AEG F77452M0P User manual

AEG F77452M0P User manual

FAVORIT 77452 W0P

FAVORIT 77452 M0P

PL Instrukcja obsługi

2 www.aeg.com

SPIS TREŚCI

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5. OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8. WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11. DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:

Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: www.aeg.com

Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową: www.aeg.com/productregistration

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: www.aeg.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony środowiska

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

POLSKI

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

3

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploa‐ tacji urządzenia należy dokładnie prze‐ czytać dołączoną instrukcję obsługi. Pro‐ ducent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane niepra‐ widłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie udusze‐ niem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem.

• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządzenia osobom, w tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnoś‐ ciach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź osobom bez odpo‐ wiedniego doświadczenia lub wiedzy.

Osoby te mogą obsługiwać urządze‐ nie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpie‐ czeństwo.

• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.

• Wszystkie opakowania należy prze‐ chowywać poza zasięgiem dzieci.

• Wszystkie detergenty należy przecho‐ wywać poza zasięgiem dzieci.

• Dzieci i zwierzęta domowe nie powin‐ ny znajdować się w pobliżu urządze‐ nia, gdy jego drzwi są otwarte.

1.2 Instalacja

• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐ nia.

• Nie instalować ani nie używać uszko‐ dzonego urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urzą‐ dzenia w miejscach, w których tempe‐ ratura wynosi poniżej 0°C.

• Postępować zgodnie z instrukcją in‐ stalacji dostarczoną wraz z urządze‐ niem.

Podłączenie do sieci elektrycznej

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycz‐ nym.

• Urządzenie musi być uziemione.

• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontakto‐ wać się z elektrykiem.

• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐ dzić wtyczki ani przewodu zasilające‐ go. Wymianę uszkodzonego przewo‐ du zasilającego należy zlecić przed‐ stawicielowi serwisu lub wykwalifiko‐ wanemu elektrykowi.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elek‐ trycznego dopiero po zakończeniu in‐ stalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.

• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękoma.

• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw

EWG.

Podłączenie do sieci wodociągowej

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐ dzić węży wodnych.

• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie uży‐ wano przez dłuższy czas, należy za‐

4 www.aeg.com

pewnić przepływ wody i odczekać, aż będzie ona czysta.

• Przy pierwszym uruchomieniu urzą‐ dzenia należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.

• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrz‐ nym przewodem zasilającym.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczne napięcie.

• W razie uszkodzenia węża dopływo‐ wego należy natychmiast wyjąć wtycz‐ kę z gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z punktem serwiso‐ wym w celu wymiany węża dopływo‐ wego.

1.3 Przeznaczenie

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, np.:

– Kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych

– Gospodarstwa rolne

– Klienci hoteli, moteli i innych obiek‐ tów mieszkalnych

– Obiekty noclegowe.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, oparzenia, pora‐ żenia prądem lub pożaru.

• Nie zmieniać parametrów technicz‐ nych urządzenia.

• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.

• Nie pozostawiać otwartych drzwi urzą‐ dzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.

• Nie siadać ani nie stawać na otwar‐ tych drzwiach urządzenia.

• Detergenty do zmywarki są niebez‐ pieczne. Należy przestrzegać instruk‐ cji bezpieczeństwa podanych na opa‐ kowaniu detergentu.

• Nie pić wody z urządzenia ani nie ba‐ wić się nią.

• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się deter‐ gent.

• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej pary.

• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych sub‐ stancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.

1.4 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie odniesie‐ niem obrażeń lub uduszeniem.

• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐ nia.

• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.

• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu.

2. OPIS URZĄDZENIA

12

1 2 3

POLSKI 5

11

10

3

4

1

2

5

6

Blat roboczy

Górne ramię spryskujące

Dolne ramię spryskujące

Filtry

Tabliczka znamionowa

Zbiornik soli

9

8 7 6 5

4

9

10

7

8

11

12

Otwór wentylacyjny

Dozownik płynu nabłyszczającego

Dozownik detergentu

Kosz na sztućce

Dolny kosz

Górny kosz

6 www.aeg.com

3. PANEL STEROWANIA

1

2 3 4 5

8 7 6

3

4

1

2

Przycisk wł./wył.

Przycisk Program

Wskaźniki programów

Wyświetlacz

Wskaźniki

7

8

5

6

Przycisk Delay

Przycisk Option

Wskaźniki

Przycisk Start

Opis

Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaź‐ nik ten jest zawsze wyłączony.

Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.

Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.

Wskaźnik fazy płukania. Włącza się podczas fazy płukania.

Wskaźnik fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.

Wskaźnik funkcji AutoOpen.

Wskaźnik funkcji TimeSaver.

Wskaźnik funkcji Delay.

Wskaźnik funkcji ExtraHygiene.

Wskaźnik funkcji Multitab.

POLSKI

4. PROGRAMY

Program

2)

1)

3)

Stopień zabrudze‐ nia

Rodzaj załadunku

Dowolne

Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie

Duże

Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie

Średnie

Naczynia stołowe i sztućce

Fazy programu

Zmywanie wstępne

Zmywanie w tempe‐ raturze od 45°C do

70°C

Płukania

Suszenie

Zmywanie wstępne

Zmywanie w tempe‐ raturze 70°C

Płukania

Suszenie

Zmywanie wstępne

Zmywanie w tempe‐ raturze 50°C

Płukania

Suszenie

Opcje

ExtraHygiene

Multitab

TimeSaver

Multitab

Multitab

5)

4) Świeże

Naczynia stołowe i sztućce

Średnie

Naczynia stołowe i sztućce

Zmywanie w tempe‐ raturze 60°C

Płukanie

Zmywanie wstępne

Zmywanie w tempe‐ raturze 50°C

Płukania

Suszenie

ExtraHygiene

Multitab

ExtraHygiene

TimeSaver

Multitab

Średnie

Naczynia stołowe i sztućce

Średnie lub lekkie

Delikatne naczynia i szkło

Zmywanie w tempe‐ raturze 55°C

Płukania

Zmywanie w tempe‐ raturze 45°C

Płukania

Suszenie

ExtraHygiene

Multitab

Multitab

1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.

2) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.

3) Jest to najcichszy program. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniżyć poziom hałasu. Z tego powodu program ten trwa długo.

4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.

5) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy).

7

8 www.aeg.com

Parametry eksploatacyjne

Program

1) Czas trwania

(min)

40 - 150

130 - 150

180 - 200

30

220

50 - 60

70 - 80

Zużycie energii

(kWh)

0.5 - 1.1

1.1 - 1.2

0.8 - 0.9

0.8

0.62

0.9 - 1.0

0.6 - 0.9

Zużycie wody

(l)

6 - 11

10 - 11

8 - 9

7

8.5

7 - 8

10 - 11

1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.

Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość email na adres: [email protected]

Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.

5. OPCJE

Opcje należy włączyć lub wyłą‐ czyć przed rozpoczęciem progra‐ mu. Opcji nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania pro‐ gramu.

Wybierając jedną lub większą liczbę opcji, należy upewnić się, że przed rozpoczęciem programu włączą się odpowiednie wskaźni‐ ki.

5.1 Multitab

Opcję należy włączyć tylko dla wielos‐ kładnikowych tabletek z detergentem.

Opcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabły‐ szczającego i soli. Odpowiednie wskaź‐ niki są wyłączone.

Czas trwania programu może się wydłu‐ żyć.

Włączanie opcji Multitab

1. Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik Multitab.

Po zaprzestaniu korzystania z wieloskładnikowych tabletek z detergentem, a przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do zmywarek, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić najwyższy poziom zmiękcza‐ nia wody.

2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz do‐ zownik płynu nabłyszczającego są pełne.

3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płukania, bez detergentu i bez na‐ czyń.

4. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody do‐ prowadzanej do urządzenia.

5. Wyregulować dozowanie płynu na‐ błyszczającego.

5.2 ExtraHygiene

Ta opcja zapewnia większą higienę zmy‐ wania naczyń. Podczas płukania tempe‐

ratura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.

Włączanie opcji ExtraHygiene

1. Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik ExtraHygiene. Czas trwania programu podawany na wyświetlaczu zostanie zaktualizowany.

• Jeśli opcja nie działa z danym pro‐ gramem, odpowiadający jej wskaź‐ nik nie włączy się.

5.3 TimeSaver

Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnie‐ nia oraz temperatury wody. Fazy zmy‐ wania i suszenia zostają skrócone. Cał‐ kowity czas trwania programu skraca się o około 50%.

Efekty zmywania są takie same jak w przypadku programu o standardowym czasie trwania. Jedynie skuteczność su‐ szenia może być niższa.

Włączanie opcji TimeSaver

1. Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik TimeSaver. Czas trwania programu podawany na wyświetlaczu zostanie zaktualizowany.

• Jeśli opcja nie działa z danym pro‐ gramem, odpowiadający jej wskaź‐ nik nie włączy się.

5.4 AutoOpen

Ta opcja zapewnia dobre efekty susze‐ nia przy mniejszym zużyciu energii.

Włącza się ona automatycznie, gdy zos‐ taje wybrany program . Włącza się wskaźnik AutoOpen.

POLSKI

Nie można włączyć tej opcji z innymi programami.

9

• Gdy rozpoczyna się faza suszenia, drzwi urządzenia otwierają się i po‐ zostają otwarte.

• Po zakończeniu programu drzwi urządzenia zamykają się. Urządze‐ nie wyłącza się automatycznie.

UWAGA!

Nie należy próbować zamykać drzwi urządzenia, gdy podczas fazy suszenia są one otwarte.

Może to spowodować uszkodze‐ nie urządzenia.

Aby wyłączyć opcję AutoOpen, należy naciskać Option, aż wyłączy się odpo‐ wiedni wskaźnik.

W tym przypadku wzrośnie zużycie ener‐ gii podczas wykonywania programu.

6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twar‐ dości wody doprowadzanej do urzą‐ dzenia. Jeśli nie, należy ustawić po‐ ziom zmiękczania wody. Skontakto‐ wać się z miejscowym zakładem wo‐ dociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.

2. Napełnić zbiornik soli.

3. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐ jącego.

4. Otworzyć zawór wody.

5. W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości z procesu produkcyjne‐ go. Aby je usunąć, należy uruchomić program. Nie należy stosować deter‐ gentu ani umieszczać naczyń w ko‐ szach.

10 www.aeg.com

6.1 Regulacja zmiękczania wody

Twardość wody

Stopnie niemieckie

(°dH)

47 - 50

43 - 46

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

< 4

Stopnie francuskie

(°fH)

84 - 90

76 - 83

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

< 7 mmol/l

1) Ustawienie fabryczne.

2) Przy tym poziomie nie stosować soli.

Regulacja poziomu zmiękczania wody

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐ czyć urządzenie. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uru‐ chamianie programu”.

2. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać pola Delay i Option, aż wskaźniki

, i zaczną migać.

3. Nacisnąć Program.

8.4. - 9.0

7.6 - 8.3

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

< 0.7

Stopnie

Clarke'a

58 - 63

53 - 57

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Regulacja zmięk‐ czania wody

Poziom

8

7

6

10

9

5

1)

4

3

2

1

2)

• Wskaźniki czą się.

i wyłą‐

• Wskaźnik migał.

będzie nadal

• Wyświetlacz wskaże aktualne usta‐ wienie zmiękczacza wody, np.

= poziom 5.

4. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby zmienić ustawienie.

5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐ czyć urządzenie i potwierdzić usta‐ wienie.

POLSKI 11

6.2 Napełnianie zbiornika soli

1.

2.

3.

4.

5.

Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbiornik soli.

Wlać 1 litr wody do zbiornika soli

(tylko za pierwszym razem).

Napełnić zbiornik soli solą do zmy‐ warek.

Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli.

Obrócić pokrywkę w prawo, aby za‐ mknąć zbiornik soli.

UWAGA!

Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydosta‐ wać woda i sól. Zagrożenie wy‐ stąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika soli należy uruchomić program.

6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego

A

M AX

+

4

3

2

1

-

B

C

D

1.

2.

3.

4.

Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby otworzyć pokrywę (C).

Napełnić dozownik płynu nabły‐ szczającego (A) najwyżej do pozio‐ mu oznaczenia „max”.

Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany.

Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowied‐ nio zablokowany.

Dozowanie płynu nabłyszczają‐ cego można wyregulować za po‐ mocą pokrętła (B) pomiędzy po‐ zycją 1 (najmniejsza ilość) a po‐ zycją 4 (największa ilość).

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. Otworzyć zawór wody.

2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐ czyć urządzenie. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uru‐ chamianie programu”.

• Jeśli świeci się wskaźnik soli, na‐ pełnić zbiornik soli.

• Jeśli świeci się wskaźnik płynu na‐ błyszczającego, napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.

3. Załadować kosze.

12 www.aeg.com

4. Dodać detergent.

• Aby stosować wieloskładnikowe tabletki z detergentem, należy włą‐ czyć funkcję Multitab.

7.1 Stosowanie detergentu

5. Ustawić i uruchomić odpowiedni pro‐ gram dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia.

A B

20

30

+

M AX

4

3

2

1

-

C

7.2 Ustawianie i uruchamianie programu

Tryb ustawiania

Dla niektórych ustawień konieczne jest włączenie trybu ustawiania.

Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Urządzenie jest w trybie us‐ tawiania, jeśli świecą się wszystkie wskaźniki programów, a na wyświetlaczu widoczne są 2 poziome paski stanu. Je‐ śli na panelu sterowania widoczne są in‐ ne wskazania, należy jednocześnie na‐ cisnąć i przytrzymać Delay i Option, aż urządzenie przełączy się do trybu usta‐ wiania.

Uruchamianie programu bez opóźnienia

1. Otworzyć zawór wody.

2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐ czyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie usta‐ wiania.

3. Zamknąć drzwi urządzenia.

4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Pro‐ gram, aż włączy się wskaźnik żąda‐ nego programu. Można również usta‐ wić dostępne opcje.

1.

2.

3.

4.

5.

Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby otworzyć pokrywę (C).

Umieścić detergent w przegródce oznaczonej symbolem (A).

Jeśli program przewiduje fazę zmy‐ wania wstępnego, umieścić niewiel‐ ką ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.

W razie korzystania z tabletek do zmywarek, włożyć tabletkę do prze‐ gródki (A).

Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowied‐ nio zablokowany.

• Na wyświetlaczu zacznie migać czas trwania programu.

• Włączą się wskaźniki przewidzia‐ nych faz programu zmywania.

5. Nacisnąć Start, aby uruchomić pro‐ gram.

• Po rozpoczęciu programu pozosta‐ nie włączony tylko wskaźnik bieżą‐ cej fazy programu.

• Czas trwania programu będzie od‐ liczany skokowo co 1 minutę.

Uruchamianie programu z opóźnieniem

1. Ustawić program.

2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia (od 1 do 24 godzin).

• Włączy się wskaźnik Delay.

• Na wyświetlaczu zacznie migać czas opóźnienia rozpoczęcia pro‐ gramu.

• Wskaźniki przewidzianych faz pro‐ gramu zmywania wyłączą się.

3. Nacisnąć Start, aby rozpocząć odli‐ czanie czasu.

• Czas będzie odliczany co 1 godzi‐ nę.

Po zakończeniu odliczania nastąpi uru‐ chomienie programu. Włączy się wskaź‐ nik bieżącej fazy programu.

Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia

Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje pracować. Po zamknięciu drzwi urządze‐ nie będzie kontynuować pracę od mo‐ mentu, w którym została przerwana.

Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu w trakcie odliczania

Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia pro‐ gramu powoduje również anulowanie us‐ tawionego programu.

1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać

Delay i Option, aż włączą się wszyst‐ kie wskaźniki programów, a na wy‐ świetlaczu pojawią się dwa poziome paski stanu.

2. Ponownie ustawić program.

Anulowanie programu

1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać

Delay i Option, aż włączą się wszyst‐ kie wskaźniki programów, a na wy‐ świetlaczu pojawią się dwa poziome paski stanu.

Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się deter‐ gent.

POLSKI

Po zakończeniu programu

13

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 0.

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐ czyć urządzenie.

2. Zamknąć zawór wody.

Jeśli nie zostanie naciśnięty przy‐ cisk wł./wył., funkcja Auto Off au‐ tomatycznie wyłączy urządzenie po upływie kilku minut od zakoń‐ czenia programu.

Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.

Ważne

• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.

• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolnego, a następnie z górnego ko‐ sza.

• Na ściankach i drzwiach urządzenia może znajdować się woda. Stal nie‐ rdzewna schładza się szybciej niż na‐ czynia.

8. WSKAZÓWKI I PORADY

8.1 Zmiękczanie wody

Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mogą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty zmywania będą nieza‐ dowalające. Zmiękczacz wody neutrali‐ zuje te minerały.

Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest ustawienie właściwe‐ go poziomu zmiękczania wody. Zapew‐ nia to stosowanie odpowiedniej ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz wody.

8.2 Stosowanie soli, płynu nabłyszczającego i detergentu

• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywa‐ rek. Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.

• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas ostatniej fazy płukania i zapo‐ biega powstawaniu smug i plam na naczyniach podczas ich suszenia.

• Tabletki wieloskładnikowe zawierają detergent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki. Należy sprawdzić, czy te tabletki można stosować przy danej

14 www.aeg.com

twardości wody. Należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu produktu.

• Tabletki z detergentem nie rozpusz‐ czają się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek przy długich programach, aby zapobiec osadzaniu się detergentu na naczyniach.

Nie używać większej ilości deter‐ gentu niż zalecana. Postępować zgodnie ze wskazówkami pod‐ anymi na opakowaniu detergen‐ tu.

8.3 Ładowanie koszy

Przykłady załadunku koszy przedstawiono w dołączonej bro‐ szurze.

• W urządzeniu należy zmywać przed‐ mioty, które są przystosowane do zmywania w zmywarkach.

• Nie wkładać do urządzenia elementów wykonanych z drewna, rogu, alumi‐ nium, cynołowiu i miedzi.

• Nie wkładać do urządzenia przedmio‐ tów, które mogą pochłaniać wodę

(gąbki, ściereczki).

• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.

• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalonych potraw, należy zamo‐ czyć naczynia w wodzie przed ich umieszczeniem w urządzeniu.

• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i mi‐ ski) układać otworami w dół.

• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi sztućcami.

• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze sobą

• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.

• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że nie będą się one przemieszczać.

• Przed uruchomieniem programu upewnić się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.

8.4 Przed rozpoczęciem programu

Upewnić się, że:

• filtry są czyste i prawidłowo założone;

• ramiona spryskujące nie są zatkane;

• ułożenie naczyń i przyborów kuchen‐ nych w koszach jest prawidłowe;

• program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudze‐ nia;

• zastosowano prawidłową ilość deter‐ gentu;

• w zmywarce znajduje się sól do zmy‐ warek i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są wieloskładnikowe tab‐ letki z detergentem);

• pokrywka zbiornika soli nie jest polu‐ zowana.

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Przed przeprowadzeniem kon‐ serwacji należy wyłączyć urzą‐ dzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycz‐ nego.

Brudne filtry i zapchane ramiona spryskujące pogarszają efekt zmywania.

Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić.

POLSKI 15

9.1 Czyszczenie filtrów

1.

Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć.

C

A

B

A1

A2

9.2 Czyszczenie ramion spryskujących

Nie wolno wyjmować ramion spryskują‐ cych.

Jeżeli otwory w ramionach spryskują‐ cych są zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy cienkiego i za‐ ostrzonego przedmiotu.

9.3 Czyszczenie obudowy

Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgot‐ nej szmatki.

3.

4.

5.

2.

Aby rozebrać filtr (A), należy roz‐ dzielić części (A1) i (A2).

Wyjąć filtr (B).

Przepłukać filtry wodą.

Przed ponownym włożeniem filtra

(B) należy upewnić się, że wewnątrz osadnika ani na jego krawędzi nie znajdują się resztki żywności lub in‐ ne zanieczyszczenia.

6.

7.

Sprawdzić, czy filtr (B) jest prawidło‐ wo umieszczony pod 2 prowadnica‐ mi (C).

Złożyć filtr (A) i umieścić go z po‐ wrotem w filtrze (B). Obrócić zgod‐ nie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.

Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezado‐ walającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzenia.

Stosować wyłącznie neutralne środki do czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani roz‐ puszczalników.

9.4 Czyszczenie wnętrza

Częste korzystanie z krótkich progra‐ mów może powodować osadzanie się tłuszczu i kamienia wewnątrz urządze‐ nia.

Aby temu zapobiec, zaleca się korzysta‐ nie z długich programów co najmniej 2 razy w miesiącu.

16 www.aeg.com

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas zmywania.

Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi infor‐ macjami, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.

Przy niektórych usterkach na wyświetla‐ czu pojawia się kod alarmowy:

- Urządzenie nie napełnia się wo‐ dą.

Problem

Urządzenie nie włącza się.

- Urządzenie nie odpompowuje wody.

- Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do spraw‐ dzenia należy wyłączyć urządze‐ nie.

Możliwe rozwiązanie

Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilają‐ cego jest włożona do gniazdka.

Program nie uruchamia się.

Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest sprawny.

Upewnić się, że drzwi urządzenia są za‐ mknięte.

Nacisnąć Start.

Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia pro‐ gramu, należy je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.

Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.

Urządzenie nie napełnia się wo‐ dą.

Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.

Upewnić się, że zawór wody jest drożny.

Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.

Urządzenie nie wypompowuje wody.

Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.

Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest za‐ gięty ani przygnieciony.

Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.

Upewnić się, że wąż spustowy nie jest za‐ gięty ani przygnieciony.

Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.

Po sprawdzeniu włączyć urządzenie.

Program zostanie wznowiony od mo‐ mentu jego przerwania.

W przypadku ponownego wystąpienia problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.

Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

10.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające

Białawe smugi lub niebieskawy nalot na szklankach i naczyniach

• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczają‐ cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐

wania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.

• Użyto zbyt dużo detergentu.

Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody na szklankach i naczyniach.

• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczają‐ cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐ wania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.

• Przyczyną może być jakość detergen‐ tu.

Naczynia są mokre

• Program nie posiada fazy suszenia lub temperatura w fazie suszenia jest zbyt niska.

• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.

• Przyczyną może być jakość płynu na‐ błyszczającego.

• Przyczyną może być jakość wielos‐ kładnikowych tabletek z detergentem.

Należy wypróbować inną markę lub włączyć dozownik płynu nabłyszczają‐ cego i zastosować płyn nabłyszczają‐ cy wraz z wieloskładnikowymi tablet‐ kami z detergentem.

Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omówiono inne możliwe przyczyny.

10.2 Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐ czyć urządzenie. Należy upewnić się,

POLSKI 17 że urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uru‐ chamianie programu”.

2. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać

Delay i Option, aż zaczną migać wskaźniki

.

3. Nacisnąć Start.

, i

• Wskaźniki wyłączą się.

• Wskaźnik gał.

i

będzie nadal mi‐

• Na wyświetlaczu pojawi się aktual‐ ne ustawienie.

Dozownik płynu nabłyszczające‐ go wyłączony

Dozownik płynu nabłyszczające‐ go włączony

4. Nacisnąć Start, aby zmienić ustawie‐ nie.

5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐ czyć urządzenie i potwierdzić usta‐ wienie.

6. Wyregulować dozowanie płynu na‐ błyszczającego.

7. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐ jącego.

11. DANE TECHNICZNE

Wymiary

Podłączenie do sieci elektrycznej

Ciśnienie doprowadza‐ nej wody

Wysokość/szerokość/głębo‐ kość (mm)

Patrz tabliczka znamionowa.

Napięcie

Częstotliwość

Min./maks. (bar/MPa)

446 / 850 / 610

220-240 V

50 Hz

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

18 www.aeg.com

Dopływ wody

Pojemność

1)

Zimna lub ciepła woda

2)

Liczba standardowych na‐ kryć maks. 60°C

9

Pobór mocy Tryb włączenia

Tryb wyłączenia

1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".

2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.

0.10 W

0.10 W

12. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji.

Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi.

Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

POLSKI 19

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project