Electrolux | ESI64010X | User manual | Electrolux ESI64010X Instrukcja obsługi

Electrolux ESI64010X Instrukcja obsługi
instrukcja obsługi
zmywarka do naczyń
ESI 64010
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy
Electrolux. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie
dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności. Ambicją
Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego
wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą
uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich
przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji
obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji
tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety
Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz
jego zalety i wygodę użytkowania. Powodzenia!
117980810 - 082007
W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
4 electrolux
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Pierwsze użycie
Ustawić zmiękczacz wody
Wsypywanie soli do zmywarek
Wlewanie płynu
nabłyszczającego
Codzienna eksploatacja
Wkładanie sztućców i naczyń
Stosowanie detergentu
Funkcja "TABLETKA"
Wybór i uruchomienie programu
zmywania
5
7
8
10
10
12
13
15
16
20
21
23
Wyjmowanie naczyń ze
zmywarki
Programy zmywania
Konserwacja i czyszczenie
Co zrobić, gdy...
Dane techniczne
Wskazówki dla ośrodków
przeprowadzających testy
Instalacja
Podłączenie do instalacji wodnej
Podłączenie elektryczne
Ochrona środowiska
25
25
26
29
32
32
33
34
37
37
informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej
pracy urządzenia przed instalacją i
pierwszym użyciem należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na
wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy zmywarki
powinni poznać zasady bezpiecznej
obsługi urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas
używania zmywarki oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia lub
sprzedaży urządzenia, kolejnemu
użytkownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie
do mycia naczyń i przyborów kuchennych nadających się do mycia w
zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników. ponieważ
mogą one spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty
należy wkładać do koszyka na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół
lub układać poziomo w koszu górnym.
• Należy używać produktów (detergentów, soli oraz płynu nabłyszczającego)
•
•
•
•
•
przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
Nie należy otwierać drzwiczek
zmywarki w trakcie pracy. Grozi to
wydostaniem się na zewnątrz gorącej
pary.
Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń przed zakończeniem cyklu mycia.
Po zakończeniu mycia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i
zakręcić zawór wodny.
Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie
uprawniony technik z
autoryzowanego zakładu
serwisowego. Stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Wykonywanie napraw przez
osoby niewykwalifikowane może być
przyczyną obrażeń ciała i poważnych
usterek urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym zakładem serwisowym. Stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Detergenty używane w zmywarkach
mogą powodować chemiczne oparzenia oczu, ust i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla życia! Należy przestrzegać wskazówek producentów
detergentów dotyczących ich
bezpiecznego używania.
6 electrolux informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Woda w zmywarce nie nadaje się do
picia. W zmywarce mogą pozostawać
resztki detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze zamknięte, za wyjątkiem
momentu wkładania lub wyjmowania
naczyń. Pozwala to uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się o otwarte
drzwiczki i doznania obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiczkach.
•
•
•
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie
osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom
na obsługiwanie zmywarki bez
nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Istnieje ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu, niedostępnym
dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować się w
pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są
otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy
zmywarka nie została uszkodzona w
czasie transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urządzenia do
zasilania. Jeśli zmywarka jest
•
•
uszkodzona, należy skontaktować się
z dostawcą.
Przed rozpoczęciem eksploatacji
należy zdjąć opakowanie.
Wszystkie prace elektryczne i
hydrauliczne wymagane w celu instalacji zmywarki muszą być
wykonywane przez wykwalifikowaną
oraz kompetentną osobę.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek
modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli przewód elektryczny, węże; panel
sterujący, blat roboczy lub obszar
cokołu są uszkodzone w taki sposób,
że wnętrze urządzenia jest łatwo
dostępne. Należy skontaktować się z
lokalnym zakładem serwisowym, aby
uniknąć uszkodzeń.
Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych, nie
należy nawiercać ścianek bocznych
urządzenia.
Podłączenie elektryczne i
hydrauliczne należy wykonywać
zgodnie z instrukcjami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.
opis urządzenia electrolux 7
Opis urządzenia
1. Kosz górny
2. Regulacja ustawienia twardości
wody
3. Pojemnik na sól
4. Dozownik detergentu
5. Dozownik płynu nabłyszczającego
6.
7.
8.
9.
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
8 electrolux panel sterowania
Panel sterowania
1.
2.
3.
4.
5.
Przycisk Załączony/Wyłączony
Przyciski wyboru programów
Przycisk Opóźniony start
Kontrolki wskaźnikowe
Przyciski funkcji
Przyciski funkcji
Przy pomocy tych przycisków można
ustawić następujące funkcje:
• ustawienie zmiękczacza wody,
• anulowanie programu zmywania lub
ustawionego opóźnienia startu,
• włączanie/wyłączanie funkcji
"TABLETKA",
• włączenie lub wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego, gdy aktywna
jest funkcja TABLETKA.
panel sterowania electrolux 9
Kontrolki wskaźnikowe
Program w toku
Zapala się po wybraniu programu oraz
przez cały czas trwania programu zmywania.
Wyłącza się, gdy skończy się program
zmywania.
Koniec
Zapala się, gdy skończy się program
zmywania. Dodatkowo wskazuje również:
– ustawienie zmiękczacza wody,
– włączenie/wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego,
– zadziałanie alarmu nieprawidłowej
pracy urządzenia.
Funkcja TABLETKA
Oznacza włączenie/wyłączenie funkcji
"TABLETKA" (patrz "TABLETKA").
Sól
Zapala się, gdy skończy się specjalna
sól.
1)
Płyn nabłyszczający
1)
Zapala się, gdy skończy się płyn
nabłyszczający.
1) Kontrolki soli i płynu nabłyszczającego nie świecą się nigdy podczas trwania programu zmywania,
nawet jeśli konieczne jest uzupełnienie soli lub płynu nabłyszczającego.
Tryb ustawiania
Nacisnąć przycisk Zał./Wył.; gdy świecą
się WSZYSTKIE lampki kontrolne programów, urządzenie jest w trybie ustawiania.
Należy zawsze pamiętać, że podczas wykonywania czynności takich, jak:
– wybieranie programu zmywania,
– ustawianie zmiękczacza wody,
– włączanie/wyłączanie dozownika
płynu nabłyszczającego,
urządzenie MUSI być w trybie ustawiania.
Nacisnąć przycisk Zał./Wył.; Jeśli świeci
się lampka kontrolna jednego z programów, wciąż ustawiony jest ostatnio
wykonywany lub ustawiony program. W
10 electrolux pierwsze użycie
takim przypadku, aby powrócić do trybu
ustawiania, należy anulować program.
Aby anulować ustawiony lub
trwający program
Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać
dwa przyciski Kasuj (przyciski
funkcyjne (CANCEL) B i C), aż zapalą
się kontrolki programów. Program został
anulowany i urządzenie jest w trybie ustawiania.
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
• Sprawdzić, czy podłączenia
elektryczne i hydrauliczne zostały
wykonane zgodne z instrukcją instalacji
• Wyjąć wszystkie elementy opakowania z urządzenia
• Ustawić zmiękczacz wody
• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a
następnie wsypać sól przeznaczoną
do zmywarek
• Wlać płyn nabłyszczający
Aby stosować detergenty typu: "3 w
1", "4 w 1", "5 w 1" itp... ustawić
funkcję "TABLETKA". (patrz rozdział
"TABLETKA").
Ustawić zmiękczacz wody
Zmywarka jest wyposażona w system
zmiękczania wody, dzięki któremu
możliwe jest usuwanie minerałów i soli z
wody doprowadzanej do urządzenia,
które mogą mieć szkodliwy lub
negatywny wpływ na działanie
zmywarki.
Im wyższa zawartość minerałów i soli,
tym twardsza jest woda. Twardość
wody jest mierzona w skali przeliczeniowej, w stopniach niemieckich, stopniach
francuskich lub w mmol/l (milimolach na
litr) (milimol na litr - międzynarodowa
jednostka twardości wody).
Zmiękczanie powinno być dopasowane
do stopnia twardości wody na danym
obszarze. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na
temat twardości wody.
ustawić zmiękczacz wody electrolux 11
Zmiękczanie wody musi być
ustawione obydwoma systemami
regulacji: ręcznie, przy użyciu tarczy
twardości wody oraz elektronicznie.
Regulacja ustawienia
twardości wody
°dH
°TH
mmol/l
Ręczna
Elektroniczna
Stosowanie
soli
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
poziom 10
tak
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
poziom 9
tak
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
poziom 8
tak
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
poziom 7
tak
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
poziom 6
tak
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
poziom 5
tak
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
poziom 4
tak
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
poziom 3
tak
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
poziom 2
tak
<4
<7
< 0,7
1
poziom 1
nie
Twardość wody
Ustawianie ręczne
Zmywarka jest fabrycznie
ustawiona na pozycję 2.
1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.
3. Obrócić tarczę twardości wody i ustawić ją na pozycji 1 lub 2 (patrz
tabelka).
4. Włożyć dolny kosz.
12 electrolux wsypywanie soli do zmywarek
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie
ustawiona na poziom 5.
1. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. On/Off
Zmywarka musi być w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski
funkcji B i C, aż kontrolki przycisków
funkcji A, B i C zaczną migać.
3. Nacisnąć przycisk funkcji A.
Kontrolki przycisków B i C zgasną,
podczas gdy kontrolka przycisku
funkcji A będzie nadal migać. Jednocześnie kontrolka Koniec zacznie
migać.
Bieżący poziom jest wskazywany
przez liczbę mignięć kontrolki Koniec.
Przykłady:
5 mignięć, przerwa, 5 mignięć, przerwa, itp... = poziom 5
6 mignięć, przerwa, 6 mignięć, przerwa, itp... = poziom 6
4. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć przycisk funkcji A. Każde wciśnięcie przycisku to zmiana o jeden
poziom. Przed wybraniem nowego
poziomu należy sprawdzić dane w
tabeli.
Przykłady: Jeśli obecny poziom to
5, wciśnięcie przycisku A jeden raz
zmienia poziom na 6. Jeśli obecny
poziom to 10, wciśnięcie przycisku
A jeden raz zmienia poziom na 1.
5. Aby zapamiętać operację, należy
wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk Zał./Wył.
Wsypywanie soli do zmywarek
Należy stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek. Inne
rodzaje soli, a w szczególności sól
kuchenna, mogą uszkodzić instalację
zmiękczania wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem
jednego z pełnych programów zmywania. Dzięki temu zapobiegnie się pozostawaniu soli lub słonej wody na dnie
urządzenia, co mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.
Aby wsypać sól:
1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny
kosz, zdjąć pokrywę pojemnika na
sól.
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest
to konieczne jedynie przed nasypaniem soli za pierwszym razem).
3. Przy pomocy lejka dostarczonego w
komplecie wsypać sól aż do pełna.
wlewanie płynu nabłyszczającego electrolux 13
Nie należy się przejmować, jeśli,
podczas wsypywania soli, z
pojemnika na sól wypływa woda.
Jest to zjawisko normalne.
4. Przed założeniem pokrywy sprawdzić, czy na gwincie lub na uszczelce
nie pozostały resztki soli.
5. Dokręcić pokrywę, obracając ją
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż do słyszalnego kliknięcia.
Kontrolka soli na panelu sterowania
może pozostać włączona przez 2-6
godzin po uzupełnieniu soli, przy założeniu, że zmywarka jest przez ten
czas włączona. Jeśli zastosowana
sól rozpuszcza się dłużej, czas ten
może być dłuższy. Nie ma to wpływu
na pracę urządzenia.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Stosować jedynie markowe płyny
nabłyszczające do zmywarek.
Nigdy nie wlewać do dozownika
płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji (np. środków do
czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Mogą one uszkodzić
urządzenie.
Płyn nabłyszczający zapewnia
całkowite wypłukanie naczyń oraz
wysuszenie bez plam i smug.
Płyn nabłyszczający jest dodawany
automatycznie podczas ostatniego
płukania.
1. Otworzyć pojemnik wciskając przycisk (A).
14 electrolux wlewanie płynu nabłyszczającego
Starannie wytrzeć rozlany podczas
napełniania płyn nabłyszczający
przy pomocy ściereczki, aby uniknąć nadmiernego wytwarzania
piany podczas następnego zmywania.
2. Wlać płyn nabłyszczający do
pojemnika. Maksymalny poziom
płynu nabłyszczającego w
pojemniku oznaczony jest za
pomocą "max".
Dozownik ma pojemność ok. 110
ml, co wystarczy na ok. 16 do 40
programów zmywania, w zależności
od ustawionego poziomu dozowania.
3. Po każdym uzupełnieniu płynu
nabłyszczającego należy sprawdzić,
czy pokrywa jest zamknięta.
W zależności od wyników zmywania i
suszenia należy wyregulować dawkę
płynu nabłyszczającego przy pomocy
pokrętła z 6 pozycjami (pozycja 1 dawka minimalna, pozycja 6 - dawka
maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4.
Jeśli po zmywaniu na naczyniach
pozostają krople wody lub ślady kamienia, należy zwiększyć dawkę.
Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach
noży pojawiają się białawe klejące smugi
lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć
dawkę.
codzienna eksploatacja electrolux 15
Codzienna eksploatacja
• Sprawdzić, czy nie ma konieczności
uzupełnienia poziomu soli lub płynu
nabłyszczającego w zmywarce.
• Włożyć naczynia i sztućce do
zmywarki.
• Wsypać detergent.
• Wybrać program zmywania
odpowiedni do sztućców i naczyń.
• Rozpocząć program zmywania.
Przydatne porady i wskazówki
W zmywarce nie można zmywać gąbek,
ściereczek ani innych przedmiotów,
które absorbują wodę.
• Przed włożeniem naczyń należy:
– Usunąć pozostawione jedzenie
oraz resztki.
– Namoczyć resztki przypalonego jedzenia na patelniach
• Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokować ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe takie jak kubki,
szklanki, garnki, itp. należy wkładać
otworem do dołu, aby umożliwić
spływanie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć
jedne na drugich i nie mogą się
wzajemnie przykrywać.
– Aby uniknąć stłuczenia szkła,
przedmioty szklane nie mogą się
stykać.
– Małe przedmioty należy wkładać do
kosza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie
teflonowe mają tendencję do zatrzymywania kropel wody i nie schną one
tak dobrze jak porcelana i przedmioty
stalowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki
plastikowe itp.) powinny być
wkładane do górnego kosza i tak
ustawione, aby nie mogły się przesuwać.
16 electrolux wkładanie sztućców i naczyń
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
można zmywać w ograniczonym
zakresie:
• Sztućce z rączkami z drewna, rogu, • Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany
porcelany, macicy perłowej.
wyrób jest dopuszczony przez
producenta do mycia w zmywarkach.
• Przedmioty z plastiku nieodporne na
ciepło.
• Wzory szkliwione mogą blednąć przy
częstym myciu.
• Stare sztućce z klejonymi częściami
nieodpornymi na działanie
• Przedmioty ze srebra i aluminium
temperatury.
mają tendencję do przebarwiania się
podczas mycia: Resztki, np. białko i
• Naczynia i sztućce spiekane.
żółtko
jajka, musztarda itd. często
• Przedmioty ze stopu Pewter lub miepowodują
odbarwienia i plamy na
dzi.
przedmiotach ze srebra. W związku z
• Kryształ ołowiowy.
tym, należy natychmiast usuwać
• Przedmioty stalowe nieodporne na
resztki żywności ze srebra, jeśli
rdzewienie.
przedmioty te nie są myte od razu po
• Deski drewniane.
użyciu.
• Przedmioty z włókien syntetycznych.
Wkładanie sztućców i naczyń
Kosz dolny
Dolny kosz jest przeznaczony do rondli,
pokrywek, talerzy, salaterek, sztućców
itp.
Duże talerze i pokrywki powinny być
wkładane na obrzeżach kosza, aby
umożliwić swobodne obracanie się ramion spryskujących.
wkładanie sztućców i naczyń electrolux 17
sztućce trzonkami w dół, a noże
trzonkami w górę.
Rzędy metalowych kratek podtrzymujących naczynia można złożyć, aby umożliwić włożenie garnków, patelni i mis.
Jeśli z dna koszyka wystają trzonki
sztućców co uniemożliwia obracanie się
dolnego ramienia spryskującego, należy
włożyć te sztućce trzonkami do góry.
Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby
nie przylegały do siebie.
Aby ułatwić wkładanie koszyka na
sztućce, zalecamy opuszczenie jego
uchwytu.
Kosz na sztućce
Noże z długim ostrzem wkładane
pionowo stanowią potencjalne zagrożenie. Długie i/lub ostrze
sztućce, np. noże do mięsa,
powinny być wkładane poziomo w
górnym koszu. Należy uważać podczas wkładania i wyciągania ostrych
przedmiotów, np. noży.
Widelce i łyżki należy wkładać do
specjalnego wyjmowanego kosza na
W celu uzyskania najlepszych rezultatów
zmywania zalecamy korzystanie z kratki
na sztućce.
18 electrolux wkładanie sztućców i naczyń
Jeśli liczba oraz rozmiar sztućców nie
pozwalają na zastosowanie kratki,
można ją łatwo ukryć.
Kosz na sztućce składa się z dwóch
części. które można łatwo rozdzielić,
aby zapewnić większą elastyczność.
Aby rozdzielić dwie części kosza, należy
przesunąć je w poziomie w przeciwnych
kierunkach, a następnie odciągnąć.
Aby ponownie złożyć, należy wykonać
czynności w odwrotnej kolejności.
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony dla talerzyków, salaterek, kubków, szklanek,
garnków i pokrywek.
Ułożyć naczynia na i pod półkami na
kubki w taki sposób, aby woda miała
dostęp do wszystkich powierzchni.
Kieliszki na wysokich nóżkach można
układać do góry nóżkami na półce na
kubki.
Jeśli myte będą wyższe naczynia, półki
można złożyć.
Przed zamknięciem drzwiczek
sprawdzić, czy ramiona spryskujące
obracają się swobodnie.
wkładanie sztućców i naczyń electrolux 19
Regulowanie wysokości kosza
górnego
Jeśli myte są bardzo duże talerze,
można je wkładać do dolnego kosza po
przesunięciu kosza górnego wyżej.
Maksymalna wysokość naczyń w dolnym koszu
Przy podniesionym koszu górnym
31 cm
Przy obniżonym koszu górnym
27 cm
Aby przenieść kosz górny wyżej
należy:
1. Wysunąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie podnieść oba boki kosza,
upewniając się, że mechanizm zatrzasnął się w wyższym położeniu a
kosz jest stabilny.
2. Ostrożnie podnieść oba boki, i pozwolić, aby mechanizm opadł swobodnie na poprzednie miejsce,
mocno trzymając jednocześnie
kosz.
Nie obniżać i nie podwyższać kosza
tylko z jednej strony
Po podniesieniu górnego kosza
zalecamy ustawienie półki na kubki
w dolnym położeniu.
Aby obniżyć kosz do oryginalnej pozycji, należy:
1. Wysunąć kosz do oporu.
Po włożeniu naczyń do urządzenia
należy zawsze zamykać drzwiczki,
aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
20 electrolux stosowanie detergentu
Stosowanie detergentu
Stosować jedynie detergenty
przeznaczone do zmywarek.
Proszę przestrzegać zaleceń
producenta dotyczących dawkowania i przechowywania podanych na
opakowaniu detergentów.
Nie dawać dawek większych niż
przepisano. Dzięki temu zmniejsza
się zanieczyszczenie środowiska.
Wsypywanie detergentu
1. Otworzyć pokrywę.
2. Wsypać proszek do dozownika
detergentu (1). Oznaczenia poziomu
dozowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
1
2
3. Wszystkie programy ze zmywaniem
wstępnym wymagają dodania dodatkowej dawki (5/10 g) detergentu
do komory proszku do zmywania
wstępnego (2).
Detergent ten będzie zużyty podczas fazy zmywania wstępnego.
Stosując detergent w tabletkach;
włożyć tabletkę do pojemnika (1)
4. Zamknąć pokrywę i docisnąć ją, aż
zaskoczy.
funkcja "tabletka" electrolux 21
Detergent w tabletkach
Detergenty w tabletkach
pochodzące od różnych producentów rozpuszczają się w różnym czasie. W związku z tym niektóre
detergenty w tabletkach nie
osiągają pełnej mocy zmywania
podczas krótkich programów.
Dlatego stosując detergent w tabletkach należy korzystać z dłuższych programów zmywania, aby
zapewnić całkowite usunięcie resztek detergentu.
Funkcja "TABLETKA"
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
"TABLETKA", umożliwiającą korzystanie
z uniwersalnych tabletek do mycia naczyń.
Tabletki są detergentami łączącymi w
sobie środek zmywający, środek
nabłyszczający i sól. Mogą one również
zawierać inne środki, w zależności od
wybranego rodzaju tabletek ("3 w 1", "4
w 1", "5 w 1" itp...).
Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie do danego stopnia twardości
wody. Patrz instrukcja producenta.
Po wybraniu tej funkcji będzie ona
aktywna również dla wszystkich kolejnych programów zmywania.
Po wybraniu tej funkcji automatycznie
wyłączony zostanie dopływ płynu
nabłyszczającego oraz soli z dozowników, a kontrolki soli i płynu
nabłyszczającego będą wyłączone.
Po wybraniu funkcji "TABLETKA" czas
trwania programu może ulec zmianie.
Funkcję "TABLETKA" należy włączyć/wyłączyć przed uruchomieniem programu.
Gdy program jest już włączony,
funkcji "TABLETKA" NIE MOŻNA
zmienić. Aby skasować funkcję
"TABLETKA", należy anulować
ustawiony program, a następnie wyłączyć funkcję "TABLETKA". W takiej sytuacji należy ponownie ustawić program zmywania (i żądane
opcje).
Włączanie/wyłączanie funkcji
"TABLETKA"
Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać
dwa przyciski "TABLETKA" (przyciski
funkcji D i E), dopóki nie zapali się
kontrolka funkcji "TABLETKA". Oznacza
to, że funkcja jest aktywna.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie wcisnąć jednocześnie i przytrzymać
te same przyciski, dopóki kontrolka
odpowiadająca funkcji "TABLETKA" nie
zgaśnie.
22 electrolux funkcja "tabletka"
Jeśli wyniki suszenia nie są
zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynem nabłyszczającym.
2. Włączyć dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu
nabłyszczającego na poziom 2.
• Włączenie lub wyłączenie
dozownika płynu
nabłyszczającego jest możliwe jedynie wtedy, gdy aktywna jest
funkcja "TABLETKA".
Włączenie/wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk Zał./Wył.
Zmywarka musi być w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski
funkcji B i C , aż kontrolki przycisków
funkcji A , B i C zaczną migać.
3. Nacisnąć przycisk funkcji B.
Kontrolki przycisków funkcji A i C
wyłączą się, podczas gdy kontrolka
przycisku funkcji B będzie dalej migać.
4. Aby włączyć dozownik płynu
nabłyszczającego, ponownie nacis-
nąć przycisk B, zapali się kontrolka
Koniec, sygnalizując uruchomienie
tego dozownika.
5. Aby zapamiętać operację, należy
wyłączyć zmywarkę naciskając przycisk Zał./Wył.
6. Aby ponownie wyłączyć dozownik
płynu nabłyszczającego, należy wykonać powyższe instrukcje tak, aby
kontrolka Koniec wyłączyła się.
Chcąc powrócić do stosowania
systemu standardowego
detergentu, należy:
1. Wyłączyć funkcję "TABLETKA".
2. Ponownie napełnić dozowniki
solą i płynem nabłyszczającym.
3. Ustawić twardość wody na najwyższy poziom i przeprowadzić
1 zwykły program zmywania bez
wkładania naczyń.
4. Wyregulować ustawienia
twardości wody odpowiednio do
twardości na danym obszarze.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
wybór i uruchomienie programu zmywania electrolux 23
Wybór i uruchomienie programu zmywania
Wybrać program zmywania oraz
opóźnić uruchomienie przy lekko
uchylonych drzwiczkach. Program
lub odliczanie czasu opóźnienia uruchomienia rozpoczyna się dopiero
po zamknięciu drzwiczek. Do tego
momentu można zmodyfikować ustawienia
1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do
koszy prawidłowo, a ramiona
spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
2. Sprawdzić, czy zawór wody jest
otwarty.
3. Nacisnąć przycisk Zał./Wył.
Zmywarka musi być w trybie ustawiania.
4. Wcisnąć przycisk odpowiadający
żądanemu programowi (patrz rozdział "Programy zmywania").
Po wybraniu programu zaświeci się
odpowiadająca mu kontrolka.
Zapali się kontrolka "Program w
toku".
Zamknąć drzwi zmywarki. Program
rozpocznie się automatycznie.
Kontrolka "Program w toku"
pozostaje włączona.
Ustawianie i uruchamianie
programu z opóźnionym startem
1. Po wybraniu programu zmywania
naciskać przycisk opóźnionego
2.
3.
4.
5.
startu, dopóki nie zacznie migać
kontrolka obok wybranego czasu
opóźnienia (3, 6, 9 godzin).
Zamknąć drzwiczki zmywarki. Odliczanie rozpocznie się automatycznie.
W czasie odliczania co trzy godziny
będzie zmniejszać się ustawiona
liczba godzin opóźnienia.
Otwarcie drzwiczek przerwie odliczanie. Zamknąć drzwiczki; odliczanie będzie kontynuowane od
momentu przerwania.
Po upływie oznaczonego czasu program uruchamia się automatycznie.
Gdy ustawione jest opóźnione uruchomienie, kontrolka "Program w
toku" jest wyłączona. Po zakończeniu odliczania, program zmywania
rozpocznie się automatycznie, a
kontrolka "Program w toku" zapali
się.
24 electrolux wybór i uruchomienie programu zmywania
Wyboru programu zmywania oraz
opóźnienia uruchomienia można
dokonać również przy zamkniętych
drzwiczkach. Należy pamiętać, że
po wciśnięciu przycisku zmywania
użytkownik ma TYLKO 3 sekundy na
wybranie innego programu lub opóźnienia uruchomienia, po którym
wybrany program rozpocznie się
automatycznie.
Przerwanie lub anulowanie
trwającego programu jest
dozwolone JEDYNIE w razie absolutnej konieczności.
Uwaga! Po otwarciu drzwi może wydostać się gorąca para. Ostrożnie
otwierać drzwi.
Anulowanie programu zmywania
lub ustawionego opóźnienia
startu
• Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać
dwa Anulowania (przyciski funkcji B
i C), dopóki nie zapalą się wszystkie
lampki kontrolne przycisków programów.
• Anulowanie opóźnionego uruchomienia oznacza również anulowanie ustawienia programu zmywania. W ta-
kim przypadku należy ponownie
ustawić program zmywania.
• Jeśli wybrany zostanie nowy program
zmywania, sprawdzić, czy w
dozowniku jest detergent.
Przerwanie trwającego programu
zmywania
• Otworzyć drzwiczki zmywarki; program się zatrzyma. Zamknąć
drzwiczki; program rozpocznie się od
momentu, w którym został
przerwany.
• Wcisnąć przycisk Zał./Wył. Wyłączą
się wszystkie kontrolki. Ponownie
wcisnąć przycisk Zał./Wył.; program
rozpocznie się od momentu, w którym
został przerwany.
Koniec programu zmywania
• Zmywarka zatrzyma się automatycznie i wyłączy się kontrolka "Program
w toku".
• Zapali się kontrolka Koniec.
• Nadal świecić się będzie kontrolka
dopiero co zakończonego programu.
1. Wyłączyć zmywarkę przyciskiem
Zał./Wył.
2. 2. Otworzyć drzwiczki zmywarki i pozostawić je otwarte na kilka minut
przed wyjęciem naczyń; w ten sposób mogą one nieco ostygnąć i lepiej
wyschną.
wyjmowanie naczyń ze zmywarki electrolux 25
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
• Gorące naczynia mogą się łatwo
stłuc. Przed ich wyjęciem ze zmywarki
należy odczekać, aż ostygną.
• Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego;
Dzięki temu krople wody z górnego
kosza nie będą skapywać na naczynia
w dolnym koszu.
• Woda może pojawić się na ściankach
oraz drzwiczkach zmywarki, ponie-
waż stal nierdzewna ochłodzi się do
temperatury niższej niż naczynia.
Po zakończeniu programu mycia
zaleca się odłączyć zmywarkę od
zasilania i zakręcić zawór wody.
Programy zmywania
Program
Intensywne
Zwykłe
Szybkie
1)
2)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj
wsadu
Bardzo
zabrudzone
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 70°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Średnio
zabrudzone
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 65°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Normalnie
lub lekko
zabrudzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie zasadnicze do 60°C
Płukanie końcowe
Średnio
zabrudzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Opis programu
26 electrolux konserwacja i czyszczenie
Program
Zmywanie
wstępne
Stopień zabrudzenia
Rodzaj
wsadu
Opis programu
Dowolny
Niepełny wsad (do uzupełnienia w ciągu dnia).
Program ten nie wymaga
stosowania detergentu.
1 płukanie na zimno
1) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana tylko częściowo. Jest to program doskonale
nadający się do codziennego użytku. Został stworzony w celu spełnienia wymagań 4-osobowej
rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
2) Program testowy, ośrodki przeprowadzające testy
Dane eksploatacyjne
Program
Długość
programu
(w minutach)
Pobór energii
(w kWh)
Pobór wody
(w litrach)
Intensywne
110 - 120
1,8 - 2,0
23 - 25
Zwykłe
90 - 100
1,4 - 1.6
18 - 20
Szybkie
30
0,9
9
Tryb Eco 1)
150 - 160
1,0 - 1,2
14 - 16
Zmywanie
wstępne
12
0,1
4
1) Program testowy, ośrodki przeprowadzające testy
Podane wartości mają jedynie
orientacyjny charakter. Zależą one
od ciśnienia i temperatury wody, a
także od zmian w napięciu zasilania
oraz ilości naczyń.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czyścić. Brudne filtry sprawiają, że wyniki
zmywania są gorsze.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
filtrów, należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone.
konserwacja i czyszczenie electrolux 27
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć dolny
kosz.
2. System filtrów zmywarki składa się z
filtra zgrubnego (A), mikrofiltra (B) i
filtra płaskiego. Odblokować system
filtrów za pomocą rączki na mikrofiltrze.
3. Przekręcić rączkę o około 1/4 obrotu
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara oraz wyjąć system filtrów
4. Chwycić filtr zgrubny (A) za uchwyt z
otworem oraz wyjąć go z mikrofiltra
(B).
5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry
pod bieżącą wodą.
6. Wyjąć filtr płaski z podstawy komory
zmywania i przemyć go dokładnie z
obu stron.
7. Odpowiednio zamocować filtr płaski
z powrotem na dole komory zmywania upewniając się, że dobrze pasuje.
8. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikrofiltra
(B) i docisnąć je razem.
9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce
i zablokować je, przekręcając
rączkę. W trakcie wykonywania tej
czynności, należy dopilnować, aby
filtr płaski nie wystawał ponad dolną
część komory zmywania.
NIGDY nie należy używać zmywarki
bez zamontowanych filtrów.
Nieprawidłowe ponowne włożenie i
zamocowanie filtrów pogarsza
wyniki zmywania oraz może prowadzić do uszkodzenia urządzenia
28 electrolux konserwacja i czyszczenie
NIGDY nie wolno wyjmować ramion
spryskujących.
W razie zatkania otworów w ramionach spryskujących przez zanieczyszczenia należy je usunąć patyczkiem.
Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię
urządzenia oraz panel sterowania
wilgotną i miękką ściereczką. W razie
potrzeby użyć neutralnego detergentu.
Nigdy nie stosować materiałów ściernych, myjek ani rozpuszczalników
(acetonu, trichloroetylenu itp.).
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe,
dozownik płynu nabłyszczającego oraz
dozownik detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy uruchomienie raz na 3
miesiące programu do mycia bardzo zabrudzonych naczyń, z użyciem
detergentu, ale bez wkładania naczyń.
Dłuższe okresy przerwy w
eksploatacji urządzenia
W przypadku przerwy w używaniu urządzenia przez dłuższy okres czasu
należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a
następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych
zapachów.
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w
czystym stanie.
Środki ostrożności dotyczące
niskich temperaturach (mróz)
Należy unikać umieszczania urządzenia
w miejscu o temperaturze poniżej 0°C.
Jeżeli nie można tego uniknąć, należy je
opróżnić, zamknąć drzwiczki oraz odłączyć i opróżnić wąż doprowadzający
wodę.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządzenia (przeprowadzka itd.), należy:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i
spustu wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
Należy unikać przechylania urządzenia
podczas transportu.
co zrobić, gdy... electrolux 29
Co zrobić, gdy...
Zmywarka nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas używania.
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać stosując się do wskazówek
podanych w niniejszej instrukcji, bez
konieczności kontaktowania się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Wyłączyć zmywarkę, otworzyć
drzwiczki i przeprowadzić następujące
zalecane działania korygujące.
Kody błędów i nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
• Zawór wody jest zablokowany lub
programu
zatkany osadem kamienia.
Przeczyścić zawór wody.
• 1 mignięcie kontrolki Koniec
Nie można napełnić zmywarki wodą • Zawór wody jest zamknięty.
Odkręcić zawór wody.
• Filtr (jeżeli występuje) w miejscu podłączenia węża doprowadzającego
wodę w gwintowanym króćcu
zaworu zmywarki jest zablokowany.
Przeczyścić filtr w gwintowanym
łączniku na wężu.
• Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo poprowadzony, jest
zagięty lub przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża doprowadzenia wody.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• 2 mignięcia kontrolki Koniec
Nie można spuścić wody ze
zmywarki
• Odpływ jest zablokowany.
Przeczyścić odpływ.
• Wąż spustu wody nie został właściwie ułożony, jest wygięty lub
przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża spustu
wody.
30 electrolux co zrobić, gdy...
Kody błędów i nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
• Zakręcić zawór wody i skontaktować
programu
się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
• 3 mignięcia kontrolki Koniec
Uruchomione zostało zabezpieczenie przed zalaniem
Nieprawidłowe działanie
Nie można włączyć programu
Po wykonaniu opisanych czynności
kontrolnych należy włączyć urządzenie.
Program rozpocznie się od momentu, w
którym został przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu
błędu, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów
błędu nieopisanych w powyższej tabeli
należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.
Kontaktując się z autoryzowanym serwisem należy podać model (Mod.), nu-
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwiczki zmywarki nie zostały
prawidłowo zamknięte.
Zamknąć drzwiczki.
• Urządzenie nie zostało podłączone
do zasilania.
Włożyć wtyczkę do gniazdka
• Przepalony bezpiecznik w domowej
instalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Wybrane zostało opóźnione uruchomienie.
W razie potrzeby natychmiastowego
umycia naczyń należy wyłączyć
opóźnione uruchomienie.
mer produktu (PNC) oraz jego numer
seryjny (S.N.).
Informacje te można znaleźć na
tabliczce znamionowej umieszczonej z
boku na drzwiach zmywarki.
Aby zapewnić łatwy dostęp do tych numerów, proponujemy ich zapisanie w
tym miejscu:
Model : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr
produktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
co zrobić, gdy... electrolux 31
Nr
seryjny. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
Wyniki zmywania są niezadowalające
Naczynia są
brudne
• Wybrany został niewłaściwy program zmywania.
• Naczynia są ułożone w sposób uniemożliwiający dotarcie
wody do wszystkich części powierzchni naczyń. Nie należy
przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z powodu
niewłaściwego ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub niewłaściwie ustawione.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach; pojemnik na sól jest
pusty lub wybrano niewłaściwy poziom zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.
Naczynia są
wilgotne i
matowe
• Nie zastosowano płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Na szklankach i • Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
naczyniach widać smugi,
mleczne plamy
lub
niebieskawy
nalot
Na szklankach i • Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
naczyniach wi- • Przyczyną może być zastosowany detergent. Należy skondać zaschnięte
taktować z działem obsługi klienta producenta detergentu.
krople wody
Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych czynności, urządzenie nadal nie
jest sprawne, należy skontaktować się z
lokalnym autoryzowanym serwisem.
32 electrolux dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
57,5 cm
Podłączenie elektryczne - Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
Napięcie - Moc całkowita znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej
- Bezpiecznik
na bocznej krawędzi drzwiczek zmywarki.
Ciśnienie doprowadzenia Minimalny
wody
Maksymalnie
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
Pojemność
12 kompletów
waga
39,5 kg
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z normą PN-EN
60704 należy przeprowadzać na całkowicie załadowanym urządzeniu i przy
użyciu programu testowego (patrz
"Dane eksploatacyjne").
Testy na zgodność z normą PN-EN
50242 należy przeprowadzać po napeł-
nieniu zbiornika na sól i dozownika płynu
nabłyszczającego odpowiednio solą i
płynem nabłyszczającym oraz przy użyciu programu testowego (patrz "Dane
eksploatacyjne").
Pełny wsad: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu:
5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego
Pozycja 4 (typ III)
instalacja electrolux 33
Półki na kubki: pozycja A
Ułożenie w górnym koszu
Ułożenie w dolnym koszu
Ułożenie w koszu na sztućce
Instalacja
Wszelkie prace elektryczne i/lub
hydrauliczne wymagane w celu za-
34 electrolux podłączenie do instalacji wodnej
instalowania urządzenia powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka i/lub
hydraulika albo inną kompetentną
osobę.
nych, zmywarka musi być odłączona od
źródła zasilania.
Wkładając urządzenie, należy uważać,
aby nie zaplątać i nie zgiąć węży doprowadzenia i spustu wody.
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć
opakowanie.
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urządzenie obok zaworu wody i spustu.
Ta zmywarka jest przeznaczona do
montowania pod blatem kuchennym lub
blatem roboczym.
Uwaga! Należy dokładnie przestrzegać
instrukcji zamieszczonych w załączonym szablonie dotyczącym instalacji
zmywarki w zabudowie i montowania
frontu meblowego.
Nie ma potrzeby zapewnienia otworów
do wentylacji zmywarki. Jedyne otwory
są wymagane w celu przeprowadzenia
węża doprowadzającego i spustowego
wody oraz przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające
regulację wysokości.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie których osoba je przeprowadzająca
ma dostęp do komponentów wewnętrz-
Mocowanie do sąsiednich mebli
Zmywarkę należy zabezpieczyć przed
przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat,
pod którym jest zainstalowana, jest odpowiednio przymocowany do stabilnej
struktury (sąsiadujących szafek kuchennych lub ściany).
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla
prawidłowego zamykania i szczelności
drzwiczek.
W przypadku prawidłowego wypoziomowania urządzenia, jego drzwiczki nie
będą zahaczały o boczne krawędzie
obudowy.
Jeśli drzwi zmywarki nie zamykają się
prawidłowo, należy nieco wykręcić lub
wkręcić regulowane nóżki aż do
idealnego wypoziomowania urządzenia.
Podłączenie do instalacji wodnej
Podłączenie wody
Zmywarkę można zasilać gorącą (maks.
60°) lub zimną wodą. Zaleca się jednak
zasilanie zimną wodą.
Zasilanie gorącą wodą nie zawsze jest
skuteczne w przypadku bardzo zabrudzonych naczyń, ponieważ w istotny
sposób skraca czas trwania programów
zmywania.
Wąż doprowadzający wodę został
wyposażony w standardowe nakrętki z
gwintem 3/4", co umożliwia łatwe połączenie z gwintowaną końcówką zaworu
wody lub specjalnym szybkozłączem,
jak np. Press-block.
podłączenie do instalacji wodnej electrolux 35
Ciśnienie wody musi zmieścić się w
przedziale określonym w "Danych technicznych". Informacje na temat
średniego ciśnienia wody w Państwa
miejscu zamieszkania można uzyskać w
miejscowych zakładach wodociągowych.
Przy podłączaniu wąż doprowadzenia
wody nie może być zaplątany ani
zgnieciony.
Zmywarka została wyposażona w węże
doprowadzenia i spustu wody, które
mogą być przekręcane w lewo lub w
prawo za pomocą przeciwnakrętki, zależnie od wymogów instalacji. Aby uniknąć przecieków, należy właściwie
zamocować przeciwnakrętkę.
Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek zostały wyposażone w węże
doprowadzenia i spustu wody z
przeciwnakrętkami. W takim
przypadku podany wyżej sposób instalacji nie jest możliwy.
Jeżeli urządzenie podłączane jest do nowych rur lub rur, które nie były przez
dłuższy czas używane, przed podłączeniem węża doprowadzającego wodę,
należy odkręcić wodę na kilka minut.
NIE stosować węży używanych poprzednio ze starym urządzeniem.
Urządzenie zostało wyposażone w
zabezpieczenia uniemożliwiające
powrót wody używanej w urządze-
niu do systemu wody pitnej. Urządzenie spełnia wymogi odpowiednich przepisów hydraulicznych.
Wąż doprowadzający wodę z
zaworem bezpieczeństwa
Po podłączeniu węża
doprowadzającego wodę o podwójnych
ściankach zawór bezpieczeństwa
znajduje się obok zaworu wody. Z tego
względu, wąż doprowadzenia wody
znajduje się pod ciśnieniem wyłącznie
po odkręceniu wody. Jeżeli podczas
wykonywania tej czynności wąż zaczyna
przeciekać, zawór bezpieczeństwa
odcina bieżącą wodę.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia
wody, należy dopilnować, aby:
• Przewód elektryczny do zaworu bezpieczeństwa znajdował się w wężu
doprowadzenia wody z podwójnym
zabezpieczeniem. Nie zanurzyć węża
doprowadzenia wody ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzenia wody lub zaworu bezpieczeństwa natychmiast odłączyć zasilanie.
• Wąż doprowadzający wodę może być
wymieniony wyłącznie przez
specjalistę lub serwisanta z
autoryzowanego serwisu.
Ostrzeżenie! Urządzenie pod napięciem
36 electrolux podłączenie do instalacji wodnej
Podłączenie węża spustu wody
Końcówkę węża spustowego można
podłączyć w następujący sposób:
1. Do króćca na syfonie od zlewu, podczepiając równocześnie wąż tuż pod
powierzchnią blatu kuchennego. Zapobiegnie to cofaniu się wody ze
zlewu do urządzenia.
2. Do rury kanalizacyjnej, o średnicy
wewnętrznej nie mniejszej niż 4 cm,
połączonej bezpośrednio z syfonem
i bez uszczelnienia.
Podłączenie do instalacji odpływowej
musi znajdować się na wysokości maksymalnie 60 cm od podstawy zmywarki.
Wąż spustowy może zostać skierowany
na prawą lub lewą stronę zmywarki.
Należy dopilnować, aby wąż nie był
zgięty ani zgnieciony, co mogłoby uniemożliwić lub spowolnić spuszczanie
wody.
Zatyczka do zlewu nie może być
włożona podczas spuszczania wody z
urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować ponowne wprowadzenie
wody do urządzenia.
Całkowita długość węża spustowego
łącznie z dołączonym przez użytkownika
wężem przedłużającym nie może wynosić więcej niż 4 metry. Średnica
wewnętrzna węża przedłużającego nie
może być mniejsza niż średnica węża
dostarczonego w komplecie.
Ponadto średnica wewnętrzna węża
przedłużającego jak i złączek używanych do podłączenia spustu wody nie
może być mniejsza od wewnętrznej
średnicy węża spustowego zmywarki.
W przypadku podłączenia węża
spustowego do syfonu kolankowego
należy całkowicie usunąć
plastikową membranę (A). Jeśli
membrana nie zostanie całkowicie
usunięta, istnieje ryzyko odkładania się
na niej resztek jedzenia, co z biegiem
czasu może doprowadzić do zablokowania odpływu wody ze zmywarki.
podłączenie elektryczne electrolux 37
Nasze urządzenia zostały
wyposażone w zabezpieczenia
przed powrotem brudnej wody do
urządzenia. Obecność zaworu
zwrotnego w odpływie zlewu może
uniemożliwić prawidłowe spuszczanie wody ze zmywarki. Dlatego
zalecamy jego usunięcie.
Podłączenie elektryczne
Normy bezpieczeństwa wymagają
podłączenia urządzenia do gniazda
z przewodem ochronnym.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
znamionowe oraz rodzaj zasilania
podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom zasilania
w miejscu, w którym urządzenie ma
być zainstalowane. Na tabliczce
znamionowej znajdują się informacje dotyczące wartości
bezpiecznika
Należy zawsze podłączać urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka z uziemionym bolcem
ochronnym.
Nie wolno stosować przedłużaczy
ani rozgałęziaczy. Grozi to niebezpieczeństwem pożaru w wyniku
przegrzania.
W razie potrzeby należy wymienić
gniazdko sieciowe. W razie potrzeby
wymiany przewodu elektrycznego,
należy skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Po zainstalowaniu urządzenia
należy zapewnić dostęp do wtyczki.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka
ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć
za wtyczkę.
Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku
niezastosowania się do powyższych
wskazówek bezpieczeństwa.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go
do właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu
38 electrolux ochrona środowiska
niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla
środowiska i można je poddać
recyklingowi. Elementy z tworzyw
sztucznych posiadają odpowiednie oznaczenia, np. >PE <, >PS itd. Materiały
z opakowania należy wyrzucać do
odpowiedniego pojemnika.
Jeśli urządzenie nie będzie już
używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód oraz wtyczkę i
wyrzucić je.
• Usunąć zamek w drzwiczkach.
Dzięki temu można zapobiec niebezpieczeństwu zamknięcia się
dzieci wewnątrz urządzenia.
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
117980810 - 082007
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising