Electrolux ESL6601RO Ръководство за употреба

Add to My manuals
68 Pages

advertisement

Electrolux ESL6601RO Ръководство за употреба | Manualzz
ESL 6601RO
................................................ .............................................
BG СЪДОМИЯЛНА МАШИНА
РЪКОВОДСТВО ЗА
2
УПОТРЕБА
CS MYČKA NÁDOBÍ
NÁVOD K POUŽITÍ
19
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
34
SK UMÝVAČKA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
51
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
КОМАНДНО ТАБЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия
професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че
когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите страхотни резултати по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.electrolux.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди инсталиране и експлоатация на уреда
прочетете внимателно предоставените ин‐
струкции. Производителят не носи отговор‐
ност, ако неправилното инсталиране и ек‐
сплоатация предизвикат наранявания и щети.
Пазете инструкциите в близост до уреда за
бъдещи справки.
• Маркучът за подаване на вода има предпа‐
зен вентил и обшивка с вътрешен захран‐
ващ кабел.
1.1 Безопасност за деца и хора с
ограничени способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или
трайно увреждане.
• Не позволявайте на лица, в това число и
деца, с понижена физическа сетивност, на‐
малени умствени функции или липса на
опит и познания да използват уреда. Те
трябва да са под надзора на или да бъдат
инструктирани за работа с уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност. Децата
не трябва да си играят с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материа‐
ли далеч от деца.
• Пазете всички препарати далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци да‐
леч от уреда, когато вратичката е отворе‐
на.
1.2 Инсталиране
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте повре‐
ден уред.
• Не инсталирайте или използвайте уреда на
места, където температурата е под 0 °C.
• Спазвайте инструкциите за инсталиране,
предоставени с уреда.
• Уверете се, че уредът е инсталиран под и в
близост до безопасни конструкции.
Водно съединение
• Не повреждайте маркучите за вода.
• Преди да свържете уреда към нови тръби
или такива, които не са били използвани
дълго време, оставете малко вода да поте‐
че по тях, докато бъдат чисти.
• Когато използвате уреда за първи път, се
уверете, че няма течове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасно напрежение.
• Ако маркучът за подаване на вода е повре‐
ден, незабавно изключете щепсела от кон‐
такта. За подмяна на маркуча за подаване
на вода се свържете със сервиза.
Свързване към електрическата
мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за електри‐
чеството от табелката с данни съответства
на електрозахранването. В противен слу‐
чай се свържете с електротехник.
• Винаги използвайте правилно инсталиран,
устойчив на удар контакт.
• Не използвайте разклонители и удължител‐
ни кабели.
• Не повреждайте захранващия щепсел и за‐
хранващия кабел. Свържете се със сервиза
или електротехник за смяната на повреден
захранващ кабел.
• Включете захранващия щепсел към контак‐
та само в края на инсталацията. Уверете
се, че щепселът за захранване е достъпен
след монтирането.
• Не дърпайте захранващия кабел, за да из‐
ключите уреда. Винаги издърпвайте за
щепсела.
1.3 Предназначение
• Уредът е предназначен за домакински и
други битови нужди като:
4
www.electrolux.com
– Служебни кухни в магазини, офиси и
други работни помещения
– Ферми
– От клиенти в хотели, мотели и други ме‐
ста за настаняване
– Пансиони, общежития и социални заве‐
дения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Всички ножове и прибори с остри върхове
трябва да се поставят в кошничката за при‐
бори с острите върхове надолу или в хори‐
зонтално положение.
• Не оставяйте вратичката на уреда отворе‐
на без наблюдение, за да не се допусне
препъване в нея.
• Не сядайте и не стъпвайте върху отворена‐
та вратичка.
• Препаратите за съдомиялни машини са
опасни. Спазвайте инструкциите за безо‐
пасност от опаковката на препарата.
• Не поглъщайте и не използвайте за други
цели водата от уреда.
• Не изваждайте съдовете от уреда, докато
програмата не приключи. По съдовете е
възможно да има препарат.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от токов удар, пожар или изга‐
ряне.
• Не поставяйте запалителни материали или
предмети, намокрени със запалителни ма‐
териали, в уреда, в близост до него или
върху него.
• Не почиствайте уреда чрез воден спрей
или пара.
• Уредът може да изпусне гореща пара, ако
отворите вратичката по време на програма.
1.4 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го изхвър‐
лете.
• Отстранете ключалката на вратичката, за
да не могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Горно разпръскващо рамо
7 Отделение за препарат за изплакване
3 Филтри
4 Табелка с данни
9 Кошничка за прибори
2 Долно разпръскващо рамо
5 Резервоар за сол
6 Скала за твърдост на водата
8 Отделение за препарати
10 Долна кошница
11 Горна кошничка
2.1 TimeBeam
TimeBeam се показва на пода под вратата на
уреда.
• Когато започне програмата се появява про‐
дължителността й.
• Когато програмата приключи, се появява
0:00 и CLEAN .
• Когато започне отложен старт, се появява
отброяването и DELAY .
• Ако уредът покаже наличие на неизправ‐
ност, се показва код за аларма.
6
www.electrolux.com
3. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Бутон за включване/изключване
6 Панел TimeSaver
3 Панел Delay
8 Панел EnergySaver
2 Дисплей
4 Панел Program
5 Панел MyFavourite
Индикатори
9
7 Панел Multitab
9 Индикатори
Описание
Индикатор за сол. Той не свети докато се изпълнява програмата.
Индикатор за препарат за изплакване. Той не свети докато се изпълня‐
ва програмата.
4. ПРОГРАМИ
Програма
Степен на замърся‐
ване
Тип зареждане
Програма
фази
Oпции
P11)
Нормално замърся‐
ване
Чинии и прибори
Предмиене
Миене 50 °C
Изплаквания
Изсушаване
TimeSaver
EnergySaver
Всички
Чинии, прибори, тен‐
джери и тигани
Предмиене
Измиване от 45°C до
70°C
Изплаквания
Изсушаване
EnergySaver
Различна степен на
замърсяване
Чинии, прибори, тен‐
джери и тигани
Предмиене
Миене 50 °C и 65 °C
Изплаквания
Изсушаване
TimeSaver
EnergySaver
Силно замърсяване
Чинии, прибори, тен‐
джери и тигани
Предмиене
Миене 70 °C
Изплаквания
Изсушаване
TimeSaver
EnergySaver
Нормално замърся‐
ване
Чинии и прибори
Миене 55 °C
Изплаквания
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
БЪЛГАРСКИ
Програма
Степен на замърся‐
ване
Тип зареждане
Програма
фази
P64)
"Пресни" замърсява‐
ния
Чинии и прибори
Миене 60 °C
Изплакване
P75)
Всички
Предмиене
7
Oпции
Rinse &
Hold
1) С тази програма можете да постигнете най-ефективно използване на вода и електроенергия за
нормално замърсени чинии и прибори. (Това е стандартна програма за изпитателни лаборатории).
2) Уредът усеща степента на замърсяване и количеството предмети в кошничките. Той автоматично
настройва температурата и количеството на водата, консумацията на енергията и времетраенето
на програмата.
3) С тази програма може да миете разнообразно зареждане, с различни замърсявания. При по-висока
висока температура и водно налягане в ниския кош се мият съдове със силно замърсяване (напр.
тенджери и тигани). При по-ниска температура и водно налягане в горния кош се мият съдове с
нормално замърсяване (напр. стъклени съдове).
4) С тази програма може да миете съдове и прибори, замърсяванията по които са още "пресни".
Постига добри резултати от измиването за кратко време.
5) Използвайте тази програма за бързо изплакване на чинии. Това не позволява на остатъците от
храна да залепнат по чиниите и да се появи лоша миризма от уреда.
Не използвайте миещ препарат с тази програма.
Данни на потреблението
Програма 1)
Времетраене
(мин)
Електроенергия
(kWh)
Вода
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
13 - 15
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
8
www.electrolux.com
Програма 1)
Времетраене
(мин)
Електроенергия
(kWh)
Вода
(l)
P6
30
0.8
9
P7
14
0.1
4
Rinse &
Hold
1) Налягането и температурата на водата, различията в електрозахранването, опциите и количеството
съдове могат да променят стойностите.
Информация за изпитателни лаборатории
За цялата необходима информация относно изпълнението на теста. Изпратете имейл на ад‐
рес:
[email protected]
Напишете номера на продукта (PNC), който се намира на табелката с данни.
5. ОПЦИИ
Включете или изключете опциите
преди началото на програмата. Не
можете да включите или изключите
опциите, докато програмата работи.
Ако са зададени една или повече оп‐
ции, уверете се, че съответните ин‐
дикатори са включени преди програ‐
мата да стартира.
5.1 MyFavourite
С тази опция можете да зададете и запамети‐
те програмата и опциите, които използвате
най-често.
Не може да запаметите опциите Multitab и
Delay.
Можете да запаметявате само по 1
програма. Новата настройка отменя
предишната.
Как се запаметява програма
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
2. Задайте програмата и опциите, които
искате да запаметите.
3. Натиснете и задръжте панел MyFavourite,
докато съответния индикатор светне с по‐
стоянна светлина.
Как се задава програма MyFavourite
1. Натиснете панела MyFavourite .
• Съответният индикатор светва.
• Дисплеят показва номера и продължи‐
телността на програмата.
• Индикаторите за опции светват.
5.2 TimeSaver
Тази опция намалява налягането на водата, а
резултатът е че продължителността на про‐
грамата намалява с приблизително 50%.
За да се уверите, че резултатите от прането
са същите като тези при нормална продължи‐
телност на програмата, температурата на во‐
дата се увеличава. Това увеличава консума‐
цията на енергия.
С по-къса фаза на сушене могат също да на‐
малеят резултатите при сушене.
Как се активира опция TimeSaver
1. Натиснете панела TimeSaver .
• Ако опцията не е приложима за програ‐
мата, съответният индикатор няма да
светне. На дисплея може да видите об‐
новената продължителност на програ‐
мата.
• Ако опцията не е приложима към про‐
грамата, съответният индикатор пре‐
мигва бързо 3 пъти и изгасва.
БЪЛГАРСКИ
5.3 Multitab
Активирайте тази опция, само ако използвате
комбинирани таблетки за миене.
Тази опция деактивира използването на пре‐
парат за изплакване и сол. Съответните инди‐
катори остават изключени.
Времетраенето на програмата може да се
увеличи.
Как се активира опция Multitab
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
2. Натиснете панела Multitab, съответният
индикатор светва.
Опцията остава включена, докато не я изклю‐
чите. Натиснете панела Multitab, съответният
индикатор изгасва.
Ако спрете използването на комбиниран
миялен препарат на таблетки, преди да
започнете да използвате отделно препарат за
миене, преперат за изплакване и сол,
извършете следните стъпки:
1. Деактивирайте опцията Multitab .
2. Настройте омекотителя на водата на мак‐
симално ниво.
3. Уверете се, че контейнера за сол и отде‐
лението за препарат за изплакване са
пълни.
4. Стартирайте най-късата програма с фаза
изплакване, без да слагате препарат и съ‐
дове.
5. Регулирайте омекотителя за вода според
твърдостта на водата във Вашия район.
6. Регулирайте отпусканото количество пре‐
парат за изплакване.
5.4 EnergySaver
Тази опция намалява температурата в по‐
следната фаза на изплакване и продължител‐
ността на фазата за сушене.
Използването на тази опция намалява потре‐
блението на енергия (до 25 %) и продължи‐
телността на програмата.
Съдовете може да са влажни в края на про‐
грамата.
Как се активира опция EnergySaver
1. Натиснете панела EnergySaver .
• Ако опцията не е приложима за програ‐
мата, съответният индикатор няма да
светне. На дисплея може да видите об‐
новената продължителност на програ‐
мата.
9
• Ако опцията не е приложима към про‐
грамата, съответният индикатор пре‐
мигва бързо 3 пъти и изгасва.
5.5 Звукови сигнали
Акустичния сигнал се задейства, когато има
нередност в уреда или когато се наложи на‐
гласяване на нивото на омекотителя за вода.
Тези звукови сигнали не могат да бъдат деак‐
тивирани.
Звуков сигнал прозвучава и когато програма‐
та завърши. По подразбиране звуковият сиг‐
нал е изключен, но може да се активира.
Как се активира звуков сигнал за края на
програма.
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
2. Уверете се, че дисплеят показва програма
P1. Ако дисплеят показва различна про‐
грама, натиснете и задръжте панели (4) и
(5) , докато P1 се появи на екрана.
3. Натиснете едновременно и задръжте па‐
нелите (4) и (5) , докато индикаторите на
панелите (3), (4), (5) и (6) премигнат.
4. Натиснете панел (5),
• Индикаторите на панелите (3), (4) и (6)
изгасват.
• Индикаторът на панел (5) продължава
да свети.
• На дисплея се извежда текущата на‐
стройка.
Звуковият сигнал е включен
Звуковият сигнал е изключен
5. Натиснете панел (5), за да промените на‐
стройките.
6. Деактивирайте уреда, за да потвърдите
настройката.
5.6 Как се настройва цветът на
TimeBeam
Ако е възможно да промените цвета на
TimeBeam , за да съвпадне с цвета на кухнен‐
ския под. Има 9 различни цвята.
Освен това е възможно да деактивирате
TimeBeam.
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
2. Уверете се, че дисплеят показва програма
P1. Ако дисплеят показва различна про‐
10 www.electrolux.com
грама, натиснете и задръжте панели (4) и
(5) , докато P1 се появи на екрана.
3. Натиснете едновременно и задръжте па‐
нелите (4) и (5) , докато индикаторите на
панелите (3), (4), (5) и (6) премигнат.
4. Натиснете панел (6).
• Индикаторите на панелите (3), (4) и (5)
изгасват.
• Индикаторът на панел (6) продължава
да свети.
• Дисплеят показва число и буквата C.
Всеки номер се отнася до различен
цвят (0C = TimeBeam е деактивиран).
5. Натиснете панел (6) необходимия брой
пъти, за да разгледате менюто с цветове‐
те. Различните цветове се показват на
кухненския под.
6. Задайте цвят и деактивирайте уреда, за
да потвърдите настройката.
6. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1. Уверете се, че зададеното ниво на омеко‐
тителя за вода съответства на твърдостта
на водата във вашия район. Ако не, про‐
менете настройката на омекотителя за во‐
да. Свържете се с местната водоснабди‐
телна компания, за да научите твърдостта
на водата във вашия район.
2. Пълнене на резервоара за сол.
3. Напълнете отделението за препарат за
изплакване.
4. Отворете крана за вода.
5. В уреда може да има остатъци от обра‐
ботката. Стартирайте една от програмите,
за да ги отстраните. Не използвайте мия‐
лен препарат и не зареждайте кошнички‐
те.
Ако използвате комбинирани таблет‐
ки за миене, активирайте опцията
Multitab.
6.1 Регулиране на омекотителя на водата
Омекотител на водата
настройка
Твърдост на водата
Немски
градуси
(°dH)
Френски
градуси
(°fH)
милимол/ли‐
тър
Кларк
градуси
Ръчно
Елек‐
тронно
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Фабрично положение.
2) Не използвайте сол на това ниво.
БЪЛГАРСКИ
11
Трябва да настроите омекотителя на
водата ръчно и електронно.
Ръчна настройка
Завъртете скалата за твърдост на водата на
положение 1 или 2.
Електронна настройка
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
2. Уверете се, че дисплеят показва програма
P1. Ако дисплеят показва различна про‐
грама, натиснете и задръжте панели (4) и
(5) , докато P1 се появи на екрана.
3. Натиснете едновременно и задръжте па‐
нелите (4) и (5) , докато индикаторите на
панелите (3), (4), (5) и (6) премигнат.
4. Натиснете панел (3).
• Индикаторите на панелите (4), (5) и (6)
изгасват.
• Индикаторът на панел (3) продължава
да свети.
• Акустичният сигнал се задейства, напр.
пет звукови сигнала с прекъсване = ни‐
во 5.
• Дисплеят показва настройката на оме‐
= ниво 5.
котителя за вода, напр.
5. Натиснете панел (3) неколкократно, за да
промените настройките.
6. Деактивирайте уреда, за да потвърдите
настройката.
6.2 Пълнене на резервоара за сол
1.
2.
3.
4.
5.
Завъртете капачката обратно на часов‐
никовата стрелка и отворете резервоара
за сол.
Поставете 1 литър вода в резервоара за
сол (само първия път).
Напълнете резервоара за сол със сол за
съдомиялна машина.
Почистете солта около отвора на резер‐
воара за сол.
Завъртете капачката по часовниковата
стрелка, за да затворите резервоара за
солта.
ВНИМАНИЕ!
Докато пълните резервоара за сол,
от него могат да излязат вода и сол.
Риск от корозия. За да предотвратите
това, след като напълните резервоа‐
ра за сол, стартирайте програма.
12 www.electrolux.com
6.3 Напълнете отделение за препарат за изплакване
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Натиснете бутона за освобождаване (D),
за да отворите капака (C).
Напълнете отделението за препарат за
изплакване (A), но без да надвишавате
обозначението "макс.".
Отстранете излишния препарат за из‐
плакване с абсорбираща кърпа, за да
предотвратите образуване на прекалено
много пяна.
Затворете капака. Уверете се, че бутонът
за освобождаване е застопорен на място.
Можете да завъртите селектора на
освободеното количество (B) между
положение 1 (най-малко количество)
и положение 4 (най-голямо количе‐
ство).
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
• Ако индикаторът за сол свети, напълне‐
те резервоара за сол.
• Ако индикаторът за препарат за изплак‐
ване свети, напълнете отделението за
препарат за изплакване.
3. Заредете кошничките.
4. Добавете миялен препарат.
5. Задайте и стартирайте правилната про‐
грама за вида зареждане и степента на
замърсяване.
7.1 Използване на миялния препарат
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
-
1
20
4
A
4.
C
5.
Натиснете бутона за освобождаване (B),
за да отворите капака (C).
Поставете миялен препарат в отделение‐
то (A) .
Ако програмата има фаза за предмиене,
поставете малко миялен препарат на въ‐
трешната част на вратичката на уреда.
Ако използвате миялен препарат на та‐
блетки, поставете таблетката в отделе‐
нието (A).
Затворете капака. Уверете се, че бутонът
за освобождаване е застопорен на място.
БЪЛГАРСКИ
7.2 Настройка и стартиране на
програма
Функцията Auto Off
За да намали консумацията на енергия, тази
функция автоматично деактивира уреда след
няколко минути, когато:
• Не сте затворили вратата, за да стартирате
програмата.
• Програмата е приключила.
Стартиране на програма без
отложен старт
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда. Дисплеят показва номера и
продължителността на последно настрое‐
ната програмата.
3. Натиснете панела Program многократно,
за да настроите програма за измиване.
Ако искате, можете да зададете опциите,
приложими към програмата. (Ако искате
да настроите програмата MyFavourite, на‐
тиснете панела MyFavourite).
• Дисплеят показва с прекъсвания номе‐
ра и продължителността на програма‐
та.
4. Затворете вратичката на уреда. Програ‐
мата стартира.
• Ако отворите вратичката, дисплеят по‐
казва продължителността на програма‐
та.
Стартиране на програма с отложен
старт
1. Задайте програмата.
2. Натиснете панела Delay няколко пъти, до‐
като дисплеят покаже отложения старт,
който желаете да зададете (от 1 до 24 ча‐
са).
• Дисплеят показва с прекъсвания номе‐
ра на програмата, продължителността
на програмата и отложеното време.
• Индикаторът Delay светва.
3. Затворете вратичката на уреда. Отброя‐
ването започва.
13
• Ако отворите вратичката, дисплеят по‐
казва отброяването на отложения
старт.
• Когато отброяването завърши, програмата
стартира автоматично.
Отваряне на вратичката, докато
уредът работи
Ако отворите вратичката уредът спира. Кога‐
то затворите вратичката, уредът продължава
от момента на прекъсването.
Отмяна на отложения старт, докато
отброяването работи
Когато откажете отложения старт, трябва да
отново да настроите програмата.
Натиснете и настроите панелите (4) и (5) ед‐
новременно, докато дисплея покаже програ‐
мата P1.
Прекратяване на програмата
Натиснете и настроите панелите (4) и (5) ед‐
новременно, докато дисплея покаже програ‐
мата P1.
Уверете се, че в отделението за мия‐
лен препарат има препарат, преди да
стартирате нова програма.
В края на програмата
1. Натиснете бутон ИЗК/ВКЛ или изчакайте
функцията Auto Off да деактивира автома‐
тично уреда.
2. Затворете крана за водата.
• Оставете чиниите да се охладят,
преди да ги извадите от уреда. Го‐
рещите съдове могат лесно да се
повредят.
• Изпразнете първо долната кошни‐
ца, а след това горната кошница.
• Отстрани и във вратичката на уре‐
да може да има вода. Неръждае‐
мата стомана се охлажда по-бързо
от чиниите.
14 www.electrolux.com
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
8.1 Омекотител за вода
Твърдата вода съдържа голямо количество
минерали и може да причини повреда на уре‐
да и да доведе до лоши резултати при миене.
Омекотителя на водата неутрализира тези
минерали.
Солта за съдомиялна машина запазва омеко‐
тителя на водата чист и в добро състояние.
Важно е да зададете правилното ниво на
омекотителя за вода. По този начин се гаран‐
тира, че омекотителят за водата използва
правилното количество сола за съдомиялна
машина и вода.
8.2 Зареждане на кошничките
Разгледайте предоставената листов‐
ка с примери за зареждане на кош‐
ничките.
• Използвайте уреда за миене само на съдо‐
ве, които са подходящи за съдомиялна ма‐
шина.
• Не поставяйте в уреда предмети, изработе‐
ни от дърво, рог, алуминий, олово и мед.
• Не поставяйте в уреда предмети, които мо‐
гат да абсорбират вода (гъби, домакински
кърпи).
• Отстранете оставащата храна от предме‐
тите.
• За да премахнете лесно останала загоряла
храна, накиснете тенджерите и тиганите
във вода, преди да ги поставите в уреда.
• Поставяйте дълбоките съдове (чаши и ти‐
гани) с дъното нагоре.
• Уверете се, че приборите и съдовете не се
слепват. Смесвайте лъжиците с други при‐
бори.
• Уверете се, че стъклените чаши не се до‐
пират до други стъклени чаши.
• Поставете дребните предмети в кошничка‐
та за прибори.
• Поставете леките съдове в горната кош‐
ничка. Уверете се, че те не се движат.
• Уверете се, че разпръскващите рамена мо‐
гат да се движат свободно, преди да стар‐
тирате програма.
8.3 Използване на сол, препарат за
изплакване и препарат за миене
• Използвайте само сол, препарат за изплак‐
ване и препарат за миене за миялната ма‐
шина. Използването на други продукти мо‐
же да причини повреда на уреда.
• Препаратът за изплакване спомага, по вре‐
ме на последната фаза на изплакване, за
подсушаване на съдовете без да остават
засъхнали капки и петна.
• Комбинираните таблетки за миене съдър‐
жат препарат за миене, препарат за из‐
плакване и други добавени съставки. Уве‐
рете се, че тези таблетки са приложими
към твърдостта на водата във вашия
район. Вземайте предвид инструкциите на
опаковките на продуктите.
• Таблетките за миене не се разтварят на‐
пълно при кратки програми. За да предот‐
вратите остатъци от препарат за миене по
кухненската посуда, препоръчваме да из‐
ползвате таблетките при дълги програми.
Не използвайте по-голямо количе‐
ство миялен препарат от необходи‐
мото. Вижте инструкциите на опаков‐
ката на препарата.
8.4 Преди стартиране на програма
Уверете се, че:
• Филтрите са чисти и са правилно поставе‐
ни.
• Разпръскващите рамена не са запушени.
• Предметите в кошниците са поставени пра‐
вилно.
• Програмата е приложима за вида натовар‐
ване и степента на замърсяване.
• Използва се правилното количество мия‐
лен препарат.
• Има сол и препарат за изплакване за съдо‐
миялна машина (освен ако не използвате
комбинирани таблетки за миене).
• Капачката на резервоара за сол е затегна‐
та.
БЪЛГАРСКИ
15
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежа.
Замърсените филтри и запушените
разпръскващи времена понижават
резултатите от миенето.
Извършвайте периодични проверки
и, ако е необходимо, ги почиствайте.
9.1 Почистване на филтрите
C
1.
Завъртете филтъра (A) обратно на ча‐
совниковата стрелка и го свалете.
2.
За да разглобите филтъра (A), отделете
(A1) и (A2).
Отстранете филтъра (B).
Измийте филтрите с вода.
Поставете филтъра (B) в първоначално‐
то му положение. Уверете се, че е сгло‐
бен правилно под двата водача (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Сглобете филтъра (A) и го поставете в
положение във филтър (B). Завъртете го
по часовниковата стрелка, докато щрак‐
не.
Неправилното положение на филтри‐
те може да доведе до лоши резулта‐
ти от миене и повреда на уреда.
9.2 Почистване на разпръскващите
рамена
Не сваляйте разпръскващите рамена.
Ако отворите на разпръскващите рамена се
запушат, отстранете остатъците от замърся‐
вания с тънък остър предмет.
16 www.electrolux.com
9.3 Външно почистване
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, абразивни
стъргалки или разтворители.
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Уредът не се включва или спира по време на
работа.
Преди да се свържите със сервиза, вижте ин‐
формацията, която следва за решение на
проблема.
При някои неизправности дисплеят показва
код на аларма:
•
- Уредът не се пълни с вода.
•
•
- Уредът не източва водата.
- Устройството против наводнение ра‐
боти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Деактивирайте уреда, преди да из‐
вършите проверките.
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че захранващият щепсел е включен в
контакта.
Уверете се, че няма повреден предпазител в та‐
блото за бушони.
Програмата не се включва.
Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.
Ако е зададен отложен старт, отменете настрой‐
ката или изчакайте края на отброяването.
Уредът не се пълни с вода.
Уверете се, че кранът на водата е отворен
Уверете се, че налягането на водата не е прека‐
лено слабо. За тази информация се обърнете се
към местното водоснабдително дружество.
Уверете се, че кранът на водата е запушен.
Уверете се, че филтърът в маркуча за подаване
не е запушен.
Уверете се, че маркучът за подаване няма прегъ‐
вания или гънки.
Уредът не източва водата.
Уверете се, че каналът на мивката не е задръ‐
стен.
Уверете се, че маркучът за източване няма прегъ‐
вания или гънки.
Устройството против наводнение ра‐ Затворете крана за вода и се свържете със сер‐
боти.
визния център.
След като приключите проверката, активирай‐
те уреда. Програмата продължава от момен‐
та на прекъсване.
Ако проблемът се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
Ако дисплеят показва други кодове за алар‐
ма, се обърнете към сервизния център.
10.1 Резултатите от измиването и
изсушаването не са задоволителни
Бели ленти или сини пластове по стъклените
чаши и съдовете.
• Количеството освободен препарат за из‐
плакване е твърде голямо. Коригирайте се‐
лектора за препарат за изплакване на пониска позиция.
БЪЛГАРСКИ
• Използван е прекалено много препарат за
миене.
Петна и изсъхнали капки вода върху чашите и
чиниите
• Количеството освободен препарат за из‐
плакване не е достатъчно. Коригирайте се‐
лектора за препарат за изплакване на повисока позиция.
• Причината може да е в качеството на пре‐
парата за миене.
Чиниите са мокри
• Програмата е без фаза на изсушаване или
с фаза на изсушаване с ниска температура.
• Отделението за препарат за изплакване е
празно.
• Причината може да е в качеството на пре‐
парата за изплакване.
• Причината може да е в качеството на ком‐
бинираните таблетки за миене. Опитайте
друга марка или активирайте дозатора за
препарата за изплакване и използвайте та‐
къв заедно с комбинираните таблетки за
миене.
Вижте "ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ" за други
възможни причини.
10.2 Как се включва дозатора за
препарата за изплакване
17
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
2. Уверете се, че дисплеят показва програма
P1. Ако дисплеят показва различна про‐
грама, натиснете и задръжте панели (4) и
(5) , докато P1 се появи на екрана.
3. Натиснете едновременно и задръжте па‐
нелите (4) and (5) , докато индикаторите
на панелите (3), (4), (5) и (6) премигнат.
4. Натиснете панел (4).
• Индикаторите на панелите (3), (5) и (6)
изгасват.
• Индикаторът на панел (4) продължава
да свети.
• На дисплея се извежда текущата на‐
стройка.
Дозаторът за препарат за
изплакване е изключен
Дозаторът за препарат за
изплакване е включен
5. Натиснете панел (4), за да промените на‐
стройките.
6. Деактивирайте уреда, за да потвърдите
настройката.
7. Регулирайте отпусканото количество пре‐
парат за изплакване.
8. Напълнете отделението за препарат за
изплакване.
Активирането на дозатора за препарат за из‐
плакване може да стане само при активиране
на опция Multitab .
11. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Размери
Ширина / Височина / Дълбочина
(мм)
Свързване в електриче‐
ската мрежа
Вижте табелката с данни.
Волтаж
Честота
Налягане на водоснабдя‐
ването
Мин. / макс. (bar / MPa)
Водоснабдяване 1)
Студена или гореща вода2)
Вместимост
Настройки
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
макс. 60 °C
12
18 www.electrolux.com
Консумация на ел. енер‐
гия
"Оставена включена"
0.10 W
"Изключена" и режим
0.10 W
1) Свържете маркуча за водоснабдяване към кран с резба 3/4 цола.
2) Ако топлата вода идва от алтернативни източници на енергия (като слънчеви панели, вятърна
енергия), използвайте топла вода, за да намалите консумацията.
12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и електронни
уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със
символа , заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
ČESKY
19
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
22
23
24
26
28
30
31
32
33
33
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
20 www.electrolux.com
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐
lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐
správnou instalací či chybným používáním. Ná‐
vod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebi‐
čem pro jeho budoucí použití.
• Přívodní hadice s opláštěním je vybavena
bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým
kabelem.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených
osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo ji‐
ných trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby,
včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smys‐
lovými schopnostmi, sníženými mentálními
funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí. Takové osoby mohou spotřebič pou‐
žívat jen pod dozorem nebo vedením osob
odpovědných za jejich bezpečnost. Nenechte
děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny mycí prostředky uschovejte z dosahu
dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly.
1.2 Instalace
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam,
kde může teplota klesnout pod 0 °C.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod
nebo vedle bezpečných konstrukcí.
Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
• Před připojením spotřebiče k novým hadicím
nebo k hadicím, které nebyly dlouho používa‐
né, nechte vodu na několik minut odtéct, do‐
kud nebude čistá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že
nedochází k únikům vody.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečné napětí.
• Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zkon‐
taktujte servisní středisko, aby vám přívodní
hadici vyměnilo.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecí‐
ho kabelu se obraťte na servisní středisko ne‐
bo elektrikáře.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
1.3 Použití spotřebiče
• Tento spotřebič je určen pro použití v domác‐
nosti a pro následující způsoby použití:
ČESKY
– Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních
prostředích.
– Farmářské domy
– Pro zákazníky hotelů, motelů a jiných uby‐
tovacích zařízení
– Penziony a ubytovny.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým pro‐
udem, požáru či popálení.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody
nebo páru.
• Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvol‐
nění horké páry.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Nože a další nástroje s ostrými špičkami vklá‐
dejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo
vodorovně.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez
dozoru, aby na ně nikdo nespadl.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně
nestoupejte.
• Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné.
Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými
na balení mycího prostředku.
• Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči.
• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se
nedokončí program. Na nádobí mohou být
zbytky mycího prostředku.
1.4 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
2. POPIS SPOTŘEBIČE
1
11
10
9
8
7
21
6
5 4
3
2
22 www.electrolux.com
1 Horní ostřikovací rameno
7 Dávkovač leštidla
4 Typový štítek
9 Košíček na příbory
10 Dolní koš
2 Dolní ostřikovací rameno
3 Filtry
8 Dávkovač mycího prostředku
5 Zásobník na sůl
11 Horní koš
6 Otočný volič tvrdosti vody
2.1 TimeBeam
Optická signalizace TimeBeam promítá displej
na podlahu pod dvířky spotřebiče.
• Když se spustí program, rozsvítí se délka pro‐
gramu.
• Po dokončení programu se rozsvítí symbol
0:00 a CLEAN.
• Při spuštění odloženého startu, se rozsvítí od‐
počet a symbol DELAY.
• Při poruše spotřebiče se rozsvítí výstražný
kód.
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
1 Tlačítko Zap/Vyp
2 Displej
3 Dotykové tlačítko Delay
4 Dotykové tlačítko Program
5 Dotykové tlačítko MyFavourite
Kontrolky
2
3
4
5
6
7
8
9
6 Dotykové tlačítko TimeSaver
7 Dotykové tlačítko Multitab
8 Dotykové tlačítko EnergySaver
9 Kontrolky
Popis
Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
ČESKY
23
4. PROGRAMY
Program
Stupeň znečištění
Druh náplně
Program
fáze
Funkce
P11)
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
TimeSaver
EnergySaver
Vše
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Hlavní mytí 45 °C až 70
°C
Oplachy
Sušení
EnergySaver
Různě znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Mytí 50 °C a 65 °C
Oplachy
Sušení
TimeSaver
EnergySaver
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
TimeSaver
EnergySaver
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 55 °C
Oplachy
P64)
Čerstvě znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplach
P75)
Vše
Předmytí
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
Rinse &
Hold
1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a
příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
2) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství
vody, spotřebu energie a délku programu.
3) S tímto programem můžete umýt různé náplně různě znečištěného nádobí. Vyšší teplota a tlak vody v
dolním koši slouží k mytí silně znečištěného nádobí (např. hrnce a pánve). Nižší teplota a tlak vody v
horním koši slouží k mytí běžně znečištěného nádobí (např. sklenice).
4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při
krátké délce programu.
5) Pomocí tohoto programu nádobí rychle opláchnete. Zabráníte tak přilepení zbytků jídla na nádobí a
nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče.
Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.
24 www.electrolux.com
Údaje o spotřebě
Program1)
Délka
(min)
Energie
(kWh)
Voda
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
13 - 15
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
P6
30
0.8
9
P7
14
0.1
4
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
Rinse &
Hold
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvolených
funkcích a na množství nádobí.
Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete e-mail na:
[email protected]
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku.
5. FUNKCE
Jakékoliv funkce zapněte či vypněte je‐
ště před spuštěním programu. Funkce
nelze zapnout nebo vypnout v průběhu
programu.
Pokud je nastavena jedna nebo více
funkcí, před spuštěním programu se uji‐
stěte, že příslušné kontrolky svítí.
5.1 MyFavourite
Pomocí této funkce můžete nastavit a uložit do
paměti váš často používaný program nebo funk‐
ci.
Funkce Multitab a Delay nelze uložit do paměti.
Do paměti lze uložit pouze jeden pro‐
gram. Nové nastavení zruší nastavení
předchozí.
ČESKY
Jak uložit program do paměti
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Nastavte program a funkce, které chcete ulo‐
žit do paměti.
3. Stiskněte a podržte dotykové tlačítko MyFa‐
vourite, dokud se trvale nerozsvítí příslušná
kontrolka.
Jak nastavit program MyFavourite
1. Stiskněte dotykové tlačítko MyFavourite.
• Příslušná kontrolka se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazuje číslo a délka pro‐
gramu.
• Rozsvítí se kontrolka funkce.
5.2 TimeSaver
Tato funkce zvyšuje tlak vody, čímž se délka pro‐
gramu sníží o přibližně 50 %.
Aby se zajistily stejné výsledky mytí jako u nor‐
mální délky programu, zvýší se teplota vody. Tím
se zvýší spotřeba energie.
S kratší sušicí fází se také mohou zhoršit výsled‐
ky sušení.
Jak zapnout funkci TimeSaver
1. Stiskněte dotykové tlačítko TimeSaver.
• Pokud lze tuto funkci použít s daným pro‐
gramem, rozsvítí se příslušná kontrolka.
Na displeji můžete vidět aktualizaci délky
programu.
• Pokud tuto funkci nelze s daným progra‐
mem použít, příslušná kontrolka třikrát ry‐
chle zabliká a poté zhasne.
5.3 Multitab
Tuto funkci zapněte pouze, když používáte kom‐
binované mycí tablety.
Tato funkce vypne dávkování soli a leštidla.
Příslušné kontrolky zůstanou zhasnuté.
Délka programu se může zvýšit.
Jak zapnout funkci Multitab
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Stiskněte dotykové tlačítko Multitab a rozsvítí
se příslušná kontrolka.
Funkce zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete.
Stiskněte dotykové tlačítko Multitab a příslušná
kontrolka zhasne.
Chcete-li použít kombinované mycí tablety před
tím, než začnete odděleně používat mycí
25
prostředek, sůl do myčky a leštidlo, postupujte
následovně:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší stu‐
peň.
3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač
leštidla plný.
4. Spusťte nejkratší program s oplachovací fází
bez mycího prostředku a bez nádobí.
5. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti vo‐
dy ve vaší oblasti.
6. Seřiďte dávkování leštidla.
5.4 EnergySaver
Tato funkce snižuje teplotu poslední oplachovací
fáze a zkracuje délku sušicí fáze.
Použití této funkce snižuje spotřebu energie (až
o 25 %) a délku programu.
Nádobí může být na konci programu ještě vlhké.
Jak zapnout funkci EnergySaver
1. Stiskněte dotykové tlačítko EnergySaver.
• Pokud lze tuto funkci použít s daným pro‐
gramem, rozsvítí se příslušná kontrolka.
Na displeji můžete vidět aktualizaci délky
programu.
• Pokud tuto funkci nelze s daným progra‐
mem použít, příslušná kontrolka třikrát ry‐
chle zabliká a poté zhasne.
5.5 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když má spotřebič
poruchu nebo když dojde k úpravě stupně změk‐
čovače vody. Tyto zvukové signály nelze vy‐
pnout.
Další zvuková signalizace se také spustí po do‐
končení programu. Tato zvuková signalizace je
ve výchozím nastavení vypnutá, ale je možné ji
zapnout.
Jak zapnout zvukovou signalizaci na konci
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje
program P1. Pokud se na displeji zobrazuje
jiný program, stiskněte a podržte dotyková
tlačítka (4) a (5), dokud se na displeji nezo‐
brazí P1.
3. Současně stiskněte a podržte dotyková tla‐
čítka (4) a (5), dokud nezačnou blikat kon‐
trolky dotykových tlačítek (3), (4), (5) a (6).
4. Stiskněte dotykové tlačítko (5),
26 www.electrolux.com
• Kontrolky dotykových tlačítek (3), (4) a (6)
zhasnou.
• Kontrolka dotykového tlačítka (5) dále bli‐
ká.
• Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.
Zvuková signalizace zapnuta
Zvuková signalizace vypnuta
5. Stisknutím dotykového tlačítka (5) změníte
nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
5.6 Jak nastavit barvu optické
signalizace TimeBeam
Je možné změnit barvu optické signalizace Ti‐
meBeam tak, aby ladila s barvou podlahy kuchy‐
ně. Můžete zvolit z devíti různých barev.
Optickou signalizaci TimeBeam je také možné
vypnout.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje
program P1. Pokud se na displeji zobrazuje
jiný program, stiskněte a podržte dotyková
tlačítka (4) a (5), dokud se na displeji nezo‐
brazí P1.
3. Současně stiskněte a podržte dotyková tla‐
čítka (4) a (5), dokud nezačnou blikat kon‐
trolky dotykových tlačítek (3), (4), (5) a (6).
4. Stiskněte dotykové tlačítko (6).
• Kontrolky dotykových tlačítek (3), (4) a (5)
zhasnou.
• Kontrolka dotykového tlačítka (6) dále bli‐
ká.
• Na displeji se zobrazí číslo a písmeno C.
Každé číslo odpovídá jiné barvě (0C =
signalizace TimeBeam je vypnutá).
5. Opětovným stisknutím dotykového tlačítka
(6) procházíte nabídkou barev. Na podlaze
kuchyně se zobrazují různé barvy.
6. Nastavte barvu a vypnutím spotřebiče po‐
tvrďte nastavení.
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčo‐
vače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší ob‐
lasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody.
Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti
zjistíte u místního vodárenského podniku.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Během provozu mohou ve spotřebiči zůstat
zbytky. Odstraníte je spuštěním libovolného
programu. Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nic do košů.
Pokud používáte kombinované mycí ta‐
blety, zapněte funkci Multitab.
6.1 Seřízení změkčovače vody
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elektro‐
nické
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
ČESKY
27
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elektro‐
nické
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Změkčovač vody musíte nastavit ručně
a elektronicky.
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2.
Elektronické nastavení
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje
program P1. Pokud se na displeji zobrazuje
jiný program, stiskněte a podržte dotyková
tlačítka (4) a (5), dokud se na displeji nezo‐
brazí P1.
3. Současně stiskněte a podržte dotyková tla‐
čítka (4) a (5), dokud nezačnou blikat kon‐
trolky dotykových tlačítek (3), (4), (5) a (6).
4. Stiskněte dotykové tlačítko (3).
• Kontrolky dotykových tlačítek (4), (5) a (6)
zhasnou.
• Kontrolka dotykového tlačítka (3) dále bli‐
ká.
• Zazní zvuková signalizace, např. pět
přerušovaných tónů = stupeň 5.
• Na displeji se zobrazí nastavení změkčo‐
= stupeň 5.
vače vody, např.
5. Opětovným stisknutím dotykového tlačítka
(3) změňte nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
28 www.electrolux.com
6.2 Plnění zásobníku na sůl
1.
2.
3.
4.
5.
Otočením víčka směrem doleva otevřete zá‐
sobník na sůl.
Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze
při prvním plnění).
Naplňte zásobník na sůl solí do myčky.
Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zá‐
sobníku na sůl.
Otočením víčka směrem doprava zásobník
na sůl zavřete.
POZOR
Při plnění může ze zásobníku na sůl
unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koro‐
ze. Po naplnění zásobníku na sůl jí za‐
bráníte spuštěním programu.
6.3 Plnění dávkovače leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a otevřete
víčko (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně
však po značku „MAX“.
Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby
se netvořilo přílišné množství pěny.
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací
tlačítko zaklapne zpět.
Voličem můžete nastavit dávkované
množství (B) jeho otočením do polohy 1
(nejmenší množství) až 4 (největší
množství).
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte
zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, do‐
plňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
5. Nastavte a spusťte správný program pro da‐
ný druh náplně a stupeň znečištění.
ČESKY
29
7.1 Použití mycího prostředku
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Nastavení a spuštění programu
Funkce Auto Off
Tato funkce ke snížení spotřeby energie automa‐
ticky vypne spotřebič po několika minutách v ná‐
sledujících případech:
• Nezavřeli jste dvířka pro spuštění programu.
• Dokončí se program.
Spuštění programu bez odloženého
startu
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Na displeji se zobrazuje číslo a
délka posledně nastaveného programu.
3. Opětovným stisknutím dotykového tlačítka
Program nastavíte program. Pokud chcete,
můžete nastavit funkce, které lze použít s
daným programem. (Pokud chcete nastavit
program MyFavourite, stiskněte dotykové tla‐
čítko MyFavourite).
• Na displeji se střídavě zobrazuje číslo a
délka programu.
4. Zavřete dvířka spotřebiče. Program se spus‐
tí.
• Pokud dvířka otevřete, na displeji se zo‐
brazí délka programu.
Spuštění programu s odloženým
startem
1. Nastavte program.
2. Opakovaně stiskněte dotykové tlačítko De‐
lay, dokud se na displeji nezobrazí čas odlo‐
5.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a otevřete
víčko (C).
Mycím prostředkem naplňte komoru (A).
Pokud má program fázi předmytí, naneste
na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu
mycího prostředku.
Pokud používáte mycí tablety, vložte tabletu
do komory (A).
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací
tlačítko zaklapne zpět.
ženého startu, který chcete nastavit (1–24
hodin).
• Na displeji se střídavě zobrazuje číslo pro‐
gramu, délka programu a doba odkladu.
• Rozsvítí se kontrolka Delay.
3. Zavřete dvířka spotřebiče. Spustí se odpo‐
čet.
• Pokud otevřete dvířka, na displeji se zo‐
brazí odpočet do odloženého startu.
• Po dokončení odpočtu se spustí nastavený
program.
Otevření dvířek za chodu spotřebiče
Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokra‐
čovat od okamžiku přerušení.
Zrušení odloženého startu během
jeho odpočítávání
Když zrušíte odložený start, musíte opět nastavit
program.
Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka
(4) a (5), dokud se na displeji nezobrazí program
P1.
Zrušení programu
Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka
(4) a (5), dokud se na displeji nezobrazí program
P1.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
30 www.electrolux.com
Na konci programu
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo vyčkejte, až
funkce Auto Off automaticky vypne
spotřebič.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
• Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního ko‐
še, a potom z koše horního.
• Na stěnách a dvířkách spotřebiče
může být voda. Nerezový povrch
chladne rychleji než nádobí.
8. TIPY A RADY
8.1 Změkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů,
které mohou způsobit poškození spotřebiče a
špatné výsledky mytí. Změkčovač vody tyto mi‐
nerály neutralizuje.
Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a v
dobrém stavu. Je důležité nastavit správný stu‐
peň změkčovače vody. Zajistíte tak, že změkčo‐
vač vody bude používat správné množství soli do
myčky a vody.
8.2 Plnění košů
Viz přiložený leták s příklady plnění ko‐
šů.
• Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, kte‐
ré je bezpečné mýt v myčce.
• Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené
ze dřeva, rohoviny, hliníku mědi nebo cínu.
• Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají
vodu (houby, hadry).
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
• Připálené zbytky jídel snadno odstraníte, když
hrnce a pánve necháte před vložením do
spotřebiče odmočit ve vodě.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) po‐
kládejte dnem vzhůru.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory ne‐
lepily k sobě. Lžíce smíchejte s ostatními
příbory.
• Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedo‐
týkají.
• Malé kusy nádobí vložte do košíčku na příbo‐
ry.
• Lehké kusy nádobí vložte do horního koše.
Zajistěte, aby se jednotlivé kusy nádobí nehý‐
baly.
• Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
8.3 Použití soli, leštidla a mycího
prostředku
• Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné vý‐
robky by mohly spotřebič poškodit.
• Leštidlo během poslední oplachovací fáze
umožňuje usušení nádobí bez šmouh a skvrn.
• Kombinované tablety obsahují mycí
prostředek, leštidlo a další přísady. Ujistěte,
že jsou tyto tablety vhodné pro tvrdost vody ve
vaší oblasti. Řiďte se pokyny na balení výrob‐
ků.
• Mycí tablety se u krátkých programů zcela ne‐
rozpustí. Abyste zabránili usazování zbytků
mycího prostředku na nádobí, doporučujeme
používat tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se po‐
kyny na balení mycího prostředku.
8.4 Před spuštěním programu
Zkontrolujte, zda:
• Filtry jsou čisté a správně nainstalované.
• Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
• Rozmístění nádobí v koších je správné.
• Program je vhodný pro daný druh náplně a
stupeň znečištění.
• Používá se správné množství mycího
prostředku.
• Je doplněna sůl do myčky a leštidlo (pokud
nepoužíváte kombinované mycí tablety).
• Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
ČESKY
31
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐
strčku ze zásuvky.
Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ra‐
mena snižují výsledky mytí.
Pravidelně je kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
9.1 Čištění filtrů
C
1.
Otočte filtrem (A) proti směru hodinových
ručiček a vyndejte jej.
2.
Filtr (A) rozmontujete oddělením částí (A1)
a (A2).
Vyjměte filtr (B).
Filtry vyčistěte vodou.
Vraťte filtr (B) na jeho původní místo. Uji‐
stěte se, že je správně umístěn pod dvěma
vodícími drážkami (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Sestavte filtr (A) vložte jej na jeho místo ve
filtru (B). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
Nesprávné umístění filtrů může mít z
následek špatné výsledky mytí a poško‐
zení spotřebiče.
9.2 Čištění ostřikovacích ramen
9.3 Čištění vnějších ploch
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech za‐
nesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým
předmětem.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Ne‐
používejte prostředky s drsnými částicemi, drá‐
těnky nebo rozpouštědla.
32 www.electrolux.com
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič nezačne pracovat nebo se během pro‐
vozu zastavuje.
Před kontaktováním servisního střediska se po‐
kuste závadu odstranit sami pomocí níže uvede‐
ných informací.
U některých poruch se na displeji zobrazí výstra‐
žný kód:
•
- Spotřebič se neplní vodou.
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Je aktivován systém proti vyplavení.
•
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte.
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuv‐
ky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či ji‐
stič.
Nespustil se program.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo
vyčkejte do konce odpočtu.
Spotřebič se neplní vodou.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodá‐
renský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Spotřebič nevypouští vodu.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Je aktivován bezpečnostní systém proti Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na servisní
vyplavení.
středisko.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude
pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na
servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný kód,
obraťte se na servisní středisko.
10.1 Pokud nejsou výsledky mytí a
sušení uspokojivé
Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo
modravý potah
• Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Oto‐
čte voličem leštidla do nižší polohy.
• Nadměrné množství mycího prostředku.
Skvrny a suché vodní kapky na skle a na nádobí
• Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Oto‐
čte voličem leštidla do vyšší polohy.
• Příčinou může být kvalita mycího prostředku.
Nádobí je vlhké
• Program neobsahuje sušicí fázi nebo sušicí
fáze používá příliš nízkou teplotu.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
• Příčinou může být kvalita leštidla.
• Příčinou může být kvalita kombinovaných my‐
cích tablet. Zkuste jinou značku nebo zapněte
dávkovač leštidla a použijte leštidlo spolu s
kombinovanými mycími tabletami.
Další možné příčiny naleznete v části
„TIPY A RADY“.
ČESKY
10.2 Jak zapnout dávkovač leštidla
K zapnutí dávkovače leštidla může dojít pouze
se zapnutou funkcí Multitab.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje
program P1. Pokud se na displeji zobrazuje
jiný program, stiskněte a podržte dotyková
tlačítka (4) a (5), dokud se na displeji nezo‐
brazí P1.
3. Současně stiskněte a podržte dotyková tla‐
čítka (4) a (5), dokud nezablikají kontrolky
dotykových tlačítek (3), (4), (5) a (6).
4. Stiskněte dotykové tlačítko (4).
33
• Kontrolky dotykových tlačítek (3), (5) a (6)
zhasnou.
• Kontrolka dotykového tlačítka (4) dále bli‐
ká.
• Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.
Dávkovač leštidla vypnutý
Dávkovač leštidla zapnutý
5. Stisknutím dotykového tlačítka (4) změníte
nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
7. Seřiďte dávkování leštidla.
8. Naplňte dávkovač leštidla.
11. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka (mm)
Připojení k elektrické síti
Viz typový štítek.
596 / 818 - 898 / 550
Napětí
220-240 V
Frekvence
50 Hz
Tlak přívodu vody
Min. / max. (bar / MPa)
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda2)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Kapacita
Jídelní soupravy
Příkon
Režim zapnuto
0.10 W
Režim vypnuto
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto
horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
34 www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
37
38
38
40
42
44
46
47
48
49
50
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
35
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy do‐
kładnie przeczytać dostarczone instrukcje. Pro‐
ducent nie odpowiada za uszkodzenia i obraże‐
nia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją
i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych albo osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalać, aby
dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest niższa
niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐
lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące
się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, które nie były używane przez
dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,
aż pojawi się czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki ani
przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzo‐
nego przewodu zasilającego należy zlecić
przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowa‐
nemu elektrykowi.
36 www.electrolux.com
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtycz‐
kę.
1.3 Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem, wystą‐
pieniem pożaru lub oparzeniami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐
duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐
bliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
pracy może dojść do uwolnienia gorącej pary.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
POLSKI
37
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Górne ramię spryskujące
7 Dozownik płynu nabłyszczającego
3 Filtry
4 Tabliczka znamionowa
9 Kosz na sztućce
2 Dolne ramię spryskujące
5 Zbiornik soli
6 Pokrętło ustawienia twardości wody
8 Dozownik detergentu
10 Dolny kosz
11 Górny kosz
2.1 TimeBeam
System TimeBeam emituje wiązkę światła wy‐
świetlającą informacje na podłodze, pod drzwia‐
mi urządzenia.
• Po rozpoczęciu programu wyświetlany jest
czas jego trwania.
• Po zakończeniu programu wyświetlane są
wskazania 0:00 i CLEAN.
• Po rozpoczęciu odliczania czasu opóźnienia
programu wyświetlany jest pozostały czas
oraz komunikat DELAY.
• W razie wystąpienia usterki wyświetlany jest
kod alarmu.
38 www.electrolux.com
3. PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Przycisk wł./wył.
6 Pole dotykowe TimeSaver
3 Pole dotykowe Delay
8 Pole dotykowe EnergySaver
2 Wyświetlacz
4 Pole dotykowe Program
5 Pole dotykowe MyFavourite
Wskaźniki
7 Pole dotykowe Multitab
9 Wskaźniki
Opis
Wskaźnik soli. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas trwania programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
4. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
P11)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
EnergySaver
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze od 45°C do 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Zróżnicowane
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C i 65°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
EnergySaver
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
EnergySaver
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
POLSKI
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
P5
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 55°C
Płukania
P64)
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 60°C
Płukania
P75)
Dowolne
Zmywanie wstępne
1 Hour
55º
39
Opcje
Rinse &
Hold
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to program standardowy dla ośrodków
przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie dowolnych ilości naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Wyższa
temperatura oraz ciśnienie wody w koszu dolnym pozwalają na zmywanie bardzo zabrudzonych naczyń
(np. garnków i patelni). Niższa temperatura oraz ciśnienie wody w koszu górnym pozwalają natomiast na
zmywanie średnio zabrudzonych naczyń (np. naczyń szklanych).
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentów.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
13 - 15
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
40 www.electrolux.com
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
P6
30
0.8
9
P7
14
0.1
4
Rinse &
Hold
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w cza‐
sie trwania programu.
Wybierając jedną lub większą liczbę op‐
cji, należy upewnić się, że przed rozpo‐
częciem programu włączą się odpo‐
wiednie wskaźniki.
5.1 MyFavourite
Ta funkcja pozwala ustawić i zapisać w pamięci
najczęściej używany program oraz opcje.
Funkcja ta nie pozwala na zapisanie w pamięci
opcji Multitab i Delay.
Jednocześnie można zapisać tylko
1 program. Wprowadzenie nowego us‐
tawienia powoduje anulowanie poprzed‐
niego.
Zapisywanie programu w pamięci
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Ustawić program i opcje do zapisania w pa‐
mięci.
3. Nacisnąć i przytrzymać pole dotykowe My‐
Favourite, aż zacznie świecić się w sposób
ciągły odpowiedni wskaźnik.
Ustawianie programu MyFavourite
1. Dotknąć pola dotykowego MyFavourite.
• Włączy się odpowiedni wskaźnik.
• Na wyświetlaczu będą pokazywane nu‐
mer oraz czas trwania programu.
• Zaświecą się wskaźniki opcji.
5.2 TimeSaver
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia wody,
dzięki czemu czas trwania programu zostaje
skrócony o około 50%.
Aby efekty zmywania były takie same jak w przy‐
padku programu o standardowym czasie trwania,
zostaje zwiększona temperatura wody. Powodu‐
je to zwiększenie zużycia energii.
Ponadto skrócenie fazy suszenia może spowo‐
dować pogorszenie efektów suszenia.
Włączanie opcji TimeSaver
1. Dotknąć pola dotykowego TimeSaver.
• Jeśli opcja działa z danym programem,
zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Czas
trwania programu podawany na wyświet‐
laczu zostanie zaktualizowany.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiedni wskaźnik mignie szybko
trzy razy, a następnie zgaśnie.
5.3 Multitab
Tę opcję można włączyć jedynie korzystając z
wieloskładnikowych tabletek z detergentem.
POLSKI
Opcja ta zatrzymuje doprowadzanie płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaźniki są
wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie opcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć pole dotykowe Multitab; włączy się
odpowiedni wskaźnik.
Opcja pozostanie włączona do chwili wyłączenia
jej przez użytkownika. Nacisnąć pole dotykowe
Multitab; odpowiedni wskaźnik wyłączy się.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z detergentem
przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyłączyć opcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
5.4 EnergySaver
Powoduje ona obniżenie temperatury w fazie os‐
tatniego płukania i skrócenie fazy suszenia.
Użycie tej opcji powoduje zmniejszenie zużycia
energii (do 25%) i skrócenie czasu trwania pro‐
gramu.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być
mokre.
Włączanie opcji EnergySaver
1. Dotknąć pola dotykowego EnergySaver.
• Jeśli opcja działa z danym programem,
zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Wy‐
świetlacz pokazuje aktualny czas trwania
programu.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiedni wskaźnik mignie szybko
trzy razy, a następnie zgaśnie
5.5 Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe włączają się po wystąpieniu
usterki urządzenia lub regulacji poziomu zmięk‐
41
czacza wody. Tych sygnałów dźwiękowych nie
można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może się włączać również po
zakończeniu programu. Domyślnie ten sygnał
jest wyłączony, ale można go włączyć.
Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia
programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Upewnić się, że wyświetlacz wskazuje pro‐
gram P1. Jeśli wyświetlane jest oznaczenie
innego programu, nacisnąć i przytrzymać po‐
la dotykowe (4) i (5), aż wyświetli się wska‐
zanie P1.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola
dotykowe (4) i (5), aż zaczną migać wskaźni‐
ki pól dotykowych (3), (4), (5) i (6).
4. Nacisnąć pole dotykowe (5).
• Zgasną wskaźniki pól dotykowych (3), (4) i
(6).
• Wskaźnik pola dotykowego (5) będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Sygnał dźwiękowy włączony
Sygnał dźwiękowy wyłączony
5. Nacisnąć pole dotykowe (5), aby zmienić us‐
tawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia
ustawienia.
5.6 Ustawienie koloru podłogowego
wyświetlacza TimeBeam
Można zmienić kolor wyświetlacza TimeBeam
tak, by pasował do koloru podłogi kuchennej. Do‐
stępnych jest 9 kolorów.
Można także wyłączyć wyświetlacz TimeBeam.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Upewnić się, że wyświetlacz wskazuje pro‐
gram P1. Jeśli wyświetlane jest oznaczenie
innego programu, nacisnąć i przytrzymać po‐
la dotykowe (4) i (5), aż wyświetli się wska‐
zanie P1.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola
dotykowe (4) i (5), aż zaczną migać wskaźni‐
ki pól dotykowych (3), (4), (5) i (6).
4. Nacisnąć pole dotykowe (6).
• Zgasną wskaźniki pól dotykowych (3), (4) i
(5).
42 www.electrolux.com
• Wskaźnik pola dotykowego (6) będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się liczba i litera
C. Każda liczba jest przypisana do innego
koloru (0C = TimeBeam wyłączony).
5. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe (6), aby
wybrać odpowiedni kolor. Kolory będą wy‐
świetlane na podłodze.
6. Po wybraniu koloru należy wyłączyć urzą‐
dzenie, aby potwierdzić wybór.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
Aby zastosować wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem, należy włączyć
funkcję Multitab.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektro‐
niczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy usta‐
wić ręcznie oraz elektronicznie.
POLSKI
43
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w
pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Upewnić się, że wyświetlacz wskazuje pro‐
gram P1. Jeśli wyświetlane jest oznaczenie
innego programu, nacisnąć i przytrzymać po‐
la dotykowe (4) i (5), aż wyświetli się wska‐
zanie P1.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola
dotykowe (4) i (5), aż zaczną migać wskaźni‐
ki pól dotykowych (3), (4), (5) i (6).
4. Nacisnąć pole dotykowe (3).
• Zgasną wskaźniki pól dotykowych (4), (5) i
(6).
• Wskaźnik pola dotykowego (3) będzie
nadal migał.
• Sygnały dźwiękowe zostaną włączone
(przykład: pięć sygnałów przerywanych =
poziom 5).
• Na wyświetlaczu będzie widoczne usta‐
wienie zmiękczacza wody (przykład:
= poziom 5).
5. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe (3), aby
zmienić ustawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia
ustawienia.
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
44 www.electrolux.com
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, należy
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego
jest włączony, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
7.1 Stosowanie detergentu
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmywania
wstępnego, umieścić niewielką ilość deter‐
gentu na wewnętrznej stronie drzwi urzą‐
dzenia.
W razie korzystania z tabletek do zmywa‐
rek, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
POLSKI
45
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
• Po zakończeniu odliczania program rozpocz‐
nie się automatycznie.
Funkcja Auto Off
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Aby zmniejszyć zużycie energii, ta funkcja po
upływie kilku minut automatycznie wyłącza urzą‐
dzenie w następujących przypadkach:
• Jeśli nie zamknięto drzwi urządzenia w celu
włączenia programu.
• Po zakończeniu programu.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Na wyświetlaczu będą pokazywane
numer oraz czas trwania ostatnio ustawione‐
go programu.
3. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe Pro‐
gram, aby ustawić program. W razie potrze‐
by można także ustawić opcje powiązane
z danym programem. (Aby ustawić program
MyFavourite, należy nacisnąć pole dotykowe
MyFavourite).
• Na wyświetlaczu będą naprzemiennie po‐
kazywane numer oraz czas trwania pro‐
gramu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi urucho‐
mienie programu.
• Jeśli drzwi zostaną otwarte, na wyświetla‐
czu pojawi się czas trwania programu.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe Delay,
aż wyświetli się żądany czas opóźnienia (od
1 do 24 godzin).
• Na wyświetlaczu będą naprzemiennie po‐
kazywane numer, czas trwania oraz czas
opóźnienia programu.
• Włączy się wskaźnik Delay.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie się
odliczanie czasu.
• Jeśli drzwi zostaną otwarte, na wyświetla‐
czu pojawi się odliczony czas opóźnienia
programu.
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia progra‐
mu należy ponownie ustawić program.
Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola doty‐
kowe (4) i (5), aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie P1.
Anulowanie programu
Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola doty‐
kowe (4) i (5), aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie P1.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż
funkcja Auto Off automatycznie wyłączy
urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia
należy poczekać, aż ostygną. Gorą‐
ce naczynia łatwo ulegają uszkodze‐
niu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia
z dolnego, a następnie z górnego ko‐
sza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia
może znajdować się woda. Stal nie‐
rdzewna schładza się szybciej niż
naczynia.
46 www.electrolux.com
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
8.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
POLSKI
47
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
C
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.
Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidło‐
wo pod dwoma zaczepami (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym
położeniu w filtrze (B). Obrócić zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aż się zabloku‐
je.
Nieprawidłowe położenie filtrów może
skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
48 www.electrolux.com
9.3 Czyszczenie obudowy
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu poja‐
wia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
- Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest za‐
tkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatka‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym zos‐
tał przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu nale‐
ży skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alar‐
mowe, należy skontaktować się z punktem ser‐
wisowym.
POLSKI
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem. Należy wypró‐
bować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
49
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Upewnić się, że wyświetlacz wskazuje pro‐
gram P1. Jeśli wyświetlane jest oznaczenie
innego programu, nacisnąć i przytrzymać po‐
la dotykowe (4) i (5), aż wyświetli się wska‐
zanie P1.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola
dotykowe (4) i (5), aż zaczną migać wskaźni‐
ki pól dotykowych (3), (4), (5) i (6).
4. Nacisnąć pole dotykowe (4).
• Zgasną wskaźniki pól dotykowych (3), (5) i
(6).
• Wskaźnik pola dotykowego (4) będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Dozownik płynu nabłyszczają‐
cego wyłączony
Dozownik płynu nabłyszczają‐
cego włączony
5. Nacisnąć pole dotykowe (4), aby zmienić us‐
tawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia
ustawienia.
7. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
8. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
10.2 Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Dozownik płynu nabłyszczającego można włą‐
czyć tylko wtedy, gdy opcja Multitab jest aktyw‐
na.
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
Częstotliwość
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
50 www.electrolux.com
maks. 60°C
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
SLOVENSKY
51
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOLITEĽNÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
54
55
55
57
59
61
62
63
64
65
66
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
52 www.electrolux.com
1.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si po‐
zorne prečítajte priložený návod na používanie.
Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia
spôsobené nesprávnou inštaláciou a používa‐
ním. Návod na používanie uchovávajte vždy v
blízkosti spotrebiča, aby ste do nich mohli v bu‐
dúcnosti nahliadnuť.
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či ni‐
kde neuniká voda.
• Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný
ventil a puzdro s vnútorným elektrickým káb‐
lom.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných
osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú obsluhovať osoby
(vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslo‐
vou alebo mentálnou spôsobilosťou ani osoby
s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalo‐
sťami. Tieto osoby musia byť pod dohľadom
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo
ich táto osoba musí poučiť o správnom použí‐
vaní spotrebiča. Nedovoľte, aby sa deti hrali
so spotrebičom.
• Všetky obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Umývacie prostriedky uschovajte mimo dosa‐
hu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľ‐
te deťom ani domácim zvieratám, aby sa k ne‐
mu priblížili.
1.2 Inštalácia
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepouží‐
vajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na
mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so
spotrebičom.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa
ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpeč‐
né.
Pripojenie na vodovodné potrubie
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškode‐
né.
• Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu
alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, ne‐
chajte vodu tiecť, až kým nebude čistá.
VAROVANIE
Nebezpečné napätie.
• Ak je prívodná hadica poškodená, okamžite
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej sie‐
te. Kontaktujte servisné stredisko, aby vyme‐
nili prívodnú hadicu.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elek‐
trickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú para‐
metrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte
elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú uzemne‐
nú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžo‐
vacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a napájací kábel nie sú
poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elek‐
trický kábel, kontaktujte servis alebo elektriká‐
ra.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Skontrolujte, či je napájací elektrický
kábel po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete ne‐
ťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zá‐
strčku.
SLOVENSKY
1.3 Použitie
• Tento spotrebič je určený na použitie v do‐
mácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostre‐
diach,
– vidiecke domy,
– priestory určené pre klientov v hoteloch,
moteloch a iných typoch ubytovacích zaria‐
dení,
– ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú ra‐
ňajky.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spo‐
trebiča.
• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte do
košíka na príbor hrotom nadol alebo ho
umiestnite v horizontálnej polohe.
• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené,
aby ste na ne nespadli.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne
nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky sú nebez‐
pečné. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale umývacieho prostriedku.
• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte sa s
ňou.
53
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým sa ne‐
skončil program. Na riade môže byť umývací
prostriedok.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom, požiaru alebo popálenín.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú
horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do je‐
ho blízkosti ani naň.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody
a paru.
• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený program,
zo spotrebiča môže uniknúť horúca para.
1.4 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udu‐
senia.
• Spotrebič odpojte zo sieťovej zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebi‐
či.
54 www.electrolux.com
2. POPIS VÝROBKU
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Horné sprchovacie rameno
7 Dávkovač leštidla
3 Filtre
4 Typový štítok
9 Košík na príbor
2 Dolné sprchovacie rameno
5 Zásobník na soľ
6 Volič tvrdosti vody
8 Dávkovač umývacieho prostriedku
10 Dolný kôš
11 Horný kôš
2.1 TimeBeam
TimeBeam je ukazovateľ, ktorý sa zobrazuje na
dlážke pod dvierkami spotrebiča.
• Po spustení programu sa rozsvieti jeho trva‐
nie.
• Po ukončení programu sa rozsvieti 0:00 a
CLEAN.
• Po spustení posunutého štartu sa spustí od‐
počítavanie a rozsvieti sa DELAY.
• Pri poruche spotrebiča sa rozsvieti kód poru‐
chy.
SLOVENSKY
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Tlačidlo Zap./Vyp.
6 Dotykové tlačidlo TimeSaver
3 Dotykové tlačidlo Delay
8 Dotykové tlačidlo EnergySaver
2 Displej
4 Dotykové tlačidlo Program
5 Dotykové tlačidlo MyFavourite
Ukazovatele
7 Dotykové tlačidlo Multitab
9 Ukazovatele
Popis
Ukazovateľ soli. Počas programu nikdy nesvieti.
Ukazovateľ leštidla. Počas programu nikdy nesvieti.
4. PROGRAMY
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Fázy
programu
Voliteľné funkcie
P11)
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
TimeSaver
EnergySaver
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
Všetko
Predumývanie
EnergySaver
Porcelán, jedálenský
Umývanie od 45 °C do 70
príbor, hrnce a panvice °C
Oplachovanie
Sušenie
Rôzne znečistenie
Predumývanie
TimeSaver
Porcelán, jedálenský
Umývanie 50 °C alebo 65 EnergySaver
príbor, hrnce a panvice °C
Oplachovanie
Sušenie
Silné znečistenie
Predumývanie
Porcelán, jedálenský
Umývanie 70 °C
príbor, hrnce a panvice Oplachovanie
Sušenie
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 55 °C
Oplachovanie
TimeSaver
EnergySaver
55
56 www.electrolux.com
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Fázy
programu
P64)
Nezaschnuté nečistoty
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
P75)
Všetko
Predumývanie
Voliteľné funkcie
Rinse &
Hold
1) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore.
(Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky upravuje teplotu a
množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
3) S týmto programom môžete umývať rôznorodú náplň s rôznym znečistením. Do spodného koša dajte silne
znečistený riad (napr. hrnce a panvice), pretože pri tomto programe je tam vyššia teplota a tlak vody. Do
horného koša dajte bežne znečistené predmety (napr. sklený riad), pretože pri tomto programe je tam
nižšia teplota a tlak vody.
4) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky umývania v
krátkom čase.
5) Tento program použite na rýchle opláchnutie riadu. Tým zabránite zaschnutiu zvyškov jedla na riade a
šíreniu nepríjemných pachov zo spotrebiča.
Pri tomto programe nepoužívajte umývací prostriedok.
Spotreba
Program1)
Trvanie
(min.)
Energia
(kWh)
Voda
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
13 - 15
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
30
0.8
9
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
P6
SLOVENSKY
Program1)
Trvanie
(min.)
Energia
(kWh)
Voda
(l)
P7
14
0.1
4
57
Rinse &
Hold
1) Hodnoty ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej sieti, voliteľné
funkcie a množstvo riadu.
Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne testovania, pošlite e-mail na adresu:
[email protected]
Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na typovom štítku.
5. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Voliteľné funkcie zapnite alebo vypnite
skôr, ako spustíte umývací program.
Funkciu nie je možné zapnúť ani vy‐
pnúť, kým prebieha program.
Ak zapnete jednu alebo viac voliteľných
funkcií, ešte pred spustením programu
skontrolujte, či svietia príslušné ukazo‐
vatele.
5.1 MyFavourite
S touto voliteľnou funkciou môžete nastaviť a
uložiť do pamäte program a voliteľné funkcie,
ktoré často používate.
Nie je možné uložiť voliteľné funkcie Multitab a
Delay.
Uložiť môžete iba jeden 1 program. No‐
vým nastavením sa zruší predošlé.
Uloženie programu
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Nastavte požadovaný program a voliteľné
funkcie, ktoré chcete uložiť.
3. Stlačte dotykové tlačidlo MyFavourite a pod‐
ržte ho stlačené, kým príslušný ukazovateľ
nezačne neprerušovane svietiť.
Nastavenie programu MyFavourite
1. Stlačte dotykové tlačidlo MyFavourite.
• Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
• Na displeji sa zobrazuje číslo a trvanie
programu.
• Ukazovatele voliteľnej funkcie sa rozsvie‐
tia.
5.2 TimeSaver
Táto voliteľná funkcia zvyšuje tlak vody, čo má
za následok zníženie trvania programu o približ‐
ne 50 %.
Aby boli výsledky umývania rovnaké ako pri nor‐
málnom trvaní programu, zvýši sa teplota vody.
Tým sa zvýši aj spotreba energie.
Pri kratšej fáze sušenia sa môžu zhoršiť aj vý‐
sledky sušenia.
Aktivovanie voliteľnej funkcie TimeSaver
1. Stlačte dotykové tlačidlo TimeSaver.
• Ak je možné voliteľnú funkciu použiť s da‐
ným programom, príslušný ukazovateľ sa
rozsvieti. Na displeji sa zobrazí aktuálny
údaj o trvaní programu.
• Ak voliteľnú funkciu nie je možné použiť s
daným programom, príslušný ukazovateľ
rýchlo 3-krát zabliká a potom zhasne.
5.3 Multitab
Túto funkciu aktivujte len vtedy, keď používate
kombinované umývacie tablety.
Táto funkcia vypne používanie leštidla a soli. Prí‐
slušné ukazovatele ostanú vypnuté.
Program sa môže predĺžiť.
Aktivácia funkcie Multitab
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Stlačte dotykové tlačidlo funkcie Multitab a
rozsvieti sa príslušný ukazovateľ funkcie.
Funkcia zostane zapnutá, až kým ju nevypnete.
Stlačte dotykové tlačidlo funkcie Multitab a prí‐
slušný ukazovateľ funkcie zhasne.
58 www.electrolux.com
Ak prestanete používať kombinované umývacie
tablety a začnete používať samostatný umývací
prostriedok, leštidlo a soľ, pred spustením
spotrebiča postupujte takto:
1. Zrušte voliteľnú funkciu Multitab.
2. Zmäkčovač vody nastavte na najvyššiu úro‐
veň.
3. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a dávko‐
vač leštidla sú plné.
4. Spustite najkratší program s fázou oplacho‐
vania bez umývacieho prostriedku a bez ria‐
du.
5. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť vody
vo vašej lokalite.
6. Upravte dávkovanie leštidla.
5.4 EnergySaver
Pri tejto voliteľnej funkcii sa zníži teplota vody po‐
čas fázy posledného oplachovania a skráti sa fá‐
za sušenia.
Použitie tejto voliteľnej funkcie znižuje spotrebu
energie (až do 25 %) a predlžuje trvanie progra‐
mu.
Po ukončení programu môže byť riad ešte mok‐
rý.
Zapnutie funkcie EnergySaver
1. Stlačte dotykové tlačidlo EnergySaver.
• Ak je možné voliteľnú funkciu použiť s da‐
ným programom, príslušný ukazovateľ sa
rozsvieti. Na displeji sa zobrazí aktualizo‐
vané trvanie programu.
• Ak voliteľnú funkciu nie je možné použiť s
daným programom, príslušný ukazovateľ
rýchlo 3-krát zabliká a potom zhasne.
5.5 Zvukové signály
Zvukové signály zaznejú vtedy, keď má spotrebič
poruchu alebo pri upravovaní nastavenia zmäk‐
čovača vody. Tieto zvukové signály nie je možné
vypnúť.
Zvukový signál zaznie aj po skončení programu.
Štandardne je tento zvukový signál vypnutý, ale
môžete ho zapnúť.
Zapnutie zvukového signálu po skončení
programu
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Uistite sa, že displej zobrazí program P1. Ak
sa na displeji zobrazuje iný program, stlačte
dotykové tlačidlá (4) a (5) a podržte ich stla‐
čené, kým sa na displeji nezobrazí P1.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (4)
a (5), až kým nezačnú blikať ukazovatele do‐
tykových tlačidiel (3), (4), (5) a (6).
4. Stlačte dotykové tlačidlo (5),
• Ukazovatele tlačidiel (3), (4) a (6) zhasnú.
• Ukazovateľ dotykového tlačidla (5) naďalej
bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne nastave‐
nie.
Zvukový signál je zapnutý
Zvukový signál je vypnutý
5. Stlačením dotykového tlačidla (5) zmeníte
nastavenie.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
5.6 Nastavenie farby lúča TimeBeam
Môžete nastaviť farbu lúča TimeBeam tak, aby
ladil s farbou kuchynskej dlážky. K dispozícii je 9
rôznych farieb.
Funkciu TimeBeam môžete tiež vypnúť.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Uistite sa, že displej zobrazí program P1. Ak
sa na displeji zobrazuje iný program, stlačte
dotykové tlačidlá (4) a (5) a podržte ich stla‐
čené, kým sa na displeji nezobrazí P1.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (4)
a (5), až kým nezačnú blikať ukazovatele do‐
tykových tlačidiel (3), (4), (5) a (6).
4. Stlačte dotykové tlačidlo (6).
• Ukazovatele tlačidiel (3), (4) a (5) zhasnú.
• Ukazovateľ dotykového tlačidla (6) naďalej
bliká.
• Na displeji sa zobrazí číslo a písmeno C.
Každé číslo sa vzťahuje na inú farbu (0C
= funkcia TimeBeam je vypnutá).
5. Stláčaním dotykového tlačidla (6) môžete
prepínať farby. Na kuchynskej dlážke sa zo‐
brazia rôzne farby.
6. Zvoľte farbu a vypnutím spotrebiča potvrďte
nastavenie.
SLOVENSKY
59
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či sa nastavená úroveň zmäk‐
čovača vody zhoduje s tvrdosťou vody vo
vašej oblasti. V opačnom prípade nastavte
zmäkčovač vody. Informácie o tvrdosti vody
vo vašej oblasti zistíte v miestnej vodáren‐
skej spoločnosti.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. V spotrebiči môžu zostať zvyšky z výroby.
Odstránite ich spustením programu. Nepou‐
žite umývací prostriedok a do košíkov nedá‐
vajte riad.
Ak používate kombinované umývacie
tablety, zapnite funkciu Multitab.
6.1 Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody
nastavenie
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne
(°dH)
Francúzske
stupne
(°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Manuálne
Elektro‐
nicky
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ručne
a elektronicky.
Manuálne nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2.
60 www.electrolux.com
Elektronické nastavenie
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Uistite sa, že displej zobrazí program P1. Ak
sa na displeji zobrazuje iný program, stlačte
dotykové tlačidlá (4) a (5) a podržte ich stla‐
čené, kým sa na displeji nezobrazí P1.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (4)
a (5), až kým nezačnú blikať ukazovatele do‐
tykových tlačidiel (3), (4), (5) a (6).
4. Stlačte dotykové tlačidlo (3).
• Ukazovatele tlačidiel (4), (5) a (6) zhasnú.
• Ukazovateľ dotykového tlačidla (3) naďalej
bliká.
• Zaznie zvukový signál, napr. päť prerušo‐
vaných zvukových signálov = úroveň 5.
• Na displeji sa zobrazuje nastavenie zmäk‐
= úroveň 5.
čovača vody, napr.
5. Stláčaním tlačidla (3) nastavenie zmeníte.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
6.2 Naplnenie zásobníka na soľ
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte viečko doľava a otvorte zásobník na
soľ.
Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter vody (iba
prvýkrát).
Zásobník na soľ naplňte soľou do umývačky
riadu.
Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka na
soľ do umývačky riadu.
Otočením viečka doprava zásobník na soľ
zatvorte.
POZOR
Pri napĺňaní zásobníka na soľ z neho
môže vytiecť voda a soľ. Hrozí nebez‐
pečenstvo korózie. Ak jej chcete zabrá‐
niť, po naplnení zásobníka na soľ spu‐
stite program.
6.3 Naplnenie dávkovača leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D) otvorte
kryt (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A) maximálne po
značku „max“.
Rozliate leštidlo odstráňte pomocou hand‐
ričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množ‐
stva peny.
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie
tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Volič dávkovania (B) môžete otočiť v
škále od polohy 1 (najmenšie množ‐
stvo) po polohu 4 (najväčšie množstvo).
SLOVENSKY
61
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte zásobník
soli.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla, naplňte dáv‐
kovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spustite správny program pre da‐
ný druh náplne a stupeň jej znečistenia.
7.1 Používanie umývacieho prostriedku
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Nastavenie a spustenie programu
Funkcia Auto Off
V záujme zníženia spotreby energie táto funkcia
automaticky vypne spotrebič po niekoľkých minú‐
tach v nasledujúcich situáciách:
• Nezatvorili ste dvierka, aby ste spustili pro‐
gram.
• Program sa skončil.
Spustenie programu bez posunutia
štartu
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te. Na displeji sa zobrazuje číslo a trvanie
posledného nastaveného programu.
3. Opakovaným stláčaním dotykového tlačidla
Program nastavíte program. Ak chcete, mô‐
žete nastaviť voliteľné funkcie príslušného
programu. (Ak chcete nastaviť program My‐
Favourite, stlačte dotykové tlačidlo MyFavou‐
rite).
• Na displeji sa striedavo zobrazuje číslo a
trvanie programu.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča. Program sa spu‐
stí.
5.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B) otvorte
kryt (C).
Umývací prostriedok pridajte do priehradky
(A).
Ak má program fázu predumývania, pridajte
malé množstvo umývacieho prostriedku do
vnútornej časti dvierok spotrebiča.
Ak používate umývacie tablety, vložte ich do
priehradky (A).
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie
tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
• Ak otvoríte dvierka, na displeji sa zobrazí
trvanie programu.
Spustenie programu s posunutým
štartom
1. Nastavte program.
2. Stláčajte dotykové tlačidlo Delay, kým sa na
displeji nezobrazí čas posunutia, ktorý chce‐
te nastaviť (od 1 do 24 hodín).
• Na displeji sa striedavo zobrazuje číslo
programu, trvanie programu a čas posu‐
nutia.
• Ukazovateľ Delay sa rozsvieti.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča. Spustí sa odpo‐
čítavanie.
• Ak otvoríte dvierka, displej zobrazí odpo‐
čítavanie posunutého štartu.
• Po skončení odpočítavania sa spustí program.
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka, spotrebič sa zastaví. Keď
dvierka zatvoríte, spotrebič bude pokračovať od
bodu, v ktorom bol prerušený.
62 www.electrolux.com
Zrušenie posunutia štartu počas
odpočítavania
Po zrušení posunutia štartu budete musieť znovu
nastaviť program.
Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (4) a
(5), kým sa na displeji nezobrazí program P1.
Zrušenie programu
Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (4) a
(5), kým sa na displeji nezobrazí program P1.
2. Zatvorte vodovodný ventil.
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte
riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a po‐
tom horný kôš.
• Na stranách a na dverách spotrebiča
sa môže nachádzať voda. Nehrdza‐
vejúca oceľ vychladne rýchlejšie ako
riad.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači umýva‐
cieho prostriedku nachádza umývací
prostriedok.
Po skončení programu
1. Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. alebo počkajte,
kým funkcia Auto Off automaticky nevypne
spotrebič.
8. TIPY A RADY
8.1 Zmäkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje vysoké množstvo minerá‐
lov, ktoré môžu poškodiť spotrebič a spôsobiť zlé
výsledky umývania. Zmäkčovač vody neutralizu‐
je tieto minerály.
Soľ do umývačky riadu udržiava zmäkčovač vody
čistý a v dobrom stave. Je dôležité nastaviť
správnu hladinu zmäkčovača vody. Tým zabez‐
pečíte, že zmäkčovač vody použije správne
množstvo soli do umývačky riadu a vody.
8.2 Vkladanie riadu do košov
Riaďte sa príkladmi rozmiestnenia riadu
v košoch, ktoré nájdete v priloženom le‐
táku.
• Spotrebič používajte len na umývanie pred‐
metov, ktoré sú vhodné na umývanie v umý‐
vačke riadu.
• Do spotrebiča nedávajte riad vyrobený z dre‐
va, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
• Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré
môžu absorbovať vodu (špongie, handričky).
• Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
• Hrnce a panvice pred vložením do spotrebiča
nechajte nejaký čas odmočiť, aby sa ľahko od‐
stránili pripálené zvyšky jedla.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvice)
umiestnite otvorom smerom nadol.
• Dbajte na to, aby do seba nezapadli kusy prí‐
boru a riadu. Lyžice premiešajte s iným príbo‐
rom.
• Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedo‐
týkali.
• Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Ľahké predmety vložte do horného koša. Za‐
bezpečte, aby sa predmety nehýbali.
• Pred spustením programu skontrolujte, či sa
sprchovacie ramená môžu voľne otáčať.
8.3 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
• Používajte iba soľ, leštidlo a umývací prostrie‐
dok pre umývačky riadu. Iné výrobky by mohli
spôsobiť poškodenie spotrebiča.
• Leštidlo pôsobí počas poslednej fázy oplacho‐
vania a zabezpečuje, aby riad vyschol bez
šmúh a škvŕn.
• Kombinované umývacie tablety obsahujú
umývací prostriedok, leštidlo a iné prídavné
SLOVENSKY
prostriedky. Ubezpečte sa, že sa tieto tablety
môžu použiť pri tvrdosti vody vo vašej lokalite.
Postupujte podľa pokynov na obale výrobkov.
• Umývacie tablety sa pri krátkych programoch
nerozpustia úplne. Ak sa chcete vyhnúť zvy‐
škom umývacích tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali pri dlh‐
ších programoch.
Nepoužívajte väčšie ako správne množ‐
stvo umývacieho prostriedku. Pozrite si
pokyny na obale umývacieho prostried‐
ku.
63
• Filtre sú čisté a správne nainštalované.
• Sprchovacie ramená nie sú upchané.
• Riad v košoch je umiestnený v správnej polo‐
he.
• Program je určený pre daný typ riadu a stupeň
jeho znečistenia.
• Používa sa správne množstvo umývacieho
prostriedku.
• V spotrebiči je soľ do umývačky riadu a leštid‐
lo (pokiaľ nepoužívate kombinované umývacie
tablety).
• Veko zásobníka na soľ je pevne zaistené.
8.4 Pred spustením programu
Ubezpečte sa, že:
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pred vykonávaním údržby spotrebič vy‐
pnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sie‐
ťovej zásuvky.
Znečistené filtre a upchané sprchovacie
ramená zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
9.1 Čistenie filtrov
C
1.
Filter (A) otočte proti smeru hodinových ru‐
čičiek a vyberte ho.
2.
Ak chcete rozobrať filter (A), odtiahnite ča‐
sti (A1) a (A2).
Vyberte filter (B).
Filtre umyte vodou.
Filter (B) umiestnite do pôvodnej polohy.
Skontrolujte, či je správne umiestnený pod
dvoma vodiacimi časťami (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
64 www.electrolux.com
6.
Filter (A) zložte a vložte ho na svoje miesto
vo filtri (B). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
Nesprávna poloha filtrov môže spôsobiť
zlé výsledky umývania a poškodiť spo‐
trebič.
9.2 Čistenie sprchovacích ramien
9.3 Vonkajšie čistenie
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú,
odstráňte nečistoty špicatým predmetom.
Vyčistite spotrebič vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá.
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo ne‐
zastavuje.
Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, prečí‐
tajte si informácie ohľadne riešenia problémov.
Pri niektorých poruchách sa na displeji zobrazí
chybový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
niu.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Aktivovalo sa zariadenie proti vytope‐
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spo‐
trebič.
Problém
Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do zásuvky elek‐
trickej siete.
Uistite sa, že v poistkovej skrini nie je vypálená poist‐
ka.
Program sa nespúšťa.
Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Do spotrebiča nepriteká voda.
Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že tlak vody nie je príliš nízky. Tieto infor‐
mácie získate od miestneho dodávateľa vody.
Skontrolujte, či vodovodný kohútik nie je upchatý.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter v prívodnej hadici.
Skontrolujte, či prívodná hadica nie je skrútená alebo
ohnutá.
Spotrebič nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či odtokové potreubie nie je upchaté.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je skrútená alebo
ohnutá.
SLOVENSKY
65
Problém
Možné riešenie
Zaplo sa zariadenie proti vytopeniu.
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na servisné
stredisko.
Po vykonaní kontroly spotrebič zapnite. Program
bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na
servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy, ob‐
ráťte sa na servisné stredisko.
10.1 Výsledky umývania a sušenia
nie sú uspokojivé
Biele šmuhy alebo modré usadeniny na
pohároch a riade
• Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte
nižšie dávkovanie leštidla.
• Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľ‐
ké.
Škvrny a zaschnuté kvapky vody na pohároch a
riade
• Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte
vyššie dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita umývacieho pro‐
striedku.
Riad je mokrý
• Program neobsahuje fázu sušenia alebo ob‐
sahuje fázu sušenia s nízkou teplotou.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
• Príčinou môže byť kvalita leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita kombinovaných
umývacích tabliet. Vyskúšajte inú značku ale‐
bo zapnite dávkovač leštidla a použite leštidlo
spolu s kombinovanými umývacími tabletami.
10.2 Zapnutie prívodu leštidla
Prívod leštidla môžete zapnúť iba vtedy, ak je
zapnutá voliteľná funkcia Multitab.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Uistite sa, že displej zobrazí program P1. Ak
sa na displeji zobrazuje iný program, stlačte
dotykové tlačidlá (4) a (5) a podržte ich stla‐
čené, kým sa na displeji nezobrazí P1.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (4)
a (5), až kým nezačnú blikať ukazovatele do‐
tykových tlačidiel (3), (4), (5) a (6).
4. Stlačte dotykové tlačidlo (4).
• Ukazovatele tlačidiel (3), (5) a (6) zhasnú.
• Ukazovateľ dotykového tlačidla (4) naďalej
bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne nastave‐
nie.
Prívod leštidla je vypnutý
Prívod leštidla je zapnutý
5. Stlačením dotykového tlačidla (4) zmeníte
nastavenie.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
7. Upravte dávkovanie leštidla.
8. Naplňte dávkovač leštidla.
Iné možné príčiny nájdete v časti „TIPY
A RADY“.
11. TEHNIČNE INFORMACIJE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
Elektrické zapojenie
Pozrite si typový štítok.
Napätie
Frekvencia
Tlak pritekajúcej vody
Min./max. (bar/MPa)
Prívod vody 1)
Studená alebo teplá voda2)
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
66 www.electrolux.com
Kapacita
Súprav riadu
Elektrický príkon
Pohotovostný režim
0.10 W
12
Režim vypnutia
0.10 W
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z veterných turbín),
používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
67
117919750-B-192012
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement