Electrolux ESLP6815RA User manual

Electrolux ESLP6815RA User manual
Electrolux
Cleaning
Nõudepesumasin
ESLP 6815RA
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMMID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VALIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
EESTI – KLIENDITEENINDUS JA TUGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.RegisterElectrolux.com
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSJUHISED
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse
tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasu‐
tada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste
turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva kah‐
justuse oht!
• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega füüsi‐
lise või sensoorse puudega inimestel ega isi‐
kutel, kel puuduvad selleks vajalikud kogemu‐
sed või oskused. Kui nad seadet siiski kasuta‐
vad, peab neid selle töö juures jälgima isik,
kes nende turvalisuse eest vastutab.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaama‐
tuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uk‐
sest eemal, kui see on avatud.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐
kaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja va‐
hetada, siis pöörduge meie teeninduskeskus‐
se.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐
blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
• Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut mär‐
gade kätega.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
• Enne seadme ühendamist uute torude või pi‐
kalt kasutamata torudega laske neist vett läbi
voolata, kuni vesi jääb puhtaks.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge,
et kusagil ei oleks lekkeid.
• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja katte‐
ga sisemine toitejuhe.
1.2 Paigaldamine
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐
sutada.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille tempera‐
tuur on alla 0 °C.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐
juhiseid.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate
konstruktsioonide alla ja kõrvale.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised
parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
HOIATUS
Ohtlik pinge.
• Kui vee sisselaskevoolik on on kahjustada
saanud, eemaldage pistik koheselt seinakon‐
taktist. Vee sisselaskevooliku asendamiseks
võtke ühendust teeninduskeskusega.
1.3 Kasutamine
• See seade on mõeldud kasutamiseks kodu‐
ses majapidamises või muudes sarnastes
kohtades, näiteks:
– kauplustes, kontorites ja mujal, kus on töö‐
tajatele mõeldud köögid;
– talumajapidamistes;
4
www.electrolux.com
– hotellides, motellides ja muudes majutus‐
kohtades;
– hommikusöögiga-tüüpi ööbimiskohtades.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.
1.4 Sisevalgusti
HOIATUS
Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!
• Sellel seadmel on sisevalgusti, mis süttib, kui
uks avatakse ja kustub, kui uks suletakse.
• Selle seadme lamp ei sobi eluruumide valgus‐
tamiseks.
• Lambi vahetamiseks võtke ühendust teenin‐
duskeskusega.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Pange noad ja teravate otsadega söögiriistad
söögiriistade korvi otsaga allapoole või hori‐
sontaalasendis.
• Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral
võib keegi selle otsa komistada.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud.
Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhi‐
seid.
• Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud vett.
• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne, kui
programm on lõppenud. Nõudele võib olla jää‐
nud pesuainet.
• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise ajal,
võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma auru.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐
dunud esemeid seadmesse, selle lähedusse
või peale.
1.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐
sake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
2. SEADME KIRJELDUS
1
11
10
1 Ülemine pihustikonsool
9
8
7
6
5 4
3
2 Alumine pihustikonsool
2
EESTI
3 Filtrid
5
8 Pesuaine jaotur
4 Andmesilt
5 Soolamahuti
9 Söögiriistade korv
10 Alumine korv
6 Ventilatsiooniava
11 Ülemine korv
7 Loputusvahendi jaotur
2.1 TimeBeam
TimeBeam on valgustatud näit, mis kuvatakse
seadme ukse ette põrandale.
• Kui programm käivitub, süttib programmi kes‐
tuse näit.
• Kui programm on lõppenud, süttivad 0:00 ja
CLEAN.
• Viitkäivituse algamisel süttib pöördloenduse
näit ja DELAY.
• Kui seadmel on rike, kuvatakse ekraanil vea‐
kood.
3. JUHTPANEEL
1
2
3
6
4
5
1 Sisse/välja-nupp
Ala Viitkäivitus (A)
3 Ekraan
Programmi käivitumist saab edasi lükata 1 kuni
24 tundi.
2 Funktsiooni Program nupp
4 Funktsiooni OK nupp
Kui soovite koos programmiga valida ka
mõne funktsiooni, tuleb seda teha enne
viitkäivituse valimist.
Programmiga MyFavourite viitkäivitust
valida ei saa.
5 Navigeerimisnupp
6 Navigeerimisnupp
3.1 Ekraan
A
B
C
Ekraanil on 3 ala. Vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest, kuni vajalik ala on
valgustatud.
Viitkäivituse valimine
1. Ala valimiseks vajutage ühte navigeerimis‐
nuppudest.
2. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
3. Programmi valimiseks vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest.
4. Kinnitamiseks vajutage OK. Ekraanil on nä‐
ha 3 veergu:
6
www.electrolux.com
• Viivitus : selles veerus näete viivituse tun‐
dide arvu.
• Algus : selles veerus näete programmi al‐
gusaega.
• Lõpp : selles veerus näete programmi lõ‐
puaega.
5. Viivituse valimiseks vajutage parempoolset
navigeerimisnuppu. Tundide arvu suurene‐
des muutuvad ka veergudes Algus ja Lõpp
kuvatud ajad. Tundide arvu vähendamiseks
vajutage vasakpoolset navigeerimisnuppu.
6. Kinnitamiseks vajutage OK.
7. Viitkäivituse pöördloenduse käivitamiseks
sulgege uks. Kui pöördloendus on lõppenud,
käivitub programm.
Ala Programmid (B)
Sellel alal näete programmi menüüd ja iga pro‐
grammi kestust. Seadme sisselülitamisel on see
ala vaikimisi kuvatud.
Programmi valimine
1. Kui seda ala automaatselt ei kuvata, vajuta‐
ge Program.
2. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
3. Programmi valimiseks vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest.
4. Kinnitamiseks vajutage OK.
5. Sulgege seadme uks; programm käivitub.
Ala Valikud (C)
Kui soovite koos programmiga valida ka
mõne valiku, tuleb seda teha enne pro‐
grammi valimist.
Valiku määramine
1. Ala valimiseks vajutage ühte navigeerimis‐
nuppudest.
2. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse valikute
menüü.
3. Valikute menüüs liikumiseks vajutage ühte
navigeerimisnuppudest.
4. Valiku kinnitamiseks ja alammenüü avami‐
seks vajutage OK.
5. Valiku jaoks uue seade valimiseks vajutage
ühte navigeerimisnuppudest.
6. Kinnitamiseks vajutage OK.
7. Ekraanil kuvatakse jälle kolm ala. Teise
funktsiooni valimiseks korrake toimingut.
4. PROGRAMMID
Funktsioon TimeSaver
See valik suurendab veesurvet ja tõstab tempe‐
ratuuri. Pesu- ja kuivatusfaasid on lühemad. Pro‐
grammi kogukestus väheneb ligikaudu 50%. Pe‐
sutulemus on sama mis tavalise programmi kes‐
tuse puhulgi. Kuivatustulemused võivad olla keh‐
vemad.
Kui valite programmi, mille puhul see funktsioon
on kättesaadav, võite funktsiooni kas sisse või
välja lülitada.
1. Liikuge alasse Programmid .
2. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
3. Programmi valimiseks vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest.
• Kui funktsioon TimeSaver on programmi
puhul kättesaadav, kuvatakse ekraanil
järgmine teave:
– Kiire : kinnitades selle valiku, lubatakse
funktsioon TimeSaver .
– Tavaline : kinnitades selle valiku, keela‐
takse funktsioon TimeSaver .
4. Valiku kinnitamiseks vajutage OK.
Kui soovite valida funktsiooni TimeSa‐
ver koos programmiga ECO 50°, tuleb
kõigepealt funktsioonAutoOpen välja lü‐
litada.
EESTI
Programm
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi
faasid
Funktsioonid
ECO 50°1)
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriis‐
tad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
Multitab
AutoFlex 45°-70°2)
Kõik
Eelpesu
Multitab
Lauanõud, söögiriistad, Pesu alates 45 °C kuni 70
potid ja pannid
°C
Loputused
Kuivatamine
FlexiWash 50°-65°
Erineva määrdumisega
nõud
Lauanõud, söögiriistad,
potid ja pannid
Intensive 70°4)
Tugev määrdumine
Eelpesu
Lauanõud, söögiriistad, Pesu 70 °C
potid ja pannid
Loputused
Kuivatamine
XtraPower5)
Multitab
1 Hour 55°
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriis‐
tad
Pesu 55 °C
Loputused
Multitab
Quick Plus 60°6)
Värske määrdumine
Lauanõud ja söögiriis‐
tad
Pesu 60 °C
Loputus
Multitab
Glass Care 45°
Tavaline või kerge
määrdumine
Õrnad lauanõud ja
klaas
Pesu 45 °C
Loputused
Kuivatamine
Multitab
Rinse & Hold7)
Kõik
Eelpesu
3)
Eelpesu
Pesu 50 °C ja 65 °C
Loputused
Kuivatamine
7
Multitab
1) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja
energiat kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm testimisasutustele.)
2) Seade tunneb ära korvides olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuuri ja kogust,
energiatarvet ja programmi kestust reguleeritakse automaatselt.
3) Selle programmiga saate pesta erinevaid nõusid, millel on erinev määrdumisaste. Alumises korvis on
kõrgem temperatuur ja suurem veesurve tugevalt määrdunud nõude pesemiseks (näiteks potid ja pannid).
Ülemises korvis on madalam temperatuur ja väikesem veesurve tavaliselt määrdunud nõude pesemiseks
(näiteks klaasid).
4) Selle programmi puhul kasutatakse paremate hügieeniliste tulemuste saavutamiseks loputamisel kõrget
temperatuuri. Loputusfaasis püsib temperatuur 70 °C juures vähemalt 10 minutit.
5) Kui valite funktsiooni Kiire , lülitatakse funktsioon XtraPower automaatselt välja.
6) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused
lühikese ajaga.
7) Kasutage seda programmi nõude kiireks loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide kleepumise nõudele ja
ebameeldiva lõhna tekkimise seadmes.
Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
8
www.electrolux.com
Tarbimisväärtused
Programm 1)
Kestus
(min)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
ECO 50°
195
0.92
10.2
AutoFlex 45°-70°
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
FlexiWash 50°-65°
130 - 140
1.2 - 1.3
14 - 15
Intensive 70°
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
1 Hour 55°
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
Quick Plus 60°
30
0.9
9
Glass Care 45°
70 - 80
0.7 - 0.9
11 - 12
Rinse & Hold
14
0.1
4
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad tarbimisväärtusi
mõjutada.
Teave testimisasutustele
Kogu vajaliku teabe saamiseks testimise kohta saatke meil aadressile:
[email protected]
Pange kirja tootenumber (PNC), mis asub andmeplaadil.
5. VALIKUD
5.1 Valikute menüü
Aktiveerige või deaktiveerige valikud
enne programmi käivitamist. Programmi
töötamise ajal ei ole võimalik valikuid
aktiveerida või deaktiveerida.
Menüü
Alammenüü
Valiku kirjeldus
XtraPower
Sees
Väljas
See funktsioon suurendab veesur‐
vet eelpesul ja pesu erinevates
faasides 40% võrra. Pesutulemu‐
sed on väga head ka tugevalt
määrdunud nõude korral.
Valitud MyFavourite
Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
Selle funktsiooni abil saate valida
ja salvestada programmi, mida ka‐
sutate sageli.
Vt käesoleva peatüki vastavat jao‐
tist.
Aeg
Tundide ja minutite valimine.
Kellaaja valimiseks.
Heli peatamine
Sees
Väljas
Programmi lõpus kõlava helisig‐
naali valimiseks.
Tehaseseade: Väljas .
EESTI
9
Menüü
Alammenüü
Valiku kirjeldus
Helitugevus
Valida saab tasemeid 0 kuni 10.
Helisignaalide helitugevuse regu‐
leerimiseks.
Tase 0: heli väljas.
Heledus
Valida saab tasemeid 1 kuni 9.
Ekraani heleduse suurendamiseks
või vähendamiseks.
Kontrastsus
Valida saab tasemeid 1 kuni 9.
Ekraanil kuvatavate teadete kont‐
rastsuse suurendamiseks või vä‐
hendamiseks.
Vee karedus
Valida saab tasemeid 1 kuni 10.
Veepehmendaja taseme elektroo‐
niliseks reguleerimiseks.
Keeled
Saadaval on erinevad keeled.
Ekraaniteadete keele valimiseks.
Tehaseseade: inglise keel.
Kuva põrandale
Saadaval on erinevad toonid.
Väljas
Time Beami värvi valimiseks.
Seadete lähtestami‐
ne
Lähtestamine
Tühistamine
Tehaseseadete taastamiseks.
Muiltitab
Sees
Väljas
Sees+Loputusvahend
Käivitage see valik ainult pesuaine
kombineeritud pesutablette kasuta‐
des.
Kuidas salvestada programmi
MyFavourite
Koos programmiga saate salvestada saadaole‐
vad funktsioonid; sel juhul valige funktsioonid en‐
ne programmi salvestamist.
Korraga saab salvestada vaid 1 programmi. Uus
seade tühistab eelmise.
Programmiga MyFavourite viitkäivitust valida ei
saa.
1. Avage funktsiooni Valikud menüü.
2. Liikuge valikusse Valitud MyFavourite .
3. Vajutage OK. Ekraanil kuvatakse programmi
menüü.
4. Programmi valimiseks vajutage ühte navi‐
geerimisnuppudest.
5. Kinnitamiseks vajutage OK.
Multitab
See valik peatab loputusvahendi ja soola kasuta‐
mise. Teateid vahendite lisamise kohta ei kuvata.
Programmi kestus võib pikeneda.
• Sees : Multitab sisse lülitatud.
• Väljas : Multitab välja lülitatud.
• Sees+Loputusvahend : Multitab ja loputusva‐
hendi jaotur on sisse lülitatud.
6. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
2. Valige keel. Vaikekeeleks on inglise keel.
• Inglise keele kinnitamiseks vajutage OK.
• Mõne muu keele valimiseks vajutage ühte
navigeerimisnuppudest ja seejärel vajuta‐
ge kinnitamiseks OK.
3. Valige kellaaeg. Kinnitamiseks vajutage OK.
4. Kontrollige, kas veepehmendaja on regulee‐
ritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
5.
6.
7.
8.
Vajadusel reguleerige veepehmendajat. Piir‐
konna vee kareduse kohta saate teavet ko‐
halikult vee-ettevõttelt.
Täitke soolamahuti.
Täitke loputusvahendi jaotur.
Keerake veekraan lahti.
Seadmes võib olla tootmisjääke. Nende ee‐
maldamiseks käivitage programm. Ärge ka‐
sutage pesuainet ega pange nõusid korvi‐
desse.
10
www.electrolux.com
Programmi käivitamisel kulub seadmel
veepehmendajas sisalduva vaigu akti‐
veerimiseks kuni 5 minutit. Võib jääda
mulje, et seade ei tööta. Pesutsükkel
käivitub alles pärast selle toimingu lõp‐
pemist.
Toimingut korratakse perioodiliselt.
6.1 Veepehmendaja reguleerimine
Veepehmendaja
reguleerimine
Vee karedus
Saksa
kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid
(°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Tasand
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Veepehmendaja taseme
reguleerimine
Avage valikute menüü ja valige veekareduse ta‐
beli põhjal veepehmendaja tase. Vt valikute me‐
nüü tabelit.
EESTI
11
6.2 Soolamahuti täitmine
1.
2.
3.
4.
5.
Keerake korki vastupäeva ja avage soola‐
mahuti.
Valage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult
esimesel korral).
Täitke soolamahuti nõudepesumasina soo‐
laga.
Eemaldage sool soolamahuti avause üm‐
bert.
Soolamahuti sulgemiseks keerake selle kor‐
ki päripäeva.
ETTEVAATUST
Vesi ja sool võivad soolamahutist täitmi‐
se ajal välja tulla. Roosteoht! Selle välti‐
miseks käivitage pärast soolamahuti
täitmist programm.
Kui soolamahutit on vaja täita, ilmub
ekraanile vastav teade. Programmi töö‐
tamise ajal seda teadet ei kuvata.
6.3 Loputusvahendi jaoturi täitmine
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Vajutage vabastusnuppu (D), et avada kaas
(C).
Täitke loputusvahendi jaotur (A) kuni tähise‐
ni "max".
Eemaldage mahaläinud loputusvahend ima‐
va lapiga, et ei tekiks liiga palju vahtu.
Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp
lukustub asendisse.
Aine eraldumiskogust määravat valiku‐
nuppu (B) saate keerata asendite 1
(väikseim kogus) ja 4 (suurim kogus)
vahel.
Kui loputusvahendi jaoturit on vaja täita,
ilmub ekraanile vastav teade. Program‐
mi töötamise ajal seda teadet ei kuvata.
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
• Kui ekraanil kuvatakse soolateade, siis
täitke soolamahuti.
• Kui ekraanil kuvatakse loputusvahendi
teada, siis täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
• Pesuaine kombi-tablettide kasutamisel ak‐
tiveerige valik Multitab.
12
www.electrolux.com
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja määr‐
dumisastmele vastav programm.
7.1 Korvide täitmine
• Kasutage seadet ainult nõudepesumasina‐
kindlate nõude pesemiseks.
• Ärge pange seadmesse puust, sarvest, alumii‐
niumist, tinast ega vasest esemeid.
• Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid
(käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Kõrbenud toidujääkide hõlpsaks eemaldami‐
seks leotage potte ja panne enne seadmesse
panekut vees.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja
pannid) masinasse avausega allapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud ükstei‐
se küljes kinni ei oleks. Pange lusikad teiste
söögiriistade juurde.
• Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel
kokku.
• Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi. Veen‐
duge, et need liikuma ei pääseks.
• Enne programmi käivitamist veenduge, et pi‐
hustikonsool saab vabalt liikuda.
7.2 Alumine korv
XXL
3 x 34 cm
XXL
Kõige alumine korv on mõeldud pottidele, panni‐
dele, vormidele, salatikaussidele ja söögiriistade‐
le.
3x
34 cm
Alumise korvi harude read saab alla lasta, et ma‐
hutada sinna potte, panne ja kausse.
EESTI
13
7.3 Söögiriistade korv
Parimate tulemuste saamiseks kasutage söögi‐
riistade reste. Kui söögiriistade mõõtmed takista‐
7.4 Ülemine korv
vad restide kasutamist, siis võite need külgedele
kokku lükata.
14
www.electrolux.com
25
14
cm
cm
Paigutage esemed selliselt, et vesi pääseks kõigi
pindadeni.
7.5 Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
24
28
cm
cm
25
30
cm
28
cm
cm
21
cm
22
34
cm
cm
EESTI
15
ETTEVAATUST
Ärge kunagi tõstke ega langetage korvi
ainult ühelt küljelt.
7.6 Pesuaine kasutamine
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.7 Programmi valimine ja käivitamine
Funktsioon Auto Off
Energiatarbe vähendamiseks lülitab see funktsi‐
oon seadme automaatselt mõne minuti pärast
välja järgmistel juhtudel.
• Kui te ei ole sulgenud ust, et programmi käivi‐
tada.
• Programmi lõppemisel.
Programmi käivitamine
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
3. Valige saadaolevad funktsioonid.
4. Valige programm.
• Programmimenüüs liikumiseks ja pro‐
grammi valimiseks vajutage ühte navigee‐
rimisnuppudest. Kinnitamiseks vajutage
OK.
• Kui soovite käivitada programmi MyFa‐
vourite, hoidke paar sekundit nuppu OK.
Ekraanil kuvatakse kinnitus selle kohta, et
valitud on programm MyFavourite.
5.
Vajutage vabastusnuppu (B), et avada kaas
(C).
Pange pesuaine lahtrisse (A).
Kui pesuprogramm sisaldab ka eelpesu,
pange väike kogus pesuainet seadme ukse
sisemisele küljele.
Kui kasutate pesuainetablette, pange tablett
lahtrisse (A).
Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp
lukustub asendisse.
5. Sulgege seadme uks. Programm käivitub.
• Kui on valitud viitkäivitus, käivitab seadme
ukse sulgemine pöördloenduse. Kui
pöördloendus on lõppenud, käivitub pro‐
gramm.
Ukse avamine seadme töö ajal
Kui te ukse avate, katkeb seadme töö. Kui pane‐
te ukse uuesti kinni, jätkub seadme töö kohast,
kus see katkes.
Viitkäivituse tühistamine
pöördloenduse ajal
Viitkäivituse tühistamisel tuleb programm uuesti
valida.
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage Program.
3. Ekraanil kuvatakse Tühistada pesu?
4. Vajutage ühte navigeerimisnuppudest, et va‐
lida viitkäivituse tühistamiseks Stopp või
pöördloenduse jätkamiseks Jätka . Kui soovi‐
te pöördloendust jätkata, sulgege seadme
uks.
16
www.electrolux.com
Käimasoleva programmi tühistamine
1.
2.
3.
4.
Avage seadme uks.
Vajutage Program.
Ekraanil kuvatakse Tühistada pesu?
Vajutage ühte navigeerimisnuppudest, et va‐
lida programmi tühistamiseks Stopp või pro‐
grammi jätkamiseks Jätka . Kui soovite pro‐
grammi jätkata, sulgege seadme uks.
Enne uue programmi käivitamist veen‐
duge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.
Programmi lõpus
1. Vajutage sisse/välja-nuppu või oodake, kuni
funktsioon Auto Off seadme automaatselt
välja lülitab.
2. Sulgege veekraan.
Tähelepanu
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need sead‐
mest välja võtate. Tulised nõud purunevad
kergesti.
• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest korvist,
seejärel ülemisest korvist.
• Seadme külgedel ja uksel võib olla vett. Roos‐
tevaba teras jahtub kiiremini kui lauanõud.
TimeBeam kuvab 0:00 ja CLEAN.
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
8.1 Veepehmendaja
Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale, mis
võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada
halvemaid pesutulemusi. Veepehmendaja neu‐
traliseerib need mineraalid.
Nõudepesumasina sool hoiab veepehmendaja
puhtana ning õigetes tingimustes. Kindlasti tuleb
valida õige veepehmendaja tase. See tagab, et
veepehmendaja kasutab õiges koguses nõude‐
pesumasina soola ja vett.
8.2 Soola, loputusvahendi ja
pesuaine kasutamine
• Kasutage ainult nõudepesumasina jaoks
mõeldud soola, loputusvahendit ja pesuainet.
Teised tooted võivad seadet kahjustada.
• Loputusvahendi manustamine viimase lopu‐
tustsükli ajal aitab ära hoida triipude ja plekki‐
de tekkimise kuivatamisel.
• Kombi-pesutabletid sisaldavad nii pesu- ja lo‐
putusvahendit kui ka teisi aineid. Veenduge,
et tabletid sobiksid teie piirkonna vee karedu‐
sega. Vaadake tootepakendil olevat juhendit.
• Lühikeste programmidega ei jõua pesuaineta‐
bletid täielikult lahustuda. Et nõudele ei jääks
pesuainejääke, soovitatakse pesuainetablette
kasutada ainult pikkade programmidega.
Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui
ette nähtud. Vt pesuaine pakendil ole‐
vaid juhiseid.
8.3 Kuidas lõpetada kombineeritud
pesutablettide kasutamine
1. Seadke veepehmendaja kõrgeimale taseme‐
le.
2. Veenduge, et soolamahuti ja loputusvahendi
jaotur on täis.
3. Käivitage kõige lühem programm loputusfaa‐
siga ilma pesuaine ja nõudeta.
4. Reguleerige veepehmendajat vastavalt oma
piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerige eraldatava loputusvahendi ko‐
gust.
8.4 Enne programmi käivitamist
Veenduge järgmises.
• Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.
• Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
• Esemete paigutus korvides on õige.
• Valitud programm sobib pestavate esemete
tüübi ja määrdumisastmega.
• Kasutatav pesuainekogus on õige.
• Nõudepesumasina sool ja loputusvahend on
mahutites (juhul, kui te ei kasuta kombi-pesu‐
tablette).
• Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
EESTI
17
9. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
Mustad filtrid ja ummistunud pihustikon‐
soolid põhjustavad halvemaid pesemis‐
tulemusi.
Kontrollige nende seisukorda regulaar‐
selt; vajadusel puhastage.
9.1 Filtrite puhastamine
C
1.
Pöörake filtrit (A) vastupäeva ja võtke välja.
2.
Filtri (A) lahtivõtmiseks tõmmake osa (A1)
osa (A2) küljest lahti.
Eemaldage filter (B).
Peske filtreid voolava veega.
Enne filtri (B) tagasiasetamist kontrollige,
ega settevanni äärte ümber pole kogune‐
nud toidujäätmeid.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Jälgige, et filter (B) asuks täpselt kahe juhi‐
ku (C) all.
Pange filter (A) kokku ja asetage tagasi fil‐
trisse (B). Keerake päripäeva, kuni see ko‐
hale lukustub.
Filtrite ebaõige asend võib põhjustada
kehva pesutulemust ja kahjustada sea‐
det.
9.2 Pihustikonsoolide puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud, ee‐
maldage mustus peenikese teravaotsalise ese‐
mega.
9.3 Välispinna puhastamine
Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid. Är‐
ge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me ega lahusteid.
9.4 Sisemuse puhastamine
Kui kasutate tihti lühikesi programme, võib selle‐
ga kaasneda rasvajääkide ja katlakivi kogunemi‐
ne seadmesse.
Selle ärahoidmiseks on soovitatav vähemalt kaks
korda kuus kasutada ka pikki programme.
18
www.electrolux.com
10. VEAOTSING
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Kostub katkendlik helisignaal.
Enne teenindusse pöördumist tutvuge probleemi
lahendamiseks pakutava teabega.
Ekraan
Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil teade
ja Time Beam näitab veakoodi.
Time Beam
Probleem
Tähelepanu: vee sisselase ei
ole võimalik.
Seade ei täitu veega.
Tähelepanu: vesi ei jookse ära.
Seade ei tühjene veest.
Tähelepanu: üleujutusevastane
süsteem on aktiveeritud.
Üleujutuse-vastane seade
töötab.
HOIATUS
Enne kontrollima asumist lülitage seade
välja.
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Programm ei käivitu.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Vajutage OK .
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või
oodake pöördloenduse lõppemiseni.
Seade on alustanud veepehmendajas oleva vaigu
aktiveerimistoimingut. Selle toimingu kestus on um‐
bes 5 minutit.
Seade ei täitu veega.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike.
Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ette‐
võtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei ole ummistu‐
nud.
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega
väänatud.
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega
väänatud.
Üleujutuse-vastane seade töötab.
Sulgege veekraan ja pöörduge teeninduskeskusse.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Pro‐
gramm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskes‐
kusse.
Kui ekraanil on teised teated, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
EESTI
10.1 Pesu- ja kuivatustulemused ei
ole rahuldavad
Valged jooned ja plekid või sinakas kiht klaasidel
ja nõudel
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga
suur. Seadke loputusvahendi eraldaja mada‐
lamasse asendisse.
• Pesuaine kogus on liiga suur
Plekid ja kuivanud veetilkade jäljed nõudel ja
klaasidel
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väi‐
ke Seadke loputusvahendi eraldaja kõrgemas‐
se asendisse.
• Põhjuseks võib olla pesuaine kvaliteet.
Nõud on märjad
• Programmil puudub kuivatustsükkel või kasu‐
tate madala temperatuuriga kuivatustsüklit.
19
• Loputusvahendi jaotur on tühi.
• Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
• Põhjuseks võib olla pesuaine kombi-pesuta‐
blettide kvaliteet. Proovige mõnda teist marki
või aktiveerige loputusvahendi jaotur ja kasu‐
tage loputusvahendit koos kombi-pesutabletti‐
dega.
Muude võimalike põhjuste kohta vt jao‐
tist "VIHJEID JA NÄPUNÄITEID".
10.2 Loputusvahendi jaoturi sisse
lülitamine
1. Liikuge valikute menüüs üksuseni Multitab ja
valige Sees+Loputusvahend .
2. Reguleerige eraldatava loputusvahendi ko‐
gust.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
11. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus / Laius / Sügavus (mm)
Elektriühendus
Vt andmeplaati.
Pinge
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Sagedus
50 Hz
Veesurve
Min. / maks. (baari / MPa)
Veevarustus 1)
Külm või kuum vesi2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Mahutavus
Koha seaded
Voolutarve
Ooterežiim
0.10 W
Väljas-režiim
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage energiakulu
vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
12. EESTI – KLIENDITEENINDUS JA TUGI
EE
Informatsiooni, kuidas käituda rikke korral ja
hooldada toodet, leiate kasutusjuhendist ja meie
kodulehelt www.electrolux.ee
Toote remonti ja paigaldust võivad teostada ai‐
nult pädevust omavad tehnikud. Kontakteerumi‐
sel hooldusega veenduge, et on olemas ostudo‐
kument ja järgnevad andmed:
Mudel (Model): ......................................
Seeria number (Serial number): .....................
Toote number (Product number): .............
Ostukuupäev (kviitungilt): ..............................
20
www.electrolux.com
Täiendavat abi leiate meie veebisaidilt; samuti
võite sealt alla laadida kasutusjuhendid. Regis‐
treerige oma toode ja hankige juurdepääs vajali‐
kule teabele oma toote kohta:
www.RegisterElectrolux.com
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153,
11624 Tallinn
13. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
21
22
www.electrolux.com
23
Kasutusjuhend: Eesti
117905110-A-342013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement