Aeg F77452M0P Instrukcja obsługi

Aeg F77452M0P Instrukcja obsługi
FAVORIT 77452 W0P
FAVORIT 77452 M0P
PL Instrukcja obsługi
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploa‐
tacji urządzenia należy dokładnie prze‐
czytać dołączoną instrukcję obsługi. Pro‐
ducent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane niepra‐
widłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem
do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i
osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również
dzieciom, o ograniczonych zdolnoś‐
ciach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych bądź osobom bez odpo‐
wiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządze‐
nie wyłącznie pod nadzorem lub po
odpowiednim poinstruowaniu przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpie‐
czeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły
się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy prze‐
chowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przecho‐
wywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powin‐
ny znajdować się w pobliżu urządze‐
nia, gdy jego drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐
nia.
• Nie instalować ani nie używać uszko‐
dzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urzą‐
dzenia w miejscach, w których tempe‐
ratura wynosi poniżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją in‐
stalacji dostarczoną wraz z urządze‐
niem.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem elektrycz‐
nym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontakto‐
wać się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd sieciowych z
uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐
dzić wtyczki ani przewodu zasilające‐
go. Wymianę uszkodzonego przewo‐
du zasilającego należy zlecić przed‐
stawicielowi serwisu lub wykwalifiko‐
wanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elek‐
trycznego dopiero po zakończeniu in‐
stalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐
dzić węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie uży‐
wano przez dłuższy czas, należy za‐
4
www.aeg.com
pewnić przepływ wody i odczekać, aż
będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urzą‐
dzenia należy sprawdzić, czy nie ma
wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrz‐
nym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływo‐
wego należy natychmiast wyjąć wtycz‐
kę z gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z punktem serwiso‐
wym w celu wymiany węża dopływo‐
wego.
1.3 Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym
oraz do podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiek‐
tów mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia, pora‐
żenia prądem lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicz‐
nych urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urzą‐
dzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić
do potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwar‐
tych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebez‐
pieczne. Należy przestrzegać instruk‐
cji bezpieczeństwa podanych na opa‐
kowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie ba‐
wić się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się deter‐
gent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych sub‐
stancji ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesie‐
niem obrażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐
nia.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić
go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
POLSKI
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
10
9 8
7
6 5
4
1 Blat roboczy
7 Otwór wentylacyjny
3 Dolne ramię spryskujące
4 Filtry
9 Dozownik detergentu
10 Kosz na sztućce
6 Zbiornik soli
12 Górny kosz
2 Górne ramię spryskujące
5 Tabliczka znamionowa
8 Dozownik płynu nabłyszczającego
11 Dolny kosz
5
6
www.aeg.com
3. PANEL STEROWANIA
1
2
8
3
4
7
5
6
1 Przycisk wł./wył.
5 Przycisk Delay
3 Wskaźniki programów
7 Wskaźniki
2 Przycisk Program
4 Wyświetlacz
Wskaźniki
6 Przycisk Option
8 Przycisk Start
Opis
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaź‐
nik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze
wyłączony.
Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.
Wskaźnik fazy płukania. Włącza się podczas fazy płukania.
Wskaźnik fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik funkcji AutoOpen.
Wskaźnik funkcji TimeSaver.
Wskaźnik funkcji Delay.
Wskaźnik funkcji ExtraHygiene.
Wskaźnik funkcji Multitab.
POLSKI
7
4. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze od 45°C do
70°C
Płukania
Suszenie
ExtraHygiene
Multitab
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i
patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 70°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
Multitab
3)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 50°C
Płukania
Suszenie
Multitab
4)
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w tempe‐
raturze 60°C
Płukanie
ExtraHygiene
Multitab
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 50°C
Płukania
Suszenie
ExtraHygiene
TimeSaver
Multitab
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w tempe‐
raturze 55°C
Płukania
ExtraHygiene
Multitab
1)
2)
5)
Średnie lub lekkie Zmywanie w tempe‐
Delikatne naczynia raturze 45°C
i szkło
Płukania
Suszenie
Multitab
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w
koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz
czas trwania programu.
2) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą
higienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C
przez co najmniej 10 minut.
3) Jest to najcichszy program. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala
obniżyć poziom hałasu. Z tego powodu program ten trwa długo.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
5) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to
standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy).
8
www.aeg.com
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
40 - 150
0.5 - 1.1
6 - 11
130 - 150
1.1 - 1.2
10 - 11
180 - 200
0.8 - 0.9
8-9
30
0.8
7
220
0.62
8.5
50 - 60
0.9 - 1.0
7-8
70 - 80
0.6 - 0.9
10 - 11
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość email na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłą‐
czyć przed rozpoczęciem progra‐
mu. Opcji nie można włączyć ani
wyłączyć w czasie trwania pro‐
gramu.
Wybierając jedną lub większą
liczbę opcji, należy upewnić się,
że przed rozpoczęciem programu
włączą się odpowiednie wskaźni‐
ki.
5.1 Multitab
Opcję należy włączyć tylko dla wielos‐
kładnikowych tabletek z detergentem.
Opcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaź‐
niki są wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłu‐
żyć.
Włączanie opcji Multitab
1. Naciskać Option, aż włączy się
wskaźnik Multitab.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem, a przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu, płynu
nabłyszczającego i soli do zmywarek,
należy wykonać następujące czynności:
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękcza‐
nia wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz do‐
zownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez na‐
czyń.
4. Ustawić poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody do‐
prowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
5.2 ExtraHygiene
Ta opcja zapewnia większą higienę zmy‐
wania naczyń. Podczas płukania tempe‐
POLSKI
ratura pozostaje na poziomie 70°C przez
co najmniej 10 minut.
9
Nie można włączyć tej opcji z innymi
programami.
Włączanie opcji ExtraHygiene
1. Naciskać Option, aż włączy się
wskaźnik ExtraHygiene. Czas trwania
programu podawany na wyświetlaczu
zostanie zaktualizowany.
• Jeśli opcja nie działa z danym pro‐
gramem, odpowiadający jej wskaź‐
nik nie włączy się.
5.3 TimeSaver
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnie‐
nia oraz temperatury wody. Fazy zmy‐
wania i suszenia zostają skrócone. Cał‐
kowity czas trwania programu skraca się
o około 50%.
Efekty zmywania są takie same jak w
przypadku programu o standardowym
czasie trwania. Jedynie skuteczność su‐
szenia może być niższa.
Włączanie opcji TimeSaver
1. Naciskać Option, aż włączy się
wskaźnik TimeSaver. Czas trwania
programu podawany na wyświetlaczu
zostanie zaktualizowany.
• Jeśli opcja nie działa z danym pro‐
gramem, odpowiadający jej wskaź‐
nik nie włączy się.
5.4 AutoOpen
• Gdy rozpoczyna się faza suszenia,
drzwi urządzenia otwierają się i po‐
zostają otwarte.
• Po zakończeniu programu drzwi
urządzenia zamykają się. Urządze‐
nie wyłącza się automatycznie.
UWAGA!
Nie należy próbować zamykać
drzwi urządzenia, gdy podczas
fazy suszenia są one otwarte.
Może to spowodować uszkodze‐
nie urządzenia.
Aby wyłączyć opcję AutoOpen, należy
naciskać Option, aż wyłączy się odpo‐
wiedni wskaźnik.
W tym przypadku wzrośnie zużycie ener‐
gii podczas wykonywania programu.
Ta opcja zapewnia dobre efekty susze‐
nia przy mniejszym zużyciu energii.
Włącza się ona automatycznie, gdy zos‐
. Włącza
taje wybrany program
się wskaźnik AutoOpen.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twar‐
dości wody doprowadzanej do urzą‐
dzenia. Jeśli nie, należy ustawić po‐
ziom zmiękczania wody. Skontakto‐
wać się z miejscowym zakładem wo‐
dociągowym, aby ustalić stopień
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się
pozostałości z procesu produkcyjne‐
go. Aby je usunąć, należy uruchomić
program. Nie należy stosować deter‐
gentu ani umieszczać naczyń w ko‐
szach.
10 www.aeg.com
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmięk‐
czania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Poziom
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Regulacja poziomu
zmiękczania wody
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Należy upewnić się,
że urządzenie znajduje się w trybie
ustawiania – patrz: „Ustawianie i uru‐
chamianie programu”.
2. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać
pola Delay i Option, aż wskaźniki
,
i
zaczną
migać.
3. Nacisnąć Program.
• Wskaźniki
i
wyłą‐
czą się.
• Wskaźnik
będzie nadal
migał.
• Wyświetlacz wskaże aktualne usta‐
wienie zmiękczacza wody, np.
= poziom 5.
4. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby
zmienić ustawienie.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐
czyć urządzenie i potwierdzić usta‐
wienie.
POLSKI
11
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmy‐
warek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby za‐
mknąć zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydosta‐
wać woda i sól. Zagrożenie wy‐
stąpieniem korozji. Aby tego
uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabły‐
szczającego (A) najwyżej do pozio‐
mu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczają‐
cego można wyregulować za po‐
mocą pokrętła (B) pomiędzy po‐
zycją 1 (najmniejsza ilość) a po‐
zycją 4 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Należy upewnić się,
że urządzenie znajduje się w trybie
ustawiania – patrz: „Ustawianie i uru‐
chamianie programu”.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, na‐
pełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu na‐
błyszczającego, napełnić dozownik
płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
12 www.aeg.com
4. Dodać detergent.
• Aby stosować wieloskładnikowe
tabletki z detergentem, należy włą‐
czyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni pro‐
gram dla określonego rodzaju naczyń
i poziomu zabrudzenia.
7.1 Stosowanie detergentu
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Dla niektórych ustawień konieczne jest
włączenie trybu ustawiania.
Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Urządzenie jest w trybie us‐
tawiania, jeśli świecą się wszystkie
wskaźniki programów, a na wyświetlaczu
widoczne są 2 poziome paski stanu. Je‐
śli na panelu sterowania widoczne są in‐
ne wskazania, należy jednocześnie na‐
cisnąć i przytrzymać Delay i Option, aż
urządzenie przełączy się do trybu usta‐
wiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Pro‐
gram, aż włączy się wskaźnik żąda‐
nego programu. Można również usta‐
wić dostępne opcje.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce
oznaczonej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmy‐
wania wstępnego, umieścić niewiel‐
ką ilość detergentu na wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia.
W razie korzystania z tabletek do
zmywarek, włożyć tabletkę do prze‐
gródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
• Na wyświetlaczu zacznie migać
czas trwania programu.
• Włączą się wskaźniki przewidzia‐
nych faz programu zmywania.
5. Nacisnąć Start, aby uruchomić pro‐
gram.
• Po rozpoczęciu programu pozosta‐
nie włączony tylko wskaźnik bieżą‐
cej fazy programu.
• Czas trwania programu będzie od‐
liczany skokowo co 1 minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
• Włączy się wskaźnik Delay.
• Na wyświetlaczu zacznie migać
czas opóźnienia rozpoczęcia pro‐
gramu.
• Wskaźniki przewidzianych faz pro‐
gramu zmywania wyłączą się.
3. Nacisnąć Start, aby rozpocząć odli‐
czanie czasu.
• Czas będzie odliczany co 1 godzi‐
nę.
Po zakończeniu odliczania nastąpi uru‐
chomienie programu. Włączy się wskaź‐
nik bieżącej fazy programu.
POLSKI
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje
pracować. Po zamknięciu drzwi urządze‐
nie będzie kontynuować pracę od mo‐
mentu, w którym została przerwana.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w
trakcie odliczania
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia pro‐
gramu powoduje również anulowanie us‐
tawionego programu.
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
Delay i Option, aż włączą się wszyst‐
kie wskaźniki programów, a na wy‐
świetlaczu pojawią się dwa poziome
paski stanu.
2. Ponownie ustawić program.
Anulowanie programu
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
Delay i Option, aż włączą się wszyst‐
kie wskaźniki programów, a na wy‐
świetlaczu pojawią się dwa poziome
paski stanu.
13
Po zakończeniu programu
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 0.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐
czyć urządzenie.
2. Zamknąć zawór wody.
Jeśli nie zostanie naciśnięty przy‐
cisk wł./wył., funkcja Auto Off au‐
tomatycznie wyłączy urządzenie
po upływie kilku minut od zakoń‐
czenia programu.
Pozwala to zmniejszyć zużycie
energii.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia
należy poczekać, aż ostygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z
dolnego, a następnie z górnego ko‐
sza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia
może znajdować się woda. Stal nie‐
rdzewna schładza się szybciej niż na‐
czynia.
Przed uruchomieniem nowego
programu należy upewnić się, że
w dozowniku znajduje się deter‐
gent.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów,
które mogą uszkodzić urządzenie oraz
sprawić, że efekty zmywania będą nieza‐
dowalające. Zmiękczacz wody neutrali‐
zuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim
stanie. Istotne jest ustawienie właściwe‐
go poziomu zmiękczania wody. Zapew‐
nia to stosowanie odpowiedniej ilości soli
do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywa‐
rek. Inne produkty mogą uszkodzić
urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany
podczas ostatniej fazy płukania i zapo‐
biega powstawaniu smug i plam na
naczyniach podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają
detergent, płyn nabłyszczający oraz
inne dodatki. Należy sprawdzić, czy te
tabletki można stosować przy danej
14 www.aeg.com
twardości wody. Należy zapoznać się
z instrukcją na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpusz‐
czają się całkowicie w trakcie krótkich
programów. Zaleca się stosowanie
tabletek przy długich programach, aby
zapobiec osadzaniu się detergentu na
naczyniach.
Nie używać większej ilości deter‐
gentu niż zalecana. Postępować
zgodnie ze wskazówkami pod‐
anymi na opakowaniu detergen‐
tu.
8.3 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy
przedstawiono w dołączonej bro‐
szurze.
• W urządzeniu należy zmywać przed‐
mioty, które są przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, alumi‐
nium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmio‐
tów, które mogą pochłaniać wodę
(gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości
przypalonych potraw, należy zamo‐
czyć naczynia w wodzie przed ich
umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i mi‐
ski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki
z innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu
górnym. Upewnić się, że nie będą się
one przemieszczać.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
8.4 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchen‐
nych w koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia zabrudze‐
nia;
• zastosowano prawidłową ilość deter‐
gentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmy‐
warek i płyn nabłyszczający (chyba że
stosowane są wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest polu‐
zowana.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem kon‐
serwacji należy wyłączyć urzą‐
dzenie i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycz‐
nego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i
w razie potrzeby wyczyścić.
POLSKI
15
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy roz‐
dzielić części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Przed ponownym włożeniem filtra
(B) należy upewnić się, że wewnątrz
osadnika ani na jego krawędzi nie
znajdują się resztki żywności lub in‐
ne zanieczyszczenia.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Sprawdzić, czy filtr (B) jest prawidło‐
wo umieszczony pod 2 prowadnica‐
mi (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go z po‐
wrotem w filtrze (B). Obrócić zgod‐
nie z ruchem wskazówek zegara, aż
się zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie
filtrów może skutkować niezado‐
walającymi efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskują‐
cych.
Jeżeli otwory w ramionach spryskują‐
cych są zatkane, zabrudzenia należy
usunąć przy pomocy cienkiego i za‐
ostrzonego przedmiotu.
9.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgot‐
nej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów
ściernych, myjek do szorowania ani roz‐
puszczalników.
9.4 Czyszczenie wnętrza
Częste korzystanie z krótkich progra‐
mów może powodować osadzanie się
tłuszczu i kamienia wewnątrz urządze‐
nia.
Aby temu zapobiec, zaleca się korzysta‐
nie z długich programów co najmniej 2
razy w miesiącu.
16 www.aeg.com
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem
należy zapoznać się z poniższymi infor‐
macjami, które mogą być pomocne w
rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetla‐
czu pojawia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą.
•
- Urządzenie nie odpompowuje
wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do spraw‐
dzenia należy wyłączyć urządze‐
nie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilają‐
cego jest włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są za‐
mknięte.
Nacisnąć Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia pro‐
gramu, należy je anulować lub poczekać do
końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt
niskie. W tym celu należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym
jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest za‐
gięty ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest
drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest za‐
gięty ani przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z
punktem serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie.
Program zostanie wznowiony od mo‐
mentu jego przerwania.
W przypadku ponownego wystąpienia
problemu należy skontaktować się z
punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne
kody alarmowe, należy skontaktować się
z punktem serwisowym.
10.1 Efekty zmywania i
suszenia są niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczają‐
cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐
POLSKI
wania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach
wody na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczają‐
cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐
wania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergen‐
tu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia
lub temperatura w fazie suszenia jest
zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu na‐
błyszczającego.
• Przyczyną może być jakość wielos‐
kładnikowych tabletek z detergentem.
Należy wypróbować inną markę lub
włączyć dozownik płynu nabłyszczają‐
cego i zastosować płyn nabłyszczają‐
cy wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”,
gdzie omówiono inne możliwe
przyczyny.
10.2 Włączanie dozownika
płynu nabłyszczającego
17
że urządzenie znajduje się w trybie
ustawiania – patrz: „Ustawianie i uru‐
chamianie programu”.
2. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać
Delay i Option, aż zaczną migać
,
i
wskaźniki
.
3. Nacisnąć Start.
• Wskaźniki
i
wyłączą się.
• Wskaźnik
będzie nadal mi‐
gał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktual‐
ne ustawienie.
Dozownik płynu
nabłyszczające‐
go wyłączony
Dozownik płynu
nabłyszczające‐
go włączony
4. Nacisnąć Start, aby zmienić ustawie‐
nie.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐
czyć urządzenie i potwierdzić usta‐
wienie.
6. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
7. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Należy upewnić się,
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębo‐
kość (mm)
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
Częstotliwość
Ciśnienie doprowadza‐ Min./maks. (bar/MPa)
nej wody
446 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
18 www.aeg.com
maks. 60°C
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych na‐
kryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
9
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów
słonecznych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby
zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
POLSKI
19
117906920-A-322013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement