bruksanvisning
Diskmaskin
PVX1540
2 progress
INNEHÅLL
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Tillvalsfunktioner
Innan maskinen används första gången
2
4
4
5
6
Daglig användning
Råd och tips
Underhåll och rengöring
Felsökning
Teknisk information
Miljöskydd
8
10
10
11
13
13
6
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga de bifogade instruktionerna före
installation och användning av produkten.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
Varning Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av
kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska övervakas eller
instrueras vid användning av produkten
av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det
göras av vårt servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge
låter du vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage
förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
progress 3
Varning Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta service för att byta ut tilloppsslangen.
Använd
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden
som t.ex.:
– Personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Bondgårdar
– Av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer
– Miljöer av typen bed and breakfast.
Varning Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med spetsarna neråt
eller i horisontellt läge.
• Lämna inte produktens lucka öppen utan
att övervaka så att ingen faller över den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett program
är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Avfallshantering
Varning Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
Service
• Kontakta service för att reparera produkten. Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används.
• När du kontaktar service ska du ha följande information som finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC:
Serienummer:
4 progress
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10 9
1
2
3
4
5
6
8
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filtren
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
7
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
1 Strömbrytare
2 Programvalsknappar
3 Knapp för fördröjd start
4 Kontrollampor
Kontrollampor
Beskrivning
3h
3 timmars indikator.
6h
6 timmars indikator.
Multitab-kontrollampa.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
progress 5
Kontrollampor
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
PROGRAM
Program
1)
2)
60º
3)
4)
Smutsgrad
Typ av disk
Program
faser
Tillval
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljningar
Torkning
Multitab
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
Fördisk
Disk 65 °C
Sköljningar
Torkning
Multitab
Hårt smutsad disk
Porslin, bestick, kastruller och pannor
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljningar
Torkning
Multitab
Nyligen nedsmutsad
disk
Porslin och bestick
Disk 60 °C
Sköljning
Multitab
Alla
Fördisk
1) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat
porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
2) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen stannar
temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
3) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat på kort
tid.
4) Använd detta program för att snabbt skölja disken. Det hindrar att matrester fastnar på disken och att dålig lukt
kommer ut ur produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
Förbrukningsvärden
Program1)
60º
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
195
0.92
10.2
90 - 110
1.4 - 1.5
17 - 19
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
30
0.9
9
14
0.1
4
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på typskylten.
6 progress
TILLVALSFUNKTIONER
Ställ in Multitab innan du ställer in ett
program. Du kan inte aktivera tillvalsfunktionen medan ett program pågår.
Multitab
Aktivera endast denna funktion när du använder kombinerade disktabletter.
Denna funktion avaktiverar användningen
av spolglans och salt. Motsvarande kontrollampor är släckta.
Programtiden kan öka.
Gör så här för att aktivera Multitabfunktionen
1.
och
intryckta samtidigt
Håll
tills kontrollampan Multitab tänds.
Om du slutar använda de kombinerade
disktabletterna, ska du följa
nedanstående steg innan du börjar
använda separat diskmedel, spolglans
och avhärdningssalt:
1. Ställ in vattenavhärdaren på högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och spolglansdoseringen är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas, utan diskmedel och utan disk.
4. Justera vattenhårdheten efter den hårdhet vattnet har där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.
Ljudsignaler
Ljudsignalerna låter när det är fel på produkten eller när justering av spolglansnivån
utförs och när programmet är klart.
Ljudsignalerna är som standard aktiverade
men det går att avaktivera dem.
inställningsläget, se avsnittet "Ställa in
och starta ett program".
2.
och
-knappen intryckta
Håll
samtidigt tills programkontrollamporna
,
3.
och
börjar blinka.
.
Tryck på
• Kontrollamporna för knapp
och
släcks.
•
Kontrollampan för knapp
ter att blinka.
• Kontrollampan
tänds.
fortsät-
4.
. Kontrollampan
Tryck på
släcks, ljudsignalerna avaktiveras.
5. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
Aktivera ljudsignalerna
1. Se "Avaktivera ljudsignalerna", steg (1)
till (3).
2.
,
Tryck på knappen
• Kontrollamporna för knapp
och
släcks.
•
fortsätKontrollampan för knapp
ter att blinka.
• Kontrollampan
är släckt.
3.
. Kontrollampan
Tryck på
tänds, ljudsignalerna är aktiva.
4. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
Avaktivera ljudsignalerna
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattenet har där du bor.
Om inte, justera vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få
information om vattnets hårdhet där du
bor.
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansfacket.
Öppna vattenkranen.
Rester av diskmedel kan finnas kvar i
produkten. Starta ett program för att få
bort dem. Använd inte diskmedel och
fyll inte korgarna.
progress 7
Justera vattenavhärdaren
Vattenavhärdare
inställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Nivå
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Justera nivån på vattenavhärdaren
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläget, se avsnittet "Ställa in
och starta ett program".
2.
och
-knappen intryckta
Håll
samtidigt tills programkontrollamporna
,
och
börjar blinka.
3. Tryck på
.
• Kontrollamporna för knapp
och
släcks.
• Kontrollampan för knapp
sätter att blinka.
fort-
• Den aktuella inställningen på vattenavhärdaren anges med återkommande ljudsignaler och antalet blinkningar
.
på lampan
– Exempel: 5 ljudsignaler och 5 blinkningar + paus + 5 ljudsignaler + 5
blinkningar = nivå 5.
4. Tryck på knapp
upprepade
gånger för att ändra inställning. Varje
gång du trycker på knappen ställs nästa
nivå in.
5. Stäng av produkten för att bekräfta inställningen.
8 progress
Fylla på saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
Försiktighet Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när
du fyller på den. Risk för korrosion föreligger. För att förebygga det ska du
starta ett program när du har fyllt på
saltbehållaren.
Fylla spolglansfacket
1. Tryck in spärren (D) för att öppna locket (C).
2. Fyll spolglansdoseringen (A), men inte
mer än till märket "max".
3. Torka upp eventuell utspillt spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Du kan vrida väljaren för den utsläppta
mängden (B) mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 (största mängd).
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläget, se avsnittet "Ställa in
och starta ett program".
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans är
på, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
• Om du använder kombinerade diskmedelstabletter, aktivera Multitabfunktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
progress 9
Använda diskmedel
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Ställa in och starta ett program
Inställningsläge
För vissa inställningar är det nödvändigt att
produkten är i inställningsläget.
Produkten är i inställningsläge när alla programlampor tänds efter aktivering.
Om kontrollpanelen inte visar detta förhåloch
-knappen intryckta
lande, håll
samtidigt tills produkten är i inställningsläge.
Starta ett program utan fördröjd start
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du
vill ställa in. Motsvarande programlampa
tänds och alla andra programlampor
slocknar.
4. Stäng luckan till produkten så startar
programmet automatiskt.
Starta ett program med fördröjd start
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på knappen för fördröjd start flera
gånger tills lampan för det antal timmar
du vill ställa in tänds. Du kan ställa in 3
eller 6 timmar.
• Kontrollampan för fördröjd start
tänds.
3. Stäng luckan till produkten varpå nedräkningen startar.
• När nedräkningen löper ut startar programmet.
1. Tryck in spärren (B) för att öppna locket (C).
2. Häll diskmedlet i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
häll lite diskmedel på insidan av produktens lucka.
4. Om du använder diskmedelstabletter,
lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
5. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Öppna luckan medan produkten är
igång
Om luckan öppnas, stannar produkten. När
luckan stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
Avbryta den fördröjda starten medan
nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start så avbryts
också programmet.
1.
och
-knappen intryckta
Håll
samtidigt tills alla programlampor tänds.
2. Ställ in programmet igen.
Avbryta programmet
1.
och
-knappen intryckta
Håll
samtidigt tills alla programlampor tänds.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett
nytt program.
När programmet är klart
tänds.
Kontrollampan
1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av
produkten.
2. Stäng vattenkranen.
Om du inte trycker på strömbrytaren
avaktiverar AUTO OFF automatiskt produkten några minuter efter programmet
är klart.
Detta bidrar till att minska energiförbrukningen.
10 progress
Observera
• Låt disken kallna innan du plockar ut den
ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.
• Ta först ut föremål från den nedre korgen
och därefter från den övre korgen.
• Det kan finnas vatten på sidorna och på
produktens lucka. Rostfritt stål kallnar
snabbare än disken.
RÅD OCH TIPS
Vattenavhärdare
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge dåliga
diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar
dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren
ren och i gott skick. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå. Den säkerställer
att vattenavhärdaren använder rätt mängd
avhärdningssalt och vatten.
Använda salt, spolglans och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada produkten.
• Spolglansen hjälper under den sista
sköljfasen till att torka disken utan att
streck och fläckar bildas.
• Kombinerade diskmedelstabletter innehåller diskmedel, spolglans och andra tillsatser. Kontrollera att tabletterna är
lämpliga för vattenhårdheten där du bor.
Läs instruktionerna på produktförpackningarna.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa
program.
Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Du kan enkelt ta bort inbrända matrester
kan du låta kastruller och pannor ligga i
blöt innan du ställer in dem i produkten.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen
nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra. Blanda skedar med andra
sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
Se det bifogade bladet med exempel
på hur du laddar korgarna.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Stäng av produkten och
koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Smutsiga filter och igensatta spolarmar
försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör
dem vid behov.
progress 11
Rengöra filtren
1. Vrid filtret (A) moturs och ta bort det.
C
C
A
B
A1
A2
2. För att ta isär filtret (A), dra isär (A1)
och (A2).
3. Ta bort filtret (B).
4. Rengör filtren med vatten.
5. Innan du sätter tillbaka filtret (B) måste
du kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller
runt kanten på sumpen.
6. Kontrollera att filtret (B) sitter korrekt
under de 2 skenorna (C).
7. Sätt ihop filtret (A) och sätt tillbaka det i
filter (B). Vrid medurs tills det låses på
plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta, ta
bort smuts med en vasst föremål.
Utvändig rengöring
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.
Invändig rengöring
Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna fettrester
och kalkavlagringar i produkten.
För att förhindra detta rekommenderar vi att
man kör ett program med lång varaktighet
minst två gånger i månaden.
FELSÖKNING
Produkten startar inte eller stannar under
diskning.
Läs informationen nedan för att lösa problemet innan du kontaktar service.
Vid vissa problem blinkar olika kontrollampor hela tiden och/eller periodiskt
samtidigt för att visa en larmkod.
12 progress
Larmkod
Problem
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan
blinkar en gång periodiskt.
Produkten fylls inte med vatten.
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan
blinkar två gånger periodiskt.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Kontrollampan för inställt program blinkar kontinuerligt.
• Kontrollampan
blinkar tre gånger periodiskt.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Varning Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
Problem
Du kan inte aktivera produkten.
Möjlig lösning
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
Se till att produktens lucka är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten fylls inte med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Sätt på produkten efter att kontrollen är
klar. Programmet fortsätter från den punkt
där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Kontakta service om andra larmkoder visas
på displayen.
Fläckar och torkade vattendroppar på
glas och diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är inte
tillräcklig. Ställ in spolglansfacket på en
högre nivå.
• Diskmedlets kvalitet kan också vara en
orsak.
Om diskresultat och torkning är inte
tillfredsställande
Disken är våt
• Programmet innehåller ingen torkfas eller
en torkfas vid låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en
orsak.
• Kvaliteten hos de kombinerade diskmedelstabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans
Vitaktiga streck och fläckar, eller
blåaktiga beläggningar på glas och
diskgods
• Den utsläppta mängden spolglans är för
stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre
nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
progress 13
med de kombinerade diskmedelstabletterna.
3. Tryck på
.
• Kontrollamporna för knapp
Se "RÅD OCH TIPS" för andra möjliga
orsaker.
Aktivera spolglansdoseringen
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
inställningsläget, se avsnittet "Ställa in
och starta ett program".
2.
och
-knappen intryckta
Håll
samtidigt tills programkontrollamporna
,
och
börjar blinka.
4.
5.
6.
7.
och
släcks.
• Kontrollampan för knapp
fortsätter att blinka.
• Kontrollampan
är släckt.
. Kontrollampan
Tryck på
tänds. Spolglansfacket är aktiverat.
Tryck på strömbrytaren för att stänga av
produkten och bekräfta inställningen.
Justera den utsläppta mängden spolglans.
Fyll spolglansfacket.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
Nätspänning
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
max. 60 °C
Kapacitet
Kuvert
Strömförbrukning
Standby-läge
0.10 W
Av-läge
0.10 W
12
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en
varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
• Släng förpackningsmaterialet på rätt sätt.
.
Återvinn material med symbolen
14 progress
progress 15
www.progress-hausgeraete.de
117907140-A-272013
Download PDF

advertising