Electrolux ESL6810RA User manual

Electrolux ESL6810RA User manual
ESL 6810RA
................................................
ET NÕUDEPESUMASIN
LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ
MAŠĪNA
LT INDAPLOVĖ
SL POMIVALNI STROJ
.............................................
KASUTUSJUHEND
2
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 18
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
NAVODILA ZA UPORABO
35
52
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMMID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VALIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSJUHISED
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse
tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasu‐
tada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste
turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva kah‐
justuse oht!
• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega füüsi‐
lise või sensoorse puudega inimestel ega isi‐
kutel, kel puuduvad selleks vajalikud kogemu‐
sed või oskused. Kui nad seadet siiski kasuta‐
vad, peab neid selle töö juures jälgima isik,
kes nende turvalisuse eest vastutab.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaama‐
tuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uk‐
sest eemal, kui see on avatud.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐
kaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja va‐
hetada, siis pöörduge meie teeninduskeskus‐
se.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐
blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
• Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut mär‐
gade kätega.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
• Enne seadme ühendamist uute torude või pi‐
kalt kasutamata torudega laske neist vett läbi
voolata, kuni vesi jääb puhtaks.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge,
et kusagil ei oleks lekkeid.
• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja katte‐
ga sisemine toitejuhe.
1.2 Paigaldamine
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐
sutada.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille tempera‐
tuur on alla 0 °C.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐
juhiseid.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate
konstruktsioonide alla ja kõrvale.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised
parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
HOIATUS
Ohtlik pinge.
• Kui vee sisselaskevoolik on on kahjustada
saanud, eemaldage pistik koheselt seinakon‐
taktist. Vee sisselaskevooliku asendamiseks
võtke ühendust teeninduskeskusega.
1.3 Kasutamine
• See seade on mõeldud kasutamiseks kodu‐
ses majapidamises või muudes sarnastes
kohtades, näiteks:
– kauplustes, kontorites ja mujal, kus on töö‐
tajatele mõeldud köögid;
– talumajapidamistes;
4
www.electrolux.com
– hotellides, motellides ja muudes majutus‐
kohtades;
– hommikusöögiga-tüüpi ööbimiskohtades.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐
dunud esemeid seadmesse, selle lähedusse
või peale.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.
HOIATUS
Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!
1.4 Sisevalgusti
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Pange noad ja teravate otsadega söögiriistad
söögiriistade korvi otsaga allapoole või hori‐
sontaalasendis.
• Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral
võib keegi selle otsa komistada.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud.
Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhi‐
seid.
• Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud vett.
• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne, kui
programm on lõppenud. Nõudele võib olla jää‐
nud pesuainet.
• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise ajal,
võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma auru.
Sisevalgusti vahetamiseks võtke ühendust tee‐
ninduskeskusega.
1.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐
sake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
2. SEADME KIRJELDUS
1
11
10
1 Ülemine pihustikonsool
2 Alumine pihustikonsool
3 Filtrid
9
8
7
6
5 4
3
4 Andmesilt
5 Soolamahuti
6 Vee kareduse mõõdik
2
EESTI
7 Loputusvahendi jaotur
5
10 Alumine korv
8 Pesuaine jaotur
9 Söögiriistade korv
11 Ülemine korv
2.1 TimeBeam
TimeBeam on valgustatud näit, mis kuvatakse
seadme ukse ette põrandale.
• Kui programm käivitub, süttib programmi kes‐
tuse näit.
• Kui programm on lõppenud, süttivad 0:00 ja
CLEAN.
• Viitkäivituse algamisel süttib pöördloenduse
näit ja DELAY.
• Kui seadmel on rike, kuvatakse ekraanil vea‐
kood.
Sellel nõudepesumasinal on sisevalgus‐
ti, mis süttib, kui uks avatakse ja kustub,
kui uks suletakse.
3. JUHTPANEEL
2
1
3
4
MyFavourite 3 sec
5
6
1 Sisse/välja-nupp
Ala Viitkäivitus (A)
3 Ekraan
Programmi käivitumist saab edasi lükata 1 kuni
24 tundi.
2 Funktsiooni Program nupp
4 Funktsiooni OK nupp
Kui soovite koos programmiga valida ka
mõne funktsiooni, tuleb seda teha enne
viitkäivituse valimist.
Programmiga MyFavourite viitkäivitust
valida ei saa.
5 Navigeerimisnupp
6 Navigeerimisnupp
3.1 Ekraan
A
B
C
Ekraanil on 3 ala. Vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest, kuni vajalik ala on
valgustatud.
Viitkäivituse valimine
1. Ala valimiseks vajutage ühte navigeerimis‐
nuppudest.
2. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
3. Programmi valimiseks vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest.
4. Kinnitamiseks vajutage OK. Ekraanil on nä‐
ha 3 veergu:
6
www.electrolux.com
• Viivitus : selles veerus näete viivituse tun‐
dide arvu.
• Algus : selles veerus näete programmi al‐
gusaega.
• Lõpp : selles veerus näete programmi lõ‐
puaega.
5. Viivituse valimiseks vajutage parempoolset
navigeerimisnuppu. Tundide arvu suurene‐
des muutuvad ka veergudes Algus ja Lõpp
kuvatud ajad. Tundide arvu vähendamiseks
vajutage vasakpoolset navigeerimisnuppu.
6. Kinnitamiseks vajutage OK.
7. Viitkäivituse pöördloenduse käivitamiseks
sulgege uks. Kui pöördloendus on lõppenud,
käivitub programm.
Ala Programmid (B)
Sellel alal näete programmi menüüd ja iga pro‐
grammi kestust. Seadme sisselülitamisel on see
ala vaikimisi sisse lülitatud.
Programmi valimine
1. Kui seda ala automaatselt ei valita, vajutage
Programs.
2. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
3. Programmi valimiseks vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest.
4. Kinnitamiseks vajutage OK.
5. Sulgege seadme uks; programm käivitub.
Ala Valikud (C)
Kui soovite koos programmiga valida ka
mõne valiku, tuleb seda teha enne pro‐
grammi valimist.
Valiku määramine
1. Ala valimiseks vajutage ühte navigeerimis‐
nuppudest.
2. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse valikute
menüü.
3. Valikute menüüs liikumiseks vajutage ühte
navigeerimisnuppudest.
4. Valiku kinnitamiseks ja alammenüü avami‐
seks vajutage OK.
5. Valiku jaoks uue seade valimiseks vajutage
ühte navigeerimisnuppudest.
6. Kinnitamiseks vajutage OK.
7. Ekraanil kuvatakse jälle kolm ala. Teise
funktsiooni valimiseks korrake toimingut.
4. PROGRAMMID
Funktsioon TimeSaver
See valik suurendab veesurvet ja tõstab tempe‐
ratuuri. Pesu- ja kuivatusfaasid on lühemad. Pro‐
grammi kogukestus väheneb ligikaudu 50%. Pe‐
sutulemus on sama mis tavalise programmi kes‐
tuse puhulgi. Kuivatustulemused võivad olla keh‐
vemad.
Kui valite programmi, mille puhul see funktsioon
on kättesaadav, võite funktsiooni kas sisse või
välja lülitada.
1. Liikuge alasse Programmid .
2. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
3. Programmi valimiseks vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest.
• Kui funktsioon TimeSaver on programmi
puhul kättesaadav, kuvatakse ekraanil
järgmine teave:
– Kiire : kinnitades selle valiku, lubatakse
funktsioon TimeSaver .
– Tavaline : kinnitades selle valiku, keela‐
takse funktsioon TimeSaver .
4. Valiku kinnitamiseks vajutage OK.
Kui soovite valida funktsiooni TimeSa‐
ver koos programmiga ECO 50°, tuleb
kõigepealt funktsioonAutoOpen välja lü‐
litada.
EESTI
Programm
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi
faasid
Valikud
ECO 50°1)
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriis‐
tad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
AutoOpen
AutoFlex 45°-70°2)
Kõik
Eelpesu
Lauanõud, söögiriistad, Pesu alates 45 °C kuni 70
potid ja pannid
°C
Loputused
Kuivatamine
FlexiWash 50°-65°
Erineva määrdumisega
nõud
Lauanõud, söögiriistad,
potid ja pannid
Intensive 70°4)
Tugev määrdumine
Eelpesu
Lauanõud, söögiriistad, Pesu 70 °C
potid ja pannid
Loputused
Kuivatamine
1 Hour 55°
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriis‐
tad
Pesu 55 °C
Loputused
Quick Plus 60°6)
Värske määrdumine
Lauanõud ja söögiriis‐
tad
Pesu 60 °C
Loputus
Glass Care 45°
Tavaline või kerge
määrdumine
Õrnad lauanõud ja
klaas
Pesu 45 °C
Loputused
Kuivatamine
Rinse & Hold7)
Kõik
Eelpesu
3)
7
Eelpesu
Pesu 50 °C ja 65 °C
Loputused
Kuivatamine
XtraPower5)
1) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja
energiat kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm testimisasutustele.)
2) Seade tunneb ära korvides olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuuri ja kogust,
energiatarvet ja programmi kestust reguleeritakse automaatselt.
3) Selle programmiga saate pesta erinevaid nõusid, millel on erinev määrdumisaste. Alumises korvis on
kõrgem temperatuur ja suurem veesurve tugevalt määrdunud nõude pesemiseks (näiteks potid ja pannid).
Ülemises korvis on madalam temperatuur ja väikesem veesurve tavaliselt määrdunud nõude pesemiseks
(näiteks klaasid).
4) Selle programmi puhul kasutatakse paremate hügieeniliste tulemuste saavutamiseks loputamisel kõrget
temperatuuri. Loputusfaasis püsib temperatuur 70 °C juures vähemalt 10 minutit.
5) Kui valite funktsiooni Kiire , lülitatakse funktsioon XtraPower automaatselt välja.
6) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused
lühikese ajaga.
7) Kasutage seda programmi nõude kiireks loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide kleepumise nõudele ja
ebameeldiva lõhna tekkimise seadmes.
Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
8
www.electrolux.com
Tarbimisväärtused
Programm 1)
Kestus
(min)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
ECO 50°
195
0.82
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.8
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
Rinse & Hold
14
0.1
4
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad tarbimisväärtusi
mõjutada.
Teave testimisasutustele
Kogu vajaliku teabe saamiseks testimise kohta saatke meil aadressile:
[email protected]
Pange kirja tootenumber (PNC), mis asub andmeplaadil.
5. VALIKUD
5.1 Valikute menüü
Menüü
Alammenüü
Valiku kirjeldus
AutoOpen
Sees
Väljas
See valik annab head kuivatamis‐
tulemused väiksema energiatarbe
juures. Vt käesoleva peatüki vasta‐
vat jaotist.
XtraPower
Sees
Väljas
See funktsioon suurendab veesur‐
vet eelpesul ja pesu erinevates
faasides 40% võrra. Pesutulemu‐
sed on väga head ka tugevalt
määrdunud nõude korral.
Valitud MyFavourite
Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
Selle funktsiooni abil saate valida
ja salvestada programmi, mida ka‐
sutate sageli.
Vt käesoleva peatüki vastavat jao‐
tist.
Aeg
Tundide ja minutite valimine.
Kellaaja valimine.
Heli peatamine
Sees
Väljas
Programmi lõpus kõlava helisig‐
naali valimine.
Tehaseseade: Väljas .
EESTI
9
Menüü
Alammenüü
Valiku kirjeldus
Helitugevus
Valida saab tasemeid 0 kuni 10.
Helisignaalide helitugevuse regu‐
leerimine.
Tase 0: heli väljas.
Heledus
Valida saab tasemeid 1 kuni 9.
Ekraani heleduse suurendamine
või vähendamine.
Kontrastsus
Valida saab tasemeid 1 kuni 9.
Ekraanil kuvatavate teadete kont‐
rastsuse suurendamine või vähen‐
damine.
Vee karedus
Valida saab tasemeid 1 kuni 10.
Veepehmendaja taseme reguleeri‐
mine.
Keeled
Saadaval on erinevad keeled.
Ekraaniteadete keele valimine.
Tehaseseade: inglise keel.
Kuva põrandale
Saadaval on erinevad toonid.
Väljas
Time Beam'i värvitooni valimine.
Seadete lähtestami‐
ne
Lähtestamine
Tühistamine
Tehaseseadete taastamine.
Multitab
Sees
Väljas
Sees+Loputusvahend
Käivitage see valik ainult pesuaine
kombi-tablette kasutades. Vt käe‐
soleva peatüki vastavat jaotist.
Kuidas salvestada programmi
MyFavourite
Koos programmiga saate salvestada saadaole‐
vad funktsioonid; sel juhul valige funktsioonid en‐
ne programmi salvestamist.
Korraga saab salvestada vaid 1 programmi. Uus
seade tühistab eelmise.
Programmiga MyFavourite viitkäivitust valida ei
saa.
1. Avage funktsiooni Valikud menüü.
2. Liikuge valikusse Valitud MyFavourite .
3. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
4. Programmi valimiseks vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest.
5. Kinnitamiseks vajutage OK.
Multitab
See valik peatab loputusvahendi ja soola kasuta‐
mise. Teateid vahendite lisamise kohta ei kuvata.
Programmi kestus võib pikeneda.
• Sees : Multitab sisse lülitatud.
• Väljas : Multitab välja lülitatud.
• Sees+Loputusvahend : Multitab ja loputusva‐
hendi jaotur on sisse lülitatud.
AutoOpen
See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, kui
te valite programmi ECO 50°.
Seda funktsiooni ei saa salvestada koos teiste
programmidega.
10 www.electrolux.com
• Kui kuivatustsükkel töötab, avab seade ukse
ja hoiab selle poolavatuna.
• Programmi lõpus tõmmatakse seade ja sead‐
me uks sisse. Seade lülitub automaatselt väl‐
ja.
ETTEVAATUST
Ärge üritage seadme ust sulgeda, kui
seade hoiab ust poolavatuna. See võib
seadet kahjustada.
Kui soovite valikut AutoOpen välja lülitada, tehke
seda valikute menüüs.
Selles režiimis programmi energiatarve suure‐
neb.
6. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
2. Valige keel. Vaikekeeleks on inglise keel.
• Inglise keele kinnitamiseks vajutage OK.
• Mõne muu keele valimiseks vajutage ühte
navigeerimisnuppudest ja seejärel vajuta‐
ge kinnitamiseks OK.
3. Valige kellaaeg. Kinnitamiseks vajutage OK.
4. Kontrollige, kas veepehmendaja on regulee‐
ritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
5.
6.
7.
8.
Vajadusel reguleerige veepehmendajat. Piir‐
konna vee kareduse kohta saate teavet ko‐
halikult vee-ettevõttelt.
Täitke soolamahuti.
Täitke loputusvahendi jaotur.
Keerake veekraan lahti.
Seadmes võib olla tootmisjääke. Nende ee‐
maldamiseks käivitage programm. Ärge ka‐
sutage pesuainet ega pange nõusid korvi‐
desse.
6.1 Veepehmendaja reguleerimine
Veepehmendaja
reguleerimine
Vee karedus
Saksa
kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid
(°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Käsitsi
Elek‐
troonili‐
ne
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
EESTI
11
Veepehmendaja
reguleerimine
Vee karedus
Saksa
kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid
(°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Käsitsi
Elek‐
troonili‐
ne
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Veepehmendajat tuleb reguleerida nii
käsitsi kui ka elektrooniliselt.
Käsitsi reguleerimine
Keerake vee kareduse mõõdik asendisse 1 või 2.
Elektrooniline reguleerimine
Avage valikute menüü ja valige veekareduse ta‐
beli põhjal veepehmendaja tase. Vt valikute me‐
nüü tabelit.
6.2 Soolamahuti täitmine
1.
2.
3.
4.
5.
Keerake korki vastupäeva ja avage soola‐
mahuti.
Valage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult
esimesel korral).
Täitke soolamahuti nõudepesumasina soo‐
laga.
Eemaldage sool soolamahuti avause üm‐
bert.
Soolamahuti sulgemiseks keerake selle kor‐
ki päripäeva.
ETTEVAATUST
Vesi ja sool võivad soolamahutist täitmi‐
se ajal välja tulla. Roosteoht! Selle välti‐
miseks käivitage pärast soolamahuti
täitmist programm.
Kui soolamahutit on vaja täita, ilmub
ekraanile vastav teade. Programmi töö‐
tamise ajal seda teadet ei kuvata.
12 www.electrolux.com
6.3 Loputusvahendi jaoturi täitmine
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
Vajutage vabastusnuppu (D), et avada kaas
(C).
Täitke loputusvahendi jaotur (A) kuni tähise‐
ni "max".
Eemaldage mahaläinud loputusvahend ima‐
va lapiga, et ei tekiks liiga palju vahtu.
Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp
lukustub asendisse.
Aine eraldumiskogust määravat valiku‐
nuppu (B) saate keerata asendite 1
(väikseim kogus) ja 4 (suurim kogus)
vahel.
C
D
Kui loputusvahendi jaoturit on vaja täita,
ilmub ekraanile vastav teade. Program‐
mi töötamise ajal seda teadet ei kuvata.
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
• Kui ekraanil kuvatakse soolateade, siis
täitke soolamahuti.
• Kui ekraanil kuvatakse loputusvahendi
teada, siis täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
• Pesuaine kombi-tablettide kasutamisel ak‐
tiveerige valik Multitab.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja määr‐
dumisastmele vastav programm.
7.1 Pesuaine kasutamine
1.
B
2.
3.
30
MAX
+
32
-
1
20
4
A
4.
C
5.
Vajutage vabastusnuppu (B), et avada kaas
(C).
Pange pesuaine lahtrisse (A).
Kui pesuprogramm sisaldab ka eelpesu,
pange väike kogus pesuainet seadme ukse
sisemisele küljele.
Kui kasutate pesuainetablette, pange tablett
lahtrisse (A).
Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp
lukustub asendisse.
EESTI
7.2 Programmi valimine ja käivitamine
Funktsioon Auto Off
Energiatarbe vähendamiseks lülitab see funktsi‐
oon seadme automaatselt mõne minuti pärast
välja järgmistel juhtudel.
• Kui te ei ole sulgenud ust, et programmi käivi‐
tada.
• Programmi lõppemisel.
Programmi käivitamine
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
3. Valige saadaolevad funktsioonid.
4. Valige programm.
• Programmimenüüs liikumiseks ja pro‐
grammi valimiseks vajutage ühte navigee‐
rimisnuppudest. Kinnitamiseks vajutage
OK.
• Kui soovite käivitada programmi MyFa‐
vourite, hoidke paar sekundit nuppu OK.
Ekraanil kuvatakse kinnitus selle kohta, et
valitud on programm MyFavourite.
5. Sulgege seadme uks. Programm käivitub.
• Kui on valitud viitkäivitus, käivitab seadme
ukse sulgemine pöördloenduse. Kui
pöördloendus on lõppenud, käivitub pro‐
gramm.
Ukse avamine seadme töö ajal
Kui te ukse avate, katkeb seadme töö. Kui pane‐
te ukse uuesti kinni, jätkub seadme töö kohast,
kus see katkes.
Viitkäivituse tühistamine
pöördloenduse ajal
13
2. Vajutage Program.
3. Ekraanil kuvatakse Tühistada pesu?
4. Vajutage ühte navigeerimisnuppudest, et va‐
lida viitkäivituse tühistamiseks Stopp või
pöördloenduse jätkamiseks Jätka . Kui soovi‐
te pöördloendust jätkata, sulgege seadme
uks.
Viitkäivituse tühistamisel tuleb pro‐
gramm uuesti valida.
Käimasoleva programmi tühistamine
1.
2.
3.
4.
Avage seadme uks.
Vajutage Program.
Ekraanil kuvatakse Tühistada pesu?
Vajutage ühte navigeerimisnuppudest, et va‐
lida programmi tühistamiseks Stopp või pro‐
grammi jätkamiseks Jätka . Kui soovite pro‐
grammi jätkata, sulgege seadme uks.
Enne uue programmi käivitamist veen‐
duge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.
Programmi lõpus
TimeBeam kuvab sümboli 0:00 ja teate CLEAN.
1. Vajutage sisse/välja-nuppu või oodake, kuni
funktsioon Auto Off seadme automaatselt
välja lülitab.
2. Sulgege veekraan.
Tähelepanu
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need sead‐
mest välja võtate. Tulised nõud purunevad
kergesti.
• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest korvist,
seejärel ülemisest korvist.
• Seadme külgedel ja uksel võib olla vett. Roos‐
tevaba teras jahtub kiiremini kui lauanõud.
1. Avage seadme uks.
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
8.1 Veepehmendaja
Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale, mis
võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada
halvemaid pesutulemusi. Veepehmendaja neu‐
traliseerib need mineraalid.
Nõudepesumasina sool hoiab veepehmendaja
puhtana ning õigetes tingimustes. Kindlasti tuleb
valida õige veepehmendaja tase. See tagab, et
veepehmendaja kasutab õiges koguses nõude‐
pesumasina soola ja vett.
14 www.electrolux.com
8.2 Soola, loputusvahendi ja
pesuaine kasutamine
• Kasutage ainult nõudepesumasina jaoks
mõeldud soola, loputusvahendit ja pesuainet.
Teised tooted võivad seadet kahjustada.
• Loputusvahendi manustamine viimase lopu‐
tustsükli ajal aitab ära hoida triipude ja plekki‐
de tekkimise kuivatamisel.
• Kombi-pesutabletid sisaldavad nii pesu- ja lo‐
putusvahendit kui ka teisi aineid. Veenduge,
et tabletid sobiksid teie piirkonna vee karedu‐
sega. Vaadake tootepakendil olevat juhendit.
Kui soovite neid tablette kasutada vee karedu‐
sastmest hoolimata, tuleks kasutada ka nõu‐
depesumasina soola. Lülitage esmalt sisse
Multitab , seejärel seadke veepehmendaja ta‐
se piirkonna vee karedusele vastavaks ja ka‐
sutage nõudepesumasina soola.
• Lühikeste programmidega ei jõua pesuaineta‐
bletid täielikult lahustuda. Et nõudele ei jääks
pesuainejääke, soovitatakse pesuainetablette
kasutada ainult pikkade programmidega.
Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui
ette nähtud. Vt pesuaine pakendil ole‐
vaid juhiseid.
8.3 Kuidas lõpetada kombineeritud
pesutablettide kasutamine
1. Seadke veepehmendaja kõrgeimale taseme‐
le.
2. Veenduge, et soolamahuti ja loputusvahendi
jaotur on täis.
3. Käivitage kõige lühem programm loputusfaa‐
siga ilma pesuaine ja nõudeta.
4. Reguleerige veepehmendajat vastavalt oma
piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerige eraldatava loputusvahendi ko‐
gust.
8.4 Korvide täitmine
Korvide täitmise kohta leiate näiteid
kaasasolevast brošüürist.
9. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Kasutage seadet ainult nõudepesumasina‐
kindlate nõude pesemiseks.
• Ärge pange seadmesse puust, sarvest, alumii‐
niumist, tinast ega vasest esemeid.
• Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid
(käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Kõrbenud toidujääkide hõlpsaks eemaldami‐
seks leotage potte ja panne enne seadmesse
panekut vees.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja
pannid) masinasse avausega allapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud ükstei‐
se küljes kinni ei oleks. Pange lusikad teiste
söögiriistade juurde.
• Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel
kokku.
• Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi. Veen‐
duge, et need liikuma ei pääseks.
• Enne programmi käivitamist veenduge, et pi‐
hustikonsool saab vabalt liikuda.
8.5 Enne programmi käivitamist
Veenduge järgmises.
• Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.
• Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
• Esemete paigutus korvides on õige.
• Valitud programm sobib pestavate esemete
tüübi ja määrdumisastmega.
• Kasutatav pesuainekogus on õige.
• Nõudepesumasina sool ja loputusvahend on
mahutites (juhul, kui te ei kasuta kombi-pesu‐
tablette).
• Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
EESTI
15
Mustad filtrid ja ummistunud pihustikon‐
soolid põhjustavad halvemaid pesemis‐
tulemusi.
Kontrollige nende seisukorda regulaar‐
selt; vajadusel puhastage.
9.1 Filtrite puhastamine
C
1.
Pöörake filtrit (A) vastupäeva ja võtke välja.
2.
Filtri (A) lahtivõtmiseks tõmmake osa (A1)
osa (A2) küljest lahti.
Eemaldage filter (B).
Peske filtreid voolava veega.
Pange filter (B) oma algsele kohale tagasi.
Jälgige, et see asuks täpselt kahe juhiku
(C) all.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Pange filter (A) kokku ja asetage kohale fil‐
trisse (B). Keerake päripäeva, kuni see ko‐
hale lukustub.
Filtrite ebaõige asend võib põhjustada
kehva pesutulemust ja kahjustada sea‐
det.
9.2 Pihustikonsoolide puhastamine
9.3 Välispinna puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud, ee‐
maldage mustus peenikese teravaotsalise ese‐
mega.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid. Är‐
ge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me ega lahusteid.
10. VEAOTSING
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Kostub katkendlik helisignaal.
Enne teenindusse pöördumist tutvuge probleemi
lahendamiseks pakutava teabega.
16 www.electrolux.com
Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil teade
ja Time Beam näitab veakoodi.
Ekraan
Time Beam
Probleem
Tähelepanu: vee sisselase ei
ole võimalik.
Seade ei täitu veega.
Tähelepanu: vesi ei jookse ära.
Seade ei tühjene veest.
Tähelepanu: üleujutusevastane
süsteem on aktiveeritud.
Üleujutuse-vastane seade
töötab.
HOIATUS
Enne kontrollima asumist lülitage seade
välja.
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Programm ei käivitu.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Vajutage OK .
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või
oodake pöördloenduse lõppemiseni.
Seade ei täitu veega.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike.
Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ette‐
võtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei ole ummistu‐
nud.
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega
väänatud.
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega
väänatud.
Üleujutuse-vastane seade töötab.
Sulgege veekraan ja pöörduge teeninduskeskusse.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Pro‐
gramm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskes‐
kusse.
Kui ekraanil on teised teated, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
10.1 Pesu- ja kuivatustulemused ei
ole rahuldavad
Valged jooned ja plekid või sinakas kiht klaasidel
ja nõudel
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga
suur. Seadke loputusvahendi eraldaja mada‐
lamasse asendisse.
• Pesuaine kogus on liiga suur
EESTI
Plekid ja kuivanud veetilkade jäljed nõudel ja
klaasidel
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väi‐
ke Seadke loputusvahendi eraldaja kõrgemas‐
se asendisse.
• Põhjuseks võib olla pesuaine kvaliteet.
Nõud on märjad
• Programmil puudub kuivatustsükkel või kasu‐
tate madala temperatuuriga kuivatustsüklit.
• Loputusvahendi jaotur on tühi.
• Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
• Põhjuseks võib olla pesuaine kombi-pesuta‐
blettide kvaliteet. Proovige mõnda teist marki
või aktiveerige loputusvahendi jaotur ja kasu‐
17
tage loputusvahendit koos kombi-pesutabletti‐
dega.
Muude võimalike põhjuste kohta vt jao‐
tist "VIHJEID JA NÄPUNÄITEID".
10.2 Loputusvahendi jaoturi sisse
lülitamine
1. Liikuge valikute menüüs üksuseni Multitab ja
valige Sees+Loputusvahend .
2. Reguleerige eraldatava loputusvahendi ko‐
gust.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
11. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus / Laius / Sügavus (mm)
Elektriühendus
Vt andmeplaati.
596 / 818 - 898 / 550
Pinge
220-240 V
Sagedus
50 Hz
Veesurve
Min. / maks. (baari / MPa)
Veevarustus 1)
Külm või kuum vesi2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Mahutavus
Koha seaded
Voolutarve
Ooterežiim
0.10 W
Väljas-režiim
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage energiakulu
vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
18 www.electrolux.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IESPĒJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBLĒMRISINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
21
22
24
26
28
30
31
32
33
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu
profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad
Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
19
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi
izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neat‐
bild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza
uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norā‐
dījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku
drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastā‐
vīgas invaliditātes risks.
• Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp
bērni), kuru fiziskās, garīgās spējas vai piere‐
dzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci.
Tiem, kas ir atbildīgi par šādām personām, jā‐
nodrošina nepieciešamā uzraudzība vai jās‐
niedz norādījumi par ierīces darbību.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem ne‐
pieejamās vietās.
• Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem
nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties
ierīces durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐
spraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves
kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvā‐
kajā servisa centrā.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uz‐
stādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kon‐
taktspraudņa.
• Neaiztieciet strāvas kabeli vai spraudkontaktu
ar slapjām rokām.
• Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.
Ūdens padeves pieslēgšana
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens šļū‐
tenes.
• Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām cauru‐
lēm vai caurulēm, kas ilgstoši nav lietotas, ļau‐
jiet notecēt ūdenim, līdz sāk plūst tīrs ūdens.
• Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārliecinieties,
vai nav sūču.
• Ūdens ieplūdes šļūtene aprīkota ar drošības
vārstu un apšuvumu ar iekšēju elektrības ka‐
beli.
1.2 Uzstādīšana
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur tem‐
peratūra ir zemāka par 0 °C.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīša‐
nas norādes.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem un pie
drošām ietaisēm.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas para‐
metriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai paga‐
rinātājus.
BRĪDINĀJUMS
Bīstams spriegums.
• Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta, nekavējo‐
ties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas. Sazinieties ar apkopes dienes‐
tu, lai nomainītu ūdens ieplūdes šļūteni.
1.3 Pielietojums
• Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā
un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos
un citās darba vietās;
– lauku saimniecībās;
20 www.electrolux.com
– klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un ci‐
tās dzīvojamās telpās;
– privāto viesnīcu (Bed and Breakfast) apstā‐
kļos.
• Programmas izpildes laikā, atverot ierīces dur‐
vis, pa tām var izplūst karsts tvaiks.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uz‐
liesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neiz‐
smidziniet ūdeni.
BRĪDINĀJUMS
Savainojumu, apdegumu vai elektrošo‐
ka risks.
1.4 Iekšējais apgaismojums
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Nažus un citus galda piederumus ar asiem
galiem galda piederumu grozā ievietojiet ar
asajiem galiem uz leju vai horizontālā stāvoklī.
• Lai novērstu paklupšanu, neatstājiet atvērtas
ierīces durvis bez uzraudzības.
• Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces dur‐
vīm.
• Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas
līdzekļi ir bīstami. Ievērojiet uz mazgāšanas
līdzekļa iesaiņojuma minētos drošības norādī‐
jumus.
• Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē esošo
ūdeni.
• Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr pro‐
gramma nav beigusies. Uz traukiem var būt
mazgāšanas līdzeklis.
Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma spuldzi, sa‐
zinieties ar apkopes dienestu.
1.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
11
10
9
1 Augšējais izsmidzinātājs
8
7
6
5 4
3
2 Apakšējais izsmidzinātājs
LATVIEŠU
3 Filtri
21
8 Mazgāšanas līdzekļa dozators
4 Tehnisko datu plāksnīte
5 Speciālās sāls tvertne
9 Galda piederumu grozs
10 Apakšējais grozs
6 Ūdens cietības skala
11 Augšējais grozs
7 Skalošanas līdzekļa dozators
2.1 TimeBeam
TimeBeam parādās uz grīdas zem ierīces dur‐
vīm.
• Kad programma sāk darboties, parādās pro‐
grammas darbības ilgums.
• Kad programma ir pabeigta, parādās 0:00 un
CLEAN.
• Kad sākas atliktais starts, parādās laika at‐
skaite un DELAY.
• Kad ierīce darbojas nepareizi, parādās brīdi‐
nājuma kods.
Trauku mazgājamā mašīnā ir iekšējais
apgaismojums, kas ieslēdzas, atverot
ierīces durtiņas, un izslēdzas, tās aizve‐
rot.
3. VADĪBAS PANELIS
2
1
3
4
MyFavourite 3 sec
6
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
5
Displejā ir 3 lauki. Piespiediet vienu no
navigācijas taustiņiem, līdz lauks, kuru
nepieciešams darbināt, ir iezīmēts.
2 Program taustiņš
3 Displejs
4 OK taustiņš
Atliktais starts lauks (A)
6 Navigācijas taustiņš
Programmas sākumu var atlikt uz laiku no 1 līdz
24 stundām.
5 Navigācijas taustiņš
3.1 Displejs
A
B
C
Ja vēlaties iestatīt iespēju kopā ar pro‐
grammu, tas jādara pirms atliktā starta
iestatīšanas.
Šo iespēju nevar iestatīt ar MyFavourite
programmu.
22 www.electrolux.com
Kā iestatīt atlikto startu
1. Piespiediet kādu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos lauku.
2. Nospiediet OK. Displejā redzama program‐
mu izvēlne.
3. Piespiediet kādu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos programmu.
4. Apstipriniet ar OK. Displejs rāda 3 kolonnas:
• Atlikšana : šajā kolonnā var redzēt atlikša‐
nas stundu skaitu.
• Sākt : šajā kolonnā var redzēt program‐
mas starta laiku.
• Beigt : šajā kolonnā var redzēt program‐
mas beigu laiku.
5. Piespiediet labo navigācijas taustiņu, lai ies‐
tatītu atlikšanu. Stundu skaitam palielinoties,
laiks kolonās Sākt un Beigt tiek atjaunināts.
Lai samazinātu stundu skaitu, piespiediet
kreiso navigācijas taustiņu.
6. Apstipriniet ar OK.
7. Aizveriet durvis, lai aktivizētu atliktā starta
laika atskaiti. Kad laika atskaite beigusies,
programma automātiski aktivizējas.
Programmas lauks (B)
Šis lauks rāda programmu izvēlni un katras pro‐
grammas ilgumu. Šis lauks tiek izvēlēts pēc no‐
klusējuma, kad tiek aktivizēta ierīce
2. Nospiediet OK. Displejā redzama program‐
mu izvēlne.
3. Piespiediet kādu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos programmu.
4. Apstipriniet ar OK.
5. Aizveriet ierīces durvis, programma sāksies
automātiski.
Iespējas lauks (C)
Ja vēlaties iestatīt iespēju kopā ar pro‐
grammu, tas jādara pirms programmas
iestatīšanas.
Kā iestatīt iespēju
1. Piespiediet kādu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos lauku.
2. Nospiediet OK. Displejā redzama iespēju iz‐
vēlne.
3. Nospiediet vienu no izvēlnes taustiņiem, lai
aplūkotu iespēju sarakstu.
4. Piespiediet OK, lai apstiprinātu izvēli un at‐
vērtu apakšizvēlni.
5. Nospiediet vienu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos jaunu izvēles noteikumu.
6. Apstipriniet ar OK.
7. Displejā atkal parādās trīs lauki. Ja vēlaties
iestatīt citu iespēju, atkārtojiet procedūru.
Kā iestatīt programmu
1. Ja šis lauks netiek izvēlēts automātiski, pie‐
spiediet Programs.
4. PROGRAMMAS
TimeSaver funkcija
Šī funkcija palielina spiedienu un ūdens tempera‐
tūru. Mazgāšanas un žāvēšanas fāzes ir īsākas.
Kopējais programmas laiks samazinās aptuveni
par 50 %. Mazgāšanas rezultāti ir tādi paši kā ar
normālu programmas laiku. Žāvēšanas rezultāti
var pasliktināties.
Kad izvēlieties programmu, kas attiecas uz šo
funkciju, jūs varat iespējot vai atspējot funkciju.
1. Dodieties uz Programmas lauku.
2. Nospiediet OK. Displejā redzama program‐
mu izvēlne.
3. Piespiediet kādu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos programmu.
• Ja funkcija TimeSaver darbojas ar pro‐
grammu, displejā redzami šādi noteikumi:
– Ātrs : ja apstiprināt šo noteikumu, jūs
iespējosiet TimeSaver funkciju.
– Normāls : ja apstiprināt šo noteikumu,
jūs atspējosiet TimeSaver funkciju.
4. Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.
Ja vēlaties iestatīt TimeSaver funkciju
ar ECO 50° programmu, vispirms deak‐
tivizējiet AutoOpen iespēju.
LATVIEŠU
Programma
Netīrības pakāpe
Mazgājamo trauku
veids
Programma
fāzes
Iespējas
ECO 50°1)
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas
trauki un galda piede‐
rumi
Priekšmazgāšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošana
Žāvēšana
AutoOpen
AutoFlex 45°-70°2)
Visi
Ēdienu gatavošanas
trauki, galda piederu‐
mi, katli un pannas
Priekšmazgāšana
Mazgāšana no 45 °C līdz
70 °C
Skalošana
Žāvēšana
FlexiWash 50°-65°
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas
trauki, galda piederu‐
mi, katli un pannas
Priekšmazgāšana
Mazgāšana 50 °C un 65
°C
Skalošana
Žāvēšana
Intensive 70°4)
Ļoti netīri
Ēdienu gatavošanas
trauki, galda piederu‐
mi, katli un pannas
Priekšmazgāšana
Mazgāšana 70 °C
Skalošana
Žāvēšana
1 Hour 55°
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas
trauki un galda piede‐
rumi
Mazgāšana 55 °C
Skalošana
Quick Plus 60°6)
Nepiekaltuši netīrumi
Ēdienu gatavošanas
trauki un galda piede‐
rumi
Mazgāšana 60 °C
Skalošana
Glass Care 45°
Vidēji vai nedaudz netī‐ Mazgāšana 45 °C
ri
Skalošana
Trausli māla un stikla
Žāvēšana
trauki
Rinse & Hold7)
Visi
3)
23
XtraPower5)
Priekšmazgāšana
1) Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo programmu, vislietderīgāk tiek patērēts ūdens
un enerģija. (Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām).
2) Ierīce nosaka netīrības pakāpi un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski pielāgo ūdens
temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas ilgumu.
3) Ar šo programmu var mazgāt traukus, ar dažādu netīrības pakāpi. Augstāka temperatūra un ūdens
spiediens apakšējā grozā netīrāku trauku (piemēram, katlu un pannu) mazgāšanai. Zemāka temperatūra
un ūdens spiediens augšējā grozā vidēji netīru trauku (piemēram, glāžu) mazgāšanai.
4) Šai programmai ir augstākas temperatūras skalošanas fāze, lai nodrošinātu labāku higiēnu. Skalošanas
laikā vismaz 10 minūtes tiek uzturēta 70 °C temperatūra.
5) Iestatot nosacījumu Ātrs , iespēja XtraPower tiek automātiski deaktivizēta.
6) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
7) Izmantojiet šo programmu, lai ātri noskalotu traukus. Tā novērš ēdiena palieku pielipšanu pie traukiem un
nepatīkamu smaku veidošanos ierīces darbības laikā.
Izvēloties šo programmu, nelietojiet mazgāšanas līdzekli.
24 www.electrolux.com
Patēriņa lielumi
Programma1)
Darb. laiks
(min.)
Enerģija
(kWh)
Ūdens
(l)
ECO 50°
195
0.82
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.8
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
Rinse & Hold
14
0.1
4
1) Lielumi var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas padeves parametriem,
izvēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
Informācija pārbaudes iestādēm
Lai saņemtu visu nepieciešamo informāciju par pārbaužu efektivitāti, sūtiet e-pastu uz:
[email protected]
Pierakstiet izstrādājuma numuru (PNC), kas norādīts uz datu plāksnītes.
5. IESPĒJAS
5.1 Iespēju izvēlne
Izvēlne
Apakšizvēlne
Iespējas apraksts
AutoOpen
Ieslēgt
Izslēgt
Šī iespēja nodrošina labus žāvēša‐
nas rezultātus ar mazāku enerģijas
patēriņu. Skatiet atbilstoši punktu
šajā sadaļā.
XtraPower
Ieslēgt
Izslēgt
Šī iespēja palielina ūdens spiedie‐
nu skalošanas un mazgāšanas fā‐
zēs par 40%. Mazgāšanas rezultāti
ir ļoti labi arī, mazgājot ļoti netīrus
traukus.
Iestatīt MyFavourite
Displejā redzama programmu iz‐
vēlne.
Ar šo iespēju jūs varat iestatīt un
saglabāt atmiņā programmu, ko iz‐
manto biežāk.
Skatiet atbilstoši punktu šajā sada‐
ļā.
Laiks
Iestatiet stundas un minūtes.
Iestatiet diennakts laiku.
Beigu skaņa
Ieslēgt
Izslēgt
Iestatiet skaņas signālu program‐
mas beigām.
Rūpnīcas iestatījumi: Izslēgt .
LATVIEŠU
25
Izvēlne
Apakšizvēlne
Iespējas apraksts
Skaņas līmenis
Pieejami līmeņi no 0 līdz 10.
Noregulējiet skaņas signālu skaļu‐
mu.
Līmenis 0: skaņa ir izslēgta.
Spilgtums
Pieejami līmeņi no 1 līdz 9.
Palieliniet vai samaziniet displeja
spilgtumu.
Kontrasts
Pieejami līmeņi no 1 līdz 9.
Palieliniet vai samaziniet kontrastu
starp ziņojumiem un displeju.
Ūdens cietība
Pieejami līmeņi no 1 līdz 10.
Elektroniski noregulēt ūdens mīk‐
stinātāja līmeni.
Valodas
Ir pieejamas dažādas valodas.
Iestatiet displejā redzamo ziņoju‐
mu valodu.
Rūpnīcas iestatījumi: angļu valoda.
Rādīt uz grīdas
Pieejamas dažādas krāsas.
Izslēgt
Iestatiet Time Beam krāsu.
Atcelt iestatījumus
Atiestatīt
Atcelt
Lai atiestatītu rūpnīcas iestatīju‐
mus.
Multitab
Ieslēgt
Izslēgt
Ieslēgt + skalošanas līdz.
Aktivizējiet šo iespēju tikai tad, ja
izmantojat kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes. Skatiet atbilstoši
punktu šajā sadaļā.
Kā saglabāt atmiņā MyFavourite
programmu
Izmantojamās iespējas iespējams saglabāt kopā
ar programmu. Šajā gadījumā iestatiet iespējas,
pirms saglabājat programmu.
Vienlaikus var iestatīt vienu programmu. Jaunais
iestatījums atceļ iepriekšējo.
Programmai MyFavourite atlikto startu iestatīt
nav iespējams,
1. Atveriet izvēlni Iespējas .
2. Pārejiet pie Iestatīt MyFavourite .
3. Nospiediet OK. Displejā redzama program‐
mu izvēlne.
4. Piespiediet kādu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos programmu.
5. Apstipriniet ar OK.
Multitab
Šī iespēja deaktivizē skalošanas līdzekļa un sāls
lietošanu. Attiecīgais paziņojums par atkārtoto
uzpildi neiedegas.
Programmas izpildes ilgums var palielināties.
• Ieslēgt : Multitab aktivizēts.
• Izslēgt : Multitab deaktivēts.
• Ieslēgt + skalošanas līdz. : Multitab un skalo‐
šanas līdzekļa dozators aktivizēts.
AutoOpen
Šī iespēja tiek automātiski aktivizēta, iestatot
ECO 50°programmu.
Šo iespēju nevar iestatīt ar citām programmām.
26 www.electrolux.com
• Žāvēšanas fāzes laikā īpašs mehānisms atver
ierīces durvis un atstāj tās pusvirus.
• Programmas beigās mehānisms un ierīces
durvis aizveras. Ierīce automātiski izslēdzas.
UZMANĪBU
Nemēģiniet aizvērt ierīces durvis, kad
mehānisms tur tās pusvirus. Tas var ra‐
dīt ierīces bojājumus.
Ja vēlaties izslēgt AutoOpen iespēju, ieejiet ie‐
spēju izvēlnē un izslēdziet to.
Šādā stāvoklī palielinās ierīces enerģijas patē‐
riņš.
6. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti‐
ņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Iestatiet valodu. Noklusējuma valoda ir angļu
valoda.
• Apstipriniet angļu valodu ar OK.
• Piespiediet kādu no navigācijas tausti‐
ņiem, lai izvēlētos citu valodu, un piespie‐
diet OK, lai apstiprinātu izvēli.
3. Iestatiet diennakts laiku. Apstipriniet ar OK.
4. Pārliecinieties, vai iestatītais ūdens mīkstinā‐
tāja līmenis atbilst ūdens cietības pakāpei
5.
6.
7.
8.
apgabalā, kurā uzstādīta ierīce. Ja nepiecie‐
šams, noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni.
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu
ūdens cietības pakāpi savā apgabalā.
Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
Atgrieziet ūdens krānu.
Ierīcē var saglabāties ražošanas procesā ra‐
dītie netīrumi. Lai tos likvidētu, aktivizējiet
programmu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekli
un neievietojiet neko grozos.
6.1 Ūdens mīkstinātāja regulēšana
Ūdens mīkstinātāja
regulēšana
Ūdens cietība
Vācu
pakāpes
(°dH)
Franču
pakāpes
(°fH)
mmol/l
Clarke
pakāpes
Manuāla
Elektro‐
niska
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
LATVIEŠU
27
Ūdens mīkstinātāja
regulēšana
Ūdens cietība
Vācu
pakāpes
(°dH)
Franču
pakāpes
(°fH)
mmol/l
Clarke
pakāpes
Manuāla
Elektro‐
niska
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Rūpnīcas iestatījums.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
Ūdens mīkstinātāja līmenis jāiestata
manuāli vai elektroniski.
Manuāla iestatīšana
Pagrieziet ūdens cietības skalu stāvoklī 1 vai 2.
Elektroniska iestatīšana
Atveriet iespēju izvēlni un saskaņā ar ūdens cie‐
tības tabulu, nosakiet ūdens mīkstinātāja līmeni.
Skatiet iespēju izvēlnes tabulu.
28 www.electrolux.com
6.2 Specializētās sāls tvertnes uzpilde
1.
2.
3.
4.
5.
Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to at‐
vērtu.
Specializētās sāls tvertnē ielejiet 1 litru
ūdens (tikai pirmajā lietošanas reizē).
Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar trauku
mazgāšanas sāli.
Notīriet specializētās sāls tvertnes uzpildes
vietu.
Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu
pulksteņa rādītāja virzienā, lai aizvērtu tvert‐
ni.
UZMANĪBU
Uzpildes laikā no specializētās sāls
tvertnes var izplūst ūdens un sāls. Pa‐
stāv korozijas risks. Lai to novērstu, pēc
specializētās sāls tvertnes uzpildes pa‐
laidiet programmu.
Displejā tiek parādīts ziņojums, kad ir
nepieciešams uzpildīt sāls konteineru.
Šis ziņojums programmas darbības lai‐
kā neparādās.
6.3 Skalošanas līdzekļa dozatora uzpilde
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (D), lai at‐
vērtu vāku (C).
Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru (A),
nepārsniedzot atzīmi „max”.
Lai neveidotos pārāk daudz putu, notīriet iz‐
lijušo skalošanas līdzekli ar absorbējošu
drāniņu.
Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai bloķēša‐
nas taustiņš nofiksējas slēgtā pozīcijā.
Atļautā daudzuma izvēles slēdzi (B) va‐
rat pagriezt starp pozīcijām 1 (mazākais
daudzums) un 4 (lielākais daudzums).
Displejā tiek parādīts ziņojums, kad ir
nepieciešams uzpildīt skalošanas līdz‐
ekļa dozatoru. Šis ziņojums program‐
mas darbības laikā neparādās.
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti‐
ņu, lai ieslēgtu ierīci.
LATVIEŠU
• Ja ekrānā parādās sāls papildināšanas
paziņojums, piepildiet sāls nodalījumu.
• Ja displejā parādās skalošanas līdzekļa
paziņojums, piepildiet skalošanas līdzekļa
dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
29
• Ja izmantojat kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes, aktivizējiet Multitab ie‐
spēju.
5. Iestatiet un palaidiet pareizu programmu at‐
bilstoši ievietotajam daudzumam un netīrības
līmenim.
7.1 Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Programmas iestatīšana un
aktivizēšana
Auto Off funkcija
Lai samazinātu enerģijas patēriņu, šī funkcija au‐
tomātiski izslēdz ierīci pēc dažām minūtēm, kad:
• Nav aizvērtas durvis, lai sāktu programmu.
• Programma ir pabeigta.
Programmas aktivizēšana
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti‐
ņu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet pieejamās iespējas.
4. Iestatiet programmu.
• Nospiediet vienu no navigācijas tausti‐
ņiem, lai aplūkotu programmu izvēlni un
izvēlētos programmu. Apstipriniet ar OK.
• Ja vēlaties ieslēgt programmu MyFavouri‐
te, dažas sekundes piespiediet OK. Dis‐
plejā parādās paziņojums, apstiprinot, ka
programma MyFavourite ir iestatīta.
5. Aizveriet ierīces durvis. Programma sāk dar‐
bību.
• Ja iestatīts atliktais starts, aizverot ierīces
durvis, tiks uzsākta laika atskaite. Kad lai‐
ka atskaite beigusies, programma auto‐
mātiski aktivizējas.
Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (B), lai at‐
vērtu vāku (C).
Uzpildiet mazgāšanas līdzekli nodalījumā
(A).
Ja programmai ir priekšmazgāšanas fāze,
ievietojiet nelielu daudzumu mazgāšanas
līdzekļa attiecīgajā mazgājamā līdzekļa do‐
zatora nodalījumā.
Ja lietojat mazgāšanas līdzekļa tabletes, ie‐
vietojiet tableti nodalījumā (A).
Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai bloķēša‐
nas taustiņš nofiksējas slēgtā pozīcijā.
Durvju atvēršana, kad ierīce darbojas
Ja durvis tiek atvērtas, ierīces darbība apstājas.
Aizverot durvis, ierīces darbība atsākas no tās
vietas, kur tā tika pārtraukta.
Kā atcelt atlikto startu laika atskaites
laikā
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Nospiediet Program .
3. Displejā būs redzams paziņojums Atcelt
mazgāšanu?
4. Piespiediet vienu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos Pārtraukt un atceltu atlikto startu
vai Atsākt un turpinātu laika atskaiti. Ja no‐
lemjat turpināt laika atskaiti, aizveriet ierīces
durvis.
Ja atceļ atliktā starta funkciju, program‐
mu jāiestata no jauna.
Kā atcelt aktivizētu mazgāšanas
programmu
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Nospiediet Program.
3. Displejā būs redzams paziņojums Atcelt
mazgāšanu?
4. Piespiediet vienu no navigācijas taustiņiem,
lai izvēlētos Pārtraukt un atceltu programmu
30 www.electrolux.com
vai Atsākt un turpinātu programmas darbību.
Ja nolemjat turpināt programmas darbību,
aizveriet ierīces durvis.
Pirms jaunas programmas aktivizēša‐
nas pārliecinieties, vai mazgāšanas
līdzekļa dozatorā ir mazgāšanas līdzek‐
lis.
Programmas beigās
TimeBeam rāda 0:00 un CLEAN.
1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu
vai pagaidiet, kamēr Auto Off funkcija auto‐
mātiski deaktivizēs ierīci.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
Uzmanību
• Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem atdzist.
Karsti trauki var būt triecienneizturīgi.
• Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku grozu, tad
augšējo.
• Uz ierīces sienām un uz durvīm var būt ūdens.
Nerūsējošais tērauds atdziest ātrāk nekā trau‐
ki.
8. PADOMI UN IETEIKUMI
8.1 Ūdens mīkstinātājs
Cietam ūdenim ir augsts minerālu saturs, kas var
būt ierīces bojājumu un sliktu mazgāšanas rezul‐
tātu cēlonis. Ūdens mīkstinātājs šos minerālus
neitralizē.
Trauku mazgāšanas sāls nodrošina ūdens mīk‐
stinātāja tīrību un labus apstākļus. Svarīgi iestatīt
pareizu ūdens mīkstinātāja līmeni. Tas nodroši‐
na, ka ūdens mīkstinātājs izmanto pareizu trauku
mazgāšanas sāls un ūdens daudzumu.
8.2 Trauku mazgāšanas sāls,
skalošanas līdzekļa un mazgāšanas
līdzekļa lietošana
• Izmantojiet tikai trauku mazgājamai mašīnai
paredzētu trauku mazgāšanas sāli, skaloša‐
nas līdzekli un mazgāšanas līdzekli. Citi izstrā‐
dājumi var radīt ierīces bojājumus.
• Skalošanas līdzeklis skalošanas fāzē nodroši‐
na, ka pēc trauku nožūšanas uz tiem nepaliek
svītras un traipi.
• Kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes sa‐
tur mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli
un citus līdzekļus. Pārliecinieties, vai šīs table‐
tes piemērotas ūdens cietībai jūsu apgabalā.
Skatiet norādījumus uz izstrādājumu iepakoju‐
miem.
Ja vēlaties izmantot šīs tabletes, kad ūdens
cietība nav piemērota, ir jāizmanto arī trauku
mazgāšanas sāls. Vispirms aktivizējiet Multi‐
tab iespēju, pēc tam noregulējiet ūdens mīksti‐
nātāju atbilstoši ūdens cietības pakāpei jūsu
dzīvesvietā un lietojiet trauku mazgāšanas sā‐
li.
• Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso programmu
laikā pilnībā neizšķīst. Lai nepieļautu mazgā‐
šanas līdzekļa nogulsnes uz traukiem, iesa‐
kām mazgāšanas līdzekļa tabletes izmantot
garajās programmās.
Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai‐
rāk par noteikto daudzumu. Skatiet no‐
rādes uz mazgāšanas līdzekļa iepakoju‐
ma.
8.3 Kā rīkoties, lai apturētu kombinēto
tablešu lietošanu
1. Iestatiet ūdens mīkstinātāja augstāko līmeni.
2. Pārliecinieties, ka specializētās sāls tvertne
un skalošanas līdzekļa dozators ir pilns.
3. Aktivizējiet īsāko programmu ar skalošanas
fāzi, nelietojot mazgāšanas līdzekli un neie‐
vietojot traukus.
4. Pielāgojiet ūdens mīkstinātāju atbilstoši
ūdens cietībai jūsu reģionā.
5. Noregulējiet skalošanas līdzekļa dozēšanas
daudzumu.
8.4 Grozu ievietošana
Skatiet piegādāto brošūru, kurā redzami
grozu ievietošanas piemēri.
• Ierīci izmantojiet tikai trauku mazgājamā mašī‐
nā mazgāt piemērot priekšmetu mazgāšanai.
• Neievietojiet ierīcē koka, raga, alumīnija, alvas
un vara priekšmetus.
• Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas var uz‐
sūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
LATVIEŠU
• Notīriet no priekšmetiem ēdiena atliekas.
• Lai viegli noņemtu piedegušu pārtiku, pirms
katlu un pannu ievietošanas ierīcē izmērcējiet
tos.
• Ievietojiet priekšmetus, piemēram, tases, glā‐
zes un pannas, ar atveri uz leju.
• Pārliecinieties, vai galda piederumi un trauki
nesaskaras. Karotes izkārojiet starp citiem
galda piederumiem.
• Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
• Mazus priekšmetus ievietojiet galda piederu‐
mu grozā.
• Vieglus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā.
Pārbaudiet, lai priekšmeti nekustas.
• Pirms programmas palaišanas pārliecinieties,
vai netiek traucēta izsmidzinātāju kustība.
31
8.5 Pirms programmas palaišanas
Pārliecinieties, vai:
• Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
• Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
• Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
• Programma ir atbilstoša ievietotajam daudz‐
umam un netīrības līmenim.
• Izmantots noteiktais mazgāšanas līdzekļa
daudzums.
• Ir trauku mazgāšanas sāls un skalošanas līdz‐
eklis (ja netiek izmantotas kombinētās mazgā‐
šanas līdzekļa tabletes).
• Specializētās sāls tvertnes vāks ir cieši no‐
slēgts.
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Pirms apkopes deaktivizējiet ierīci un at‐
vienojiet strāvas padeves kontaktdakšu
no kontaktligzdas.
Netīri filtri un nosprostotas izsmidzinātā‐
ju atveres pasliktina mazgāšanas rezul‐
tātus.
Regulāri tos pārbaudiet un, ja nepiecie‐
šams, notīriet.
9.1 Filtru tīrīšana
C
1.
Pagrieziet filtru (A) pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam un izņemiet to.
2.
Lai izjauktu filtru (A), velkot atdaliet (A1) un
(A2).
Izņemiet filtru (B).
Nomazgājiet filtrus ar ūdeni.
Ielieciet filtru (B) atpakaļ paredzētajā vietā.
Pārliecinieties, vai tas ir pareizi ievietots
zem divām vadotnēm (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
32 www.electrolux.com
6.
Samontējiet filtru (A) un ievietojiet paredzē‐
tajā pozīcijā filtrā (B). Grieziet to pulksteņa
rādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas.
Nepareiza filtru pozīcija var izraisīt slik‐
tus mazgāšanas rezultātus un ierīces
bojājumus.
9.2 Izsmidzinātāju tīrīšana
Nenoņemiet izsmidzinātājus.
Ja izsmidzinātāju atveres ir nosprostotas, iztīriet
tās, izmantojot tievu, asu priekšmetu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neiz‐
mantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sū‐
kļus vai šķīdinātājus.
9.3 Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu.
10. PROBLĒMRISINĀŠANA
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā.
Atskan pārtraukts skaņas signāls.
Pirms sazināšanās ar apkopes dienestu skatiet
problēmas risinājumu šajā informācijā.
Displejs
Dažu problēmu gadījumā ekrānā parādās ziņo‐
jums un Time Beam rāda brīdinājuma kodu.
Time Beam
Problēma
Uzmanību: nav iespējama
ūdens ieplūde.
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
Uzmanību: ūdeni nevar izvadīt.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Uzmanību: aktivizēta pārplūdes
aizsardzības sistēma.
Aktivizējusies ierīce pret
ūdens noplūdēm.
BRĪDINĀJUMS
Pirms pārbaudes veikšanas deaktivizē‐
jiet ierīci.
Problēma
Iespējamais risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
Pārliecinieties, ka elektrosistēmas drošinātājs nav bo‐
jāts.
Programma neaktivizējas.
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Nospiediet OK .
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gai‐
diet laika atskaites beigas.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamais risinājums
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
33
Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams. Lai
iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens ap‐
gādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav aizspros‐
tots.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav samezglojusies
vai saliekta.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav sagriezu‐
sies vai saliekta.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens noplū‐
dēm.
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar apkopes
dienestu.
Kad pārbaude pabeigta, ieslēdziet ierīci. Pro‐
gramma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pār‐
traukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar apkopes
centru.
Ja ekrānā parādās citi ziņojumi, sazinieties ar
apkopes dienestu.
10.1 Mazgāšanas un žāvēšanas
rezultāti nav apmierinoši.
Uz glāzēm un traukiem ir gaišas svītras vai
zilgani slāņi.
• Pārāk liels atļautā skalošanas līdzekļa daudz‐
ums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles
slēdzi uz mazāku daudzumu.
• Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Uz glāzēm un traukiem ir izžuvušu ūdens pilieni
un traipi
• Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa
daudzums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa
izvēles slēdzi uz lielāku daudzumu.
• Iemesls var būt mazgāšanas līdzekļa kvalitāte.
Trauki ir slapji
• Programmai nav žāvēšanas fāzes vai ar ze‐
mas temperatūras žāvēšanas fāzi.
• Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
• Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
• Iemesls var būt kombinēto mazgāšanas līdz‐
ekļa tablešu daudzums. Pamēģiniet citu zīmo‐
lu vai aktivizējiet skalošanas līdzekļa dozatoru
un izmantojiet skalošanas līdzekli kopā ar
kombinētām mazgāšanas līdzekļa tabletēm.
Skatiet sadaļā "NODERĪGI IETEIKUMI
UN PADOMI" citus iespējamos cēloņus.
10.2 Kā aktivizēt skalošanas līdzekļa
dozatoru
1. Pārejiet pie Multitab atvērtajā izvēlnē un iz‐
vēlieties Ieslēgt + skalošanas līdz. .
2. Noregulējiet skalošanas līdzekļa dozēšanas
daudzumu.
3. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
11. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Izmēri
Platums x augstums x dziļums
(mm)
Elektriskais savienojums
Skatiet datu plāksnīti.
596 / 818 - 898 / 550
34 www.electrolux.com
Spriegums
220-240V
Frekvence
50 Hz
Ūdens padeves spiediens
Min. / maks. (bāri / MPa)
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens vai karsts ūdens2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Ietilpība
Trauku komplekti
Enerģijas patēriņš
Ieslēgtā režīmā
0.10 W
Izslēgtā režīmā
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4 collu vītni.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izmantojiet karsto
ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
simbol
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
35
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARINKTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIKČIŲ ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINĖ INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
37
38
39
41
43
45
47
48
49
50
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
36 www.electrolux.com
1.
SAUGOS INSTRUKCIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas ne‐
atsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinka‐
mo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laiky‐
kite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte
ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių
sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti
neįgaliais.
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims, įskai‐
tant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir proto ne‐
galią arba stokojantiems patirties ir žinių. Juos
turi prižiūrėti arba pamokyti naudotis prietaisu
už jų saugą atsakingas asmuo.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams
būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
1.2 Įrengimas
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pa‐
keisti elektros laidą, tai turi padaryti techninio
aptarnavimo centras.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Nelieskite maitinimo kabelio arba elektros kiš‐
tuko šlapiomis rankomis.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vandens
žarnų.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų arba ilgai
nenaudotų vamzdžių, nuleiskite vandenį, kol
jis bėgs švarus.
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite,
ar nėra nuotėkio.
• Vandens įvado žarna turi apsauginį vožtuvą ir
įmovą su viduje esančiu maitinimo kabeliu.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatūra būna žemesnė nei 0 °C.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu nepavyktų,
kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą
elektros lizdą.
ĮSPĖJIMAS
Pavojinga įtampa.
• Jeigu pažeista vandens įvado žarna, nedels‐
dami ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Dėl vandens įvado žarnos pakeitimo kreipkitės
į techninio aptarnavimo centrą.
1.3 Naudojimas
• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūky‐
je; jį galima naudoti, pavyzdžiui:
LIETUVIŲ
– darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui,
parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose;
– klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje
gyvenamojo aplinkoje;
– viešbučiuose, kuriose siūloma naktynė su
pusryčiais.
• Neišimkite indų iš prietaiso, kol nepasibaigs
programa. Ant indų gali būti ploviklio.
• Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai, jeigu ati‐
darysite dureles veikiant programai.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkški‐
te vandeniu.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti, nudegti, gauti elek‐
tros smūgį ar sukelti gaisrą.
1.4 Vidinė apšvietimo lemputė
Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo lemputę,
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Peilius ir stalo įrankius aštriais kraštais dėkite į
stalo įrankių krepšelį taip, kad aštrūs kraštai
būtų nukreipti žemyn arba horizontalioje padė‐
tyje.
• Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be priežiū‐
ros, kad ant jų niekas neužgriūtų.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
• Indaplovės plovikliai yra pavojingi. Laikykitės
ant ploviklio pakuotės pateiktų saugos nuro‐
dymų.
• Negerkite ir nežaiskite su prietaise esančiu
vandeniu.
1.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
2. GAMINIO APRAŠYMAS
1
11
10
1 Vidurinis purkštuvas
9
8
7
37
6
5 4
3
2 Apatinis purkštuvas
2
38 www.electrolux.com
3 Filtrai
8 Plovimo priemonių dalytuvas
4 Techninių duomenų plokštelė
5 Druskos talpykla
9 Stalo įrankių krepšys
10 Apatinis krepšys
6 Vandens kietumo nustatymo rankenėlė
11 Viršutinis krepšys
7 Skalavimo priemonės dalytuvas
2.1 TimeBeam
TimeBeam – tai ant grindų, žemiau prietaiso du‐
relių, rodomas rodmuo.
• Kai paleidžiama programa, rodoma programos
trukmė.
• Programai pasibaigus, rodoma 0:00 ir CLEAN.
• Kai paleidžiamas atidėtas paleidimas, rodoma
atgalinė atskaita ir DELAY.
• Kai prietaisas sugenda, rodomas įspėjamasis
kodas.
Šiame prietaise yra vidaus apšvietimas,
kuris įjungiamas ir išjungiamas atidarant
ir uždarant indaplovės dureles.
3. VALDYMO SKYDELIS
2
1
3
4
MyFavourite 3 sec
6
1 Įjungimo/išjungimo mygtukas
5
Ekrane yra trys sritys. Spaudykite vieną
iš naršymo mygtukų tol, kol užsižiebs ta
sritis, kurią norite naudoti.
2 Mygtukas Program
3 Ekranas
4 Mygtukas OK
Sritis Atidėtas paleid. (A)
6 Naršymo mygtukas
Programos paleidimo laiką galima atidėti nuo 1
iki 24 valandų.
5 Naršymo mygtukas
3.1 Ekranas
A
B
C
Jeigu kartu su programa norite nustatyti
parinktis, tai privalote padaryti prieš
nustatydami atidėto paleidimo nuostatą.
Su programa MyFavourite atidėto palei‐
dimo funkcijos nustatyti neįmanoma.
Kaip nustatyti atidėto paleidimo funkciją
1. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
pasirinktumėte šią sritį.
LIETUVIŲ
2. Paspauskite OK. Ekrane rodomas programų
meniu.
3. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
pasirinktumėte programą.
4. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte. Ekrane
rodomos 3 skiltys:
• Delsa : šioje skiltyje rodomas delsos va‐
landų skaičius.
• Pradžia : šioje skiltyje rodomas programos
pradžios laikas.
• Pabaiga : šioje skiltyje rodomas progra‐
mos pabaigos laikas.
5. Paspauskite dešinėje pusėje esantį naršymo
mygtuką, kad nustatytumėte delsą. Didinant
valandų skaičių, atnaujinamas skiltyse Pra‐
džia ir Pabaiga rodomas laikas. Norėdami
valandų skaičių mažinti, spauskite kairėje pu‐
sėje esantį naršymo mygtuką.
6. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
7. Uždarykite dyreles, kad paleistumėte atidėto
paleidimo atgalinę laiko atskaitą. Pasibaigus
atgaliniam laiko skaičiavimui, programa pa‐
leidžiama.
Sritis Programos (B)
Šioje srityje rodomas programų meniu ir kiekvie‐
nos programos trukmė. Suaktyvinus prietaisą, ši
sritis pasirenkama kaip numatytoji
39
2. Paspauskite OK. Ekrane rodomas programų
meniu.
3. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
pasirinktumėte programą.
4. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
5. Uždarykite duris ir programa pasileis.
Sritis Parinktys (C)
Jeigu kartu su programa norite nustatyti
parinktis, tai privalote padaryti prieš
nustatydami programą.
Kaip nustatyti parinktį
1. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
pasirinktumėte šią sritį.
2. Paspauskite OK. Ekrane rodomas parinkčių
meniu.
3. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
peržiūrėtumėte parinkčių sąrašą.
4. Spauskite OK, kad patvirtintumėte parinktį ir
atidarytumėte papildomą meniu.
5. Paspauskite vieną iš naršymo mygtuką, kad
pasirinktumėte kitą parinkties sąlygą.
6. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
7. Ekrane vėl rodomos 3 sritys. Jeigu norite
nustatyti kitą parinktį, procedūrą pakartokite.
Kaip nustatyti programą
1. Jeigu ši sritis neparenkama automatiškai, pa‐
spauskite Programs.
4. PROGRAMOS
Funkcija TimeSaver
Ši funkcija didina vandens slėgį ir temperatūrą.
Plovimo ir džiovinimo fazės yra trumpesnės.
Bendra programos trukmė sumažėja maždaug
50 proc. Plovimo rezultatai tokie patys kaip ir
esant įprastai programos trukmei. Džiovinimo re‐
zultatai gali būti prastesni.
Pasirinkę su šia funkcija derančią programą, šią
funkciją galite įjungti arba išjungti.
3. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
pasirinktumėte programą.
• Jeigu funkcija TimeSaver su programa de‐
ra, ekrane rodoma ši sąlyga:
– Greita : jeigu šią sąlygą patvirtinsite,
funkcija TimeSaver bus įjungta.
– Normali : jeigu šią sąlygą patvirtinsite,
funkcija TimeSaver bus išjungta.
4. Paspaudus OK, pasirinkimas patvirtinamas.
1. Pereikite prie srities Programos .
2. Paspauskite OK. Ekrane rodomas programų
meniu.
Jeigu kartu su programa ECO 50° norite
nustatyti TimeSaver, pirmiausiai privalo‐
te išjungti parinktį AutoOpen.
40 www.electrolux.com
Programa
Nešvarumo laipsnis
Įkrovos tipas
Programos
fazės
Parinktys
ECO 50°1)
Vidutiniškai nešvarūs
Indai bei stalo įrankiai
Nuplovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas
AutoOpen
AutoFlex 45°-70°2)
Visi
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Nuplovimas
Plovimas nuo 45 iki 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
FlexiWash 50°-65°
Įvairiai sutepti
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Nuplovimas
Plovimas 50 °C ir 65 °C
Skalavimai
Džiovinimas
Intensive 70°4)
Labai nešvarūs
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Nuplovimas
Plovimas 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
1 Hour 55°
Vidutiniškai nešvarūs
Indai bei stalo įrankiai
Plovimas 55 °C
Skalavimai
Quick Plus 60°6)
Neįsisėnėję nešvaru‐
mai
Indai bei stalo įrankiai
Plovimas 60 °C
Skalavimas
Glass Care 45°
Vidutiniškai arba mažai Plovimas 45 °C
sutepti
Skalavimai
Trapūs moliniai arba
Džiovinimas
porcelianiniai indai bei
stiklas
Rinse & Hold7)
Visi
3)
XtraPower5)
Nuplovimas
1) Naudojant šią programą, vandens ir energijos sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidutiniškai nešvarius
indus bei stalo įrankius (tai standartinė bandymų institutų naudojama programa).
2) Prietaisas nustato nešvarumo laipsnį ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai reguliuoja vandens
temperatūrą ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
3) Naudodami šią programą, galite plauti skirtingai suteptus indus. Apatiniame krepšyje yra didesnė
temperatūra ir vandens slėgis, todėl jame plaukite labiau suteptus daiktus (pvz., puodus ir keptuves).
Viršutiniame krepšyje yra mažesnė temperatūra ir vandens slėgis, todėl jame plaukite normaliai suteptus
daiktus (pvz., stiklinius indus).
4) Šioje programoje yra aukštos temperatūros skalavimo fazė, kad būtų galima gauti geresnius rezultatus.
Skalavimo fazės metu bent 10 minučių išlieka 70 °C temperatūra.
5) Nustačius sąlygą Greita , parinktis XtraPower automatiškai išjungiama.
6) Naudodami šią programą, galite plauti neseniai suteptus indus. Per trumpą laiką gaunami geri plovimo
rezultatai.
7) Naudokite šią programą indams greitai nuskalauti. Ji apsaugo, kad maisto likučiai neprikibtų prie indų ir
neleidžia prietaise atsirasti blogam kvapui.
Naudodami šią programą, nenaudokite ploviklio.
LIETUVIŲ
41
Sąnaudų reikšmės
Programa1)
Trukmė
(min.)
Energija
(kWh)
Vanduo
(l)
ECO 50°
195
0.82
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.8
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
Rinse & Hold
14
0.1
4
1) Vertės gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo sąlygas, parinktis ir indų kiekį.
Informacija patikros įstaigoms
Dėl visos reikiamos informacijos apie bandymų atlikimą rašykite el. žinutę adresu:
[email protected]
Užrašykite gaminio numerį (PNC), kuris yra ant techninių duomenų plokštelės.
5. PARINKTYS
5.1 Parinkčių meniu
Meniu
Papildomas meniu
Parinkties aprašymas
AutoOpen
Įjungti
Išjungti
Šia parinktimi gaunami geri džiovi‐
nimo rezultatai suvartojant mažiau
energijos. Žr. konkrečią šio sky‐
riaus dalį.
XtraPower
Įjungti
Išjungti
Šia parinktimi pirminio plovimo ir
plovimo fazėse vandens slėgis pa‐
didinamas 40 %. Plovimo rezultatai
yra labai geri netgi plaunant stipriai
suteptus indus.
Nustatyti MyFavouri‐ Ekrane rodomas programų meniu.
te
Šia parinktimi galima nustatyti ir
įsiminti programą, kurią dažniau
naudojate.
Žr. konkrečią šio skyriaus dalį.
Laikas
Nustatykite valandas ir minutes.
Nustatykite paros laiką.
Pabaigos signalas
Įjungti
Išjungti
Nustatykite garso signalą, kuris
skambės programos pabaigoje.
Gamyklos nuostata: Išjungti .
Signalo garsumas
Galimi lygiai nuo 0 iki 10.
Nustatykite garso signalų garsu‐
mą.
0 lygis: garsas išjungtas.
42 www.electrolux.com
Meniu
Papildomas meniu
Parinkties aprašymas
Ryškumas
Galimi lygiai nuo 1 iki 9.
Padidinkite arba sumažinkite ekra‐
no ryškumą.
Kontrastas
Galimi lygiai nuo 1 iki 9.
Padidinkite arba sumažinkite kontr‐
astą tarp rodomų pranešimų ir
ekrano.
Vandens kietumas
Galimi lygiai nuo 1 iki 10.
Vandens minkštiklio lygis nustato‐
mas elektroniškai.
Kalbos
Galimos įvairios kalbos.
Nustatykite ekrane rodomų prane‐
šimų kalbą.
Gamyklos nuostata: anglų.
Rodyti ant grindų
Galima pasirinkti iš įvairių spalvų.
Išjungti
Nustatykite Time Beam spalvą.
Atkurti nustatymus
Atkurti
Atšaukti
Gamyklos nuostatoms atkurti.
Multitab
Įjungti
Išjungti
Įjungti + skalavimo priem.
Suaktyvinkite šią parinktį tik kai
naudojate kombinuotąsias ploviklio
tabletes. Žr. konkrečią šio skyriaus
dalį.
Kaip išsaugoti programą MyFavourite
Tuo atveju, jeigu kartu su šia programa galima
išsaugoti derančias parinktis, parinktis nustatyki‐
te prieš išsaugodami šią programą.
Vienu metu galite išsaugoti tik 1 programą. Nauju
nustatymu atšaukiamas ankstesnis nustatymas.
Programos MyFavourite pradžios atidėti neįma‐
noma.
1. Atidarykite meniu Parinktys .
2. Pereikite prie parinkties Nustatyti MyFavouri‐
te .
3. Paspauskite OK. Ekrane rodomas programų
meniu.
4. Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
pasirinktumėte programą.
5. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Multitab
Ši parinktis sustabdo skalavimo priemonės ir
druskos naudojimą. Susiję pranešimai dėl papil‐
dymo nešviečia.
Programos trukmė gali pailgėti.
• Įjungti : Multitab įjungta.
• Išjungti : Multitab išjungta.
• Įjungti + skalavimo priem. : įjungta Multitab ir
skalavimo priemonių dalytuvas.
AutoOpen
Ši parinktis automatiškai suaktyvinama, kai nus‐
tatote programą ECO 50°.
Negalima nustatyti šios parinkties su kitomis pro‐
gramomis.
LIETUVIŲ
43
• Kai veikia džiovinimo fazė, įtaisas atidaro prie‐
taiso dureles ir laiko jas atidarytas.
• Programai pasibaigus įtaiso ir prietaiso dure‐
lės įtraukiamos. Prietaisas automatiškai išsi‐
jungia.
ATSARGIAI
Nemėginkite uždaryti prietaiso durelių,
kol įtaisas laiko jas atidarytas. Antraip
prietaisas gali būti sugadintas.
Jeigu parinktį AutoOpen norite išjungti, atidaryki‐
te parinkčių meniu ir išjunkite ją.
Šioje būklėje padidėja programos energijos su‐
vartojimas.
6. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Nustatykite kalbą. Numatytoji kalba yra
anglų.
• Paspauskite OK, kad patvirtintumėte
anglų kalbą.
• Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų,
kad parinktumėte kitą kalbą, o tada pa‐
spauskite OK, kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite paros laiką. Paspauskite OK, kad
patvirtintumėte.
4. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas vandens
minkštiklio lygis pagal jūsų vietovėje tiekiamo
5.
6.
7.
8.
vandens kietumą. Jeigu ne, pareguliuokite
vandens minkštiklį. Norėdami sužinoti savo
vietovėje tiekiamo vandens kietumą, susisie‐
kite su vietos vandentiekio įmone.
Pripildykite druskos talpyklą.
Pripilkite skalavimo priemonės į skalavimo
priemonės dalytuvą.
Atsukite vandens čiaupą.
Prietaise gali būti likę gamybos metu nau‐
dotų medžiagų. Paleiskite programą joms
pašalinti. Nenaudokite ploviklio ir nedėkite į
krepšius indų.
6.1 Vandens minkštiklio reguliavimas
Vandens minkštiklio
nustatymas
Vandens kietis
Vokiški
laipsniai
(°dH)
Prancūziški
laipsniai
(°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Rankinis
Elektro‐
ninis
51–70
91–125
9,1–12,5
64–88
2 1)
10
43–50
76–90
7,6–9,0
53–63
2 1)
9
37–42
65–75
6,5–7,5
46–52
21)
8
29–36
51–64
5,1–6,4
36–45
21)
7
23–28
40–50
4,0–5,0
28–35
21)
6
44 www.electrolux.com
Vandens minkštiklio
nustatymas
Vandens kietis
Vokiški
laipsniai
(°dH)
Prancūziški
laipsniai
(°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Rankinis
Elektro‐
ninis
19–22
33–39
3,3–3,9
23–27
21)
51)
15–18
26–32
2,6–3,2
18–22
1
4
11–14
19–25
1,9–2,5
13–17
1
3
4–10
7–18
0,7–1,8
5–12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.
Vandens minkštiklį privalote nustatyti
rankiniu ir elektroniniu būdu.
Rankinis nustatymas
Pasukite vandens kietumo reguliatorių į padėtį 1
arba 2.
Elektroninis reguliavimas
Atverkite parinkčių meniu ir pagal vandens kietu‐
mo lentelę nustatykite vandens minkštiklio lygį.
Žr. parinkčių meniu lentelę.
LIETUVIŲ
45
6.2 Druskos talpyklos pildymas
1.
2.
3.
4.
5.
Sukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir ati‐
darykite druskos talpyklą.
Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą vandens (tik
pirmą kartą).
Į druskos talpyklą pripilkite indaplovės drus‐
kos.
Nuvalykite druską aplink druskos talpyklos
angą.
Norėdami uždaryti druskos talpyklą, sukite
dangtelį pagal laikrodžio rodyklę.
ATSARGIAI
Pildant iš druskos talpyklos gali ištekėti
vanduo ir druska. Korozijos rizika. Kad
apsisaugotumėte nuo jos, pripildę drus‐
kos talpyklą, paleiskite programą.
Ekrane rodomas pranešimas, kada rei‐
kia papildyti druskos talpyklą. Šis prane‐
šimas yra išjungtas, kol veikia progra‐
ma.
6.3 Skalavimo priemonės dalytuvo pildymas
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (D), kad
atidarytumėte dangtelį (C).
Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą
(A) ne daugiau kaip iki žymos „max“.
Nuvalykite išsiliejusią skalavimo priemonę
sugeriančia šluoste, kad išvengtumėte per
didelio putų susidarymo.
Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad atlaisvini‐
mo mygtukas užsifiksuotų savo vietoje.
Jūs galite pasukti kiekio pasirinkimo
rankenėlę (B) nuo 1 padėties (mažiau‐
sias kiekis) iki 4 padėties (didžiausias
kiekis).
Ekrane rodomas pranešimas, kada rei‐
kia papildyti skalavimo priemonės daly‐
tuvą. Šis pranešimas yra išjungtas, kol
veikia programa.
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
• Jeigu ekrane rodomos pranešimas apie
druską, pripildykite druskos talpyklą.
46 www.electrolux.com
• Jeigu ekrane rodomas pranešimas apie
skalavimo priemonę, pripildykite skalavi‐
mo priemonės dozatorių.
3. Įdėkite krepšius.
4. Įpilkite ploviklio.
• Jeigu naudojate kombinuotąsias ploviklio
tabletes, suaktyvinkite parinktį Multitab.
5. Nustatykite ir paleiskite tinkamą programą,
atsižvelgdami į indus ir jų nešvarumo laipsnį.
7.1 Ploviklio naudojimas
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
5.
7.2 Programos nustatymas ir
paleidimas
Funkcija Auto Off
Norint sumažinti energijos suvartojimą, ši funkci‐
ja automatiškai išjungia prietaisą po kelių minu‐
čių, kai:
• neuždarėte durelių, kad būtų paleista progra‐
ma;
• programai pasibaigus;
Programos paleidimas
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Pasirinkite derančias parinktis.
4. Nustatykite programą.
• Spaudykite vieną iš naršymo mygtukų,
kad peržiūrėtumėte programų meniu ir pa‐
sirinktumėte programą. Paspauskite OK,
kad patvirtintumėte.
• Jeigu norite nustatyti programą MyFavou‐
rite, kelias sekundes palaikykite nuspaudę
mygtuką OK. Ekrane rodomas praneši‐
mas, patvirtinantis, kad programa MyFa‐
vourite yra nustatyta.
5. Uždarykite prietaiso dureles. Programa pra‐
deda veikti.
• Jei nustatytas atidėtas paleidimas, atgali‐
nis laiko skaičiavimas pradedamas užda‐
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (B), kad
atidarytumėte dangtelį (C).
Pripilkite ploviklio į ploviklio skyrių (A).
Jeigu programa turi pirminio plovimo fazę,
pripilkite truputį ploviklio ant vidinės prietai‐
so durelių dalies.
Jeigu naudojate plovimo tabletes, jas dėkite
į ploviklio skyrių (A).
Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad atlaisvini‐
mo mygtukas užsifiksuotų savo vietoje.
rius prietaiso dureles. Pasibaigus atgali‐
niam laiko skaičiavimui, programa palei‐
džiama.
Durelių atidarymas veikiant prietaisui
Jeigu atidarysite dureles, prietaisas išsijungs.
Uždarius dureles, prietaisas pradės veikti nuo
nutraukimo momento.
Kaip atšaukti atidėtą paleidimą
veikiant atgalinei laiko atskaitai
1.
2.
3.
4.
Atidarykite prietaiso dureles.
Paspauskite Program.
Ekrane rodoma Atšaukti plovimą?
Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
pasirinktumėte Stabdyti ir atidėtas paleidi‐
mas būtų atšauktas, arba Tęsti , kad atgalinė
laiko atskaita būtų tęsiama. Jeigu nuspręstu‐
mėte atgalinę laiko atskaitą tęsti, uždarykite
prietaiso dureles.
Jeigu atidėtą paleidimą atšauksite, pro‐
gramą teks nustatyti iš naujo.
Kaip atšaukti veikiančią programą
1.
2.
3.
4.
Atidarykite prietaiso dureles.
Paspauskite Program.
Ekrane rodoma Atšaukti plovimą?
Paspauskite vieną iš naršymo mygtukų, kad
pasirinktumėte Stabdyti ir programa būtų at‐
LIETUVIŲ
šaukta, arba Tęsti , kad programa būtų tęsia‐
ma. Jeigu nuspręstumėte programą tęsti, už‐
darykite prietaiso dureles.
Prieš paleisdami naują programą, patik‐
rinkite, ar ploviklio dalytuve yra ploviklio.
Programai pasibaigus
TimeBeam rodo 0:00 ir CLEAN.
1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką
arba palaukite, kol Auto Off funkcija automa‐
tiškai išjungs prietaisą.
47
2. Užsukite vandens čiaupą.
Dėmesio
• Prieš išimdami indus iš prietaiso, leiskite jiems
atvėsti. Karštus indus lengva sugadinti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to – vir‐
šutinį.
• Prietaiso durelių šonuose gali būti vandens.
Nerūdijantis plienas atvėsta greičiau nei indai.
8. PATARIMAI
8.1 Vandens minkštiklis
Kietame vandenyje yra didelis kiekis mineralų,
kurie gali sugadinti prietaisą ir indai gali būti plau‐
nami nepakankamai gerai. Vandens minkštiklis
neutralizuoja šiuos mineralus.
Indaplovės druska išlaiko vandens minkštiklį
švarų ir geros būklės. Svarbu nustatyti tinkamą
vandens minkštiklio lygį. Taip užtikrinsite, kad
vandens minkštiklis naudoja tinkamą kiekį inda‐
plovės druskos ir vandens.
8.2 Druskos, skalavimo priemonės ir
ploviklio naudojimas
• Naudokite tik indaplovėms skirtą druską, ska‐
lavimo priemonę ir ploviklį. Kiti gaminiai gali
pažeisti prietaisą.
• Skalavimo priemonė paskutinėje skalavimo fa‐
zėje padeda išdžiovinti indus be dryžių ir dė‐
mių.
• Kombinuoto ploviklio tablečių sudėtyje yra plo‐
viklio, skalavimo priemonės ir kitų medžiagų.
Įsitikinkite, kad šios tabletės yra tinkamos pa‐
gal jūsų regiono vandens kietumą. Skaitykite
instrukcijas ant gaminių pakuočių.
Jeigu norite naudoti šias tabletes su joms ne‐
tinkamo kietumo vandeniu, jūs taip pat privalo‐
te naudoti indaplovės druską. Pirmiausia su‐
aktyvinkite parinktį Multitab , tada nustatykite
vandens minkštiklį pagal savo regiono van‐
dens kietumą ir naudokite indaplovės druską.
• Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta naudojant
trumpas programas. Kad ant valgymo reik‐
menų neliktų ploviklio likučių, rekomenduoja‐
me tabletes naudoti tik su ilgomis programo‐
mis.
Nepilkite ploviklio daugiau, nei reikia.
Žr. nurodymus ant ploviklio pakuotės.
8.3 Ką daryti, jeigu daugiau nenorite
naudoti kombinuotųjų ploviklio
tablečių
1. Nustatykite aukščiausią vandens minkštiklio
lygį.
2. Įsitikinkite, ar druskos talpykla ir skalavimo
priemonės dalytuvas yra pilni.
3. Paleiskite trumpiausią programą su skalavi‐
mo faze be ploviklio ir be indų.
4. Vandens minkštiklio lygį nustatykite pagal
savo vietovės vandens kietumą.
5. Nustatykite tiekiamos skalavimo priemonės
kiekį.
8.4 Krepšių įdėjimas
Krepšių įdėjimo pavyzdžiai yra pateikti
pristatytame informaciniame lapelyje.
• Prietaise plaukite tik tuos daiktus, kuriuos gali‐
ma plauti indaplovėje.
• Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų iš me‐
džio, rago, aliuminio, alavo ir vario.
• Nenaudokite prietaiso vandenį sugeriantiems
daiktams (pvz., kempinėms, šluostėms) plauti.
• Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
• Norint lengviau pašalinti likusį pridegusį mais‐
tą, pamerkite puodus ir keptuves vandenyje,
prieš dėdami juos į prietaisą.
• Tuščiavidurius daiktus (pvz., puodelius, stikli‐
nes ir keptuves) dėkite apverstus žemyn.
48 www.electrolux.com
• Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai nesu‐
liptų. Šaukštus sumaišykite su kitais stalo įran‐
kiais.
• Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų su kito‐
mis stiklinėmis.
• Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Pasi‐
rūpinkite, kad šie daiktai neslankiotų.
• Prieš paleisdami programą, pasirūpinkite, kad
purkštuvo alkūnės galėtų laisvai judėti.
•
•
•
•
filtrai būtų švarūs ir tinkamai įdėti;
purkštuvai neužsikimšę;
tinkama indų padėtis krepšiuose;
esamam indų kiekiui ir nešvarumo laipsniui
pasirinkta tinkama programa;
• naudojamas tinkamas kiekis ploviklio;
• yra indaplovės druskos ir skalavimo priemo‐
nės (jeigu nenaudojamos kombinuotosios plo‐
viklio tabletės);
• druskos talpyklos dangtelis gerai prisuktas.
8.5 Prieš paleidžiant programą
Įsitikinkite, kad:
9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjun‐
kite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Nešvarūs filtrai ir užsikimšę purkštuvai
pablogina plovimo rezultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia, juos iš‐
valykite.
9.1 Filtrų valymas
C
1.
Pasukite filtrą (A) prieš laikrodžio rodyklę ir
ištraukite jį.
2.
Kad išardytumėte filtrą (A), atskirkite (A1) ir
(A2).
Išimkite filtrą (B).
Išplaukite filtrus vandeniu.
Įstatykite filtrą (B) į jo pradinę padėtį. Įsiti‐
kinkite, ar jis tinkamai sumontuotas po
dviem kreiptuvais (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
LIETUVIŲ
6.
49
Surinkite filtrą (A) ir įdėkite jį į filtrą (B). Su‐
kite pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifik‐
suos.
Dėl netinkamos filtrų padėties plovimo
rezultatai gali būti blogi ir gali būti pa‐
žeistas prietaisas.
9.2 Purkštuvų valymas
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms, nešva‐
rumų likučius pašalinkite plonu, smailiu daiktu.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite
šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių arba tir‐
piklių.
9.3 Valymas iš išorės
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikimo
metu.
Su pertrūkiais skamba garso signalai.
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą, peržiū‐
rėkite informaciją apie problemos sprendimą.
Rodinys
Esant kai kurioms problemoms ekrane rodomas
pranešimas ir Time Beam rodo įspėjimo kodą.
Time Beam
Problema
Dėmesio: neįteka vanduo.
Į prietaisą nepatenka vanduo.
Dėmesio: vanduo neišteka.
Iš prietaiso vanduo neišlei‐
džiamas.
Dėmesio: įsijungė užliejimo ap‐
sauginė sistema.
Veikia apsaugos nuo vandens
nutekėjimo įtaisas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami patikros darbus, išjunkite
prietaisą.
Problema
Galimas sprendimas
Negalima įjungti prietaiso.
Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elek‐
tros tinklo lizdą.
Įsitikinkite, ar nepažeistas saugiklis saugiklių dėžėje.
Programa nepaleidžiama.
Įsitinkite, ar prietaiso durelės uždarytos.
Paspauskite OK .
Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite nusta‐
tymą arba palaukite iki atgalinės atskaitos pabaigos.
50 www.electrolux.com
Problema
Galimas sprendimas
Į prietaisą nepatenka vanduo.
Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
Įsitikinkite, ar ne per mažas tiekiamo vandens slėgis.
Norėdami gauti šią informaciją, kreipkitės į vietos
vandentiekio įmonę.
Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
Įsitikinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos filtras.
Įsitikinkite, ar įleidimo žarna nesusimazgius ir nesu‐
lenkta.
Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
Patikrinkite, ar čiaupo kamštis neužsikimšęs.
Įsitikinkite, ar išleidimo žarna nesusimazgius ir nesu‐
lenkta.
Veikia apsaugos nuo vandens nutekėji‐ Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į aptarnavimo
mo įtaisas.
tarnybą.
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tęsiama
nuo pertraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į aptarnavi‐
mo tarnybą.
Jeigu ekrane rodomi kiti pranešimai, kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą.
10.1 Jeigu nepatenkinami plovimo ir
džiovinimo rezultatai
Balsvi dryžiai arba melsvi sluoksniai ant stiklinių
ir indų
• Tiekiama per daug skalavimo priemonės.
Nustatykite skalavimo priemonės pasirinkimo
rankenėlę į mažesnę padėtį.
• Naudojama per daug ploviklio.
Dėmės ir išdžiūvę vandens lašai ant stiklinių ir
indų
• Tiekiama per mažai skalavimo priemonės.
Nustatykite skalavimo priemonės pasirinkimo
rankenėlę į didesnę padėtį.
• Taip gali atsitikti dėl ploviklio kokybės.
• Tuščias skalavimo priemonės dalytuvas.
• Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės ko‐
kybės.
• Taip gali atsitikti dėl kombinuotųjų ploviklio
tablečių kokybės. Pamėginkite kito gamintojo
ploviklį arba suaktyvinkite skalavimo priemo‐
nės dalytuvą ir naudokite skalavimo priemonę
kartu su kombinuotomis ploviklio tabletėmis.
Apie kitas galimas priežastis skaitykite
skyriuje „PATARIMAI“.
10.2 Kaip įjungti skalavimo priemonės
dalytuvą
1. Parinkčių meniu atidarykite Multitab ir pasi‐
rinkite Įjungti + skalavimo priem. .
2. Nustatykite tiekiamos skalavimo priemonės
kiekį.
3. Pripilkite skalavimo priemonės į skalavimo
priemonės dalytuvą.
Indai yra drėgni
• Programa yra be džiovinimo fazės arba su
mažos temperatūros džiovinimo faze.
11. TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys
Plotis / aukštis / gylis (mm)
Elektros prijungimas
Žr. techninių duomenų plokštelę.
596 / 818 - 898 / 550
LIETUVIŲ
51
Įtampa
220-240 V
Dažnis
50 Hz
Tiekiamo vandens slėgis
Min. / maks. (bar / MPa)
Vandens tiekimas 1)
Šaltas arba karštas vanduo2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Talpa
Vietos nustatymai
12
Energijos sąnaudos
Įjungimo režimas
0.10 W
Išjungimo režimas
0.10 W
maks. 60 °C
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvių energijos šaltinių (pvz., saulės energijos ir vėjo jėgainių),
norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.
12. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
52 www.electrolux.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODPRAVLJANJE TEŽAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
53
54
55
56
58
60
62
63
65
65
67
SLOVENŠČINA
1.
53
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni od‐
govoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi
napačne namestitve in uporabe. Navodila shrani‐
te skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali traj‐
ne telesne okvare.
• Naprave ne smejo uporabljati osebe, vključno
z otroki, z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter
znanja. Oseba, ki je odgovorna za njihovo var‐
nost, mora zagotoviti nadzor ali jih natančno
seznaniti z uporabo naprave.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega
otrok.
• Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega
otrok.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bo‐
do otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od
naprave.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je
treba napajalni kabel naprave zamenjati, mora
to storiti servisni center.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
• Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z
mokrimi rokami.
• Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.
Vodovodna napeljava
• Pazite, da ne poškodujete cevi za vodo.
• Pred priključitvijo naprave na nove cevi ali ce‐
vi, ki že dolgo niso bile v uporabi, pustite teči
vodo, dokler ne bo čista.
• Ob prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni
prisotnega iztekanja vode.
• Cev za dovod vode ima varnostni ventil in ob‐
logo z notranjim priključnim vodom.
1.2 Namestitev
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na
mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
OPOZORILO!
Nevarna napetost.
• V primeru poškodbe cevi za dovod vode takoj
iztaknite vtič iz omrežne vtičnice. Za zamenja‐
vo cevi za dovod vode se obrnite na servis.
1.3 Uporaba
• Ta naprava je namenjena uporabi v gospo‐
dinjstvu in podobni vrsti uporabe, npr.:
– kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisar‐
nah in drugih delovnih okoljih,
– kmečkih hišah,
– s strani gostov v hotelih, motelih in drugih
stanovanjskih okoljih,
– kjer nudijo prenočišča z zajtrkom.
54 www.electrolux.com
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali požara.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega
pršca in pare.
1.4 Notranja lučka
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Nože in jedilni pribor z ostrimi konicami vstavi‐
te v košarico za jedilni pribor, tako da bodo
konice obrnjene navzdol ali vodoravno.
• Vrat naprave ne puščajte odprtih brez nadzo‐
ra, da preprečite padec nanje.
• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
• Pomivalna sredstva za pomivalni stroj so ne‐
varna. Upoštevajte varnostna navodila z em‐
balaže pomivalnega sredstva.
• Ne pijte in ne igrajte se z vodo iz naprave.
• Ne odstranite posode iz naprave, dokler se
program ne zaključi. Na posodi je lahko pomi‐
valno sredstvo.
• Če med izvajanjem programa odprete vrata,
lahko iz naprave puhne vroča para.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
Za menjavo notranje žarnice stopite v stik s ser‐
visom.
1.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
2. OPIS IZDELKA
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Zgornja brizgalna ročica
4 Ploščica za tehnične navedbe
3 Filtri
6 Preklopnik za nastavitev trdote vode
2 Spodnja brizgalna ročica
5 Posoda za sol
SLOVENŠČINA
7 Predal sredstva za izpiranje
55
10 Spodnja košara
8 Predal za pralno sredstvo
9 Košarica za jedilni pribor
11 Zgornja košara
2.1 TimeBeam
TimeBeam je prikazovalnik, ki sveti na tleh pod
vrati naprave.
• Ko se program zažene, se prikaže trajanje
programa.
• Ob zaključku programa se prikažeta 0:00 in
CLEAN.
• Ko se zažene zamik vklopa, se prikažeta od‐
števanje in DELAY.
• V primeru napake v delovanju naprave se pri‐
kaže opozorilna koda.
Pomivalni stroj ima notranjo žarnico, ki
se vklopi in ugasne ob odpiranju in zapi‐
ranju vrat.
3. UPRAVLJALNA PLOŠČA
2
1
3
4
MyFavourite 3 sec
6
5
1 Tipka za vklop/izklop
Področje Zamik vklopa (A)
3 Prikazovalnik
Vklop programa lahko zakasnite od 1 ure do 24
ur.
2 Tipka Program
4 Tipka OK
Če želite nastaviti funkcije skupaj s pro‐
gramom, morate to storiti pred nastavit‐
vijo zamika vklopa.
Zamika vklopa ne morete nastaviti pri
programu MyFavourite.
5 Tipka za krmarjenje
6 Tipka za krmarjenje
3.1 Prikazovalnik
A
B
C
Prikazovalnik ima tri področja. Pritiskaj‐
te eno izmed tipk za krmarjenje, dokler
ni označeno področje, v katerem želite
opraviti nastavitev.
Nastavitev zamika vklopa
1. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite to področje.
2. Pritisnite OK. Na prikazovalniku se prikaže
meni programov.
3. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite program.
4. Za potrditev pritisnite OK. Na prikazovalniku
se prikažejo trije stolpci:
56 www.electrolux.com
• Zamik : v tem stolpcu lahko vidite število
ur zamika.
• Začetek : v tem stolpcu lahko vidite začet‐
ni čas programa.
• Konec : v tem stolpcu lahko vidite končni
čas programa.
5. S pritiskom tipke za krmarjenje na desni na‐
stavite zamik. Ko se število ur zviša, se čas v
stolpcih Začetek in Konec posodobi. Za zni‐
žanje števila ur pritisnite tipko za krmarjenje
ne levi.
6. Za potrditev pritisnite OK.
7. Zaprite vrata, da se začne odštevanje zami‐
ka vklopa. Po koncu odštevanja se program
zažene.
Področje Programi (B)
To področje prikazuje meni programov in trajanje
vsakega programa. To področje je privzeto izbra‐
no ob vklopu naprave.
Nastavitev programa
1. Če to področje ni izbrano samodejno, pritis‐
nite Programs.
2. Pritisnite OK. Na prikazovalniku se prikaže
meni programov.
3. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite program.
4. Za potrditev pritisnite OK.
5. Zaprite vrata, program se zažene.
Področje Funkcije (C)
Če želite nastaviti funkcije skupaj s pro‐
gramom, morate to storiti pred nastavit‐
vijo programa.
Nastavljanje funkcije
1. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite to področje.
2. Pritisnite OK. Na prikazovalniku se prikaže
meni funkcij.
3. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje se
pomikajte po seznamu funkcij.
4. Pritisnite OK, da potrdite izbiro in odprete
podmeni.
5. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite novo stanje funkcije.
6. Za potrditev pritisnite OK.
7. Prikazovalnik ponovno prikaže tri področja.
Če želite nastaviti drugo funkcijo, ponovite
postopek.
4. PROGRAMI
Funkcija TimeSaver
Ta funkcija zviša tlak in temperaturo vode. Fazi
pomivanja in sušenja sta krajši. Skupen čas tra‐
janja programa se skrajša za približno 50 %. Re‐
zultati pomivanja so enaki kot pri običajnem tra‐
janju programa. Rezultati sušenja se lahko po‐
slabšajo.
Ko izberete program, ki je primeren za to funkci‐
jo, lahko funkcijo omogočite ali onemogočite.
1. Pojdite na področje Programi .
2. Pritisnite OK. Na prikazovalniku se prikaže
meni programov.
3. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite program.
• Ko lahko funkcijo TimeSaver uporabite s
programom, se na prikazovalniku prikaže
naslednje stanje:
– Hitro : če potrdite to stanje, omogočite
funkcijo TimeSaver .
– Običajno : če potrdite to stanje, onemo‐
gočite funkcijo TimeSaver .
4. Pritisnite OK, da potrdite izbiro.
Če želite nastaviti funkcijo TimeSaver s
programom ECO 50°, morate najprej iz‐
klopiti funkcijo AutoOpen.
SLOVENŠČINA
Program
Stopnja umazanosti
Vrsta posode
Faze programa
Funkcije
ECO 50°1)
Običajno umazano
Porcelan in jedilni pri‐
bor
Predpomivanje
Pomivanje pri 50 °C
Izpiranja
Sušenje
AutoOpen
AutoFlex 45°-70°2)
Vse
Predpomivanje
Porcelan, jedilni pribor, Pomivanje od 45 °C do
lonci in ponve
70 °C
Izpiranja
Sušenje
FlexiWash 50°-65°
Različno umazano
Predpomivanje
Porcelan, jedilni pribor, Pomivanje pri 50 °C in 65
lonci in ponve
°C
Izpiranja
Sušenje
Intensive 70°4)
Zelo umazano
Predpomivanje
Porcelan, jedilni pribor, Pomivanje pri 70 °C
lonci in ponve
Izpiranja
Sušenje
1 Hour 55°
Običajno umazano
Porcelan in jedilni pri‐
bor
Pomivanje pri 55 °C
Izpiranja
Quick Plus 60°6)
Sveža umazanija
Porcelan in jedilni pri‐
bor
Pomivanje pri 60 °C
Izpiranje
Glass Care 45°
Običajno ali malo uma‐ Pomivanje pri 45 °C
zano
Izpiranja
Občutljiv porcelan in
Sušenje
steklena posoda
Rinse & Hold7)
Vse
3)
57
XtraPower5)
Predpomivanje
1) Ta program vam omogoča najvarčnejšo porabo vode in energije za običajno umazan porcelan in jedilni
pribor. (To je standardni program za preizkuševalne inštitute).
2) Naprava zazna stopnjo umazanosti in količino posode v košarah. Samodejno prilagodi temperaturo in
količino vode, porabo energije ter čas trajanja programa.
3) S tem programom lahko pomijete različno količino in različno umazano posodo. Višja temperatura in tlak
vode v spodnji košari za pomivanje izredno umazane posode (npr. loncev in ponev). Nižja temperatura in
tlak vode v zgornji košari za pomivanje običajno umazane posode (npr. steklene posode).
4) Ta program ima fazo izpiranja pri visoki temperaturi za boljše rezultate glede higiene. Med izpiranjem se
vsaj 10 minut ohrani temperatura 70 °C.
5) Če nastavite stanje Hitro , se funkcija XtraPower samodejno izklopi.
6) S tem programom lahko pomijete sveže umazano posodo. V kratkem času zagotavlja dobre rezultate
pomivanja.
7) Ta program uporabite za hitro izpiranje posode. Na ta način preprečite lepljenje ostankov hrane na posodo
in širjenje neprijetnih vonjav iz naprave.
Pri tem programu ne uporabljajte pomivalnega sredstva.
58 www.electrolux.com
Vrednosti porabe
Program 1)
Trajanje
(min.)
Energija
(kWh)
Voda
(l)
ECO 50°
195
0.82
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.8
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
Rinse & Hold
14
0.1
4
1) Vrednosti so odvisne od tlaka in temperature vode, nihanja v električnem napajanju, funkcij in količine
posode.
Informacije za preizkuševalne inštitute
Za vse potrebne informacije glede preizkusa pošljite elektronsko pošto na:
[email protected]
Navedite številko izdelka (PNC) s ploščice za tehnične navedbe.
5. FUNKCIJE
5.1 Meni funkcij
Meni
Podmeni
Opis funkcije
AutoOpen
Vklop
Izklop
Ta funkcija omogoča dobre rezul‐
tate sušenja z manjšo porabo
energije. Oglejte si določen razde‐
lek v tem poglavju.
XtraPower
Vklop
Izklop
Ta funkcija poveča tlak vode za 40
odstotkov v fazi predpomivanja in
pomivanja. Rezultati pomivanja so
zelo dobri tudi pri zelo umazani po‐
sodi.
Nastavi MyFavourite Na prikazovalniku se prikaže meni
programov.
S to funkcijo lahko nastavite in
shranite program, ki ga uporabljate
pogosteje.
Oglejte si določen razdelek v tem
poglavju.
Čas
Nastavite ure in minute.
Nastavite čas.
Zvok za konec
Vklop
Izklop
Nastavite zvočni signal za konec
programa.
Tovarniška nastavitev: Izklop .
SLOVENŠČINA
59
Meni
Podmeni
Opis funkcije
Glasnost
Na voljo so stopnje od 0 do 10.
Nastavite glasnost zvočnih signa‐
lov.
Stopnja 0: glasnost izklopljena.
Svetlost
Na voljo so stopnje od 1 do 9.
Povečajte ali zmanjšajte osvetlitve
prikazovalnika.
Kontrast
Na voljo so stopnje od 1 do 9.
Povečajte ali zmanjšajte kontrast
med sporočili in prikazovalnikom.
Trdota vode
Na voljo so stopnje od 1 do 10.
Elektronsko nastavite stopnjo si‐
stema za mehčanje vode.
Jeziki
Na voljo so različni jeziki.
Nastavite jezik sporočil na prikazo‐
valniku.
Tovarniška nastavitev: angleščina.
Prikaz na tleh
Na voljo so različne barve.
Izklop
Nastavite barvo funkcije Time
Beam.
Ponast. nastavitev
Ponastavitev
Preklic
Za obnovitev tovarniških nastavi‐
tev.
Multitab
Vklop
Izklop
Vkl.+Sred. izpiranje
To funkcijo vklopite le ob uporabi
kombiniranih tablet. Oglejte si do‐
ločen razdelek v tem poglavju.
Shranjevanje programa MyFavourite
Skupaj s programom je možno shraniti primerne
funkcije, v tem primeru funkcije nastavite pred
shranjevanjem programa.
Naenkrat lahko shranite samo en program. Nova
nastavitev izniči prejšnjo.
Zamik vklopa programa MyFavourite ni mogoč.
1. Odprite meni Funkcije .
2. Pojdite v Nastavi MyFavourite .
3. Pritisnite OK. Na prikazovalniku se prikaže
meni programov.
4. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite program.
5. Za potrditev pritisnite OK.
Multitab
Ta funkcija prekine uporabo sredstva za izpiranje
in soli. Ustrezna sporočila za ponovno polnjenje
ne svetijo.
Trajanje programa se lahko podaljša.
• Vklop : funkcija Multitab vklopljena.
• Izklop : funkcija Multitab izklopljena.
• Vkl.+Sred. izpiranje : funkcija Multitab in dozi‐
ranje sredstva za izpiranje sta vklopljena.
AutoOpen
Ta funkcija se samodejno vklopi ob nastavitvi
programa ECO 50°.
Te funkcije ni mogoče nastaviti z drugimi progra‐
mi.
60 www.electrolux.com
• Med izvajanjem faze sušenja priprava odpre
vrata naprave in jih pusti priprta.
• Ob koncu programa priprava znova zapre vra‐
ta naprave. Naprava se samodejno izklopi.
PREVIDNOST!
Ne poskušajte zapreti vrat naprave,
medtem ko jih priprava ohranja priprta.
To lahko poškoduje napravo.
Če želite izklopiti funkcijo AutoOpen, pojdite v
meni funkcij in jo izklopite.
V tem primeru se poraba energije programa po‐
veča.
6. PRED PRVO UPORABO
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave.
2. Nastavite jezik. Privzet jezik je angleščina.
• Za potrditev angleščine pritisnite OK.
• S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje
izberite drug jezik, nato pa za potrditev
pritisnite OK.
3. Nastavite čas. Za potrditev pritisnite OK.
4. Nastavljena stopnja sistema za mehčanje
vode mora ustrezati trdoti vode v vašem kra‐
ju. V nasprotnem primeru nastavite sistem za
5.
6.
7.
8.
mehčanje vode. Za informacije o trdoti vode
v vašem kraju se obrnite na krajevno vodo‐
vodno podjetje.
Napolnite posodo za sol.
Napolnite predal sredstva za izpiranje.
Odprite pipo.
V napravi lahko ostanejo ostanki pomivanja.
Za odstranitev zaženite program. Ne uporab‐
ljajte pomivalnega sredstva in ne zlagajte po‐
sode v košari.
6.1 Nastavitev sistema za mehčanje vode
Nastavitev sistema za
mehčanje vode
Trdota vode
nemške
stopinje
(°dH)
francoske
stopinje
(°fH)
mmol/l
Clarke
stopinje
Ročno
Elek‐
tronsko
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
SLOVENŠČINA
61
Nastavitev sistema za
mehčanje vode
Trdota vode
nemške
stopinje
(°dH)
francoske
stopinje
(°fH)
mmol/l
Clarke
stopinje
Ročno
Elek‐
tronsko
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Tovarniška nastavitev.
2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.
Sistem za mehčanje vode je treba na‐
staviti ročno in elektronsko.
Ročna nastavitev
Preklopnik za nastavitev trdote vode zavrtite v
položaj 1 ali 2.
Elektronska nastavitev
Odprite meni funkcij in v skladu z razpredelnico
trdote vode nastavite stopnjo sistema za mehča‐
nje vode. Oglejte si razpredelnico menija funkcij.
6.2 Polnjenje posode za sol
1.
2.
3.
4.
5.
Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urnega ka‐
zalca, da odprete posodo za sol.
V posodo za sol nalijte en liter vode (le pr‐
vič).
Posodo za sol napolnite s soljo za pomival‐
ne stroje.
Odstranite sol okoli odprtine posode za sol.
Pokrov zavrtite v smeri urnega kazalca, da
zaprete posodo za sol.
PREVIDNOST!
Ko polnite posodo za sol, lahko iz nje iz‐
teka voda s soljo. Nevarnost korozije.
Da bi jo preprečili, po polnitvi posode za
sol zaženite program.
Ko je treba ponovno napolniti posodo
za sol, se na prikazovalniku prikaže
sporočilo. Sporočilo med izvajanjem
programa ni prikazano.
62 www.electrolux.com
6.3 Polnjenje predala sredstva za izpiranje
1.
2.
B
A
3.
M AX
4
3 2
4.
1
+
-
Pritisnite tipko (D), da odprete pokrov (C).
Predal sredstva za izpiranje (A) napolnite do
oznake »max«.
Razlito sredstvo za izpiranje obrišite z vpoj‐
no krpo, da preprečite pretirano penjenje.
Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se tipka
za sprostitev zaskoči.
Gumb za izbiro sproščene količine (B)
lahko obračate med položajem 1 (naj‐
manjša količina) in položajem 4 (največ‐
ja količina).
C
D
Ko je treba ponovno napolniti predal
sredstva za izpiranje, se na prikazoval‐
niku prikaže sporočilo. Sporočilo med
izvajanjem programa ni prikazano.
7. VSAKODNEVNA UPORABA
1. Odprite pipo.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave.
• Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo
za polnjenje posode za sol, to napolnite.
• Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo
za polnjenje predala sredstva za izpiranje,
tega napolnite.
3. Napolnite košare.
4. Dodajte pomivalno sredstvo.
• Če uporabljate kombinirane tablete, vklo‐
pite funkcijo Multitab.
5. Nastavite in vklopite pravi program za vrsto
posode in stopnjo umazanije.
7.1 Uporaba pomivalnega sredstva
1.
2.
3.
B
30
MAX
+
32
-
1
20
4
A
4.
5.
C
Pritisnite tipko (B), da odprete pokrov (C).
Dajte pomivalno sredstvo v predelek (A) .
Če program vključuje fazo predpomivanja,
na notranji del vrat naprave stresite majhno
količino pomivalnega sredstva.
Če uporabljate tablete, v predelek (A) vsta‐
vite tableto.
Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se tipka
za sprostitev zaskoči.
SLOVENŠČINA
7.2 Nastavitev in vklop programa
Funkcija Auto Off
Za zmanjšanje porabe energije ta funkcija samo‐
dejno izklopi napravo nekaj minut po tem, ko:
• Ne zaprete vrat za začetek programa.
• Je program zaključen.
Vklop programa
1. Odprite pipo.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave.
3. Nastavite primerne funkcije.
4. Nastavite program.
• S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje
se pomikajte po meniju programov in izbe‐
rite program. Za potrditev pritisnite OK.
• Če želite zagnati program MyFavourite,
pritisnite OK. Na prikazovalniku se prikaže
sporočilo za potrditev nastavljenega pro‐
grama MyFavourite.
5. Zaprite vrata naprave. Program se zažene.
• Če ste nastavili zamik vklopa, se odšteva‐
nje začne, ko zaprete vrata naprave. Po
koncu odštevanja se program zažene.
Odpiranje vrat med delovanjem
naprave
Če odprete vrata, naprava preneha delovati. Ko
vrata zaprete, naprava nadaljuje z delovanjem
od trenutka prekinitve.
Preklic zamika vklopa med
odštevanjem
1. Odprite vrata naprave.
2. Pritisnite Program.
3. Na prikazovalniku se prikaže Preklic pomiva‐
nja?
63
4. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite Zaustavitev za preklic zamika vklopa
ali Nadaljuj za nadaljevanje odštevanja. Če
se odločite za nadaljevanje odštevanja, zapr‐
ite vrata naprave.
Ko prekličete zamik vklopa, morate po‐
novno nastaviti program.
Preklic delujočega programa
1. Odprite vrata naprave.
2. Pritisnite Program.
3. Na prikazovalniku se prikaže Preklic pomiva‐
nja?
4. S pritiskom ene izmed tipk za krmarjenje iz‐
berite Zaustavitev za preklic programa ali
Nadaljuj za nadaljevanje programa. Če se
odločite za nadaljevanje programa, zaprite
vrata naprave.
Pred začetkom novega programa se
prepričajte, da je pomivalno sredstvo v
predalu za pomivalno sredstvo.
Ob koncu programa
TimeBeam prikazuje 0:00 in CLEAN.
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop ali počakajte,
da funkcija Auto Off samodejno izklopi na‐
pravo.
2. Zaprite pipo.
Pomembno
• Posodo pred jemanjem iz pomivalnega stroja
pustite, da se ohladi. Vroča posoda se hitro
poškoduje.
• Najprej izpraznite spodnjo in potem zgornjo
košaro.
• Na straneh in vratih naprave se lahko nahaja
voda. Deli iz nerjavnega jekla se ohladijo hi‐
treje kot posoda.
8. NAMIGI IN NASVETI
8.1 Mehčalec vode
Trda voda vsebuje veliko mineralov, ki lahko po‐
vzročijo poškodbo naprave in slabo pomito poso‐
do. Sistem za mehčanje vode nevtralizira te mi‐
nerale.
Sol za pomivalne stroje ohranja sistem za meh‐
čanje vode čist in v dobrem stanju. Pomembno je
nastaviti pravo stopnjo sistema za mehčanje vo‐
de. Zagotovi, da sistem za mehčanje vode upo‐
rablja pravo količino soli in vode.
64 www.electrolux.com
8.2 Uporaba soli, sredstva za
izpiranje in pomivalnega sredstva
• Uporabljajte le sol, sredstvo za izpiranje in po‐
mivalno sredstvo za pomivalni stroj. Drugi iz‐
delki lahko poškodujejo napravo.
• Sredstvo za izpiranje med zadnjo fazo izpira‐
nja pripomore k sušenju posode brez lis in
madežev.
• Kombinirane tablete vsebujejo pomivalno
sredstvo, sredstvo za izpiranje in druga doda‐
na sredstva. Prepričajte se, da so tablete pri‐
merne za trdoto vode v vašem vodovodu.
Oglejte si navodila na embalaži izdelkov.
Če želite te tablete uporabiti z vodo neprimer‐
ne trdote, morate uporabiti tudi sol za pomival‐
ne stroje. Najprej vklopite funkcijo Multitab ,
nato prilagodite sistem za mehčanje vode tr‐
doti vode v vašem kraju in uporabite sol za
pomivalne stroje.
• Tablete se pri kratkih programih ne raztopijo v
celoti. Da bi preprečili ostanke pomivalnega
sredstva na namiznem priboru, priporočamo,
da tablete uporabljate pri dolgih programih.
Ne uporabite več kot pravo količino po‐
mivalnega sredstva. Oglejte si navodila
na embalaži pomivalnega sredstva.
8.3 Kaj storiti v primeru, da želite
prenehati uporabljati kombinirane
tablete
1. Sistem za mehčanje vode nastavite na najvi‐
šjo vrednost.
2. Preverite, ali sta posoda za sol in predal
sredstva za izpiranje polna.
3. Zaženite najkrajši program s fazo izpiranja
brez pomivalnega sredstva in posode.
4. Sistem za mehčanje vode nastavite glede na
trdoto vode v vašem kraju.
5. Prilagodite sproščeno količino sredstva za iz‐
piranje.
8.4 Polnjenje košar
Oglejte si priložen list s primeri napol‐
njenosti košar.
• Napravo uporabljajte le za pomivanje predme‐
tov, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem
stroju.
• V napravo ne dajajte predmetov iz lesa, rože‐
vine, aluminija, kositra in bakra.
• V napravo ne dajajte predmetov, ki lahko vpi‐
jejo vodo (gobe, gospodinjske krpe).
• S posode odstranite ostanke hrane.
• Za preprosto odstranitev zažganih ostankov
hrane lonce in ponve namakajte v vodi, pred‐
en jih zložite v napravo.
• Votle predmete (npr. skodelice, kozarce in po‐
nve) postavite z odprtino navzdol.
• Poskrbite, da se jedilni pribor in posoda ne bo‐
do dotikali. Žlice pomešajte med drug pribor.
• Kozarci se ne smejo medsebojno dotikati.
• Manjše predmete vstavite v košarico za jedilni
pribor.
• Lahke predmete zložite v zgornjo košaro. Po‐
skrbite, da se ne bodo premikali.
• Pred vklopom programa se prepričajte, da se
obe brizgalni ročici lahko neovirano vrtita.
8.5 Pred vklopom programa
Poskrbite za naslednje:
• Da bodo filtri čisti in pravilno nameščeni.
• Da brizgalni ročici nista zamašeni.
• Da so predmeti v košarah pravilno zloženi.
• Da bo program primeren za vstavljeno posodo
in stopnjo umazanosti.
• Da bo uporabljena prava količina pomivalnega
sredstva.
• Da sta prisotna sol in sredstvo za izpiranje za
pomivalni stroj (razen če uporabljate kombini‐
rane tablete).
• Da je pokrov posode za sol povsem privit.
SLOVENŠČINA
65
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
Umazani filtri in zamašene brizgalne ro‐
čice poslabšajo kakovost pomivanja.
Občasno jih preverite in po potrebi oči‐
stite.
9.1 Čiščenje filtrov
C
1.
Filter (A) obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca in ga odstranite.
2.
Če želite filter razstaviti (A), ločite dela (A1)
in (A2).
Odstranite filter (B).
Filtra sperite pod vodo.
Filter (B) namestite v prvotni položaj. Po‐
skrbite, da bo pravilno vstavljen pod dve
vodili (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Sestavite filter (A) in ga namestite v filter
(B). Obračajte ga v smeri urnega kazalca,
dokler se ne zaskoči.
Napačen položaj filtrov lahko povzroči
slabe rezultate pomivanja in poškodbo
naprave.
9.2 Čiščenje brizgalnih ročic
9.3 Čiščenje zunanjih površin
Ne odstranjujte brizgalnih ročic.
Če se luknjice v brizgalnih ročicah zamašijo, od‐
stranite ostanke umazanije s tankim ostrim pred‐
metom.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergente. Za čiš‐
čenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic ali topil.
10. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Naprava se ne zažene oz. se ustavi med delova‐
njem.
V presledkih se oglaša zvočni signal.
66 www.electrolux.com
Preden se obrnete na servis, si oglejte informaci‐
je v nadaljevanju za rešitev težave.
Prikazovalnik
Pri nekaterih težavah se na prikazovalniku prika‐
že sporočilo, Time Beam pa prikaže opozorilno
kodo.
Time Beam
Težava
Pozor: voda ne priteka v pomi‐
valni stroj.
Naprava se ne napolni z vodo.
Pozor: pomivalni stroj ne izčrpa‐
va vode.
Naprava ne izčrpa vode.
Pozor: sprožil se je sistem za
zaščito pred poplavo.
Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode.
OPOZORILO!
Pred preverjanjem izklopite napravo.
Težava
Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poško‐
dovane varovalke.
Program se ne zažene.
Prepričajte se, da so vrata naprave zaprta.
Pritisnite OK .
Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali
počakajte, da se odštevanje konča.
Naprava se ne napolni z vodo.
Prepričajte se, da je pipa odprta.
Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te
informacije se obrnite na krajevno vodovodno podje‐
tje.
Prepričajte se, da pipa ni zamašena.
Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode ni zama‐
šen.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena
ali ukrivljena.
Naprava ne izčrpa vode.
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena
ali ukrivljena.
Vklopljen je zaščitni sistem za zaporo
vode.
Zaprite pipo in se obrnite na servis.
Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Pro‐
gram se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Če se težava ponovi, se obrnite na servis.
Če se na prikazovalniku prikažejo druga sporoči‐
la, se obrnite na servis.
10.1 Če rezultati pomivanja in
sušenja niso zadovoljivi
Beli pasovi ali modrikast sloj na kozarcih in
posodi
• Preveč sproščenega sredstva za izpiranje. Iz‐
birnik sredstva za izpiranje premaknite v nižji
položaj.
• Pomivalnega sredstva je preveč.
SLOVENŠČINA
Madeži in posušene vodne kapljice na kozarcih
in posodi
• Premalo sproščenega sredstva za izpiranje.
Izbirnik sredstva za izpiranje premaknite v višji
položaj.
• Vzrok je lahko v kakovosti pomivalnega sred‐
stva.
Posoda je mokra
• Program ne vključuje faze sušenja ali pa vklju‐
čuje fazo sušenja pri nizki temperaturi.
• Predal sredstva za izpiranje je prazen.
• Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpira‐
nje.
• Vzrok je lahko v kakovosti kombiniranih tablet.
Preizkusite drugo znamko ali pa vklopite dozi‐
67
ranje sredstva za izpiranje in uporabite sred‐
stvo za izpiranje skupaj s kombiniranimi table‐
tami.
Za druge možne vzroke si oglejte »NA‐
MIGI IN NASVETI«.
10.2 Vklop doziranja sredstva za
izpiranje
1. Pojdite v Multitab v meniju funkcij in izberite
Vkl.+Sred. izpiranje .
2. Prilagodite sproščeno količino sredstva za iz‐
piranje.
3. Napolnite predal sredstva za izpiranje.
11. TEHNIČNE INFORMACIJE
Mere
Širina / višina / globina (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Priključitev na električno na‐ Oglejte si ploščico za tehnične navedbe.
petost
Napetost
220-240 V
Frekvenca
50 Hz
Tlak vode
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dovod vode 1)
Hladna ali vroča voda2)
maks. 60 °C
Zmogljivost
Pogrinjkov
Poraba energije
Vklopljen
0.10 W
Izklopljen
0.10 W
12
1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko.
2) Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih plošč ali vetrne elektrarne),
uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo energije.
12. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
117919280-A-422012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement