Electrolux ESI64010X Uživatelský manuál

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Electrolux ESI64010X Uživatelský manuál | Manualzz
návod k použití
myčka nádobí
ESI 64010
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak
věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za
cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš
život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce
tohoto návodu. Najděte si několik minut a prostudujte si
tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat
a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám
vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu
při jeho používání. Hodně štěstí!
117980780 - 082007
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
4 electrolux
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis výrobku
Ovládací panel
Při prvním použití
Nastavení změkčovače vody
Použití soli do myčky
Použití lešticího prostředku
Denní používání
Vkládání příborů a nádobí
Použití mycího prostředku
Funkce Multitab
Volba a spuštění mycího
programu
5
7
8
10
10
12
13
14
15
19
20
21
Vyjmutí nádobí
Mycí programy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky pro zkušebny
Instalace
Vodovodní přípojka
Připojení k elektrické síti
Poznámky k ochraně životního
prostředí
23
23
25
26
30
30
31
32
35
35
bezpečnostní informace electrolux 5
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před
jeho instalací a prvním použitím
pozorně přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně
před nežádoucími omyly a
nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat
tento spotřebič, seznámily s jeho
provozem a bezpečnostními
funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a
zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i
v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám,
aby se tak všichni uživatelé po celou
dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a
bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí
domácího nádobí vhodného pro mytí
v myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami
vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů, nebo je položte vodorovně
do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí
prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro
myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte
dveře, mohla by uniknout horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí,
nevytahujte z myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje
napájení a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič
opravit, obraťte se na autorizovaného
servisního technika, který by měl použít výhradně originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mají za následek zranění nebo vážné poškození
spotřebiče. Obraťte se na místní
servisní středisko. Vždy žádejte
originální náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní
informace
• Mycí prostředky mohou způsobit
chemické popálení očí, úst a hrdla.
Může dojít k ohrožení života!
Dodržujte bezpečnostní pokyny
výrobce mycího prostředku do
myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího
prostředku.
• Dbejte na to, aby byly dveře myčky
vždy zavřené, s výjimkou vkládání
nebo vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes dveře
někdo zakopl a zranil se.
• Na otevřené dveře myčky si
nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
6 electrolux bezpečnostní informace
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze
dospělé osoby. Děti by neměly používat myčku bez dozoru.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu
dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na
bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Jsou-li dveře myčky otevřené,
nedovolte dětem, aby se k myčce
přibližovaly.
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky. Poškozený
spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li
myčka poškozená, obraťte se na
dodavatele.
• Všechny obaly je nutné před použitím
myčky odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci,
které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba s příslušným
oprávněním.
• Změna technických parametrů, nebo
jakákoli jiná úprava spotřebiče je z
bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud
jsou elektrické připojení nebo
vodovodní hadice poškozené; nebo v
případě takového poškození
ovládacího panelu, pracovní desky
nebo podstavce, kdy je vnitřek
spotřebiče volně přístupný. Obraťte
se na místní servisní středisko, abyste
se nevystavovali možnému
nebezpečí.
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat,
abyste nepoškodili vodovodní a
elektrické komponenty.
U elektrické a vodovodní přípojky se
pečlivě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
popis výrobku electrolux 7
Popis výrobku
1.
2.
3.
4.
5.
Horní koš
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
6.
7.
8.
9.
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
8 electrolux ovládací panel
Ovládací panel
1.
2.
3.
4.
5.
Tlačítko hlavního vypínače
Tlačítka volby programu
Tlačítko Odložený start
Kontrolky ukazatele
Tlačítka funkcí
Tlačítka funkcí
Pomocí těchto tlačítek lze nastavit
následující funkce:
• nastavení změkčovače vody,
• zrušení probíhajícího mycího
programu nebo odloženého startu,
• zapnutí/vypnutí funkce Multitab
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla, jeli funkce Multitab aktivní.
ovládací panel electrolux 9
Kontrolky ukazatele
Probíhající program
Rozsvítí se, je-li nastavený mycí program, a svítí po celou dobu trvání
programu.
Zhasne po skončení mycího programu.
Konec
Rozsvítí se po skončení mycího
programu. Má také doplňkové funkce
vizuální signalizace jako:
– nastavení změkčovače vody,
– aktivace/deaktivace dávkovače leštidla,
– spuštění poplachu z důvodu poruchy
myčky.
Funkce Multitab
Udává aktivaci/deaktivaci funkce Multitab (viz funkce Multitab)
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli.
1)
Lešticí prostředek
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla.
1)
1) Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/nebo
leštidlo.
Režim nastavení
Stiskněte tlačítko Zap/Vyp; jestliže VŠECHNY kontrolky programu svítí,
spotřebič je v režimu nastavení.
Nezapomeňte, že při provádění následujících postupů:
– výběru mycího programu,
– nastavení změkčovače vody,
– aktivaci/deaktivaci leštidla,
MUSÍ být spotřebič v režimu
nastavení.
Stiskněte tlačítko Zap/Vyp; jestliže
kontrolka tlačítka programu svítí, je stále
ještě nastavený naposled provedený
nebo zvolený program. V tomto případě
je nutné k návratu do režimu nastavení
program zrušit.
Zrušení nastaveného programu
nebo probíhajícího programu
Stiskněte současně a podržte dvě
tlačítka pro zrušení Cancel (CANCEL)
10 electrolux při prvním použití
(tlačítka funkcí B a C), až se rozsvítí všechny kontrolky tlačítka programů. Pro-
gram se zruší a spotřebič je teď v režimu
nastavení.
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí:
• Zkontrolujte, zda je elektrické a
vodovodní připojení v souladu s
pokyny k instalaci
• Vyjměte všechny obaly zevnitř
spotřebiče
• Nastavení změkčovače vody
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody
a pak doplňte sůl do myčky
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem
Chcete-li použít kombinované mycí
tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1"
apod..., nastavte funkci Multitab. (viz
"Funkce Multitab")
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody,
který je určen k odstranění minerálů a
solí z přiváděné vody, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší,
tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se
označuje v ekvivalentních stupních
tvrdosti, německých stupních (°dH),
francouzských stupních (°TH) a mmol/l
(milimol na litr - mezinárodní jednotka
pro tvrdost vody).
Tvrdost vody
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte
u místního vodárenského podniku.
Změkčovač vody musí být nastaven
dvěma způsoby: ručně, pomocí
stupnice tvrdosti vody a
elektronicky.
Nastavení změkčovače
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
Použ
ití
soli
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
nastavení změkčovače vody electrolux 11
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
Použ
ití
soli
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Ruční nastavení
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do
polohy 2.
Myčka byla ve výrobě nastavena na
stupeň 5.
1. Otevřete dveře myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti
vody do polohy 1 nebo 2 (viz
tabulka).
4. Vraťte dolní koš.
1. Stiskněte tlačítko On/Off . Myčka
nádobí musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně a podržte
tlačítka funkcí B a C , až začnou
kontrolky tlačítek funkcí A , B a C blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce A ,
kontrolky tlačítek funkcí B a C zhasnou, kontrolka tlačítka funkce A stále
bliká a současně začne blikat
kontrolka Konec.
Aktuální stupeň je signalizován počtem blikání kontrolky Konec.
Příklady:
5 bliknutí, přestávka, 5 bliknutí,
přestávka apod... = stupeň 5
6 bliknutí, přestávka, 6 bliknutí,
přestávka apod... = stupeň 6
12 electrolux použití soli do myčky
4. Stupeň můžete změnit stisknutím
tlačítka funkce A. Každým stisknutím
tlačítka se stupeň změní. Při volbě
nového stupně se řiďte tabulkou).
Příklady: jestliže je aktuální stupeň
5, jedním stisknutím tlačítka A zvolíte
stupeň 6. jestliže je aktuální stupeň 1,
jedním stisknutím tlačítka A zvolíte
stupeň 10.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte
myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Použití soli do myčky
Používejte jen sůl speciálně určenou pro
myčky. Všechny ostatní druhy soli, které
nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují změkčovací
zařízení. Sůl doplňujte až těsně před
spuštěním jednoho z úplných mycích
programů. Tím zabráníte, aby rozsypaná
sůl nebo solný roztok zůstaly po určitou
dobu na dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dveře, vysuňte dolní koš a
odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl
otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody
( to je nutné pouze při prvním plnění
soli) .
3. Pomocí přiložené násypky doplňte
sůl, až se zásobník úplně zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím
závitu nebo těsnění nezůstaly zbytky
soli a nasaďte uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho
doprava, až se s cvaknutím zastaví.
Při doplňování soli může ze
zásobníku vytékat voda, to je zcela
normální jev.
použití lešticího prostředku electrolux 13
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po
doplnění soli, je-li myčka nádobí
zapnutá. Jestliže použijete sůl, která
se rozpouští pomaleji, může svítit i
déle. Na funkci myčky to ale nemá
vliv.
Použití lešticího prostředku
Používejte pouze značkový lešticí
prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte
jiné tekutiny (např. čisticí prostředky
pro myčky, tekuté mycí prostředky).
Poškodili byste tím myčku.
Leštidlo zajišťuje správné
opláchnutí a usušení nádobí beze
šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
1. Otevřete zásobník stisknutím
uvolňovacího tlačítka (A).
2. Přidejte lešticí prostředek, až se zásobník úplně zaplní. Maximální stupeň doplnění je označen značkou
"max".
14 electrolux denní používání
Dávkovač lešticího prostředku pojme asi 110 ml lešticího prostředku,
což stačí pro 16 až 40 mycích cyklů
v závislosti na dávkovacím
nastavení.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření
víčka.
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí kapky vody nebo
vápencové skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí bělavé šmouhy, nebo je
na skleněném nádobí nebo ostří nožů
namodralý film.
Lešticí prostředek rozlitý během
doplňování setřete savým hadříkem,
aby při následujícím mytí nádobí
nedocházelo k nadměrnému pěnění.
Podle dosaženého výsledku sušení
nastavte dávku lešticího prostředku
pomocí 6polohového voliče (poloha 1
minimální dávkování, poloha 6
maximální dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do
polohy 4.
Denní používání
• Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl
nebo leštidlo.
• Vložte do myčky nádobí a příbory.
• Doplňte mycí prostředek.
• Zvolte mycí program vhodný pro
vložené nádobí a příbory.
• Spusťte mycí program.
Užitečné rady a tipy
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky
na úklid ani jiné savé materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky
jídel a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách
nechte změknout.
vkládání příborů a nádobí electrolux 15
• Při vkládání nádobí a příborů
postupujte takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení
ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice,
hrnce apod. pokládejte dnem
vzhůru, aby se v něm nemohla držet
voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě,
nebo se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se
nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s
nepřilnavým povrchem se mohou
držet vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a
ocelové nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.)
vkládejte do horního koše tak, aby se
nemohly posunout.
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými,
• Kameninové nádobí myjte v myčce
porcelánovými nebo perleťovými
pouze tehdy, jestliže to výrobce náddržadly.
obí výslovně doporučil.
• Plastové předměty, které nejsou
• Glazované vzory mohou při častém
odolné vůči vyšší teplotě.
mytí vyblednout.
• Starší příbory s lepenými díly, které
• Stříbrné a hliníkové nádobí často při
nejsou tepelně odolné.
mytí ztrácí barvu. Vaječný bílek, žloutek a hořčice zanechávají na stříbr• Lepené příbory nebo talíře.
ném
nádobí skvrny, nebo způsobují
• Měděné nebo cínové předměty.
změnu barvy. Jestliže stříbrné nádobí
• Olovnatý křišťál.
nebudete hned mýt, tyto zbytky z něj
• Ocelové předměty podléhající korozi.
raději ihned odstraňte.
• Dřevěné mísy.
• Předměty ze syntetických vláken.
Vkládání příborů a nádobí
Dolní koš
Dolní koš je určen pro pánve, poklice,
talíře, salátové mísy, příbory apod.
Servírovací podnosy a velké poklice lze
naskládat po stranách koše, ale vždy si
ověřte, zda se mohou ostřikovací
ramena volně otáčet.
16 electrolux vkládání příborů a nádobí
ostré příbory jako krájecí nože
položte vodorovně do horního koše.
Při vkládání nebo vyjímání ostrých
příborů buďte opatrní.
Vidličky a lžíce vložte do vyjímatelného
košíčku na příbory držadly směrem dolů
a nože s držadly směrem nahoru.
Řady držáků v dolním koši lze lehce sklopit a získat tak místo k uložení vložení
hrnců, pánví a velkých mís.
Košíček na příbory
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé
poloze nebezpečné. Dlouhé a/nebo
Pokud držadla vyčnívají ze dna košíčku
a brání v otáčení dolního ostřikovacího
ramene, otočte příbory držadly směrem
nahoru.
Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby
se neslepily dohromady.
K pohodlnějšímu vkládání příborů do
košíčku na příbory můžete snížit držadlo
košíčku.
vkládání příborů a nádobí electrolux 17
Lepších výsledků mytí dosáhnete,
jestliže použijete mřížku na příbory.
Pokud velikost a rozměry příborů
neumožňují použití mřížek, lze ji snadno
skrýt.
Košíček na příbory se skládá ze dvou
dílů, které můžete oddělit a získat tak
více prostoru. Obě části oddělíte tak, že
je posunete vodorovně v opačných
směrech a odtáhnete od sebe.
Opačným postupem košíček opět
sestavíte.
Horní koš
Horní koš je určen pro podšálky, misky
na salát, šálky, sklenice, hrnky a
pokličky.
Nádobí naskládejte tak, aby se voda
dostala na všechny jeho části.
Sklenice s dlouhou nožkou můžete položit obráceně na držáky na šálky.
Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí,
můžete držáky šálků vyklopit nahoru.
18 electrolux vkládání příborů a nádobí
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí,
nastavte horní koš do vyšší polohy a pak
je vložte do dolního koše.
Před zavřením dveří zkontrolujte,
zda se ostřikovací ramena mohou
volně otáčet.
Maximální výška nádobí v dolním koši
Se zdviženým horním košem
31 cm
Se sníženým horním košem
27 cm
Při zvýšení koše postupujte
následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany
nahoru, až se mechanismus zachytí
a koš je ve stabilní poloze.
2. Opatrně zvedněte obě strany
nahoru, a pak spusťte záchytný mechanismus pomalu dolů, stále ho
přitom držte.
Nikdy nezdvihejte, ani nespouštějte
koš pouze na jedné straně.
Jestliže je koš ve vyšší poloze,
doporučujeme nastavit držáky na
šálky do nejnižší polohy.
Při snížení koše do původní polohy
postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
Po vložení nádobí vždy zavřete
dveře, protože otevřené dveře mohou být nebezpečné.
použití mycího prostředku electrolux 19
Použití mycího prostředku
30 = přibližně 30 g mycího
prostředku.
Používejte jen mycí prostředky
speciálně určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k
dávkování a uložení mycích
prostředků, která jsou uvedena na
obalu mycích prostředků.
1
2
Nepoužívejte nadměrné množství
mycího prostředku, snížíte tak míru
znečištění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku
1. Otevřete víčko.
2. Naplňte dávkovač mycího
prostředku (1) mycím prostředkem.
Značky udávají množství prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího
prostředku
3. U všech programů s předmytím
přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do přihrádky
pro předmytí (2).
Tato dávka mycího prostředku se
využije pro předmytí.
Při použití mycích tablet; tablety
vložte do přihrádky (1)
20 electrolux funkce multitab
4. Zavřete víčko a stiskněte, až
zapadne.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se
rozpouští různou rychlostí. Některé
mycí tablety proto při krátkých mycích programech plně nevyužijí svůj
mycí účinek. Používejte proto pro
mycí tablety dlouhé mycí programy,
které zajišťují úplné odstranění
zbytků prášku.
Funkce Multitab
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab, která umožňuje použití kombinovaných mycích tablet Multitab.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se
kombinují funkce mytí, oplachování a
soli. Mohou také obsahovat další různé
složky podle druhu zvolených tablet ("3
v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod...).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí
prostředky vhodné pro vaši tvrdost
vody. Řiďte se pokyny výrobce.
Zvolíte-li tuto funkci, zůstane aktivní také
pro následující mycí programy.
Po volbě této funkce je přítok lešticího
prostředku a soli z příslušných
zásobníků automaticky vypnutý, stejně
jako kontrolky pro doplnění soli nebo leštidla.
Při použití funkce Multitab se může změnit délka cyklu.
Zapněte/vypněte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího
programu.
Jakmile již program běží, funkci
Multitab již NENÍ MOŽNÉ změnit.
Chcete-li funkci Multitab zrušit, je
nutné zrušit programové nastavení
a pak vypnout funkci Multitab. Pak
musíte mycí program (a požadované
funkce) opět nastavit.
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
Stiskněte současně a podržte dvě
tlačítka Multitab (tlačítka funkcí D a E ),
až se rozsvítí kontrolka funkce Multitab.
To znamená, že je funkce aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím stejných tlačítek, až kontrolka odpovídající
symbolu funkce Multitab zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je
nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do
polohy 2.
• Zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla je možné jen tehdy, je-li funkce
Multitab aktivní.
volba a spuštění mycího programu electrolux 21
Zapnutí/vypnutí dávkovače
leštidla
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka
nádobí musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně a podržte
tlačítka funkcí B a C , až začnou
kontrolky tlačítek funkcí A , B a C blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce B ,
kontrolky tlačítek funkcí A a C zhasnou, zatímco kontrolka tlačítka
funkce C bude stále blikat.
4. Chcete-li zapnout dávkovač leštidla,
znovu stiskněte tlačítko B , kontrolka
Konec se rozsvítí a bude signalizovat zapnutí dávkovače leštidla.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte
myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
6. Chcete-li dávkovač leštidla vypnout,
řiďte se výše popsanými pokyny až
kontrolka Konec zhasne.
Pokud se opět rozhodnete používat
běžný mycí prostředek,
doporučujeme vám:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody
na nejvyšší seřízení a proveďte 1
normální mycí program bez
vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody
podle tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Volba a spuštění mycího programu
Zvolte mycí program a odložený
start s lehce pootevřenými dveřmi. V
tomto případě se ale program
spustí, nebo se začne odpočítávat
čas až poté, co dveře zavřete. Až do
tohoto okamžiku je možné změnit
nastavení.
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně
naplněny a ostřikovací ramena se
mohou volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody
otevřený.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka
nádobí musí být v režimu nastavení.
4. Stiskněte tlačítko odpovídající
požadovanému programu (viz
tabulku mycích programů).
Po zvolení programu se rozsvítí
příslušná kontrolka .
Rozsvítí se kontrolka probíhajícího
programu.
Zavřete dveře myčky a program se
spustí automaticky.
22 electrolux volba a spuštění mycího programu
Kontrolka probíhajícího
programu zůstane svítit.
odloženého startu, pak se zvolený
program automaticky spustí.
Nastavení a spuštění programu s
odloženým startem
1. Po výběru mycího programu
stiskněte tlačítko Odložený start, až
začne blikat kontrolka odpovídající
zvolenému počtu hodin (3, 6 nebo 9
hodin).
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání
se spustí automaticky.
3. Odpočítávání se snižuje v krocích po
3 hodinách.
4. Otevřením dveří se odpočítávání
přeruší. Zavřete dveře; odpočítávání
se opět spustí od okamžiku, ve kterém bylo přerušeno.
5. Po uplynutí nastaveného času se
program spustí automaticky.
Je-li nastavená funkce odloženého
startu, je kontrolka probíhajícího
programu vypnutá. Po uplynutí
nastaveného času se automaticky
spustí mycí program a kontrolka
probíhajícího programu se rozsvítí.
Volbu mycího programu a
odloženého startu lze provést i se
zavřenými dveřmi. Mějte na paměti,
že po stisknutí tlačítka mycího
programu máte JEN 3 vteřiny na
zvolení jiného programu nebo
Přerušení nebo zrušení
probíhajícího mycího programu
provádějte JEN ve velmi nutných
případech.
Upozornění! Při otevření dveří může
uniknout horká pára. Dveře otvírejte
velmi opatrně.
Zrušení odloženého startu nebo
probíhajícího mycího programu
• Stiskněte současně a podržte dvě
tlačítka pro zrušení Cancel (tlačítka
funkcí B a C) až se rozsvítí všechny
kontrolky tlačítka programů.
• Zrušení odloženého startu znamená
také zrušení nastaveného mycího
programu. V tomto případě je nutné
mycí program opět zvolit.
• Chcete-li zvolit nový mycí program,
zkontrolujte, zda je v dávkovači
mycího prostředku mycí prostředek.
Přerušení probíhajícího mycího
programu
• Otevřete dveře myčky; program se
zastaví. Zavřete dvířka; program se
opět spustí od okamžiku, ve kterém
byl přerušen.
• Stiskněte tlačítko Zap/Vyp, všechny
kontrolky zhasnou. Stiskněte opět
tlačítko hlavního vypínače; program
se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
vyjmutí nádobí electrolux 23
Konec mycího programu
• Myčka se vypne automaticky a
kontrolka probíhajícího programu
zhasne.
• Rozsvítí se kontrolka Konec.
• Kontrolka právě ukončeného
programu zůstane svítit.
1. Vypněte myčku stiskem tlačítka
vypínače Zap/Vyp.
2. 2. Otevřete dveře myčky, nechte je
pootevřené, počkejte několik minut,
a teprve potom nádobí vyjměte; nádobí tak vychladne a lépe se vysuší.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití.
Nádobí proto nechte vychladnout, a
teprve potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody z
horního koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dveře myčky mohou být
vlhké, protože nerezový povrch může
být chladnější než nádobí.
Po skončení mycího programu
doporučujeme odpojit myčku od
elektrické sítě a zavřít přívod vody.
Mycí programy
Program
Intenzivní
Normální
Stupeň
znečištění
Vhodný pro
nádobí
velmi
znečištěné
Předmytí
hlavní mytí až do 70°C
nádobí,
příbory, hrnce 2 průběžné oplachy
závěrečný oplach
a pánve
sušení
normálně
znečištěné
Předmytí
hlavní mytí až do 65°C
nádobí,
příbory, hrnce 1 průběžný oplach
závěrečný oplach
a pánve
sušení
Popis programu
24 electrolux mycí programy
Program
Stupeň
znečištění
Vhodný pro
nádobí
Rychlý
normálně
nebo lehce
znečištěné
nádobí a
příbory
hlavní mytí až do 60°C
závěrečný oplach
nádobí a
příbory
Předmytí
hlavní mytí až do 50°C
1 průběžný oplach
závěrečný oplach
sušení
1)
2)
Předmytí
normálně
znečištěné
Popis programu
jakýkoli
Částečná náplň (k
pozdějšímu doplnění během
1 studený oplach
dne).
Tento program nevyžaduje
použití mycího prostředku.
1) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro potřeby
rodiny sestávající ze 4 osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
2) Testovací program pro zkušebny
Údaje o spotřebě
Program
Délka programu
(v minutách)
Spotřeba energie
(v kWh)
Spotřeba vody
(v litrech)
Intenzivní
110 - 120
1,8 - 2,0
23 - 25
Normální
90 - 100
1,4 - 1.6
18 - 20
Rychlý
30
0,9
9
Eco 1)
150 - 160
1,0 - 1,2
14 - 16
12
0,1
4
Předmytí
1) Testovací program pro zkušebny
vody a také na kolísání v dodávce
proudu a na množství nádobí.
Údaje o spotřebě jsou pouze
orientační, závisí na tlaku a teplotě
Čištění a údržba electrolux 25
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Kontrolujte občas filtr i přívod vody.
Zanesené filtry zhoršují mycí výsledek.
Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda
je spotřebič vypnutý.
4. Systém rozeberte vytažením
hrubého filtru (A) za otvor držadla z
mikrofiltru (B).
5. Všechny filtry důkladně omyjte pod
tekoucí vodou.
6. Vyjměte plochý filtr ze dna myčky a
pečlivě ho omyjte z obou stran.
1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí se
skládá z hrubého filtru (A), mikrofiltru
(B) a plochého filtru. Uvolněte filtrační
systém otočením držadla mikrofiltru.
3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a
filtrový systém vyjměte.
7. Plochý filtr vložte zpět do původní
polohy na dně myčky a zkontrolujte,
zda je správně umístěný.
8. Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru
(B) a oba filtry přitiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní
místo a zablokujte ho pootočením
držadla směrem doprava až do
zarážky. Během tohoto postupu
zkontrolujte, zda plochý filtr někde
nevyčnívá ze dna myčky.
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů. Nesprávné umístění a sestavení
filtrů má za následek nedostatečné
umytí nádobí a poškození myčky.
26 electrolux co dělat, když...
NIKDY se nepokoušejte odstranit
ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami,
odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel
otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Je-li
to nutné, používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nikdy nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod. ...).
Čištění vnitřního prostoru
Těsnění kolem dveří, zásobníky na mycí
prostředek a leštidlo čistěte pravidelně
vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce
mycí program pro velmi znečištěné nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze
zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neumísťujte v místnosti, kde
teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete
dveře, odpojte přívodní hadici a vylijte z
ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování
apod....):
1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
Dlouhodobější vyřazení myčky z
provozu
Nebudete-li myčku používat po delší
dobu, doporučujeme postupovat takto:
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje
během mytí.
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo
přehlédnutím a můžete je snadno od-
stranit sami pomocí uvedených pokynů
bez volání do servisu.
Vypněte myčku, otevřete dveře a
proveďte následující doporučená řešení.
co dělat, když... electrolux 27
Poruchové kódy a porucha
Možná příčina a řešení
• Nepřetržité blikání kontrolky
probíhajícího programu
• 1 bliknutí kontrolky Konec
Myčka se neplní vodou
• Vodovodní kohout je zablokovaný
nebo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený.
Otevřete vodovodní kohout.
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji
hadice u přívodního ventilu je
zanesený.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji
hadice.
• Přívodní hadice není správně
položená, nebo je ohnutá,
přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
• Nepřetržité blikání kontrolky
probíhajícího programu
• 2 bliknutí kontrolky Konec
Myčka nevypouští
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně
položená, nebo je ohnutá,
přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí
hadice.
• Nepřetržité blikání kontrolky
probíhajícího programu
• 3 bliknutí kontrolky Konec
Aktivace systému proti vyplavení
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte
se na místní servisní středisko.
28 electrolux co dělat, když...
Chybné funkce
Nespustil se program
Po provedení těchto kontrol pračku
zapněte.
Program se opět spustí od okamžiku, ve
kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód
objeví znovu, obraťte se na místní
servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů,
které nejsou popsané ve výše uvedené
tabulce, se prosím obraťte na místní
servisní středisko.
Možná příčina a řešení
• Dveře myčky nejsou správně
zavřené.
Zavřete dvířka.
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku
• Je spálená pojistka v domácí
pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte
odložený start.
Zavolejte do místního servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní číslo
(PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku
umístěném na boční straně dveří myčky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce,
doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr. č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. č. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
co dělat, když... electrolux 29
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté
• Zvolili jste nevhodný mycí program.
• Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala k celému
povrchu. Koše se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně
uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou zanesené nebo
nesprávně umístěné.
• Přidali jste málo mycího prostředku, nebo žádný.
• Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; zásobník na
sůl je prázdný, nebo byl nastaven nesprávný stupeň
změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké • Nebylo použito leštidlo.
a matné
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a
skle jsou
šmouhy,
mléčné skvrny
nebo modravý
potah
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a
skle jsou zaschlé vodní
kapky
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek. Obraťte se na zákaznickou linku výrobce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení
kontrol, zavolejte do servisního střediska.
30 electrolux technické údaje
Technické údaje
Rozměry
šířka
výška
hloubka
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
Elektrické připojení napětí - celkový výkon pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
minimální
maximální
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kapacita
12 jídelních souprav
Váha
39,5 kg
Poznámky pro zkušebny
Testování podle normy EN 60704 musí
být provedeno s myčkou plnou nádobí a
s použitím testovacího programu (viz
"Údaje o spotřebě").
Testování podle normy EN 50242 musí
být provedeno s plným zásobníkem soli
a lešticího prostředku a za použití
testovacího programu (viz "Údaje o
spotřebě").
Plná náplň: 12 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla
poloha 4 (typ III)
instalace electrolux 31
Držáky na šálky poloha A
Uspořádání v horním koši
Uspořádání v dolním koši
Uspořádání košíčku na příbory
Instalace
Elektrickou a vodovodní instalaci,
které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér nebo osoba s příslušným
oprávněním.
32 electrolux vodovodní přípojka
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v
blízkosti přívodu vody a odpadu.
Tento spotřebič je určen k instalaci pod
kuchyňskou linku nebo pracovní desku.
Upozornění! Pečlivě dodržujte pokyny
v přiloženém návodu pro zabudování
myčky nádobí a nasazení nábytkového
panelu.
Nejsou nutné žádné další otvory pro
větrání myčky, pouze otvory pro přívodní
a vypouštěcí hadici a napájecí kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými
nožičkami, které umožňují seřízení výšky.
Během všech postupů, při kterých jsou
vnitřní komponenty myčky přístupné,
musí být myčka odpojená od sítě.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda
nejsou přívodní ani vypouštěcí hadice,
nebo napájecí kabel nikde přehnuté
nebo stisknuté.
Připevnění k sousedícímu
nábytku
Myčka musí být připevněna, aby se nemohla naklánět.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska, pod kterou je zasunutá, vhodně
připevněná k nějaké pevné opoře (přilehlý kuchyňský nábytek, zeď).
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro
správné zavření dveří a jejich utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný,
dveře nikde nedrhnou o strany skříně.
Jestliže se dveře správně nezavírají,
uvolněte nebo utáhněte seřiditelné
nožičky, dokud není myčka dokonale
vyrovnaná.
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Myčku je možné připojit k horké (max.
60°) nebo studené vodě. Nicméně
doporučujeme připojení ke studené
vodě.
Přívod horké vody nemusí být u velmi
zašpiněného nádobí vždy účinný,
protože příliš zkracuje délku mycího
programu.
Provádíte-li připojení myčky sami,
uvědomte si, že spojovací matice
dodávaná k přívodní hadici myčky je
určena k našroubování na 3/4"
vodovodní koncovku nebo speciální
rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "Technických údajích".
Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodárenského
podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení
nikde ohnutá, stisknutá nebo zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí
hadicí, které lze pomocí pojistné matice
instalovat na levou i pravou stranu.
Pojistná matice musí být správně
vodovodní přípojka electrolux 33
nasazena, aby nedocházelo k úniku
vody.
Upozornění! NE všechny modely
myček jsou vybaveny přívodní a
vypouštěcí hadicí s pojistnou maticí.
V tomto případě nelze proto měnit
uspořádání hadic.
Připojíte-li myčku k novým hadicím,
nebo k hadicím, které nebyly dlouho
používané, nechte vodu na několik minut
před připojením přívodní hadice odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již
byly instalovány u starého
spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním
systémem, který brání zpětnému
toku vody z myčky do rozvodu vody.
Tento spotřebič je v souladu s
platnými instalatérskými předpisy.
Přívod vody vybavený
bezpečnostním ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice
je bezpečnostní ventil namontován na
vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno,
že přívodní hadice je pod tlakem pouze
tehdy, když v ní protéká voda. Pokud
přívodní hadice začne během provozu
prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší
přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte
následujícími pokyny:
• Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní hadici.
Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do vody.
• Jestliže se přívodní hadice nebo
bezpečnostní ventil poškodí,
okamžitě myčku odpojte od elektrické
sítě.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat pouze pracovník servisního střediska
Upozornění! Nebezpečné napětí
Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici můžete umístit
následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu, hadici
připevněte ke spodní straně pracovní
desky. Zabráníte tak odtoku vody z
dřezu do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s
průduchem, minimální vnitřní průměr
4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve
výšce maximálně 60 cm ode dna myčky.
34 electrolux vodovodní přípojka
odpadu nesmí být menší než průměr
použité hadice.
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu
vypouštěcímu otvoru sifonu je nutné
odstranit celou plastovou
membránu (A). Pokud byste
membránu neodstranili, postupně by se
v ní usazovaly zbytky jídel a časem by se
odpadní otvor vypouštěcí hadice myčky
nádobí zanesl.
Vypouštěcí hadice může být napojena
jak z pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde
ohnutá nebo přiskřípnutá, aby nedošlo
ke zhoršení nebo zastavení odtoku
vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být
v dřezu či umyvadle umístěna zátka,
protože by se voda mohla vracet zpět do
myčky.
Celková délka vypouštěcí hadice včetně
jakéhokoli použitého nástavce nesmí
přesáhnout 4 metry. Vnitřní průměr
prodlužovací hadice nesmí být menší
než průměr použité hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním zařízením, které brání
návratu špinavé vody zpět do
myčky. Je-li ale boční hubice sifonu
vybavena "zpětným ventilem", může
toto zařízení způsobit nedostatečné
vypouštění použité vody z myčky.
Doporučujeme proto tento ventil odstranit.
připojení k elektrické síti electrolux 35
Připojení k elektrické síti
Uzemnění spotřebiče je podle
zákona povinné.
Před prvním použitím spotřebiče se
přesvědčte, že jmenovité napětí a
typ napájení na typovém štítku
odpovídají napájení v místě
instalace spotřebiče. Na typovém
štítku naleznete i jmenovitý výkon
pojistky
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do
správně instalované zásuvky odolné
proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky,
konektory ani prodlužovací kabely.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru
z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit
příslušnou domácí síťovou zásuvku.
Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní
středisko.
Po provedení instalace spotřebiče
musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu
spotřebiče od sítě zatažením za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo
poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních předpisů.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho
do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové
díly jsou označeny značkami, např. >PE
<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím
veškerý obalový materiál ve vhodném
kontejneru ve sběrném dvoře v místě
svého bydliště.
36 electrolux poznámky k ochraně životního prostředí
Pokud už spotřebič nechcete používat:
• Vytáhněte přívodní kabel ze
zásuvky.
• Odřízněte přívodní kabel a
zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku.
Zabráníte tak tomu, aby se děti ve
spotřebiči uvěznily, což by mohlo
ohrozit jejich život.
electrolux 37
38 electrolux
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
117980780 - 082007

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement