AEG F55602VI0P User manual

AEG F55602VI0P User manual
PL
Instrukcja obsługi
Zmywarka
FAVORIT 55602 VI0P
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................................................. 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................................. 4
3. OPIS URZĄDZENIA................................................................................................. 6
4. PANEL STEROWANIA.............................................................................................7
5. PROGRAMY.............................................................................................................7
6. USTAWIENIA........................................................................................................... 9
7. OPCJE....................................................................................................................11
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................... 12
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA............................................................................. 13
10. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................... 15
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE......................................................................16
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................... 18
13. DANE TECHNICZNE........................................................................................... 20
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
dokumentacją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do
kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez
nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
4
www.aeg.com
•
•
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
1.2 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu
spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie wyposażono we
wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli zachodzi konieczność
wymiany bezpiecznika we wtyczce
zasilającej, należy użyć bezpiecznika:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
•
5
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
2.4 Przeznaczenie
•
•
•
•
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
6
www.aeg.com
•
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
10
9 8
5
7
6
1 Najwyżej położone ramię
spryskujące
2 Górne ramię spryskujące
3 Dolne ramię spryskujące
4 Filtry
5 Tabliczka znamionowa
6 Zbiornik soli
7
8
9
10
11
12
Otwór wentylacyjny
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
3.1 Beam-on-Floor
•
System Beam-on-Floor wyświetla wiązkę
światła na podłodze kuchennej przed
drzwiami urządzenia.
•
•
Gdy program zostanie uruchomiony,
włączy się czerwone światło, które
będzie widoczne aż do zakończenia
programu.
4
Po zakończeniu programu włączy się
zielone światło.
W razie wystąpienia usterki
urządzenia miga czerwone światło.
Wiązka światła Beam-onFloor zgaśnie po wyłączeniu
urządzenia.
POLSKI
4. PANEL STEROWANIA
1
2
3
1 Przycisk wł./wył.
2 Wyświetlacz
3 Przycisk Delay
5
4
5
4 Przyciski wyboru programów
5 Wskaźniki
4.1 Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest
zawsze wyłączony.
5. PROGRAMY
Program
1)
2)
3)
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
Opcje
•
•
Średnie
•
Naczynia stołowe
i sztućce
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
•
•
Dowolne
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie od
45°C do 70°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
•
•
•
•
•
•
•
•
7
8
www.aeg.com
Program
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
4)
•
•
Świeże
•
Naczynia stołowe •
i sztućce
Zmywanie 60°C
Płukania
5)
•
Dowolne
Zmywanie
wstępne
•
Opcje
•
Multitab
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków prze‐
prowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automa‐
tycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywa‐
nia naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do
naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.
5.1 Parametry eksploatacyjne
Program1)
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
10.2
0.932
225
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
10
0.9
30
4
0.1
14
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
5.2 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
POLSKI
9
6. USTAWIENIA
6.1 Tryb wyboru programów i
tryb użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego przy jednoczesnym
korzystaniu z opcji Multitab bez płynu
nabłyszczającego.
• Poziom płynu nabłyszczającego
odpowiednio do wymaganego
dozowania.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do
ich ponownej zmiany.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy wskaźnik programu
jest włączony, a na wyświetlaczu
pokazany jest czas trwania programu.
Po włączeniu urządzenia znajduje się
ono zwykle w trybie wyboru programów.
Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb
wyboru programów można ustawić w
następujący sposób:
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż urządzenie
znajdzie się w trybie wyboru programów.
6.2 Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na rezultaty zmywania lub na
pracę urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia. W
lokalnym zakładzie wodociągowym
można uzyskać informację na temat
twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody,
aby zapewnić dobre rezultaty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękcza‐
nia wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
10
www.aeg.com
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękcza‐
nia wody
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
przyciski
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną
migać, a wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
.
Wskaźniki
wyłączą się.
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
,
i
aktualne ustawienie: np.
poziom 5.
=
3. Nacisnąć kilkakrotnie
, aby
zmienić ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.3 Dozownik płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego
płukania.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można ustawić w przedziale od 1
(minimalna ilość) do 6 (maksymalna
ilość). Poziom 0 oznacza wyłączenie
dozownika płynu nabłyszczającego oraz
dozowania.
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną
migać, a wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
•
i
przyciski
.
•
Wskaźniki
,
wyłączą się.
•
Wskaźnik
będzie nadal
migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
•
i
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 4.
– Poziom dozowania płynu
nabłyszczającego można
ustawić od 0A do 6A.
– Poziom 0 = płyn
nabłyszczający nie jest
dozowany.
3. Nacisnąć kilkakrotnie
, aby
zmienić ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.4 Stosowanie płynu
nabłyszczającego i tabletek
wieloskładnikowych
W ustawieniach fabrycznych dozownik
płynu nabłyszczającego jest włączony.
Dozownik zawsze podaje płyn
nabłyszczający.
Możliwe jest wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego. Wtedy dozownik nie
będzie podawał płynu, jeśli włączona jest
opcja Multitab.
POLSKI
6.5 Sygnały dźwiękowe
Jeśli dozownik jest wyłączony, ale nie
jest włączona opcja Multitab, dozownik
będzie podawał płyn nabłyszczający.
Użycie opcji Multitab przy wyłączonym
dozowniku płynu nabłyszczającego może
nie zapewniać zadowalających efektów
suszenia.
Gdy dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony, wskaźnik płynu
nabłyszczającego jest zawsze
wyłączony, jeśli włączona jest opcja
Multitab.
Wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
i
aż zaczną migać wskaźniki
,
i
będzie pusty.
2. Nacisnąć
,
, a wyświetlacz
.
Wskaźniki
zgasną.
•
Wskaźnik
będzie nadal
migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
•
,
i
=
aktualne ustawienie:
dozownik płynu nabłyszczającego
jest włączony (ustawienie
fabryczne).
3. Nacisnąć
ustawienie.
, aby zmienić
= dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
7. OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed
uruchomieniem programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie
programu.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
przyciski
,
•
Sygnały dźwiękowe są emitowane w
przypadku nieprawidłowego działania
urządzenia. Tych sygnałów dźwiękowych
nie można wyłączyć.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać przyciski
11
i
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną
migać, a wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
•
Wskaźniki
,
wyłączą się.
•
będzie nadal
Wskaźnik
migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
•
i
aktualne ustawienie:
dźwiękowy wyłączony.
3. Nacisnąć
ustawienie.
= sygnał
, aby zmienić
= sygnał dźwiękowy włączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
12
www.aeg.com
Nie wszystkie opcje są ze
sobą zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobą opcji
urządzenie automatycznie
wyłączy jedną lub większą
liczbę opcji. Tylko wskaźniki
aktywnych opcji pozostaną
wówczas włączone.
7.1 Multitab
Włączyć tę opcję stosując tabletki
wieloskładnikowe z solą, płynem
nabłyszczającym i detergentem. Mogą
one zawierać także inne środki do mycia
lub płukania.
Opcja ta powoduje wyłączenie
dozowania soli. Nie włącza się wskaźnik
soli.
Opcja ta powoduje wyłączenie
dozowania płynu nabłyszczającego,
jednak tylko wtedy gdy dozownik płynu
nabłyszczającego jest wyłączony
(wskaźnik płynu nabłyszczającego nie
włącza się). Jeśli dozownik płynu
nabłyszczającego jest włączony, płyn
jest dozowany, nawet jeśli opcja Multitab
jest włączona.
Użycie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektów zmywania i suszenia podczas
stosowania tabletek wieloskładnikowych.
Multitab nie jest opcją stałą, dlatego
należy ją włączać przy każdym cyklu.
Włączanie opcji Multitab
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
przyciski
wskaźnik
, aż włączy się
.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
8.1 Zbiornik soli
UWAGA!
Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy
w zmiękczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
POLSKI
13
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy
uruchomić program.
1. Otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik (B), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie
znak „MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
wskaźnik (A) stanie się
przezroczysty.
8.2 Napełnianie dozownika
płynu nabłyszczającego
A
B
C
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent. Aby stosować
tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
14
www.aeg.com
9.1 Stosowanie detergentu
A
B
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
3. Nacisnąć przycisk programu
wybranego do uruchomienia.
Wyświetlacz wyświetli czas trwania
programu.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
C
UWAGA!
Stosować wyłącznie
detergent przeznaczony do
zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(B).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
9.2 Ustawianie i
uruchamianie programu
Funkcja Auto Off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
2. Nacisnąć kilkakrotnie
, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Podczas odliczania można wydłużyć
czas rozpoczęcia programu, ale nie
można zmienić wybranego programu ani
opcji.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od
momentu, w którym została przerwana.
Po otworzeniu drzwi na
dłużej niż 30 sekund
podczas fazy suszenia,
bieżący program zostanie
zakończony.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w
trakcie odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż urządzenie
znajdzie się w trybie wyboru programów.
POLSKI
Anulowanie programu
Koniec programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
Po zakończeniu programu i otworzeniu
drzwi urządzenie jest automatycznie
wyłączane.
i
, aż urządzenie
przyciski
znajdzie się w trybie wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
15
Zakręcić zawór wody.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zapewnić optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
się do ochrony środowiska.
•
•
•
•
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby użyć programu
zmywania wstępnego (jeśli jest
dostępny) lub wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się
z dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń.
Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie
tabletek wieloskładnikowych (np. typu
„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i
sztućców.
10.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i
detergentu
•
•
•
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość
wody jest większa, należy oprócz
tabletek wieloskładnikowych stosować
także płyn nabłyszczający i sól.
Jednak do twardej i bardzo twardej
wody zaleca się stosowanie się
osobno detergentu (w postaci
proszku, żelu lub tabletek bez
dodatkowych funkcji), płynu
nabłyszczającego i soli, aby zapewnić
optymalne efekty mycia i suszenia.
Aby stosować tabletki
wieloskładnikowe, należy wybrać
opcję Multitab (jeśli jest dostępna).
Opcja ta wpływa na poprawę efektów
zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych.
Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
16
www.aeg.com
10.3 Postępowanie
w przypadku zaprzestania
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
•
•
•
•
10.5 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
•
•
•
•
•
10.4 Ładowanie koszy
•
•
•
•
•
•
•
W urządzeniu należy zmywać
przedmioty, które są przystosowane
do zmywania w zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia
elementów wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów, które mogą pochłaniać
wodę (gąbki, ściereczki).
Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że naczynia i sztućce
nie przylegają do siebie. Wymieszać
łyżki z innymi sztućcami.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramię spryskujące
może swobodnie się obracać.
•
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
10.6 Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
POLSKI
17
11.1 Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
C
B
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A).
Upewnić się, że jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
4. Umyć filtry.
18
www.aeg.com
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
11.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w
ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
11.3 Czyszczenie obudowy
•
•
•
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
11.4 Czyszczenie wnętrza
•
•
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić wilgotną miękką
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy.
Problem i kod alarmowy
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożo‐
no do gniazda.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
jest sprawny.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy
je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji zmiękc‐
zacza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5
minut.
POLSKI
Problem i kod alarmowy
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Na wyświetlaczu widoczne
•
•
jest wskazanie
.
Urządzenie nie wypompo‐
wuje wody.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym za‐
kładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
•
•
•
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
.
Włączyło się zabezpieczenie •
przed zalaniem.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
19
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowa‐
nym centrum serwisowym.
.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwe rozwiązanie
Białawe smugi lub niebieska‐
wy nalot na szklankach i nac‐
zyniach.
•
•
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowa‐
•
nych kroplach wody na szklan‐
kach i naczyniach.
•
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Naczynia są mokre.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia
odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tab‐
letek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć do‐
zownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn na‐
błyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.
•
•
•
•
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”, gdzie omówiono
inne możliwe przyczyny.
20
www.aeg.com
13. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głębokość 596 / 818-898 / 550
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
Napięcie (V)
220 - 240
trycznej 1)
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐ bar (minimalne i maksymalne)
dy
MPa (minimalne i maksymalne)
0.5 - 8
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
0.05 - 0.8
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
*
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
POLSKI
21
22
www.aeg.com
POLSKI
23
117906761-A-302014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement