Electrolux ESLP6815RA Instrukcja obsługi

Electrolux ESLP6815RA Instrukcja obsługi
Electrolux
Cleaning
Zmywarka
ESLP 6815RA
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
POLSKA - WSPARCIE I OBSŁUGA KLIENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.RegisterElectrolux.com
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐
ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐
korzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych bądź osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura spada poni‐
żej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐
starczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące
się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐
kowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐
ki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez dłuż‐
szy czas, należy zapewnić przepływ wody i
odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
4
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
1.3 Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obra‐
żeń ciała, oparzenia, porażenia prądem
lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi sub‐
stancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
1.4 Oświetlenie wewnętrzne
• Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie
wewnętrzne, które włącza się w momencie ot‐
warcia drzwi i wyłącza po ich zamknięciu.
• Źródło światła zastosowane w urządzeniu nie
jest odpowiednie do oświetlania pomieszczeń
domowych.
• Aby wymienić oświetlenie, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym serwisem.
1.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
POLSKI
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Górne ramię spryskujące
7 Dozownik płynu nabłyszczającego
3 Filtry
4 Tabliczka znamionowa
9 Kosz na sztućce
2 Dolne ramię spryskujące
5 Zbiornik soli
6 Otwór wentylacyjny
8 Dozownik detergentu
10 Dolny kosz
11 Górny kosz
2.1 TimeBeam
System TimeBeam emituje wiązkę światła wy‐
świetlającą informacje na podłodze, pod drzwia‐
mi urządzenia.
• Po rozpoczęciu programu wyświetlany jest
czas jego trwania.
• Po zakończeniu programu wyświetlane są
wskazania 0:00 i CLEAN.
• Po rozpoczęciu odliczania czasu opóźnienia
programu wyświetlany jest pozostały czas
oraz komunikat DELAY.
• W razie wystąpienia usterki wyświetlany jest
kod alarmu.
5
6
www.electrolux.com
3. PANEL STEROWANIA
1
2
3
6
1 Przycisk wł./wył.
2 Przycisk Program
3 Wyświetlacz
4 Przycisk OK
5 Przycisk nawigacyjny
6 Przycisk nawigacyjny
3.1 Wyświetlacz
A
B
C
Wyświetlacz podzielono na 3 obszary.
Nacisnąć kilkakrotnie jeden z przycis‐
ków nawigacyjnych, aż żądany obszar
zostanie podświetlony.
Obszar Opóźn. progr. (A)
Rozpoczęcie programu można opóźnić od 1 do
24 godzin.
Aby wraz z programem ustawić opcje,
należy zrobić to przed ustawieniem
opóźnienia rozpoczęcia programu.
Funkcji opóźnienia rozpoczęcia progra‐
mu nie można ustawić z programem
MyFavourite.
Ustawianie opóźnienia rozpoczęcia programu
1. Aby wybrać ten obszar, należy nacisnąć je‐
den z przycisków nawigacyjnych.
2. Nacisnąć OK. Na wyświetlaczu pojawi się
menu programu.
3. Aby wybrać program, należy nacisnąć jeden
z przycisków nawigacyjnych.
4. Nacisnąć OK, aby potwierdzić. Wyświetlą się
3 kolumny:
4
5
• Opóźnienie : w tej kolumnie wyświetlana
jest liczba godzin opóźnienia rozpoczęcia
programu.
• Start : w tej kolumnie wyświetlany jest
czas rozpoczęcia programu.
• Koniec : w tej kolumnie wyświetlany jest
czas zakończenia programu.
5. Aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia progra‐
mu, należy nacisnąć prawy przycisk nawiga‐
cyjny. Czas wyświetlany w kolumnach Start i
Koniec będzie aktualizowany wraz ze zwięk‐
szaniem liczby godzin. Aby zmniejszyć liczbę
godzin, należy nacisnąć lewy przycisk nawi‐
gacyjny.
6. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
7. Odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia
programu rozpocznie się po zamknięciu
drzwi. Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Obszar Programy (B)
W tym obszarze wyświetlane są menu programu
oraz czas trwania poszczególnych programów.
Obszar ten jest domyślnie wyświetlany po włą‐
czeniu urządzenia.
Ustawianie programu
1. Jeśli ten obszar nie zostanie wybrany auto‐
matycznie, należy nacisnąć przycisk Pro‐
gram.
2. Nacisnąć OK. Na wyświetlaczu pojawi się
menu programu.
3. Aby wybrać program, należy nacisnąć jeden
z przycisków nawigacyjnych.
4. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
5. Program uruchomi się po zamknięciu drzwi.
Obszar Opcje (C)
Aby wraz z programem ustawić opcje,
należy tego dokonać przed ustawieniem
programu.
POLSKI
Ustawianie opcji
1. Aby wybrać ten obszar, należy nacisnąć je‐
den z przycisków nawigacyjnych.
2. Nacisnąć OK. Na wyświetlaczu pojawi się
menu opcji.
3. Nacisnąć jeden z przycisków nawigacyjnych,
aby przejść przez listę opcji.
4. Nacisnąć OK, aby potwierdzić wybór i otwo‐
rzyć podmenu.
7
5. Nacisnąć jeden z przycisków nawigacyjnych,
aby wybrać nowy warunek dla opcji.
6. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
7. Wyświetlacz ponownie podzieli się na 3 ob‐
szary. Aby ustawić inną opcję, należy po‐
nownie wykonać tę procedurę.
4. PROGRAMY
Funkcja TimeSaver
Ta funkcja powoduje zwiększenie ciśnienia oraz
temperatury wody. Fazy zmywania i suszenia
zostają skrócone. Całkowity czas trwania progra‐
mu skraca się o około 50%. Efekty zmywania są
takie same jak w przypadku programu o standar‐
dowym czasie trwania. Jedynie skuteczność su‐
szenia może być niższa.
Jeśli zostanie wybrany program kompatybilny
z tą funkcją, funkcję tę można włączyć lub wyłą‐
czyć.
• Jeśli funkcja TimeSaver jest kompatybilna
z programem, na wyświetlaczu pojawią
się następujące warunki:
– Szybko : potwierdzenie tego warunku
spowoduje włączenie funkcji TimeSa‐
ver .
– Normalny : potwierdzenie tego warunku
spowoduje wyłączenie funkcji TimeSa‐
ver .
4. Nacisnąć OK, aby potwierdzić wybór.
Aby ustawić opcję TimeSaver z progra‐
mem ECO 50°, należy w pierwszej ko‐
lejności wyłączyć opcję AutoOpen.
1. Przejść do obszaru Programy .
2. Nacisnąć OK. Na wyświetlaczu pojawi się
menu programu.
3. Aby wybrać program, należy nacisnąć jeden
z przycisków nawigacyjnych.
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
ECO 50°1)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukania
Suszenie
Multitab
AutoFlex 45°-70°2)
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze od 45°C do 70°C
Płukania
Suszenie
Multitab
FlexiWash 50°-65°
Zróżnicowane
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C i 65°C
Płukania
Suszenie
Multitab
3)
8
www.electrolux.com
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Intensive 70°4)
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukania
Suszenie
XtraPower5)
Multitab
1 Hour 55°
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 55°C
Płukania
Multitab
Quick Plus 60°6)
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 60°C
Płukanie
Multitab
Glass Care 45°
Średnie lub lekkie
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C
Płukania
Suszenie
Multitab
Rinse & Hold7)
Dowolne
Zmywanie wstępne
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie dowolnych ilości naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Wyższa
temperatura oraz ciśnienie wody w dolnym koszu pozwalają na zmywanie bardzo zabrudzonych naczyń
(np. garnków i patelni). Niższa temperatura oraz ciśnienie wody w górnym koszu pozwalają natomiast na
zmywanie średnio zabrudzonych naczyń (np. naczyń szklanych).
4) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania
naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
5) Po wybraniu warunku Szybko opcja XtraPower zostanie automatycznie wyłączona.
6) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
7) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
ECO 50°
195
0.92
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.9
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
POLSKI
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
Rinse & Hold
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
5.1 Menu opcji
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w cza‐
sie trwania programu.
Menu
Podmenu
Opis opcji
XtraPower
Wł.
Wył.
Ta opcja zwiększa ciśnienie wody
w fazach zmywania wstępnego
i zasadniczego o 40%. Pozwala to
uzyskać bardzo dobry efekt zmy‐
wania nawet bardzo zabrudzonych
naczyń.
Ustaw MyFavourite
Na wyświetlaczu pojawi się menu
programu.
Ta opcja umożliwia ustawienie i
zapisanie w pamięci najczęściej
używanego programu.
Więcej informacji zamieszczono
w odpowiedniej części tego roz‐
działu.
Czas
Ustawianie godzin i minut.
Ustawianie aktualnej godziny.
Dźwięk zakończenia Wł.
Wył.
Ustawianie sygnału dźwiękowego
zakończenia programu.
Ustawienie fabryczne: Wył.
Głośność
Dostępne są poziomy od 0 do 10.
Regulacja głośności sygnałów
dźwiękowych.
Poziom 0: sygnał wyłączony.
Jasność
Dostępne są poziomy od 1 do 9.
Pozwala na zwiększenie lub
zmniejszenie jasności wyświetla‐
cza.
Kontrast
Dostępne są poziomy od 1 do 9.
Pozwala na zwiększenie lub
zmniejszenie kontrastu komunika‐
tów na wyświetlaczu.
9
10
www.electrolux.com
Menu
Podmenu
Opis opcji
Twardość wody
Dostępne są poziomy od 1 do 10.
Elektroniczna regulacja poziomu
zmiękczania wody.
Języki
Menu jest dostępne w różnych ję‐
zykach.
Wybór języka komunikatów na wy‐
świetlaczu.
Ustawienie fabryczne: Angielski.
Wyświetl na podło‐
dze
Dostępne są różne kolory.
Wył.
Ustawienie koloru podłogowego
wyświetlacza czasu Time Beam.
Kasowanie ustawień Reset
Anuluj
Powrót do ustawień fabrycznych.
Muiltitab
Opcję należy włączyć tylko dla
wieloskładnikowych tabletek z de‐
tergentem.
Wł.
Wył.
Wł.+ nabłyszczacz
Zapisywanie programu MyFavourite
Istnieje możliwość zapisania opcji wraz z kompa‐
tybilnym z nimi programem. W takiej sytuacji na‐
leży najpierw ustawić opcje, a dopiero następnie
zapisać program.
Jednocześnie można zapisać tylko 1 program.
Wprowadzenie nowego ustawienia powoduje
anulowanie poprzedniego.
Nie można opóźnić rozpoczęcia programu MyFa‐
vourite.
1. Otworzyć menu Opcje .
2. Przejść do opcji Ustaw MyFavourite .
3. Nacisnąć OK. Na wyświetlaczu pojawi się
menu programu.
4. Aby wybrać program, należy nacisnąć jeden
z przycisków nawigacyjnych.
5. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Multitab
Opcja ta zatrzymuje doprowadzanie płynu nabły‐
szczającego i soli. Komunikaty dotyczące napeł‐
niania pozostaną wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
• Wł. : funkcja Multitab włączona.
• Wył. : funkcja Multitab wyłączona.
• Wł.+ nabłyszczacz : funkcja Multitab oraz do‐
zownik płynu nabłyszczającego są włączone.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Ustawić język. Domyślnym językiem jest ję‐
zyk angielski.
• Aby potwierdzić wybór języka angielskie‐
go, kliknij OK.
• Aby ustawić inny język, należy nacisnąć
jeden z przycisków nawigacyjnych, a na‐
stępnie potwierdzić wybór przyciskiem
OK.
3. Ustawianie bieżącej godziny. Nacisnąć OK,
aby potwierdzić.
4. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
5.
6.
7.
8.
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
Napełnić zbiornik soli.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
Otworzyć zawór wody.
W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
POLSKI
11
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do zmięk‐
czacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że urzą‐
dzenie nie pracuje. Program rozpoczy‐
na się dopiero po zakończeniu tego pro‐
cesu.
Proces ten jest powtarzany co pewien
czas.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Poziom
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Regulacja poziomu zmiękczania
wody
Wywołać menu opcji i ustawić poziom zmiękcza‐
nia wody zgodnie z tabelą. Patrz tabela w menu
opcji.
12
www.electrolux.com
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat
informujący o konieczności napełnienia
zbiornika soli. W trakcie programu ko‐
munikat jest wyłączony.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 (największa ilość).
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat
informujący o konieczności napełnienia
dozownika płynu nabłyszczającego. W
trakcie programu komunikat jest wyłą‐
czony.
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komuni‐
kat o soli, należy uzupełnić zbiornik soli.
POLSKI
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komuni‐
kat o płynie nabłyszczającym, należy uzu‐
pełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
• Aby stosować wieloskładnikowe tabletki z
detergentem, należy włączyć funkcję Mul‐
titab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
7.1 Ładowanie koszy
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
7.2 Kosz dolny
13
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą.
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
14
www.electrolux.com
XXL
3 x 34 cm
XXL
Dolny kosz jest przeznaczony do garnków, patel‐
ni, talerzy, salaterek i sztućców.
3x
34 cm
Metalowe kratki podtrzymujące naczynia można
złożyć, aby umożliwić włożenie garnków, patelni i
mis.
7.3 Kosz na sztućce
W celu uzyskania najlepszych rezultatów zmy‐
wania zalecamy korzystanie z kratki na sztućce.
Jeśli liczba oraz rozmiary sztućców nie pozwala‐
ją na stosowanie kratek, można je umieścić z bo‐
ku.
POLSKI
7.4 Kosz górny
25
14
cm
cm
Naczynia należy tak rozmieścić, aby umożliwić
dopływ wody do wszystkich powierzchni.
15
www.electrolux.com
7.5 Regulowanie wysokości kosza górnego
24
28
cm
25
cm
30
cm
28
21
cm
cm
22
34
cm
cm
cm
UWAGA!
Nie obniżać i nie podwyższać kosza tyl‐
ko z jednej strony.
7.6 Stosowanie detergentu
A
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
-
1
20
4
16
C
4.
5.
7.7 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta po
upływie kilku minut automatycznie wyłącza urzą‐
dzenie w następujących przypadkach:
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmywania
wstępnego, umieścić niewielką ilość deter‐
gentu na wewnętrznej stronie drzwi urzą‐
dzenia.
W razie korzystania z tabletek do zmywa‐
rek, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
• Jeśli nie zamknięto drzwi urządzenia w celu
włączenia programu.
• Po zakończeniu programu.
Uruchamianie programu
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
POLSKI
3. Ustawić odpowiednie opcje.
4. Ustawić program.
• Nacisnąć jeden z przycisków nawigacyj‐
nych, aby przejść przez menu programów
i ustawić odpowiedni program. Nacisnąć
OK, aby potwierdzić.
• Aby uruchomić program MyFavourite, na‐
leży przez kilka sekund przytrzymać OK.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat po‐
twierdzający ustawienie programu MyFa‐
vourite.
5. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi urucho‐
mienie programu.
• Jeśli włączona jest opcja opóźnienia roz‐
poczęcia programu, odliczanie czasu roz‐
pocznie się w chwili zamknięcia drzwi
urządzenia. Po zakończeniu odliczania
program rozpocznie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu, w którym zos‐
tała przerwana.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia progra‐
mu należy ponownie ustawić program.
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć Program.
3. Wyświetli się komunikat Anulować zmywa‐
nie?
4. Nacisnąć jeden z przycisków nawigacyjnych,
aby wybrać Stop i anulować opóźnienie roz‐
17
poczęcia programu lub Wznów , aby konty‐
nuować odliczanie. Aby powrócić do odlicza‐
nia, należy zamknąć drzwi urządzenia.
Anulowanie trwającego programu
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć Program.
3. Wyświetli się komunikat Anulować zmywa‐
nie?
4. Nacisnąć jeden z przycisków nawigacyjnych,
aby wybrać Stop i anulować program lub
Wznów , aby go kontynuować. Aby konty‐
nuować program, należy zamknąć drzwi
urządzenia.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
TimeBeam pokazuje 0:00 i CLEAN.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż
funkcja Auto Off automatycznie wyłączy
urządzenie.
2. Zamknąć zawór wody.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy
poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolne‐
go, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może
znajdować się woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
18
www.electrolux.com
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
8.3 Postępowanie po zaprzestaniu
korzystania z wieloskładnikowych
tabletek z detergentem
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
4. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
8.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
C
C
B
A
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć.
POLSKI
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
19
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Przed ponownym włożeniem filtra (B) nale‐
ży upewnić się, że wewnątrz osadnika ani
na jego krawędzi nie znajdują się resztki
żywności lub inne zanieczyszczenia.
Sprawdzić, czy filtr (B) jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go z powrotem w
filtrze (B). Obrócić zgodnie z ruchem wska‐
zówek zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów
może skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
9.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
9.4 Czyszczenie wnętrza
Częste korzystanie z krótkich programów może
powodować osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia.
Aby temu zapobiec, zaleca się korzystanie z dłu‐
gich programów co najmniej 2 razy w miesiącu.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas pracy.
Rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Wskazanie
Time Beam
Przy niektórych problemach na wyświetlaczu po‐
jawi się komunikat, a wiązka Time Beam wy‐
świetla kod alarmowy.
Problem
Uwaga: zmywarka nie pobiera
wody.
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Uwaga: zmywarka nie odpom‐
powuje wody.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Uwaga: Zadziałał system za‐
bezpieczenia przez zalaniem.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
20
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
urządzenia należy je wyłączyć.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Nacisnąć OK .
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania
żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania tego pro‐
cesu wynosi około 5 minut.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu jego przerwa‐
nia.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontak‐
tować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne komunika‐
ty, należy skontaktować się z punktem serwiso‐
wym.
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem. Należy wypró‐
bować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
POLSKI
szczający wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
21
2. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
10.2 Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Przejść do pozycji Multitab w menu opcji
i wybrać Wł.+ nabłyszczacz .
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
596 / 818 - 898 / 550
Napięcie
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. POLSKA - WSPARCIE I OBSŁUGA KLIENTA
PL
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów
oraz czyszczenia i konserwacji urządzenia moż‐
na znaleźć w instrukcji obsługi oraz na stronie
www.electrolux.pl
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo rów‐
nież wyszukiwarkę serwisów autoryzowanych.
Infolinia Electrolux: 801 444 800 jest czynna w
dni robocze od 8:00 do 20:00.
Czynności związane z obsługą serwisową, insta‐
lacją podzespołów elektrycznych oraz podłącze‐
niem do sieci wodociągowej powinny być wyko‐
nywane przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu. Aby skorzystać z pomocy serwisu, nale‐
ży posiadać dowód zakupu i przygotować nastę‐
pujące dane:
Model: ....................................................
Numer seryjny: ................................
Numer produktu: .....................................
Data zakupu: ...................................
22
www.electrolux.com
Korzystając z naszej witryny, uzyskasz bardziej
skuteczną pomoc i potrzebne instrukcje obsługi.
Zarejestruj zakupiony produkt i uzyskaj łatwy do‐
stęp do przydatnych informacji na temat swojego
urządzenia:
www.RegisterElectrolux.com
+48 22 434 7300
ul. Kolejowa 5/7,
01-217 Warszawa
13. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
23
Instrukcja obsługi: Polski
117905210-A-342013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement