Aeg-Electrolux F50870M Korisnički priručnik

Aeg-Electrolux F50870M Korisnički priručnik
FAVORIT 50870
Upute za uporabu
Automatska
perilica posuða
2
Poštovani,
Zahvaljujemo se na povjerenju i odabiru ovog vrhunskog proizvoda.
Milijuni vijernih kupaca diljem svijeta najbolji su pokazatelj kvalitete naših
proizvoda. Ergonomiènost, funkcionalnost, vrhunski dizajn, preciznost
izrade, inovacija, upotreba najkvalitetnijih materijala i tehnologija pri izradi
svakog proizvoda, te ekološka osviještenost i konstantna briga za zaštitu
okoliša i uštedu energije, samo su neka od obilježja naših proizvoda.
Kako bi maksimalo i kvalitetno iskoristili sve funkcije i moguænosti ovog
proizvoda, molimo Vas da prije stavljanja u funkciju ovog proizvoda
proèitate priloženo uputstvo za upotrebu. Preporuèujemo da uputstvo za
upotrebu saèuvate kako bi ga mogli koristiti svaki put kada se pojavi
potreba.
Želimo Vam mnogo ugodnih trenutaka uz vaš novi ureðaj!
3
U ovom se priruèniku koriste sljedeæi simboli:
Važne informacije koje se odnose na vašu osobnu sigurnost i
informacije o tome kako sprijeèiti ošteæenja na ureðaju.
Opæe informacije i savjeti
2
Informacije o zaštiti okoliša
1
Sadržaj
3
Sadržaj
Uputstva za korištenje
4
Sigurnosne mjere
4
Presjek ureðaja
5
Opsluživanje
6
Prije prvog ukljuèivanja
Ulijevanje omekšivaèa vode
Dodavanje Soli
Ulijevanje sredstva za sjaj
U svakodnevnoj uporabi
posložite jedaæi pribor i posuðe
Podešavanje visine gornje košarice.
Ulijte sredstvo za pranje
Korištenje sredstva za pranje “3 u 1”
Odabir programa pranja (Pregled programa)
Ukljuèivanje programa
Postav odgoðenog starta
Iskljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Èišæenje i njega ureðaja
8
8
10
11
14
14
19
20
22
24
26
26
27
28
Što uraditi, kada...
Male smetnje ukloniti sami
Ako rezultat ispiranje nije zadovoljavajuæi
Razvrstavanje
30
30
33
34
Tehnièki podaci
34
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
35
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
36
Sigurnosne mjere prilikom instaliranja
36
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
37
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
38
Garancija/servis
40
Opsluživanje
47
4
Uputstva za korištenje
Uputstva za korištenje
1 Sigurnosne mjere
Prije prvog ukljuèivanja
• Slijedite “Uputstva za instaliranje i za prikljuèivanje”.
Namjena ureðaja
• Ureðaj za pranje posuða koristi se iskljuèivo za pranje suða u
kuæanstvu.
• Preinake ili izmjene na ureðaju za pranje posuða nisu dopuštene.
• Upotrebljavajte samo specijalnu sol, sredstvo za pranje i za sjaj koja je
prikladna za ovaj ureðaj za pranje posuða za kuæne potrebe.
• Nemojte ulijevati u ureðaj za pranje posuða nikakva otapala. Opasnost
od eksplozija!
Sigurnosne mjere za zaštitu djece
• Držite daleko od djece dijelove ambalaže. Opasnost od gušenja!
• Djeca èesto nisu u stanju razaznati opasnosti koje proizlaze od
rukovanja elektriènim ureðajem. Nemojte ostavljati djecu u blizini
ureðaja za pranje posuða, ako nisu pod vašom kontrolom.
• Pazite da se djeca ni manje domaæe životinje ne penju na ureðaj za
pranje posuða. Životna opasnost!
• Sredstva za pranje mogu nadražiti, izjedati oèi, usta i ždrijelo. Životna
opasnost! Slijedite sigurnosne napomene proizvoðaèa sredstva za
pranje i za èišæenje.
• Voda koja se nalazi u ureðaju za pranje posuða nije pitka voda.
Opasnost od izjedanja!
Osnovne sigurnosne mjere
• Popravke na ureðaju za pranje posuða izvodi iskljuèivo struèno
osoblje.
• Za vrijeme pauze u radu iskljuèite ureðaj za pranje posuða i zatvorite
dovod vode.
• Nemojte nikad izvlaèiti utikaè iz mrežne utiènice povlaèeæi kabel, nego
utikaè.
Presjek ureðaja
5
• Provjerite da vrata perilice suða budu uvijek otvorena, osim u sluèaju
kad se ureðaj puni ili prazni. Na ovaj æete naèin izbjeæi spoticanje na
otvorena vrata i moguænost povreda.
• Nemojte se naslanjati ni postavljati na vratima kad su otvorena.
• Ako se ureðaj za pranje posuða nalazi u prostoriji u kojoj postoji
opasnost od zamrzavanja, iskopèajte nakon svakog pranja prikljuèno
crijevo sa dovodnog ventila.
Presjek ureðaja
Gornja mlaznica
Mlaznica gornje košarice i
donja mlaznica
Uklopnik
za tvrdoæu vode
Posuda za
specijalnu sol
Posuda za
sredstvo za pranje
Posuda za
sjajilo
Ploèica s podacima
Filteri
6
Opsluživanje
Opsluživanje
Dugme UKLJ/ISKLJ
Tipkom UKLJ/ISKLJ ukljuèujete ili iskljuèujete perilicu posuða.
Tipke za odabir
1
2
Multifunkcionalni zaslon
3
Tipke za odabir
Postavite
odgoðeni start
Kontrolne
poruke
Tipkama za odabir programa postavljate željeni program pranja.
Opsluživanje
7
Tipke za odabir funkcije: Nakon odabira programa pranja pomoæu
ovih tipki možete postaviti i slijedeæe funkcije:
Funkcijska tipka 1
Podešavanje omekšivaèa vode
Funkcijska tipka 2
Ukljuèivanje i iskljuèivanje dotoka sjajila za
“3u1”
Funkcijska tipka 3
- bez funkcije -
Tipke Multitab
Ukljuèivanje i iskljuèivanje funkcije “3u1”
Na multifunkcionalnom zaslonu možete oèitati:
– na kojem je stupnju tvrdoæe postavljen omekšivaè vode.
– da li je dotok sredstva za sjaj ukljuèen ili iskljuèen.
– postav odgoðenog starta.
– predviðeno preostalo trajanje programa pranja.
– vrstu neispravnosti ustanovljenu u radu perilice posuða.
Kontrolni pokazivaèi imaju sljedeæe znaèenje:
1)
Dodavanje specijalne soli
1)
Dodavanje sjajila
Multitab
Funkcija “3 u 1” je ukljuèena
1)Ovi kontrolni pokazivaèi ne svijetle tijekom rada programa pranja.
8
Prije prvog ukljuèivanja
Prije prvog ukljuèivanja
3
Ako želite upotrijebiti sredstvo za pranje “3 u 1”:
– Prije svega proèitajte poglavlje “Upotreba sredstva za pranje 3 u 1”.
– Ne stavljajte ni specijalnu sol ni sredstvo za sjaj.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1” prije prvog stavljanja u pogon:
1. Ulijte omekšivaè vode
2. Dodajte specijalnu sol za omekšivaè vode
3. Ulijte sredstvo za sjaj
Ulijevanje omekšivaèa vode
3
Omekšivaè vode postavlja se mehanièki ili elektronièki.
Ako želite otkloniti naslage kamenca na posuðu, ispirajte suðe vodom s
niskim stupnjem tvrdoæe. Omekšivaè vode mora se upotrebljavati
pozivajuæi se na tablicu tvrdoæe vode u vašem mjestu stanovanja.
Podatke o mjesnoj tvrdoæi vode dobiti æete od nadležne vodovodne
ustanove.
Automatski ureðaj za pranje posuða
mora se iskopèati.
Mehanièki postav:
1. Otvorite vrata ureðaja za pranje posuða.
2. Izvucite iz ureðaja za pranje posuda
donju košaricu za suðe.
3. Zaokrenite na 1 ili na 2 prekidaè
raspona tvrdoæe koji se nalazi na lijevoj
strani otvora za pranje (pogledajte
tablicu).
Prije prvog ukljuèivanja
3
9
Elektronièki postav:
1. Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
Ako svijetli LED pokazivaè samo jedne od programskih tipki, to znaèi da
je aktiviran upravo taj program pranja. Morate poništiti odabir programa
pranja:
Držite istovremeno pritisnute funkcijske tipke 1 i 2 u trajanju od otprilike
2 sekunde.
LED pokazivaèi svih programskih tipki koje se sada mogu odabrati
svijetle.
2. Pritisnite istovremeno funkcijsku tipku 1 i 2 i držite ih pritisnute.
LED pokazivaèi funkcijskih tipki 1 do 3 trepere.
3. Pritisnite tipku za odabir 1 funkcije.
Svjetlucati æe LED poruke tipke za 1 odabir funkcije.
Multifunkcionalni zaslon vam naznaèava postavljen stupanj tvrdoæe.
4. Pritiskom tipke za odabir funkcije 1 poveæati æete stupanj tvrdoæe za1.
(Izuzevši što: nakon stupnja tvrdoæe 10 slijedi stupanj tvrdoæe 1).
5. Ako je postavljen odgovarajuæi stupanj tvrdoæe, pritisnite dugme UKLJ/
ISKLJ.
Stupanj tvrdoæe je potvrðen.
Ako se omekšivaè vode elektronièki postavlja na “1 “ iskljuèuje se
kontrolna poruka za specijalnu sol.
Tvrdoæa vode
u
°d1)
51
43
37
29
23
-
u
mmol/l2)
Postav stupnja tvrdoæe
Raspon
mehanièki
elektronièki
103)
9
8
7
6
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
5*
4
11 - 14
1,9 - 2,5
II
3
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
ispod 4
ispod 0,7
I
2*
1
Poruke na multifunkcionalnom
zaslonu
2
1
sol nije
potrebna
1)(°d) njemaèki stupanj, mjerna jedinica za tvrdoæu vode
2)(mmol/l) milimol po litru, meðunarodna mjerna jedinica za tvrdoæu vode
3)Ovim postavom trajanje programa može se neznatno produžiti.
*) radni postav
10L .
9L
8L
7L
6L
5L
4L
3L
2L
1L
10
Prije prvog ukljuèivanja
Dodavanje Soli
1.
2.
3.
4.
3
3
Za otklanjanje kamenca u omekšivaèu vode potrebno je dodati
specijalnu sol. Upotrebljavajte samo specijalnu sol koja je prikladna za
ovaj ureðaj za pranje posuða za kuæne potrebe.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1”, dodajte specijalnu sol:
– Prije prvog ukljuèivanja ureðaja za pranje posuða
– Ako je na upravljaèkoj ploèi osvjetljena kontrolna poruka specijalne
soli.
Otvorite vrata i izvucite donju košaricu.
Zaokrenite jezièac za zatvaranje
posude za specijalnu sol u smjeru
suprotnom kazaljki na satu.
Samo prilikom prvog ukljuèivanja:
Napunite vodom posudu za specijalnu
sol.
Na otvor posude postavite lijevak koji
spada u dodatnu opremu.
Usipajte specijalnu sol u posudu,
ovisno o velièini zrna kapacitet iznosi
otprilike 1,0-1,5 kg. Posuda ne smije
biti prepuna.
Sigurno æe prilikom usipavanja
specijalne soli doæi do prelijevanja vode.
5. Oèistite otvor posude od preostale soli.
6. Zaokrenite u smjeru kazaljke na satu jezièac za zatvaranje.
7. Nakon što ste dodali specijalnu sol ukljuèite program pranja. Na
taj æe se naèin isprati zrnca soli i slana voda koja se izlila.
Ovisno o velièini zrna potpuno otapljanje soli u vodi može trajati nekoliko
sati i na kraju više se ne oèitava kontrolna poruka za specijalnu sol.
Prije prvog ukljuèivanja
11
Ulijevanje sredstva za sjaj
Pošto sredstvo za sjaj omoguæava bolje ispiranje vodom, vaše æe
posuðe biti sjajnije i bez mrlja, a èaše još bistrije.
Ako ne koristite sredstvo za pranje “3 u 1”, dodajte sredstvo za sjaj:
– Prije prvog ukljuèivanja perilice posuða.
– Ako je na upravljaèkoj ploèi osvjetljena kontrolna poruka sredstva za
sjaj.
Upotrebljavajte iskljuèivo specijalno
sredstvo za sjaj perilice i nijedno drugo
tekuæe sredstvo za pranje.
1. Otvorite vrata.
Pretinac za sredstvo za sjaj nalazi se
na unutarnjoj strani vratiju perilice.
2. Pritisnite dugme za otkljuèavanje
pretinca za sredstvo za sjaj.
3. Izvucite poklopac.
4. Polako ulijevajte sredstvo za sjaj toèno
do urezanog znaka “maks”.
koji odgovara maksimalnoj kolièini od
otprilike 140 ml
5. Utisnite poklopac sve dok ga ne
prièvrstite.
6. Ako se sredstvo za sjaj izlilo pokraj
posude, oèistite krpicom.
U protivnom æe se sluèaju prilikom
pranja stvoriti prevelika kolièina pjene.
12
Prije prvog ukljuèivanja
Postav doziranja sredstva za sjaj
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Promjenite doziranje samo ako na dijelovima èaša i suða primjetite bijele
mrlje (umanjite kolièinu sredstva za sjaj) ili mrlje kapljica vode (uveæajte
kolièinu sredstva za sjaj) (Proèitajte poglavlje “Kada rezultati pranja nisu
zadovoljavajuæi”). Doziranje može varirati od
1-6. Tvornièki postav doziranja iznosi “4”.
Otvorite vrata ureðaja za pranje
posuða.
Pritisnite dugme za otkljuèavanje
pretinca za sredstvo za sjaj.
Izvucite poklopac.
Odredite postav doziranja.
Utisnite poklopac sve dok ga ne
prièvrstite.
Ako se sredstvo za sjaj izlilo, oèistite
krpicom.
Prije prvog ukljuèivanja
13
Ukljuèite dotok sredstva za sjaj ako je odabrana
funkcija “3u1”.
3
3
Ako funkcija “3u1” nije odabrana, dotok sredstva za sjaj je konstantno
ukljuèen.
Ako je funkcija “3u1” odabrana zbog korištenja sredstva za èišæenje
“3u1”, dotok sredstva za sjaj je iskljuèen. Ako primjetite da se posuðe
nedovoljno suši, trebali biste ponovno ukljuèiti dotok sredstva za sjaj (pri
tom proèitajte poglavlje Korištenje sredstva za èišæenje “3u1”).
1. Pritisnite tipku UKLJ/ISKLJ.
Ako svijetli LED pokazivaè samo jedne od programskih tipki, to znaèi da
je aktiviran upravo taj program pranja. Morate poništiti odabir programa
pranja:
Držite istovremeno pritisnute funkcijske tipke 1 i 2 u trajanju od otprilike
2 sekunde.
LED pokazivaèi svih programskih tipki koje se sada mogu odabrati
svijetle.
2. Pritisnite istovremeno funkcijsku tipku 1 i 2 i držite ih pritisnute.
LED pokazivaèi funkcijskih tipki 1 do 3 trepere.
3. Pritisnite tipku 2 za odabir funkcije.
Svjetlucati æe LED poruka tipke 2 za odabir funkcije.
Multifunkcionalni zaslon vam naznaèava trenutni postav.
0d
Iskljuèen je dotok sjajila pri funkciji “3 u 1”
(tvornièki predpostav)
1d
Ukljuèen je dotok sjajila pri funkciji “3 u 1”
4. Pritisnite tipku za odabir funkcije 2 koja ukljuèuje odnosno iskljuèuje
dotok sredstva za sjaj.
5. Ako se na multifunkcionalnom zaslonu oèitava željeni postav, pritisnite
tipku UKLJ/ISKLJ. Postav je potvrðen.
14
U svakodnevnoj uporabi
U svakodnevnoj uporabi
posložite jedaæi pribor i posuðe
1
Spužve, kuhinjske krpe i svi drugi predmeti koji mogu upiti veliku kolièinu
vode, ne smiju se prati u ureðaju za pranje posuða. Plastièno posuðe i
suðe obloženo slojem teflona zadržava kapljice vode. Zbog toga se ova
vrsta suða teže suši od porculana ili èelika.
Dolje navedeni jedaæi pribor/posuðe za strojno pranje
nije prikladno :
prikladno pod odreðenim uvjetima:
• Jedaæi pribor s drškom od
drveta, kosti porculana ili sedefa.
• plastièni dijelovi koji ne podnose
vruæinu
• stariji jedaæi pribor, èije je ljepilo
na visoke temperature
• uljepljeno posuðe ili dijelovi
jedaæeg pribora
• predmeti od kositra, odnosno
bakreni predmeti
• staklo od kristala s olovom
• èelièni dijelovi koji hrðaju
• drvene ploèice za doruèak
• umjetnièko-obrtnièki predmeti
• Posuðe od majolike pere se strojno samo ako
proizvoðaè izrièito navodi da je za to prikladno.
• Dekoracije na caklini mogu uslijed uèestalog
strojnog pranja izblijediti.
• Dijelovi od srebra ili aluminija mogli bi
promjeniti boju prilikom pranja. Ostaci hrane
kao što su na pr. bjelanci, žutanjci ili senf mogu
dovesti do promjene boje, na pr. do stvaranja
mrlja na srebru. Uklonite zbog toga sa srebra
odmah ostatke hrane, ako ga neæete prati
odmah nakon korištenja.
• Staklo može nakon višekratnog pranja postati
mutno.
• Prije nego što posložite posuðe, postupite na slijedeæi naèin :
– uklonite veæe ostatke hrane.
– Namoèite lonce sa zagorjelim ostacima hrane.
• Prilikom slaganja posuða i jedaæeg pribora pripazite na :
– Posuðe i jedaæi pribor ne smiju ometati kruženje kraka mlaznice.
– Posložite zdjele, šalice, èaše, lonce i sl. nakon što ste ih preokrenuli,
tako da se u njima ne može skupljati voda.
– Posuðe i jedaæi pribor ne smiju se postavljati jedni u druge ni
meðusobno pokrivati.
– Ako želite izbjeæi štete na èašama, pazite da se èaše ne dodiruju.
– Male predmete (kao n. pr. poklopce) nemojte stavljati u košaricu za
posuðe, nego u košaricu za jedaæi pribor, kako ne bi ispali.
U svakodnevnoj uporabi
15
Posložite jedaæi pribor
1
Oprez: Zbog opasnosti od povreda oštre noževe i jedaæi pribor s
zaoštrenim rubovima odložite u odjeljak za jedaæi pribor ili u gornjoj
košarici.
Poredajte noževe, žlièice i male viljuške
u odjeljku za jedaæi pribor koji se nalazi
na gornjoj košarici.
Viljuške i žlice koje su prevelike za
odjeljak za jedaæi pribor odložite u
košaricu za jedaæi pribor.
Kako bi se svi dijelovi jedaæeg pribora u zasebnoj košarici mogli pravilno
isprati, potrebno je :
1.Namjestite umetak s rešetkom
2.Postavite viljuške i žlice sa
na košarici za jedaæi pribor
drškom prema dolje na umetak s
rešetkom košarice za jedaæi
pribor.
Za veæe dijelove jedeæeg pribora, kao na pr. lupaèi snijega, jedna
polovina rešetke za jedaæi pribor se izostavlja.
16
U svakodnevnoj uporabi
Punjenje/pražnjenje donje i gornje košarice
Prilikom punjenja i pražnjenja donje i
gornje košarice izvucite je, odnosno
gurnite nazad držeæi pri tom srednji dio
prednjeg rukohvata.
Lonci, tave i veæi tanjuri
Veæe i jako zaprljano posuðe posložite
u donjoj košarici.
(tanjuri s promjerom do 29 cm).
Kako biste lakše mogli posložiti veæe
posuðe, svi stražnji držaèi tanjura na
donjoj košarici su preklopljivi.
U svakodnevnoj uporabi
Šalice, èaše, servis za kavu
Manje, osjetljivo posuðe i duže,
naoštrene dijelove jedaæeg pribora
posložite u gornjoj košarici.
• Razmjestite posuðe iznad i ispod
preklopljive podloge za šalice, pazeæi
da voda prilikom pranja dostigne sve
dijelove posuða.
• Ako slažete visoko suðe zaklopite
podlogu za šalice uvis.
• Èaše za vino ili za konjak naslonite ili
zakaèite za isjeèke podloge za šalice.
• Preklopite na desnoj strani ili uklonite
prema lijevoj strani staklenu podlogu
kad slažete èaše s dugom drškom.
17
18
U svakodnevnoj uporabi
• I red bodljika koji se nalazi na lijevoj
strani gornje košarice preklapa se u
dva dijela.
Red bodljika nije prekopljen:
Posložite èaše i sliène staklene
predmete u gornjoj košarici.
Red bodljika je prekopljen: Imate više
mjesta za zdjele.
U svakodnevnoj uporabi
19
Podešavanje visine gornje košarice.
Maksimalna visina posuða u
3
gornjoj košarici
donjoj košarici
s podignutom gornjom košaricom
22 cm
30 cm
s spuštenom gornjom košaricom
24 cm
29 cm
Podešavanje visine je moguæe i kad su košarice pune.
Dizanje / Spuštanje gornje košarice
1. Potpuno izvucite gornju košaricu.
2. Podignite gornju košaricu držeæi je za
ruèku sve do utora i potom ju okomito
spustite.
Gornja se košarica uklapa na donjem,
odnosno gornjem položaju.
20
U svakodnevnoj uporabi
Ulijte sredstvo za pranje
1
3
Sredstvo za pranje otapa neèistoæu na
posuðu i na jedaæem priboru.
Sredstvo za pranje se ulijeva prije
ukljuèivanja programa.
Upotrebljavajte iskljuèivo sredstvo za
strojno pranje i kuænu upotrebu.
Pretinac za sredstvo za pranje nalazi se
na unutarnjoj strani vratiju.
1. Ako je poklopac zatvoren:
pritisnite dugme za otkljuèavanje.
Poklopac odskaèe.
2. Ulijte sredstvo za pranje u zasebnu
posudu. Kao pomoæno sredstvo
prilikom doziranja sredstva za pranje u
prašku koristite urezane crte: “20/30”
odgovara otprilike 20/30 ml sredstva
za pranje.
Slijedite savjete proizvoðaèa za
doziranje i za èuvanje.
3. Zaklopite i prièvrstite poklopac dok se
ne uklopi u utor.
Ako je posuðe jako zaprljano, ulijte
sredstvo za pranje u pomoæni spremnik
(1). Ovo dodatna kolièina sredstva za
pranje koristiti æe se veæ prilikom predpranja.
U svakodnevnoj uporabi
21
Kompaktno sredstvo za pranje
2
Danas su sredstva za strojno pranje posuða gotovo iskljuèivo
kompaktna niskoalkalièna sredstva s prirodnim enzimima u tabletama ili
u prašku.
Programi pranja na 50°C zajedno s kompaktnim sredstvom za pranje
zaštiæuju okoliš i èuvaju vaše posuðe, pošto se radi o specijalnim
programima pranja prikladnim sposobnosti otapanja prljavštine koju
posjeduju enzimi kompaktnog sredstva za pranje. Zbog toga
50 programi pranja na 50°C zajedno s kompaktnim sredstvom za pranje
daju iste rezultate i èistoæu, koji se dostižu iskljuèivo s programom pranja
na 50°C.
Sredstvo za pranje u tabletama
3
Sredstvo za pranje u tabletama razlièitih proizvoðaèa otapaju se
razlièitom brzinom. Zbog toga pojedine tablete u skraæenim programima
pranja ne uspiju razviti svu snagu èišæenja. Savjetujemo vam dakle da
upotrebljavate sredstvo za pranje u tabletama u programima s
predpranjem.
22
U svakodnevnoj uporabi
Korištenje sredstva za pranje “3 u 1”
3
Ovaj proizvod je sredstvo za pranje koje objedinjuje funkcije sredstva za
pranje, za sjaj i soli.
Ukljuèivanjem funkcije “3u1”
– sprjeèava se dodavanje specijalne soli i sjajila iz odgovarajuæih
spremnika.
– više se ne pokazuje nedostatak soli i sjajila.
– programi pranja mogu trajati i do 30 minuta duže nego inaèe.
Ako želite koristiti sredstvo za pranje "3in1", provjerite da li je to sredstvo
za pranje podesno za tvrdoæu Vaše vode (pripaziti na podatke od
proizvoðaèa!).
Ako je tvrdoæa Vaše vode veæa nego što preporuèuje proizvoðaè, a Vi
ipak želite koristiti sredstvo za pranje "3in1", postupite na slijedeæi naèin:
• Podesite kod odabrane funkcije "3in1" omekšivaè vode na jedan
stupanj tvrdoæe niže nego kod ispiranje bez sredstva za pranje "3in1".
• Napunite specijalnu sol u posudu spremnika (ako je prazna).
Perilica suða pamti dva razlièita podešavanja stupnjeva tvrdoæe za
ispiranje s funkcijom "3in1" i bez funkcije "3in1".
U svakodnevnoj uporabi
23
Ukljuèivanje/iskljuèivanje funkcije 3 u 1
Pritisnite istovremeno dvije tipke koje se nalaze iznad natpisa Multitab,
dok se ne osvijetli indikatorsko svjetlo koje odgovara simbolu
“Multitab”. To znaèi da je funkcija aktivna.
Za deaktiviranje funkcije ponovo pritisnite iste tipke dok se indikatorsko
svjetlo koje odgovara simbolu “Multitab” ne ugasi.
3
Pošto se kod ukljuèivanja “3 u 1” funkcije automatski iskljuèuje dovod
sredstva za sjaj, može se desiti uslijed razlièitih standarda kakvoæe “3 u
1” sredstva za pranje da suðe ne bude dovoljno osušeno.
U tom sluèaju postupite na slijedeæi naèin (vidi poglavlje “Dolijevanje
sredstva za sjaj”):
• Dolijte sredstvo za sjaj u posudu sredstva za sjaj (ako je prazna).
• Postavite na mehanièki naèin doziranje sredstva za sjaj na “2”.
• Ukljuèite dotok sredstva za sjaj.
Ako više ne koristite proizvode “3 u 1”
Ako ne želite više koristiti proizvod “3 u 1”, postupite na slijedeæi naèin:
• Iskljuèite funkciju “3u1”.
• Ponovno napunite posudu za sol i za sredstvo za sjaj.
• Postavite omekšivaè vode na maksimalnoj vrijednosti i izvršite do tri
puta kompletan normalan ciklus pranja bez punjenja.
• Potom prilagodite omekšivaè vode lokalnoj tvrdoæi vode.
Ako koristite proizvode “4 u 1”
Kada upotrebljavate deterdžente "4 u 1", koji integriraju i sredstvo protiv
korozije stakla u formuli "3 u 1", molimo slijedite iste upute kao i za
deterdžente "3 u 1".
24
U svakodnevnoj uporabi
Odabir programa pranja (Pregled programa)
•
•
•
•
•
•
•
•
130 - 160
0,95 - 1,05
13 - 15
•
-
-
-
-
12
< 0,1
4
jako zaprljano,
osušeni ostaci hrane,
pogotovo bjelanjak i
škrob
•
ECO 50°5)
Jedaæi pribor
posuðe za
kuhanje i suðe
osjetljivo na
visoke
temperature
normalno zaprljano
Sve vrste suða
Prethodno korišteno
suðe koje se skuplja u
ureðaju i naknadno
pere
6)
11 - 22
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
9
INTENSIV
CARE 70°4)
22 - 24
•
0,8
-
1,80 - 2,00
tek upotrebljeno, i to
malo do osrednje
zaprljano
30
Posuðe bez
lonaca
120 - 130
•
Voda (litre)
-
•
30 MIN
(60°)3)
Elektrièna energija
(kWh)
•
normalna zaprljanost,
suhi ostaci hrane
1,1 - 1,6
Sušenje
-
Jedaæi pribor i
posuðe za
kuhanje
AUTOMATIC
(45°- 70°)2)
90 - 125
Sredstvo za sjaj
•
Ispiranje
1 do 2x
•
2x
Vrsta
zaprljanosti
Èišæenje
koji je
prikladan
slijedeæim
èimbenicima:
Predpranje
Programpranja
Potrošnjavrij
ednosti1)
Trajanje (minute)
Rad programa
1)Vrijednosti koje se odnose na potrošnju naznaèene su pod standardnim uvjetima. Ovise o
punjenju košarice za posuðe. Moguæa su odstupanja ovisno o konkretnim uvjetima rada.
2)Ovisno o mutnini vode tijekom ovog programa ustanoviti æete stupanj zaprljanosti suða. Trajanje
programa, potrošnja vode i elektriène energije mijenja se znaèajno i to ovisno o punjenju
ureðaja i o stupnju zaprljanosti suða. Na osnovu zaprljanosti automatski se podešava
temperatura vode izmeðu 45°C i 70°C.
3)Polovièno punjenje ureðaja prilikom odabira ovog programa.
4)Prilikom korištenja sredstva za sjaj temperatura se za 10 minuta povisuje na 68° za
dezinfekciju, na pr., djeèjih flašica, plastiènih podloga za sjeèenje mesa ili staklenki za
marmeladu.
5)Program testiranja koji koriste ustanove za ispitivanje ureðaja
6)Za ovaj program pranja nije potrebno sredstvo za pranje.
U svakodnevnoj uporabi
Odabir programa
Ako Vam posuðe izgleda ovako, odaberite
intenzivni program.
normalni program ili program sa
štednjom energije.
kratkotrajni program (npr. program od
30 min).
25
26
U svakodnevnoj uporabi
Ukljuèivanje programa
1.
2.
3.
4.
5.
3
Provjerit da li krak mlaznice može slobodno kružiti.
Odvrtite do kraja dovodni ventil.
Zatvorite vrata.
Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ.
Odaberite željeni program.
Osvjetljena je poruka programa. Na multifunkcionalnom zaslonu se
oèitava predviðeno preostalo trajanje programa.
Nakon otprilike 3 sekunde ukljuèuje se odabrani program pranja.
Preostalo trajanje programa na multifunkcionalnom zaslonu prilagoðava
se postupku pranja i, ako je to potrebno, kolièini suða, stupnju
zaprljanosti, itd.
Obustava ili prekid programa pranja
1
3
Prekinite program pranja u tijeku samo ako je to neophodno potrebno.
Prekid programa pranja otvaranjem vratiju perilice posuða.
Prilikom otvaranja vratiju moglo bi doæi do ispuštanja vruæe pare.
Opasnost od opeklina!
1. Pažljivo otvorite vrata. Program pranja se obustavlja.
2. Zatvorite vrata. Program pranja se nastavlja.
Prekid programa pranja
1. Pritisnite funkcijske tipke 2 i 3 i držite ih pritisnute.
LED pokazivaèi svih programskih tipki koje se sada mogu odabrati
svijetle.
2. Prestanite pritiskati funkcijske tipke. Program pranja je prekinut.
3. Ako želite ukljuèiti novi program pranja, provjerite da li u posudi ima još
sredstva za pranje.
Ako iskljuèite ureðaj za pranje posuða, odabrani æe se program pranja
samo prekinuti, neæe se obustaviti. Ako ponovno ukljuèite ureðaj,
program pranja æe nastaviti s radom.
Postav odgoðenog starta
3
Odgoðenim startom možete odgoditi ukljuèivanje programa pranja od 1
pa sve do 19 sati.
U svakodnevnoj uporabi
27
1. Pritiskajte uzastopno tipku odgode starta dok se na multifunkcionalnom
zaslonu ne oèitava odgoda starta, na pr.12h, ako se program pranja
mora ukljuèiti nakon12 sati. Poruka odgoðenog starta je osvjetljena.
2. Odaberite željeni program.
3. Neprekidno se oèitava preostalo vrijeme do odgoðenog starta
(na pr. 12h, 11h, 10h, ... 1h itd.).
Izmjenite odgoðeni start:
Do starta programa pranja možete izmjeniti odgoðeni start pritiskom na
zasebnu tipku za odgodu starta.
Obustava odgoðenog starta:
Pritiskajte uzastopno tipku odgoðenog starta, dok se na
multifunkcionalnom zaslonu ne oèitava trajanje odabranog programa
pranja. Odabrani program pranja se odmah ukljuèuje.
Promjena programa pranja
Do samog starta programa pranja možete odabrati novi program pranja.
Prije svega prekinite program pranja, ponovno postavite odgodu starta i
potom odaberite novi program pranja.
Iskljuèivanje ureðaja za pranje posuða
1
Iskljuèite perilicu posuða samo ako se na multifunkcionalnom zaslonu
oèitava “0” kao preostalo trajanje programa pranja.
1. Pritisnite dugme UKLJ/ISKLJ. Zaslon se gasi.
2. Zatvorite dovod vode.
Otvorite pažljivo vrata, jer bi ureðaj mogao izbaciti vruæu paru.
• Vruæe posuðe je osjetljivo na udarce. Zbog toga ostavite posuðe 15
minuta da se ohladi prije nego što ga pospremite. Na taj æete naèin
poboljšati rezultat sušenja.
• Posuðe se brže suši, ako nakon kraja programa nakratko širom
otvorite vrata te ih onda ostavite odškrinuta.
Vaðenje posuða
3
Obièno je unutarnji dio vratiju i kuæište spremnika posuða vlažno.
• Ispraznite najprije donju i potom gornju košaricu. Zatim pripazite da
preostala voda ne kaplje s gornje košarice na posuðe koje se nalazi u
donjoj košarici.
28
Èišæenje i njega ureðaja
Èišæenje i njega ureðaja
1
Nemojte upotrebljavati sredstva za èišæenje namještaja ni agresivna
sredstva za pranje.
• Radni dijelovi ureðaja za pranje posuða èiste se mekšom krpom i
toplom, èistom vodom.
• Povremeno provjeravajte da li su unutarnji spremnik, brtvilo vratiju i
filter dotoka vode (ako je predviðen) zaprljani i, ako ustreba, oèistite
ove dijelove.
Èišæenje filtera
3
Filter se mora redovito kontrolirati i èistiti.
Zaprljani filter utjeèe negativno na
rezultat pranja.
1. Otvorite vrata i izvucite donju košaricu.
2. Zaokrenite ruèku za ¼ u smjeru
suprotnom kazaljki na satu (A) i izvucite
sklop filtera (B).
3. Zahvatite fini filter (1) za ušicu ruèke i
izvucite iz njega mikrofilter (2).
4. Temeljito oèistite pod tekuæom vodom
sve filtere.
Èišæenje i njega ureðaja
1
5. Izvucite plosnati filter (3) iz dna otvora za
pranje i oèistite temeljito obje strane.
6. Ponovno umetnite plosnati filter.
7. Umetnite i prièvrstite fini filter na
mikrofilter.
8. Umetnite sklop filtera zaokretanjem
ruèke u smjeru kazaljke na satu do
prièvršæivanja na utor. Pazite potom da
plosnati filter ne viri iz dna otvora za
pranja.
Bez filtera se u ni u kom sluèaju ne smije pristupati pranju.
29
30
Što uraditi, kada...
Što uraditi, kada...
Male smetnje ukloniti sami
Prije nego što nazovete servisnu službu, molimo provjerite, da li smetnju
ne
– možete uz pomoæ naredne tablice grešaka sami ukloniti
ili
– da li je uzrokovana neispravnim, elektriènim spojevima i/ili prikljuècima
vode.
U takvim sluèajevima tehnièar je dužan zaraèunati Vam dolazak servisne
službe èak i u roku važenja garancije.
Ako se tijekom rada na multifunkcionalnom zaslonu oèitavaju slijedeæi
kodovi koji signaliziraju neispravnost:
– Kod neispravnostiÅ 10 (Problemi s dotokom vode),
– Kod neispravnostiÅ 20 (Problemi s odvodom vode),
pregledajte slijedeæu tablicu.
Nakon što ste otklonili neispravnost, pritisnite tipku veæ zapoèetog
programa pranja. Program pranja se nastavlja.
U prisustvu drugog koda neispravnosti (“Å ” koji je upotpunjen brojkom):
– Obustavite program pranja.
– Iskljuèite i ponovno ukljuèite ureðaj.
– Ponovno postavite program pranja.
Ako se neispravnost još uvijek oèitava, obratite se tehnièkom servisu i
obavjestite ga o oèitanom kodu neispravnosti.
Što uraditi, kada...
Neispravnost
Poruka za naznaku
odabranog programa
pranja svjetluca:
Multifunkcionalni zaslon
iskazuje kod neispravnosti
Moguæi uzrok
Preispitajte i, ako ustreba,
popravite dovodni ventil.
Dovod vode je zatvoren:
Otvorite dovod vode.
Filter (ako je predviðen) u
zavrtnju crijeva na
dovodnom ventilu je
zaèepljen.
Oèistite filter u zavrtnju
crijeva.
Å 10
Å 20
Rješenje
Naslage kamenca ili
neispravnost na dovodnom
ventilu.
(Problem s dotokom vode). Filteri na dnu otvora za
pranje su zaèepljeni.
Poruka za naznaku
odabranog programa
pranja svjetluca,
Multifunkcionalni zaslon
iskazuje kod neispravnosti
31
Prekinite program pranja
(pogledajte poglavlje:
Pokretanje programa),
Oèistite filtre (proèitajte
poglavlje: Èišæenje filtara),
potom iznova pokrenite
program pranja.
Dovodno crijevo
nije pravilno postavljeno.
Provjerite kako ste namjestili
crijevo.
Zaèepljen je sifon.
Oèistite sifon.
Odvodno crijevo
nije pravilno postavljeno.
Provjerite kako ste namjestili
crijevo.
Ukljuèio se zaštitni
vodovodni sistem.
Prije svega zatvorite dovodni
ventil, iskljuèite ureðaj i
potom obavjestite tehnièki
servis.
Utikaè nije
ukopèan.
Ukopèajte utikaè.
Osiguraèi kuæne elektriène
instalacije nisu propisni.
Zamijenite osiguraèe.
(Nakon pranja voda ostaje
u unutarnjem spremniku
perilice posuða).
Multifunkcionalni zaslon
iskazuje kod neispravnosti
Å 30.
Program se ne ukljuèuje.
Kod modela perilice posuða
Ako želite odmah pristupiti
s odgoðenim startom rada:
pranju, izbrišite odgodu
Odabran je odgoðeni start
starta.
rada.
32
Što uraditi, kada...
Neispravnost
U otvoru za pranje vidljive
su mrlje hrðe.
Pištanje prilikom pranja.
Moguæi uzrok
Rješenje
Otvor za pranje je iz
nehrðajuæeg èelika. Mrlje od
hrðe koje ste uoèili u otvoru
za pranje ostaci su vanjske
U ureðaju se pere samo
hrðe (Dijeliæi hrðe iz
prikladno suðe i jedaæi
vodovodnih cijevi, od
pribor.
lonaca, jedaæeg pribora,
itd.) Uklonite mrlje jednim
od sredstava za èišæenje
èelika u prodaji.
Pištanje ne naznaèuje
opasnost.
Odstranite kamenac u
ureðaju pomoæu sredstva za
èišæenje perilice suða koji je
u prodaji.
Ako se nakon otklanjanja
kamenca pištanje i dalje
èuje, upotrijebite sredstvo
druge marke za èišæenje
pribora za jelo i posuða.
Što uraditi, kada...
33
Ako rezultat ispiranje nije zadovoljavajuæi
Suðe ne bude èisto.
• Nije odabran ispravan program ispiranja.
• Suðe je bilo tako rasporeðeno, da voda ispiranja nije dospjela do svih
dijelova. Košare za suðe ne smiju biti prenatrpane.
• Sita na dnu prostora za ispiranje nisu èista ili su pogrešno umetnuta.
• Nije korištena marka sredstva za pranje ili je doza bila premala.
• Kod naslaga kamenca na suðu: Posuda spremnika specijalne soli je
prazna ili je ureðaj omekšavanja vode pogrešno podešen.
• Izljevno crijevo nije ispravno postavljeno.
• Ako se u posudi sredstva za pranje nakon kraja programa ispiranja
nalaze ostaci sredstva za pranje, onda je ili bila blokiranja ruka za
prskanje ili su mlaznice ruke za prskanje zaèepljene uslijed prljavštine
iz vode za ispiranje.
Postoji moguænost da se ruke za ispiranje radi èišæenja otpuste iz svog
uèvršæenja (vidi poglavlje “Njega i èišæenje”).
Suðe se ne osuši i ostaje bez sjaja.
• Nije korištena marka sredstva za sjaj.
• Posuda spremnika sredstva za sjaj je prazna.
Na èašama i suðu se nalaze pruge, mlijeène mrlje ili plavo
ljeskajuæa naslaga.
• Podesiti niže dozu sredstva za sjaj.
Na èašama i suðu se nalaze osušene kapljice vode.
• Podesiti na više dozu sredstva za sjaj.
• Uzrok može biti sredstvo za pranje. Obratite se savjetniku za kupce od
proizvoðaèa sredstva za pranje.
Korozija stakla
• Obratite se savjetniku za kupce od proizvoðaèa sredstva za pranje.
34
Razvrstavanje
Razvrstavanje
2
Ambalaže
Ovi ambalažni materijali nisu štetni za okoliš i pogodni su za reciklažu.
Plastièni dijelovi imaju posebnu oznaku, kao na pr. >PE<, >PS<, itd.
Razvrstajte ambalažni materijal ovisno o naznakama na komunalnim
mjestima za skupljanje otpada i na kontejnerima odreðenim za tu svrhu.
2
Rabljeni uredaji
W
1
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaèuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaæinstva. Umjesto
toga treba biti uruèen prikladnim sabirnim toèkama za recikliranje
elektronièkih i elektrièkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
sprijeèit æete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi,
koje bi inaèe mogli ugroziti neodgovarajuæim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo
Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje
otpada iz domaæinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Oprez! Iskopèajte utikaè rabljenog ureðaja iz utiènice. Prerežite kabel i
uklonite ga zajedno s utikaèem.
Oštetite bravu vratiju, tako da se vrata više ne mogu zatvoriti. Djeca se
više ne mogu zatvoriti unutar ureðaja i dovesti sebe u životnu opasnost.
Tehnièki podaci
5
Kapacitet:
12 standardnih pribora za jelo ukljuèujuæi servis posuða
Dozvoljeni tlak vode:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 bar )
Elektrièni prikljuèak:
Pogledajte i natpisnu ploèicu koja se nalazi na desnom
unutarnjem rubu vrata perilice posuða.
dimenzije:
850 x 598 x 598 (visina x širina x dubina u mm)
maks. težina:
45 kg
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
35
Uputstva za zavode za ispitivanje ureðaja
Ispitivanju u skladu s EN 60704 mora se pristupiti s maksimalnim punjenjem u programu za
testiranje (proèitajte tablicu programa).
Ispitivanju u skladu s EN 50242 mora se pristupiti s punom posudom soli omekšivaèa vode, s
punim spremnikom za sredstvo za sjaj i u programu za testiranje (proèitajte tablicu programa).
Maksimalno punjenje: 12 standardnih pribora za jelo
ukljuèujuæi servis posuða
Doziranje sredstva za pranje:
5g + 25g (vrsta B)
Postav sredstva za sjaj:
4 (vrsta III)
Primjeri rasporeda:
Gornja košara *)
*) Izvadite podloge za šalice koje se eventualno nalaze na lijevoj strani kao i eventualni podmetaè za
odlaganje pribora za jelo.
Donja košarica s košaricom za jedaæi pribor*)
Košarica za jedaæi pribor
*) Izvadite podloge za šalice, koje se eventualno nalaze na lijevoj strani kao i eventualne
držaèe pivskih èaša zajedno sa šipkama.
36
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
1 Sigurnosne mjere prilikom instaliranja
• Ureðaj za pranje posuða se prenosi samo u uspravnom položaju, u
protivnom bi se sluèaju slana voda mogla izliti.
• Prije stavljanja u pogon provjerite da se ureðaj za pranje posuða nije
oštetio tijekom transporta. Nemojte ni u kom sluèaju ukopèati ureðaj
ako je ošteæen. Ako ustanovite štete na ureðaju, obratite se dobavljaèu.
• Nemojte nipošto stavljati u pogon ureðaj, ako su napojni kabel,
dovodno/odvodno crijevo, zaslon, radna površina ili podnožje ošteæeni
tako da je ureðaj pristupaèan.
• Utikaè se ukopèava iskljuèivo u utiènice koje su propisno instalirane i
opremljene zaštitom kontakata.
• Prije stavljanja u pogon budite sigurni da nominalni napon i vrsta struje
koji su navedeni na ploèici ureðaja odgovaraju lokalnom mrežnom
naponu i vrsti struje. Podaci o potrebnom elektriènom osiguranju
nalaze se na ploèici s podacima.
• Višestruke spojnice utikaèa i produžni kabeli se ne smiju upotrebljavati.
Opasnost od požara zbog pregrijavanja!
• Mrežni prikljuèak ureðaja za pranje posuða može zamjeniti samo
tehnièki servis ili ovlašteno struèno osoblje.
• Dovodno crijevo s sigurnosnim ventilom smije zamjeniti samo tehnièki
servis.
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
37
Postavljanje ureðaja za pranje posuða
• Ureðaj mora biti postavljen na sigurnoj i èvrstoj površini i niveliran u
svim smjerovima.
• Izravnati æete neravnine poda i ujednaèiti visinu ureðaja s visinom
ostalog namještaja, ako odvrtite podesive nogiceodvijaèem.
• Dovodno, odvodno crijevo i napojni kabel moraju se smjestiti straga,
unutar donjeg dijela podnožja, i ostaviti im dovoljno mjesta kako se ne
bi savili ni zgnjeèili.
Samostojeæi ureðaj
1
Ako se ureðaj za pranje posuða postavlja pored peænice, izmeðu
peænice i ureðaja morate umetnuti nezapaljivu ploèu za izolaciju topline
(prema peænici postavite stranu obloženu aluminijskom folijom) i
prièvrstite ju na gornji rub radne površine (dubina 57,5 cm).
Prilikom ugradnje ureðaja ispod
kuhinjske radne površine možete
odstraniti originalni poklopac ureðaja
za pranje posuða na slijedeæi naèin :
1. Odvrtite vijke postavljene na uglovima
stražnjeg dijela (1).
2. Gurnite poklopac ureðaja za otprilike 1
cm prema unazad (2).
3. Podignite prema prednjoj strani (3) i
odstranite poklopac.
1
Ako se ureðaj za pranje posuða opet koristi kao samostojeæi ureðaj,
originalni se poklopac mora opet postaviti.
38
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
Vodovodni prikljuèak
• Ureðaj može se prikljuèiti na dovod hladne i tople vode do maks 60
°C.
• Ureðaj za pranje posuða ne smije se prikljuèivati na otvorene ureðaje
za grijanje vode ni na protoène grijaèe.
Dopušteni pritisak vode
Minimalni dopušteni pritisak vode:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
Ako je pritisak vode niži od 0,1 MPa, pitajte
za savjet vašeg instalatera.
Maksimalni dopušteni pritisak vode :
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
Ako je pritisak vode viši od 1 MPa, mora se
instalirati ventil za redukciju pritiska
(nabavlja se u specijaliziranim trgovinama).
Prikljuèivanje dovodnog crijeva
1
3
1
Prilikom prikljuèivanja dovodno se crijevo ne smije savijati, gnjeèiti ni
isprepletati.
Dovodno crijevo opremljeno s zasebnim zavrtnjem (ISO 228-1:2000)
prikljuèuje se na ventil s vanjskim narezom (¾ cola). Dovodno crijevo je
opremljeno s plastiènom ili metalnom prikljuènom maticom:
– prikljuènu maticu zavrtnja crijeva pritegnuti rukama.
Nakon toga provjerite da li je sklop nepropustan (budite sigurni da voda
ne curi).
Kako dovod vode u kuhinji ne bi bio ogranièen, savjetujemo vam da
instalirate dodatnu slavinu ili da postavite na postojeæoj slavini,
odvojnicu.
Upozorenje: Opasnost od strujnog
udara
(Vrijedi samo kod perilica za suðe sa
sigurnosnim ventilom)
Elektrièni kabel za sigurnosni ventil
prolazi u dvostrukom dovodnom crijevu i
stoji pod naponom.
Nikada dovodno crijevo kao ni
sigurnosni ventil ne uranjati u vodu.
Prikljuèivanje ureðaja za pranje posuða
39
Odvod vode
1
Odvodno crijevo
Odvodno crijevo ne smije se savijati, gnjeèiti ni isprepletati.
Prikljuèak odvodnog crijeva :
– maksimalna dopuštena visina : 1 metar.
– minimalna potrebna visina : 40 cm iznad donjeg ruba ureðaja.
Produžno crijevo
• Produžna crijeva se nabavljaju u
specijaliziranim trgovinama ili preko naših
tehnièkih servisa. Unutrašnji promjer
produžnog crijeva mora iznositi 19 mm, da
funkcije ureðaja ne bi bile narušene.
• Produžna crijeva smiju biti udaljena
maksimalno 4 metara okomito, a prikljuèak
odvodnog crijeva na maksimalnoj
dopuštenoj visini od 85 cm.
Prikljuèak sifona
• Cijev odvodnog crijeva (ø 19 mm) prikladna
je za sve vrste raspoloživih sifona. Vanjski promjer prikljuèka sifona mora iznositi
barem 15 mm.
• Odvodno crijevo mora biti prièvršæeno pomoæu isporuèene obujmice crijeva na
prikljuèak sifona.
Zaštita vodovodnog sistema
Ureðaj za pranje posuða opremljen je sigurnosnim sistemom za zaštitu od šteta
koje može prouzroèiti voda.
U sluèaju kvara sigurnosni ventil u dovodnom crijevu smjesta prekida dotok vode.
Elektrièni prikljuèak
Podaci o mrežnom naponu, vrsti struje i potrebnom osiguranju nalaze se na ploèici
s podacima. Ploèica s podacima postavljena je na desnom unutrašnjem rubu
vratiju perilice posuða.
Ako želite iskljuèiti ureðaj iz napojne mreže, iskopèajte utikaè.
Oprez:
– Sigurnosni standardi zahtijevaju da je ureðaj uzemljen. Proizvoðaè ne prihvaæa
nikakvu odgovornost u sluèaju nepridržavanja gore navedenih mjera sigurnosti.
– Postavite ureðaj tako da utikaè bude dostupan.
40
Garancija/servis
Garancija/servis
Jamèevna izjava
Izjavljujemo da su proizvodi ispravni i da su ispunili sve uvjete etapne i završne kontrole
te da æe ovaj proizvod raditi ispravno ukoliko se prikljuèuje i koristi prema priloženim
uputama o rukovanju.
Ukoliko, unatoè kvaliteti našeg proizvoda doðe do tehnièkih problema za vrijeme
jamèevnog roka, jamèimo da æemo besplatno odstraniti sve nedostatke i kvarove u
proizvodu. Jamèevina vrijedi 24 mjeseca za sve kuæanske aparate od dana prodaje uz
sljedeæe protokolarne uvjete:
1. Jamèevni list mora biti u cijelosti, ispravno i èitko ispunjen, ovjeren od prodavatelja i
sa upisanim danom prodaje.
2. Ovlaštene servisne radionice neæe prihvatiti ovaj proizvod na besplatan popravak u
jamèevnom roku bez predoèenja ovog jamèevnog lista i original raèuna.
3. Ukoliko se popravak ne izvrši u roku od 45 dana, obvezujemo se, proizvod zamijeniti
novim ili izvršiti povrat novca. Jamèevni rok se produžuje za onoliko dana koliko je
trajao popravak, ako je popravak duži od 10 dana.
4. Eventualne troškove prijevoza, prethodno pismeno odobrene od strane Electroluxa, u
svezi sa reklamacijom na ovaj proizvod, a koji nastaju pri popravku proizvoda
odnosno pri njegovoj zamjeni novim proizvodom snosimo mi, s time da je prijevoz
obavljen javnim prijevoznim sredstvom, a po poštanskom, željeznièkom ili brodskom
cjeniku. Proizvod mora biti zapakiran u original ambalaži uz odgovarajuæu mehanièku
izolaciju. Moguæa ošteæenja koja bi nastala pri prijevozu idu na rizik i trošak kupca.
5. Jamèevina ne obuhvaæa:
– kvarove ili ošteæenja nastala zbog nepravilne uporabe ili pogrešnog prikljuèenja
– mehanièka ošteæenja nastala uslijed uporabe sile i pada
– ošteæenja koja je prouzrokovala nestruèna osoba to jest neovlašteni servis ili da su
ugraðeni neoriginalni dijelovi
– ako je proizvod pustila u rad neovlaštena osoba (plinski bojler)
6. Servis, potrošni materijal i rezervne dijelove osiguravamo najmanje 7 godina po
prestanku proizvodnje.
Electrolux pridržava pravo izmjena tijekom proizvodnje, a u cilju poboljšanja
proizvoda ili izmjene dizajna i/ili tehnièkih specifikacija, bez prethodne najave.
ELECTROLUX d.o.o.
10000 Zagreb, Slavonska avenija 3
Tel: +385 1 6323 333, Fax: +385 1 6323 300
TEHNIÈKI SERVISI HRVATSKA
Mjesto
Pošta
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
Bedekovèina
49 221
Tehnoservis Habulin
Trg A.Starèeviæa 15
049/213-031
Bjelovar
43 000
Elektro tim
Josipa Jelaèiæa 12
043/242-225
Braè
21 412
Elektro servis Soriæ
Puèišèa otok Braè
021/633-405
Cres
51 557
Frigotehnika d.o.o.
Šetalište XX travnja b.b.
051/572-077
Èakovec-Ivanovec
40 000
Elektrotehnika Soboèan
J.Broza 99 a
040/337-857
Garancija/servis
41
Èazma
43 240
Tihomir Vreš
F.Vidoviæa 35
043/771-924
Daruvar
43 500
Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540
Tehno-servis
Ðanovaèka 46
031/631-708
Dubrovnik
20 000
Servis
Izmeðu Dolaca 10
020/452-327
Ðakovo
31 400
Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandiæa 29
031/811-455
Garešnica
43 280
Tehnoservis
P. Svaèiæa 24
043/532-155
Gospiæ
53 000
Elektron d.o.o.
Hvar
21 450
Andabaka commerce
Gunduliæeva 10
021/347-888
Jastrebarsko
10 450
Ž-Servis
A. D. Starèeviæa 39a
01/6283-018
Karlovac
47 000
Žarko Brezoviæ
Šulekova 12
047/413-399
Križevci
48 260
Servis Rupèiæ
Križevèine 17
048/714-445
Koprivnica
48 000
Elektron
Tome Èikoviæa 14
048/641-450
Koprivnica
48 000
Servis Kuhar
Ludbreški odvojak 14
048/644-818
Korenica
53 230
Elektron S d.o.o.
Kompolje 35
053/776-108
Kutina
44 320
PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
091/5150-205
Makarska
21 300
Servis i trgovina Boriæ
Ante Starèeviæa b.b.
021/611-086
Matulji
51 211
Kuzmiæ d.o.o.
Kastavska 8
051/274-707
Metkoviæ
20 350
Kešina Frigo
Splitska b.b.
020/685-340
Našice
31 500
Elkon servis kuæ. ap.
Trg I. Kršnjavija 8
031/615-090
Novska
44 330
Senior & Junior
I.Meštroviæa 11
044/601-601
Ogulin
47 300
Miloš Zdravko
Podvrh III/10
047/525-777
Osijek
31 000
Elgra
Š.Petefija 42
031/302-500
Pazin
52 000
Elcom
Družba Sv.Èirila I Metoda 4
052/624-622
Pitomaèa
33 405
Kos servis
B.Radiæ 33
033/783-955
Pleternica
34 310
Elektroservis
M. Budaka 38
034/251-666
Pula
52 100
El.trgovina i servis Paus
Pino Budicin 1
052/507-855
Rab
51 280
Euroelektrotrgovina
Barbat 663
051/721-258
Rijeka
51 000
Biomatic d.o.o.
Pehlin 66
051/269-898
Sisak
44 000
Kramariæ
A.Starèeviæa 27
044/549-119
Slavonski Brod
35 000
Servis Aberle
Štrossmayerova 18
035/448-122
Split
21 000
Andabaka commerce
Gundulièeva 10
021/481-403
Suhopolje
33 410
Elcro
A.Hebranga 12
033/771-366
Šibenik
22 000
Tehno Jelèiæ
Sarajevska 9
022/217-264
Varaždin
42 206
Mladen Jurjak
F.Bobiæa 14,Nova Ves
042/716-053
053/776-108
42
Garancija/servis
Vela Luka
20 270
Elektro servis-Bage
Obala 3
020/813-016
Vinkovci
32 100
Commiwa
Vladimira Gortana 18
032/301-226
Vrbovec
10 380
Elektroservis Panjkrc
Obrež zelinski 17
01/2060-137
Vrgorac
21 276
Servis kuæanskih aparata
Tina Ujeviæa 17
021/674-244
Zabok
49 210
Elmaks d.o.o.
Bregovita ulica 4
049/222-099
Zadar
23 000
Frigo komerc d.o.o.
Obala Kneza Branimira 4
023/318-943
Zadar
23 000
Elektrostroj
Don Ive Prodana 9
023/211-308
Zlatar/Lobor
49 253
Dragutin Kulfa
Zagrebaèka 50
049/430-112
ZAGREB
10 000
Ajster
Hvarska 10
01/6188-011
ZAGREB
10 000
Elektroservis Ladoviæ
Adamièeva 1
01/6671-046
ZAGREB
10 000
Kavalir
Komiški Odvojak 22
01/3698-850
ZAGREB
10 090
Tehno grupa servisi
Stenjevaèka 28
01/3908-720
ZAGREB
10 000
Elektroservis Tkalec
Masarykova 8
01/4872-786
ZAGREB
10 000
Poslovni centar Kralj
Èulineèka cesta 81
01/2863-581
ZAGREB
10 000
Elektro Japa d.o.o.
Slavonska avenija 3
01/6323-355
01/6040-838
ELECTROLUX OVLAŠTENI TEHNIÈKI SERVISI-KLIME
Mjesto
Pošta
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
Bjelovar
43 000
Elektro tim
Josipa Jelaèiæa 12
043/242-225
Braè
21 412
Soriæ
Puèišèa otok Braè
021/633-405
Èakovec-Ivanovec
40 000
Elektrotehnika Soboèan
J.Broza 99 a
040/337-857
Èazma
43 240
Tihomir Vreš
F.Vidoviæa 35
043/771-924
Daruvar
43 500
Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540
Tehno-servis
Ðanovaèka 46
031/631-708
Dubrovnik
20 000
Servis
Izmeðu Dolaca 10
020/452-327
Ðakovo
31 400
Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandiæa 29
031/811-455
Garešnica
43 280
Tehnoservis
P. Svaèiæa 24
043/532-155
Jastrebarsko
10 450
Ž-Servis
A. D. Starèeviæa 39a
01/6283-018
Karlovac
47 000
Žarko Brezoviæ
Šulekova 12
047/413-399
Karlovac
47 000
Tehno Pal servis
Šebetièeva 4
047/611-733
Križevci
48 260
Servis Rupèiæ
Križevèine 17
048/714-445
Kutina
44 320
PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
091/5150-205
Metkoviæ
20 350
Kešina Frigo
Splitska b.b.
020/685-340
Garancija/servis
43
Ogulin
47 300
Miloš Zdravko
Podvrh III/10
047/525-777
Osijek
31 000
Elgra
Š.Petefija 42
031/302-500
Osijek
31 000
Asbor
Vrbaska 1c
031/273-773
Pitomaèa
33 405
Kos servis
B.Radiæ 33
033/783-955
Požega - Kaptol
34 334
Servis Jelušiè
Požeška 40
034/231-017
Rijeka
51 000
Biomatic d.o.o.
Pehlin 66
051/269-898
Sisak
44 000
Kramariæ
A.Starèeviæa 27
044/549-119
Sisak
44 000
Elektroterm
M.Gorièkog 14
044/540-038
Slavonski Brod
35 000
Servis Željko Aberle
Štrossmayerova 18
035/448-122
Split
21 000
Andabaka commerce
Gundulièeva 10
021/481-403
Split
21 000
Pinus
Put Plokita 3
021/360-667
Vis
21 480
Srðan Karuza
Dubrovaèka b.b.
021/711-619
Zadar
23 000
Frigo komerc d.o.o.
Obala Kneza Branimira 4
023/318-943
Zlatar/Lobor
49 253
Dragutin Kulfa
Zagrebaèka 50
049/430-112
ZAGREB
10 000
Ajster
Hvarska 10
01/6188-011
ZAGREB
10 000
Kavalir
Komiški Odvojak 22
01/3698-850
ZAGREB
10 090
Tehno grupa servisi
Stenjevaèka 28
01/3908-722
ZAGREB
10 000
Elektroservis Ladoviæ
Adamièeva 1
01/6671-046
ZAGREB
10 000
Elektro Japa d.o.o.
Slavonska av. 3
01/6323-355
01/6040-838
ELECTROLUX OVLAŠTENI TEHNIÈKI SERVISI-PLIN
Mjesto
Pošta
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
Bjelovar
43 000
Elektro tim
Josipa Jelaèiæa 12
043/242-225
Èakovec-Štrigova
40 312
Elektrogas
Grabrovnik 131
040/851-160
Daruvar
43 500
Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540
Tehno-servis
Ðanovaèka 46
031/631-708
Ðakovo
31 400
Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandiæa 29
031/811-455
Ivanec
42 240
Elkom
Varaždinska 26
042/781-670
Karlovac
47 000
Žarko Brezoviæ
Šulekova 12
047/413-399
Koprivnica
48 000
Servis Kuhar
Ludbreški odvojak 14
048/644-818
Kutina
44 320
PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
044/680-885
Marija Bistrica
49 246
Centralno-klima-plin
Gajeva 9
049/469-442
Osijek
31 000
Elgra
Š.Petefija 42
031/302-500
44
Garancija/servis
Osijek
31 000
Freon
Zeleno Polje 45
031/505-848
Pitomaèa
33 405
Kos servis
B.Radiæ 33
033/783-955
Pula
52 100
Klima Merks
Borik 60
052/541-145
Sisak
44 000
Kramariæ
A.Starèeviæa 27
044/549-119
Suhopolje
33 410
Elcro
A.Hebranga 12
033/771-366
Varaždin
42 000
Elkom
Dravska b.b.
042/351-444
ZAGREB
10 000
Ferlež d.o.o.
Goljak 8a
01/482-3331
ZAGREB
10 000
Termosan
Selaèka 14
01/3666-622
Zaprešiè
10 298
Servis Perkoviæ
Stubièka 188
01/6521-284
TEHNIÈKI SERVISI BOSNA I HERCEGOVINA
Mjesto
Pošta
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
Banja Luka
78 000
Servis Preradoviæ
Oplenaèka 2
051/280-500
Banja Luka
78 000
Sekuliæ hlaðenje i klima
Tropic centar
051/347-940
Brèko
76 010
SP mont
Desanke Maksimoviæ 2
049/218-582
Bihaæ
77 000
Frigo-tehnic
Drobnièka 7
037/220-149
Derventa
74 400
Frigomont
Derventskih Oslobodioca bb
053/331-236
Derventa
74 400
Elektrotehnika
Trg Pravoslavlja bb
053/333-144
Goražde
38 000
Tehnika d.o.o.
Mravinjac bb
038/822-222
Gradiška
78 400
Sekuliæ hlaðenje i klima
Vidovdanska bb
051/816-585
Gradiška
78 400
Gumiko
Banjaluèka cesta 9
051/816-944
Jelah - Tešanj
74 264
Elektromehanika
Gaziferhadbega bb
032/662-792
Livno
80 101
Eurolux
Obrtnièka bb
034/203-184
Ljubuški
88 320
Elektroservis
Stjepana Radiæa 7
039/841-605
Ljubuški
88 320
Centra commerce
Humac bb
039/833-217
Mostar
88 000
Tehnika Pam
Splitska 12
036/350-689
Mrkonjiæ Grad
70 260
Elektroservis
Jankoviæ Stojana 42
050/211-152
Prnjavor
78 430
Slavuj
Stevana Nemanje 30
051/660-493
SARAJEVO
71 000
SZR Aspera
Zagrebaèka 4c
033/222-234
033/223-345
Srbac
78 420
Slavuj
11. Novembra bb
051/741-050
Travnik
72 270
Agiæ d.o.o.
Konatur 2d
030/513-340
Tuzla
75 000
Iskra Corona servis
Maršala Tita 155
035/276-228
Zenica
72 000
Elektroservis Zenica
Huseina Kulenoviæa 23a
032/407-706
Garancija/servis
45
Europsko Jamstvo
Electrolux jamèi za ovaj ureðaj u državama navedenim na kraju ovog priruènika, u razdoblju koji je
naveden u jamstvu ureðaja ili koji je predviðen zakonom. Ako preðete iz jedne od tih država u
drugu dolje navedenu državu, ovo jamstvo ureðaja prelazi s vama po sljedeæim uvjetima:
• Jamstvo ureðaja poèinje od datuma prve kupnje ureðaja, koji se dokazuje tako da se predoèi
važeæi raèun o kupnji koji je izdao prodavaè ureðaja.
• Jamstvo ureðaja vrijedi za isto razdoblje i obuhvaæa iste radove i dijelove koji postoje u vašoj
novoj državi prebivališta za taj model ili asortiman ureðaja.
• Jamstvo ureðaja je osobno, tj. vrijedi za originalnog kupca i ne može se prenijeti na drugog
korisnika.
• Ureðaj se instalira i koristi u skladu s uputama koje izdaje Electrolux i koristi se samo unutar
domaæinstva, tj. ne koristi se u komercijalne svrhe.
• Ureðaj se instalira u skladu sa svim važeæim propisima na snazi u vašoj novoj državi
prebivališta.
Odredbe ovog Europskog jamstva ne umanjuju nijedno pravo koje vam je zajamèeno zakonom.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
46
Garancija/servis
p
t
b
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q
35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Opsluživanje
47
Opsluživanje
U sluèaju tehnièkih neispravnosti provjerite da li uz pomoæ uputa za
uporabu (poglavlje “Kako postupiti u sluèaju …” ) možete rješiti sami ovaj
problem.
Ako niste u stanju otkloniti ustanovljeni problem, obratite se tehnièkom
servisu ili servisu našeg partnera.
Potrebni su nam slijedeæi podaci za
brzo rješavanje problema:
– Oznaka modela
– Broj proizvoda (PNC)
– Serijski broj (S-br.)
(Proèitajte ove brojeve na ploèici s
podacima)
– Vrsta neispravnosti
– eventualno signaliziranje neispravnosti
koje se oèitava na ureðaju.
Savjetujemo da unesete slijedeæe podatke kako biste imali uvijek pri ruci
oznake vašeg ureðaja:
Oznaka modela:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-br.:
.....................................................
117 987 51/0-00-020407-01
Zadržava se pravo na izmjene
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement