Aeg-Electrolux | F88090IM | User manual | Aeg-Electrolux F88090IM Uživatelský manuál

FAVORIT 88090 i
Návod k použití
Myèka nádobí
2
Vážený zákazníku,
dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù
našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci
funkènosti a designu, vybavenou špièkovou technologií. Pøesvìdèete se,
že naše spotøebièe jsou vyvíjeny smìrem k nejlepší úèinnosti a
ovladatelnosti - samozøejmì pøi splnìní nejvyšších standardù. Navíc jsou
našim výrobkùm vlastní aspekty úsporného provozu a šetrnosti k
životnímu prostøedí. Za úèelem zajištìní optimální a stálé úèinnosti
vašeho spotøebièe si prosíme pozornì pøeètìte tento návod k použití.
Umožní vám to snadné a efektivní používání všech funkcí. Doporuèujeme
návod uschovat na bezpeèném místì pro pøípad, že by jste do nìho
potøebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pøedávali pøípadnému
dalšímu uživateli spotøebièe.
Pøejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotøebièem.
3
V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:
Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o
ochranì spotøebièe pøed poškozením.
Všeobecné informace a rady
2
Upozornìní k ochranì životního prostøedí
1
Obsah
3
Obsah
Návod k použití
5
Bezpeènost
5
Popis myèky
6
Ovládací panel
7
První zapnutí praèky - nastavení jazyka
8
Displej
9
Základní pokyny k obsluze myèky
Pøehled nabídky
Zmìna funkce/nastavení
Pøed prvním uvedením do provozu
Nastavení zmìkèovaèe vody
Doplnìní speciální soli
Doplnìní leštidla
Nastavení signálního tónu
Denní použití
Vkládání pøíborù a nádobí
Zmìna výšky horního koše
Doplòování mycího prostøedku
Použití mycího prostøedku 3 v 1
Volba programu (programová tabulka)
Spuštìní mycího programu
mNastavení èasové pøedvolby
Vypnutí myèky
Péèe a èištìní
10
10
11
12
12
14
15
16
17
17
23
24
25
27
30
30
31
32
Co dìlat, když ...
Obnovení pùvodního jazyka
Malé poruchy odstraníte sami
Když není výsledek mytí uspokojivý
Likvidace
33
33
33
36
37
Technické údaje
37
Pokyny pro zkušební ústavy
38
4
Obsah
Návod k postavení a pøipojení
39
Bezpeènostní pokyny pro instalaci
39
Instalace myèky
40
Pøipojení myèky nádobí
41
Záruka/Zákaznická služba
43
Servis
47
Návod k použití
5
Návod k použití
1 Bezpeènost
Pøed prvním uvedením do provozu
• Øiïte se pokyny uvedenými v “Návodu k instalaci a pøipojení”.
Správné používání myèky
• Myèka je urèena pouze pro mytí nádobí v domácnostech.
• Pøestavba nebo zmìny myèky jsou zakázány.
• Používejte pouze speciální sùl, mycí a lešticí prostøedek, které jsou
vhodné pro domácí myèky nádobí.
• Do myèky nedávejte žádná rozpouštìdla. Nebezpeèí výbuchu!
Bezpeènost dìtí
• Obalový materiál uložte proto mimo dosah dìtí. Nebezpeèí udušení!
• Dìti èasto nejsou schopné rozpoznat, jaké nebezpeèí jim pøi zacházení
s elektrickými spotøebièi hrozí. Nenechávejte je proto u myèky bez
dozoru.
• Zajistìte také, aby dìti nebo malá domácí zvíøata zvíøátka nemohly
vlézt dovnitø myèky. Nebezpeèí ohrožení života!
• Mycí prostøedek mùže poleptat oèi, ústa i hrdlo. Nebezpeèí ohrožení
života! Dodržujte také bezpeènostní pokyny výrobce uvedené u mycích
a lešticích prostøedkù.
• Voda v myèce není pitná. Hrozí nebezpeèí popálení!
Všeobecné bezpeènostní pokyny
• Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci.
• Jestliže myèku nepoužíváte, vypnìte ji a zavøete vodovodní kohoutek.
• Kabel ze zásuvky vytahujte vždy za zástrèku, nikdy netahejte za kabel.
• Jestliže do myèky nevkládáte nádobí, nebo ho nevyklízíte, musí být
dveøe myèky vždy zavøené. Nikdo tak o otevøené dveøe nezakopne a
nezraní se.
• Nikdy si nesedejte ani nestoupejte na otevøené dveøe.
• Jestliže je myèka umístìná v místnosti, kde mùže teplota klesnout pod
bod mrazu, po každém mytí odpojte pøipojovací hadici od vodovodního
kohoutku.
6
Popis myèky
Popis myèky
Ostøikovací rameno horního koše
a ostøikovací rameno dolního koše
Zásobník
na speciální sùl
Voliè
tvrdosti vody
Zásobník
na mycí prostøedek
Zásobník
na lešticí prostøedek
Typový štítek
Síta
Vnitøní osvìtlení
1
Tato myèka je vybavena vnitøním osvìtlením, které se rozsvítí a vypne,
když se dveøe otevøou a zavøou.
Ve vnitøním osvìtlení je žárovka LED tøídy 1 podle EN 60825-1:
1994+A1:2002+A2:2001
Chcete-li žárovku vymìnit, kontaktujte prosím místní servisní støedisko.
Ovládací panel
Ovládací panel
Tlaèítko ZAP/VYP
Smìrová tlaèítka
Tlaèítko
OPTION
Displej
Tlaèítko
OK/START
Tlaèítko
RESET
Funkce tlaèítek
ZAP/VYP
– Zapnutí a vypnutí myèky.
Smìrová
tlaèítka
– výbìr uvnitø nabídky
– výbìr hodnoty pøi zmìnì funkcí nebo nastavení
OPTION
– zmìna mezi nabídkou programù a nabídkou funkcí
– je-li spuštìný mycí program: krátkodobé pøepnutí textové øádky
displeje z ukazatele èásti programu na ukazatel mycího programu
RESET
–
–
–
–
OK/START
ukonèení probíhajícího programu
u funkcí a nastavení: ukonèení nastaveného prùbìhu
zmìna z nabídky funkcí na nabídku programù
zmìna z podnabídky nastavení na nabídku funkcí
– v nabídce programy: spuštìní vybraného programu
– zmìna z NASTAVENÍ... (nabídka funkcí) na podnabídku nastavení
– v nabídce funkcí: spuštìní nastaveného prùbìhu a jeho ukonèení
7
8
První zapnutí praèky - nastavení jazyka
První zapnutí praèky - nastavení jazyka
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Na displeji se objeví nejprve nápis
HELLO.
Jakmile je myèka pøipravena k provozu,
objeví se nápis LANGUAGE ENGLISH; slovo ENGLISH bliká.
2. Pomocí smìrových tlaèítek
( nebo ) zvolte požadovaný jazyk.
3
3
3. Stisknìte tlaèítko OK/START.
Tím pøepnete displej na požadovaný
jazyk. Na displeji se objeví ZVOLIT
PROGRAM.
Jestliže si pozdìji pøejete zmìnit jazyk, øiïte se pokyny v èásti “Obnovení
pùvodního jazyka”.
Osvìtlení displeje mùžete upravit zmìnou nastavení SVÌTLOSTI a
KONTRASTU1, postupujte pøitom podle pokynù v èásti “Základní pokyny
k obsluze myèky”.
1. není k dispozici u všech modelù
Displej
9
Displej
Informaèní lišta
Textová øádka
Øádka symbolu
Informaèní lišta se skládá z øady svìtelných prvkù, které jsou rozdìleny
do dvou èástí: levá èást se týká nabídky programù, pravá èást nabídky
funkcí.
• V nabídce programù a funkcí vidíte, v které poloze uvnitø nabídky se
právì nacházíte (pøíslušný svìtelný prvek bliká).
• Bìhem prùbìhu programu má informaèní lišta funkci ukazatele
prùbìhu programu. Stále tedy mùžete sledovat, kolik èástí programu
bude ještì následovat (vèetnì právì probíhající èásti programu).
Textová øádka v nabídce programù ukazuje název zvoleného programu
a pøedpokládanou dobu prùbìhu v minutách.
• V nabídce funkcí se zobrazuje název zvolené funkce nebo nastavení a
právì nastavená hodnota.
• Bìhem prùbìhu mycího programu vidíte v textové øádce název právì
probíhající èásti programu a pøedpokládaný zbývající èas do konce
celého mycího programu.
Stisknutím tlaèítka OPTION mùžete krátce zobrazit název mycího
programu.
• V pøípadì poruchy se zobrazí zpráva.
Symboly v øádce symbolù mají následující význam:
– Funkce ODLOŽENÝ START aktivní
– Program pro hygienické vyèištìní napø. dìtských lahvièek.
– Funkce 3 V 1 aktivní
– Reproduktor je vypnutý; signální tón je vypnutý (nastavení HLASITOST).
10
Základní pokyny k obsluze myèky
Základní pokyny k obsluze myèky
V této èásti získáte základní informace k obsluze této myèky nádobí.
Doporuèujeme vám, abyste si tuto kapitolu proèetli obzvlášt’ pozornì.
Pøehled nabídky
Nabídka programù
Nabídka funkcí
ODLOŽENÝ START
AUTOMATICKÝ
30 MINUT
Tlaèítko
OPTION
3V1
70° INTENZIV
NASTAVENÍ…
65° NORMÁLNÍ
Tlaèítko
OK/START
ÚSPORNÝ
JAZYK
50° NORMÁLNÍ
TVRDOST VODY
45° SKLO
LEŠTIDLO
PØEDMYTÍ
HLASITOST
SVÌTLOST
KONTRAST1
1. není k dispozici u všech modelù
Nabídka programù
• Po zapnutí myèky se nacházíte v nabídce programù.
• Pomocí mìrových tlaèítek ( nebo )si vyberte si mycí program. Na
informaèní lištì se zobrazí vaše souèasná poloha v nabídce.
• Pomocí tlaèítka OPTION pøejdìte do nabídky funkcí.
Základní pokyny k obsluze myèky
11
Nabídka funkcí
• Pomocí smìrových tlaèítek ( nebo ) pøejdìte k požadované funkci.
Na informaèní lištì se zobrazí vaše souèasná poloha v nabídce.
• k funkci ODLOŽENÝ START se øiïte pokyny v èásti “Nastavení èasové
pøedvolby”; k funkci 3 V 1 se øiïte pokyny v èásti “Pøed prvním
uvedením do provozu”.
• Pomocí tlaèítka OK/START pøejdìte z polohy nabídky NASTAVENÍ... do
podnabídky Nastavení.
Podnabídka nastavení
Pomocí smìrových tlaèítek ( nebo ) pøejdìte k požadovanému
nastavení. Na informaèní lištì se zobrazí vaše souèasná poloha v
podnabídce.
• JAZYK
K nastavení jazyka textové øádky; øiïte se také pokyny v èásti “Zpìtná
volba jazyka”:
• TVRDOST VODY
K elektronickému nastavení TVRDOSTI VODY (rozsah hodnot 1
až 10).
• LEŠTIDLO
Jestliže je funkce 3 V 1 aktivní: pøívod leštidla zapnìte nebo vypnìte.
Jestliže funkce 3 V 1 není aktivní: pøívod leštidla je obvykle zapnutý, i
když je u LEŠTIDLA zvolena hodnota VYP.
• HLASITOST
K nastavení hlasitosti signálního tónu (rozsah hodnot 0 až 5); pøi
hodnotì 0 je signální tón vypnutý.
• SVÌTLOST
K nastavení jasu displeje (rozsah hodnot 1 až 10).
• KONTRAST1
K nastavení kontrastu displeje (rozsah hodnot 1 až 10).
Zmìna funkce/nastavení
1.
2.
3.
4.
5.
3
3
Pøejdìte k funkci nebo nastavení, které chcete zmìnit.
Stisknìte tlaèítko OK/START. Souèasnì nastavená hodnota bliká.
Pomocí smìrových tlaèítek ( nebo
nastavte požadovanou hodnotu.
Stisknìte tlaèítko OK/START. Novì nastavená hodnota zaène svítit.
Pomocí smìrových tlaèítek ( nebo
mùžete vybrat další funkci nebo
nastavení.
Tlaèítkem OPTION se novì zvolená hodnota potvrdí. Na displeji se nyní
objeví první záznam v nabídce funkce/nastavení.
Tlaèítkem RESET je možné nastavování ukonèit.
1. není k dispozici u všech modelù
12
Pøed prvním uvedením do provozu
Pøed prvním uvedením do provozu
3 Chcete-li použít mycí prostøedek “3 v 1":
– Nejprve si pøeètìte èást “Použití mycího prostøedku 3 v 1".
– Nedoplòujte speciální sùl ani leštidlo.
Jestliže mycí prostøedek 3 v 1 nepoužíváte, pøed prvním použitím:
1. Nastavte zmìkèovaè vody.
2. Doplòte speciální sùl pro zmìkèovací zaøízení.
3. Doplòte leštidlo.
Nastavení zmìkèovaèe vody
3
Zmìkèovaè vody je nutné nastavit mechanicky a elektronicky.
Chcete-li zabránit usazování vápence na nádobí a myèce, musíte mýt
nádobí mìkkou vodou, tedy s nízkým obsahem vápence. Zmìkèovaè
tvrdosti vody je nutné nastavit na stupeò tvrdosti vody ve vašem bydlišti,
viz pøíslušná tabulka. Informace o tvrdosti vody získáte na pøíslušném
vodárenském úøadì.
Myèka nádobí musí být vypnutá.
Mechanické nastavení:
1. Otevøete dveøe myèky.
2. Z myèky vyjmìte dolní koš na nádobí.
3. Voliè tvrdosti vody na levé stranì mycího
prostoru otoète na 1 nebo na 2 (viz
tabulka).
Pøed prvním uvedením do provozu
3
13
Elektronické nastavení:
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Jestliže se na displeji objeví název èásti programu, znamená to, že je
mycí program zapnutý. Nejprve musíte mycí program zrušit.
– Stisknìte tlaèítko RESET. Na displeji se objeví nápis OPRAVDU
ZRUŠIT?
– Stisknìte tlaèítko OK/START. Tím mycí program ukonèíte.
2. K pøechodu do nastavení TVRDOST VODY se øiïte pokyny v kapitole
“Zmìna funkce/nastavení”.
3. TVRDOST VODY nastavte na správnou hodnotu.
Jestliže je zmìkèovaè vody elektronicky nastaven na “1”, je zpráva
PØIDAT SÙL vypnutá.
Tvrdost vody
ve
°d1)
51
43
37
29
23
-
v
mmol/l2)
Nastavení stupnì tvrdosti vody
Oblast
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
do 4
do 0,7
I
mechanicky
elektronicky.
103)
9
8
7
6
2*
5*
4
3
1
2
1
sùl není nutná
1)(°d) nìmecké stupnì, mìøítko tvrdosti vody
2)(mmol/l) milimol na litr, mezinárodní jednotka tvrdosti vody
3)U tohoto nastavení se mùže doba prùbìhu programu nepatrnì prodloužit.
*) nastavení z výroby
14
Pøed prvním uvedením do provozu
Doplnìní speciální soli
1.
2.
3.
4.
3
3
K odvápnìní vody je nutné používat speciální sùl. Používejte pouze
speciální sùl, která je urèena pro domácí myèky nádobí.
Jestliže nepoužíváte mycí prostøedek 3 v 1, doplòte speciální sùl:
– pøed prvním zapnutím myèky nádobí
– Jestliže se pøi spuštìní mycího programu objeví zpráva PØIDAT SÙL.
Otevøete dveøe a vyjmìte dolní koš.
Uzávìrem zásobníku na sùl otoète
smìrem doleva.
Pouze pøed prvním uvedením do
provozu:
Zásobník na vodu naplòte úplnì vodou.
Na otvor zásobníku postavte pøiložený
trychtýø.
Do zásobníku nasypte speciální sùl,
objem je podle velikosti solných zrn asi
1,0-1,5 kg. Zásobník nepøeplòujte.
Jestliže pøi doplòování soli pøeteèe
voda, není to na závadu.
5. Otvor zásobníku oèistìte od zbytkù soli.
6. Uzávìr pevnì utáhnìte smìrem doprava.
7. Po doplnìní speciální soli nechte probìhnout mycí program. Tím
se odstraní vyteklá voda a spláchnou zrnka soli.
V závislosti na zrnitosti soli mùže trvat i nìkolik hodin, než se sùl ve vodì
rozpustí a na displeji zmizí pøi spuštìní nového programu zpráva PØIDAT
SÙL.
Pøed prvním uvedením do provozu
Doplnìní leštidla
Díky leštidlu voda po nádobí lépe stéká, na nádobí nejsou skvrny a
leskne se, a sklenice jsou prùzraèné.
Jestliže používáte mycí prostøedek “3 v 1”, je nutné doplnit leštidlo v
tìchto pøípadech:
– Pøed prvním uvedením myèky do provozu .
– Jestliže se pøi spuštìní mycího programu objeví zpráva PØIDAT
LEŠTIDLO.
Používejte jen speciální lešticí
prostøedky pro myèky, nikdy
nepoužívejte jiné tekuté èisticí
prostøedky.
1. Otevøete dveøe.
Zásobník na leštidlo se nachází na
vnitøní stranì dveøí myèky.
2. Stisknìte uvolòovací knoflík na
zásobníku s leštidlem.
3. Odklopte kryt.
4. Leštidlo pomalu vlijte až k vyèárkované
znaèce Max;
tedy pøibližnì 140 ml.
5. Kryt zatlaète, až zapadne.
6. Jestliže se vám leštidlo rozlije vedle,
setøete ho hadøíkem. Jinak by se pøi
mytí vytvoøilo pøíliš mnoho pìny.
15
16
Pøed prvním uvedením do provozu
Nastavení dávkovaèe leštidla
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dávkování zmìòte pouze tehdy, jsou-li na sklenicích a nádobí šmouhy,
mléèné skvrny (nastavte nižší dávkování), nebo zaschlé vodní kapky
(nastavte vyšší dávkování); viz kapitolu “Když nejsou výsledky mytí
uspokojivé”. Dávkování je možné nastavit v rozmezí 1-6. Z výroby je
dávkování nastaveno na stupeò “4”.
Otevøete dveøe myèky.
Stisknìte uvolòovací knoflík na
zásobníku s leštidlem.
Odklopte kryt.
Nastavte dávkování.
Kryt zatlaète, až zapadne.
Jestliže se vám leštidlo rozlije, setøete
ho hadøíkem.
Nastavení signálního tónu
3
Mùžete také nastavit, zda si pøejete k optickým ukazatelùm
(napø. konec programu, chybové kódy) ještì pøidat signální tón.
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Jestliže se na displeji objeví název èásti programu, znamená to, že je
mycí program zapnutý. Nejprve musíte mycí program zrušit.
– Stisknìte tlaèítko RESET. Na displeji se objeví nápis OPRAVDU
ZRUŠIT?
– Stisknìte tlaèítko OK/START. Tím mycí program ukonèíte.
2. Pøejdìte k nastavení HLASITOSTI podle pokynù v èásti “Zmìna funkce/
nastavení”.
3. Nastavte hodnotu hlasitosti.
Mùžete zadat hodnotu od 0 až do 5. S nastavenou hodnotou 5 jsou
signální tóny velmi sil hlasité, pøi 0 je signální tón vypnutý; na displeji
navíc svítí symbol .
Denní použití
17
Denní použití
Vkládání pøíborù a nádobí
1
V myèce nemyjte houby, utìrky a všechny další pøedmìty, které mohou
nasáknout vodou. Na nádobí potaženém umìlou hmotou a teflonem se
dlouho drží kapky. Toto nádobí schne proto o nìco hùøe než porcelán a
nerezová ocel.
K mytí v myèce se následující pøíbory/nádobí
nehodí:
hodí jen omezenì:
• Pøíbory s døevìnou, rohovinovou,
porcelánovou nebo perlet’ovou
rukojetí.
• Umìlohmotné kousky, které
nejsou žáruvzdorné.
• Starší pøíbory, jejichž tmel
je citlivý na teplo.
• Lepené nádobí nebo pøíbory.
• Cínové nebo mìdìné pøedmìty.
• Olovnaté sklo.
• Ocelové pøedmìty, které mohou
zrezivìt.
• Døevìná prkna a prkénka.
• Umìlecké pøedmìty.
• Kameninové nádobí myjte v myèce jen tehdy,
je-li to výslovnì doporuèeno výrobcem.
• Ozdobný dekor glazury mùže po èastém mytí v
myèce vyblednout.
• Støíbrné a hliníkové kusy se mohou pøi mytí v
myèce zbarvovat. Zbytky jídel jako napø.
vajeèný bílek, žloutek nebo hoøèice zpùsobují
zbarvení støíbra nebo na nìm tvoøí skvrny.
Jestliže nebudete støíbrné nádobí ihned po jídle
mýt, oèistìte ho alespoò ihned od zbytkù jídel.
• Sklo mùže po èastém mytí v myèce zmatovìt.
• Pøed vložením nádobí do myèky byste mìli:
– odstranit velké zbytky jídel;
– hrnce s pøipeèenými jídly namoèit.
• Pøi vkládání nádobí a pøíborù postupujte takto:
– Nádobí ani pøíbory nesmí bránit otáèení ostøikovacího ramene.
– Mísy, šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhùru, aby se v
nich nemohla hromadit voda.
– Nádobí a pøíbory nesmí ležet v sobì nebo se po stranách zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se sklo nepoškodilo.
– Malé pøedmìty (napø. víèka) nevkládejte do koše na nádobí, ale do
košíku na pøíbory, kterým nemohou propadnout.
18
Denní použití
Vkládání pøíborù
1
Upozornìní: Špièaté nože a pøíbory s ostrými hranami položte kvùli
nebezpeèí poranìní do horního koše.
K umytí všech pøíborù v košíèku na pøíbory je nutné:
1.Na košík na pøíbory nasuòte
2.Vidlièky a lžíce postavte do
møížkovou vložku.
møížkové vložky držadlem dolù.
V pøípadì vìtších kusù, jako napø. šlehacích metel, mùžete použít pouze
polovinu møížkové vložky.
Košík na pøíbory je rozvírací.
Držadlo, které se skládá ze dvou èástí,
byste mìli pøi vyjímání úplnì
obemknout rukou.
1. Košík na pøíbory postavte na stùl nebo
na pracovní desku.
2. Držadlo oddìlte od sebe.
3. Vyjmìte pøíbory.
Denní použití
Hrnce, pánve, velké talíøe
Vìtší a silnì zašpinìné nádobí vložte
do dolního koše.
(talíø až do prùmìru 29 cm).
K pohodlnému vkládání vìtších kusù
nádobí jsou všechny zadní stojany na
talíøe v dolním koši sklopitelné.
Sklenièky na pivo a sekt
Do držákù na pivní sklenice vlevo v
dolním koši je možné umístit až ètyøi
sklenice na svìtlé pivo, nebo úzké
sklenice na plzeòské.
Držáky na pivní sklenice mùžete také
vyklopit smìrem nahoru.
19
20
Denní použití
Držáky na pivní sklenice je možné
vymìnit za dvì dodateènì dodávané
podložky na šálky, které se dají využít
také jako držáky na italské víno
Prosecco nebo sekt.
1. Držáky na pivní sklenice odstraníte
vysunutím nahoru se souèasným
lehkým tlakem zdola na závìsné háèky.
1
2. Podložky na šálky nasaïte se
závìsnými háèky na pøíèné výztuhy
A nebo B. Lehkým tlakem nasuòte na
závìsné háèky, až zapadnou.
3. Podložky na šálky odstraníte stejným
zpùsobem jako držáky na pivní
sklenice.
4. Myjete-li sklenice na svìtlé pivo bìžné
velikosti, zavìste držák na pivní
sklenice na pøíènou výztuhu A, v
pøípadì tìžkých nižších sklenic na B.
Drátìný systém k upevnìní držákù na
pivní sklenice nebo podložku na šálky
mùžete v pøípadì potøeby odstranit
1. Drátìný systém posuòte palcem
smìrem dozadu (viz obrázek).
Pozor: Nebezpeèí poranìní:
Do drátìného systému nesahejte
rukou, ale mùžete si pomoci položením
ruky pod systém u košíku na pøíbory.
Denní použití
2. Systém opìt upevníte posunutím
smìrem dopøedu.
Šálky, sklenice, kávový servis
Menší, choulostivé kousky a dlouhé
špièaté pøíbory vložte do horního koše.
• Nádobí vyrovnejte na sklopitelnou
podložku na šálky a pod ní tak, aby
voda mohla zasáhnout všechny kusy
nádobí.
• V pøípadì vysokých kouskù nádobí je
možné podložky na šálky zdvihnout.
• Sklenièky na víno nebo koòak opøete
nebo zavìste do výøezù podložky na
šálky.
21
22
Denní použití
• Potøebujete-li umýt sklenièky s
dlouhou stopkou, sklopte podložku
na sklenièky doprava, jinak ji nechte
odklopenou doleva.
• Øada s ostny vlevo v horním koši je
rovnìž sklopitelná ve dvou èástech.
Nesklopené ostny: Sklenièky, poháry
apod. postavte do horního koše.
Sklopené ostny: Více místa pro
mísy.
Denní použití
Zmìna výšky horního koše
Maximální výška nádobí v
3
horním koši
dolním koši
u zvýšeného horního koše
22 cm
30 cm
u sníženého horního koše
24 cm
29 cm
Zmìna výšky je možná i s naplnìnými koši.
Zdvihnutí/spuštìní horního koše
1. Horní koš úplnì vytáhnìte.
2. Zdvihnìte ho za držadlo až na doraz a
kolmo spust’te.
Horní koš zapadne do spodní nebo
vrchní polohy.
23
24
Denní použití
Doplòování mycího prostøedku
1
3
Mycí prostøedek uvolòuje neèistoty na
nádobí a pøíborech.
Zásobník je nutné naplnit pøed
zaèátkem mycího programu.
Používejte jen mycí prostøedky vhodné
pro domácí myèky.
Zásobník na mycí prostøedek se
nachází na vnitøní stranì dveøí myèky.
1. Je-li kryt zavøený:
Stisknìte uvolòovací knoflík.
Uvolní se kryt.
2. Do zásobníku na mycí prostøedek
doplòte mycí prostøedek. Jako
pomùcka k doplòování slouží
vyznaèené èáry: “20/30” odpovídá asi
20/30 ml mycího prostøedku.
Dodržujte pokyny výrobce k dávkování
a použití.
3. Kryt zaklapnìte zpìt a zatlaète, až
zapadne.
Máte-li velmi špinavé nádobí, pøidejte
mycí prostøedek i do vedlejší komory
(1). Tato dávka bude úèinná již pøi
pøedmytí.
Kompaktní mycí prostøedek
2
3
Mycí prostøedky pro myèky jsou dnes témìø výluènì nízkozásadité
kompaktní mycí prostøedky s pøírodními enzymy v tabletách nebo v
práškové formì.
50 °C mycí programy použité s tìmito kompaktními mycími prostøedky
nezatìžují životní prostøedí a šetøí vaše nádobí, protože umožòují
pùsobení enzymù kompaktních mycích prostøedkù, které rozpouštìjí
neèistoty. Pøi použití 50 °C mycích programù s kompaktními mycími
prostøedky dosáhnete tedy výsledkù, kterých byste jinak docílili jen pøi
použití 65 °C programù.
Mycí tablety
Mycí tablety rùzných výrobcù se nerozpouštìjí stejnì rychle. U krátkých
programù se proto nevyužije celý mycí úèinek tìchto tablet. Mycí tablety
používejte proto u mycích programù s pøedmytím.
Denní použití
25
Použití mycího prostøedku 3 v 1
3
Tyto mycí prostøedky jsou vlastnì kombinací mycího prostøedku, leštidla
a soli.
Zapnutím funkce 3 v 1 se pak
– pøívod speciální soli a leštidla z pøíslušného zásobníku pøeruší,
– nedostatek soli a leštidla se jižž nezobrazuje,
– mycí programy mohou trvat až o 30 minut déle.
Pøed použitím mycího prostøedku 3 v 1 zkontrolujte, zda je tento
prostøedek vhodný pro tvrdost vody ve vašem bytì (dodržujte pokyny
výrobce).
Pokud je tvrdost vody ve vašem bytì vyšší, než je tvrdost doporuèená
výrobcem, a vy byste chtìli pøesto mycí prostøedek 3 v 1 použít,
postupujte následujícím zpùsobem:
• Zvolte funkci 3 v 1 a a nastavte tvrdost vody o jeden stupeò nižší, než
pøi mytí bez mycího prostøedku 3 v 1.
• Doplòte speciální sùl do zásobníku (je-li zásobník prázdný).
Myèka si zapamatuje dvì rozdílná nastavení tvrdosti vody pro mytí s
funkcí 3 v 1 a pro mytí bez funkce 3 v 1.
26
3
Denní použití
Pokud používáte mycí prostøedky 3 v 1
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
2. Pøejdìte k funkci 3 V 1.
3. Nastavte ZAP (viz èást “Zmìna funkce/nastavení”); v øádce symbolu svítí
symbol
.
Pøed spuštìním mycího programu dejte do zásobníku na mycí
prostøedek zvolený prostøedek 3 v 1.
Vzhledem k tomu, že se pøi zapnutí funkce 3 v 1 pøívod leštidla
automaticky vypne, mùže se stát, že nádobí nebude z dùvodu rozdílné
kvality prostøedku 3 v 1 dostateènì suché.
V tomto pøípadì postupujte následujícím zpùsobem (øiïte se pokyny v
kapitole "Doplnìní leštidla"):
• Do zásobníku doplòte leštidlo (je-li zásobník prázdný).
• Dávkování lešticího prostøedku nastavte mechanicky na "2".
• Zapnìte pøívod leštidla.
Pokud už nechcete výrobky 3 v 1 používat
Jestliže se rozhodnete, že už mycí prostøedek 3 v 1 nebudete používat,
postupujte prosím takto:
• Vypnìte funkci 3 v 1.
• Naplòte zase zásobník soli a leštidla.
• Zmìkèovaè vody nastavte na co nejvyšší možné nastavení a proveïte
až tøi normální mycí cykly bez nádobí.
• Pak zmìkèovaè vody nastavte na nastavení vhodné pro tvrdost vody
ve vašem bydlišti.
Pokud používáte mycí prostøedky 4 v 1
Pøi použití mycích prostøedkù "4 v 1", které v prostøedku "3 v 1" obsahují
navíc pøípravek proti rozleptávání skla, dodržujte stejné pokyny jako pro
mycí prostredky typu "3 v 1".
Denní použití
27
Volba programu (programová tabulka)
45° SKLO
PØEDMYTÍ6)
Voda (litry)
•
•
•
•
•
Jídelní nádobí a
hrnce, nádobí
normálnì zašpinìné
citlivé na
teplotu
•
•
•
•
•
Jídelní nádobí a
normálnì zašpinìné
hrnce
•
•
•
•
•
Dezertní talíøky,
kávový servis,
lehce zašpinìné
køehké
sklenièky
-
•
•
•
•
-
-
-
-
Všechny
druhynádobí
Použité nádobí
uložené do myèky,
které se bude mýt až
pozdìji.
9
23 - 25
18 - 20
12 - 14
15 - 17
0,8
1,8 - 2,0
1,4 - 1,6
0,95 - 1,05
1,1 - 1,2
30
120 - 130
95 - 105
130 - 160
85 - 95
12 - 23
•
1,1 - 1,6
•
Nádobí bez
hrncù
90 - 125
•
15
50° NORMÁLNÍ
-
4
ÚSPORNÝ
(50°)5)
Energie (kWh)
Jídelní nádobí a normálnìzašpinìné
hrnce
zaschlé zbytky jídel
•
0,9
65° NORMÁLNÍ
-
< 0,1
•
•
73
silnì zašpinìné,
zaschlé zbytky jídel,
Jídelní nádobí a
pøedevším
70° INTENZIV4)
hrnce
bílkovinných a
škrobovitých
•
12
•
Sušení
-
Leštìní
právì použité, lehce
až normálnì
zašpinìné
30 MINUT
(60°)3)
1 až 2x
•
2x
•
2x
AUTOMATICKÝ Jídelní nádobí a normálnìzašpinìné,
(50-65°)2)
hrnce
zaschlé zbytky jídel
Hodnotyspotøeby1)
Doba (minuty)
Druh
zneèištìní
Mytí
Urèen pro:
Pøedmytí
Mycí program
Mezioplach
Prùbìh programu
28
Denní použití
1)Hodnoty spotøeby byly zjišt’ovány za podmínek odpovídajících normì. Závisí na náplni košù
myèek. Odchylky jsou proto pøi bìžném použití možné.
2)U tohoto programu myèka podle zakalení vody zjistí, jak silnì je nádobí zašpinìné. Délka
programu, spotøeba vody a energie se mohou velmi lišit v závislosti na množství nádobí a jeho
zašpinìní. Podle stupnì zašpinìní se mùže teplota mycí vody automaticky mìnit od 50 °C do
65 °C.
3)U tohoto programu smí být myèka naplnìna jen polovièním množstvím nádobí.
4)Pøi oplachování leštícím prostøedkem se teplota na 10 minut zvýší na 68° k hygienickému
vyèištìní napø. dìtských lahvièek, umìlohmotných krájecích prkének nebo zavaøovacích sklenic
na marmeládu.
5)Testovací program pro zkušební ústavy
6)Tento program nevyžaduje žádný mycí prostøedek.
Denní použití
Volba programu
Pokud vaše nádobí vypadá takto, zvolte
intenzivní program.
normální program nebo program k
úspoøe energie.
krátký program (napø. 30minutový
program).
29
30
Denní použití
Spuštìní mycího programu
1.
2.
3.
4.
5.
3
3
3
3
Zkontrolujte, zda se ostøikovací ramena mohou volnì otáèet.
Úplnì otevøete vodovodní kohoutek.
Zavøete dveøe.
Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Pomocí smìrových tlaèítek ( nebo ) zvolte požadovaný program.
Na displeji zaène blikat název právì zvoleného mycího programu. Vedle názvu
vpravo se zobrazí pøedpokládaný èasový prùbìh programu.
6. Stisknìte tlaèítko OK/START.
Zvolený mycí program se spustí. V textové øádce vidíte název právì probíhající
èásti programu. Vedle vidíte pøedpokládaný zbývající èas v minutách.
Pomocí tlaèítka OPTION mùžete krátce zobrazit název mycího programu na
displeji.
Spuštìní mycího programu je možné jen z nabídky programù.
Zbývající èas na displeji se bìhem mytí nádobí mùže mìnit v závislosti na
množství nádobí, stupni zašpinìní apod.
Jestliže se mycí program nespustil:
Jestliže se po stisknutí tlaèítka OK/START program nespustil a na displeji se
zobrazí zpráva (PØIDAT LEŠTIDLO, PØIDAT SÙL nebo ZAVØÍT DVEØE):
• Øiïte se tìmito pokyny.
Po vyøešení problému se program spustí automaticky.
Pøi zprávì PØIDAT LEŠTIDLO nebo PØIDAT SÙL mùžete program pøesto
spustit opìtovným stisknutím tlaèítka OK/START.
U zapnutého mycího programu není možné mìnit žádné funkce ani nastavení.
Nastavení èasové pøedvolby
m
3
1.
2.
3.
4.
S èasovou pøedvolbou mùžete odložit dobu spuštìní mycího programu v
rozsahu od 1 hodin. Nejprve nastavte èasovou pøedvolbu a pak požadovaný
mycí program.
Pøejdìte k funkci ODLOŽENÝ START; øidte se pokyny v èásti “Zmìna funkce/
nastavení”.
Nastavte požadované odložení zaèátku spuštìní myèky.
V øádce symbolu displeje svítí .
Chcete-li pøejít do nabídky programù, stisknìte tlaèítko OPTION.
Zvolte program a spust’te myèku.
Nejprve zaène plynout pøedem nastavená doba odložení spuštìní. Na displeji
mùžete sledovat zbývající èas do spuštìní mycího programu. Po uplynutí doby
odložení se mycí program automaticky spustí, symbol zhasne.
Denní použití
31
Zrušení èasové pøedvolby:
Nastavenou èasovou pøedvolbu mùžete kdykoli zrušit.
1. Stisknìte tlaèítko RESET.
Na displeji: ZRUŠIT ?
2. Stisknìte tlaèítko OK/START.
Èasová pøedvolba se zruší. Nastavený mycí program zaène.
Vypnutí myèky
1
Jakmile se na displeji objeví zpráva KONEC PROGRAMU a PROSÍM
VYPNOUT, myèku vypnìte.
U nìkterých mycích programù bìží i po jejich ukonèení dál sušicí
ventilátor.
Je-li zapnutý signální tón, zazní po skonèení mycího programu
15vteøinový zvukový signál.
Jestliže dveøe myèky neotevøete, bude se zvukový signál opìt opakovat
po 3 minutách a po 6 minutách.
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP. Displej zhasne.
2. Zavøete vodovodní kohoutek.
Opatrnì otevøete dveøe, protože mùže unikat horká pára.
• Horké nádobí je choulostivé na náraz. Nechte ho proto pøed vyjmutím
asi 15 minut vychladnout. Bude pak i lépe osušené.
• Nádobí oschne rychleji, když dveøe po ukonèení programu na okamžik
úplnì otevøete a pak je necháte pøivøené.
Vyjmutí nádobí
3
Vnitøní dveøe a vnitøní prostor jsou vlhké; je to normální jev.
• Nejprve vyjmìte nádobí z dolního koše, pak z horního koše. Zabráníte
tak, aby zbylá voda z horního koše kapala na nádobí v dolním koši.
• Vnitøní osvìtlení myèky je zapnuté tak dlouho, dokud jsou dveøe
otevøené. Doporuèujeme proto kvùli úspoøe energie vždy dveøe zavøít
ihned po vložení nebo vyjmutí nádobí.
32
Péèe a èištìní
Péèe a èištìní
1 Nepoužívejte žádné pøípravky k ošetøování nábytku ani agresivní èistidla.
• Ovládací prvky myèky otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplé,
èisté vodì.
• Vnitøní zásobníky, tìsnìní dveøí a sítko v pøívodu vody (je-li použito)
obèas zkontrolujte a pøípadné neèistoty odstraòte.
3
Èištìní sít
Síta je nutné pravidelnì kontrolovat a
èistit. Zanesená síta ovlivòují výsledek
mytí.
1. Otevøete dveøe a vyjmìte dolní koš.
2. Držadlem pootoète asi o 1/4 otáèky
doleva (A) a systém sít vyjmìte (B).
3. Jemné síto (1) uchopte za oèko držadla
a vytáhnìte z mikrofiltru (2).
4. Všechna síta øádnì vymyjte pod tekoucí
vodou.
1
5. Ze dna mycího prostoru vyjmìte ploché
síto (3) a dùkladnì ho po obou stranách
vyèistìte.
6. Po vyèištìní zasaïte ploché síto zpìt.
7. Jemné síto zasuòte do mikrofiltru a
spojte.
8. Celý systém sít zasaïte zpìt a otoèením
držadla doprava ho zablokujte, až
zapadne. Dávejte pozor, aby ploché síto
nevyènívalo ze dna mycího prostoru.
Nikdy myèku nezapínejte bez sít.
Co dìlat, když ...
33
Co dìlat, když ...
Obnovení pùvodního jazyka
1.
2.
3.
4.
5.
Jazyk displeje mùžete kdykoli vrátit na jazyk nastavený z výroby. Spolu s
jazykem se obnoví pùvodní nastavení i u JASU a KONTRASTU1.
Tlaèítko RESET tisknìte tak dlouho, až se zpráva na displeji pøestane
mìnit.
Tlaèítko RESET stisknìte na šest vteøin.
V textové øádce se objeví LANGUAGE ENGLISH. Slovo ENGLISH bliká.
Pomocí smìrových tlaèítek
nebo
vyberte požadovaný jazyk.
Stisknìte tlaèítko OK/START.
Podle potøeby upravte hodnoty KONTRASTU1 a JASU, øiïte se pøitom
pokyny v èásti “Základní pokyny k obsluze myèky”.
Malé poruchy odstraníte sami
Jestliže se pøi provozu na displeji objeví jedno z následujících chybových
hlášení:
– OTEVØÍT KOHOUTEK
– ZABLOK. ÈERPADLO
Odstraòte pøíèinu a opìt spust’te mycí program. Mycí program pokraèuje
dál.
U jiných chybových hlášení:
– Ukonèete mycí program.
– Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte.
– Zvolte mycí program.
– Stisknìte tlaèítko OK/START.
Objeví-li se chybové hlášení znovu, obrat’te se prosím na zákaznickou
službu a sdìlte typ chybového hlášení.
1. není k dispozici u všech modelù
34
Co dìlat, když ...
Porucha
Možná pøíèina
Øešení
Vodovodní kohoutek je
zvápenatìlý nebo rozbitý.
Vodovodní kohoutek
vyzkoušejte, je-li to nutné,
nechte ho opravit.
Vodovodní kohoutek je
zavøený.
Otevøete vodovodní
kohoutek.
Síto (je-li u modelu) ve
je slyšet 1 krátký
šroubovém spoji
varovný signál, který se
vodovodního kohoutku je
stále opakuje,
ucpané.
na displeji: OTEVØÍT
KOHOUTEK
Síto ve šroubovém spoji
vyèistìte.
Ukonèete mycí program (viz
kapitolu: spuštìní mycího
Síta na dnì mycího prostoru
programu);
jsou zanesená.
Vyèistìte síto (viz kapitolu:
Èištìní sít).
jsou slyšet 2 krátké
varovné signály, které
se stále opakují,
Na displeji: ZABLOK.
ÈERPADLO
(ve vnitøní vanì myèky
stojí voda)
jsou slyšet 3 krátké
varovné signály, které
se stále opakují,
na displeji: SERVISNÍ
KÓD
Pøívodní hadice
není správnì položená.
Zkontrolujte položení hadice.
Sifon je ucpaný.
Vyèistìte sifon.
Vypouštìcí hadice
není správnì položená.
Zkontrolujte položení hadice.
Zavøete vodovodní kohoutek,
Zareagoval ochranný systém
vypnìte myèku a zavolejte do
proti vyplavení.
servisu.
je slyšet 1 delší
varovný signál,
Na displeji: ZABLOKOV.
RAMENO
Ostøikovací rameno horního
koše je zablokované.
Dveøe opatrnì otevøete.
Pøi otevøení dveøí mùže unikat
horká pára. Nebezpeèí
popálení! Nádobí a pøíbory
vyrovnejte do košù tak, aby
se ostøikovací rameno nad
nimi mohlo volnì otáèet.
Zavøete dveøe myèky.
na displeji: ZAVØÍT
DVEØE
Dveøe myèky jsou otevøené.
Zavøete dveøe myèky.
Co dìlat, když ...
Porucha
Program se nespustil.
V mycím prostoru jsou
viditelné rezavé skvrny.
Hvízdavý zvuk pøi mytí.
Vnitøní osvìtlení myèky
nesvítí.
Možná pøíèina
35
Øešení
Zástrèka není
zasunutá do zásuvky.
Zasuòte zástrèku.
Pojistka v domácí instalaci
není v poøádku.
Pojistku vymìòte.
U myèek s pøedvolbou èasu
spuštìní:
nastavili jste odložený start.
Chcete-li nádobí umýt ihned,
pøedvolbu èasu spuštìní
zrušte.
Mycí prostor je vyroben z
nerezové oceli. Rezavé
skvrny v mycím prostoru
pocházejí z jiných pøedmìtù
V myèce myjte jen pøíbory
(rezavé èástice na
vodovodním vedení, hrncích, urèené pro mytí v myèce.
pøíborech apod.) Tyto skvrny
vyèistíte bìžným
prostøedkem na nerezovou
ocel.
Hvízdavý zvuk není na
závadu.
Odstraòte vodní kámen z
myèky pomocí
odvápòovacího prostøedku
urèeného pro myèky, který
zakoupíte v obchodì.
Pokud tyto zvuky uslyšíte i po
odstranìní vodního kamene,
použijte k mytí pøíborù i
nádobí jiný znaèkový mycí
prostøedek.
Zástrèka není
zasunutá do zásuvky.
Zasuòte zástrèku.
Žárovka osvìtlení je
poškozená.
Obrat’te se zákaznickou
službu.
36
Co dìlat, když ...
Když není výsledek mytí uspokojivý
Nádobí není èisté.
• Nezvolili jste správný mycí program.
• Nádobí bylo vloženo tak, že voda se nemohla dostat k celému povrchu
nádobí. Koše na nádobí se nesmí pøeplòovat.
• Sítka na dnì mycího prostoru jsou zanesená, nebo špatnì zasazená.
• Nepoužili jste znaèkový èisticí prostøedek, nebo jste ho dali pøíliš málo.
• Jsou-li na nádobí vápencové skvrny: Zásobník na speciální sùl je
prázdný, nebo je zaøízení na zmìkèování vody špatnì nastaveno.
• Vypouštìcí hadice není správnì umístìná.
• Pokud jsou v zásobníku na mycí prostøedek po skonèení mycího
programu ještì zbytky mycího prostøedku, bylo ostøikovací rameno
zablokováno, nebo jsou trysky ostøikovacího ramene ucpány
neèistotami z mycí vody.
Ostøikovací ramena mùžete k èištìní vyjmout z jejich upevnìní
(viz kapitola “Údržba a èištìní”).
Nádobí není suché a je bez lesku.
• Nepoužili jste znaèkové leštidlo.
• Zásobník na leštidlo je prázdný.
Na skle a nádobí jsou šmouhy, pruhy, mléèné skvrny nebo
namodralý povlak.
• Nastavte nižší dávkování leštidla.
Na skle a nádobí jsou zaschlé vodní kapky.
• Nastavte vyšší dávkování leštidla.
• Pøíèinou mùže být i mycí prostøedek. Obrat’te se na zákaznickou službu
výrobce mycího prostøedku.
Koroze skla
• Obrat’te se na zákaznickou službu výrobce mycího prostøedku.
Likvidace
37
Likvidace
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový
materiál zlikvidujte v souladu s jeho oznaèením ve speciálních sbìrných
dvorech ve své obci.
2
Starý spotøebiè
W
1
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatøí
do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbìrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zaøízení. Zajištìním správné
likvidace tohoto výrobku pomùžete zabránit negativním dùsledkùm pro
životní prostøedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpùsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnìjší informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u pøíslušného místního úøadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodì, kde jste výrobek zakoupili.
Upozornìní! U spotøebièe k likvidaci vytáhnìte zástrèku ze zásuvky.
Sít’ový kabel odøíznìte a èást se zástrèkou zlikvidujte.
Dveøe poškoïte tak, aby nešly zavøít. Dìti se tak nebudou moci pøi høe
uvnitø zavøít; mohly by se totiž udusit.
Technické údaje
5
Kapacita:
12 souprav vèetnì servírovacího nádobí
Pøípustný vodní tlak:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 bar )
Elektrické pøipojení:
Viz též typový štítek na pravém vnitøním okraji dveøí myèky
nádobí.
Hluènost
41 dB(A) re 1pW podle normy EN 60704-3
Rozmìry:
818 - 878 x 596 x 570 (V x Š x H v mm)
Max. váha:
45 kg
38
Pokyny pro zkušební ústavy
Pokyny pro zkušební ústavy
Test podle normy EN 60704 se musí provádìt s plným množstvím nádobí
pomocí testovacího programu (viz tabulka programù).
Testy podle normy EN 50242 se musí provádìt s plným zásobníkem soli
zmìkèovacího zaøízení, s plným zásobníkem leštidla a pomocí testovacího
programu (viz tabulka programù).
Plná náplò:
12 souprav, vèetnì servírovacího nádobí
Dávkování mycího prostøedku:
5 g + 25 g (Typ B)
Nastavení leštidla:
4 (Typ III)
Pøíklady vložení nádobí:
Horní koš *)
*) Podložky na šálky, které mohou být umístìny na levé stranì, stejnì jako košíèek na pøíbory
odstraòte.
Dolní koš s košíkem na pøíbory *)
Košík na pøíbory
*) Podložky na šálky, které mohou být umístìny na levé stranì, stejnì jako celý systém držáku na
pivní sklenice odstraòte.
Návod k postavení a pøipojení
39
Návod k postavení a pøipojení
1 Bezpeènostní pokyny pro instalaci
• Myèku pøepravujte pouze ve svislé poloze, aby nemohla vytékat slaná
voda.
• Pøed uvedením do provozu se pøesvìdète, že nebyla pøi dopravì
poškozena. Poškozený spotøebiè nikdy nezapojujte. V pøípadì
poškození se obrat’te na dopravce.
• Nikdy myèku nepoužívejte, je-li poškozený napájecí kabel, pøívodní èi
vypouštìcí hadice, nebo jsou-li ovládací panel, pracovní deska nebo
podstavec tak poškozené, že je vnitøek spotøebièe volnì pøístupný.
• Napájecí kabel zasunujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem,
která je instalovaná v souladu s bezpeènostními pøedpisy.
• Pøed uvedením do provozu se pøesvìdète, že jmenovité napìtí a typ
proudu uvedené na typovém štítku spotøebièe odpovídají napìtí v síti a
typu proudu na instalaèním místì. Údaje o nutném elektrické jištìní
naleznete rovnìž na typovém štítku.
• Nepoužívejte sdružené zásuvky, rozdvojky ani prodlužovací kabely.
Nebezpeèí požáru z pøehøátí!
• Výmìnu elektrického pøipojení myèky smí provádìt výhradnì
zákaznická služba nebo autorizovaný elektrikáø.
• Výmìnu pøívodní hadice s bezpeènostním ventilem smí provádìt
výhradnì zákaznická služba.
40
Instalace myèky
Instalace myèky
• Myèka musí stát ve všech smìrech stabilnì a vodorovnì na pevné
podlaze a musí být dobøe vyrovnaná.
• K vyrovnání nerovností podlahy a pøizpùsobení výšky myèky okolnímu
nábytku vyšroubujte pomocí šroubováku šroubovací nožièky.
• Zadní nožièka spotøebièe se musí nastavit pomocí šroubováku zepøedu
spotøebièe (viz návod k montáži).
• Vypouštìcí hadice, pøívodní hadice a sít’ový kabel musí být volnì
uloženy vzadu ve výøezu podstavce, aby nemohlo dojít k jejich ohnutí
nebo pøiskøípnutí.
• Myèku je rovnìž nutné pevnì pøišroubovat ke kuchyòské pracovní
desce nebo pøilehlému nábytku. Toto opatøení je bezpodmíneènì nutné
ke splnìní požadavkù pøedpisù o pøevrhnutí spotøebièe.
Vestavná myèka
(viz pøiložená montážní šablona)
Pøiložený montážní plech slouží k jednoduché montáži a k pevnému
pøipojení rozdìlených desek nábytku.
Pøipojení myèky nádobí
41
Pøipojení myèky nádobí
Vodovodní pøipojení
• Myèku je možné pøipojit k pøívodu studené vody a k pøívodu teplé vody do
max. 60 °C.
• Myèka nesmí být pøipojena k bojlerùm na teplou vodu nebo k prùtokovým
ohøívaèùm.
Pøípustný vodní tlak
1
3
1
Nejnižší pøípustný vodní tlak:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
V pøípadì vodního tlaku nižšího než
0,1 MPa se prosím poraïte se
instalatérem.
Nejvyšší pøípustný vodní tlak:
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
Pøi tlaku vyšším než 1 MPa je nutné
pøedøadit redukèní ventil (k dostání v
odborném obchodì).
Pøipojení pøívodní hadice
Pøívodní hadice nesmí být pøi pøipojování nikde pøiskøípnutá, ohnutá nebo
zasunutá do sebe.
Pøívodní hadici pøipojte pomocí šroubovací hadicové spojky (ISO 228-1:2000)
k vodovodnímu kohoutku s vnìjším závitem (3/4 palce). Pøívodní hadice je
vybavena buï umìlohmotnou nebo kovovou pøipojovací maticí:
– Pøipojovací matici šroubovací hadicové spojky staèí utáhnout ruènì.
Nakonec zrakem zkontrolujte tìsnost (pøesvìdète se, že vodovodní kohoutek
nekape).
Doporuèujeme instalovat do kuchynì další vodovodní kohoutek, nebo pøidat k
dosavadnímu kohoutku odboènou trubku, aby nedošlo k omezení odbìru
vody v kuchyni.
Upozornìní: Nebezpeèí úrazu
elektrickým proudem!
(Platí jen pro myèky s pojistným
ventilem).
Elektrický kabel pro pojistný ventil
prochází dvoustìnnou pøívodní hadicí a
je pod napìtím.
Pøívodní hadici a pojistný ventil proto
nikdy neponoøujte do vody.
42
Pøipojení myèky nádobí
1
Prodlužovací hadice
• Prodlužovací hadice mùžete zakoupit v
odborném obchodì nebo v naší
zákaznické službì. Ke správnému
fungování spotøebièe musí být vnitøní
prùmìr prodlužovací hadice 19 mm.
• Celková délka vèetnì prodlužovací
hadice nesmí pøesáhnout 4 metry.
pøípustný prostor
Vypouštìní vody
Vypouštìcí hadice
Vypouštìcí hadice nesmí být nikde
zalomená, pøiskøípnutá nebo zapletená
do sebe.
• Pøipojení vypouštìcí hadice:
maximální pøípustná výška nad spodní
hranou spotøebièe: 60 cm.
Sifonové pøipojení
• Koncovka vypouštìcí hadice (ø 19 mm) se hodí ke všem bìžným
typùm sifonù. Vnìjší prùmìr sifonového pøipojení musí být nejménì 15
mm.
• Vypouštìcí hadici je nutné pøipevnit k sifonové pøípojce pøiloženými
hadicovými sponkami.
Ochranný systém proti vyplavení
K ochranì pøed škodami zpùsobenými vodou je myèka vybavena
ochranným systémem proti vyplavení.
V pøípadì poruchy pøeruší bezpeènostní ventil v pøívodní hadici okamžitì
pøívod vody.
Elektrické pøipojení
Údaje o sít’ovém napìtí, typu proudu a požadovaném elektrickém jištìní
naleznete na typovém štítku. Typový štítek je umístìný na pravém
vnitøním okraji dveøí myèky nádobí.
Myèku odpojíte od elektrické sítì vytažením zástrèky ze zásuvky.
Pozor:
– Uzemnìní spotøebièe je podle zákona povinné. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovìdnost za zranìní osob nebo poškození majetku
vzniklé nedodržením výše uvedených bezpeènostních pøedpisù.
– Zástrèka spotøebièe musí zùstat pøístupná i po instalaci.
Záruka/Zákaznická služba
43
Záruka/Zákaznická služba
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotøebiteli (dále
také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bìžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data
pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì - není-li
to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu výrobku. Pokud není
takový postup možný, je Kupující oprávnìn žádat pøimìøenou slevu z ceny výrobku. Právo na
výmìnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen pøi splnìní všech zákonných
pøedpokladù, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmìrnì opotøeben nebo poškozen. Podmínkou
pro uplatnìní každého práva ze Záruky pøitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
– veškerì záruèní nebo jiné opravy èi úpravy výrobku byly vždy provádìny v Autorizovaném
servisním støedisku,
– Kupující pøi reklamaci výrobku pøedloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranìní vady výrobku (i všechna pøípadná další práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním støedisku. Zároveò
musí Autorizovanému servisnímu støedisku umožnit ovìøení existence reklamované vady, vèetnì
odpovídajícího vyzkoušení (popø. demontáže) výrobku, v provozní dobì tohoto støediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v pøíslušném Autorizovaném servisním støedisku bez
zbyteèného odkladu, nejpozdìji však do konce záruèní doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní støedisko posoudí oprávnìnost reklamace a podle povahy vady výrobku
rozhodne o zpùsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu støedisku
souèinnost potøebnou k prokázání uplatnìného práva na odstranìní vady, k ovìøení existence
reklamované vady i k záruèní opravì výrobku.
Bìh záruèní doby se staví po dobu od øádnìho uplatnìní práva na odstranìní vady do provedení
záruèní opravy Autorizovaným servisním støediskem, avšak jen pøi
splnìní podmínky uvedené v pøedchozím bodu.
Po provedení záruèní opravy je Autorizované servisní støedisko povinno vydat Kupujícímu èitelnou
kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu pøed
podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu peèlivì uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištìna nebo nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, èi neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu støedisku shora uvedenou
souèinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu støedisku
veškeré pøípadné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek platí pouze na území Èeské republiky. Nevztahuje se
na opotøebení nebo poškození výrobku (vèetnì poškození
zpùsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), pøípadný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec bìžného používáni v domácnosti (napø. k
podnikatelským úèelùm aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotèena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle
kogentních ustanovení zvláštních právních pøedpisù.
Prodávající je povinen pøedat Kupujícímu pøi prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout
mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních støedisek v Èeské republice, vèetnì jejich telefonních èísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních støediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buï na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Budìjovická 3, 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
44
Záruka/Zákaznická služba
Evropská Záruka
Na tento spotøebiè se vztahuje záruka spoleènosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní
èásti tohoto návodu bìhem období stanoveného v záruce spotøebièe nebo jinak zákonem.
Jestliže se pøestìhujete z jedné uvedené zemì do jiné z uvedených zemí, záruka na spotøebiè
bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotøebiè platí ode dne prvního zakoupení spotøebièe, které je možné doložit
pøedložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotøebièe.
• Záruka na spotøebiè je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílù, jako platí v
nové zemi Vašeho pobytu pro tento urèitý model øady spotøebièù.
• Záruka na spotøebiè je vázaná na osobu pùvodního kupce spotøebièe a není pøenosná na další
osoby.
• Spotøebiè je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými spoleèností Electrolux a
používá se pouze v domácnosti, tzn. spotøebiè není využíván ke komerèním úèelùm.
• Spotøebiè je instalovaný v souladu se všemi pøíslušnými platnými pøedpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle
zákona.
Záruka/Zákaznická služba
45
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q
35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
46
Záruka/Zákaznická služba
p
t
b
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Servis
47
Servis
Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit sami
s pomocí návodu (viz èást “Co dìlat, když...”).
Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit, obrat’te se prosím na
zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera.
Abychom vám mohli rychle pomoci,
potøebujeme vìdìt následující údaje:
– znaèku modelu
– výrobní èíslo (PNC)
– sériové èíslo (S-No.)
(èísla najdete na výrobním štítku)
– Typ poruchy
– pøípadné chybové hlášení, které se
objevuje na displeji
Doporuèujeme vám, abyste si tato èísla zapsali na následující øádky zde
v návodu, abyste je mìli vždy po ruce:
Znaèka modelu:
.....................................
Výrob. è:
.....................................
Sériové èíslo:
.....................................
117 987 13/0-00-130307-01
Zmìny vyhrazeny
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.cz
Download PDF

advertising