AEG F66702M0P User manual

AEG F66702M0P User manual
PL
Instrukcja obsługi
Zmywarka
FAVORIT 66702 M0P
FAVORIT 66702 W0P
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................................................. 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................................. 4
3. OPIS URZĄDZENIA................................................................................................. 6
4. PANEL STEROWANIA.............................................................................................7
5. PROGRAMY.............................................................................................................8
6. USTAWIENIA........................................................................................................... 9
7. OPCJE....................................................................................................................11
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................... 12
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA............................................................................. 14
10. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................... 15
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE......................................................................17
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................... 19
13. DANE TECHNICZNE........................................................................................... 23
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie – nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
dokumentacją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
4
www.aeg.com
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 15.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do
kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez
nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie wyposażono we
wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli zachodzi konieczność
wymiany bezpiecznika we wtyczce
zasilającej, należy użyć bezpiecznika:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
•
5
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
2.4 Przeznaczenie
•
•
•
•
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
6
www.aeg.com
•
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
1 2
3
4
13
12
11
1 Blat roboczy
2 Najwyżej położone ramię
spryskujące
3 Górne ramię spryskujące
4 Dolne ramię spryskujące
5 Filtry
6 Tabliczka znamionowa
7 Zbiornik soli
10 9
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Otwór wentylacyjny
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Dolny kosz
Górny kosz
Szuflada na sztućce
5
POLSKI
4. PANEL STEROWANIA
1
2
3
8
1
2
3
4
5
4
7
Przycisk wł./wył.
Przycisk Program
Wskaźniki programów
Wyświetlacz
Przycisk Delay
5
6
6 Przycisk Option
7 Wskaźniki
8 Przycisk Start
4.1 Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.
Faza płukania. Włącza się podczas fazy płukania.
Faza suszenia. Zapala się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest
zawsze wyłączony.
Wskaźnik funkcji TimeSaver.
Wskaźnik funkcji Delay.
Wskaźnik funkcji ExtraHygiene.
7
8
www.aeg.com
5. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
Opcje
•
•
Średnie
•
Naczynia stołowe
i sztućce
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
Multitab
•
•
Dowolne
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie od
45°C do 70°C
Płukania
Suszenie
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
•
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
•
•
TimeSaver
Multitab
•
•
Średnie lub lekkie •
Delikatne naczy‐ •
nia i szkło
•
Zmywanie 45°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
4)
•
•
Świeże
•
Naczynia stołowe •
i sztućce
Zmywanie 60°C
Płukania
•
•
ExtraHygiene
Multitab
5)
•
•
Średnie
•
Naczynia stołowe
i sztućce
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
1)
2)
3)
•
•
•
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków prze‐
prowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automa‐
tycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywa‐
nia naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Jest to najcichszy program. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniżyć poziom
hałasu. Z tego powodu program ten trwa długo.
POLSKI
9
5.1 Parametry eksploatacyjne
Program1)
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
11
0.961
225
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
10
0.9
30
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
5.2 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
6. USTAWIENIA
6.1 Tryb wyboru programów i
tryb użytkownika
Ustawianie trybu wyboru
programów
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy wskaźnik programu
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego przy jednoczesnym
korzystaniu z opcji Multitab bez płynu
nabłyszczającego.
• Poziom płynu nabłyszczającego
odpowiednio do wymaganego
dozowania.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do
ich ponownej zmiany.
jest włączony, a na wyświetlaczu
pokazany jest czas trwania programu.
Po włączeniu urządzenia znajduje się
ono zwykle w trybie wyboru programów.
Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb
wyboru programów można ustawić w
następujący sposób:
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Delay i Option, aż urządzenie
znajdzie się w trybie wyboru programów.
6.2 Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na rezultaty zmywania lub na
pracę urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
10
www.aeg.com
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
lokalnym zakładzie wodociągowym
można uzyskać informację na temat
twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody,
aby zapewnić dobre rezultaty zmywania.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia. W
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękcza‐
nia wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
6.3 Dozownik płynu
nabłyszczającego
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Delay i Option, aż
,
i
wskaźniki
zaczną migać, a wyświetlacz będzie
pusty.
2. Nacisnąć Program.
•
Wskaźniki
wyłączą się.
•
będzie nadal
Wskaźnik
migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
•
i
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 5.
3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby
zmienić ustawienie.
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego
płukania.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można ustawić w przedziale od 1
(minimalna ilość) do 6 (maksymalna
ilość). Poziom 0 oznacza wyłączenie
dozownika płynu nabłyszczającego oraz
dozowania.
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
POLSKI
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Delay i Option, aż
,
i
wskaźniki
zaczną migać, a wyświetlacz będzie
pusty.
2. Nacisnąć Delay.
•
Wskaźniki
wyłączą się.
•
będzie nadal
Wskaźnik
migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
•
i
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 4.
– Poziom dozowania płynu
nabłyszczającego można
ustawić od 0A do 6A.
– Poziom 0 = płyn
nabłyszczający nie jest
dozowany.
3. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aby
zmienić ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.4 Stosowanie płynu
nabłyszczającego i tabletek
wieloskładnikowych
W ustawieniach fabrycznych dozownik
płynu nabłyszczającego jest włączony.
Dozownik zawsze podaje płyn
nabłyszczający.
Możliwe jest wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego. Wtedy dozownik nie
będzie podawał płynu, jeśli włączona jest
opcja Multitab.
7. OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed
uruchomieniem programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie
programu.
11
Jeśli dozownik jest wyłączony, ale nie
jest włączona opcja Multitab, dozownik
będzie podawał płyn nabłyszczający.
Użycie opcji Multitab przy wyłączonym
dozowniku płynu nabłyszczającego może
nie zapewniać zadowalających efektów
suszenia.
Gdy dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony, wskaźnik płynu
nabłyszczającego jest zawsze
wyłączony, jeśli włączona jest opcja
Multitab.
Wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać przyciski Delay i
Option, aż zaczną migać wskaźniki
,
i
,a
wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć Start.
•
Wskaźniki
zgasną.
•
Wskaźnik
będzie
nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
•
i
=
aktualne ustawienie:
dozownik płynu nabłyszczającego
jest włączony (ustawienie
fabryczne).
3. Nacisnąć Start, aby zmienić
ustawienie.
= dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
12
www.aeg.com
Nie wszystkie opcje są ze
sobą zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobą opcji
urządzenie automatycznie
wyłączy jedną lub większą
liczbę opcji. Tylko wskaźniki
aktywnych opcji pozostaną
wówczas włączone.
7.1 Multitab
Włączyć tę opcję stosując tabletki
wieloskładnikowe z solą, płynem
nabłyszczającym i detergentem. Mogą
one zawierać także inne środki do mycia
lub płukania.
Opcja ta powoduje wyłączenie
dozowania soli. Nie włącza się wskaźnik
soli.
Opcja ta powoduje wyłączenie
dozowania płynu nabłyszczającego,
jednak tylko wtedy gdy dozownik płynu
nabłyszczającego jest wyłączony
(wskaźnik płynu nabłyszczającego nie
włącza się). Jeśli dozownik płynu
nabłyszczającego jest włączony, płyn
jest dozowany, nawet jeśli opcja Multitab
jest włączona.
Użycie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektów zmywania i suszenia podczas
stosowania tabletek wieloskładnikowych.
Multitab nie jest opcją stałą, dlatego
należy ją włączać przy każdym cyklu.
Całkowity czas trwania programu skraca
się o około 50%.
Efekty zmywania są takie same jak dla
programu o standardowym czasie
trwania. Jedynie skuteczność suszenia
może być niższa.
Włączanie opcji TimeSaver
Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik
.
Jeśli opcja nie jest dostępna w danym
programie, jej wskaźnik nie zaświeca się
lub miga przez kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
7.3 ExtraHygiene
Ta opcja zapewnia większą higienę
zmywania naczyń. Podczas ostatniej
fazy płukania temperatura pozostaje na
poziomie 70°C przez co najmniej 10
minut.
Włączanie opcji ExtraHygiene
Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik
.
Jeśli opcja nie jest dostępna w danym
programie, jej wskaźnik nie zaświeca się
lub miga przez kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
Włączanie opcji Multitab
Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik
.
7.2 TimeSaver
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia
oraz temperatury wody. Fazy zmywania
i suszenia zostają skrócone.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
POLSKI
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
8.1 Zbiornik soli
13
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy
uruchomić program.
8.2 Napełnianie dozownika
płynu nabłyszczającego
A
B
UWAGA!
Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy
w zmiękczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
C
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik (B), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie
znak „MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
wskaźnik (A) stanie się
przezroczysty.
14
www.aeg.com
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent. Aby stosować
tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
9.1 Stosowanie detergentu
A
B
C
UWAGA!
Stosować wyłącznie
detergent przeznaczony do
zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(B).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
9.2 Ustawianie i
uruchamianie programu
Funkcja Auto Off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
1. Zamknąć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aż
włączy się wskaźnik wybranego
programu.
Wyświetlacz wyświetli czas trwania
programu.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Nacisnąć Start, aby uruchomić
program.
• Włączy się wskaźnik bieżącej fazy
programu.
• Czas trwania programu będzie
odliczany skokowo co 1 minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
3. Nacisnąć Start, aby rozpocząć
odliczanie czasu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia,
sygnalizując początek odliczania.
• Czas będzie odliczany co 1
godzinę. Tylko podczas ostatniej
godziny czas będzie zmniejszał
się skokowo co 1 minutę.
POLSKI
15
Po zakończeniu odliczania czasu
program uruchomi się automatycznie i
włączy się wskaźnik bieżącej fazy
programu. Wskaźnik opóźnienia
rozpoczęcia programu wyłączy się.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawi się symbol 0:00
oraz zaświeci się wskaźnik zakończenia
programu.
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu zatrzymuje urządzenie. Po
zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje
pracę od momentu, w którym została
przerwana.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w
trakcie odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
Zakończenie programu
Wszystkie przyciski są nieaktywne z
wyjątkiem przycisku wł./wył.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub
poczekać, aż funkcja Auto Off
automatycznie wyłączy urządzenie.
Po otworzeniu drzwi przed
uruchomieniem funkcji Auto Off
urządzenie wyłącza się
automatycznie.
2. Zakręcić zawór wody.
Nacisnąć jednocześnie Delay i Option,
aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Delay i Option, aż urządzenie
znajdzie się w trybie wyboru programów.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zapewnić optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
się do ochrony środowiska.
•
•
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby użyć programu
zmywania wstępnego (jeśli jest
dostępny) lub wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się
z dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń.
Upewnić się, że przedmioty nie
•
•
stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie
tabletek wieloskładnikowych (np. typu
„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i
sztućców.
16
www.aeg.com
10.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i
detergentu
•
•
•
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość
wody jest większa, należy oprócz
tabletek wieloskładnikowych stosować
także płyn nabłyszczający i sól.
Jednak do twardej i bardzo twardej
wody zaleca się stosowanie się
osobno detergentu (w postaci
proszku, żelu lub tabletek bez
dodatkowych funkcji), płynu
nabłyszczającego i soli, aby zapewnić
optymalne efekty mycia i suszenia.
Aby stosować tabletki
wieloskładnikowe, należy wybrać
opcję Multitab (jeśli jest dostępna).
Opcja ta wpływa na poprawę efektów
zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych.
Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
10.3 Postępowanie
w przypadku zaprzestania
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
10.4 Ładowanie koszy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W urządzeniu należy zmywać
przedmioty, które są przystosowane
do zmywania w zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia
elementów wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów, które mogą pochłaniać
wodę (gąbki, ściereczki).
Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że naczynia i sztućce
nie przylegają do siebie. Wymieszać
łyżki z innymi sztućcami.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramię spryskujące
może swobodnie się obracać.
10.5 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
•
•
•
•
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
POLSKI
•
•
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
10.6 Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
11.1 Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
C
B
4. Umyć filtry.
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
17
18
www.aeg.com
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
11.2 Czyszczenie górnego
ramienia spryskującego
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A).
Upewnić się, że jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
Zaleca się regularne czyszczenie
górnego ramienia spryskującego, aby
uniknąć zatkania znajdujących się w nim
otworów.
Zatkanie otworów może być przyczyną
niezadowalających efektów zmywania.
1. Całkowicie wysunąć górny kosz.
2. Aby wymontować ramię spryskujące
z kosza, należy popchnąć je w górę
w kierunku wskazanym przez dolną
strzałkę i jednocześnie obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
3. Umyć ramię spryskujące pod bieżącą
wodą. Za pomocą spiczastego
przedmiotu (np. wykałaczki) usunąć
zabrudzenia z otworów.
POLSKI
19
11.3 Czyszczenie obudowy
•
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
11.4 Czyszczenie wnętrza
•
4. Aby zamocować ramię spryskujące
do kosza, należy popchnąć je w górę
w kierunku wskazanym przez dolną
strzałkę i jednocześnie obrócić
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aż do zatrzaśnięcia.
•
•
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo.
Wszystkie naprawy powinny
wykonywać odpowiednio
wykwalifikowane osoby.
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
20
www.aeg.com
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
.
Urządzenie nie wypompo‐
wuje wody.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Włączyło się zabezpieczenie •
przed zalaniem.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożo‐
no do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
jest sprawny.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Nacisnąć Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy
je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji zmiękc‐
zacza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5
minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym za‐
kładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu spustowym jest drożny.
Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowa‐
nym centrum serwisowym.
.
Urządzenie wielokrotnie
przerywa i wznawia pracę.
•
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne efek‐
ty zmywania i oszczędność energii.
Program trwa zbyt długo.
•
Wybrać opcję oszczędzania czasu, aby skrócić czas
trwania programu (jeśli dotyczy).
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu,
należy ją anulować lub zaczekać do końca odliczania
czasu.
•
Pozostały czas do zakońc‐
•
zenia programu pokazywany
na wyświetlaczu wydłuża się
i przeskakuje niemal do koń‐
ca programu.
Nie świadczy to o usterce. Urządzenie działa prawidło‐
wo.
POLSKI
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niewielki wyciek z drzwi ur‐
ządzenia.
•
Trudno jest zamknąć drzwi
urządzenia.
•
Grzechotanie/stukanie do‐
chodzące z wnętrza urząd‐
zenia.
•
Urządzenie powoduje wyz‐
walanie automatycznego
wyłącznika.
•
21
Urządzenie nie jest wypoziomowane. Poluzować lub
dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względem ko‐
mory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).
•
Urządzenie nie jest wypoziomowane. Poluzować lub
dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
•
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach. Nale‐
ży zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące mogą obracać się
swobodnie.
•
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczająca do
jednoczesnego zasilania wszystkich włączonych urząd‐
zeń. Należy sprawdzić parametry zasilania w gniazdku
oraz wartość graniczną prądu automatycznego wyłącz‐
nika lub wyłączyć jedno z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządzenia.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐
wym.
•
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmy‐
wania.
•
•
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazów‐
ki i porady” oraz broszura dotycząca załadunku kos‐
zy.
Używać programów zapewniających bardziej inten‐
sywny cykl zmywania.
Jeśli stosowane są tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć opcję Multitab.
22
www.aeg.com
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty sus‐
zenia.
•
•
•
Białawe smugi lub niebieska‐
wy nalot na szklankach i nac‐
zyniach.
•
•
Naczynia pozostawały zbyt długo w zamkniętym ur‐
ządzeniu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest je‐
go niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom do‐
zowania płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać
wytarcia ściereczką.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowa‐
•
nych kroplach wody na szklan‐
kach i naczyniach.
•
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Naczynia są mokre.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia
odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tab‐
letek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć do‐
zownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn na‐
błyszczający wraz z tabletkami wieloskładnikowymi.
•
•
•
•
Wnętrze urządzenia jest
mokre.
•
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt
skraplania się na ściankach wilgoci obecnej w powietr‐
zu.
Nadmiar piany podczas zmy‐
wania.
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmy‐
warek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐
wym.
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
Po zakończeniu programu w
•
dozowniku znajdują się pozos‐
tałości detergentu.
•
•
W wodzie używanej do zmywania jest zbyt dużo soli.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierd‐
zewnej. Należy unikać umieszczania blisko siebie
sztućców ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozowniku
i nie została całkowicie wypłukana przez wodę.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należy
sprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać i
jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożli‐
wiają otwarcia pokrywy dozownika detergentu.
POLSKI
23
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach w ur‐
ządzeniu.
•
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Osad z kamienia na naczy‐
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
drzwi.
•
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Matowe, odbarwione lub
wyszczerbione naczynia.
•
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko
przedmioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Na‐
leży zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku
koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym kos‐
zu.
•
•
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
13. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głębokość 596 / 850 / 610
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
Napięcie (V)
220 - 240
trycznej 1)
Częstotliwość (Hz)
50 / 60
Ciśnienie doprowadzanej wo‐ bar (minimalne i maksymalne)
dy
MPa (minimalne i maksymalne)
0.5 - 8
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów
15
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
0.05 - 0.8
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
24
www.aeg.com
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
*
POLSKI
25
26
www.aeg.com
POLSKI
27
117904712-A-052015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement