Progress PVX1540 User manual

Progress PVX1540 User manual
instrukcja obsługi
Zmywarka
PVX1540
2 progress
SPIS TREŚCI
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Codzienna eksploatacja
2 Wskazówki i porady
Opis urządzenia
4 Konserwacja i czyszczenie
Panel sterowania
4 Rozwiązywanie problemów
Programy
5 Dane techniczne
Opcje
6 Ochrona środowiska
Przed pierwszym użyciem
7
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
8
10
11
12
13
14
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź osobom bez odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod
nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły
się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące się nad urządzeniem i w jego pobliżu
spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
progress 3
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani
wtyczki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie używano
przez dłuższy czas, należy zapewnić
przepływ wody i odczekać, aż będzie ona
czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z punktem serwisowym w celu
wymiany węża dopływowego.
Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do
podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do
potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić
się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej
pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
Utylizacja
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu.
Serwis
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z serwisem. Zaleca się
stosowanie wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
• Kontaktując się z serwisem, należy przygotować następujące dane z tabliczki
znamionowej.
Model:
Numer produktu:
4 progress
Numer seryjny:
OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10 9
1
2
3
4
5
6
8
7
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
PANEL STEROWANIA
1
1 Przycisk wł./wył.
2 Przyciski wyboru programu
Wskaźniki
2
3
4
3 Przycisk opóźnienia programu
4 Wskaźniki
Opis
3h
Wskaźnik „3 godziny”.
6h
Wskaźnik „6 godzin”.
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
progress 5
Wskaźniki
Opis
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze
wyłączony.
Wskaźnik zakończenia programu.
PROGRAMY
Program
1)
2)
60º
3)
4)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
50°C
Płukania
Suszenie
Multitab
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
65°C
Płukania
Suszenie
Multitab
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
70°C
Płukania
Suszenie
Multitab
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze
60°C
Płukania
Multitab
Dowolne
Zmywanie wstępne
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających
testy).
2) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania naczyń.
Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre
efekty zmywania.
4) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i
powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
60º
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
195
0.92
10.2
90 - 110
1.4 - 1.5
17 - 19
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
30
0.9
9
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu
zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
6 progress
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail
na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
OPCJE
Opcję Multitab należy włączyć przed
ustawieniem programu. Opcji tej nie
można włączyć podczas trwania programu.
Multitab
Opcję należy włączyć tylko podczas stosowania wieloskładnikowych tabletek z detergentem.
Opcja ta zatrzymuje doprowadzanie płynu
nabłyszczającego i soli. Odpowiednie
wskaźniki są wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie opcji Multitab
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
przyciski
wskaźnik Multitab.
Domyślnie sygnały te są włączone, ale można je wyłączyć.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Należy upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane po wystąpieniu usterki urządzenia, podczas regulacji poziomu zmiękczania wody oraz po zakończeniu programu.
, aż zaczną migać
wskaźniki przycisków
.
3.
, aż włączy się
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem a przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać następujące
czynności:
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez naczyń.
4. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
i
,
i
.
Nacisnąć przycisk
• Wskaźniki
i
wyłączą się.
•
będzie nadal migał.
Wskaźnik
• Włącza się wskaźnik
.
4.
. Wskaźnik
Nacisnąć przycisk
zgaśnie, a sygnały dźwiękowe zostaną
wyłączone.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Włączanie sygnałów dźwiękowych
1. Patrz „Wyłączanie sygnałów dźwiękowych”, punkty od (1) do (3).
2.
.
Nacisnąć przycisk
• Wskaźniki
i
wyłączą się.
•
będzie nadal migał.
Wskaźnik
• Zgaśnie wskaźnik
.
3.
Nacisnąć przycisk
. Włączy się
, sygnały dźwiękowe są
wskaźnik
włączone.
4. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
progress 7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, należy ustawić poziom zmiękczania wody. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby
ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości z procesu produkcyjnego.
Aby je usunąć, należy uruchomić program. Nie należy stosować detergentu
ani umieszczać naczyń w koszach.
Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Poziom
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Regulacja poziomu zmiękczania wody
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Należy upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż zaczną migać
,
i
wskaźniki przycisków
.
3. Nacisnąć przycisk
.
•
i
wyłączą się.
Wskaźniki
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Przerywane sygnały dźwiękowe oraz
odzliczba mignięć wskaźnika
wierciedlają bieżące ustawienie
zmiękczania wody.
– Np. 5 sygnałów dźwiękowych i 5
mignięć + przerwa + 5 sygnałów
dźwiękowych i 5 mignięć = poziom
5.
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
,
aby zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnego poziomu.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
8 progress
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Uwaga! Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy uruchomić program.
Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego (A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokrętła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza ilość) a pozycją 4 (największa
ilość).
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Należy upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu nabłyszczającego, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
• Aby stosować wieloskładnikowe tabletki z detergentem, należy włączyć
funkcję Multitab.
progress 9
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia.
Stosowanie detergentu
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Ustawianie i uruchamianie programu
Tryb ustawiania
Dla niektórych ustawień konieczne jest włączenie trybu ustawiania.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli po
jego włączeniu świecą się wszystkie wskaźniki programów.
Jeśli na panelu sterowania widoczne są inne wskazania, należy jednocześnie nacisi
, aż
nąć i przytrzymać przyciski
urządzenie przełączy się do trybu ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć przycisk wybranego programu. Wskaźnik odpowiedniego programu pozostanie zapalony i jednocześnie
zgasną wskaźniki pozostałych programów.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić program.
Uruchamianie programu z opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Naciskać wielokrotnie przycisk opóźnienia programu, aż włączy się wskaźnik
oznaczający odpowiednią liczbę godzin.
Można ustawić 3 lub 6 godzin.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent w przegródce oznaczonej symbolem (A).
3. Jeśli program przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką
ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. W razie korzystania z tabletek do zmywarek, włożyć tabletkę do przegródki
(A).
5. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
• Zaświeci się wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić odliczanie czasu.
• Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje pracować. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie kontynuować pracę od momentu, w
którym została przerwana.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu powoduje również anulowanie ustawionego programu.
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż włączą się
przyciski
wszystkie wskaźniki programów.
2. Ponownie ustawić program.
Anulowanie programu
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż włączą się
przyciski
wszystkie wskaźniki programów.
Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.
10 progress
Po zakończeniu programu
.
Włącza się wskaźnik
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk
wł./wył., funkcja AUTO OFF automatycznie wyłączy urządzenie po upływie
kilku minut od zakończenia programu.
Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z
dolnego, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może znajdować się woda. Stal nierdzewna
schładza się szybciej niż naczynia.
WSKAZÓWKI I PORADY
Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mogą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz wody.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas ostatniej fazy płukania i zapobiega
powstawaniu smug i plam na naczyniach
podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają detergent, płyn nabłyszczający oraz inne
dodatki. Należy sprawdzić, czy te tabletki
można stosować przy danej twardości
wody. Należy zapoznać się z instrukcją
na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają
się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek
przy długich programach, aby zapobiec
osadzaniu się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu.
Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedstawiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, które są przystosowane do zmywania
w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalonych potraw, należy zamoczyć naczynia w wodzie przed ich umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że nie będą się one
przemieszczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramiona spryskujące mogą się
swobodnie obracać.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych
w koszach jest prawidłowe;
progress 11
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba że sto-
sowane są wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Przed
przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona spryskujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić.
Czyszczenie filtrów
1. Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć.
C
C
A
B
A1
A2
2. Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
3. Wyjąć filtr (B).
4. Przepłukać filtry wodą.
5. Przed ponownym włożeniem filtra (B)
należy upewnić się, że wewnątrz osadnika ani na jego krawędzi nie znajdują
się resztki żywności lub inne zanieczyszczenia.
6. Sprawdzić, czy filtr (B) jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami (C).
7. Złożyć filtr (A) i umieścić go z powrotem w filtrze (B). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów
może skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
są zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
12 progress
Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
Częste korzystanie z krótkich programów
może powodować osadzanie się tłuszczu i
kamienia wewnątrz urządzenia.
Aby temu zapobiec, zaleca się korzystanie
z długich programów co najmniej 2 razy w
miesiącu.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi informacjami, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Kod alarmu
Po wystąpieniu pewnych problemów
różne wskaźniki migają jednocześnie w
sposób ciągły lub naprzemiennie, sygnalizując kod alarmowy.
Problem
• Wskaźnik ustawionego programu miga w sposób ciągły.
• Co pewien czas miga jednokrotnie wskaźnik
.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Wskaźnik ustawionego programu miga w sposób ciągły.
• Co pewien czas miga dwukrotnie wskaźnik
.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Wskaźnik ustawionego programu miga w sposób ciągły.
• Co pewien czas miga trzykrotnie wskaźnik
.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy wyłączyć
urządzenie.
Problem
Urządzenie nie włącza się.
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy
je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest zatkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatkany.
progress 13
Problem
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu
należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody
alarmowe, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot
na szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania
płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć
dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania
płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub
temperatura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tabletek z detergentem. Należy
wypróbować inną markę lub włączyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie
omówiono inne możliwe przyczyny.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Należy upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
3.
4.
5.
6.
7.
i
, aż zaczną migać
,
i
wskaźniki przycisków
.
.
Nacisnąć przycisk
•
i
wyłączą się.
Wskaźniki
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Zgaśnie wskaźnik
.
. Włącza się
Nacisnąć przycisk
wskaźnik
. Dozownik płynu nabłyszczającego jest włączony.
Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie i potwierdzić ustawienie.
Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
14 progress
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych),
można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
• Opakowanie należy odpowiednio zutylizować. Materiały oznaczone symbolem
należy poddać recyklingowi.
progress 15
www.progress-hausgeraete.de
117907060-A-272013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement