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
Fréquence
220-240 V
50 Hz
Pression de l'arrivée
d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
Consommation électrique
Mode « Veille »
0.10 W
Mode « Arrêt »
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de
l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée
d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
58 www.electrolux.com
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
électroniques. Ne jetez pas les appareils
avec les ordures
portant le symbole
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
59
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
62
63
64
66
68
71
73
74
75
77
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
60 www.electrolux.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße
Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
WARNUNG!
Es besteht Erstickungsgefahr, Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder
mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder bei
der Bedienung des Geräts angeleitet
werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
1.2 Montage
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter 0
°C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinkt.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter
und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls
das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie dies durch unseren Kundendienst durchführen.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das
Gerät von der Spannungsversorgung
zu trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Händen
an.
• Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die
Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
DEUTSCH
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden
Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs an den Kundendienst.
1.3 Gebrauch
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie waagerecht in das Gerät.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne
Beaufsichtigung offen stehen, damit
von der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
61
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Programm beendet ist.
Es könnte sich noch Reinigungsmittel
auf dem Geschirr befinden.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
1.4 Innenbeleuchtung
• Die Innenbeleuchtung des Geräts wird
automatisch beim Öffnen der Tür eingeschaltet und beim Schließen der Tür
ausgeschaltet.
• Die Lampe in diesem Gerät eignet sich
nicht zur Raumbeleuchtung.
• Für den Austausch der Lampe wenden
Sie sich an den Kundendienst.
1.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
62 www.electrolux.com
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Oberer Sprüharm
7 Klarspülmittel-Dosierer
2 Unterer Sprüharm
8 Reinigungsmittelbehälter
3 Filter
4 Typenschild
9 Besteckkorb
10 Unterkorb
5 Salzbehälter
11 Oberkorb
6 Wasserhärtestufen-Wähler
2.1 TimeBeam
Der TimeBeam ist ein Lichtstrahl, der unterhalb der Gerätetür auf den Boden projiziert wird.
• Nach dem Start des Programms leuchtet die Programmdauer.
• Nach Abschluss des Programms leuchten 0:00 und CLEAN.
• Nach Einstellung der Zeitvorwahl leuchten die Zeitvorwahl und DELAY.
• Im Fall einer Gerätestörung leuchtet ein
Alarmcode.
DEUTSCH
63
3. BEDIENFELD
2
1
3
4
MyFavourite 3 sec
6
1 Taste „Ein/Aus“
2 Taste Program
3 Display
4 Taste OK
5 Navigationstaste
6 Navigationstaste
3.1 Display
A
B
C
Das Display ist in drei Bereiche
aufgeteilt. Drücken Sie eine der
Navigationstasten, bis der Bereich, den Sie einstellen möchten
aufleuchtet.
5
4. Mit OK bestätigen. Das Display zeigt 3
Spalten an:
• Verzug : in dieser Spalte werden die
Stunden der Startverzögerung angezeigt.
• Start : in dieser Spalte wird die Zeit
des Programmstarts angezeigt.
• Ende : in dieser Spalte wird die Zeit
des Programmendes angezeigt.
5. Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um die Startverzögerung einzustellen. Mit zunehmender Stundenanzahl werden die Zeiten in den Spalten
Start und Ende automatisch angepasst. Um die Anzahl der Stunden zu
verringern, drücken Sie die linke Navigationstaste.
6. Mit OK bestätigen.
7. Zum Starten der Zeitvorwahl, schließen Sie die Tür. Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das Programm gestartet.
Bereich Zeitvorwahl (A)
Bereich Programme (B)
Sie können den Start eines Programms
um 1 bis 24 Stunden verzögern.
Dieser Bereich zeigt das Programm-Menü
und die Dauer der einzelnen Programme
an. Dieser Bereich wird standardmäßig
angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten.
Möchten Sie Optionen zusammen
mit dem Programm einstellen,
müssen Sie diese vor dem Einstellen der Zeitvorwahl wählen.
Es ist nicht möglich, die Option
Zeitvorwahl zusammen mit dem
Programm MyFavourite einzustellen.
So stellen Sie die Zeitvorwahl ein
1. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um diesen Bereich auszuwählen.
2. Drücken Sie OK. Das Programm-Menü wird im Display angezeigt.
3. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um ein Programm auszuwählen.
So stellen Sie ein Programm ein:
1. Wird dieser Bereich nicht automatisch
angezeigt, drücken Sie Programs.
2. Drücken Sie OK. Das Programm-Menü wird im Display angezeigt.
3. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um ein Programm auszuwählen.
4. Mit OK bestätigen.
5. Schließen Sie die Gerätetür, das Programm startet.
64 www.electrolux.com
Bereich Optionen (C)
Möchten Sie Optionen zum Programm einstellen, muss dies vor
dem Einstellen des Programms
erfolgen.
So stellen Sie eine Option ein
1. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um diesen Bereich auszuwählen.
2. Drücken Sie OK. Im Display erscheint
das Optionsmenü.
3. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um in den Optionen zu blättern.
4. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu
bestätigen oder das Untermenü aufzurufen.
5. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die neue Einstellung für die
Option auszuwählen.
6. Mit OK bestätigen.
7. Auf dem Display werden jetzt wieder
die 3 Bereiche angezeigt. Wiederholen
Sie den Vorgang, wenn Sie weitere
Optionen einstellen möchten.
4. PROGRAMME
Funktion TimeSaver
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, erhöht sich der Wasserdruck und die Wassertemperatur. Die Spül- und Trockenphasen verkürzen sich. Die Programmdauer verkürzt sich um etwa 50 %. Die
Spülergebnisse entsprechen denen einer
normalen Programmdauer. Die Trockenergebnisse können beeinträchtigt werden.
Wenn Sie ein Programm mit dieser Funktion auswählen, können Sie die Funktion
ein- oder ausschalten.
1. Rufen Sie den Bereich Programme
auf.
2. Drücken Sie OK. Das Programm-Menü wird im Display angezeigt.
3. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um ein Programm auszuwählen.
• Ist ein Programm mit der Funktion
TimeSaver kombinierbar, wird im
Display folgende Einstellung angezeigt:
– Schnell : bei Bestätigung dieser
Einstellung schalten Sie die Funktion TimeSaver ein.
– Normal : bei Bestätigung dieser
Einstellung schalten Sie die Funktion TimeSaver aus.
4. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu
bestätigen.
Möchten Sie die Funktion TimeSaver mit dem ECO 50° Programm
einstellen, müssen Sie zunächst
die Option AutoOpen ausschalten.
Programm
Verschmutzungs- Programmgrad
phasen
Beladung
Optionen
ECO 50°1)
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
AutoOpen
AutoFlex
45°-70°2)
Alle
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang von
45 °C bis 70 °C
Spülgänge
Trocknen
DEUTSCH
Programm
Verschmutzungs- Programmgrad
phasen
Beladung
FlexiWash
50°-65°
Unterschiedlicher
Verschmutzungsgrad
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
und 65 °C
Spülgänge
Trocknen
Intensive 70°4)
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
1 Hour 55°
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 55 °C
Spülgänge
Quick Plus 60°6)
Vor kurzem benutz- Hauptspülgang 60 °C
tes Geschirr
Spülgang
Geschirr und Besteck
Glass Care 45°
Normal oder leicht
verschmutzt
Empfindliches Geschirr und Gläser
Hauptspülgang 45 °C
Spülgänge
Trocknen
Rinse & Hold7)
Alle
Vorspülen
3)
65
Optionen
XtraPower5)
1) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für
normal verschmutztes Geschirr und Besteck. (Dies ist das Standardprogramm für
Prüfinstitute.)
2) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den
Körben. Es stellt dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den
Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
3) Mit diesem Programm können Sie unterschiedlich verschmutztes Geschirr spülen. Höhere
Temperatur und höherer Wasserdruck im Unterkorb, zum Spülen von stark verschmutztem
Geschirr (z. B. Töpfe und Pfannen). Niedrigere Temperatur und niedrigerer Wasserdruck im
Oberkorb, zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr (z. B. Gläser).
4) Dieses Programm enthält eine Spülphase mit hoher Temperatur, um hygienischere
Spülergebnisse zu liefern. Während der Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10
Minuten auf 70 °C gehalten.
5) Wenn Sie die Einstellung Schnell wählen, wird die Option XtraPower automatisch
ausgeschaltet.
6) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute
Spülergebnisse in kurzer Zeit.
7) Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird
vermieden, dass sich Essensreste am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche aus
dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
66 www.electrolux.com
Verbrauchswerte
Programm1)
Dauer
(Min.)
Energieverbrauch
(kWh)
Wasser
(l)
ECO 50°
195
0.82
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.8
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
Rinse & Hold
14
0.1
4
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die
ausgewählten Optionen und die Geschirrmenge können die Werte verändern.
Informationen für Prüfinstitute
Möchten Sie Informationen zum Leistungstest erhalten, schicken Sie eine E-Mail an:
[email protected]
Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden.
5. OPTIONEN
5.1 Menü Optionen
Menü
Untermenü
Beschreibung der Option
AutoOpen
Ein
Aus
Mit dieser Option erhalten Sie
gute Trockenergebnisse bei
einem geringeren Energieverbrauch. Siehe entsprechenden Abschnitt in diesem Kapitel.
XtraPower
Ein
Aus
Wenn diese Option eingeschaltet ist, erhöht sich der
Wasserdruck in der Vorspülund Hauptspülphase um 40
%. Selbst bei stark verschmutzter Beladung sind die
Spülergebnisse sehr gut.
DEUTSCH
67
Menü
Untermenü
MyFavourite einstellen
Das Programm-Menü wird im Mit dieser Option können Sie
Display angezeigt.
das Programm, das Sie am
häufigsten benutzen, einstellen und speichern.
Weitere Informationen finden
Sie im entsprechenden Abschnitt in diesem Kapitel.
Zeit
Einstellen von Stunden und
Minuten.
Einstellen der Uhrzeit.
Endsignal
Ein
Aus
Stellen Sie das akustische
Signal für Programmende ein.
Werkseitige Einstellung: Aus .
Lautstärke
Einstellbar in Stufen zwischen Einstellen der Lautstärke der
0 und 10.
Signaltöne.
Stufe 0: Ton ist aus.
Helligkeit
Einstellbar in Stufen zwischen Erhöhen oder Verringern der
1 und 9.
Helligkeitsstufe für die Display-Anzeige.
Kontrast
Einstellbar in Stufen zwischen Erhöhen oder Verringern der
1 und 9.
Kontraststufe zwischen Meldungen und dem Displayhintergrund.
Wasserhärte
Einstellbar in Stufen zwischen Elektronisches Einstellen der
1 und 10.
Wasserenthärterstufe.
Sprachen
Es sind verschiedene Sprachen verfügbar.
Einstellen der Sprache der im
Display angezeigten Meldungen.
Werkseitige Einstellung: Englisch.
Fußboden-Display
Es sind verschiedene Farben
verfügbar.
Aus
Zum Einstellen der Farbe von
Time Beam.
Werte zurücksetzen
Zurücksetzen
Abbrechen
Stellt die werkseitigen Einstellungen wieder her.
Multitab
Ein
Aus
Ein+Klarspülmittel
Schalten Sie diese Option nur
ein, wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
Weitere Informationen finden
Sie im entsprechenden Abschnitt in diesem Kapitel.
So speichern Sie das Programm
MyFavourite:
Es ist möglich, mit dem Programm zusammen ausgewählte Optionen zu speichern; in diesem Fall wählen Sie die Opti-
Beschreibung der Option
onen vor dem Speichern des Programms
aus.
Sie können nur jeweils ein Programm
speichern. Wenn Sie ein anderes Programm speichern, wird das zuvor gespeicherte Programm gelöscht.
Es ist nicht möglich, für das Programm
MyFavourite eine Zeitvorwahl einzustellen.
68 www.electrolux.com
1. Öffnen Sie das Menü Optionen .
2. Gehen Sie zu MyFavourite einstellen .
3. Drücken Sie OK. Das Programm-Menü wird im Display angezeigt.
4. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um ein Programm auszuwählen.
5. Mit OK bestätigen.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
• Ein : Multitab eingeschaltet.
• Aus : Multitab ausgeschaltet.
• Ein+Klarspülmittel : Multitab und Klarspülmittel-Dosierer eingeschaltet.
Multitab
Die Option wird automatisch zusammen
mit dem Programm ECO 50° eingeschaltet.
Diese Option ist nicht für andere Programme verfügbar.
Mit dieser Option wird der Gebrauch von
Klarspülmittel und Salz ausgeschaltet. Die
Meldungen zum Nachfüllen bleiben ausgeschaltet.
AutoOpen
• Während der Trockenphase wird die
Gerätetür von einer besonderen Vorrichtung einen Spaltbreit geöffnet.
• Am Programmende werden Vorrichtung
und Gerätetür zurückgezogen. Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.
VORSICHT!
Versuchen Sie nicht, die Gerätetür
zu schließen, während sie von der
Vorrichtung offen gehalten wird.
Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
Wenn Sie die Option AutoOpen ausschalten möchten, schalten Sie sie über die
Menüoption aus.
In diesem Zustand erhöht sich der Energieverbrauch des Programms.
6. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie die Sprache ein. Die voreingestellte Sprache ist Englisch.
• Mit OK Englisch bestätigen.
• Wählen Sie eine andere Sprache mit
einer der Navigationstasten und
drücken Sie OK zur Bestätigung.
3. Stellen Sie die Uhrzeit ein. Mit OK bestätigen.
4. Prüfen Sie, ob der Wasserenthärter
entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet eingestellt ist. Passen Sie
5.
6.
7.
8.
die Einstellung bei Bedarf entsprechend an. Wenden Sie sich an das
örtliche Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
Füllen Sie den Salzbehälter.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
Öffnen Sie den Wasserhahn.
Möglicherweise haben sich im Gerät
Rückstände angesammelt. Starten Sie
ein Programm, um diese zu entfernen.
Verwenden Sie kein Reinigungsmittel
und beladen Sie die Körbe nicht.
DEUTSCH
69
6.1 Einstellen des Wasserenthärters
Wasserenthärtereinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Französische
Wasserhärte- Wasserhärtegrade
grade
(°dH)
(°fH)
47 - 50
84 - 90
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
9
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter
manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler
auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
Öffnen Sie die Menüoption und stellen Sie
entsprechend der Wasserhärtetabelle die
Wasserenthärterstufe ein. Siehe Tabelle
Menüoption.
70 www.electrolux.com
6.2 Befüllen des Salzbehälters
1.
2.
3.
4.
5.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu schließen.
VORSICHT!
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten Sie
ein Programm, nachdem Sie den
Salzbehälter befüllt haben, um die
Korrosion zu vermeiden.
Wenn der Salzbehälter nachgefüllt
werden muss, wird im Display eine Meldung angezeigt. Diese Meldung erlischt während des Programmbetriebs.
DEUTSCH
71
6.3 Befüllen des Klarspülmittel-Dosierers
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
(A) nicht über die Marke „max“ hinaus.
Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung zu
vermeiden.
Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1
(geringste Menge) und Position 4
(größte Menge) einstellen.
Wenn der Klarspülmittel-Dosierer
nachgefüllt werden muss, wird im
Display eine Meldung angezeigt.
Diese Meldung erlischt während
des Programmbetriebs.
7. TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten.
• Wenn im Display die Salzmeldung
angezeigt wird, füllen Sie den Salzbehälter.
• Wenn im Display die Klarspülmeldung angezeigt wird, füllen Sie den
Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
• Wenn Sie die Kombi-Reinigungstabletten verwenden, schalten Sie die
Option Multitab) ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
72 www.electrolux.com
7.1 Verwendung des Reinigungsmittels
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Einstellen und Starten eines
Programms
Funktion Auto Off
Um den Energieverbrauch zu reduzieren,
wird das Gerät mithilfe dieser Funktion in
den folgenden Fällen nach einigen Minuten automatisch ausgeschaltet:
• Wenn Sie zum Starten des Programms
die Tür nicht geschlossen haben.
• Wenn das Programm beendet ist.
Starten eines Programms
1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten.
3. Einstellen der verfügbaren Optionen.
4. Wählen Sie ein Programm.
• Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die Liste der Programme
durchzublättern, und stellen Sie ein
Programm ein. Mit OK bestätigen.
• Möchten Sie das Programm MyFavourite starten, drücken Sie OK ein
paar Sekunden lang. Im Display
wird eine Meldung angezeigt, die
die Einstellung des Programms MyFavourite bestätigt.
5. Schließen Sie die Gerätetür. Das Programm wird gestartet.
• Ist eine Zeitvorwahl eingestellt, beginnt der Ablauf der Zeitvorwahl mit
dem Schließen der Tür. Nach Ablauf
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in den
Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
der Zeitvorwahl wird das Programm
gestartet.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das
Gerät das Programm. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, läuft das Programm ab
dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Drücken Sie Program.
3. Im Display wird Abbrechen? angezeigt.
4. Drücken Sie eine der Navigationstasten zur Auswahl von Stopp , um die
Zeitvorwahl abzubrechen oder zur
Auswahl von Fortsetzen , um den
Countdown fortzusetzen. Möchten Sie
den Countdown fortsetzen, schließen
Sie die Gerätetür.
Wenn Sie die eingestellte Zeitvorwahl abbrechen, muss das Programm erneut eingestellt werden.
Abbrechen eines laufenden
Programms
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Drücken Sie Program.
DEUTSCH
3. Im Display wird Abbrechen? angezeigt.
4. Drücken Sie eine der Navigationstasten zur Auswahl von Stopp , um das
Programm abzubrechen oder zur Auswahl von Fortsetzen , um das Programm fortzusetzen. Möchten Sie das
Programm fortsetzen, schließen Sie
die Gerätetür.
Bevor Sie ein neues Programm
starten, stellen Sie sicher, dass
der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Am Programmende
73
Funktion Auto Off automatisch ausgeschaltet wird.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wichtig
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus
dem Unterkorb und dann aus dem
Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Tür des
Gerätes kann sich Wasser niederschlagen. Edelstahl kühlt schneller ab als
Geschirr.
TimeBeam zeigt 0:00 und CLEAN an.
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“ oder
warten Sie, bis das Gerät über die
8. TIPPS UND HINWEISE
8.1 Der Wasserenthärter
Hartes Wasser enthält viele Mineralien, die
das Gerät beschädigen können und zu
schlechten Spülergebnissen führen. Der
Wasserenthärter neutralisiert diese Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand. Der
Wasserenthärter muss unbedingt auf die
richtige Stufe eingestellt werden. So stellen Sie sicher, dass der Wasserenthärter
die richtige Menge Geschirrspülsalz und
Wasser verwendet.
Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen Programmen nicht vollständig auf.
Wir empfehlen, die Tabletten nur mit
langen Programmen zu verwenden, damit keine Reinigungsmittel-Rückstände
auf dem Geschirr zurückbleiben.
Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben
auf der Reinigungsmittelverpackung.
8.2 Verwendung von Salz,
Klarspülmittel und
Reinigungsmittel
8.3 Was tun, wenn Sie keine
Kombi-Reinigungstabletten
mehr verwenden möchten
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel für Geschirrspüler.
Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
• Das Klarspülmittel lässt das Geschirr
während der letzten Spülphase ohne
Streifen und Flecken trocknen.
• Kombi-Reinigungstabletten enthalten
Reinigungsmittel, Klarspülmittel und andere Zusätze. Achten Sie darauf, dass
die Tabletten der Wasserhärte in Ihrer
Region entsprechen. Beachten Sie die
1. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter und der Klarspülmittel-Dosierer gefüllt sind.
3. Starten Sie das kürzeste Programm
mit einem Spülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
4. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die Wasserhärte in Ihrer Region ein.
74 www.electrolux.com
5. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
8.4 Beladen der Körbe
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile
aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder
Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher,
usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Um eingebrannte Essensreste leicht zu
beseitigen, weichen Sie diese ein, bevor
Sie das Kochgeschirr in das Gerät stellen.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor Sie ein Programm starten.
8.5 Vor dem Starten eines
Programms
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
• Die Filter sind sauber und ordnungsgemäß eingesetzt.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Die Geschirrteile sind richtig in den Körben angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die Beladung und den Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel sind
vorhanden (außer Sie verwenden Kombi-Reinigungstabeletten).
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest
geschlossen.
9. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
Verschmutzte Filter und verstopfte
Sprüharme beeinträchtigen das
Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
9.1 Reinigen der Filter
1.
C
C
B
A
Drehen Sie den Filter (A) nach links
und nehmen Sie ihn heraus.
DEUTSCH
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
75
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1) und (A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
Reinigen Sie die Filter mit Wasser.
Prüfen Sie, bevor Sie den Filter (B)
wieder einsetzen, dass sich keine Lebensmittelreste oder Verschmutzungen in oder um den Rand der Wanne
befinden.
Stellen Sie sicher, dass der Filter (B)
korrekt unter den beiden Führungen
(C) eingesetzt wurde.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen
und setzen Sie ihn wieder in den Filter (B) ein. Drehen Sie ihn nach
rechts, bis er einrastet.
Eine falsche Anordnung der Filter
führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät beschädigen.
9.2 Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
9.3 Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
9.4 Reinigung des
Geräteinneren
Wenn Sie regelmäßig Kurzprogramme
verwenden, können diese zu Fett- und
Kalkablagerungen im Gerät führen.
Um dieses zu vermeiden, wird empfohlen,
mindestens zweimal im Monat Programme mit langer Laufzeit zu verwenden.
10. FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Es ertönt ein unterbrochener Signalton.
Prüfen Sie, ob Sie die Störung mit den folgenden Hinweisen selbst beheben können, bevor Sie den Kundendienst rufen.
Display
Time Beam
Bei einigen Problemen wird im Display eine Meldung angezeigt und der
Time Beam zeigt einen Alarmcode.
Problem
Achtung: kein Wassereinlauf.
Es läuft kein Wasser in
das Gerät.
Achtung: Wasser in der
Maschine.
Das Gerät pumpt das
Wasser nicht ab.
76 www.electrolux.com
Display
Time Beam
Problem
Achtung: WasserauslaufSchutz aktiviert.
Das WasserauslaufSchutzsystem ist eingeschaltet.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor
Sie die Überprüfungen vornehmen.
Problem
Mögliche Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
in die Netzsteckdose eingesteckt ist.
Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine Sicherung ausgelöst hat.
Das Programm startet nicht.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
Drücken Sie OK .
Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen
Sie die Zeitvorwahl ab oder warten Sie, bis sie
abgelaufen ist.
Es läuft kein Wasser in das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulauf
geöffnet ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck
der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist.
Diese Information erhalten Sie von Ihrem
Wasserversorger.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulauf
nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
Vergewissern Sie sich, dass der Siphon nicht
verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
Das Wasserauslauf-Schutzsystem ist eingeschaltet.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden
Sie sich an den Kundendienst.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an
der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Wenn im Display andere Meldungen angezeigt werden, wenden Sie sich an den
Kundendienst.
DEUTSCH
10.1 Die Spül- und
Trocknungsergebnisse sind
nicht zufriedenstellend.
Weiße Streifen oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge
ist zu hoch. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel niedriger ein.
• Die Reinigungsmittelmenge ist zu hoch.
Wasserflecken und andere Flecken
auf Gläsern und Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge
ist zu niedrig. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel höher ein.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Reinigungsmittels liegen.
Das Geschirr ist noch nass.
• Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine Trocknungsphase mit niedriger Temperatur.
77
• Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Klarspülmittels liegen.
• Die Ursache kann in der Qualität der
Kombi-Reinigungstablette liegen. Probieren Sie eine andere Marke aus oder
schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer
ein und verwenden Sie ihn zusammen
mit den Kombi-Reinigungstabletten.
Mögliche andere Ursachen finden
Sie unter „Tipps und Hinweise“.
10.2 Einschalten des
Klarspülmittel-Dosierers
1. Gehen Sie zur Menüoption Multitab
und wählen Sie Ein+Klarspülmittel .
2. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
11. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
Frequenz
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
Leistungsaufnahme
Unausgeschaltet
0.10 W
Ausgeschaltet
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an
die Heißwasserversorgung Energie sparen.
78 www.electrolux.com
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
nicht mit
Geräte mit diesem Symbol
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
79
117919251-A-122013
www.electrolux.com/shop

advertisement

Key Features

  • It can clean a variety of dishes and cookware.
  • It has a variety of wash cycles to choose from.
  • It has a number of features that make it easy to use.

Related manuals

Frequently Answers and Questions

Is the dishwasher safe for use with delicate dishes?
Yes, the dishwasher has a delicate cycle that is safe for use with delicate dishes.
Does the dishwasher have a child lock?
Yes, the dishwasher has a child lock that prevents children from opening the door while the dishwasher is running.
Download PDF

advertisement