Aeg-Electrolux | F44460 | User manual | Aeg-Electrolux F44460 Handleiding

117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 1
FAVORIT 44460
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 2
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft
een goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel
design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en
bedieningsgemak. En onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het
energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw
apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt
kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens
iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u
schade aan het apparaat kunt voorkomen.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 3
Inhoud
3
Gebruiksaanwijzing
4
Veiligheidsinformatie
4
Productbeschrijving
6
Bedieningspaneel
7
Ingebruikneming
De waterontharder instellen
De machine met regenereerzout vullen
De machine met naspoelmiddel vullen
10
10
13
14
Dagelijks gebruik
Bestek en serviesgoed plaatsen
Het onderrek
De bestekmand
Het bovenrek
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Gebruik van vaatwasmiddel
Multi-tablet-functie
Vaatwasprogramma’s
Een vaatwasprogramma selecteren en starten
De vaatwasser uitruimen
16
16
18
19
20
21
22
23
26
27
29
Onderhoud en reiniging
30
Het oplossen van problemen
Het vaatwasresultaat is niet bevredigend
32
34
Technische gegevens
35
Tips voor testinstanties
36
Installatie
Wateraansluitingen
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
Aansluiting waterafvoerslang
Elektrische aansluiting
37
38
39
40
41
Het milieu
42
Garantie/serviceafdeling
43
117986 01/0
Inhoud
117986 01/0nl
4
10-04-2007
11:27
Pagina 4
Veiligheidsinformatie
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen
waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren
en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en
ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die
het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Correct gebruik
● Deze
vaatwasser is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een vaatwasser.
● Doe geen oplosmiddelen in de vaatwasser. Dit kan een explosie veroorzaken.
● Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar
beneden in de bestekmand worden geplaatst of horizontaal in het bovenste
rek worden gelegd.
● Gebruik alleen producten (vaatwasmiddel, zout en naspoelmiddel) die
geschikt zijn voor vaatwassers.
● Open de deur niet als het apparaat in werking is; er kan hete stoom
ontsnappen.
● Neem geen vaat uit de vaatwasser voordat het vaatwasprogramma is
afgelopen.
● Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan
dicht.
● Reparaties aan de afwasautomaat mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's leiden.
Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling of uw vakhandelaar.
Vraag altijd om originele onderdelen.
Algemene veiligheid
● Vaatwasmiddelen
kunnen chemische brandwonden veroorzaken aan de ogen,
de mond en de keel. Deze kunnen levensbedreigend zijn! Houd u aan de
veiligheidsinstructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 5
Veiligheidsinformatie
5
● Het
water in uw vaatwasser is geen drinkwater. Resten van vaatwasmiddel
kunnen nog in de machine aanwezig zijn.
● Zorg ervoor dat de deur van de vaatwasser altijd gesloten is als het apparaat
niet wordt in- of uitgeruimd. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur
struikelt en zich bezeert.
● Ga niet op de open deur zitten of staan.
De veiligheid van kinderen
● Dit
apparaat is bestemd voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen de
vaatwasser niet zonder toezicht gebruiken.
● Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
● Bewaar alle vaatwasmiddelen op een veilige plaats buiten het bereik van
kinderen.
● Houd kinderen bij de vaatwasser weg als de deur open staat.
Installatie
● Controleer
uw vaatwasser op eventuele transportschade. Sluit nooit een
beschadigde machine aan. Neem contact op met uw leverancier als de
machine beschadigd is.
● Alle verpakkingsmaterialen moeten voorafgaand aan het gebruik worden
verwijderd.
● Eventuele voor de installatie van het apparaat vereiste elektrotechnische en
loodgieterswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde en deskundige persoon.
● Om veiligheidsredenen is het gevaarlijk wijzigingen aan te brengen in de
specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
● Gebruik de vaatwasser nooit als het aansluitsnoer of de waterslangen
beschadigd zijn of als het bedieningspaneel, het werkblad of de plint zodanig
beschadigd zijn dat het inwendige van de machine vrij toegankelijk is.
Raadpleeg ELECTROLUX Service om gevaarlijke situaties te voorkomen.
● In de behuizing van de vaatwasser mogen geen gaten worden geboord ter
voorkoming van schade aan hydraulische en elektrische onderdelen.
Voor de aansluiting van elektriciteit en water dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden gevolgd.
117986 01/0nl
6
10-04-2007
11:27
Productbeschrijving
Productbeschrijving
1 Bovenrek
2 Waterhardheidsknop
3 Zoutreservoir
4 Reinigingsmiddeldoseerbakje
5 Spoelmiddeldoseerbakje
6 Typeplaat
7 Filters
8 Onderste sproeiarm
9 Bovenste sproeiarm
10 Bovenblad
Pagina 6
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 7
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
1 Aan-/uit-toets
2 Programmakeuzetoetsen
3 Toets multi-tablet
4 Toets uitgestelde start
5 Controlelampjes
6 Functietoetsen
7
117986 01/0nl
8
10-04-2007
11:27
Pagina 8
Bedieningspaneel
Functietoetsen: in aanvulling op de keuze van het vaatwasprogramma kunnen
de instelling van de waterontharder en het aan/uitschakelen van de
spoelmiddelreservoir eveneens met behulp van deze toetsen worden
geprogrammeerd.
Controlelampjes
Afwassen
Brandt tijdens de afwas- en spoelfase.
Drogen
Brandt tijdens de fase van het drogen.
Einde programma
Gaat branden als een vaatwasprogramma is afgelopen. Heeft ook
andere, visuele signaleringsfuncties, zoals:
- het instellen van de waterontharder,
- activeren/deactiveren van de naspoelmiddeldosering,
- interventie van een alarm als gevolg van storing van de
machine.
Zout
Gaat branden als het speciale zout op is.
Naspoelmiddel
Gaat branden als het naspoelmiddel op is.
Zodra u een programma heeft geselecteerd, zullen de fasecontrolelampjes voor
het programma beginnen te knipperen.
Zodra het programma begint, gaat het fasecontrolelampje uit, behalve het
controlelampje voor de lopende fase, dat blijft constant branden.
De controlelampjes voor zout en naspoelmiddel branden nooit als er een
vaatwasprogramma bezig is, zelfs als bijvullen van zout en/of naspoelmiddel
noodzakelijk is.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 9
Bedieningspaneel
9
Instelling
Vergeet nooit dat bij:
- het instellen van de waterontharder,
- het in-/uitschakelen van de spoelmiddeldosering,
het apparaat in de instelmodus MOET staan:
● Druk op de aan-/uit-toets, ALLE controlelampjes van de programmatoetsen
branden = apparaat staat in de instelmodus.
● Druk op de aan-/uit-toets, slechts EEN controlelampje van een
programmatoets brandt = laatst uitgevoerde of gekozen programma staat
nog ingesteld.
Om in dit geval terug te keren naar de instelmodus moet het programma
worden geannuleerd.
Een ingesteld programma of een lopend programma annuleren
De twee programmatoetsen boven de tekst Reset ingedrukt houden totdat alle
lampjes van de programmatoetsen gaan branden. Het programma is
geannuleerd en de machine bevindt zich nu in de instelmodus.
117986 01/0nl
10
10-04-2007
11:27
Pagina 10
Ingebruikneming
Ingebruikneming
Alvorens uw vaatwasser in gebruik te nemen:
● Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen
aan de installatie-instructies
● Verwijder alle verpakkingsmaterialen uit het inwendige van de machine
● Stel de waterontharder in
● Giet 1 liter water in het zoutreservoir en vul het reservoir vervolgens met
regenereerzout
● Vul het spoelmiddeldoseerbakje
Als u gebruik wilt maken van gecombineerde vaatwasblokjes zoals: “3 in 1”, “4
in 1”, “5 in 1” enz... dient u de Multi-tablet-functie in te stellen (zie “Multitablet-functie”).
De waterontharder instellen
De vaatwasser is uitgerust met een waterontharder die is ontworpen om
mineralen en zouten uit het leidingwater te verwijderen die een schadelijk of
negatief effect zouden hebben op de werking van het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen en zouten is, des te harder is het
water.
De hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse
hardheid (°dH), Franse hardheid (°TH) en mmol/l (millimol per liter internationale eenheid voor de hardheid van water).
De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van
het water in uw omgeving. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de
hardheid van het water in uw woonplaats.
De waterontharder moet op beide manieren worden ingesteld: handmatig, met
behulp van de waterhardheidsknop, en elektronisch, met enkele van de
programmatoetsen op het bedieningspaneel.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 11
11
Ingebruikneming
Aanpassen van de
waterhardheidsinstelling
Waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,0 - 12,5
2
niveau 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
niveau 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
nee *
* geen zout nodig
Handmatig instellen
De vaatwasser wordt in de fabriek ingesteld op stand 2.
1.
2.
3.
4.
Gebruik
van zout
Open de deur van de vaatwasser.
Neem het onderrek uit de vaatwasser.
Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of 2 (zie tabel).
Plaats het onderrek terug.
117986 01/0nl
12
10-04-2007
11:27
Pagina 12
Ingebruikneming
Elektronisch instellen
De vaatwasser wordt in de fabriek ingesteld op stand 5.
1. Druk op de aan-/uit-toets. De vaatwasser moet zich in instelmodus bevinden.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen B en C en houd deze ingedrukt totdat de
lampjes van toetsen A, B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op toets A, de lampjes van de toetsen B en C gaan uit terwijl het lampje
van toets A blijft knipperen, tegelijkertijd begint het fasecontrolelampje einde
programma te knipperen.
Het huidige niveau wordt aangegeven door het aantal keren dat het
controlelampje einde programma knippert (zie tabel).
Voorbeelden:
5 keer knipperen, pauze, 5 keer knipperen, pauze, enz... = niveau 5
6 keer knipperen, pauze, 6 keer knipperen, pauze, enz... = niveau 6
4. Druk op toets A om het niveau te wijzigen. Elke keer dat deze toets wordt
ingedrukt, wordt het niveau gewijzigd. (Zie de tabel voor het kiezen van een
nieuw niveau).
Voorbeelden:
Als het huidige niveau 5 is, wordt door toets A één keer in te drukken, niveau 6
geselecteerd.
Als het huidige niveau 10 is, wordt door toets A één keer in te drukken,
niveau 1 geselecteerd.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen de vaatwasser uit door op de
aan-/uit-toets te drukken.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 13
Ingebruikneming
13
De machine met regenereerzout vullen
1.
2.
3.
4.
5.
Gebruik alleen zout dat specifiek is bestemd voor gebruik in vaatwassers.
Alle andere soorten zout die niet specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik in een
vaatwasser, in het bijzonder tafelzout, zullen schade toebrengen aan de
waterontharder.
Vul alleen zout bij vlak voordat u een van de volledige vaatwasprogramma’s
gaat starten.
Hiermee wordt voorkomen dat gemorste zoutkorrels of zout water enige tijd op
de bodem van de machine achterblijven, hetgeen corrosie kan veroorzaken.
Vullen:
Open de deur, neem het onderrek uit de machine en schroef het deksel van het
zoutreservoir los door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
Giet 1 liter water in het reservoir (dit is
alleen nodig als de machine de eerste
keer met zout wordt gevuld).
Giet met behulp van de bijgeleverde
trechter zout in het reservoir totdat het
vol is.
Plaats het deksel terug; zorg er hierbij voor
dat er geen zoutresten achterblijven op het
schroefdraad of op de pakking.
Draai het deksel goed vast door het met de
klok mee te draaien tot de aanslag
(u hoort een klik).
Maak u geen zorgen als er bij het vullen met zout water uit de vulopening
stroomt, dit is heel normaal.
Het zoutcontrolelampje op het bedieningspaneel kan 2-6 uur blijven branden
nadat het zout is bijgevuld, ervan uitgaande dat de vaatwasser ingeschakeld
blijft. Als u gebruik maakt van zout dat minder snel oplost, kan dit nog langer
duren.
De werking van de machine wordt hierdoor niet beïnvloed.
117986 01/0nl
14
10-04-2007
11:27
Pagina 14
Ingebruikneming
De machine met naspoelmiddel vullen
Napoelmiddel zorgt ervoor dat de vaat grondig wordt gespoeld en vrij van
vlekken en strepen opdroogt.
Naspoelmiddel wordt tijdens de laatse keer spoelen automatisch gedoseerd.
1. Open het reservoir door op de
ontgrendelknop (A) te drukken.
2. Giet naspoelmiddel in het reservoir. Het
maximale vulniveau wordt aangegeven
door “max”.
De doseerinrichting bevat ongeveer 110 ml
naspoelmiddel, voldoende voor tussen de
16 en 40 vaatwascycli, afhankelijk van de
ingestelde dosering.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 15
Ingebruikneming
15
Stel de dosering van het naspoelmiddel in overeenstemming met de bereikte
eind- en droogresultaten in met behulp van de 6-standenschakelaar (stand 1
minimumdosering, stand 6 maximumdosering).
De dosering wordt in de fabriek ingesteld
op stand 4.
Verhoog de dosering als er na afloop van
het programma waterdruppels of
kalkvlekken op de vaat achterblijven.
Verlaag de dosering als er kleverige
witachtige strepen op de vaat achterblijven
of een blauwzweem op glaswerk of op de
lemmeten van messen.
3. Zorg ervoor dat het deksel na het vullen
goed wordt gesloten.
Neem eventueel bij het vullen gemorst naspoelmiddel op met een absorberende
doek om de volgende keer als u een programma draait buitensporige
schuimvorming te voorkomen.
Gebruik alleen merkspoelmiddelen voor vaatwassers.
Vul de spoelmiddeldoseerinrichting nooit met andere middelen (bijv.
vaatwasreinigingsmiddel, vloeibaar reinigingsmiddel). Dit zou het apparaat
beschadigen.
117986 01/0nl
16
10-04-2007
11:27
Pagina 16
Dagelijks gebruik
Dagelijks gebruik
● Controleer
of het nodig is regenereerzout of naspoelmiddel bij te vullen
● Plaats bestek en serviesgoed in de vaatwasser.
● Doseer vaatwasmiddel.
● Selecteer een programma dat geschikt is voor het bestek en het serviesgoed.
● Start het vaatwasprogramma.
Bestek en serviesgoed plaatsen
Sponzen, huishoudtextiel en voorwerpen die water kunnen absorberen mogen
niet in de vaatwasser worden gereinigd.
● Doe het volgende alvorens het serviesgoed in de machine te plaatsen:
- Verwijder alle voedselresten.
- Laat aangebakken etensresten in pannen eerst inweken.
● Let
-
bij het plaatsen van serviesgoed en bestek op de volgende punten:
Borden en bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet
belemmeren.
Plaats holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen, enz. met de opening
naar beneden, zodat water niet in holtes kan blijven staan.
Borden en bestek mogen niet in elkaar liggen of elkaar bedekken.
Zorg er ter voorkoming van schade aan glaswerk voor dat glazen elkaar niet
raken.
Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
● Kunststofvoorwerpen
en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels
vast te houden; deze voorwerpen drogen niet zo goed als voorwerpen van
porselein en staal.
● Lichte
voorwerpen (kunststofbakjes enz.) moeten in het bovenrek worden
geplaatst en zo worden neergezet dat ze niet kunnen bewegen.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 17
Dagelijks gebruik
17
Het volgende serviesgoed en bestek is voor reiniging in de vaatwasser
niet geschikt:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
in beperkte mate geschikt:
●
●
●
bestek met houten, hoornen, porseleinen of parelmoeren
handvatten
kunststofvoorwerpen die niet hittebestendig zijn
ouder bestek met gelijmde onderdelen die niet
hittebestendig zijn
gelijmd bestek of gelijmde borden
tinnen of koperen voorwerpen
glaswerk van loodkristal
gemakkelijk roestende stalen voorwerpen
houten schotels
voorwerpen gemaakt van synthetische vezels
Reinig aardewerk alleen in de vaatwasser als het door de
fabrikant specifiek wordt gekenmerkt als
vaatwasserbestendig.
Dessins op glaswerk kunnen vervagen als het glas vaak in
de machine wordt gereinigd.
Zilveren en aluminium hebben de neiging om tijdens het
reinigen te verkleuren: etensresten, bijv. eiwit, eidooier en
mosterd, veroorzaken op zilver vaak verkleuring en
vlekken. Verwijder etensresten dan ook onmiddellijk van
zilver, als dit niet meteen na gebruik wordt afgewassen.
117986 01/0nl
18
10-04-2007
11:27
Pagina 18
Dagelijks gebruik
Open de deur en schuif de rekken naar buiten om het serviesgoed te plaatsen.
Het onderrek
Het onderrek is geschikt voor steelpannen,
deksels, borden, slakommen, bestek, enz.
Dekschalen en grote deksels moeten langs
de rand van het rek worden gerangschikt
om te garanderen dat de sproeiarmen vrij
kunnen draaien.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 19
Dagelijks gebruik
19
De bestekmand
Rechtop geplaatste lange messen zijn een potentieel gevaar.
Lang en/of scherp snijgereedschap zoals bijvoorbeeld vleesmessen moeten
horizontaal in het bovenrek worden gelegd.
Pas op bij het plaatsen of uitnemen van scherpe voorwerpen zoals messen.
Plaats vorken en lepels in de uitneembare bestekmand met de handvatten naar
beneden en messen met de handvatten naar boven gericht (fig.1).
Als de handvatten onder de bestekmand uitsteken en de onderste sproeiarm in
zijn beweging belemmeren, dient het bestek met de handvatten omhoog te
worden geplaatst.
Meng lepels met ander bestek om te
voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
Om de vaatwasser gemakkelijker uit te
ruimen, kunt u de bestekmand uit het
onderste rek verwijderen en openklappen. U
kunt zo gemakkelijker klein bestek, zoals
theelepeltjes, verwijderen.
Belangrijk! Om te voorkomen dat een volle
bestekmand per ongeluk openklapt terwijl u
hem uit de vaatwasser haalt, houdt uw
hand stevig om het tweedelige handvat.
1. Plaats de bestekmand op een stevige onder
grond (tafel, aanrecht) en klap de beide
handvatdelen open.
2. Klap de twee handvatdelen na het legen
weer in.
117986 01/0nl
20
10-04-2007
11:27
Pagina 20
Dagelijks gebruik
Het bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (dessertbordjes, schotels, etensborden met
een diameter tot 24 cm), slakommen, kopjes en glazen.
Plaats voorwerpen zo op en onder de
kopjesrekken dat het water alle
oppervlakken kan bereiken.
Glazen met een lange voet kunnen
ondersteboven in de kopjesrekken worden
geplaatst.
Voor hogere voorwerpen kunnen de
kopjesrekken worden opgeklapt.
Controleer alvorens de deur te sluiten dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 21
Dagelijks gebruik
21
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Als er zeer grote borden moeten worden afgewassen, kunt u deze in het
onderrek plaatsen nadat u het bovenrek in zijn hoogste positie hebt geplaatst.
Maximale hoogte van borden in:
het bovenrek
het onderrek
Met bovenrek in hoogste stand
20 cm
31 cm
Met bovenrek in laagste stand
24 cm
27 cm
Ga als volgt te werk om het bovenrek in zijn hoogste stand te zetten:
1. Beweeg de voorste vergrendelingen (A) van
de bovenste mand naar buiten en neem de
mand uit.
2. Zet de mand terug in de hogere stand en
plaats de vergrendelingen (A) weer in hun
oorspronkelijke positie.
Als het rek zich in zijn bovenste stand bevindt, kunt u geen gebruik maken van
de kopjesrekken.
Sluit na het vullen van de machine altijd de deur, want een open deur kan
gevaarlijk zijn.
117986 01/0nl
22
10-04-2007
11:27
Pagina 22
Dagelijks gebruik
Gebruik van vaatwasmiddel
Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in
vaatwassers.
Neem de aanbevelingen van de fabrikant voor dosering en bewaren op de
verpakking van het vaatwasmiddel in acht.
Het gebruik van niet meer dan de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel draagt bij
aan minder milieuverontreiniging.
Vaatwasmiddel doseren
1. Open het deksel.
2. Vul het vaatwasmiddelvak (1) met
vaatwasmiddel. De markering geeft de
doseerniveaus aan:
20 = ca. 20 g vaatwasmiddel
30 = ca. 30 g vaatwasmiddel
3. Alle programma’s met voorwas hebben een
extra dosering vaatwasmiddel nodig
(5/10 g) dat in het vaatwasmiddelvak voor
de voorwas (2) moet worden gevuld. Deze
dosering wordt gebruikt tijdens de
voorwasfase.
Bij gebruik van vaatwastabletten; plaats het
tablet in vak (1).
4. Sluit het deksel en druk totdat het op zijn
plaats klikt.
1
2
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 23
Dagelijks gebruik
23
Vaatwastabletten
Vaatwastabletten van verschillende fabrikanten lossen niet allemaal even snel
op. Daarom bereiken bepaalde vaatwastabletten tijdens korte programma’s niet
hun volledige reinigingswerking. Kies daarom bij het gebruik van
vaatwastabletten lange programma’s, om te waarborgen dat tabletresten
volledig worden verwijderd.
“Multi-tablet-functie”
Dit apparaat is uitgerust met “Multi-tablet-functie”; hiermee is het gebruik
mogelijk van “3 in 1”-combitabletten.
Dit zijn vaatwasproducten met een gecombineerde reinigings-, spoel- en
zoutfunctie. Ook kunnen zij verschillende andere middelen bevatten afhankelijk
van de soort tabletten die u kiest (“3 in 1”, “4 in 1”, “5 in 1” enz...)
Controleer of deze vaatwasproducten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie
de instructies van de fabrikant.
Als deze functie is geselecteerd blijft hij ook actief gedurende de volgende
vaatwasprogramma’s.
Met de selectie van deze functie wordt de toevoer van naspoelmiddel en zout
vanuit de desbetreffende reservoirs automatisch stopgezet en ook de
controlelampjes voor zout en naspoelmiddel worden gedeactiveerd.
Selecteer de "Multi-tablet-functie" alvorens een afwasprogramma te starten.
Bij gebruik van de "Multi-tablet-functie" kan de duur van de cyclus veranderen.
Als het programma eenmaal draait, kan de "Multi-tablet-functie" NIET meer
worden gewijzigd. Als u de "Multi-tablet-functie" wilt uitschakelen, moet u
eerst het ingestelde programma annuleren en vervolgens de "Multi-tabletfunctie" deactiveren.
In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties)
instellen.
117986 01/0nl
24
10-04-2007
11:27
Pagina 24
Dagelijks gebruik
In-/uitschakelen van de Multi-tablet-functie
Druk op de toets voor de multi-tablet-functie. Het corresponderende
controlelampje gaat branden (functie actief).
Om de functie uit te schakelen, druk opnieuw op de toets voor de
Multi-tablet-functie. Het corresponderende controlelampje gaat uit (functie
niet actief).
Als u niet tevreden bent over het droogresultaat adviseren wij u:
1. Het spoelmiddelreservoir te vullen met spoelmiddel;
2. Het spoelmiddelreservoir te activeren;
3. De dosering van het spoelmiddel in te stellen op stand 2.
● Het spoelmiddelreservoir kan alleen worden geactiveerd/gedeactiveerd als de
"Multi-tablet-functie" is ingeschakeld.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 25
Dagelijks gebruik
25
Activering/deactivering van de spoelmiddeldoseerinrichting
1. Druk op de aan-/uit-toets. De vaatwasser moet zich in instelmodus bevinden.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen B en C en houd deze ingedrukt totdat de
lampjes van toetsen A, B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op toets B, de controlelampjes van toets A en C gaan uit terwijl het
controlelampje van toets B blijft knipperen.
4. Om de spoelmiddeldoseerinrichting te activeren drukt u opnieuw op toets B,
het controlelampje einde programma gaat branden, hetgeen aangeeft dat de
spoelmiddeldoseerinrichting is geactiveerd.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen de vaatwasser uit door op de
aan-/uit-toets te drukken.
6. Om de spoelmiddeldoseerinrichting weer uit te schakelen dient u de instructies
hierboven te volgen totdat het controlelampje einde programma dooft.
Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de
standaardvaatwasmiddelen adviseren wij u:
1. de Multi-tablet-functie te deactiveren;
2. het zoutreservoir en het spoelmiddelreservoir opnieuw te vullen;
3. de waterhardheid op de hoogste stand in te stellen en zonder vaat één normaal
vaatwasprogramma te draaien;
4. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het
water in uw omgeving;
5. de spoelmiddeldosering in te stellen.
117986 01/0nl
26
10-04-2007
11:27
Pagina 26
Dagelijks gebruik
Vaatwasprogramma’s
Water (liter)
19 - 21
8
19 - 21
13
Energie (kWh)
1,6 - 1,8
0,8
1,3 - 1,4
0,8
Duur (minuten)
30
90 - 100
160
116 - 126
Drogen
|
●
●
●
Eindspoelbeurt
●
●
●
●
2X
Serviesgoed en bestek
|
Normaal
vervuild
2X
ECO
50° (2)
●
Serviesgoed en bestek
●
Normaal
vervuild
●
NORMAL
65°
●
Serviesgoed en bestek
(1)
●
Normaal of
licht vervuild
30 MIN
|
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
●
Sterk vervuild
Verbruikswaarden
●
INTENSIV
CARE 70°
Hoofdwas
Soort vaat
●
Mate van
vervuiling
Voorwas
Programma
Tussentijdse spoelbeurt
Beschrijving
programma
(1) Ideaal voor gebruik bij een gedeeltelijk gevulde afwasautomaat. Dit is het perfecte dagelijkse programma,
speciaal bedoeld om te voldoen aan de behoeften van een gezin bestaande uit 4 personen die alleen het
serviesgoed en bestek van het ontbijt en avondeten in de machine willen afwassen.
(2) Testprogramma voor testinstanties.
De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het
water, maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid vaat.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 27
Dagelijks gebruik
27
Een vaatwasprogramma selecteren en starten
Selecteer het vaatwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins
geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start
begint pas nadat de deur is gesloten. Tot op dat moment kan de instelling nog
worden gewijzigd.
1. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen
draaien.
2. Controleer of de waterkraan is geopend.
3. Druk op de aan-/uit-toets. De vaatwasser moet zich in instelmodus bevinden.
4. Druk op de toets die correspondeert met het gewenste programma (zie tabel
"afwasprogramma's").
Wanneer een programma is gekozen gaat het corresponderende controlelampje
branden.
Sluit de deur van de afwasautomaat, het programma start automatisch.
1.
2.
3.
4.
5.
Het programma instellen en starten met "uitgestelde start"
Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot het
overeenkomstige controlelampje van het gewenste aantal uren (3u, 6u, 9u)
begint te knipperen.
Sluit de deur van de afwasautomaat, het aftellen start automatisch.
Het aftellen vindt plaats in stappen van 3 uur.
Als u de deur opent, wordt het aftellen onderbroken. Sluit de deur; het
aftelproces wordt weer hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken.
Als het startuitsel is verstreken, start het programma automatisch.
De selectie van het vaatwasprogramma en de uitgestelde start kan ook
plaatsvinden met de deur dicht. Onthoud dat u op deze wijze, als een
programmatoets eenmaal is ingedrukt, nog SLECHTS 3 seconden hebt om een
ander programma of een uitgestelde start te selecteren, waarna het
geselecteerde programma automatisch van start gaat.
117986 01/0nl
28
10-04-2007
11:27
Pagina 28
Dagelijks gebruik
De "startuitstel" annuleren
● Om een lopend startuitstel te annuleren moet u de afwasautomaat opnieuw
instellen.
● De twee programmatoetsen De twee programmatoetsen boven de tekst Reset
tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden totdat alle lampjes van de
programmatoetsen gaan branden.
● Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde
afwasprogramma geannuleerd. In dit geval moet u het afwasprogramma
opnieuw instellen.
Onderbreek of annuleer een vaatwasprogramma dat bezig is ALLEEN als het
absoluut noodzakelijk is.
Let op! Als de deur wordt geopend kan hete stoom vrijkomen. Open de deur
voorzichtig.
Een vaatwasprogramma dat bezig is onderbreken:
● Open de deur van de vaatwasser; het programma stopt. Sluit de deur; het
programma gaat verder waar het was onderbroken.
● Druk op de aan-/uit-toets, alle lampjes gaan uit. Druk nogmaals op de
aan-/uit-toets; het programma begint vanaf het punt waarop het werd
onderbroken.
Een afwaslopend programma annuleren
● De twee programmatoetsen boven de tekst Reset ingedrukt houden totdat
alle lampjes van de programmatoetsen gaan branden. Het afwasprogramma
is geannuleerd.
Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of
zich afwasmiddel in het reservoir bevindt.
Einde van het vaatwasprogramma
● De afwasautomaat stopt automatisch.
● Het controlelampje einde programma gaat branden.
● Het controlelampje van het zojuist beëindigde blijft branden.
1. Schakel de vaatwasser uit door op de aan-/uit-knop te drukken.
2. Open de deur van de vaatwasser, laat deze op een kier staan en wacht enkele
minuten alvorens de machine uit te ruimen; de vaat zal dan al enigszins zijn
afgekoeld en ook beter zijn gedroogd.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 29
Dagelijks gebruik
29
De vaatwasser uitruimen
● Hete
borden zijn gevoelig voor stoten. Het is daarom raadzaam de vaat eerst
te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen.
● Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er
water van het bovenrek op de vaat in het onderrek druppelt.
● Er kan water op de zijkanten en de deur van de vaatwasser ontstaan omdat
roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden dan de borden.
Als het vaatwasprogramma is afgelopen, is het raadzaam de stekker uit het
stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien.
117986 01/0nl
30
10-04-2007
11:27
Pagina 30
Onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging
De filters reinigen
De filters moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en gereinigd. Vuile
filters beïnvloeden het vaatwasresultaat negatief.
Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld voordat de filters worden
schoongemaakt.
1. Open de deur, neem het onderrek uit de
machine.
2. Het filtersysteem van de vaatwasser omvat
een grof filter (A), een microfilter (B) en een
plat filter. Ontgrendel het filtersysteem met
behulp van de hendel op het microfilter en
neem het filter uit.
3. Draai de hendel ca. 1/4 slag tegen de
wijzers van de klok in en neem het filter uit.
4. Pak het grove filter (A) vast bij het handvat
met het gat en verwijder het uit het
microfilter (B).
5. Maak alle filters onder stromend water
grondig schoon.
6. Verwijder het platte filter uit de bodem van
het vaatwascompartiment en reinig het
filter grondig aan beide kanten.
7. Plaats het platte filter terug in de bodem
van het vaatwascompartiment en
controleer of het filter goed op zijn plaats
zit.
8. Plaats het grove filter (A) terug in het
microfilter (B) en druk beide delen in elkaar.
9. Breng de filtercombinatie terug op zijn
plaats en vergrendel het geheel door de
hendel tot de aanslag met de wijzers van de
klok mee te draaien. Let er bij deze
procedure op dat het platte filter niet boven
de bodem van het vaatwascompartiment
uitsteekt.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 31
Onderhoud en reiniging
31
De vaatwasser mag onder geen beding zonder filters worden gebruikt.
Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging van de filters heeft slechtere
vaatwasresultaten en mogelijk schade aan de vaatwasser tot gevolg.
Probeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze
dan met een cocktailprikker.
De buitenkant van de machine reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een
vochtige zachte doek. Gebruik - indien nodig - alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik nooit schurende producten, schuursponsjes of
oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen, enz.).
Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het
vaatwasmiddelvakje en spoelmiddelreservoir regelmatig met een vochtige doek
worden gereinigd.
Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een vaatwasprogramma voor extra vuile
vaat te draaien zonder vaat, maar met vaatwasmiddel.
Als de vaatwasser langere tijd niet wordt gebruikt
Als u de vaatwasser gedurende langere tijd niet gebruikt, is het aan te bevelen:
1. De stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien;
2. De deur op een kier te zetten om de vorming van vervelende geurtjes te
voorkomen;
3. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als
het toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de
watertoevoerleiding en laat deze leeglopen.
De machine verplaatsen
1.
2.
3.
4.
Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz.):
trek de stekker uit het stopcontact;
draai de waterkraan dicht;
verwijder de watertoevoer- en -afvoerslang;
trek de machine samen met de slangen naar voren.
Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer.
117986 01/0nl
32
10-04-2007
11:27
Pagina 32
Het oplossen van problemen
Het oplossen van problemen
De vaatwasser start niet of stopt terwijil hij bezig is.
Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud
of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden
opgelost met behulp van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen.
Zet de vaatwasser uit, open de deur en voer de volgende voorgestelde
corrigerende handelingen uit.
Storingscode en storing
●
Voortdurend knipperen van het
controlelampje programma bezig,
●
1 keer knipperen van het controlelampje
einde programma
De vaatwasser wordt niet gevuld met water
●
Voortdurend knipperen van het
controlelampje programma bezig,
●
2 keer knipperen van het controlelampje
einde programma
Mogelijke oorzaak en oplossing
●
De waterkraan is verstopt of aangezet met
ketelsteen.
Reinig de waterkraan.
●
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
●
Het filter (indien aanwezig) in de
schroefslangfitting bij de waterinlaatklep is
verstopt.
Reinig het filter in de schroeffitting.
●
De waterinlaatslang is niet juist geplaatst of is
gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de
waterafvoerslang.
●
De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
●
De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of is
gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de
waterafvoerslang.
●
Draai de waterkraan dicht en raadpleeg
ELECTROLUX Service.
Het afwaswater wordt niet afgevoerd
●
Voortdurend knipperen van het
controlelampje programma bezig,
●
3 keer knipperen van het controlelampje
einde programma
Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 33
Het oplossen van problemen
Storing
Het programma begint niet
33
Mogelijke oorzaak en oplossing
●
De deur van de vaatwasser is niet goed
gesloten.
Sluit de deur.
●
De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
●
De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
●
Uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start als de vaat direct
moet worden gedaan.
Als u deze controles hebt uitgevoerd sluit u de deur van de vaatwasser en zet u
de machine aan. Druk op de toets van het programma dat bezig was voordat
het alarm zich voordeed. Het programma zal verdergaan op het punt waar het
was onderbroken.
Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u ELECTROLUX
Service te raadplegen.
Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u
ELECTROLUX Service te raadplegen.
Houd als u contact opneemt met ELECTROLUX Service de volgende gegevens bij
de hand: model (Mod.), productnummer (PNC) en serienummer(S.N.).
Deze informatie is te vinden op de typeplaat aan de zijkant van de deur van de
vaatwasser.
Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand
hebt:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . .
117986 01/0nl
34
10-04-2007
11:27
Pagina 34
Het oplossen van problemen
Het vaatwasresultaat is niet bevredigend
De borden zijn niet schoon
● Het verkeerde vaatwasprogramma is geselecteerd.
● De vaat is zo geplaatst dat het water niet alle delen van het oppervlak kan
bereiken. De rekken moeten niet te vol worden geladen.
● De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing
van de vaat.
● De filters in de bodem van het vaatwascompartiment zijn vuil of onjuist
geplaatst.
● Er is te weinig of geen vaatwasmiddel gebruikt.
● Als er kalkresten op de vaat achterblijven; het zoutreservoir is leeg of de
waterontharder is op het onjuiste niveau ingesteld.
● De afvoerslang is niet correct aangesloten.
● Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
De vaat is nat en dof
● Er is geen naspoelmiddel gebruikt.
● De spoelmiddeldoseerinrichting is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige vlekken of een blauwzweem
● Verlaag de dosering van het naspoelmiddel.
Opgedroogde waterdruppels op glazen en borden
● Verhoog de dosering van het naspoelmiddel.
● Het vaatwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de
consumentenlijn van de vaatwasmiddelfabrikant.
Als het probleem na al deze controles aanhoudt, raadpleeg dan ELECTROLUX
Service.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 35
Technische gegevens
35
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte
45 cm
Hoogte
85 cm
Diepte
63 cm
Aansluitspanning - totale
vermogen - zekering
Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op de
typeplaat op de binnenrand van de deur van de vaatwasser
Leidingwaterdruk
Minimaal
0,05 MPa
Maximaal
0,8 MPa
Capaciteit
9 couverts
Max. gewicht
37 kg
Geluidsniveau
49 dB (A)
117986 01/0nl
36
10-04-2007
11:27
Pagina 36
Tips voor testinstanties
Tips voor testinstanties
Tests in overeenstemming met EN 60704 moeten worden uitgevoerd bij volledig
gevulde machine en met gebruikmaking van het testprogramma (zie
“Vaatwasprogramma’s”).
Tests in overeenstemming met EN 50242 moeten worden uitgevoerd bij met
zout resp. naspoelmiddel gevuld zoutreservoir en spoelmiddeldoseerinrichting
en met gebruikmaking van het testprogramma (zie “Vaatwasprogramma’s”).
Volledige belading: 9 standaardcouverts
Hoeveelheid benodigd
vaatwasmiddel:
5 g + 20 g (type B)
Instelling naspoelmiddel:
stand 4 (type III)
Plaatsing bovenrek
Plaatsing onderrek
Plaatsing bestekrek
Kopjesrekken: stand A
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 37
Installatie
37
Installatie
Alle elektrotechnische en/of loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de
installatie van het apparaat dienen te worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd elektricien en/of loodgieter of andere vakbekwame persoon.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens de machine te plaatsen.
Plaats de machine indien mogelijk naast een waterkraan en een afvoer.
Bevestiging onder een aanrecht
(aanrecht of gootsteen)
Door het bovenblad van de machine te
verwijderen, kunt u deze onder een nauw
passende gootsteen of reeds aanwezig blad
installeren, mits de afmetingen van de nis
overeenkomen met die zoals in de
afbeelding.
Ga als volgt te werk:
● Verwijder het bovenblad van de machine
door de beide achterste
bevestigingsschroeven los te draaien.
Trek het bovenblad naar voren en laat het
uit de voorste gleuven glijden door het op
te tillen.
Plaats de machine in de opening na met de stelvoetjes de juiste hoogte te
hebben ingesteld. Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine voor
dat de watertoevoer- en afvoerslang niet worden geknikt of platgedrukt.
Tijdens alle werkzaamheden waarbij de toegang tot interne onderdelen
toegankelijk is, dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken.
Zorg ervoor dat wanneer het apparaat eenmaal is geplaatst, de servicetechnicus
er gemakkelijk bij kan voor eventuele reparaties.
Wanneer de vaatwasmachine later wordt gebruikt als een vrijstaand apparaat,
dan moet het oorspronkelijke bovenblad weer bevestigd zijn.
De sokkel van vrijstaande apparaten is niet verstelbaar.
117986 01/0nl
38
10-04-2007
11:27
Pagina 38
Installatie
De machine waterpas zetten
Een machine die goed waterpas staat is essentieel voor een goede sluiting en
afdichting van de deur.
Als het apparaat goed waterpas staat, raakt de deur aan geen van de kanten de
behuizing.
Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes omhoog of omlaag totdat
de machine perfect waterpas staat.
Wateraansluitingen
Deze vaatwasser mag worden gevuld met warm (max. 60°) of koud water.
Niettemin adviseren wij gebruik te maken van koud water.
Het gebruik van warm water is niet altijd efficiënt bij sterk vervuild aardewerk
omdat het vaatwasprogramma in dat geval sterk wordt verkort.
Voor het tot stand brengen van de aansluiting zelf is de wartelmoer die aan de
waterslang van de machine is bevestigd, geschikt voor montage op een
leidinguiteinde van 3/4” gasdraad of op een speciale kraan met snelkoppeling
zoals de Press-block.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden zoals vermeld in de
“Technische specificaties”. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over
de gemiddelde leidingwaterdruk in uw omgeving.
De watertoevoerslang mag tijdens het aansluiten niet zijn geknikt, worden
platgedrukt of in de knoop zitten.
De vaatwasser is voorzien van een vul- en afvoerslang die afhankelijk van de
installatie door middel van de sluitmoer naar links of naar rechts kunnen
worden gedraaid.
De sluitmoer moet goed worden bevestigd om waterlekkage te voorkomen.
(Let op! NIET alle modellen vaatwassers hebben vul- en afvoerslangen die zijn
uitgerust met een sluitmoer. In dat geval is de genoemde voorziening niet
mogelijk).
Als de machine wordt aangesloten op nieuwe leidingen of op leidingen die lang
niet zijn gebruikt, dient u het water enkele minuten te laten doorlopen alvorens
de toevoerslang aan te sluiten.
GEBRUIK GEEN aansluitslangen die eerder voor een oude machine zijn gebruikt.
Dit apparaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat het in
de machine gebruikte water terugkeert in het drinkwatersysteem. Dit apparaat
voldoet aan de toepasselijke regelgeving voor loodgieterswerk.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 39
Installatie
39
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
Na aansluiting van de dubbelwandige watertoevoerslang bevindt de
veiligheidsklep zich bij de kraan. Daarom bevindt de watertoevoerslang zich
alleen onder druk als het water loopt. Als de watertoevoerslang dan begint te
lekken, sluit de veiligheidsklep het stromende water af.
Pas op als u de watertoevoerslang installeert:
- De elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige
watertoevoerslang. Dompel de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in
water.
- Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan
direct de stekker uit het stopcontact.
- Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen
door een specialist of door ELECTROLUX Service.
- Plaats de watertoevoerslang zo dat hij nooit hoger is dan de onderrand van
de veiligheidsklep.
Waarschuwing!
Gevaarlijke spanning
117986 01/0nl
40
10-04-2007
11:27
Pagina 40
Installatie
Aansluiting waterafvoerslang
Het uiteinde van de afvoerslang kan op de volgende manieren worden
aangesloten:
1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het
werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat gootsteenwater de machine
inloopt.
2. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale
binnendiameter 4 cm.
De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van tussen de 30
cm (minimum) en 100 cm (maximum) vanaf de bodem van de vaatwasser.
De afvoerslang kan vanaf de vaatwasser naar links of naar rechts lopen
Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien
dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg staan.
De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is,
aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen.
Als u voor de afvoerslang een verlengstuk
gebruikt, mag dit niet langer zijn dan 2
meter en de binnendiameter mag niet
kleiner zijn dan de diameter van de
meegeleverde slang.
Eveneens mag de binnendiameter van de
voor de aansluitingen aan de afvoer
gebruikte koppelingen niet kleiner zijn dan
de diameter van de meegeleverde slang.
Bij het aansluiten van de afvoerslang op
een sifon onder de gootsteen moet het
gehele plastic membraan (A) verwijderd
worden. Indien niet het gehele membraan
wordt verwijderd zullen zich op den duur
voedseldeeltjes verzamelen die de
afvoerslang van de afwasautomaat
verstoppen.
Onze apparaten worden geleverd met een veiligheidsvoorziening die beschermt
tegen het teruglopen van vuil water in de machine.
Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een geïntegreerde terugslagklep kan dit
een goede waterafvoer van uw vaatwasser in de weg staan. Wij adviseren u dan
ook de terugslagklep te verwijderen.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 41
Installatie
41
Elektrische aansluiting
Het apparaat moet volgens de veiligheidsnormen worden geaard.
Alvorens het apparaat in gebruik te nemen dient u zich ervan te verzekeren dat
de nominale spanning en het spanningstype op de typeplaat in
overeenstemming zijn met de netspanning waarop de machine aangesloten
gaat worden. Ook de waarde van de zekering is te vinden op de typeplaat.
Steek de stekker altijd in een correct geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers, contrastekkers en verlengkabels. Hierdoor kan
brandgevaar door oververhitting ontstaan.
Laat indien nodig de wandcontactdoos van de huisinstallatie verplaatsen.
Raadpleeg ELECTROLUX Service als het aansluitsnoer moet worden vervangen.
De stekker moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.
Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar aan de stekker.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet in acht nemen van
de hierboven genoemde veiligheidsvoorzieningen.
117986 01/0nl
42
10-04-2007
11:27
Pagina 42
Het milieu
Het milieu
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled.
De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi de
verpakkingsmaterialen weg in de juiste container bij uw
afvalverwijderingsbedrijf.
Als u het apparaat afdankt:
- trek de stekker uit het stopcontact,
- snijd het aansluitsnoer met de stekker af en gooi het weg.
- Verwijder het slot van de deur.
Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun leven in gevaar
brengen.
Oude apparaten
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven
bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 43
garantie/serviceafdeling
43
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15
gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee
gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander
overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend
zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
- chemische en elektrochemische inwerking van water,
-. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
- voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
- contact met agressieve stoffen.
117986 01/0nl
44
10-04-2007
11:27
Pagina 44
garantie/serviceafdeling
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de
gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse
kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de beno-digde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige ver-vanging geleverd. In geval van
vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen
naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet
wettelijk is vastgelegd.
16.In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient
de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden
(o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland
aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de
bepalingen in Nederland. Noodzakelijke
of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd
worden aangebracht.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 45
garantie/serviceafdeling
45
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het
bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen
zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de
hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting
maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden
vastgelegd.
b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op
verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het
aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de
kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis
van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a. de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b. ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal
overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat,
geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden
uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede
bezoek noodzakelijk is, zal:
a. direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
117986 01/0nl
46
10-04-2007
11:27
Pagina 46
garantie/serviceafdeling
b. een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de
consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding
van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte
omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een
gega-randeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12
maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op
verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de
technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de
consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen
jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde
prijs vervangen
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een
toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op
grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden,
danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele
en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en-voorschriften
gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 47
garantie/serviceafdeling
47
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel. 0172-468 300
Consumentebelangen
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons
rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te
registreren op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog
beter van dienst zijn met informatie over producten, gebruiksaanwijzingen, tips,
innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc.
117986 01/0nl
48
10-04-2007
11:27
Pagina 48
garantie/serviceafdeling
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende
garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u
van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde
landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende
beperkingen zijn hierop van toepassing:
● De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
● De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van
vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
● De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere
gebruiker.
● Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat
wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciÎle doeleinden.
● Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de
wet verleende rechten aan.
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 49
garantie/serviceafdeling
49
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 27 80 609
Verki˜ 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35 - 2774 - 518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
Sverige
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabafl› caddesi no : 35 Taksim Istanbul
–ÓÒÒˡ
+7 495 9377837
129090 ÃÓÒÍ‚‡, ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ,
16 ¡÷ ÑŒÎËÏÔËÍî
117986 01/0nl
50
10-04-2007
11:27
Pagina 50
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
Pagina 51
51
117986 01/0nl
10-04-2007
11:27
www.electrolux.com
117 986 01/0-00-06042007
Wijzigingen voorbehouden
www.aeg-electrolux.nl
Pagina 52
Download PDF

advertising