Electrolux ESL6380RO Manuali i perdoruesit

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Electrolux ESL6380RO Manuali i perdoruesit | Manualzz
ESL 6380RO
................................................ .............................................
SQ ENËLARËSE
UDHËZIMET PËR
PËRDORIM
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TË DHËNA PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PËRSHKRIM I PRODUKTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANELI I KONTROLLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPSIONET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PËRDORIMI I PËRDITSHËM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UDHËZIME DHE KËSHILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KUJDESI DHE PASTRIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TË DHËNA TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete
dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është
projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se
çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për
shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të
pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e
ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë.
Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me
pajisjen, për t'iu referuar në të ardhmen.
për një kohë të gjatë, lëreni ujin të
rrjedhë derisa ai të pastrohet.
• Herën e parë që do të përdorni pajisjen,
sigurohuni që të mos ketë asnjë
rrjedhje.
• Tubi i hyrjes së ujit ka një valvul sigurie
dhe një veshje me kabëll të brendshëm.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe
personave me probleme
PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose
gjymtimi të përhershëm.
• Mos lejoni persona me ndjeshmëri fizike
të reduktuar, funksione mendore të
reduktuara ose mungesë përvoje dhe
njohurish, përfshirë këtu edhe fëmijët,
që ta përdorin këtë pajisje. Këta njerëz
duhet të mbikëqyren ose të udhëzohen
për përdorimin e pajisjes nga personi
përgjegjës për sigurinë e tyre. Mos
lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e
ambalazhimit larg fëmijëve.
• Mbajini të gjitha detergjentet larg
fëmijëve.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake
larg derës së pajisjes gjatë kohës që ajo
është e hapur.
1.2 Instalimi
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen e dëmtuar.
• Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë nën
0°C.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të ofruara
me pajisjen.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e instaluar
nën dhe pranë strukturave të sigurta.
Lidhja e ujit
• Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët e
ujit.
• Përpara se ta lidhni pajisjen në tuba të
rinj ose në tuba që nuk janë përdorur
PARALAJMËRIM
Tension i rrezikshëm.
• Nëse tubi i hyrjes së ujit dëmtohet, hiqni
menjëherë spinën nga priza elektrike.
Kontaktoni me qendrën e shërbimit për
zëvendësimin e tubit të hyrjes së ujit.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë me
karakteristikat e rrjetit elektrik. Nëse nuk
përkojnë, kontaktoni me një elektricist.
• Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar
dhe të instaluar si duhet.
• Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
• Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit ose një elektricist
për ndërrimin e kabllos elektrike të
dëmtuar.
• Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr spinën nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
4
www.electrolux.com
1.3 Përdorimi
• Kjo pajisje është vetëm për përdorim në
shtëpi dhe për përdorime të ngjashme,
si p.sh.:
– Zonat e kuzhinës për personelin në
dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Ferma
– Nga klientët në hotele, motele dhe
ambiente të tjera banimi
– Në ambiente me fjetje dhe mëngjes.
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Vendosini thikat dhe takëmet me maja
të mprehta në koshin e takëmeve, të
drejtuara me majat poshtë ose në
pozicion horizontal.
• Mos e lini të hapur derën e pajisjes nëse
nuk e mbikëqyrni, për të parandaluar
rrëzimin mbi të.
• Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën
e hapur.
• Detergjentet e enëlarëseve janë të
rrezikshme. Zbatoni udhëzimet e
sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
• Mos pini ujin në pajisje dhe mos luani
me të.
• Mos i hiqni enët nga pajisja derisa të
ketë përfunduar programi. Mbi enë
mund të ketë mbetur detergjent.
PARALAJMËRIM
Rrezik goditjeje elektrike, zjarri ose
djegiesh.
• Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull
për të pastruar pajisjen.
• Pajisja mund të lëshojë avull të nxehtë
kur hapni derën gjatë kohës që një
program larjeje është në punë.
1.4 Hedhja e pajisjes
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
• Priteni kabllon elektrike dhe hidheni atë.
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes të
fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
SHQIP
5
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
1
2
11
10
9
8
1 Krahu spërkatës i sipërm
2 Krahu spërkatës i poshtëm
3 Filtrat
4 Etiketa e specifikimeve
5 Kutia e kripës
6 Rregulluesi i fortësisë së ujit
7 Kutia e shpëlarësit
8 Kutia e detergjentit
9 Koshi i takëmeve
10 Koshi i poshtëm
11 Koshi i sipërm
2.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor është një dritë që
ndriçon në dysheme poshtë derës së
pajisjes.
7
6
5 4
3
• Kur programi fillon punën, ndizet drita e
kuqe dhe ajo qëndron e ndezur për të
gjithë kohëzgjatjen e programit.
• Kur programi përfundon, ndizet drita e
gjelbër.
• Kur pajisja ka një keqfunksionim, drita e
kuqe pulson.
Beam-on-Floor fiket kur pajisja
çaktivizohet.
6
www.electrolux.com
3. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reset
1 Butoni i ndezjes/fikjes
6 Butoni TimeSaver
2 Ekrani
7 Butoni EnergySaver
3 Butoni Delay
8 Butoni Reset
4 Butoni Program
5 Butoni MyFavourite
9 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Treguesi i kripës. Ky tregues është gjithmonë i fikur kur programi
është në funksionim.
Treguesi i shpëlarësit. Ky tregues është gjithmonë i fikur kur
programi është në funksionim.
Treguesi i funksionit të shumëfishtë.
4. PROGRAMET
Programi
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat
e programit
Opsionet
P11)
Ndotje normale
Enë prej fajance
dhe takëme
Paralarje
Larje 50 °C
Shpëlarje
Tharje
TimeSaver
EnergySaver
Të gjitha
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje nga 45°C deri
70°C
Shpëlarje
Tharje
EnergySaver
Ndotje e madhe
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje 70 °C
Shpëlarje
Tharje
TimeSaver
EnergySaver
Ndotje normale
Enë prej fajance
dhe takëme
Larje 55 °C
Shpëlarje
Ndotje e sapo bërë
Enë prej fajance
dhe takëme
Larje 60 °C
Shpëlarje
50º
P22)
45º-70º
P3
70º
P4
1 Hour
55º
P53)
SHQIP
Programi
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat
e programit
P64)
Të gjitha
Paralarje
7
Opsionet
Rinse &
Hold
1) Me këtë program ju keni përdorimin më të efektshëm të konsumimit të ujit dhe energjisë
për takëme dhe enë prej fajance me ndotje normale. (Ky është programi standard për
institutet e testimit).
2) Pajisja e dallon nivelin e ndotjes dhe sasinë e artikujve në kosha. Ajo e përshtat
automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit, konsumin e energjisë dhe kohëzgjatjen e
programit.
3) Me këtë program mund të lani një ngarkesë me ndotje të sapo bërë. Ai ofron rezultate të
mira në larje brenda një kohe të shkurtër.
4) Përdorni këtë program për t'i shpëlarë shpejt enët. Kjo parandalon ngjitjen e mbetjeve të
ushqimeve në enë dhe daljen e erërave të këqija nga pajisja.
Mos përdorni detergjent me këtë program.
Vlerat e konsumit
Programi1)
Kohëzgjatja
(min)
Energjia
(kWh)
Ujë
(l)
P1
165 - 175
0.9 - 1.0
9 - 11
40 - 150
0.7 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
50 - 60
1.0 - 1.2
10 - 11
P5
30
0.9
9
P6
14
0.1
4
50º
P2
45º-70º
P3
70º
P4
1 Hour
55º
Rinse &
Hold
1) Presioni dhe temperatura e ujit, ndryshimet në furnizimin me energji elektrike, opsionet dhe
sasia e enëve mund të ndryshojnë vlerat.
8
www.electrolux.com
Informacion për institutet testuese
Për çdo informacion të nevojshëm për kryerjen e testeve, dërgoni një email në
adresën:
[email protected]
Shkruani numrin e produktit (PNC) që ndodhet te etiketa e specifikimeve.
5. OPSIONET
Aktivizoni ose çaktivizoni opsionet
përpara fillimit të një programi.
Nuk mund t'i aktivizoni ose t'i
çaktivizoni opsionet gjatë
funksionimit të një programi.
Në janë cilësuar një ose më
shumë opsione, sigurohuni që
treguesit përkatës të jenë të
ndezur përpara se të filloj
programi.
5.1 MyFavourite
Me këtë opsion mund të vendosni dhe të
memorizoni programin dhe opsionet që
përdorni më shpesh.
Nuk mund të memorizohen opsionet
Multitab dhe Delay.
Mund të memorizoni vetëm 1
program çdo herë. Një cilësim i ri
anulon të mëparshmin.
Memorizimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Vendosni programin dhe opsionet që
dëshironi të memorizoni.
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonin
MyFavourite derisa të ndizet treguesi
përkatës me dritë të qëndrueshme.
Si të vendosni programin MyFavourite
1. Shtypni butonin MyFavourite.
• Treguesi përkatës ndizet.
• Ekrani shfaq numrin dhe
kohëzgjatjen e programit.
• Treguesit e opsionit ndizen.
5.2 TimeSaver
Ky opsion rrit presionin e ujit dhe si
rezultat shkurtohet kohëzgjatja e
programit me rreth 50%.
Për të garantuar që rezultatet e larjes të
jenë të njëjta si me kohëzgjatjen normale
të programit, temperatura e ujit rritet. Kjo
gjë rrit konsumin e energjisë elektrike.
Me një fazë më të shkurtër tharjeje, edhe
rezultatet e tharjes mund të jenë më të
dobëta.
Aktivizimi i opsionit TimeSaver
1. Shtypni butonin TimeSaver
• Nëse opsioni aplikohet për
programin, ndizet treguesi përkatës.
Ju mund të shihni në ekran
përditësimin e kohëzgjatjes së
programit.
• Nëse opsioni nuk aplikohet për këtë
program, treguesi përkatës pulson
shpejt 3 herë dhe më pas fiket.
5.3 EnergySaver
Ky opsion ul temperaturën në fazën e
shpëlarjes së fundit dhe kohëzgjatjen e
fazës së tharjes.
Përdorimi i këtij opsioni ul konsumin e
energjisë (deri në 25%) dhe kohëzgjatjen e
programit.
Enët mund të jenë të njoma në fund të
programit.
Aktivizimi i opsionit EnergySaver
1. Shtypni butonin EnergySaver.
• Nëse opsioni aplikohet për
programin, ndizet treguesi përkatës.
Ju mund të shihni në ekran
përditësimin e kohëzgjatjes së
programit.
• Nëse opsioni nuk aplikohet për këtë
program, treguesi përkatës pulson
shpejt 3 herë dhe më pas fiket.
5.4 Multitab
Aktivizojeni këtë opsion kur përdorni
tableta të kombinuara detergjentesh.
SHQIP
Ky opsion çaktivizon përdorimin e
shpëlarësit dhe të kripës. Treguesit
përkatës të tyre qëndrojnë të fikur.
Kohëzgjatja e programit mund të rritet.
Aktivizimi i opsionit Multitab
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonat
TimeSaver dhe EnergySaver në të
njëjtën kohë derisa të ndizet treguesi
Multitab.
Opsioni qëndron aktiv derisa ta çaktivizoni
atë. Shtypni dhe mbani shtypur butonat
TimeSaver dhe EnergySaver në të
njëjtën kohë derisa të fiket treguesi
Multitab.
Nëse ndaloni përdorimin e tabletave
detergjente të kombinuara, përpara
se të filloni përdorimin veçmas të
detergjentit, lëndës shpëlarëse dhe
kripës së enëlarëses, ndiqni këto
hapa:
1. Çaktivizoni opsionin Multitab.
2. Vendosni zbutësin e ujit në nivelin më
të lartë.
3. Sigurohuni që kutia e kripës dhe kutia
e shpëlarësit të jenë plot.
4. Nisni programin më të shkurtër me një
fazë shpëlarjeje, pa detergjent dhe pa
enë.
5. Rregullojeni zbutësin e ujit sipas
fortësisë së ujit në zonën tuaj.
6. Rregulloni sasinë e lëshuar të
shpëlarësit.
9
kryhet përshtatja e nivelit të zbutësit të ujit.
Këto sinjale akustike nuk mund të
çaktivizohen.
Gjithashtu, ka dhe një sinjal akustik që
tingëllon kur përfundon programi. Sipas
paracaktimit, ky sinjal akustik është i fikur,
por ai mund të aktivizohet.
Aktivizimi i sinjalit akustik për
përfundimin e programit
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Sigurohuni që ekrani të afishojë
programin P1. Nëse ekrani tregon një
program tjetër, shtypni dhe mbani
shtypur butonin Reset derisa në ekran
të tregohet P1 .
3. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht butonat (4) dhe (5) derisa
treguesit e butonave (3), (4) dhe (5) të
fillojnë të pulsojnë.
4. Shtypni butonin (5),
• Treguesit e butonave (3) dhe (4)
fiken.
• Treguesi i butonit (5) vazhdon të
pulsojë.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
Sinjali akustik aktiv
Sinjali akustik joaktiv
5. Shtypni butonin (5) për të ndryshuar
cilësimin.
6. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
5.5 Sinjalet akustike
Sinjalet akustike fillojnë të tingëllojnë kur
pajisja ka një keqfunksionim ose kur
6. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Sigurohuni që niveli i vendosur i
zbutësit të ujit të përkojë me fortësinë
e ujit në zonën tuaj. Nëse jo, përshtatni
zbutësin e ujit. Kontaktoni me
autoritetet lokale të ujësjellësit për
informacion mbi fortësinë e ujit në
zonën tuaj.
2. Mbushni kutinë e kripës.
3. Mbushni kutinë e shpëlarësit.
4. Hapeni rubinetin e ujit.
5. Në pajisje mund të qëndrojnë mbetje
nga procesi. Për t'i hequr ato, nisni një
program. Mos përdorni detergjent dhe
mos ngarkoni koshat.
Nëse përdorni tableta të
kombinuara detergjentesh,
aktivizoni opsionin Multitab.
10 www.electrolux.com
6.1 Përshtatja e zbutësit të ujit
Përshtatja e
zbutësit
të ujit
Fortësia e ujit
Sistemi
gjerman
gradët
(°dH)
Sistemi
francez
gradët
(°fH)
mmol/l
Sistemi
Clarke
gradët
Manuale
Elektr
onike
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
6
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Pozicioni nga fabrika.
2) Mos përdorni kripë në këtë nivel.
Ju duhet ta përshtatni zbutësin e
ujit në mënyrë manuale dhe
elektronike.
Përshtatja manuale
Kthejeni rregulluesin e fortësisë së ujit në
pozicionin 1 ose 2.
Rregullimi elektronik
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Sigurohuni që ekrani të afishojë
programin P1. Nëse ekrani tregon një
program tjetër, shtypni dhe mbani
shtypur butonin Reset derisa në ekran
të tregohet P1 .
3. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht butonat e funksionit (4)
dhe (5) derisa të fillojnë të pulsojnë
treguesit e butonave (3), (4) dhe (5).
4. Shtypni butonin (3).
• Treguesit e butonave (4) dhe (5)
fiken.
• Treguesi i butonit (3) vazhdon të
pulsojë.
• Sinjalet akustike fillojnë funksionimin,
p.sh. pesë sinjale akustike me
ndërprerje = niveli 5.
SHQIP
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual i
zbutësit të ujit, p.sh.
= niveli 5.
5. Shtypni butonin (3) vazhdimisht për të
ndryshuar cilësimin.
11
6. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
6.2 Mbushja e kutisë së kripës
1.
2.
3.
4.
5.
Rrotullojeni kapakun në drejtim të
kundërt të akrepave të orës dhe hapni
kutinë e kripës.
Vendosni 1 litër ujë në kutinë e kripës
(vetëm herën e parë).
Mbusheni kutinë e kripës me kripë
për enëlarëse.
Hiqni kripën rreth vrimës së kutisë së
kripës.
Rrotullojeni kapakun në drejtim të
akrepave të orës për ta mbyllur kutinë
e kripës.
KUJDES
Uji dhe kripa mund të derdhen
nga kutia e kripës kur ju e
mbushni atë. Rrezik gërryerjeje.
Për ta parandaluar këtë, nisni një
program pasi të mbushni kutinë e
kripës.
6.3 Mbushja e kutisë së shpëlarësit
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Shtypni butonin e lirimit (D) për të
hapur kapakun (C).
Mbusheni shpërndarësin e shpëlarësit
(A), jo më lart sesa shenja 'max'.
Hiqni shpëlarësin e derdhur me një
leckë thithëse për të parandaluar
formimin e shkumës së tepërt.
Mbylleni kapakun. Siguroni që butoni i
lirimit të ngecë në pozicion.
Ju mund ta rrotulloni regjistruesin
e sasisë së lëshimit (B) midis
pozicionit 1 (sasia më e ulët) dhe
pozicionit 4 (sasia më e lartë).
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
1. Hapni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
• Nëse treguesi i kripës është i
ndezur, mbushni kutinë e kripës.
• Nëse treguesi i shpëlarësit është i
ndezur, mbushni shpërndarësin e
shpëlarësit.
3. Mbushini koshat.
4. Shtoni detergjentin.
12 www.electrolux.com
5. Vendosni dhe nisni programin e duhur
sipas llojit të ngarkesës dhe të nivelit të
ndotjes.
7.1 Përdorimi i detergjentit
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Vendosja dhe startimi i një
programi
Funksioni Auto Off
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht pajisjen
pas pak minutash kur:
• Nuk e keni mbyllur derën për të nisur
programin.
• Programi ka mbaruar.
Nisja e një programi pa shtyrje
programi
1. Hapni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Shtypni butonin Program disa herë
për të vendosur një program. Nëse
dëshironi, mund të vendosni opsionet
që aplikohen për programin. (Nëse
dëshironi që të vendosni programin
MyFavourite, shtypni butonin
MyFavourite).
• Ekrani shfaq në mënyrë të alternuar
numrin dhe kohëzgjatjen e
programit.
4. Mbyllni derën e pajisjes. Programi
fillon.
• Nëse hapni derën, ekrani tregon
kohëzgjatjen e programit.
Shtypni butonin e lirimit (B) për të
hapur kapakun (C).
Vendoseni detergjentin në ndarjen
(A) .
Nëse programi ka një fazë paralarjeje,
vendosni një sasi të vogël detergjenti
në pjesën e brendshme të derës së
pajisjes.
Nëse përdorni tableta detergjenti,
vendoseni tabletën në ndarjen (A).
Mbylleni kapakun. Siguroni që butoni i
lirimit të ngecë në pozicion.
Nisja e një programi me shtyrjen
e fillimit të programit
1. Vendosni programin.
2. Shtypni disa herë butonin Delay
derisa ekrani të tregojë kohën e
shtyrjes që dëshironi të vendosni (nga
1 deri në 24 orë).
• Ekrani tregon në mënyrë të alternuar
numrin e programit, kohëzgjatjen e
tij dhe kohën e shtyrjes së
programit.
• Treguesi Delay ndizet.
3. Mbyllni derën e pajisjes. Fillon
numërimi mbrapsht.
• Nëse hapni derën, ekrani tregon
numërimin mbrapsht të kohës së
shtyrjes së programit.
• Kur përfundon numërimi mbrapsht,
fillon programi.
Hapja e derës ndërkohë që
pajisja punon
Nëse e hapni derën, pajisja ndalon. Kur e
mbyllni derën, pajisja vazhdon nga pika ku
u ndërpre.
Anulimi i shtyrjes së programit
ndërsa funksionon numërimi
mbrapsht
Kur e anuloni shtyrjen e programit, duhet
ta vendosni programin përsëri.
SHQIP
Shtypni dhe mbani shtypur butonin Reset
derisa ekrani të tregojë programin P1.
Anulimi i programit
Shtypni dhe mbani shtypur butonin Reset
derisa ekrani të tregojë programin P1.
Sigurohuni që të ketë detergjent
në kutinë e detergjentit përpara se
të filloni një program të ri.
Në përfundim të programit
13
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
• Lërini enët të ftohen para se t'i
hiqni ato nga pajisja. Enët e
nxehta mund të dëmtohen
lehtë.
• Boshatisni koshin e poshtëm në
fillim dhe më pas atë të
sipërmin.
• Mund të ketë ujë anash dhe te
dera e pajisjes. Enët prej inoksi
ftohen më shpejt se enët e tjera.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ose
pritni që funksioni Auto Off ta
çaktivizojë automatikisht pajisjen.
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA
8.1 Zbutësi i ujit
Uji i fortë përmban një sasi të lartë
mineralesh që mund të shkaktojnë
dëmtimin e pajisjes dhe rezultate të këqija
në larje. Zbutësi i ujit i neutralizon këto
minerale.
Kripa e enëlarëses e mban zbutësin e ujit
të pastër dhe në gjendje të mirë. Është e
rëndësishme që të vendosni nivelin e
duhur të zbutësit të ujit. Kjo bën të
mundur që zbutësi i ujit të përdorë sasinë
e duhur të kripës së enëlarëses dhe të ujit.
8.2 Vendosja e enëve në kosha
Referojuni fletëpalosjes së ofruar
me shembujt për vendosjen e
enëve në kosha.
• Përdoreni pajisjen vetëm për të larë
artikujt që mund të lahen në enëlarëse.
• Mos vendosni në pajisje artikuj prej
druri, briri, alumini, kallaji dhe bakri.
• Mos fusni në pajisje artikuj që thithin ujë
(sfungjerë, lecka për pastrim).
• Hiqni ushqimet e mbetura nga enët.
• Për ta hequr me lehtësi ushqimin e
djegur dhe të ngjitur, njomini tenxheret
dhe tiganët me ujë përpara se t'i futni
në pajisje.
• Futini enët e thella (filxhanët, gotat dhe
tenxheret) me pjesën e hapur të drejtuar
për poshtë.
• Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos
ngjiten bashkë. Lugët përziejini bashkë
me takëmet e tjera.
• Sigurohuni që gotat të mos prekin
njëra-tjetrën.
• Vendosni artikujt e vegjël në koshin e
takëmeve.
• Vendosni artikujt e lehtë në koshin e
sipërm. Sigurohuni që ato të mos
lëvizin.
• Sigurohuni që krahët spërkatës mund
të lëvizin lirisht përpara se të nisni një
program.
8.3 Përdorimi i kripës,
shpëlarësit dhe detergjentit
• Përdorni vetëm kripë, shpëlarës dhe
detergjent për enëlarëse. Produktet e
tjera mund të shkaktojnë dëmtimin e
pajisjes.
• Në fazën e fundit të shpëlarjes,
shpëlarësi ndihmon që enët të thahen
pa vija dhe pa pika.
• Tabletat e detergjenteve të kombinuar
përmbajnë detergjent, shpëlarës dhe
agjentë të tjerë shtesë. Sigurohuni që
këto tableta të mund të përdoren për
fortësinë e ujit në zonën tuaj. Referojuni
udhëzimeve që gjeni në paketimin e
këtyre produkteve.
• Tabletat e detergjentit nuk shkrihen
plotësisht në programet e shkurtra. Për
14 www.electrolux.com
të parandaluar mbetjet e detergjentit tek
takëmet, ne ju rekomandojmë që t'i
përdorni tabletat me programet e gjata.
Mos përdorni më shumë se sasia
e duhur e detergjentit. Referojuni
udhëzimeve që jepen në
paketimin e detergjentit.
8.4 Përpara fillimit të një
programi
Sigurohuni që:
• Filtrat janë të pastër dhe të vendosur
saktë.
• Krahët spërkatës nuk janë të bllokuar.
• Pozicionim i artikujve në kosha është i
saktë.
• Programi mund të përdoret për llojin e
ngarkesës dhe për shkallën e ndotjes.
• Është përdorur sasia e duhur e
detergjentit.
• Ka kripë për enëlarëse dhe shpëlarës
(përveç rastit kur përdorni tableta
detergjenti).
• Kapaku i kutisë së kripës është i
shtrënguar.
9. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen
e pajisjes, çaktivizojeni atë dhe
hiqeni nga priza.
Filtrat e ndotur dhe krahët
spërkatës të bllokuar zvogëlojnë
rezultatet e larjes.
Kontrollojini rregullisht dhe, nëse
është e nevojshme, pastrojini ato.
9.1 Pastrimi i filtrave
C
1.
Rrotullojeni filtrin (A) në drejtim të
kundërt të akrepave të orës dhe
hiqeni.
2.
Për ta çmontuar filtrin (A), hiqni (A1)
dhe (A2).
Hiqeni filtrin (B).
Lajini filtrat me ujë.
Vendoseni filtrin (B) në pozicionin e tij
fillestar. Sigurohuni që të jetë
montuar saktësisht sipas dy
udhëzuesve (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
SHQIP
6.
15
Montojeni filtrin (A) dhe vendoseni në
pozicion në filtrin (B). Rrotullojeni në
drejtim të akrepave të orës derisa të
bllokohet.
Një pozicionim jo i saktë i filtrave
mund të shkaktojë rezultate të
këqija larjeje dhe dëmtim të
pajisjes.
9.2 Pastrimi i krahëve spërkatës
Mos i çmontoni krahët spërkatës.
Nëse vrimat në krahët spërkatës
bllokohen, hiqni mbeturinat e mbetura me
një objekt të hollë me maj.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos
përdorni produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra ose tretës.
9.3 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të
lagësht.
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë punës.
Përpara se të kontaktoni shërbimin,
referojuni informacionit që vijon për të
zgjidhur problemin.
Për disa probleme, ekrani tregon
kodin e alarmit:
•
- Pajisja nuk mbushet me ujë.
•
•
- Pajisja nuk e kullon ujin.
- Pajisja kundër përmbytjes është e
aktivizuar.
PARALAJMËRIM
Çaktivizojeni pajisjen para se të
kryeni kontrollet.
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë në prizë.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë
asnjë siguresë të prishur.
Programi nuk fillon punën.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Nëse caktohet shtyrja e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi
mbrapsht.
Pajisja nuk mbushet me ujë.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të
mos jetë shumë i dobët. Për këtë
informacion, kontaktoni autoritetet lokale të
ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i
bllokuar.
16 www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që filtri në tubin hyrës të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që tubi hyrës të mos jetë i
përdredhur ose i harkuar.
Pajisja nuk e shkarkon ujin.
Sigurohuni që pileta e lavamanit të mos jetë e
bllokuar.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i
përdredhur ose i harkuar.
Pajisja kundër përmbytjes është e Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me
aktivizuar.
qendrën e shërbimit.
Pasi të keni përfunduar kontrollet,
aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga
pika ku u ndërpre.
Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni
me qendrën e shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi,
kontaktoni me qendrën e shërbimit.
10.1 Nëse rezultatet e larjes dhe
të tharjes nuk janë të
kënaqshme
Vija të bardha ose shtresa me ngjyrë
blu mbi gota dhe enë
• Sasia e lëshuar e shpëlarësit është
tepër e madhe. Rregullojeni
përzgjedhësin e shpëlarësit në një
pozicion më të ulët.
• Sasia e detergjentit është tepër e
madhe.
Në gota dhe pjata ka njolla dhe pika
të thata uji
• Sasia e lëshuar e shpëlarësit është e
pamjaftueshme. Rregullojeni
përzgjedhësin e shpëlarësit në një
pozicion më të lartë.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
detergjentit.
Enët janë të lagura
• Programi nuk ka fazë tharjeje ose ka një
fazë tharjeje me temperaturë të ulët.
• Kutia e shpëlarësit është bosh.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
shpëlarësit.
• Shkaku mund të jetë cilësia e tabletave
të kombinuara të detergjenteve. Provoni
një markë tjetër ose aktivizoni kutinë e
shpëlarësit dhe përdoreni shpëlarësin
bashkë me tabletat e kombinuara të
detergjentit.
Referojuni "UDHËZIME DHE
KËSHILLA" për shkaqe të tjera të
mundshme.
10.2 Aktivizimi i kutisë së
shpëlarësit
Aktivizimi i kutisë së shpëlarësit mund të
bëhet vetëm kur opsioni Multitab është i
aktivizuar.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Sigurohuni që ekrani të afishojë
programin P1. Nëse ekrani tregon një
program tjetër, shtypni dhe mbani
shtypur butonin Reset derisa në ekran
të tregohet P1 .
3. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht butonat (4) dhe (5) derisa
të fillojnë të pulsojnë treguesit e
butonave (3), (4) dhe (5).
4. Shtypni butonin (4).
• Treguesit e butonave (3) dhe (5)
fiken.
• Treguesi i butonit (4) vazhdon të
pulsojë.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
Kutia e shpërndarësit
joaktive
Kutia e shpërlarësit aktive
5. Shtypni butonin (4) për të ndryshuar
cilësimin.
6. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
SHQIP
7. Rregulloni sasinë e lëshuar të
shpëlarësit.
17
8. Mbushni kutinë e shpëlarësit.
11. TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia / Thellësia
(mm)
Lidhja elektrike
Referojuni etiketës së specifikimeve.
Tensioni
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekuenca
50 Hz
Presioni i furnizimit me
ujë
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë ose ujë i
ngrohtë2)
Kapaciteti
Cilësimet e vendeve
Konsumi i energjisë
Në modalitetin ndezur pas
programit
0.10 W
Në modalitetin fikur
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit te një rubinet me fileto 3/4".
2) Nëse uji i ngrohtë vjen nga burime alternative energjie (p.sh. panele diellore ose turbina ere),
furnizojeni pajisjen me ujë të nxehtë për të ulur konsumin e energjisë.
12. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te kontenierët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e
mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara
e mbeturinës shtëpiake.
me simbolin
Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
18 www.electrolux.com
SHQIP
19
117919520-A-192012
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement