Electrolux | ESL98330RO | User manual | Electrolux ESL98330RO Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux ESL98330RO Пайдаланушы нұсқаулығы
ESL 98330RO
KK
RU
UK
Ыдыс жуғыш машина
Посудомоечная машина
Посудомийна машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція
2
25
51
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................6
5. БАҒДАРЛАМАЛАР............................................................................................ 7
6. ПАРАМЕТРЛЕР.................................................................................................9
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 12
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................13
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 14
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 16
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 18
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................20
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ..............................................................................24
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде
аталған жерлерде қолдануға арналған:
– фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
– қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа
да тұрғынды жерлерде.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
Ең көбі 15 орыннан асырмаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Өткір ұшты пышақтар мен ас құралдарының
ұштарын төмен қаратып немесе көлденеңінен
қойып ас құралдарына арналған себетке салыңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрған кезде соғылып
қалмас үшін қараусыз қалдырмаңыз.
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды
қолданбаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен жерге орнатпаңыз
немесе қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғының үсті мен жан-жағын
қоршаған конструкциялардың
қауіпсіз болуын қамтамасыз етіңіз.
•
•
•
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
ҚАЗАҚ
•
•
•
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Қуат ашасындағы
сақтандырғышты ауыстыру қажет
болса, келесі сақтандырғышты
пайдаланыңыз: 13 amp ASTA (BS
1362).
2.3 Суға қосу
•
•
•
•
Су қосылымы түтіктеріне ешбір
зақым келтірмеңіз.
Құрылғыны жаңа құбырларға
немесе ұзақ уақыт қолданылмаған
құбырларға жалғамай тұрып, суын
тазарғанша ағызыңыз.
Құрылғыны алғаш рет қолданған
кезде еш жерінен су ақпай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген
екі қабат қаптамадан тұрады және
қауіпсіздік клапанымен
жабдықталған.
•
2.4 Пайдалану
•
•
•
•
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш
заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе
ішуге болмайды.
Ыдыстарды бағдарлама
аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз.
Ыдыстарда жуғыш зат болуы
мүмкін.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу
шығуы мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
2.5 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
ЕСКЕРТУ!
Қатерлі кернеу.
5
Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны
дереу розеткадан суырыңыз. Су
құятын түтікті ауыстыру үшін
уәкілітті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
6
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Ең үстіңгі бүріккіш түтік
Үстіңгі бүріккіш түтік
Астыңғы бүріккіш түтік
Сүзгілер
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Тұз сауыты
Ауа саңылауы
7
8
9
10
11
12
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor - құрылғы есігінің
астыңғы жағындағы еденнен көрінетін
жарық.
•
•
5
6
4
Шайғыш зат үлестіргіші
Жуғыш зат үлестіргіші
Астыңғы себет
Үстіңгі себет
Ас құралдарының тартпасы
Бағдарлама аяқталған кезде,
жасыл жарық жанады.
Құрылғыда ақаулық пайда болған
кезде, қызыл жарық
жыпылықтайды.
Бағдарлама жұмыс істей бастаған
кезде, қызыл жарық пайда болады
да, бағдарламаның соңына дейін
жанып тұрады.
Құрылғыны сөндірген
кезде Beam-on-Floor
сөнеді.
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
1 Қосу/Өшіру түймешігі
2
3
4
5
6
7
2 Бейнебет
8
9
ҚАЗАҚ
3
4
5
6
Delay түймешігі
Program түймешігі
MyFavourite түймешігі
TimeManager түймешігі
7 XtraDry түймешігі
8 Reset түймешігі
9 Индикатор шамдары
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор
Сипаттама
Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі
сөніп тұрады.
Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл
үнемі сөніп тұрады.
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Опциялар
P1
•
Қалыпты
кірленген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
TimeManager
•
XtraDry
Барлығы
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
Алғашқы жуу
•
Жуу 45 °C бастап 70
°C дейін
Шаю циклдары
Кептіру
XtraDry
•
TimeManager
•
XtraDry
1)
P2
P3
P4
P5
•
2)
3)
4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Аралас ластық
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C және 65
°C
Шаю циклдары
Кептіру
Қатты
ластанған
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
TimeManager
•
XtraDry
Қалыпты не
•
аздап кірлеген •
Морт сынғыш •
ыдыс-аяқтар
мен шыны
ыдыстар
Жуу 45 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
XtraDry
7
8
www.electrolux.com
Бағдарлама
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Опциялар
P6
•
•
•
•
5)
•
Жаңа
ластанған
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
Жуу 60 °C
Шаю циклдары
XtraDry
1) Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас
құралдарын жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. (Бұл сынақ
мекемелеріне арналған стандартты бағдарлама).
2) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын
анықтай алады. Бұл судың температурасы мен мөлшерін, пайдаланылатын қуат
мөлшері мен бағдарлама уақытын автоматты түрде реттейді.
3) Осы бағдарламамен ыдыстардағы аралас ластықты жууға болады. Қатты ластанған
ыдыстарды астыңғы себетке және қалыпты ластанған ыдыстарды үстіңгі себетке
салыңыз. Астыңғы себеттегі судың қысымы және температурасы үстіңгі себетпен
салыстырғанда жоғары болады.
4) Бұл бағдарламаның жуу нәтижесін жақсартуға арналған жоғары температурада
шаю циклы бар. Шаю циклі кезінде температура кем дегенде 10 минут 70 °C градуста
тұрады.
5) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт
ішінде жақсы нәтиже береді.
5.1 Пайдалану көлемі
Бағдарлама1)
Су
(л)
Қуат
(кВт)
Ұзақтық
(мин)
P1
11
0.961
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
10
0.9
30
1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы,
параметрлер және ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.
ҚАЗАҚ
5.2 Сынақ институттарына
арналған ақпарат
9
info.test@dishwasher-production.com
Сынақ өткізуге қажетті барлық
ақпаратты алу үшін мына эл.поштаға
хат жолдаңыз:
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
құрылғының нөмірін (PNC) жазып
қойыңыз.
6. ПАРАМЕТРЛЕР
6.1 Бағдарламаны таңдау
режимі және пайдаланушы
режимі
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұрғанда, бағдарламаны
орнатуға және пайдаланушы режиміне
кіруге болады.
Пайдаланушы режимінде келесі
параметрлерді өзгертуге болады:
• Су жұмсартқыштың деңгейін судың
кермектігіне сай келтіруге.
• Бағдарлама соңында естілетін
дыбыстық сигналды қосуға немесе
сөндіруге.
• Шайғыш зат үлестіргішін қосу
немесе ажырату.
• Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін қажетті деңгейге қою
үшін.
Бұл параметрлер өзгерткенше
сақтаулы тұрады.
Бағдарламаны таңдау
режимін қалай орнату керек
Дисплейде P1 бағдарлама нөмірі
көрсетілгенде, құрылғы бағдарламаны
таңдау режимінде тұрады.
Құрылғыны іске қосқанда, әдетте
бағдарламаны таңдау режимі қосылып
тұрады. Дегенмен, бұндай жағдай
байқалмаса, бағдарламаны таңдау
режимін келесі жолмен орнатуға
болады:
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
6.2 Су жұмсартқыш
Су жұмсартқыш жуу нәтижелеріне
және құрылғыға жағымсыз әсер ететін,
судың құрамындағы минералдарды
тазалайды.
Осы минералдың мөлшері неғұрлым
көп болса, судың кермектігі де
соғұрлым жоғары болады. Судың
кермектігі балама шкаламен
есептеледі.
Су жұмсартқыш аймағыңыздағы судың
кермектігіне сәйкес бапталуға керек.
Аймағыңыздағы судың кермектігі
туралы ақпаратты жергілікті су
мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу
нәтижесіне жету үшін су
жұмсартқыштың дұрыс деңгейін
орнату керек.
Судың кермектігі
Неміс
градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
10
www.electrolux.com
Неміс
градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Зауытта орнатылған параметр.
2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.
Құрамында тұзы бар
мультитаблетканы қолдансаңыз және
судың кермектігі 21°dH мәнінен төмен
болса, су жұмсартқышты ең төменгі
деңгейге қоюға болады. Бұл тұзды
толтыру индикаторын сөндіреді.
Егер стандартты жуғыш затты
немесе тұзы жоқ мультитаблетканы
пайдалансаңыз, тұзды толтыру
индикаторын қосу үшін су
кермектігін тиісті деңгейге қойыңыз.
Су жұмсартқыштың деңгейін
орнату
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
түймешіктерін
,
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
түймешігін басыңыз.
2.
•
,
және
сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
6.3 Шайғыш зат үлестіргіші
Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ
немесе дақ қалдырмай құрғатуға
мүмкіндік береді.
Шайғыш зат ыстық сумен шаю циклы
кезінде автоматты түрде қосылады.
Шайғыш затты үлестіру мөлшерін 1
(ең аз мөлшер) мен 6 (ең жоғарғы
мөлшер) аралығына қоюға болады. 0деңгейде шайғыш зат үлестіргіш
сөнеді және шайғыш зат
үлестірілмейді.
Зауыттық параметрлер: 4-ші деңгей.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Шайғыш заттың деңгейін
орнату
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
индикаторлары
көрсетіледі: мысалы,
деңгей.
= 5-ші
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
түймешіктерін
,
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
2.
түймешігін басыңыз.
•
,
және
сөнеді.
индикаторлары
ҚАЗАҚ
•
•
көрсетіледі: мысалы,
= 4-ші
деңгей.
– Шайғыш зат деңгейі 0Aбастап 6A дейін.
– 0 деңгей = шайғыш зат
құйылмайды.
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Шайғыш зат үлестіргіші бос тұрған
кезде шайғыш зат индикаторы
қосылып, шайғыш затты толтыру
қажет екенін хабарлайды. Егер
шайғыш құралы бар көп таблетканы
пайдалансаңыз және кептіру
нәтижесіне қанағаттансаңыз, шайғыш
зат үлестіргіші бос екенін ескерту
индикаторын сөндіруге болады.
Дегенмен, кептіру нәтижесін жақсарту
үшін әрқашан шайғыш затты
пайдалануды ұсынамыз.
Егер шайғыш құралы жоқ стандартты
жуғыш затты немесе
мультитаблетканы пайдалансаңыз,
шайғыш зат толтыру индикаторын қосу
үшін ескерту құралын қосыңыз.
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
түймешіктерін
,
,
және
жыпылықтай бастап,
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
түймешігін басыңыз.
•
,
және
сөнеді.
көрсетіледі:
= шайғыш зат
үлестіргіші қосулы тұрады
(зауытта орнатылған).
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз.
= шайғыш зат үлестіргіші
сөндірілген.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Осы функцияның көмегімен жиі
пайдаланылатын бағдарламаны
орнатуға және жадыға сақтауға
болады.
Сіз 1 бағдарламаны ғана сақтай
аласыз. Жаңа параметр алдыңғы
параметрді өшіреді.
MyFavourite бағдарламасын
қалай сақтау керек
1. Сақтағыңыз келген бағдарламаны
орнатыңыз
Бағдарламада пайдалануға болатын
функцияларды да орнатуға болады.
2.
түймешігін тиісті индикатордың
шамы тұрақты жанғанша басып
ұстап тұрыңыз.
MyFavourite бағдарламасын
қалай орнату керек
Шайғыш зат үлестіргішін
қалай сөндіру керек
және
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
6.5 MyFavourite
6.4 Шайғыш зат үлестіргіші
бос екенін ескерту
2.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
11
индикаторлары
түймешігін басыңыз.
• MyFavourite индикаторы
жанады.
• Бейнебетте бағдарламаның
нөмірі және ұзақтығы
көрсетіледі.
• Егер функциялар
бағдарламамен бірге сақталса,
функциялардың индикаторлары
жанады.
6.6 Дыбыстық сигналдар
Дыбыстық сигналдар құрылғыда ақау
пайда болған кезде естіледі. Бұл
12
www.electrolux.com
дыбыстық сигналдарды өшіріп қоюға
болады.
дисплейде ешнәрсе көрсетілмей
қалғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
Бағдарлама аяқталған кезде де
дыбыстық сигнал қосылады. Әдетте
дыбыстық сигнал сөндірулі тұрады,
бірақ оны қосуға болады.
2.
Бағдарлама аяқталған кезде
естілетін дыбыстық сигналды
қалай қосуға болады
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап,
•
,
және
сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
индикаторлары
көрсетіледі:
= Дыбыстық
сигнал сөндірулі.
3. Параметрді өзгерту үшін
түймешігін басыңыз.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
және
басыңыз
,
= Дыбыстық сигнал қосулы.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
7. ФУНКЦИЯЛАР
Қажетті функцияларды
міндетті түрде
бағдарламаны бастау
алдында іске қосу керек.
Бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде
функцияларды іске қосу
немесе ажырату мүмкін
емес.
Қалай қосу керек XtraDry
Кей функциялар өзара
үйлесімді емес. Егер өзара
үйлесімсіз функциялар
таңдалса, құрылғы
олардың біреуін немесе
бірнешеуін автоматты
түрде сөндіреді. Қосылып
тұрған функциялардың
индикаторлары ғана жанып
тұрады.
Бағдарламаның жалпы уақыты
шамамен 50% пайызға азаяды.
7.1 XtraDry
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін осы
опцияны қосыңыз. Осы опцияны
қолдансаңыз, кейбір
бағдарламалардың уақыттарына,
пайдаланылатын судың мөлшеріне
және соңғы шаю циклының
температурасына әсер етеді.
XtraDry опциясы тұрақты таңдалып
тұрмайды және оны әр цикл үшін
таңдау керек.
түймешігін басыңыз. Тиісті
индикатор жанады.
7.2 TimeManager
Бұл функция судың қысымы мен
температурасын көбейтеді. Жуу және
кептіру циклдары қысқарақ болады.
Жуу нәтижесі қалыпты уақыты бар
бағдарламаны пайдаланғанмен
бірдей. Кептіру нәтижелері төмендеуі
мүмкін.
Қалай қосу керек
TimeManager
түймешігін басыңыз, тиісті
индикатор жанады.
Егер бағдарламада қандай да бір
функция жоқ болса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
ҚАЗАҚ
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Су жұмсартқыштың ағымдық
деңгейінің сумен жабдықтау
жүйесіндегі судың кермектігіне
сай келетініне көз жеткізіңіз.
Егер сай келмесе, су
жұмсартқыштың деңгейін
реттеңіз.
2. Тұз сауытын толтырыңыз.
3. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
5. Құрылғының ішінде өндіру
барысында қалуы мүмкін қалдық
заттарды тазалау үшін
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
затты қолданбаңыз және
себеттерді толтырмаңыз.
Бағдарламаны бастаған кезде, су
жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үшін шамамен 5 минут
уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей
тұрған тәрізді көрінуі мүмкін. Жуу
циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін
ғана басталады. Бұл әрекет ара-тұра
қайталанып тұрады.
8.1 Тұз сауыты
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы тұздарды
ғана пайдаланыңыз.
Тұз су жұмсартқыштың ішіндегі
шайырды толтыру үшін және
күнделікті жуу нәтижесін
қанағаттанарлық ету үшін
қолданылады.
Тұз сауытын қалай толтыру
керек
1. Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытына қарсы бұрап
алыңыз.
2. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз
(ең алғаш қолданғанда ғана).
3. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина
тұзынан салыңыз.
4. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды
тазалаңыз.
5. Тұз сауытын жабу үшін тұз
сауытының қақпағын сағат тілінің
бағытымен бұраңыз.
Тұз сауытын толтырған
кезде одан су және тұз
ағуы мүмкін. Тот басу қауіпі
бар. Бұндай жағдайға жол
бермеу үшін тұз сауытын
толтырғаннан кейін
бағдарламаны бастаңыз.
13
14
www.electrolux.com
8.2 Шайғыш зат үлестіргішін
толтыру
A
B
1. Қақпақшаны (C) ашыңыз.
2. Үлестіргішті (B) шайғыш зат ''MAX''
деңгейіне жеткенше толтырыңыз.
3. Төгіліп қалған шайғыш зат қатты
көпіршімес үшін сіңіргіш
шүберекпен тазалаңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың
жабылғанына көз жеткізіңіз.
Шайғыш зат үлестіргішін
(A) индикаторы мөлдір
болған кезде толтырыңыз.
Егер бірнеше жуу
таблеткасын
пайдалансаңыз және жуу
нәтижесі қанағаттанарлық
болса, шайғыш затты
толтыру индикаторын
сөндіруге болады.
Біз шаю сапасын жақсарту
үшін үнемі құрамында
шайғыш заты бар көп
таблеткамен бірге шайғыш
затты пайдалануды
ұсынамыз.
C
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыштарға
арналған шайғыш
заттарды ғана
пайдаланыңыз.
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Тұз индикаторы қосулы тұрса,
тұз сауытын толтырыңыз.
• Шайғыш зат индикаторы қосулы
тұрса, шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай дұрыс орнатыңыз да, іске
қосыңыз.
9.1 Жуғыш затты қолдану
A
B
C
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы жуғыш
құралдарды ғана
пайдаланыңыз.
1. (A) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
ҚАЗАҚ
2. Ұнтақ немесе таблетка түріндегі
жуғыш құралды (B) бөлігіне
салыңыз.
3. Бағдарламаның алдын ала жуу
циклы болса, құрылғы есігінің ішкі
бөлігіне жуғыш заттан аздап
салыңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың
жабылғанына көз жеткізіңіз.
9.2 Бағдарламаны орнату
және бастау
Auto Off функциясы
Бұл функция құрылғы жұмыс істемей
тұрған кезде автоматты түрде сөндіру
арқылы қуатты үнемдейді.
Құрылғы келесі жағдайда іске
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткенде.
• Бағдарламаның басталмағанынан
бері 5 минут өтсе.
Бағдарламаны бастау
1. Құрылғының есігін ашып қойыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
3.
түймешігін дисплейде
бастағыңыз келген бағдарламаның
нөмірі көрсетілгенше қайта-қайта
басыңыз. Бағдарлама нөмірі
дисплейде шамамен 3 секунд
көрсетіледі, содан кейін
бағдарламаның ұзақтығы
көрсетіледі.
• Егер MyFavourite
бағдарламасын таңдағыңыз
келсе,
түймешігін басыңыз.
– MyFavourite
бағдарламасына қатысты
индикаторлар мен
функциялар көрсетіледі.
4. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін
құрылғының есігін жабыңыз.
15
Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Бағдарламаны орнатыңыз.
2.
түймешігін дисплейде
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз (1 сағаттан
24 сағатқа дейін).
Кешіктіріп бастау индикаторы жанады.
3. Кері санақты бастау үшін
құрылғының есігін жабыңыз.
Кері санақ жұмыс істеп тұрғанда
кешіктіру уақытын, таңдалған
бағдарлама мен параметрлерді
өзгертпей көбейтуге болады.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған
кезде есікті ашу
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Бұл
қуатты пайдалану мен бағдарлама
уақытына әсер етуі мүмкін. Есікті
жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған
жерінен бастап жұмыс істейді.
Кептіру циклы барысында
есік 30 секундтан ұзақ
ашық тұрса, жұмыс істеп
тұрған бағдарлама
аяқталады.
Кері санақ жұмыс істеп тұрған
кезде кешіктіріп бастау
функциясын біржола тоқтату
Кешіктіріп бастау функциясын біржола
тоқтатқан кезде бағдарлама мен
функцияларды қайта орнату керек.
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
16
www.electrolux.com
Бағдарламаны біржола
тоқтату
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталғаннан кейін
құрылғының есігін ашсаңыз, құрылғы
автоматты түрде өшеді.
Судың шүмегін жабыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастар алдында,
жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың
бар екеніне көз жеткізіңіз.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Жалпы
Келесі ақыл-кеңестер күнделікті
қолдану барысында кептіріп және
тазалаған кезде жақсы нәтижелерге
қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған
ортаны қорғауға көмектеседі.
•
•
•
•
•
•
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Ыдысты алдын ала қолмен
шаймаңыз. Егер қажет болса,
алдын ала жуу бағдарламасын
(егер бар болса) қолданыңыз
немесе алдын ала жуу циклі бар
бағдарламаны таңдаңыз.
Себеттердің ішіндегі орынды үнемі
толық пайдаланыңыз.
Құрылғыға зат салған кезде,
бүріккіштен шыққан судың
ыдыстардың барлығына толық
жетіп және оларды жуа алатынына
көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне
тимей немесе бірін бірі далдалап
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш, шайғыш құралды және
тұзды бөлек пайдалануға немесе
аралас таблеткаларды пайдалануға
болады (мысалы, "3in1'', ''4in1'', ''All
in 1''). Орамында көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай орнатыңыз. ECO
бағдарламасын пайдаланып
қалыпты кірлеген ас үй құралдары
және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен
қуат барынша тиімді жұмсалады.
10.2 Тұз, шайғыш зат және
жуғыш затты пайдалану
•
•
•
•
Тек ыдыс жуғыш машинаға
арналған тұзды, шайғыш және
жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа
өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
Аралас таблеткалар судың
кермектігі 21 °dH болатын аймақтар
үшін жарамды. Осы шектен асатын
аймақтарда шайғыш зат пен тұзды
аралас таблеткалармен бірге
пайдалану керек. Дегенмен суы
кермек және өте кермек аймақтарда
жуу және кептіру нәтижесі барынша
жақсы болуы үшін жеке жуғыш,
(қосымша функциялары жоқ
ұнтақты, гельді, таблеткаларды)
шайғыш затты және тұзды жекежеке пайдаланыңыз.
Жуғыш таблеткалар қысқа
бағдарламаларда әбден ерімейді.
Жуғыш заттардың қалдықтары
ыдыстарға тұрып қалмас үшін
жуғыш таблеткаларды
пайдаланғанда ұзақ
бағдарламаларды қолдануды
ұсынамыз.
Жуғыш затты қажетті мөлшерден
артық пайдаланбаңыз. Жуғыш
заттың орамындағы нұсқауларды
қараңыз.
ҚАЗАҚ
10.3 Жуғыш таблеткаларды
пайдалануды тоқтатқыңыз
келсе
•
Жуғыш затты, тұзды және шайғыш
заттарды жеке-жеке пайдалану
алдында келесі әрекетті орындаңыз.
•
1. Су жұмсартқыштың ең жоғары
деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат
сауыттарының толы екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
зат қоспаңыз және себеттерді
толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су
жұмсартқышты тұратын жеріңіздегі
судың кермектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
6. Шайғыш зат үлестіргішін белсенді
күйге көшіріңіз.
10.4 Себеттерді толтыру
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада
жууға болатын заттарды жуу үшін
ғана қолданыңыз.
Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы
және мыстан жасалған заттарды
құрылғыға салмаңыз.
Құрылғыға су сіңіретін заттарды
(жөке, ас үй шүберектері)
салмаңыз.
Заттарға жабысқан тағам
қалдықтарын алыңыз.
Заттарға күйіп жабысқан
қалдықтарды жібітіңіз.
Шұңғыл ыдыстардың (мысалы,
кесе, стакан және кәстрөл) аузын
төмен қаратып салыңыз.
Ас құралдары мен ыдыс-аяқты
араласып кетпейтін етіп салыңыз.
Қасықтарды басқа ас
құралдарымен араластырып
салыңыз.
•
•
17
Стакандарды бір-біріне тигізбей
салыңыз.
Кішкене заттарды ас құралдары
себетіне салыңыз.
Жеңіл заттарды үстіңгі себетке
салыңыз. Заттарды жылжып
кетпейтін етіп салыңыз.
Бағдарламаны бастамай тұрып,
бүріккіш түтіктің еркін айнала
алатынына көз жеткізіңіз.
10.5 Бағдарламаны бастау
алдында
Мынаны ескеріңіз:
•
•
•
•
•
•
•
Сүзгілердің таза екенін және
орнатылып тұрғанын.
Тұз сауытының қақпағының мықтап
жабылғанын.
Бүріккіш түтіктердің бітеліп
қалмағанын.
Кір жуғыш машина тұзы мен
шайғыш заттың (егер аралас
таблетканы қолданбасаңыз) бар
екенін.
Заттардың себеттерге дұрыс
салынғанын.
Бағдарламаның салынған ыдыстың
түріне және ластану дәрежесіне сай
екенін.
Жуғыш зат дұрыс мөлшерде
қолданылғанын.
10.6 Себеттерді босату
1. Ыдыстарды суытып алғаннан кейін
ғана құрылғыдан алыңыз. Ыстық
заттар осал келеді.
2. Әуелі астыңғы себеттегі, содан
кейін үстіңгі себеттегі заттарды
алыңыз.
Бағдарламаның соңында
құрылғының
қабырғаларында және
есігінде су тұруы мүмкін.
18
www.electrolux.com
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны жөндеу
алдында электр желісінен
ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
Қоқыс тұрған сүзгілер мен
бүріккіш түтіктер жуу
нәтижесін төмендетеді.
Уақытылы тексеріп, қажет
болса тазалаңыз.
3. Жалпақ сүзгіні (A) алыңыз.
4. Сүзгілерді жуыңыз.
11.1 Сүзгілерді тазалау
Сүзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.
C
B
A
1. Сүзгіні (B) сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз.
5. Зумпф сорғышының ішінде немесе
айналасында ешбір тағам
қалдығыңың немесе қоқыстың жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сүзгіні орнына (A)
қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың
астына дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
7. (B) және (C) сүзгілерін
құрастырыңыз.
8. (B) сүзгісін (A) сүзгісіне салыңыз.
Сырт етіп орнына түскенше сағат
тілінің бағытымен бұраңыз.
2. (C) сүзгісін (B) сүзгісінен алыңыз.
ҚАЗАҚ
АБАЙЛАҢЫЗ
Сүзгілер дұрыс салынбаса,
жуу нәтижесі
қанағаттанғысыз болуы
және құрылғыға нұқсан
келуі мүмкін.
11.2 Үстіңгі бүріккіш түтікті
тазалау
19
4. Бүріккіш түтікті себетке қайта
орнату үшін үстіңгі бүріккіш түтікті
астыңғы бүріккіш түтік көрсетіп
тұрған бағытқа қарай жоғары
басып тұрып, сағат тілінің
бағытына қарсы бекітілгенше
бұраңыз.
Үстіңгі түтіктің саңылауларына қоқыс
жиналып қалмас үшін оны уақытылы
тазалауды ұсынамыз.
Саңылауларға қоқыс жиналып қалса
жуу нәтижесі қанағаттанғысыз болуы
мүмкін.
1. Үстіңгі себетті тартып шығарыңыз.
2. Бүріккіш түтікті себеттен ағыту үшін
үстіңгі бүріккіш түтікті астыңғы
бүріккіш түтік көрсетіп тұрған
бағытқа қарай жоғары басып
тұрып, сағат тілінің бағытымен
бұраңыз.
11.3 Сыртын тазалау
•
•
•
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені
немесе еріткіштерді
пайдаланбаңыз.
11.4 Ішін тазалау
•
3. Бүріккіш түтікті ағып тұрған сумен
жуыңыз. Жіңішке, үшкір ұшты
құралды, мысалы, тіс шұқығышты
пайдаланып, саңылаулардағы
қоқыстарды тазалаңыз.
•
Құрылғыны мұқият тазалаңыз,
соның ішінде есіктің резеңке
тығыздағышын жұмсақ, дымқыл
шүберекпен сүртіңіз.
Егер қысқа бағдарламаларды жиі
пайдалансаңыз, құрылғының ішінде
май немесе әк жиналып қалуы
мүмкін. Бұндай жағдайдың алдын
алу үшін ұзақ бағдарламаларды
20
www.electrolux.com
•
айына кем дегенде 2 рет қосып
орындауды ұсынамыз.
Құрылғының барынша жақсы жұмыс
істеуін қамтамасыз ету үшін ыдыс
жуғыш машиналарға арналған
арнайы жуғыш затты ай сайын
қолдануды ұсынамыз. Өнімдердің
орамындағы нұсқауларды мұқият
орындаңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмысын бастамаса немесе
жұмыс жасап тұрып тоқтап қалса.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласу алдында, кестеде
көрсетілген ақпаратты қолданып,
ақаулықты өз бетіңізбен түзетіп көріңіз.
Кей ақаулықтар орын алғанда,
дисплейде ескерту коды
көрсетіледі.
Мәселелердің көпшілігін Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласпай-ақ жөндеуге болады.
ЕСКЕРТУ!
Дұрыс жөндемеген
жағдайда пайдаланушы
қатерлі жағдайға тап
болуы мүмкін. Кез келген
жөндеу жұмысын тек білікті
маман ғана іске асыруға
тиіс.
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама
басталмайды.
•
•
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, оны ажыратыңыз немесе кері санақ
аяқталғанша күтіңіз.
Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл
үдерістің ұзақтығы шамамен 5 минут.
•
Ыдыс жуғыш машинаға
су құйылмай тұр.
•
•
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының
өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл
ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне
хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
21
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғы суы сарқылмай
тұр.
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
•
Тасқынға қарсы құрал
қосулы.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Ішкі түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
•
Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс барысында
құрылғы көп рет тоқтап
және қайта іске
қосылады.
•
Бұл қалыпты жағдай. Бұл оңтайлы жуу нәтижесіне
қол жеткізуге көмектеседі және қуатты үнемдейді.
Бағдарлама өте ұзаққа
созылады.
•
Бағдарлама уақытын қысқарту үшін TimeManager
опциясын таңдаңыз.
•
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, кешіктіру функциясын ажыратыңыз немесе
кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
•
Бұл ақау емес. Құрылғы дұрыс жұмыс істеп тұр.
Бейнебетте
көрсетіледі.
Қалған уақыт дисплейде
көбейіп көрінеді де,
бағдарлама уақытының
соңына өтеді.
Бағдарламаның
•
параметрлерін әр
пайдаланған сайын қайта
орнату керек.
Таңдаулы конфигурацияны сақтау үшін
MyFavourite параметрін таңдаңыз.
Құрылғының есігінен сәл
су жылыстап ағады.
•
Құрылғы деңгейленген жоқ. Өзгермелі аяқтарын
(егер бар болса) босатыңыз немесе қатайтыңыз.
Құрылғының есігі науаның ортасына қарай
орнатылмаған. Артқы аяғын (егер бар болса)
реттеңіз.
Құрылғының есігін жабу
қиын.
•
Құрылғының ішінен
гүрілдеген/тарсылдаған
дыбыс шығады.
•
•
•
•
Құрылғы деңгейленген жоқ. Өзгермелі аяқтарын
(егер бар болса) босатыңыз немесе қатайтыңыз.
Ыдыстардың кей бөліктері себеттерден шығып
тұр.
Ыдыстар себеттерге дұрыс салынбаған.
Себеттерді толтыру парақшасын қараңыз.
Бүріккіш түтіктердің еркін айнала алатынына көз
жеткізіңіз.
22
www.electrolux.com
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғы айырыпқосқышты іске қосып
жібереді.
•
Ампер қуаты пайдаланылып тұрған
құрылғылардың барлығына бірдей жеткілікті
емес. Розетканың ампер қуатын және өлшегіштің
мүмкіндігін тексеріңіз немесе пайдаланылып
тұрған құрылғылардың бірін сөндіріңіз.
Құрылғының ішкі электр жүйесінде ақау бар.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
•
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары
пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін,
сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық
12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлықтай емес
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
Кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
•
•
Стакандар мен ыдыстарда •
ақ жолақтар немесе көк
дақтар пайда болған.
•
"Күнделікті қолдану", "Ақыл-кеңес" тарауын
және себетті толтыру парақшасын қараңыз.
Қарқыны барынша жоғары бағдарламаларды
пайдаланыңыз.
Бүріккіш түтікшелерді және сүзгіні тазалаңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
Жабық тұрған құрылғының ішіне ыдыс өте ұзақ
уақыт қалдырылған.
Шайғыш зат жоқ немесе шайғыш затты үлестіру
мөлшері жеткіліксіз. Шайғыш зат үлестіргішті ең
жоғары деңгейге қойыңыз.
Пластик заттарды сүлгімен құрғату қажет болуы
мүмкін.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосыңыз.
Біз шайғыш затты әрқашан пайдалануды, тіпті
аралас таблеткалармен бірге қолдануды
ұсынамыз.
Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылған.
Шайғыш заттың деңгейін ең төменгі деңгейге
қойыңыз.
Жуғыш зат тым көп мөлшерде салынған.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
23
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Стакандар мен ыдыстарда •
дақтар және кепкен су
тамшылары қалған.
•
Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үлестірілген.
Шайғыш заттың деңгейін ең жоғары деңгейге
қойыңыз.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Ыдыс-аяқ кеппеген.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосыңыз.
Бұл бағдарламаның кептіру режимі жоқ немесе
кептіру режимінің температурасы төмен.
Шайғыш зат үлестіргіші босап қалған.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына
байланысты болуы мүмкін. Басқа түрін
қолданыңыз немесе шайғыш зат үлестіргішті
қосып, шайғыш зат пен жуғыш таблеткаларды
бірге пайдаланыңыз.
Ыдыстарды алмай тұрып ыдыс жуғыш
машинаның есігін біраз уақыт ашып қойыңыз.
•
•
•
•
•
•
Құрылғының ішкі жағы
дымқыл.
•
Бұл құрылғының ақауы емес, бұл қабырғаларда
конденсат пайда болуға әкелген ауаның
ылғалдылығына байланысты.
Жуған кезде әдеттегіден
тыс көпіршік пайда
болады.
•
Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуу затты
ғана пайдаланыңыз.
Шайғыш зат диспенсерінен су ағады. Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
Ас құралдарын тот басқан. •
•
Бағдарлама соңында
жуғыш зат үлестіргіште
жуғыш заттың қалдықтары
қалады.
•
•
•
Құрылғының ішінде иіс
бар.
•
Жуу үшін пайдаланған судың құрамында өте көп
тұз бар. "Су жұмсартқышты орнату" тарауын
қараңыз.
Күміс және болаттан жасалған ас үй құралдары
бірге салынған. Күміс және болаттан жасалған
ас үй құралдарын бірге салмаңыз.
Жуғыш зат үлестіргішке жуғыш таблетка
кептеліп қалған, сондықтан оны су толығымен
шайып кетіре алмаған.
Су жуғыш зат үлестіргіштен жуғыш таблетканы
шайып кетіре алмайды. Бүріккіш түтіктің бітеліп
немесе кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Себеттердегі заттардың жуғыш зат үлестіргіштің
қақпағын ашуға кедергі жасамай тұрғанына көз
жеткізіңіз.
"Құрылғының ішін тазалау" тарауын қараңыз.
24
www.electrolux.com
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Ыдыстарға, науаға және
•
есіктің ішіне әк қалдықтары
тұрып қалған.
"Су жұмсартқышты орнату" тарауын қараңыз.
Ыдыстардың түстері
көмескі, өңдері кеткен.
Құрылғыда тек ыдыс жуғыш машинаға төзімді
ыдыстарды ғана жуыңыз.
Себеттерді абайлап толтырып, абайлап
босатыңыз. Себеттерді толтыру парақшасын
қараңыз.
Осал заттарды үстіңгі себетке салыңыз.
•
•
•
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Ені / биіктігі / тереңдігі (мм)
596 / 818-898 / 550
Кернеу (В)
200 - 240
Жиілік (Гц)
50 / 60
Құйылатын судың
қысымы
жолақ (ең аз және ең көп)
0.5 - 8
МПа (ең аз және ең көп)
0.05 - 0.8
Сумен жабдықтау
Суық су немесе ыстық су2)
ең көбі 60 °C
Сыйымдылығы
Орын параметрлері
15
Қуат тұтынуы
Қосулы режим (Вт)
5.0
Қуат тұтынуы
Сөндіру режимі (Вт)
0.10
Электртоғына қосу 1)
1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.
2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты)
алынса, тұтыну қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
РУССКИЙ
25
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................26
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 28
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 29
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 30
5. ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 30
6. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................32
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 36
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................36
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 38
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................40
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 42
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................44
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 49
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
26
1.
www.electrolux.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за травмы и повреждения,
полученные/вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении
всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните все моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание не должно производиться детьми
без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
РУССКИЙ
в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах;
– для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
Не изменяйте параметры данного прибора.
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
Не превышайте максимальное количество 15
комплектов посуды.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
Размещайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для столовых
приборов либо острыми концами вниз, либо
укладывайте их горизонтально.
Не оставляйте прибор с открытой дверцей без
присмотра во избежание падения на открытую
дверцу.
Перед выполнением операций по чистке и уходу
выключите прибор и извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.
Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
28
www.electrolux.com
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, если он имеет
повреждения.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Убедитесь, что мебель над
прибором и рядом с ним надежно
закреплена.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры
электропитания, указанные на
табличке с техническими данными,
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
вызовите электрика.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.
Следите за тем, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после
установки имеется доступ к вилке.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
•
Только для Великобритании и
Ирландии. Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель: 13
amp ASTA (BS 1362).
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
•
•
•
Следите за тем, чтобы не
повредить шланги для воды.
Перед подключением прибора к
новым или давно не
использовавшимся трубам дайте
воде стечь, пока она не станет
чистой.
Перед первым использованием
прибора убедитесь в отсутствии
протечек.
Наливной шланг оснащен
предохранительным клапаном и
оболочкой с внутренним сетевым
кабелем.
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
Если наливной шланг поврежден,
немедленно выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр
для замены наливного шланга.
2.4 Эксплуатация
•
•
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Моющие средства для
посудомоечных машин
представляют опасность. Следуйте
РУССКИЙ
•
•
•
•
правилам по безопасному
обращению, приведенным на
упаковке моющего средства.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
Не извлекайте посуду из прибора
до завершения программы. На
посуде может оставаться моющее
средство.
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не кладите на прибор, рядом с ним
или внутрь него
легковоспламеняющиеся
материалы или изделия,
2.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
•
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Потолочный разбрызгиватель
Верхний разбрызгиватель
Нижний разбрызгиватель
Фильтры
Табличка с техническими данными
Емкость для соли
Вентиляционное отверстие
29
пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Дозатор ополаскивателя
Дозатор моющего средства
Нижняя корзина
Верхняя корзина
Ящик для столовых приборов
30
www.electrolux.com
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor – это индикация,
которая появляется на полу кухни под
дверцей прибора.
•
•
По завершению программы
загорается зеленый световой луч.
В случае неисправности прибора
красный световой луч мигает.
Beam-on-Floor гаснет при
выключении прибора.
При запуске программы появляется
красный световой луч, который
горит на протяжении всего времени
работы программы.
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
1
2
3
4
5
2
3
Кнопка «Вкл/Выкл»
Дисплей
Кнопка Delay
Кнопка Program
Кнопка MyFavourite
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
Кнопка TimeManager
Кнопка XtraDry
Кнопка Reset
Индикаторы
4.1 Индикаторы
Индикатор
Описание
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный
индикатор всегда погашен.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы про‐
граммы данный индикатор всегда погашен.
5. ПРОГРАММЫ
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Этапы программы
Режимы
P1
•
•
•
TimeManager
•
XtraDry
1)
•
Обычная за‐
грязненность
Посуда и сто‐
ловые прибо‐
ры
•
•
•
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
РУССКИЙ
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
P2
•
•
Все
•
Посуда, столо‐
вые приборы, •
кастрюли и
сковороды
•
•
Предварительная
мойка
Мойка от 45°C до
70°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
•
Смешанная
загрязнен‐
ность
Посуда, столо‐
вые приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C или
65°C
Ополаскивания
Сушка
•
TimeManager
•
XtraDry
Высокая за‐
грязненность
Посуда, столо‐
вые приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Предварительная
мойка
Мойка, 70°C
Ополаскивания
Сушка
•
TimeManager
•
XtraDry
Обычная или
•
небольшая за‐ •
грязненность
•
Тонкий фаянс
и стекло
Мойка, 45°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
Свежее за‐
грязнение
Посуда и сто‐
ловые прибо‐
ры
Мойка, 60°C
Ополаскивания
•
XtraDry
P3
2)
3)
•
P4
4)
P5
•
•
•
•
P6
5)
•
•
Этапы программы
•
•
•
•
•
•
•
•
31
Режимы
1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное использование воды и элек‐
троэнергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения.
(Это стандартная программа для тестирующих организаций).
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в
корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотре‐
бление и продолжительность программы.
3) Данная программа позволяет вымыть посуду, степень загрязненности которой раз‐
личается. В нижнюю корзину устанавливается посуда с высоким загрязнением, а в
верхнюю – с обычным. Давление и температура воды в области нижней корзины вы‐
ше, чем в области верхней корзины.
4) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения
повышенной гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает 70°C
на период не менее 10 минут.
5) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Програм‐
ма обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
32
www.electrolux.com
5.1 Показатели потребления
Вода
(л)
Энергопотребле‐
ние
(кВт·ч)
Продолжитель‐
ность
(мин)
P1
11
0.961
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
10
0.9
30
Программа 1)
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры
воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.
5.2 Информация для
тестирующих организаций
Для запроса всей информации,
необходимой для тестирования
производительности, обращайтесь по
электронной почте:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC),
который находится на табличке с
техническими данными.
6. ПАРАМЕТРЫ
6.1 Режим выбора программы
и пользовательский режим
Если прибор находится в режиме
выбора программы, имеется
возможность задать программу и
войти в пользовательский режим.
В пользовательском режиме
имеется возможность изменения
следующих настроек:
• Уровень смягчителя для воды с
учетом жесткости воды.
• Включение или выключения
звукового сигнала по окончании
работы программы.
•
•
Включение или выключение
дозатора ополаскивателя.
Уровень ополаскивателя с учетом
его требуемой дозировки.
Данные установки будут сохранены
до своего следующего изменения
пользователем.
Вызов режима выбора
программы
Прибор находится в режиме выбора
программы, если на дисплее
отображается номер программы P1.
РУССКИЙ
Обычно при включении прибора он
находится в режиме выбора
программы. Тем не менее, если этого
не произошло, для входа в режим
выбора программы выполните
следующие действия:
33
Чем больше в воде содержится таких
минеральных веществ, тем выше
жесткость воды. Жесткость воды
измеряется в соответствующих
единицах.
Смягчитель для воды необходимо
настроить в соответствии с уровнем
жесткости воды, используемой в
Вашем регионе. Информацию о
жесткости воды в Вашем районе
можно получить в местной службе
водоснабжения. Для получения
хороших результатов мойки важно
правильно выбрать уровень настройки
смягчителя для воды.
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
6.2 Смягчитель для воды
Смягчитель для воды удаляет из
подаваемой в прибор воды
минеральные вещества, которые в
противном случае могли бы оказать
вредное влияние на результаты мойки
и на сам прибор.
Жесткость воды
Градусы
(жесткость
воды) по не‐
мецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
французско‐
му стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень смягчи‐
теля для воды
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводские установки.
2) Не используйте соль при таком уровне.
В случае использования
таблетированного моющего средства,
содержащего соль, в регионах, где
уровень жесткости воды ниже 21°dH,
можно установить самый низкий
уровень для смягчителя для воды. Это
отключает индикатор наличия соли.
При использовании стандартного
таблетированного моющего
средства, которое не содержит
соли, задайте требуемый уровень
жесткости: в этом случае индикатор
наличия соли не будет отключен.
34
www.electrolux.com
Установка смягчителя для
воды
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока
индикаторы
,
,
и
не
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на
.
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
,
и
текущая настройка: напр.,
=
уровень 5.
3. Для изменения установки нажмите
нужное количество раз.
на
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.3 Дозатор ополаскивателя
Дозатор ополаскивателя способствует
высушиванию посуды без
образования потеков и пятен.
Ополаскиватель автоматически
добавляется на этапе ополаскивания
горячей водой.
Количество выдаваемого
ополаскивателя задается в пределах
от 1 (минимальное количество) до 6
(максимальное количество). Уровень 0
отключает дозатор ополаскивателя, и
ополаскиватель не выдается.
Заводская настройка: уровень 4.
Установка уровня дозатора
ополаскивателя
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока
,
,
и
не
индикаторы
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на
.
,
и
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
текущая настройка: напр.,
=
уровень 4.
– Уровень ополаскивателя
может принимать значения
от 0A до 6A.
– Уровень 0 = ополаскиватель
не выдается.
3. Для изменения установки нажмите
на
нужное количество раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.4 Уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя пуст
Когда емкость для ополаскивателя
оказывается пустой, загорается
индикатор ополаскивателя, уведомляя
о необходимости добавления
ополаскивателя. В случае
удовлетворительных результатов
сушки при использовании
таблетированного моющего средства,
содержащего ополаскиватель,
уведомление о необходимости
добавления ополаскивателя можно
отключить. Тем не менее,
рекомендуется всегда использовать
ополаскиватель для достижения
оптимальных результатов сушки.
При использовании стандартного
таблетированного моющего средства,
которое не содержит ополаскивателя,
включите уведомление о
необходимости добавления
ополаскивателя.
Выключение дозатора
ополаскивателя
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
РУССКИЙ
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока
индикаторы
,
,
и
не
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на
,
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
текущая настройка:
=
дозатор ополаскивателя
включен (заводская установка).
3. Для изменения установки нажмите
.
= дозатор ополаскивателя
выключен.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.5 MyFavourite
Эта функция позволяет выбрать и
записать в память наиболее часто
используемую программу.
Можно сохранить только 1 программу.
Новая настройка удаляет
предыдущую.
Сохранение программы
MyFavourite
1. Задайте программу, которую
требуется записать в память.
Вместе с программой можно записать
применимые к ней дополнительные
функции.
2. Нажмите и удерживайте
до тех
пор, пока не загорится
соответствующий индикатор.
Как выбрать программу
MyFavourite
Нажмите на
.
•
и
Индикаторы
погаснут.
на
•
.
•
•
•
35
Загорится индикатор
MyFavourite.
На дисплее отобразится номер
и продолжительность
программы.
Если вместе с программой
сохранены дополнительные
функции, загорятся индикаторы
соответствующих
дополнительных функций.
6.6 Звуковая сигнализация
В случае возникновения
неисправности прибором выдаются
звуковые сигналы. Данные звуковые
сигналы отключить невозможно.
По окончании программы также
выдается звуковой сигнал. По
умолчанию выдача звукового сигнала
отключена, но ее можно включить.
Включение звукового сигнала
по окончании работы
программы
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте
и
, пока
индикаторы
,
,
и
не
начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на
•
Индикаторы
погаснут.
•
продолжит
Индикатор
мигать.
На дисплее отобразится
•
,
и
текущая настройка:
=
Звуковая сигнализация
выключена.
3. Для изменения установки нажмите
на
.
= Звуковая сигнализация включена.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
36
www.electrolux.com
7. РЕЖИМЫ
Требуемые режимы
необходимо включать
перед каждый запуском
программы.
Режимы невозможно
включить или выключить
во время выполнения
программы.
Не все режимы
совместимы друг с другом.
При выборе
несовместимых режимов
прибор автоматически
отключит один или более
режимов. При этом будут
гореть индикаторы только
тех режимов,которые
остались включенными.
7.1 XtraDry
Воспользуйтесь данным режимом,
если требуется повысить
эффективность сушки. Использование
данного режима может повлиять на
продолжительность ряда программ,
потребление воды и температуру
последнего ополаскивания.
Включение XtraDry
Нажмите на
. Загорится
соответствующий индикатор.
7.2 TimeManager
Данный режим увеличивает давление
и температуру воды. Этапы мойки и
сушки сокращаются.
Общая продолжительность
программы сокращается примерно на
50%.
Результаты мойки соответствуют
результатам программы со
стандартной продолжительностью.
Результаты сушки могут ухудшиться.
Включение TimeManager
Нажмите на
; загорится
соответствующий индикатор.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
Режим XtraDry не является
постоянным режимом; его необходимо
выбирать при каждом цикле.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные
настройки смягчителя для воды
соответствуют уровню
жесткости поставляемой Вам
воды. В противном случае
произведите настройку
смягчителя для воды.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор
ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы
избавиться от загрязнений,
которые могли остаться в приборе
после его производства. Не
используйте моющее средство и
не загружайте посуду в корзины.
При включении программы прибору
может потребоваться до 5 минут для
«зарядки» ионообменной смолы в
устройстве для смягчения воды. При
этом кажется, что прибор не работает.
Этап мойки начнется, как только
данная процедура будет завершена.
Процедура будет повторяться с
определенной периодичностью.
РУССКИЙ
8.1 Емкость для соли
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только соль,
специально
предназначенную для
посудомоечных машин.
Соль используется для «зарядки»
ионообменной смолы в смягчителе
для воды и обеспечения хороших
результатов мытья в ходе
ежедневного использования.
Наполнение емкости для
соли
37
При заполнении емкости
для соли из нее может
вылиться вода с солью.
Существует опасность
коррозии. Для того, чтобы
ее предотвратить, после
заполнения емкости для
соли запустите любую
программу.
8.2 Заполнение дозатора
ополаскивателя
A
B
1. Поверните крышку емкости для
соли против часовой стрелки и
снимите ее.
2. Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым
использованием).
3. Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.
C
4. Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
5. Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку емкости для
соли по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только
ополаскиватель,
специально
предназначенный для
посудомоечных машин.
1. Откройте крышку (C).
2. Наполните дозатор (B) так, чтобы
уровень ополаскивателя достиг
отметки «MAX».
3. Во избежание избыточного
пенообразования удалите
пролившийся ополаскиватель
тканью, хорошо впитывающей
жидкость.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
крышка зафиксирована.
Когда становится виден
индикатор (A), заливайте в
дозатор ополаскиватель.
38
www.electrolux.com
Если при использовании
таблетированного
моющего средства
результаты сушки
удовлетворительны,
индикацию о
необходимости
наполнения
ополаскивателя можно
отключить.
Для повышения
эффективности сушки
рекомендуется постоянно
использовать
ополаскиватель – даже в
сочетании с
таблетированным моющим
средством, содержащим
ополаскиватель.
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.
• Если горит индикатор
отсутствия соли, наполните
емкость для соли.
• Если горит индикатор
отсутствия ополаскивателя,
заправьте дозатор
ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом
загрузки и степенью ее
загрязненности.
9.1 Использование моющего
средства
A
B
C
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только
моющее средство,
специально
предназначенное для
посудомоечных машин.
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(A), чтобы открыть крышку (C).
2. Заполните дозатор (B)
порошковым или таблетированным
моющим средством.
3. При использовании программы,
включающей стадию
РУССКИЙ
предварительной мойки,
поместите немного моющего
средства на внутреннюю сторону
дверцы прибора.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
крышка зафиксирована.
9.2 Настройка и запуск
программы
Функция Auto Off
Данная функция уменьшает
энергопотребление, автоматически
выключая прибор, если он не
работает.
Функция срабатывает при следующих
условиях:
• Через 5 минут по окончании
программы.
• Через пять минут, если программа
не была запущена.
Запуск программы
1. Приоткройте дверцу прибора.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме
выбора программы.
3. Повторно нажимайте кнопку
до
тех пор, пока на дисплее не
отобразится номер программы,
которую необходимо выбрать.
Номер программы будет
отображаться на дисплее
приблизительно 3 секунды, после
чего отобразятся данные о
продолжительности программы.
• Для выбора программы
MyFavourite нажмите на
.
– Загорятся индикаторы
функций, относящихся к
программе MyFavourite.
4. Выберите применимые режимы.
5. Закройте дверцу прибора для
запуска программы.
39
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
Загорится индикатор отсрочки пуска.
3. Закройте дверцу прибора для
запуска обратного отсчета.
В ходе обратного отсчета можно
увеличить отсрочку, но изменить
выбранную программу или функцию
невозможно.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы во время
выполнения программы приводит к
остановке работы прибора. Это может
повлиять на показатели
энергопотребления и на
продолжительность программы. При
закрывании дверцы работа
продолжается с момента, на котором
она была прервана.
В случае открывания
дверца более чем на 30
секунд во время этапа
сушки, то текущая
программа будет
завершена.
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
При отмене отсрочки пуска
необходимо заново задать программу
и дополнительные функции.
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
40
www.electrolux.com
Отмена программы
Окончание программы
Нажмите и удерживайте Reset, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
После завершения работы программы
и открывания дверцы прибор
автоматически выключается.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском новой
программы.
Закройте водопроводный вентиль.
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Общие положения
Приведенные ниже рекомендации
обеспечат оптимальные результаты
мытья и сушки в ходе каждодневного
использования прибора, а также
позволят защитить окружающую
среду.
•
•
•
•
•
•
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Не производите предварительное
ополаскивание посуды вручную.
При необходимости используйте
программу предварительной мойки
(если таковая имеется) или
выбирайте программу с этапом
предварительной мойки.
Всегда используйте все
пространство корзин.
При загрузке прибора убедитесь,
что вода из разбрызгивателей
сможет полностью достичь и
вымыть всю посуду. Предметы
посуды не должны касаться или
перекрывать друг друга.
Можно использовать средство для
посудомоечных машин,
ополаскиватель и соль отдельно
или в виде таблетированного
моющего средства (напр., «3 в 1»,
«4 в 1», «Все в одном»). Следуйте
указаниям, приведенным на
упаковке
Выберите программу в
соответствии с типом загрузки и
степенью ее загрязненности.
Программа ECO обеспечивает
наиболее практичное потребление
воды и энергии при мытье посуды и
столовых приборов обычного
уровня загрязнения.
10.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
•
•
•
•
Используйте только соль,
ополаскиватель и моющее
средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут
привести к повреждению прибора.
Таблетированное моющее
средство обычно подходит для
использования в регионах с
жесткостью воды до 21°dH. В
регионах, где жесткость превышает
данный уровень, в дополнение к
таблетированному моющему
средству следует также
использовать ополаскиватель и
соль. Тем не менее, в регионах с
жесткой и очень жесткой водой для
достижения оптимальных
результатов мойки и сушки
рекомендуется использовать
некомбинированное моющее
средство (порошок, гель или
таблетки без дополнительных
составляющих), ополаскиватель и
соль.
Таблетированные моющие
средства не успевают полностью
раствориться при использовании
коротких программ. Для того, чтобы
избежать образование на посуде
осадка из моющего средства,
рекомендуется использовать
таблетки с длинными программами.
Не превышайте указанную
дозировку моющего средства. См.
инструкции на упаковке моющего
средства.
РУССКИЙ
10.3 Что делать, если
необходимо прекратить
использовать
таблетированное моющее
средство
Прежде чем перейти к использованию
моющего средства, соли и
ополаскивателя по отдельности
выполните следующую процедуру.
1. Установите максимальный уровень
смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя
заполнены.
3. Запустите самую короткую
программу, содержащую этап
ополаскивания. Не добавляйте
моющее средство и не загружайте
корзины.
4. Когда программа будет завершена,
скорректируйте уровень жесткости
смягчителя для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку
ополаскивателя.
6. Включите дозатор ополаскивателя.
10.4 Загрузка корзин
•
•
•
•
•
•
•
Используйте прибор только для
мытья принадлежностей,
пригодных для мытья в
посудомоечных машинах.
Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду
(губки, бытовые ткани).
Удалите остатки пищи с посуды.
Размягчите пригоревшие остатки
пищи на посуде.
Загружайте полые предметы
(чашки, стаканы и сковороды)
отверстием вниз.
Убедитесь, что столовые приборы и
тарелки не слиплись. Размещайте
•
•
•
•
41
ложки вперемежку с другими
столовыми приборами.
Проверьте, чтобы стаканы не
соприкасались друг с другом.
Загружайте мелкие предметы в
корзину для столовых приборов.
Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
посуда не двигается.
Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватель
может свободно вращаться.
10.5 Перед запуском
программы
Убедитесь, что:
•
•
•
•
•
•
•
Фильтры очищены и установлены
должным образом.
Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
Разбрызгиватели не засорены.
Посудомоечная машина
заправлена солью и
ополаскивателем (если не
используется таблетированное
моющее средство).
Посуда правильно загружена в
корзины.
Выбранная программа
соответствует типу посуды и
степени ее загрязненности.
Использовано подходящее
количество моющего средства.
10.6 Разгрузка корзин
1. Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из
нижней корзины, потом - из
верхней.
По окончании программы
на стенках и дверце
прибора может оставаться
вода.
42
www.electrolux.com
11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
операций по чистке и
уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Грязные фильтры
засоренность
разбрызгивателей
приводит к ухудшению
качества мойки.
Периодически проверяйте
состояние фильтров и, при
необходимости, проводите
их очистку.
2. Извлеките фильтр (C) из фильтра
(B).
3. Снимите плоский фильтр (A).
11.1 Очистка фильтров
Система фильтров выполнена из 3
деталей.
4. Вымойте фильтры.
C
B
A
1. Поверните фильтр (B) против
часовой стрелки и извлеките его.
5. Убедитесь, что внутри или по
краям отстойника нет остатков
пищи или других загрязнений
загрязнений.
6. Установите плоский фильтр
обратно на место (A). Убедитесь,
что он установлен правильно – под
двумя направляющими.
РУССКИЙ
7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в
плоский фильтр (A). Поверните по
часовой стрелке до щелчка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неверная установка
фильтров может привести
к неудовлетворительным
результатам мойки и
повреждению прибора.
11.2 Чистка верхнего
разбрызгивателя
Рекомендуется производить
регулярную очистку верхнего
разбрызгивателя во избежание
засорения его отверстий.
Засорение отверстий может привести
к неудовлетворительным результатам
мойки.
1. Вытяните верхнюю корзину.
2. Для извлечения разбрызгивателя
из корзины приподнимите его в
направлении, обозначенном
нижней стрелкой, и одновременно
поверните его по часовой стрелке.
43
3. Промойте разбрызгиватель под
струей воды. Для прочистки
отверстий от частиц грязи
воспользуйтесь заостренным
предметом (например,
зубочисткой).
4. Для возврата разбрызгивателя в
корзину нажмите на него вверх в
направлении, обозначенном
нижней стрелкой, и одновременно
поверните его против часовой
стрелки, чтобы он зафиксировался
на своем месте со щелчком.
44
www.electrolux.com
11.3 Очистка наружных
поверхностей
•
•
•
•
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой.
Используйте только нейтральные
моющие средства.
Не используйте абразивные
средства, царапающие губки и
растворители.
11.4 Чистка внутренних
частей
•
Тщательно очистите прибор,
включая резиновый уплотнитель
дверцы, мягкой влажной тряпкой.
•
При регулярном использовании
программ с малой
продолжительностью внутри
прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи. Во
избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать
программы с большой
продолжительностью.
Для обеспечения оптимального
уровня производительности
прибора рекомендуется раз в
месяц использовать
специализированное средство для
очистки посудомоечных машин.
Точно следуйте инструкциям на
упаковке продуктов.
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Перед обращением в авторизованный
сервисный центр убедитесь, что Вы не
можете разрешить проблему
самостоятельно при помощи
информации, приведенной в Таблице.
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код
неисправности.
Большинство возможных
неполадок могут быть устранены
без обращения в авторизованный
сервисный центр.
ВНИМАНИЕ!
Произведенный
ненадлежащим образом
ремонт может
представлять серьезный
риск для безопасности
потребителя. Все
ремонтные работы должны
производиться
квалифицированным
персоналом.
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Прибор не включается.
•
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите
не поврежден.
РУССКИЙ
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Программа не запускает‐ •
ся.
•
•
В прибор не поступает
вода.
На дисплее отображает‐
ся
.
•
•
•
•
•
Прибор не сливает воду.
На дисплее отображает‐
ся
.
•
•
•
•
Сработала система за‐
щиты от перелива.
На дисплее отображает‐
ся
45
•
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмени‐
те ее или дождитесь окончания обратного отсче‐
та.
Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы
внутри смягчителя для воды. Продолжительность
данной процедуры составляет приблизительно 5
минут.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети
не понижено. Для получения сведений об этом
обратитесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга не за‐
сорен.
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и
не передавлен.
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что фильтр сливного шланга не засо‐
рен.
Убедитесь, что внутренняя система фильтрации
не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
.
Во время выполнения
•
цикла прибор останавли‐
вает и возобновляет ра‐
боту чаще обычного.
Это нормально. Так обеспечиваются оптималь‐
ные результаты мойки и экономия электроэнер‐
гии.
Программа выполняется
слишком долго.
•
Для уменьшения времени программы выберите
режим TimeManager.
•
Если выбран режим «Отсрочка пуска», отмените
его или дождитесь окончания обратного отсчета.
Значение оставшегося
•
до окончания цикла вре‐
мени увеличивается, а
затем резко уменьшается
перед самым окончанием
программы.
Это не является неисправностью. Прибор рабо‐
тает надлежащим образом.
46
www.electrolux.com
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Режимы программы при‐
ходится задавать заново
при каждом использова‐
нии прибора.
•
Для сохранения любимого сочетания настроек
воспользуйтесь режимом MyFavourite.
Имеется небольшая
утечка со стороны двер‐
цы прибора.
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).
Дверца прибора находится не по центру внутрен‐
ней камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если
подобная регулировка доступна).
Дверца прибора закры‐
вается с трудом.
•
•
•
Изнутри прибора доно‐
сится дребезжание или
стук.
•
Работа прибора приво‐
дит к срабатыванию
электропредохранителя.
•
•
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).
Столовые приборы частично выступают за пред‐
елы корзин.
Столовые приборы размещены в корзинах ненад‐
лежащим образом. Сверяйтесь с брошюрой, опи‐
сывающей загрузку корзин.
Убедитесь, что разбрызгиватели свободно вра‐
щаются.
Создаваемая одновременной работой ряда при‐
боров нагрузка превышает допустимую. Проверь‐
те значение разрешенной нагрузки розетки и мак‐
симальную нагрузку счетчика, или выключите
один из работающих приборов.
Повреждение в электрической цепи внутри при‐
бора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
Проверив прибор, выключите и
включите прибор. Если неисправность
появится снова, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Если коды неисправности не описаны
в таблице, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
РУССКИЙ
47
12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Неудовлетворительные
результаты мойки.
•
•
•
Неудовлетворительные
результаты сушки.
•
•
•
•
•
Имеются белесые потеки
или синеватый налет на
стеклянной посуде и та‐
релках.
•
•
Имеются пятна и потеки на •
стекле и посуде.
•
Посуда остается влажной.
•
•
•
•
•
•
См. Главы «Ежедневное использование»,
«Указания и рекомендации» и брошюру, опи‐
сывающую загрузку корзин.
Используйте программы более интенсивной
мойки.
Произведите очистку разбрызгивателя и фильт‐
ра. См. Главу «Уход и очистка».
Столовые приборы слишком долго находились
в закрытом приборе.
Ополаскиватель отсутствует, или дозировка
ополаскивателя слишком мала. Установите бо‐
лее высокую дозировку ополаскивателя.
Возможно, предметы из пластика потребуется
вытереть полотенцем.
Для оптимальных результатов сушки включите
режим XtraDry.
Рекомендуется постоянно использовать опола‐
скиватель – даже в сочетании с таблетирован‐
ным моющим средством.
Слишком большое количество выдаваемого
ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора
ополаскивателя.
Было добавлено слишком большое количество
моющего средства.
Недостаточное количество выдаваемого опола‐
скивателя. Повысьте уровень дозатора опола‐
скивателя.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Для оптимальных результатов сушки включите
режим XtraDry.
В программе отсутствует этап сушки, или в ней
предусмотрен этап сушки при низкой темпера‐
туре.
Дозатор ополаскивателя пуст.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Причиной может быть качество таблетирован‐
ного моющего средства. Попробуйте таблетки
другого производителя или включите дозатор
ополаскивателя и используйте ополаскиватель
одновременно с таблетированным моющим
средством.
Откройте дверцу машины, оставьте ее приот‐
крытой и подождите некоторое время, прежде
чем доставать столовую посуду.
48
www.electrolux.com
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Внутри прибора имеется
влага.
•
Это не является признаком неисправности при‐
бора. Данное явление вызвано содержащейся в
воздухе влагой, которая конденсируется на
стенках.
Необычно сильное пеноо‐
бразование в ходе мойки.
•
Используйте только моющие средства для посу‐
домоечных машин.
Имеется утечка ополаскивателя из дозатора
ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
На столовых приборах
имеются следы ржавчины.
•
•
•
По окончании программы в •
дозаторе находятся остат‐
ки моющего средства.
•
•
В воде, используемой для мойки, слишком вы‐
соко содержание солей. См. Главу «Смягчи‐
тель для воды».
Столовые приборы из серебра и нержавеющей
стали оказались рядом друг с другом. Избегай‐
те ситуаций, в которых изделия из серебра и не‐
ржавеющей стали могли бы оказаться рядом
друг с другом.
Таблетированное моющее средство застряло в
дозаторе и не было полностью вымыто водой.
Моющее средство вымывается из дозатора не‐
полностью. Убедитесь, что разбрызгиватель не
засорен и не заблокирован.
Убедитесь, что изделия в корзинах не препят‐
ствуют открыванию крышки дозатора моющего
средства.
Внутри прибора присут‐
ствует неприятный запах.
•
См. «Чистка внутренних частей».
На столовых приборах,
внутренней камере и внут‐
ренней стороне дверцы
имеется известковый на‐
лет.
•
См. Главу «Смягчитель для воды».
Сколы, обесцвечивание
или помутнение столовых
приборов.
•
Мойте в приборе только посуду, пригодную для
мытья в посудомоечных машинах.
Будьте внимательны при загрузке и разгрузке
корзины. Сверяйтесь с брошюрой, описываю‐
щей загрузку корзин.
Деликатные предметы укладывайте в верхнюю
корзину.
•
•
РУССКИЙ
49
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина /высота / глубина (мм) 596 / 818-898 / 550
Подключение к электро‐
сети 1)
Напряжение (В)
200 - 240
Частота (Гц)
50 / 60
Давление в водопровод‐
ной сети
бар (минимум и максимум)
0.5 - 8
МПа (минимум и максимум)
0.05 - 0.8
Водоснабжение
Холодная или горячая вода 2) макс. 60°C
Вместимость
Комплектов посуды
15
Потребляемая мощность
При оставлении во включен‐
ном состоянии (Вт)
5.0
Потребляемая мощность
В отключенном состоянии (Вт) 0.10
1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник
энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к
водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
50
www.electrolux.com
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Италия С.п.А.
Виале Европа, 63, 20020 Соларо (MИ),
Италия
УКРАЇНСЬКА
51
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....................................................................52
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 53
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 55
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 55
5. ПРОГРАМИ......................................................................................................56
6. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................58
7. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 61
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 62
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................63
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 65
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ................................................................................... 67
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................69
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ..............................................................................74
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
52
1.
www.electrolux.com
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями й особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після проведення інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках; на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових
приміщень.
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
Робочий тиск води (мінімальний і максимальний)
має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
53
Дотримуйтеся максимального значення кількості
комплектів посуду 15.
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
Ножі та інші гострі прибори потрібно класти до
кошика для столових приборів гострим кінцем
донизу або горизонтально.
Щоб не перечепитися через дверцята приладу, не
залишайте їх відкритими без нагляду.
Перед початком ремонту прилад треба від’єднати
від електромережі, знявши запобіжник або
витягнувши шнур живлення з розетки.
Не використовуйте водяні розпилювачі або пару,
щоб почистити прилад.
Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).
Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів, що
постачається. Повторно використовувати набір
старих шлангів не можна.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 0°C.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Переконайтеся, що конструкції, під
якими і біля яких установлений
прилад, є стійкими й безпечними.
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
54
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
Лише для Великобританії та
Ірландії. Прилад має електричну
вилку 13 А. Якщо необхідно
замінити запобіжник в електричній
вилці, використовуйте запобіжник:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Підключення до
водопроводу
•
•
•
•
Стежте за тим, щоб не пошкодити
водяні шланги.
Перш ніж підключити прилад до
нових труб або до труб, які
впродовж тривалого часу не
використовувалися, зачекайте, поки
потік води стане прозорим.
При першому користуванні
приладом переконайтеся у
відсутності протікання.
Наливний шланг оснащено
запобіжним клапаном та каналом із
кабелем живлення.
•
У разі пошкодження наливного
шланга негайно вийміть
штепсельну вилку з розетки. Для
заміни наливного шланга
звертайтеся до авторизованого
сервісного центру.
2.4 Користування
•
•
•
•
•
•
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Миючі засоби для посудомийної
машини є небезпечними.
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці миючого
засобу.
Не пийте воду із приладу, а також
не грайтеся цією водою.
Не виймайте посуд із приладу до
завершення програми. На посуді
може залишатися миючий засіб.
Із приладу може вийти гаряча пара,
якщо відчинити дверцята під час
виконання програми.
Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих
речовинах, усередину приладу,
поряд із ним або на нього.
2.5 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Висока напруга.
УКРАЇНСЬКА
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Верхній розпилювач
Середній розпилювач
Нижній розпилювач
Фільтри
Табличка з технічними даними
Контейнер для солі
Вентиляційний отвір
7
8
9
10
11
12
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor – це функція, яка
проектує світло на підлогу під
приладом.
•
•
5
6
4
Дозатор ополіскувача
Дозатор миючого засобу
Нижній кошик
Верхній кошик
Ящик для столових приборів
Коли виконання програми
завершено, з’являється зелене
світло.
У разі несправності приладу
червоне світло починає мигтіти.
Після запуску програми з’являється
червоне світло, яке продовжує
світитися протягом усього часу її
виконання.
Beam-on-Floor згасає, якщо
прилад вимкнено.
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
1 Кнопка ввімкнення/вимкнення
2
3
4
5
6
7
2 Дисплей
8
9
55
56
www.electrolux.com
3
4
5
6
Кнопка Delay
Кнопка Program
Кнопка MyFavourite
Кнопка TimeManager
7 Кнопка XtraDry
8 Кнопка Reset
9 Індикатори
4.1 Індикатори
Індикатор
Опис
Індикатор рівня солі. Коли виконується програма, індикатор не
світиться.
Індикатор рівня ополіскувача. Коли виконується програма, індика‐
тор не світиться.
5. ПРОГРАМИ
Програма
Ступінь забруд‐ Фази програми
нення
Тип завантажен‐
ня
Функції
P1
•
1)
Середній сту‐
пінь забруд‐
нення
Посуд і столові
прибори
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 50°C
Ополіскування
Сушіння
•
TimeManager
•
XtraDry
•
•
Все
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 45°C – 70°C
Ополіскування
Сушіння
•
XtraDry
•
Різний ступінь
забруднення
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 50°C і 65°C
Ополіскування
Сушіння
•
TimeManager
•
XtraDry
Сильне за‐
бруднення
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 70°C
Ополіскування
Сушіння
•
TimeManager
•
XtraDry
•
P2
P3
P4
2)
3)
4)
•
•
•
УКРАЇНСЬКА
Програма
Ступінь забруд‐ Фази програми
нення
Тип завантажен‐
ня
Функції
P5
•
•
P6
5)
•
•
Середнє або
•
незначне за‐
•
бруднення
•
Тонкий фаян‐
совий або по‐
рцеляновий
посуд, скляний
посуд
Миття 45°C
Ополіскування
Сушіння
•
XtraDry
Свіже забруд‐ •
нення
•
Посуд і столові
прибори
Миття 60°C
Ополіскування
•
XtraDry
57
1) Ця програма забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії при
митті посуду і столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна
програма для дослідницьких установ).
2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення та кількість посуду в кошиках.
Він автоматично регулює температуру й об’єм води, рівень споживання електроенергії
та тривалість програми.
3) За допомогою цієї програми можна мити посуд із різним ступенем забруднення. Ду‐
же сильно забруднений посуд ставте в нижній кошик, а посуд із середнім ступенем за‐
бруднення – у верхній кошик. Тиск і температура води в нижньому кошику вищі, ніж у
верхньому.
4) З міркувань гігієни ця програма виконує ополіскування за високої температури. Під
час фази полоскання впродовж принаймні 10 хвилин підтримується температура 70°C.
5) За допомогою цієї програми можна мити посуд зі свіжим забрудненням. Вона забез‐
печує добрі результати миття за короткий час.
5.1 Показники споживання
Споживання во‐
ди
(л)
Споживання
електроенергії
(кВт-год)
Тривалість
(хв.)
P1
11
0.961
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
Програма 1)
58
www.electrolux.com
Споживання во‐
ди
(л)
Споживання
електроенергії
(кВт-год)
Тривалість
(хв.)
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
10
0.9
30
Програма 1)
1) Показники залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електроме‐
режі, вибраних функцій і кількості посуду.
5.2 Інформація для
дослідницьких установ
Для отримання необхідної інформації
щодо тестових процедур зверніться за
адресою електронної пошти:
info.test@dishwasher-production.com
Вкажіть номер виробу (PNC),
зазначений на табличці.
6. НАЛАШТУВАННЯ
6.1 Режим вибору програм і
режим користувача
Коли прилад знаходиться в режимі
вибору програм, можна встановити
програму та увійти в режим
користувача.
В режимі користувача можна
змінити такі налаштування:
• рівень пом’якшувача води
відповідно до жорсткості води;
• активація та деактивація звукового
сигналу після завершення
програми;
• активація або деактивація дозатора
ополіскувача;
• рівень ополіскувача відповідно до
необхідного дозування;
Налаштування збережуться до
наступного внесення вами змін.
Встановлення режиму вибору
програм
Прилад знаходиться в режимі вибору
програм, якщо на дисплеї
відображається номер програми P1.
Зазвичай при ввімкненні приладу він
знаходиться в режимі вибору програм.
В іншому разі можливо встановити
режим вибору програм таким чином.
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програм.
6.2 Пом’якшувач води
Пом’якшувач води видаляє з води
мінеральні речовини, які погіршують
якість миття та скорочують термін
експлуатації приладу.
Чим вищий вміст мінеральних
речовин, тим жорсткіша вода.
Жорсткість води вимірюється шкалою
еквівалентів.
Пристрій для пом'якшення води
необхідно настроїти відповідно до
жорсткості води у вашому регіоні. Щоб
дізнатися про рівень жорсткості води у
своєму регіоні, зверніться до місцевого
органу водопостачання. Важливо
налаштувати правильний рівень
пом’якшувача води, щоб забезпечити
якісні результати миття.
УКРАЇНСЬКА
59
Жорсткість води
Німецькі гра‐
дуси (°dH)
Французькі
градуси (°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Рівень пом’як‐
шувача води
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводські налаштування.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.
Якщо ви застосовуєте комбіновані
таблетовані миючі засоби, що містять
сіль, та жорсткість вашої води менше
ніж 21°dH, ви можете встановити
найнижчий рівень пом’якшувача води.
Він деактивує індикатор додавання
солі.
Якщо ви застосовуєте стандартний
миючий засіб або комбінований
таблетований миючий засіб без
солі, встановіть належний рівень
жорсткості води, щоб індикатор
додавання солі залишався
активним.
Встановлення рівня пристрою
для пом’якшення води
Прилад має бути в режимі вибору
програм.
1. Для того щоб увійти в режим
користувача, одночасно натисніть і
утримуйте
і
, доки індикатори
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.
2. Натисніть
.
,
та
•
Індикатори
згаснуть.
•
Індикатор
продовжує
блимати.
На дисплеї відобразиться
поточне налаштування:
•
напр.,
= рівень 5.
3. Натискайте
знов і знов, щоб
змінити налаштування.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
6.3 Дозатор ополіскувача
Завдяки ополіскувачу на посуді після
висихання не залишаються смуги та
плями.
Ополіскувач автоматично
вивільняється під час фази
ополіскування при високій
температурі.
Можна вибрати кількість ополіскувача,
що використовується, між рівнем 1
(мінімальна кількість) і рівнем 6
(максимальна кількість). Рівень 0
деактивує вивільнення ополіскувача,
вимикаючи дозатор ополіскувача.
60
www.electrolux.com
Заводське налаштування: рівень 4.
Встановлення рівня
ополіскувача
Прилад має бути в режимі вибору
програм.
1. Для того щоб увійти в режим
користувача, одночасно натисніть і
і
утримуйте
, доки індикатори
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.
2. Натисніть
.
,
та
•
Індикатори
згаснуть.
•
Індикатор
продовжує
блимати.
На дисплеї відобразиться
поточне налаштування:
•
напр.,
= рівень 4.
– Рівень ополіскувача
становить від 0A до 6A.
– Рівень 0 = ополіскувач не
вивільняється.
3. Натискайте
знов і знов, щоб
змінити налаштування.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
6.4 Повідомлення про низький
рівень ополіскувача
Коли контейнер ополіскувача
порожній, активується відповідний
індикатор, який повідомляє про
необхідність поповнити запаси
ополіскувача. Якщо ви використовуєте
багатофункціональний таблетований
мийний засіб, що містить речовини для
ополіскування, а ефективність сушіння
є задовільною, ви можете вимкнути
повідомлення про необхідність
поповнення ополіскувача. Однак для
підвищення ефективності сушіння
рекомендується завжди
використовувати ополіскувач.
Якщо ви використовуєте стандартний
мийний засіб або
багатофункціональний таблетований
мийний засіб без ополіскувача,
увімкніть повідомлення для того, щоб
індикатор рівня ополіскувача
залишався активним.
Вимкнення дозатора
ополіскувача
Прилад має бути в режимі вибору
програм.
1. Для того щоб увійти в режим
користувача, одночасно натисніть і
утримуйте
і
, доки індикатори
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.
2. Натисніть
.
•
Індикатори
згаснуть.
•
Індикатор
продовжує
блимати.
На дисплеї відобразиться
•
,
та
поточне налаштування:
=
дозатор ополіскувача увімкнено
(заводське налаштування).
3. Натисніть
, щоб змінити
налаштування.
= дозатор ополіскувача вимкнено.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
6.5 MyFavourite
За допомогою цієї функції можна
вибрати та запам’ятати програму, яка
часто використовується.
Можна зберегти лише одну програму.
Нове налаштування скасовує
попереднє.
Збереження програми
MyFavourite
1. Оберіть програму, яку необхідно
зберегти в пам’яті
Також можна обрати відповідні функції
разом із програмою.
УКРАЇНСЬКА
2. Натисніть і утримуйте кнопку
,
доки не почне постійно світитися
відповідний індикатор.
Встановлення програми
MyFavourite
Натисніть
.
• Починає світитися індикатор
MyFavourite.
• На дисплеї відобразяться номер
і тривалість програми.
• Якщо функції були збережені
разом з програмою,
загоряються індикатори,
пов’язані з функцією.
6.6 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у разі збоїв у
роботі приладу. Ці звукові сигнали не
можна деактивувати.
61
1. Для того щоб увійти в режим
користувача, одночасно натисніть і
утримуйте
і
, доки індикатори
,
,
і
не почнуть
блимати, а на дисплеї не буде
нічого відображатися.
2. Натисніть
•
Індикатори
згаснуть.
•
продовжує
Індикатор
блимати.
На дисплеї відобразиться
•
,
та
поточне налаштування:
=
Звуковий сигнал вимкнено;
3. Натисніть
, щоб змінити
налаштування.
= Звуковий сигнал увімкнено.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.
Звуковий сигнал також лунає, коли
завершується виконання програми. За
промовчанням цей звуковий сигнал
вимкнений, проте його можна
ввімкнути.
Активація звукового сигналу
після завершення програми
Прилад має бути в режимі вибору
програм.
7. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити
програму, слід увімкнути
необхідні функції.
Не можна вмикати чи
вимикати функції у процесі
виконання програми.
Не всі функції сумісні одна
з одною. Якщо обрані
несумісні функції, прилад
автоматично вимкне одну
або декілька з них.
Горітимуть лише
індикатори ввімкнених
функцій.
7.1 XtraDry
Увімкніть цю функцію для того, щоб
підвищити ефективність сушіння.
Використання цієї функції може
вплинути на тривалість деяких
програм, рівень споживання води й
останню температуру ополіскування.
Функція XtraDry не є постійною та
повинна бути активована при кожному
циклі.
Активація XtraDry
Натисніть
індикатор.
. Засвітиться відповідний
62
www.electrolux.com
7.2 TimeManager
Ця функція також підвищує тиск і
температуру води. Фази миття та
сушіння скорочуються.
Загальна тривалість виконання
програми зменшується приблизно на
50 %.
Результати миття будуть такими
самими, як і в нормальному режимі
роботи програми. Результати сушіння
можуть погіршитися.
Активація TimeManager
Натисніть
. Засвітиться відповідний
індикатор.
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відобразиться оновлена
тривалість програми.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Перевірте, чи поточний рівень
пом’якшувача води відповідає
жорсткості води вашого
водопостачальника. Якщо ні,
налаштуйте рівень приладу для
пом’якшення води.
2. Покладіть сіль у контейнер для
солі.
3. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. Запустіть програму, щоб видалити
будь-які залишки обробки, які все
ще можуть залишатися в приладі.
Не застосовуйте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.
При запуску програми може
знадобитися до 5 хвилин для
перезарядження смоли у пристрої для
пом’якшення води. Може виникнути
враження, що прилад не працює.
Програма миття запуститься лише
після завершення цієї процедури. Така
процедура періодично
повторюватиметься.
Заповнення контейнера для
солі
1. Поверніть кришечку контейнера
для солі проти годинникової
стрілки і зніміть її.
2. Налийте 1 літр води в контейнер
для солі (лише в перший раз).
3. Заповніть контейнер сіллю для
посудомийної машини.
4. Приберіть сіль із поверхні навколо
отвору контейнера для солі.
8.1 Контейнер для солі
УВАГА
Використовуйте тільки
спеціальну сіль для
посудомийних машин.
Сіль використовується для
заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Це забезпечує
добрі результати миття при
щоденному користуванні.
5. Закрийте контейнер для солі,
повернувши кришечку за
годинниковою стрілкою.
УКРАЇНСЬКА
Вода й сіль можуть
перелитися з контейнера
для солі під час
наповнення. Існує ризик
корозії. Щоб запобігти
цьому, запустіть програму
після наповнення
контейнера для солі.
8.2 Заповнення дозатора
ополіскувача
A
B
C
УВАГА
Користуйтеся лише
спеціальними
ополіскувачами для
посудомийних машин.
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
Переконайтеся, що прилад
переведено в режим вибору програми.
• Якщо світиться індикатор солі,
наповніть сіллю контейнер для
солі.
• Якщо індикатор ополіскувача
світиться, наповніть дозатор
ополіскувача.
3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб.
5. Встановіть і запустіть програму, що
відповідає типу посуду та ступеню
його забруднення.
63
1. Відкрийте кришку (C).
2. Наливайте ополіскувач у дозатор
(B) до позначки «MAX».
3. Для запобігання надмірному
утворенню піни видаліть пролитий
ополіскувач вологопоглинаючою
ганчіркою.
4. Закрийте кришку. Переконайтеся в
тому, що кришка зафіксована на
місці.
Наливайте ополіскувач у
дозатор, доки індикатор (A)
не стане прозорим.
Якщо ви використовуєте
багатофункціональний
таблетований мийний
засіб, а ефективність
сушіння є задовільною,
індикатор рівня
ополіскувача можна
вимкнути.
Для підвищення
ефективності сушіння
також рекомендується
завжди використовувати
ополіскувач у поєднанні з
багатофункціональним
таблетованим мийним
засобом, що містить
речовини для
ополіскування.
64
www.electrolux.com
9.1 Користування миючим
засобом
A
B
C
УВАГА
Використовуйте тільки
спеціальний миючий засіб
для посудомийних машин.
1. Натисніть кнопку розблокування
(A), щоб відкрити кришку (C).
2. Помістіть порошкоподібний або
таблетований миючий засіб у
відділення (B).
3. Якщо програма передбачає фазу
попереднього миття, помістіть
невелику кількість миючого засобу
на внутрішню частину дверцят
приладу.
4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кришка зафіксована на місці.
9.2 Встановлення і запуск
програми
Функція Auto Off
З метою зменшення споживання
електроенергії ця функція
автоматично вимикає прилад, коли він
не працює.
Функція вмикається в таких випадках.
• Через 5 хвилин після завершення
програми.
• Через 5 хвилин, якщо програма не
запустилася.
Запуск програми
1. Тримайте дверцята приладу
відчиненими.
2. Для того щоб увімкнути прилад,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення. Переконайтеся, що
прилад переведено в режим
вибору програми.
3. Натискайте
, доки на дисплеї не
відобразиться номер потрібної
програми. Номер програми буде
відображатися приблизно
3 секунди, після чого
відобразиться тривалість
програми.
• Щоб вибрати програму
MyFavourite, натисніть
.
– Загоряться індикатори
відповідних функцій
програми MyFavourite.
4. Налаштуйте відповідні функції.
5. Зачиніть дверцята приладу, щоб
запустити програму.
Запуск програми з
відкладеним запуском
1. Виберіть програму.
2. Натискайте кнопку
, доки на
дисплеї не відобразиться
потрібний час відкладеного запуску
(від 1 до 24 годин).
Увімкнеться індикатор відкладеного
запуску.
3. Закрийте дверцята приладу, щоб
почати зворотний відлік.
Під час роботи зворотного відліку
можна збільшити час відкладеного
запуску, але змінити вибрану програму
та функції неможливо.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
Відчинення дверцят під час
роботи приладу
Якщо відкрити дверцята під час
виконання програми, прилад
зупиняється. Це може вплинути на
рівень споживання електроенергії та
УКРАЇНСЬКА
тривалість програми. Після закриття
дверцят прилад поновить роботу
програми з того моменту, коли її було
перервано.
Поточна програма
завершиться, якщо
дверцята відкриті більше,
ніж 30 секунд під час фази
сушіння.
Скасування відкладеного
запуску під час зворотного
відліку
У разі скасування відкладеного
запуску необхідно повторно вибрати
програму й функції.
65
Скасування програми
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програми.
Перш ніж нова програма запуститься,
переконайтеся в тому, що в дозаторі є
миючий засіб.
Завершення програми
Прилад автоматично вимикається,
коли програму завершено й дверцята
відкрито.
Закрийте водопровідний кран.
Натисніть і утримуйте кнопку Reset,
доки прилад не перейде в режим
вибору програм.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Загальна інформація
Поради щодо забезпечення
оптимальних результатів чищення та
сушіння при щоденному використанні
та захист навколишнього середовища.
•
•
•
•
•
Видаліть із посуду великі рештки
їжі.
Не потрібно попередньо
ополіскувати посуд вручну. При
потребі використовуйте програму
попереднього миття (за наявності)
або виберіть програму з фазою
попереднього миття.
Завжди використовуйте весь
простір кошиків.
При завантаженні приладу
упевніться, що вода з розпилювача
зможе досягти всіх поверхонь
посуду. Переконайтеся, що
предмети не торкаються один
одного й не перекриваються.
Можна використовувати миючий
засіб для посудомийних машин,
ополіскувач і сіль окремо або
застосувати багатофункціональний
таблетований миючий засіб
(наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в
•
1»). Дотримуйтеся вказаних на
пакуванні інструкцій.
Виберіть програму, що відповідає
типу посуду й ступеню його
забруднення. Програма ECO
забезпечує найефективніше
споживання води й електроенергії
при митті посуду й столових
приборів із середнім ступенем
забруднення.
10.2 Використання солі,
ополіскувача та миючого
засобу
•
•
Використовуйте сіль, ополіскувач і
миючий засіб, призначені лише для
посудомийних машин. Інші засоби
можуть пошкодити прилад.
Багатофункціональний
таблетований миючий засіб
зазвичай підходить для місцевостей
із значенням жорсткості води до
21 °dH. У місцевостях із жорсткістю
води, що перевищує цей рівень,
ополіскувач і сіль повинні
використовуватися як додаток до
багатофункціональних
таблетованих миючих засобів.
66
www.electrolux.com
•
•
Однак, у місцевостях із жорсткою та
дуже жорсткою водою для
оптимальних результатів чищення
та сушіння рекомендується
застосовувати простий миючий
засіб (порошок, гель, таблетований
миючий засіб без додаткових
функцій), ополіскувач і сіль окремо.
Таблетований миючий засіб не
розчинюється повністю, якщо
використовуються короткі програми.
Щоб запобігти утворенню залишків
миючого засобу на столовому
посуді, рекомендується
використовувати таблетовані
засоби для тривалих програм.
Використовуйте мінімально
необхідну кількість миючого засобу.
Див. інструкції на упаковці миючого
засобу.
10.3 Що робити, якщо
потрібно припинити
використання комбінованого
таблетованого миючого
засобу
Перш ніж розпочинати використання
миючого засобу, солі та ополіскувача
окремо, виконайте наступну
процедуру.
1. Установіть найвищий рівень
пом’якшувача води.
2. Переконайтеся в тому, що
контейнер для солі та дозатор
ополіскувача заповнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з
фазою ополіскування. Не
додавайте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.
4. Коли програму буде завершено,
скоригуйте рівень пристрою для
пом'якшення води з урахуванням
жорсткості води у вашому регіоні.
5. Відрегулюйте дозування
ополіскувача.
6. Увімкніть дозатор ополіскувача.
10.4 Завантаження посуду в
кошики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено лише для миття
посуду, що підходить для
посудомийних машин.
Забороняється мити в
посудомийній машині вироби з
дерева, рогу, алюмінію, олова й
міді.
Забороняється класти в прилад
речі, що вбирають вологу (губки,
ганчірки).
Видаліть із посуду рештки їжі.
Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі
на посуді.
Предмети, що мають заглиблення
(напр., чашки, склянки та миски),
ставте отвором донизу.
Подбайте, щоб столові прибори і
посуд не злипалися. Кладіть ложки
серед інших гострих приборів.
Подбайте про те, щоб склянки не
стикалися з іншими склянками.
Маленькі предмети кладіть у кошик
для столових приборів.
Легкі предмети кладіть у верхній
кошик. Подбайте про те, щоб
предмети не рухалися.
Перед запуском програми
переконайтеся, що розпилювачі
можуть вільно обертатися.
10.5 Перед запуском
програми
Переконайтеся, що:
•
•
•
•
•
•
•
Фільтри очищені та правильно
встановлені.
Кришка контейнера для солі щільно
закрита.
Розпилювачі не забиті.
Наявні сіль і ополіскувач для
посудомийних машин (якщо лише
не використовуються комбіновані
таблетовані миючі засоби).
Посуд у кошиках розташований
правильно.
Програма відповідає типу
завантаження та ступеню
забруднення.
Використовується правильна
кількість миючого засобу.
УКРАЇНСЬКА
10.6 Витягання посуду з
кошиків
1. Дайте посуду охолонути, перш ніж
виймати його з приладу. Гарячий
посуд можна легко пошкодити.
2. Вийміть посуд спершу з нижнього,
а потім з верхнього кошика.
Після завершення
програми по боках і на
дверцятах приладу може
залишатися вода.
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати
технічне обслуговування,
вимкніть прилад і витягніть
вилку з розетки.
Брудні фільтри і забиті
розпилювачі понижують
результати миття.
Регулярно перевіряйте їх і
чистіть за необхідності.
11.1 Чищення фільтрів
Фільтрувальна система складається з
трьох частин.
2. Вийміть фільтр (C) із фільтру (B).
3. Вийміть плаский фільтр (A).
C
B
A
1. Поверніть фільтр (B) проти
годинникової стрілки та зніміть
його.
4. Промийте фільтри.
67
68
www.electrolux.com
5. Переконайтеся, що всередині
відстійника або по його краях
немає залишків їжі або
забруднення.
6. Встановіть плаский фільтр (A) на
місце. Переконайтеся, що він
розташований належним чином під
2 напрямними.
Засмічення отворів може призвести до
незадовільних результатів миття.
7. Знову зберіть фільтри (B) та (C).
8. Встановіть фільтр (B) у плаский
фільтр (A). Поверніть за
годинниковою стрілкою до фіксації.
3. Вимийте розпилювач під
проточною водою. Використовуйте
тонкий гострий предмет,
наприклад зубочистку, щоб
видалити з отворів частки
забруднень.
УВАГА
Неправильне
встановлення фільтрів
може призвести до
незадовільних результатів
миття й пошкодження
приладу.
11.2 Чищення верхнього
розпилювача
Рекомендується регулярно чистити
верхній розпилювач для того, щоб
уникнути засмічення отворів.
1. Витягніть верхній кошик.
2. Для того щоб від’єднати
розпилювач від кошика, натисніть
на верхню частину розпилювача в
напрямку, указаному нижньої
стрілкою, і одночасно поверніть за
годинниковою стрілкою.
4. Для того щоб знову під’єднати
розпилювач до кошика, натисніть
на верхню частину розпилювача в
напрямку, указаному нижньої
стрілкою, і одночасно поверніть
проти годинникової стрілки, доки
він не зафіксується на місці.
УКРАЇНСЬКА
69
11.4 Чищення всередині
•
•
11.3 Чищення зовнішніх
поверхонь
•
•
•
Очищуйте прилад м’якою вологою
тканиною.
Застосовуйте лише нейтральні
миючі засоби.
Не застосовуйте абразивні
продукти, абразивні серветки чи
розчинники.
•
М’якою вологою ганчіркою
обережно почистіть прилад і гумову
прокладку дверцят.
Якщо регулярно використовуються
короткотривалі програми, всередині
приладу можуть залишатися
відкладення жиру та накип. Щоб
уникнути цього, рекомендується
принаймні двічі на місяць
виконувати довготривалі програми.
Для підтримання оптимальної
роботи приладу рекомендується
один раз на місяць використовувати
спеціальний засіб для чищення
посудомийних машин.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці продукту.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або
зупиняється під час роботи. Перш ніж
звертатися до уповноваженого
сервісного центру, ознайомтесь з
інформацією в таблиці та спробуйте
вирішити проблему самостійно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виконаний неналежним
чином ремонт може
призвести до серйозного
ризику для безпеки
користувача. Будь-який
ремонт повинен
здійснюватись
кваліфікованими
спеціалістами.
При виникненні деяких проблем на
дисплеї з’являється код
попередження.
Більшість проблем, що виникають,
можуть бути вирішені без
необхідності звернення в
авторизований сервісний центр.
Проблема або код по‐
передження
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Прилад не вмикається.
•
•
Переконайтеся, що вилку вставлено в розетку.
Переконайтеся, що всі запобіжники справні.
70
www.electrolux.com
Проблема або код по‐
передження
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Програма не запускаєть‐
ся.
•
•
•
Прилад не заповнюється
водою.
На дисплеї з’являється
•
•
.
•
•
•
Вода не зливається з
пристрою.
На дисплеї з’являється
.
•
•
•
•
Працює пристрій, який
запобігає переливанню
води.
На дисплеї з’являється
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу за‐
криті.
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте
його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.
Розпочалося заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Ця процедура триває приблиз‐
но 5 хвилин.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран
відкрито.
Переконайтеся, що тиск води не є занадто низь‐
ким. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до
місцевої водопровідної служби.
Переконайтеся, що водопровідний кран не засмі‐
чений.
Переконайтеся, що фільтр у шлангу подачі води
не засмічений.
Переконайтеся, що шланг подачі води не має пе‐
регинів.
Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.
Переконайтеся, що фільтр у зливному шлангу не
засмічено.
Переконайтеся, що внутрішню систему фільтрації
не засмічено.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг не пе‐
ретиснутий і не перекручений.
•
Закрийте водопровідний кран і зверніться до упо‐
вноваженого сервісного центру.
•
Це нормально. Це забезпечує оптимальні резуль‐
тати миття та заощаджує електроенергію.
Програма триває занадто •
довго.
Оберіть функцію TimeManager, щоб скоротити час
виконання програми.
.
Прилад зупиняється та
знову запускається де‐
кілька разів під час робо‐
ти.
•
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте
його або зачекайте завершення зворотного відлі‐
ку.
УКРАЇНСЬКА
71
Проблема або код по‐
передження
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Час, що залишився, на
дисплеї збільшується та
перескакує майже до за‐
вершення програми.
•
Це не є несправністю. Прилад працює правильно.
Опції програми потрібно
встановлювати знову
кожного разу.
•
Для збереження улюбленого налаштування вико‐
ристовуйте опцію MyFavourite.
Невелике протікання з
дверцят приладу.
•
Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте
регульовані ніжки (якщо застосовується).
Дверцята приладу не розташовані по центру баку.
Відрегулюйте задні ніжки (якщо застосовується).
Дверцята приладу важко
закривати.
•
•
•
Звуки стуку/ударів з сере‐ •
дини приладу.
•
Прилад викликає спраць‐ •
овування автоматичного
запобіжника.
•
Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте
регульовані ніжки (якщо застосовується).
Частини посуду виступають з кошиків.
Посуд не розміщено належним чином в кошиках.
Зверніться до буклету щодо завантаження коши‐
ків.
Переконайтеся, що розпилювачі можуть вільно
обертатися.
Сили струму недостатньо для одночасного жи‐
влення усіх приладів, що використовуються. Пе‐
ревірте силу току в розетці та потужність лічиль‐
ника або вимкніть один із приладів, що використо‐
вуються.
Внутрішня електрична несправність приладу.
Зверніться до сервісного центру.
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.
Після перевірки вимкніть і увімкніть
прилад. Якщо проблема виникає
знову, зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок,
зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
72
www.electrolux.com
12.1 Результати миття та сушіння є незадовільними
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Незадовільні результати
миття.
•
•
•
Незадовільні результати
сушіння.
•
•
•
•
•
Див. розділи «Щоденне користування», «По‐
ради і рекомендації» та буклет щодо заванта‐
ження кошиків.
Використовуйте більш інтенсивні програми мит‐
тя.
Очистьте насадки розпилювача та фільтр.
Див. розділ «Догляд і очищення».
Посуд залишався занадто довго всередині за‐
критого приладу.
Ополіскувач закінчився або надходить у недо‐
статньому обсязі. Установіть вищий рівень доза‐
тора ополіскувача.
Пластмасові вироби, можливо, потрібно буде
витерти рушником.
Для найбільш ефективного сушіння активуйте
функцію XtraDry.
Рекомендується завжди використовувати ополі‐
скувач, навіть якщо одночасно застосовується
багатофункціональний таблетований мийний за‐
сіб.
На склянках та іншому пос‐ •
уді утворюються смуги бі‐
луватого кольору або си‐
•
нюватий наліт.
Завелике дозування ополіскувача. Зменште рі‐
вень ополіскувача.
Забагато мийного засобу.
Плями та сліди від води на •
склянках та іншому посуді.
•
Недостатнє дозування ополіскувача. Збільште
рівень ополіскувача.
Проблему може бути спричинено якістю ополі‐
скувача.
УКРАЇНСЬКА
73
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Посуд вологий.
•
•
•
•
•
•
Усередині приладу є вол‐
ога.
Для найбільш ефективного сушіння активуйте
функцію XtraDry.
Програма не включає фазу сушіння, або для
фази сушіння встановлено низьку температуру.
Дозатор ополіскувача порожній.
Проблему може бути спричинено якістю ополі‐
скувача.
Проблему може бути спричинено якістю багато‐
функціонального таблетованого мийного засо‐
бу. Спробуйте використати засіб іншого вироб‐
ника або активуйте дозатор ополіскувача, щоб
ополіскувач використовувався разом із багато‐
функціональним таблетованим мийним засо‐
бом.
Залиште дверцята посудомийної машини злегка
відчиненими на деякий час, перш ніж виймати з
неї посуд.
•
Це не дефект приладу. Волога виникає внаслі‐
док осідання конденсату на стінках.
Незвичайне утворення піни •
під час миття.
•
Користуйтеся лише мийним засобом для пос‐
удомийних машин.
Протікання в дозаторі ополіскувача. Зверніться
до авторизованого сервісного центру.
Сліди іржі на столових при‐ •
ладах.
У воді, що використовується для миття, забага‐
то солі. Див. розділ «Пристрій для пом’якшен‐
ня води».
Столові прибори зі срібла та нержавіючої сталі
було розміщено разом. Ніколи не ставте поряд
срібні вироби та предмети з нержавіючої сталі.
•
Після закінчення програми
в дозаторі залишаються
сліди мийного засобу.
•
•
•
Таблетка миючого засобу застрягла в дозаторі.
Тому її не було повністю змито водою.
Вода не може змити мийний засіб із дозатора.
Переконайтеся в тому, що розпилювач не засмі‐
чено, а також у тому, що ніщо не заважає йому
вільно обертатися.
Переконайтеся в тому, що посуд у кошиках не
заважає відкриватися кришці дозатора миючого
засобу.
Запахи всередині приладу. •
Див. розділ «Очищення всередині».
Вапняні відкладення на
посуді, баку та внутрішній
стороні дверцят.
Див. розділ «Пристрій для пом’якшення во‐
ди».
•
74
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усу‐
нення
Посуд тьмяний, знебарвле‐ •
ний або надколотий.
•
•
Переконайтеся в тому, що ви миєте у приладі
лише той посуд, який дозволено мити в посудо‐
мийній машині.
Завантажуйте та розвантажуйте кошик обереж‐
но. Зверніться до буклета щодо завантаження
кошиків.
Делікатні предмети кладіть у верхній кошик.
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Габарити
Ширина/висота/глибина (мм)
596 / 818-898 / 550
Підключення до електро‐
мережі 1)
Напруга (В)
200 - 240
Частота (Гц)
50 / 60
Тиск у мережі водопоста‐
чання
у барах (мінімальний і макси‐
мальний)
0.5 - 8
у МПа (мінімальний і макси‐
мальний)
0.05 - 0.8
Водопостачання
Холодна або гаряча вода 2)
макс. 60 °C
Ємність
Кількість комплектів посуду
15
Споживання енергії
Режим «Залишити ввімк.» (Вт) 5.0
Споживання енергії
Режим «Вимк.» (Вт)
0.10
1) Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (на‐
приклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду,
щоб зменшити споживання електроенергії.
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
УКРАЇНСЬКА
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
*
75
117904384-A-482016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising