Aeg-Electrolux | F88090IM | User manual | Aeg-Electrolux F88090IM Instrukcja obsługi

FAVORIT 88090 i
Instrukcja obs³ugi
Zmywarka do
naczyñ
2
Drogi Kliencie
Dziêkujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakoœci produktów.
Zakupione urz¹dzenie pozwoli Pañstwu doœwiadczyæ doskona³ego
po³¹czenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowoczeœniejsz¹ technologi¹.
Poniewa¿ jako firma wyznaczamy najwy¿sze standardy doskona³oœci,
przekonaj¹ siê Pañstwo, ¿e produkowane przez nas urz¹dzenia
stworzono w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy oraz
sterowania.
Dodatkowo, ka¿de z naszych urz¹dzeñ zaprojektowano z myœl¹ o
ochronie œrodowiska oraz oszczêdnoœci energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urz¹dzeñ
prosimy o dok³adne przeczytanie instrukcji obs³ugi. Pozwoli to efektywnie
i optymalnie korzystaæ z dostêpnych funkcji urz¹dzenia.
Zalecamy zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê do wgl¹du w przysz³oœci. W
przypadku przekazania lub sprzeda¿y urz¹dzenia, instrukcjê nale¿y
przekazaæ nowemu u¿ytkownikowi.
¯yczymy du¿o zadowolenia z nowego urz¹dzenia.
3
W niniejszej instrukcji u¿yte zosta³y nastêpuj¹ce symbole:
Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkownika oraz
prawid³owej eksploatacji urz¹dzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
2
Informacje dot. ochrony œrodowiska
1
Spis treœci
3
Spis treœci
Instrukcja obs³ugi
5
Bezpieczeñstwo
5
Widok z przodu
6
Panel steruj¹cy
7
Pierwsze w³¹czenie – ustawienie jêzyka
8
Wyœwietlacz
9
Podstawy obs³ugi
Przegl¹d menu
Dopasowanie opcji/ustawienia
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Ustawienie zmiêkczacza wody
Dosypywanie soli
P³yn nab³yszczaj¹cy
W³¹czanie i wy³¹czanie sygna³u akustycznego
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie sztuæców i naczyñ
Zmiana ustawienia wysokoœci górnego kosza
Dozowanie œrodka do zmywania
Tabletki “3 w 1” do zmywania w zmywarkach
Wybór programu zmywania (tabela programów)
W³¹czenie programu zmywania
Ustawienie czasu rozpoczêcia programu
Wy³¹czenie zmywarki
Konserwacja i czyszczenie
10
10
11
12
12
14
15
17
18
18
24
25
27
29
32
34
35
36
Co zrobiæ, gdy …
Ustawianie jêzyka
Samodzielne usuwanie drobnych usterek
W przypadku niezadowalaj¹cego efektu zmywania
Recykling
38
38
38
41
42
Dane techniczne
42
Wskazówki dla instytutów badawczych
43
4
Spis treœci
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
44
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa podczas instalacji
44
Instalacja
45
Pod³¹czenie zmywarki
46
Gwarancja/Serwis
48
Serwis
51
Instrukcja obs³ugi
5
Instrukcja obs³ugi
1 Bezpieczeñstwo
Przed pierwszym uruchomieniem
• Proszê przestrzegaæ Instrukcji instalacji i pod³¹czenia.
U¿ytkowanie zmywarki zgodnie z przeznaczeniem
• Zmywarka jest przeznaczona wy³¹cznie do zmywania naczyñ
przeznaczonych do u¿ytku w gospodarstwie domowym.
• Nie wolno przebudowywaæ ani zmieniaæ konstrukcji zmywarki.
• Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie tak¹ sól regeneracyjn¹, œrodki do
zmywania i p³yny do nab³yszczania, które nadaj¹ siê do stosowania w
zmywarkach domowych.
• Do zmywarki nie wolno wk³adaæ rozpuszczalników. Niebezpieczeñstwo
eksplozji!
Bezpieczeñstwo dzieci
• Elementy opakowania przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla
dzieci. Niebezpieczeñstwo uduszenia!
• Dzieci czêsto nie uœwiadamiaj¹ sobie niebezpieczeñstw, jakie mog¹
wynikn¹æ na skutek kontaktu z urz¹dzeniami elektrotechnicznymi. Nie
nale¿y pozostawiaæ dzieci bez opieki w pobli¿u zmywarki.
• Nale¿y siê zabezpieczyæ przed mo¿liwoœci¹ zamkniêcia siê dzieci lub
ma³ych zwierz¹t w zmywarce. Zagro¿enie ¿ycia!
• Œrodki do zmywania mog¹ spowodowaæ poparzenia oczu, ust i gard³a.
Zagro¿enie ¿ycia! Nale¿y przestrzegaæ wskazówek bezpieczeñstwa
wydanych przez producentów œrodków do zmywania.
• Woda ze zmywarki nie jest wod¹ pitn¹. Niebezpieczeñstwo poparzeñ!
Ogólne bezpieczeñstwo
• Wszelkich napraw zmywarki mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie personel
autoryzowanych serwisów.
• Jeœli zmywarka nie bêdzie u¿ywana, nale¿y j¹ wy³¹czyæ i zamkn¹æ zawór
dop³ywu wody.
• Wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka nale¿y trzymaæ za wtyczkê, a nie ci¹gn¹æ za
przewód.
6
Widok z przodu
• Drzwi zmywarki powinny byæ zawsze zamkniête, chyba ¿e wk³adane lub
wyjmowane s¹ naczynia. Pozwoli to unikn¹æ ryzyka potkniêcia siê o drzwi i
doznania obra¿eñ cia³a.
• Nie wolno stawaæ lub siadaæ na otwartych drzwiach zmywarki.
• Jeœli zmywarka stoi w pomieszczeniu, w którym temperatura mo¿e spaœæ
poni¿ej 0°C, to po ka¿dym u¿yciu zmywarki nale¿y od³¹czaæ w¹¿ od zaworu.
Widok z przodu
Ramiona natryskowe
Pojemnik na sól
regeneracyjn¹
Regulator
twardoœci wody
Pojemnik na
œrodek do zmywania
Pojemnik na p³yn
nab³yszczaj¹cy
Tabliczka znamionowa
Filtry
Oœwietlenie wewnêtrzne w komorze
1
Zmywarka posiada wewnêtrzne oœwietlenie, które w³¹cza siê i wy³¹cza przy otwarciu i
zamkniêciu drzwiczek.
Oœwietlenie wewnêtrzne wyposa¿one jest w ¿arówkê diodow¹ CLASS 1 zgodnie z EN
60825-1:1994 +A1:2002 + A2:2001.
W razie koniecznoœci wymiany ¿arówki nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym punktem
serwisowym.
Panel steruj¹cy
7
Panel steruj¹cy
Przycisk W£./WY£.
Przyciski
kierunkowe
Przycisk
OPTION
Wyœwietlacz
Przycisk
OK/START
Przycisk
RESET
Funkcje przycisków
W£./WY£.
Przyciski
kierunkowe
– W³¹czenie/wy³¹czenie zmywarki
– Wybór w obrêbie menu
– Wybór wartoœci przy dopasowywaniu opcji lub ustawieñ
OPTION
– Prze³¹czenie pomiêdzy menu Programy a menu Opcje
– Podczas pracy programu zmywania: krótkotrwa³e prze³¹czenie tekstu
wyœwietlacza ze wskaŸnika fazy programu na wskaŸnik programu
zmywania
RESET
–
–
–
–
OK/START
Przerwanie bie¿¹cego programu
Przy opcjach i ustawieniach: przerwanie procesu ustawiania
Przejœcie z menu Opcje do menu Programy
Przejœcie z podmenu Ustawienia do menu Opcje
– W menu Programy: uruchomienie wybranego programu
– Przejœcie z USTAWIENIA ... (menu Opcje) do podmenu Ustawienia
– W menu Opcje: inicjacja i zamkniêcie procesu ustawiania
8
Pierwsze w³¹czenie – ustawienie jêzyka
Pierwsze w³¹czenie – ustawienie jêzyka
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
Na pocz¹tek na wyœwietlaczu pojawia
siê HELLO.
Gdy tylko zmywarka jest gotowa do
pracy, wyœwietla siê LANGUAGE ENGLISH, pulsuje s³owo ENGLISH.
2. Przy pomocy przycisku kierunkowego
( lub ) nale¿y wybraæ ¿¹dany jêzyk.
3
3
3. Wcisn¹æ przycisk OK/START.
W ten sposób zosta³ ustawiony ¿¹dany
jêzyk wyœwietlacza. Na wyœwietlaczu
pojawia siê WYBIERZ PROGRAM.
W przypadku zamiaru ustawienia jêzyka w póŸniejszym czasie, nale¿y
zastosowaæ siê do rozdzia³u Ustawienie jêzyka.
Zmieniaj¹c ustawienia JASNOŒÆ i KONTRAST1 mo¿na dopasowaæ
oœwietlenie wyœwietlacza; patrz rozdzia³ Podstawy obs³ugi.
1. do dyspozycji przy niektórych modelach
Wyœwietlacz
9
Wyœwietlacz
Listwa informacyjna
Linijka tekstowa
Linijka symboli
Listwa informacyjna sk³ada siê z szeregu œwiec¹cych elementów
podzielonych na dwa odcinki: lewy odcinek odnosi siê do menu
Programy, prawy do menu Opcje.
• W obu menu widz¹ Pañstwo, na której pozycji w obrêbie menu
aktualnie siê Pañstwo znajduj¹ (pulsuje odpowiedni element).
• Podczas pracy programu zmywania listwa informacyjna spe³nia funkcjê
wyœwietlacza przebiegu programu. Za ka¿dym razem widz¹ Pañstwo
ile pozosta³o jeszcze faz programu (³¹cznie z aktualn¹ faz¹ programu).
Linijka tekstowa pokazuje w menu Programy nazwê wybranego
programu i przewidywany czas pracy w minutach.
• W menu Opcje wyœwietla siê nazwa wybranej opcji lub ustawienia i
aktualnie ustawiona wartoϾ.
• Podczas pracy programu zmywania widz¹ Pañstwo na linijce tekstowej
nazwê aktualnej fazy programu i przewidywany pozosta³y czas ca³ego
programu zmywania.
Przyciskiem OPTION mog¹ Pañstwo na chwilê wyœwietliæ nazwê
programu zmywania.
• W przypadku usterki wyœwietla siê tekst pomocniczy.
Symbole w linijce symboli maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
– Opcja OPÓ¯NIENIE (=ustawienie opóŸnionego czasu startu) jest aktywna
– Program wybrany do higienicznego czyszczenia np.: butelek dzieciêcych
– Opcja 3 W 1 (= “3 w 1”) jest aktywna
– G³oœnik jest wy³¹czony; brak sygna³ów dŸwiêkowych (ustawienie G£OŒNOŒÆ).
10
Podstawy obs³ugi
Podstawy obs³ugi
W niniejszym rozdziale zawarte s¹ podstawowe informacje dotycz¹ce obs³ugi
zmywarki. Rozdzia³ ten nale¿y przeczytaæ bardzo uwa¿nie.
Przegl¹d menu
Menu Programy
Menu Opcje
OPÓ¯NIENIE
AUTOMATYCZNY
30 MINUT
Przycisk
OPTION
3W1
70° INTENSYWNY
USTAWIENIA...
65° NORMALNY
Przycisk
OK/START
ENERGOOSZCZ.
JÊZYK
50° NORMALNY
TWARDOή WODY
45° SZK£O
NAB£YSZCZACZ
MYCIE WSTÊPNE
G£OŒNOŒÆ
JASNOή
KONTRAST1
1. do dyspozycji przy niektórych modelach
Menu Programy
• Po w³¹czeniu zmywarki znajduj¹ siê Pañstwo w menu Programy.
• Przyciskiem kierunkowym ( lub ) nale¿y wybraæ program zmywania. Na
listwie informacyjnej wyœwietla siê ka¿da dana pozycja w obrêbie menu.
• Przyciskiem OPTION mo¿na przejœæ do menu Opcje.
Menu Opcje
• Nale¿y u¿ywaæ przycisku kierunkowego ( lub ), aby dojœæ do ¿¹danej opcji.
Na listwie informacyjnej wyœwietla siê ka¿da aktualna pozycja w obrêbie menu.
• Odnoœnie opcji OPÓ¯NIENIE (=ustawienie opóŸnionego czasu startu), patrz
rozdzia³ Ustawienie czasu rozpoczêcia programu; odnoœnie opcji 3 W 1 patrz
rozdzia³ Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki.
Podstawy obs³ugi
11
• Przyciskiem OK/START nale¿y przejœæ z punktu menu
USTAWIENIA...do podmenu Ustawienia.
Podmenu Ustawienia
Nale¿y pos³ugiwaæ siê przyciskiem kierunkowym ( lub ), aby dojœæ
do ¿¹danego ustawienia. Na listwie informacyjnej wyœwietla siê ka¿da
dana pozycja w obrêbie podmenu.
• JÊZYK
Ustawiæ jêzyk tekstu wyœwietlacza; patrz te¿ rozdzia³ Ustawienie jêzyka.
• TWARDOŒÆ WODY
Ustawiæ elektronicznie wartoœæ twardoœci wody (Zakres wartoœci od 1
do 10).
• NAB£YSZCZACZ
Je¿eli opcja 3 W 1 jest aktywna: W³¹czyæ lub wy³¹czyæ dop³yw
nab³yszczacza.
Je¿eli opcja 3 W 1 nie jest aktywna: Dop³yw nab³yszczacza jest
w³¹czony, nawet jeœli przy opcji NAB£YSZCZACZ zosta³a wybrana
funkcja WY£.
• G£OŒNOŒÆ
Ustawiæ g³oœnoœæ sygna³ów dŸwiêkowych (Zakres wartoœci 0 do 5);
przy wartoœci 0 sygna³y dŸwiêkowe s¹ wy³¹czone.
• JASNOŒÆ
Ustawiæ jasnoœæ wyœwietlacza (Zakres wartoœci do 1 do 10).
• KONTRAST1
Ustawiæ kontrast wyœwietlacza (Zakres wartoœci do 1 do 10).
Dopasowanie opcji/ustawienia
3
3
1. Przejœæ do opcji lub ustawienia, które ma byæ dopasowane.
2. Wcisn¹æ przycisk OK/START. Miga aktualnie ustawiona wartoœæ.
3. Przy pomocy przycisku kierunkowego ( lub ) wybraæ ¿¹dan¹
wartoϾ.
4. Wcisn¹æ przycisk OK/START. Nowo ustawiona wartoœæ œwieci bez
migania.
5. Przy pomocy przycisku kierunkowego ( lub ) mo¿na wybieraæ inne
opcje lub ustawienia.
Przyciskiem OPTION przejmuje siê wybran¹ wartoœæ. Na wyœwietlaczu
pokazuje siê ka¿dorazowo pierwszy zapis w menu Opcje/Ustawienia.
Przyciskiem RESET mo¿na przerwaæ proces ustawiania.
1. do dyspozycji przy niektórych modelach
12
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
3
Jeœli chc¹ Pañstwo u¿ywaæ tabletek “3 w 1”:
– Nale¿y najpierw przeczytaæ rozdzia³: “Tabletki 3 w 1 do zmywania w
zmywarkach”
– Nie dodawaæ soli regeneracyjnej ani p³ynu nab³yszczaj¹cego.
Je¿eli nie stosuj¹ Pañstwo tabletek do zmywania “3 w 1”, przed
pierwszym w³¹czeniem zmywarki nale¿y:
1. Ustawiæ zmiêkczacz wody.
2. Nasypaæ specjaln¹ sól regeneracyjn¹ przeznaczon¹ do zmywarek.
3. Wlaæ p³yn nab³yszczaj¹cy.
Ustawienie zmiêkczacza wody
3
Zmiêkczacz wody nale¿y ustawiaæ mechanicznie i elektronicznie.
Do zmywania naczyñ nale¿y u¿ywaæ miêkkiej wody (tzn. o niskiej
zawartoœci wapnia), aby unikn¹æ osadzania siê kamienia na naczyniach i
w zmywarce. Zmiêkczacz wody musi byæ ustawiony wed³ug tabeli na
tak¹ twardoœæ wody, jaka wystêpuje w miejscu Pañstwa zamieszkania.
Informacji o stopniu twardosci miejscowej wody udziela stosowne
przedsiêbiorstwo wodoci¹gów.
Zmywarka musi byæ wy³¹czona.
Ustawienie mechaniczne:
1. Otworzyæ drzwi zmywarki.
2. Wyj¹æ dolny kosz na naczynia ze
zmywarki.
3. Ustawiæ regulator twardoœci wody
znajduj¹cy siê z lewej strony komory
zmywarki w pozycji 1 lub 2 (patrz
tabela).
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
3
13
Ustawienie elektroniczne:
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
Jeœli na wyœwietlaczu pojawi siê nazwa fazy programu to znaczy, ¿e
program zmywania jest aktywny. Najpierw nale¿y przerwaæ program
zmywania:
– Wcisn¹æ przycisk RESET. Na wyœwietlaczu pojawi siê ANULOWAÆ?
– Wcisn¹æ przycisk OK/START. Program zmywania zosta³ przerwany.
2. Przejœæ do ustawienia TWARDOŒÆ WODY; patrz rozdzia³ “Dopasowanie
opcji/ustawienia”.
3. Ustawiæ w³aœciw¹ wartoœæ TWARDOŒCI WODY.
Jeœli zmiêkczacz wody bêdzie elektronicznie ustawiony na “1”, wówczas
wy³¹czy siê wyœwietlacz tekstu pomocniczego DODAJ SÓL.
TwardoϾ wody
w
°d1)
51
43
37
29
23
-
w
mmol/l2)
Ustawienie zmiêkczacza wody
Zakres
mechaniczne
elektroniczne
103)
9
8
7
6
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
5*
4
11 - 14
1,9 - 2,5
II
3
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
Poni¿ej 4
Poni¿ej 0,7
I
2*
1
1)(°d) skala niemiecka, jednostka twardoœci wody
2)(mmol/l) milimol na litr, miêdzynarodowa jednostka twardoœci wody
3)przy tym ustawieniu czas trwania programu mo¿e siê nieco wyd³u¿yæ
*) ustawienie fabryczne
2
1
Sól nie jest
konieczna
14
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Dosypywanie soli
1.
2.
3.
4.
3
3
U¿ywaæ wy³¹cznie soli regeneracyjnej przeznaczonej do stosowania w
zmywarkach.
Je¿eli nie u¿ywaj¹ Pañstwo tabletek “3 w 1”, sól regeneracyjn¹ nale¿y
dodaæ:
– przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki.
– jeœli podczas startu programu zmywania wyœwietla siê tekst
pomocniczy DODAJ SÓL.
Otworzyæ drzwi zmywarki i wysun¹æ
dolny kosz.
Odkrêciæ pokrywkê pojemnika soli
obracaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
Przed pierwszym w³¹czeniem
zmywarki:
nale¿y nape³niæ pojemnik wod¹.
Lejek znajduj¹cy siê na wyposa¿eniu
zmywarki nasadziæ na otwór
pojemnika.
Wsypaæ do pojemnika ok. 1,0-1,5 kg
soli do zmywarek (w zale¿noœci od
ziarnistoœci). Nie nale¿y przepe³niaæ pojemnika.
W czasie dosypywania soli z pojemnika wydostaje siê woda. Jest to
zjawisko normalne.
5. Usun¹æ resztki soli pozosta³e na gwincie i uszczelce.
6. Za³o¿yæ z powrotem pokrywkê i mocno j¹ dokrêciæ (w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara).
7. Po uzupe³nieniu poziomu soli nale¿y w³¹czyæ program zmywania.
W ten sposób resztki soli zostan¹ wyp³ukane z dna zmywarki.
W zale¿noœci od gruboœci soli mo¿e min¹æ kilka godzin zanim sól
regeneracyjna rozpuœci siê w wodzie i podczas startu programu
zmywania nie bêdzie wyœwietlany tekst pomocniczy DODAJ SÓL.
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
15
P³yn nab³yszczaj¹cy
Ze wzglêdu na to, ¿e p³yn nab³yszczaj¹cy u³atwia odp³yw wody u¿ywanej
do zmywania, uzyskuje siê po³ysk na naczyniach i szkle.
Jeœli nie stosuj¹ Pañstwo tabletek do zmywania 3 w 1, nale¿y nalaæ p³ynu
nab³yszczaj¹cego:
– przed pierwszym uruchomieniem zmywarki do naczyñ.
– jeœli podczas startu programu zmywania wyœwietla siê tekst
pomocniczy DODAJ NAB£YSZCZ.
U¿ywaæ wy³¹cznie specjalnego p³ynu
nab³yszczaj¹cego do zmywarek, nie
u¿ywaæ innych p³ynnych detergentów.
1. Otworzyæ drzwi zmywarki.
Pojemnik na p³yn nab³yszczaj¹cy
znajduje siê na wewnêtrznej stronie
drzwi.
2. Palcem nacisn¹æ rygiel pojemnika na
p³yn nab³yszczaj¹cy.
3. Otworzyæ klapkê pojemnika.
4. Nape³niæ pojemnik p³ynem
nab³yszczaj¹cym dok³adnie do linii
“max”;
odpowiada to iloœci ok. 140 ml
5. Zamkn¹æ klapkê pojemnika,
dociskaj¹c j¹ do momentu us³yszenia
zatrzaœniêcia.
6. Je¿eli podczas nalewania p³yn rozla³
siê poza pojemnikiem, nale¿y zetrzeæ
go œcierk¹. W przeciwnym razie
podczas zmywania wytworzy siê za
du¿o piany.
16
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Ustawienie dozowania p³ynu nab³yszczaj¹cego
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zmieniaæ dozowanie tylko wtedy, gdy na szklankach i naczyniach
widoczne s¹ smugi, mleczne plamy (zmniejszyæ dozowanie) lub
zaschniête krople wody (zwiêkszyæ dozowanie); patrz rozdzia³
Niezadowalaj¹ce efekty mycia. Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego
mo¿na ustawiaæ w zakresie od 1 do 6. Ustawienie fabrycznie jest na
poziomie 4.
Otworzyæ drzwiczki zmywarki.
Wcisn¹æ rygiel odblokowuj¹cy
pojemnik na p³yn nab³yszczaj¹cy.
Otworzyæ klapkê pojemnika.
Ustawiæ dozowanie p³ynu
nab³yszczaj¹cego.
Zamkn¹æ klapkê pojemnika,
dociskaj¹c j¹ do momentu us³yszenia
zatrzaœniêcia.
Jeœli p³yn nab³yszczaj¹cy wycieknie,
zetrzeæ go szmatk¹.
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
17
W³¹czanie i wy³¹czanie sygna³u akustycznego
3
Oprócz optycznej informacji (np.: o zakoñczeniu programu zmywania,
b³êdach) mo¿na ustawiæ równie¿ sygna³ akustyczny.
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
Jeœli na wyœwietlaczu pojawi siê nazwa fazy programu to znaczy, ¿e
program zmywania jest aktywny. Najpierw nale¿y przerwaæ program
zmywania:
– Wcisn¹æ przycisk RESET. Na wyœwietlaczu pojawi siê ANULOWAÆ?
– Wcisn¹æ przycisk OK/START. Program zmywania zosta³ przerwany.
2. Przejœæ do ustawienia G£OŒNOŒÆ; patrz rozdzia³ Dopasowanie opcji/
ustawienia.
3. Ustawiæ poziom g³oœnoœci.
Mo¿na wybraæ poziom g³oœnoœci w zakresie od 0 do 5. Na poziomie
g³oœnoœci 5 sygna³ jest bardzo g³oœny, przy ustawieniu na poziomie 0 nie
s³ychaæ sygna³u; dodatkowo na wyœwietlaczu jest widoczny symbol .
18
Codzienna eksploatacja zmywarki
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie sztuæców i naczyñ
1
W zmywarce nie wolno zmywaæ g¹bek, œciereczek kuchennych ani
innych przedmiotów, które ch³on¹ wodê. Naczynia z tworzyw sztucznych i
naczynia pokryte warstw¹ teflonu zatrzymuj¹ wodê.
Z tego wzglêdu naczynia tego typu schn¹ gorzej ni¿ porcelana i stal
szlachetna.
Nastêpuj¹ce naczynia/sztuæce
nie nadaj¹ siê do zmywania w
zmywarce:
nadaj¹ siê do mycia w zmywarce z pewnymi
ograniczeniami:
• sztuæce z uchwytami
drewnianymi, rogowymi,
porcelanowymi lub z masy
per³owej
• naczynia z elementami z tworzyw
sztucznych nieodpornych na
wysok¹ temperaturê
• stare sztuæce z czêœci
sk³adowych
nieodpornych na temperaturê
• klejone naczynia lub sztuæce
• przedmioty z cyny lub miedzi
• wyroby kryszta³owe
• wyroby ze stali nieodpornej na
rdzê
• drewniane deseczki/tacki
œniadaniowe
• przedmioty przemys³u
artystycznego
• naczynia fajansowe, o ile producent poda³
informacjê, ¿e nadaj¹ siê do zmywania w
zmywarce
• ornamenty ze szkliwa mog¹ wyblakn¹æ na
skutek czêstego zmywania w zmywarce
• czêœci srebrne i aluminiowe maj¹ tendencje do
przebarwieñ. Resztki potraw jak np.: bia³ko,
¿ó³tko, musztarda s¹ czêsto przyczyn¹
przebarwieñ lub plam na srebrze. Dlatego
nale¿y zawsze usuwaæ resztki potraw z naczyñ
srebrnych, jeœli nie bêd¹ zmywane
bezpoœrednio po zakoñczeniu posi³ku
• szk³o mo¿e po wielokrotnym zmywaniu w
zmywarce pokryæ siê nalotem
• Przed umieszczeniem naczyñ w zmywarce nale¿y:
– usun¹æ wiêksze resztki potraw.
– namoczyæ garnki z przypalonymi resztkami potraw.
• Podczas uk³adania naczyñ i sztuæców nale¿y dopilnowaæ, by:
– naczynia i sztuæce nie blokowa³y obrotów ramion natryskowych.
– miski, fili¿anki, szklanki, garnki itd. by³y u³o¿one dnem do góry, aby
nie zbiera³a siê w nich woda.
– naczynia i czêœci sztuæców nie by³y powk³adane jedne w drugie lub
wzajemnie siê przykrywa³y.
– szklanki siê nie styka³y (w celu unikniêcia st³uczeñ).
– ma³e przedmioty (np.: pokrywki) zosta³y umieszczone w koszyku na
sztuæce, a nie w koszach na naczynia, z których mog¹ siê wydostaæ.
Codzienna eksploatacja zmywarki
19
Koszyk na sztuæce
1
Ostrze¿enie: Ze wzglêdów bezpieczeñstwa ostre no¿e i sztuæce o
ostrych krawêdziach nale¿y uk³adaæ w górnym koszu.
Aby umo¿liwiæ dotarcie strumienia wody do wszystkich sztuæców
znajduj¹cych siê w koszyku nale¿y:
1.Na³o¿yæ kratkê na koszyk.
2.£y¿ki i widelce umieœciæ w kratce
koszyka uchwytem do do³u.
W przypadku wiêkszych sztuæców, jak np.: trzepaczka do piany, mo¿na
na³o¿yæ na koszyk tylko jedn¹ po³owê kratki na sztuæce.
Koszyk na sztuæce jest rozk³adany.
Podczas wyci¹gania koszyka zawsze
nale¿y obj¹æ d³oni¹ dwuczêœciowy
uchwyt.
1. Postawiæ koszyk ze sztuæcami na stole
lub blacie roboczym.
2. Roz³o¿yæ obie czêœci uchwytu.
3. Wyj¹æ sztuæce.
20
Codzienna eksploatacja zmywarki
Garnki, patelnie, du¿e talerze
Wiêksze i silnie zabrudzone naczynia
nale¿y umieœciæ w dolnym koszu.
(talerze do 29 cm œrednicy).
Aby u³atwiæ u³o¿enie wiêkszych naczyñ
wszystkie tylne wk³ady na talerze w
dolnym koszu s¹ sk³adane.
Szklanki na piwo i kieliszki
do szampana
Na uchwytach na szklanki do piwa
znajduj¹cych siê z lewej strony w koszu
dolnym mo¿na zawiesiæ do czterech
szklanek na piwo pszenne, pilzneñskie
itp.
W razie potrzeby uchwyty na szklanki
do piwa mo¿na z³o¿yæ.
Codzienna eksploatacja zmywarki
Uchwyty na szklanki do piwa mo¿na
wymieniæ na dwie dodatkowo
dostarczane pó³ki na fili¿anki, które
s³u¿¹ równie¿ jako uchwyty na kieliszki
do prosecco lub szampana.
1. Podniesienie uchwytów i naciœniêcie z
do³u na haki pozwala na usuniêcie
uchwytów na szklanki do piwa.
2. Pó³ki na fili¿anki z haczykami do
zwieszenia na³o¿yæ na usztywnienia
poprzeczne A lub B. Zatrzasn¹æ
poprzez lekki nacisk na haczyki do
zawieszenia.
3. Pó³ki na fili¿anki zdejmuje siê tak samo
jak uchwyty na szklanki do piwa.
4. Uchwyt na szklanki do piwa pszennego
standardowej wielkoœci na³o¿yæ na
poprzeczne usztywnienie A, natomiast
uchwyt na bardzo ciê¿kie, krótsze
szklanki - na usztywnienie B.
1
W razie potrzeby mo¿na usun¹æ
druciane dr¹¿ki s³u¿¹ce do
zamocowania uchwytów do szklanek
na piwo lub pó³ek na fili¿anki.
1. Przesun¹æ dr¹¿ki kciukiem do ty³u
(patrz rysunek).
Ostrze¿enie: Mo¿na siê zraniæ:
Nie wk³adaæ palców d³oni pomiêdzy
dr¹¿ki; rêkê mo¿na wesprzeæ na koszu
do sztuæców znajduj¹cym siê pod
dr¹¿kami.
21
22
Codzienna eksploatacja zmywarki
2. Dr¹¿ki mocuje siê poprzez
przesuniêcie do przodu.
U³o¿enie fili¿anek, szklanek i serwisówkawowych
Mniejsze, bardziej wra¿liwe na
st³uczenie naczynia i d³ugie, ostre
czêœci sztuæców nale¿y umieszczaæ w
górnym koszu
• Naczynia nale¿y umieœciæ nad i pod
opuszczan¹ pó³k¹ drucian¹ tak, aby
strumieñ wody dotar³ do wszystkich
naczyñ.
• W przypadku wysokich czêœci naczyñ
mo¿na podnieœæ pó³kê drucian¹ na
fili¿anki.
• Lampki do wina lub koniaku oprzeæ w
otworach na pó³ce drucianej lub
zawiesiæ na niej.
Codzienna eksploatacja zmywarki
• W celu umieszczenia w zmywarce
naczyñ szklanych na d³ugich nó¿kach
nale¿y unieœæ pó³kê na fili¿anki w
prawo, poza tym zostawiaæ
opuszczon¹ w lewo.
• Rz¹d wk³adów z lewej strony w
górnym koszu równie¿ jest sk³adany
dwuczêœciowo.
Rz¹d wk³adów nie jest z³o¿ony:
wstawiæ szklanki, kubki itd. do
górnego kosza.
Rz¹d wk³adów jest z³o¿ony: jest
wiêcej miejsca na miski.
23
24
Codzienna eksploatacja zmywarki
Zmiana ustawienia wysokoœci górnego kosza
Maksymalna wysokoœæ naczyñ w
3
górnym koszu
dolnym koszu
Przy podniesionym górnym koszu
22 cm
30 cm
Przy opuszczonym górnym koszu
24 cm
29 cm
Wysokoœæ mo¿na przestawiaæ tak¿e wtedy, gdy kosze s¹ za³adowane.
Podnoszenie / opuszczanie kosza
górnego
1. Wyj¹æ kosz górny.
2. Podnieœæ kosz górny za uchwyt do
oporu i pionowo opuœciæ.
Kosz górny zostanie zablokowany w
pozycji dolnej lub górnej.
Codzienna eksploatacja zmywarki
Dozowanie œrodka do zmywania
1
3
Detergenty rozpuszczaj¹ zabrudzenia
naczyñ i sztuæców.
Wsypaæ detergent przed
uruchomieniem programu zmywania.
Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie detergenty
przeznaczone do domowych zmywarek
do naczyñ.
Pojemnik na detergent znajduje siê na
wewnêtrznej stronie drzwi zmywarki.
1. Jeœli pokrywka pojemnika na œrodki do
zmywania jest zamkniêta:
wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy.
Pokrywka odskoczy.
2. Nape³niæ pojemnik detergentem.
Oznaczenia w pojemniku s³u¿¹ jako
pomoc w dozowaniu:
“20/30“ odpowiada ok. 20/30 ml
detergentu.
Przestrzegaæ zaleceñ producenta
dotycz¹cych dozowania i
przechowywania œrodków.
3. Zamkn¹æ i docisn¹æ pokrywkê
pojemnika.
W przypadku zmywania mocno
zabrudzonych naczyñ nale¿y u¿yæ
dodatkowego detergentu, wsypuj¹c go
do przegrody (1). Bêdzie on wykorzystany podczas wstêpnego
zmywania.
25
26
Codzienna eksploatacja zmywarki
Kompaktowe œrodki do zmywania
2
Obecnie stosuje siê do zmywania w zmywarkach prawie wy³¹cznie
niskoalkaliczne œrodki z naturalnymi enzymami w formie tabletek lub
proszków.
Programy zmywania przy 50 °C w po³¹czeniu z kompaktowymi œrodkami
do zmywania nie obci¹¿aj¹ œrodowiska naturalnego i s¹ ³agodne dla
naczyñ, gdy¿ wykorzystuj¹ w³aœciwoœci enzymów do rozpuszczania
brudu. Dziêki w³aœciwoœciom kompaktowych œrodków do zmywania w
programach z temperatur¹ 50 °C osi¹ga siê takie same rezultaty
zmywania, jakie normalnie uzyskuje siê tylko w programach z
temperatur¹ 65 °C.
Tabletki do zmywania w zmywarkach
3
Tabletki do zmywania wytwarzane przez ró¿nych producentów nie
rozpuszczaj¹ siê z jednakow¹ prêdkoœci¹. Z tego wzglêdu niektóre
tabletki nie s¹ odpowiednio wykorzystywane w przypadku krótkich
programów. Jeœli stosuj¹ Pañstwo tabletki, zaleca siê stosowanie
programów zasadniczych ze zmywaniem wstêpnym.
Codzienna eksploatacja zmywarki
27
Tabletki “3 w 1” do zmywania w zmywarkach
3
3
Produkty tego typu zawieraj¹ detergent, œrodek nab³yszczaj¹cy i sól
regeneracyjn¹.
W³¹czenie funkcji “3 w 1”
– uniemo¿liwia pobór soli regeneracyjnej i p³ynu nab³yszczaj¹cego z
pojemników na te œrodki.
– niedobór soli i p³ynu nab³yszczaj¹cego nie zostanie wiêcej
podœwietlony.
– wyd³u¿a czas trwania programu zmywania o oko³o 30 minut.
W przypadku œrodków myj¹cych typu "3 w 1“ nale¿y sprawdziæ, czy
mog¹ byæ stosowane przy twardoœci wody wystêpuj¹cej w miejscu
u¿ytkowania urz¹dzenia (przestrzegaæ zaleceñ producenta!).
Je¿eli twardoœæ wody jest wy¿sza, ni¿ zaleca producent, a detergent “3 w
1” mimo to ma zostaæ u¿yty, nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:
• Przy wybranej funkcji “3 w 1“ ustawiæ twardoœæ wody na o jeden
stopieñ ni¿sz¹, ni¿ przy zmywaniu bez detergentu “3 w 1".
• Nape³niæ zasobnik sol¹ regeneracyjn¹ (je¿eli jest pusty).
Zmywarka zapamiêta dwa ró¿ne ustawienia stopnia twardoœci wody dla
zmywania przy zastosowaniu funkcji “3 w 1” oraz bez tej funkcji.
W przypadku stosowania produktów “3 w 1”
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
2. PrzejϾ do opcji 3 W 1.
3. Przestawiæ wartoœæ na W£(patrz rozdzia³ “Dopasowanie opcji/
ustawienia”); symbol
w linijce symboli zostanie podœwietlony.
Przed w³¹czeniem programu zmywania nale¿y w³o¿yæ tabletkê do
zmywania “3 w 1” do pojemnika na œrodek do zmywania.
Ze wzglêdu na to, ¿e w³¹czenie funkcji “3 w 1” powoduje automatyczne
od³¹czenie poboru p³ynu nab³yszczaj¹cego, mo¿e siê zdarzyæ, i¿
naczynia nie zostan¹ wystarczaj¹co osuszone (przyczynê stanowi¹
ró¿nice w jakoœci poszczególnych tabletek do zmywania “3 w 1”).
W takim wypadku nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci (patrz rozdzia³
“Dodawanie p³ynu nab³yszczaj¹cego”):
• Dodaæ p³yn nab³yszczaj¹cy do zasobnika (je¿eli jest pusty).
• Ustawiæ mechanicznie dozowanie p³ynu nab³yszczaj¹cego na “2”.
• W³¹czyæ pobór p³ynu nab³yszczaj¹cego.
28
Codzienna eksploatacja zmywarki
W przypadku niestosowania produktów “3 w 1”
Jeœli zaprzestan¹ Pañstwo stosowania produktu do zmywania
“3 w 1”, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
• Wy³¹czyæ funkcjê “3 w 1”.
• Nalaæ p³ynu nab³yszczaj¹cego oraz nasypaæ soli regeneracyjnej do
w³aœciwych pojemników.
• Ustawiæ stopieñ twardoœci wody na najwy¿sz¹ mo¿liw¹ wartoœæ i
wykonaæ trzy zwyk³e cykle zmywania bez naczyñ.
• Nastêpnie ustawiæ twardoœæ wody wed³ug miejscowej wartoœci
twardoœci wody.
W przypadku stosowania produktów “4 w 1”
U¿ywaj¹c detergentów "4 w 1", które stanowi¹ rozszerzenie formu³y "3 w
1" o œrodek zapobiegaj¹cy korozji szk³a, nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ
dotycz¹cych stosowania detergentów "3 w 1".
Codzienna eksploatacja zmywarki
29
Wybór programu zmywania (tabela programów)
Parametryeksploa
tacyjne1)
•
•
•
•
Normalnie
zabrudzone
•
•
•
•
•
12 - 14
Normalnie
zabrudzone
•
•
•
•
•
12 - 23
9
23 - 25
18 - 20
1,1 - 1,6
0,8
1,8 - 2,0
Normalnie
zabrudzone,
z przyschniêtymi
resztkami
1,4 - 1,6
•
90 - 125
Silnie zabrudzone,
z przyschniêtymi
resztkami,
(szczególnie bia³ko i
skrobia)
30
•
120 - 130
-
Zu¿ycie wody (w litrach)
•
Bezpoœrednio po
u¿yciu, lekko lub
normalnie
zabrudzone
Zu¿ycie energii (w kWh)
•
•
Czas trwania programu
(w min.)
•
•
P³ukanie
•
15 - 17
Naczynia
sto³owe i
kuchenne
-
0,95 - 1,05
50°
NORMALNY
•
1,1 - 1,2
Naczynia
ENERGOOSZ sto³owe i
CZ.
kuchenne
(50°)5)
(wra¿liwe na
temperaturê)
-
Normalnie
zabrudzone,
z przyschniêtymi
resztkami
Rodzaj
zabrudzenia
95 - 105
Naczynia
sto³owe i
kuchenne
•
130 - 160
65°
NORMALNY
•
85 - 95
70°
Naczynia
INTENSYWNY sto³owe i
4)
kuchenne
Suszenie
Naczynia (z
wyj¹tkiem
garnków)
P³ukanie z nab³yszczaniem
30 MINUT
(60°)3)
1 do 2x
AUTOMATYCZ Naczynia
NY
sto³owe i
(50°-65°)2) kuchenne
Zmywanie zasadnicze
Rodzaj
naczyñ
Zmywanie wstêpne
Programzmywania
2x
Opis cyklu
Codzienna eksploatacja zmywarki
Parametryeksploa
tacyjne1)
-
4
Zu¿ycie wody (w litrach)
15
-
Zu¿ycie energii (w kWh)
0,9
-
< 0,1
-
•
73
•
•
12
•
Suszenie
Wszystkie
rodzaje naczyñ
Naczynia, które
bêd¹ zmywane w
póŸniejszym czasie
po uzupe³nieniu
wsadu zmywarki
-
P³ukanie z nab³yszczaniem
Naczynia
deserowe,
Lekko zabrudzone
serwis kawowy,
delikatne szk³o
P³ukanie
MYCIE
WSTÊPNE6)
Rodzaj
zabrudzenia
2x
40° SZK£O
Rodzaj
naczyñ
Zmywanie zasadnicze
Programzmywania
Zmywanie wstêpne
Opis cyklu
Czas trwania programu
(w min.)
30
1)Parametry dotycz¹ce zu¿ycia zosta³y uzyskane w warunkach znormalizowanych. W zwi¹zku z
tym w warunkach praktycznego stosowania mog¹ siê nieco zmieniaæ w zale¿noœci od stopnia
wype³nienia koszy na naczynia.
2)W tym programie nastêpuje rozpoznanie stopnia zabrudzenia naczyñ na podstawie zmêtnienia
wody. Czas trwania programu, zu¿ycie wody i energii mo¿e ulegaæ zmianie – w zale¿noœci od
wielkoœci wsadu i stopnia jego zabrudzenia. Temperatura bêdzie automatycznie dopasowana w
zakresie 50°C do 65°C.
3)W tym programie nale¿y za³adowaæ tylko po³owê pojemnoœci zmywarki.
4)Podczas p³ukania z nab³yszczaniem na 10 minut nastêpuje wzrost temperatury do 68°C w celu
higienicznego oczyszczenia (dezynfekcji) np.: butelek dzieciêcych, deseczek do krajania
wykonanych z tworzyw sztucznych lub s³oików.
5)Program testowy dla instytutów badawczych
6)W tym programie nie u¿ywa siê detergentu do zmywania.
Codzienna eksploatacja zmywarki
Wybór programu
Je¿eli Pañstwa naczynia tak wygl¹daj¹, nale¿y wybraæ
program intensywny.
program normalny lub oszczêdzaj¹cy
energiê.
Program krótki (program ok. 30min).
31
32
Codzienna eksploatacja zmywarki
W³¹czenie programu zmywania
3
3
3
3
1. Nale¿y sprawdziæ, czy ramiona natryskowe mog¹ siê swobodnie
obracaæ.
2. Otworzyæ zawór dop³ywu wody.
3. Zamkn¹æ drzwiczki.
4. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
5. Przy pomocy przycisku kierunkowego ( lub ) wybraæ ¿¹dany
program.
Ka¿dorazowo pulsuje nazwa wybranego programu zmywania. Po prawej
stronie od nazwy wyœwietla siê przewidywany czas trwania programu.
6. Wcisn¹æ przycisk OK/START.
Wybrany program zmywania rozpoczyna pracê. Na linijce tekstowej
wyœwietlacza pokazuje siê nazwa aktualnie trwaj¹cej fazy programu.
Obok widaæ przewidywany czas pozosta³y do koñca pracy programu
zmywania (podany w minutach).
Przyciskiem OPTION mo¿na na chwilê wyœwietliæ nazwê programu
zmywania.
Program zmywania mo¿na uruchomiæ jedynie z menu Programy.
Pokazywany na wyœwietlaczu czas pozosta³y do zakoñczenia programu
jest dopasowywany podczas procesu zmywania do iloœci obci¹¿enia,
stopnia zabrudzenia, itd.
Program zmywania nie chce siê uruchomiæ.
Jeœli po wciœniêciu przycisku OK/START program nie w³¹cza siê, a na
wyœwietlaczu pojawia siê tekst pomocniczy (DODAJ NAB£YSZCZACZ,
DODAJ SÓL lub ZAMKNIJ DRZWICZKI):
• nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami tekstu pomocniczego.
Po usuniêciu problemu, program uruchamia siê automatycznie.
Przez ponowne wciœniêcie przycisku OK/START mo¿na uruchomiæ
program pomimo tekstu pomocniczego DODAJ NAB£YSZCZACZ lub
DODAJ SÓL.
Podczas pracy programu zmywania, nie mo¿na przeprowadzaæ ¿adnych
zmian w opcjach lub ustawieniach.
Codzienna eksploatacja zmywarki
33
Przerwanie lub skasowanie programu zmywania
1
3
Trwaj¹cy program zmywania mo¿na przerwaæ tylko wtedy, gdy jest to
rzeczywiœcie konieczne.
Przerwanie trwaj¹cego programu zmywania poprzez otworzenie
drzwi zmywarki
Podczas otwierania drzwi zmywarki mo¿e wydobywaæ siê z niej gor¹ca
para. Ryzyko poparzenia!
1. Ostro¿nie otworzyæ drzwiczki. Program zmywania zatrzymuje siê, na
wyœwietlaczu pojawia siê: ZAMKNIJ DRZWICZKI
2. Zamkn¹æ drzwiczki. Program zmywania podejmuje pracê.
Skasowanie programu zmywania
1. Wcisn¹æ przycisk RESET.
Na wyœwietlaczu pojawia siê: ANULOWAÆ ?
2. Wcisn¹æ przycisk OK/START.
Program zosta³ skasowany. Na wyœwietlaczu pojawia siê: WYBIERZ
PROGRAM
3. Jeœli chc¹ Pañstwo rozpocz¹æ nowy program zmywania, proszê
sprawdziæ, czy w pojemniku znajduje siê œrodek do zmywania.
Wy³¹czenie zmywarki powoduje jedynie przerwanie pracy wybranego
programu zmywania, a nie jego anulowanie. Po ponownym w³¹czeniu
program zmywania bêdzie kontynuowaæ pracê.
34
Codzienna eksploatacja zmywarki
Ustawienie czasu rozpoczêcia programu
3
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Funkcja ta umo¿liwia zaprogramowanie czasu rozpoczêcia pracy
zmywarki w zakresie od 1 do 19 godzin. Najpierw nale¿y ustawiæ czas
opóŸnienia startu, a nastêpnie wybrany program zmywania.
Przejœæ do opcji OPÓ¯NIENIE (=ustawienie opóŸnionego czasu startu);
patrz rozdzia³ Dopasowanie opcji/ustawienia.
Ustawiæ wymagane opóŸnienie czasu startu programu
(w godzinach).
W linijce symboli na wyœwietlaczu pojawia siê .
Wcisn¹æ przycisk OPTION (=OPCJA), aby przejœæ do menu Programy.
Wybraæ i uruchomiæ program zmywania.
Najpierw musi up³yn¹æ czas ustawionego opóŸnienia rozpoczêcia
programu. Na wyœwietlaczu widaæ czas pozosta³y do rozpoczêcia
programu zmywania. Po up³ywie ustawionego czasu program zmywania
uruchamia siê automatycznie, symbol
gaœnie.
Anulowanie czasu rozpoczêcia programu:
Tê funkcjê mo¿na anulowaæ w ka¿dej chwili.
Wcisn¹æ przycisk RESET.
Na wyœwietlaczu pojawia siê: ANULOWAÆ ?
Wcisn¹æ przycisk OK/START.
Ustawienie opóŸnionego czasu startu zosta³o anulowane. Ustawiony
program zmywania rozpoczyna pracê.
Codzienna eksploatacja zmywarki
35
Wy³¹czenie zmywarki
1
Zmywarkê nale¿y wy³¹czyæ, gdy na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê na
przemian komunikaty KONIEC PROGRAMU i MO¯NA WY£¥CZYÆ.
Po zakoñczeniu niektórych programów zmywania, przez jakiœ czas
bêdzie jeszcze pracowa³ wentylator.
Jeœli w³¹czona jest opcja sygna³u akustycznego, to na koniec programu
zmywania przez 15 sekund rozbrzmiewa sygna³ dŸwiêkowy.
Je¿eli zmywarka nie zostanie wy³¹czona, to po up³ywie 3 minut rozlegnie
siê sygna³ dŸwiêkowy, który zostanie powtórzony po 6 minutach.
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£. Wyœwietlacz gaœnie.
2. Zakrêciæ zawór wodny!
Ostro¿nie otworzyæ drzwi zmywarki, gdy¿ z jej wnêtrza mo¿e wydostaæ
siê gor¹ca para.
• Gor¹ce naczynia mog¹ bardzo ³atwo ulec uszkodzeniu. W zwi¹zku z
tym przed wyjêciem ze zmywarki nale¿y pozostawiæ je na ok.15 minut
do ostygniêcia. Dziêki temu lepszy jest tak¿e efekt suszenia.
• Naczynia bêd¹ sch³y szybciej, je¿eli po zakoñczeniu programu
zmywania drzwi zmywarki zostan¹ na krótko otwarte, a nastêpnie
przymkniête i lekko uchylone.
Wyjmowanie naczyñ ze zmywarki
3
Jest naturalne, ¿e wewnêtrzne drzwi i obudowa zbiornika s¹ wilgotne.
• Najpierw nale¿y opró¿niæ dolny kosz, a póŸniej górny. Dziêki temu
krople wody z naczyñ z górnego kosza nie bêd¹ kapaæ na naczynia w
dolnym koszu.
• Oœwietlenie wnêtrza zmywarki jest w³¹czane zawsze w momencie
otwierania urz¹dzenia i ulega wy³¹czeniu dopiero po zamkniêciu drzwi
zmywarki. W celu zaoszczêdzenia energii elektrycznej nale¿y zamykaæ
drzwi zmywarki bezpoœrednio po u³o¿eniu/wyjêciu naczyñ.
36
Konserwacja i czyszczenie
Konserwacja i czyszczenie
1
Nie wolno stosowaæ ¿adnych œrodków do pielêgnacji mebli lub œrodków
¿r¹cych.
• Elementy zmywarki do naczyñ czyœciæ miêkk¹ œciereczk¹ i ciep³¹,
czyst¹ wod¹.
• Okresowo kontrolowaæ stan czystoœci wewnêtrznych pojemników,
uszczelki drzwiczek i filtru dop³ywu wody (jeœli jest), w razie potrzeby
wyczyœciæ.
Czyszczenie filtrów
3
Filtry nale¿y regularnie kontrolowaæ i
czyœciæ. Zanieczyszczone filtry wp³ywaj¹
ujemnie na pracê zmywarki i efekty
zmywania.
1. Otworzyæ drzwi zmywarki, wyj¹æ dolny
kosz.
2. Przekrêciæ filtr r¹czk¹ w lewo o 1/4
obrotu (A) i wyj¹æ (B).
3. Z³apaæ filtr drobny (1) za uszko uchwytu
i wyci¹gn¹æ z mikrofiltra (2).
4. Dok³adnie umyæ wszystkie filtry pod
bie¿¹c¹ wod¹.
Konserwacja i czyszczenie
1
5. P³aski filtr (3) zdj¹æ z dolnej czêœci
komory zmywarki i dok³adnie wyczyœciæ
z obu stron.
6. Nastêpnie za³o¿yæ p³aski filtr na swoje
miejsce.
7. Wsun¹æ filtr drobny w mikrofiltr i spi¹æ je.
8. System filtrów w³o¿yæ z powrotem na
miejsce i zablokowaæ przekrêcaj¹c
r¹czkê w prawo do momentu stukniêcia.
Nale¿y dopilnowaæ, aby p³aski filtr nie
wystawa³ ponad powierzchniê dna
zmywarki.
W ¿adnym wypadku nie wolno uruchamiaæ zmywarki bez filtrów.
37
38
Co zrobiæ, gdy …
Co zrobiæ, gdy …
Ustawianie jêzyka
1.
2.
3.
4.
5.
Ustawienia jêzyka na wyœwietlaczu mo¿na w ka¿dej chwili cofn¹æ i
ustawiæ jêzyk, z jakim dostarczono urz¹dzenie. Oprócz ustawieñ jêzyka
mo¿na te¿ cofn¹æ ustawienia KONTRAST1 i JASNOŒÆ.
Nale¿y powtarzaæ wciskanie przycisku RESET tak d³ugo, a¿ tekst na
wyœwietlaczu przestanie siê zmieniaæ.
Przycisk RESET przytrzymaæ wciœniêty przez 6 sekund.
W linijce tekstowej pojawia siê LANGUAGE ENGLISH. Pulsuje s³owo
ENGLISH.
Przyciskiem kierunkowym
lub wybraæ ¿¹dany jêzyk.
Wcisn¹æ przycisk OK/START.
W razie potrzeby dopasowaæ wartoœci KONTRAST1 i JASNOŒÆ; patrz
rozdzia³ Podstawy obs³ugi.
Samodzielne usuwanie drobnych usterek
Jeœli podczas eksploatacji zmywarki na wyœwietlaczu pojawi siê jeden z
nastêpuj¹cych komunikatów b³êdów:
– BRAK DOP£YWU WODY
– BRAK ODP£YWU
Nale¿y usun¹æ usterki, nastêpnie ponownie uruchomiæ program
zmywania. Program zmywania podejmuje pracê.
Inne komunikaty b³êdów:
– Przerwaæ program zmywania.
– Wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ zmywarkê.
– Wybraæ program zmywania.
– Wcisn¹æ przycisk OK/START.
Jeœli ponownie wyœwietli siê b³¹d, nale¿y skontaktowaæ siê z
autoryzowanym serwisem.
1. do dyspozycji przy niektórych modelach
Co zrobiæ, gdy …
Usterka
Rozbrzmiewa 1 krótki
sygna³ alarmu, ci¹gle
powtarzany,
na wyœwietlaczu pojawia
siê: BRAK DOP£YWU
WODY
Rozbrzmiewaj¹ 2
krótkie sygna³y
alarmu, ci¹gle
powtarzane,
na wyœwietlaczu pojawia
siê: BRAK ODP£YWU
(woda stoi w
wewnêtrznym zbiorniku
zmywarki)
Rozbrzmiewaj¹ 3
krótkie sygna³y
alarmu, ci¹gle
powtarzane,
na wyœwietlaczu pojawia
siê: KOD SERWISU
Rozbrzmiewa 1 d³ugi
sygna³ alarmu,
na wyœwietlaczu pojawia
siê: RAMIÊ
ZABLOKOWANE
Prawdopodobna
przyczyna
39
Rozwi¹zanie
Zawór dop³ywu wody jest
niedro¿ny lub uszkodzony.
Sprawdziæ zawór, w razie
potrzeby naprawiæ.
Zawór dop³ywu wody jest
zakrêcony.
Odkrêciæ zawór wodny.
Filtr (jeœli jest) w nakrêtce
wê¿a na zaworze wodnym
jest zapchany.
Wyczyœciæ filtr w nakrêtce
wê¿a.
Filtry w pod³odze komory
zmywarki s¹ zatkane.
Wcisn¹æ przycisk
rozpoczêtego programu
zmywania; nastêpnie
przerwaæ
program zmywania (patrz
rozdzia³: Uruchomienie
programu zmywania);
Wyczyœciæ filtry (patrz
rozdzia³: Czyszczenie filtrów).
W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê
nie jest prawid³owo u³o¿ony.
Sprawdziæ u³o¿enie wê¿a
dop³ywowego wody.
Syfon jest zatkany.
Oczyœciæ syfon.
W¹¿ odp³ywowy wody
nie jest prawid³owo u³o¿ony.
Sprawdziæ u³o¿enie wê¿a
odp³ywowego wody.
Zadzia³a³ system
zabezpieczaj¹cy przed
zalaniem wod¹.
Najpierw zakrêciæ zawór
wodny, nastêpnie wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wezwaæ
autoryzowany serwis.
Ramiê natryskowe górnego
kosza jest zablokowane.
Ostro¿nie otworzyæ drzwi
zmywarki.
Podczas otwierania drzwi z
wnêtrza zmywarki mo¿e
wydostaæ siê gor¹ca para.
Ryzyko poparzenia! Tak
u³o¿yæ naczynia i sztuæce w
koszach, aby znajduj¹ce siê
nad nimi ramiê mog³o siê
swobodnie obracaæ.
Zamkn¹æ drzwi zmywarki.
40
Co zrobiæ, gdy …
Usterka
Prawdopodobna
przyczyna
Na wyœwietlaczu pojawia
Drzwiczki zmywarki s¹
siê: ZAMKNIJ
niedomkniête.
DRZWICZKI
Program nie chce siê
uruchomiæ.
W komorze zmywarki
widaæ plamy rdzy.
Œwiszcz¹cy odg³os
podczas zmywania.
Oœwietlenie wewnêtrzne
komory zmywarki nie
funkcjonuje.
Rozwi¹zanie
Zamkn¹æ drzwi zmywarki.
Wtyczka sieciowa nie jest
wsadzona.
Wsadziæ wtyczkê sieciow¹ do
gniazdka.
Bezpieczniki instalacji
domowej nie funkcjonuj¹
prawid³owo.
Wymieniæ bezpieczniki.
W przypadku modelu
zmywarki z funkcj¹
opóŸnienia czasu startu:
w³¹czono funkcjê
opóŸnionego czasu startu.
Jeœli naczynia maj¹ byæ
zmywane od razu, nale¿y
anulowaæ funkcjê
opóŸnionego czasu startu.
Wnêtrze zmywarki jest
wykonane z nierdzewnej stali
szlachetnej. Plamy rdzy we
wnêtrzu zmywarki z
pewnoœci¹ pochodz¹ z
Zmywaæ tylko naczynia i
zewn¹trz (drobinki rdzy z
sztuæce, które siê do tego
sieci wodoci¹gowej, z
nadaj¹.
garnków, sztuæców itd.).
Nale¿y je usuwaæ
stosowanymi w handlu
œrodkami do czyszczenia
stali szlachetnej.
Œwist nie œwiadczy o
wyst¹pieniu usterki.
Nale¿y odkamieniæ
urz¹dzenie przy pomocy
dostêpnych w handlu
œrodków do czyszczenia
zmywarek do naczyñ.
Je¿eli po przeprowadzeniu
odkamieniania œwiszcz¹cy
odg³os jest nadal s³yszalny,
nale¿y do czyszczenia
sztuæców i naczyñ
zastosowaæ œrodek
czyszcz¹cy innej marki.
Wtyczka sieciowa nie jest
wsadzona do gniazdka.
Wsadziæ wtyczkê sieciow¹ do
gniazdka.
¯arówka w oœwietleniu
komory jest uszkodzona.
Zg³osiæ usterkê w
autoryzowanym zak³adzie
serwisowym.
Co zrobiæ, gdy …
41
W przypadku niezadowalaj¹cego efektu zmywania
Naczynia nie s¹ czyste.
• Wybrano niew³aœciwy program zmywania.
• Naczynia by³y tak u³o¿one, ¿e woda nie omywa³a wszystkich
fragmentów naczyñ. Kosze na naczynia nie mog¹ byæ przepe³nione.
• Filtry w spodzie zmywarki nie s¹ czyste lub zosta³y niew³aœciwie
za³o¿one.
• Nie zastosowano markowego œrodka myj¹cego lub zastosowano zbyt
ma³¹ jego iloœæ.
• W przypadku osadu wapniowego na naczyniach: Zasobnik na sól
regeneracyjn¹ jest pusty lub urz¹dzenie zmiêkczaj¹ce wodê zosta³o
niew³aœciwie ustawione.
• W¹¿ odp³ywowy jest niew³aœciwie u³o¿ony.
• Je¿eli po zakoñczeniu programu zmywania w zasobniku znajduj¹ siê
jeszcze resztki œrodka myj¹cego, oznacza to, ¿e ramiê natryskowe lub
dysze ramienia natryskowego by³y zapchane zanieczyszczeniami z
wody do zmywania.
W celu wyczyszczenia ramion natryskowych, mo¿na je zdj¹æ z
zamocowañ (patrz rozdzia³ “Konserwacja i czyszczenie”).
Naczynia nie wysychaj¹ i nie maj¹ po³ysku.
• Nie zastosowano markowego nab³yszczacza.
• Zasobnik na nab³yszczacz jest pusty.
Na szkle i innych naczyniach widoczne s¹ smugi, prêgi, mleczne
lub po³yskuj¹ce na niebiesko plamy.
• Zmniejszyæ dozowanie nab³yszczacza.
Na szkle i innych naczyniach znajduj¹ siê zaschniête krople wody.
• Zwiêkszyæ dozowanie nab³yszczacza.
• Przyczyn¹ mo¿e byæ detergent. Powiadomiæ serwis obs³ugi klienta
producenta detergentu.
Korozja szk³a
• Powiadomiæ serwis obs³ugi klienta producenta detergentu.
42
Recykling
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym celu
pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
1
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ¿e tego produktu
nie wolno traktowaæ tak, jak innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ
go do w³aœciwego punktu skupu surowców wtórnych zajmuj¹cego siê
z³omowanym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym. W³aœciwa utylizacja i
z³omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp³ywu z³omowanych
produktów na œrodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaæ
szczegó³owe dane dotycz¹ce mo¿liwoœci recyklingu niniejszego
urz¹dzenia, nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem miasta,
s³u¿bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta³
zakupiony.
Ostrze¿enie! W przypadku wyeksploatowanych urz¹dzeñ nale¿y wyj¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazdka. Odci¹æ przewód sieciowy i usun¹æ wraz z
wtyczk¹.
Zniszczyæ zamek drzwiowy tak, aby drzwiczki nie dawa³y siê zamkn¹æ.
Dziêki temu dzieci nie bêd¹ mog³y siê zamkn¹æ w zmywarce i unikn¹
niebezpieczeñstwa.
Dane techniczne
5
WielkoϾ wsadu:
12 standardowych nakryæ sto³owych wraz z serwisem
kawowym
Dopuszczalne ciœnienie
wody:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 bar )
Pod³¹czenie
elektryczne:
Patrz tabliczka znamionowa po prawej stronie na
wewnêtrznej krawêdzi drzwiczek zmywarki.
Wymiary:
818 - 878 x 596 x 570 (Wys. x Szer. x G³êb. w mm)
ciê¿ar maks.:
45 kg
Wskazówki dla instytutów badawczych
43
Wskazówki dla instytutów badawczych
Test wed³ug normy EN 60704 musi byæ przeprowadzony przy ca³kowicie
wype³nionej zmywarce z programem testowym (patrz: tabela programów) .
Test wed³ug normy EN 50242 musi byæ wykonany przy pe³nym pojemniku z
sol¹ i pe³nym pojemniku z p³ynem nab³yszczaj¹cym z programem testowym
(patrz: tabela programów).
Pe³na pojemnoœæ: 12-osobowa zastawa
sto³owa ³¹cznie z serwisem kawowym
Dozowanie œrodka do zmywania:
5g + 25g (typ B)
Ustawienie dozowania p³ynu
nab³yszczaj¹cego:
4 (typ III)
Przyk³ady u³o¿enia:
Kosz górny *)
*) Ewentualnie usun¹æ znajduj¹ce siê po lewej stronie pó³ki na fili¿anki oraz usun¹æ koszyk na sztuæce.
Dolny kosz z koszykiem na sztuæce *)
Koszyk na sztuæce
*) Je¿eli z lewej strony zawieszone s¹ pó³ki na fili¿anki oraz uchwyty na szklanki do piwa nale¿y je
wyj¹æ razem z dr¹¿kami.
44
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
podczas instalacji
• Zmywarkê do naczyñ nale¿y transportowaæ wy³¹cznie w pozycji
stoj¹cej, w przeciwnym razie mo¿e dojœæ do wycieku s³onej wody.
• Przed uruchomieniem sprawdziæ, czy zmywarka nie uleg³a
uszkodzeniom podczas transportu. W ¿adnym wypadku nie wolno
pod³¹czaæ i uruchamiaæ uszkodzonego urz¹dzenia. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia nale¿y zwróciæ siê do dostawcy.
• Nie wolno uruchamiaæ zmywarki, jeœli jest uszkodzony przewód
zasilaj¹cy, w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê i w¹¿ odp³ywowy, lub jeœli panel
obs³ugi, blat u¿ytkowy albo cokó³ zmywarki posiadaj¹ takie
uszkodzenia, które powoduj¹ dostêp do wewnêtrznych elementów
zmywarki.
• Wtyczkê sieciow¹ zawsze nale¿y wk³adaæ do prawid³owo uziemionego
gniazdka.
• Przed pod³¹czeniem zmywarki nale¿y sprawdziæ, czy dane znajduj¹ce
siê na tabliczce znamionowej zmywarki odpowiadaj¹ parametrom
technicznym sieci elektrycznej, do której zmywarka bêdzie pod³¹czona.
Wymagane zabezpieczenie elektryczne równie¿ nale¿y odczytaæ z
tabliczki znamionowej.
• Nie wolno stosowaæ rozga³êziaczy i przed³u¿aczy. Ryzyko powstania
po¿aru wskutek nadmiernego rozgrzania przewodów!
• Przewody zmywarki mog¹ byæ wymieniane wy³¹cznie przez
autoryzowany serwis lub autoryzowanego specjalistê.
• W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê z zaworem bezpieczeñstwa mo¿e byæ
wymieniany jedynie przez autoryzowany serwis.
Instalacja
45
Instalacja
• Zmywarkê nale¿y ustawiæ na stabilnym i równym pod³o¿u, a nastêpnie
wypoziomowaæ.
• Aby zniwelowaæ nierównoœci pod³o¿a i dopasowaæ wysokoœæ zmywarki
do innych mebli, nale¿y wykrêciæ nó¿ki regulacyjne przy pomocy
œrubokrêtu.
• Tyln¹ nó¿kê urz¹dzenia nale¿y ustawiæ przy pomocy wkrêtarki
akumulatorowej i œruby znajduj¹cej siê z przodu urz¹dzenia
(patrz instrukcja monta¿u).
• W¹¿ doprowadzaj¹cy i odprowadzaj¹cy wodê oraz przewód zasilaj¹cy
musz¹ byæ u³o¿one swobodnie w tylnej czêœci
(we wg³êbieniu coko³u) tak, aby nie by³y zagiête lub zagniecione.
• Ponadto zmywarka musi byæ skrêcona z ci¹g³ym blatem kuchennym
lub z s¹siednimi meblami. Takie po³¹czenie jest konieczne po to, aby
zagwarantowaæ zabezpieczenie przed wywróceniem siê urz¹dzenia.
Zmywarka do zabudowy
(patrz za³¹czony schemat monta¿u)
Za³¹czona blacha monta¿owa s³u¿y do prostego monta¿u i stabilnego
zamocowania dzielonych p³yt meblowych.
46
Pod³¹czenie zmywarki
Pod³¹czenie zmywarki
Pod³¹czenie zmywarki do sieci wodoci¹gowej
• Zmywarka do naczyñ mo¿e byæ zasilana zimn¹ lub ciep³¹ wod¹ o
maksymalnej temperaturze 60°C.
• Nie wolno pod³¹czaæ zmywarki do otwartych urz¹dzeñ wody gor¹cej i
przep³ywowych podgrzewaczy wody.
Dopuszczalne ciœnienie wody
Minimalne ciœnienie wody:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
W przypadku ciœnienia wody ni¿szego ni¿
0,1 MPa nale¿y zwróciæ siê o poradê do
hydraulika.
Maksymalne ciœnienie wody:
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
W przypadku ciœnienia wody powy¿ej
1 MPa nale¿y uruchomiæ zawór redukuj¹cy
ciœnienie (do nabycia w sklepach
specjalistycznych).
Pod³¹czenie wê¿a doprowadzaj¹cego wodê
1
Podczas pod³¹czania w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê nie mo¿e byæ
za³amany, zagnieciony lub zakrêcony.
W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê jest wyposa¿ony w nakrêtkê (ISO 2281:2000) i mo¿e byæ pod³¹czony do zaworu wodnego z gwintem
zewnêtrznym 3/4. W¹¿ dop³ywowy wody jest wyposa¿ony w nakrêtkê z
tworzywa sztucznego lub metalu:
– Nakrêtkê nale¿y nakrêcaæ wy³¹cznie rêcznie.
Nastêpnie skontrolowaæ wzrokowo szczelnoœæ (upewniæ siê, ¿e zawór
wodny nie cieknie).
31Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo
pora¿enia pr¹dem
(Dotyczy jedynie zmywarek do naczyñ z
wentylem bezpieczeñstwa).
Kabel elektryczny wentyla
bezpieczeñstwa przebiega w przewodzie
doprowadzaj¹cym o podwójnych
œciankach i jest pod napiêciem.
Nigdy nie zanurzaæ w wodzie przewodu
doprowadzaj¹cego ani wentyla
bezpieczeñstwa.
Pod³¹czenie zmywarki
47
Odprowadzenie wody
W¹¿ odp³ywowy nie mo¿e byæ za³amany,
przygnieciony ani spl¹tany.
• Pod³¹czenie wê¿a odp³ywowego:
maksymalna dopuszczalna wysokoϾ
ponad doln¹ krawêdzi¹ urz¹dzenia: 60 cm.
Wê¿e przed³u¿aj¹ce
• Wê¿e przed³u¿aj¹ce mo¿na nabyæ w
sklepie ze stosownym asortymentem
lub za poœrednictwem naszego
serwisu. Œrednica wewnêtrzna wê¿a
przed³u¿aj¹cego musi wynosiæ 19 mm,
aby nie zak³óca³ funkcji urz¹dzenia.
• D³ugoœæ ³¹czna wraz z d³ugoœci¹ wê¿a
przed³u¿aj¹cego mo¿e wynosiæ
maksymalnie 4 metry.
dopuszczalny zakres
1
W¹¿ odp³ywowy
Pod³¹czenie syfonu
• Koñcówka wê¿a spustowego (ø 19 mm) pasuje do wszystkich syfonów
dostêpnych w handlu. Œrednica zewnêtrzna pod³¹czenia syfonu musi
wynosiæ przynajmniej 15 mm.
• W¹¿ odp³ywowy razem z dostarczon¹ w opakowaniu obejm¹ nale¿y
zamocowaæ do pod³¹czenia syfonu.
System zabezpieczaj¹cy przed zalaniem
Aby zabezpieczyæ mieszkanie przed zalaniem wod¹, zmywarkê
wyposa¿ono w specjalny system zabezpieczaj¹cy.
W razie awarii zawór bezpieczeñstwa w wê¿u doprowadzaj¹cym
przerywa natychmiast dop³yw wody.
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Dane dotycz¹ce parametrów sieci elektrycznej znajduj¹ siê na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na prawej
wewnêtrznej krawêdzi drzwi zmywarki.
W celu wy³¹czenia zmywarki z sieci nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
Uwaga:
– Normy bezpieczeñstwa wymagaj¹, aby urz¹dzenie posiada³o
uziemienie. Producent nie bêdzie ponosiæ ¿adnej odpowiedzialnoœci w
razie nieprzestrzegania powy¿szych zasad bezpieczeñstwa.
– Po ustawieniu i pod³¹czeniu zmywarki, wtyczka musi byæ dostêpna.
48
Gwarancja/Serwis
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, ¿e zakupione urz¹dzenie jest wolne od wad fizycznych
zobowi¹zuj¹c siê jednoczesnie - w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie okreœlonym niniejszym dokumentem - do ich usunieêia w sposób uzale¿niony od
w³aœciwoœci wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ci¹gu 14 dni od daty zg³oszenia
uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyj¹tkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia czêœci zamiennych od producenta
termin naprawy mo¿e zostaæ wyd³u¿ony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla u¿ytkownika wynosi 24 miesi¹ce od daty zakupu.
5. Sprzêt przeznaczony jest do u¿ywania wy³¹cznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeñ powsta³ych na skutek u¿ywania urz¹dzenia niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,
– uszkodzeñ mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeñ spowodowanych dzia³aniem si³y zewnêtrznej np. przepiêcia w sieci elektrycznej,
wy³adowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie maj¹ce autoryzacji Electrolux
Poland,
– czêœci z natury ³atwo zu¿ywalnych takich jak: ¿arówki, bezpieczniki, filtry, pokrêt³a.
7. Klientowi przys³uguje wymiana sprzêtu na nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji
czterech napraw nadal wystêpuj¹ w nim wady. Przez naprawê rozumie siê wykonanie czynnoœci
o charakterze specjalistycznym w³aœciwym dla usuniêcia wady. Pojêcie naprawy nie obejmuje:
instalacji, instrukta¿u, konserwacji sprzêtu, poprawy po³¹czeñ mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzêtu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeœli jest to
niemo¿liwe placówka sprzeda¿y detalicznej, w której sprzêt zosta³ zakupiony. Sprzêt zwracany
po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodzeñ mechanicznych. Niespe³nienie tych warunków
mo¿e spowodowaæ nie uznanie gwarancji.
9. Monta¿ sprzêtu wymagaj¹cego specjalistycznego pod³¹czenia do sieci gazowej lub elektrycznej
mo¿e byæ wykonany wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10.Electrolux Poland nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za uszkodzenia powsta³e na skutek
niew³aœciwego zainstalowania sprzêtu lub napraw wykonanych przez osoby nieupowañione.
11.Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12.Powy¿sza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego
wynikaj¹cych z tytu³u niezgodnoœci towaru z umow¹.
13.Niniejsza gwarancja obowi¹zuje na terytorium Polski.
14.Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urz¹dzenia w ramach gwarancji jest
przedstawienie dowodu zakupu z wpisan¹ dat¹ sprzeda¿y, potwierdzon¹ pieczêci¹ i podpisem
sprzedawcy.
Gwarancja/Serwis
49
Uwaga: uszkodzenie lub usuniêcie tabliczki znamionowej z urz¹dzenia mo¿e spowodowaæ nie
uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux.pl
www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Niniejsze urz¹dzenie jest objête gwarancj¹ firmy Electrolux w ka¿dym z krajów wymienionych na
koñcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urz¹dzenia lub okreœlony ustawowo. W
przypadku przeprowadzki w³aœciciela urz¹dzenia z jednego z poni¿szych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoj¹ waznoœæ z nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami:
• Gwarancja na urz¹dzenie obowi¹zuje od dnia zakupu. Datê zakupu nale¿y potwierdziæ przez
okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcê urz¹dzenia.
• Okres gwarancji na urz¹dzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czêœci) s¹ takie
same, jak okres i zakres obowi¹zuj¹ce dla danego modelu lub serii urz¹dzenia w nowym kraju
zamieszkania.
• Gwarancja na urz¹dzenie jest wydawana osobiœcie na pierwszego kupuj¹cego i nie mo¿na jej
przekazaæ na innego u¿ytkownika.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane i jest eksploatowane wy³¹cznie do celów domowych zgodnie
z instrukcjami firmy Electrolux. U¿ytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowi¹zuj¹cymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w ¿aden sposób nie ograniczaj¹
nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
50
Gwarancja/Serwis
p
t
b
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q
35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Serwis
51
Serwis
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y spróbowaæ samodzielnie
usun¹æ problem przy pomocy instrukcji obs³ugi (rozdzia³: Co zrobiæ,
gdy...)
Jeœli nie bêd¹ Pañstwo w stanie samodzielnie usun¹æ problemu, nale¿y
zg³osiæ awariê w autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
Szybk¹ reakcjê na zg³oszenie umo¿liwi
podanie nastêpuj¹cych danych:
– Model
– Numer produktu (PNC)
– Numer serii (S-No.)
(Numery, patrz tabliczka znamionowa)
– Rodzaj usterki
– Ewentualny komunikat b³êdu,
wyœwietlany przez urz¹dzenie.
Zalecamy wpisanie poni¿ej danych dotycz¹cych urz¹dzenia, aby by³y
pod rêk¹:
Model:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-Nr.:
.....................................................
117 987 19/0-00-130307-01
Mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia
www.electrolux.com
Download PDF

advertising