Aeg-Electrolux | F50870M | User manual | Aeg-Electrolux F50870M Instrukcja obsługi

FAVORIT 50870
Instrukcja obs³ugi
Zmywarka do
naczyñ
2
Drogi Kliencie
Dziêkujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakoœci produktów.
Zakupione urz¹dzenie pozwoli Pañstwu doœwiadczyæ doskona³ego
po³¹czenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowoczeœniejsz¹ technologi¹.
Poniewa¿ jako firma wyznaczamy najwy¿sze standardy doskona³oœci,
przekonaj¹ siê Pañstwo, ¿e produkowane przez nas urz¹dzenia
stworzono w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy oraz
sterowania.
Dodatkowo, ka¿de z naszych urz¹dzeñ zaprojektowano z myœl¹ o
ochronie œrodowiska oraz oszczêdnoœci energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urz¹dzeñ
prosimy o dok³adne przeczytanie instrukcji obs³ugi. Pozwoli to efektywnie
i optymalnie korzystaæ z dostêpnych funkcji urz¹dzenia.
Zalecamy zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê do wgl¹du w przysz³oœci. W
przypadku przekazania lub sprzeda¿y urz¹dzenia, instrukcjê nale¿y
przekazaæ nowemu u¿ytkownikowi.
¯yczymy du¿o zadowolenia z nowego urz¹dzenia.
3
W niniejszej instrukcji u¿yte zosta³y nastêpuj¹ce symbole:
Wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkownika oraz
prawid³owej eksploatacji urz¹dzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
2
Informacje dot. ochrony œrodowiska
1
Spis treœci
3
Spis treœci
Instrukcja obs³ugi
4
Bezpieczeñstwo
4
Widok z przodu
6
Panel steruj¹cy
7
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Ustawienie zmiêkczacza wody
Dosypywanie soli
P³yn nab³yszczaj¹cy
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie sztuæców i naczyñ
Zmiana ustawienia wysokoœci górnego kosza
Dozowanie œrodka do zmywania
Tabletki “3 w 1” do zmywania w zmywarkach
Wybór programu zmywania (tabela programów)
W³¹czenie programu zmywania
Ustawienie “opóŸnionego startu”
Konserwacja i czyszczenie
9
9
11
12
15
15
20
21
23
25
28
29
30
Co zrobiæ, gdy …
Samodzielne usuwanie niewielkich usterek
W przypadku niezadowalaj¹cego efektu zmywania
Recykling
32
32
35
36
Dane techniczne
36
Wskazówki dla instytutów badawczych
37
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
38
Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa podczas instalacji
38
Instalacja
39
Pod³¹czenie zmywarki
40
Gwarancja/Serwis
43
Serwis
47
4
Instrukcja obs³ugi
Instrukcja obs³ugi
1 Bezpieczeñstwo
Przed pierwszym uruchomieniem
• Proszê przestrzegaæ Instrukcji instalacji i pod³¹czenia.
U¿ytkowanie zmywarki zgodnie z przeznaczeniem
• Zmywarka jest przeznaczona wy³¹cznie do zmywania naczyñ
przeznaczonych do u¿ytku w gospodarstwie domowym.
• Nie wolno przebudowywaæ ani zmieniaæ konstrukcji zmywarki.
• Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie tak¹ sól regeneracyjn¹, œrodki do
zmywania i p³yny do nab³yszczania, które nadaj¹ siê do stosowania w
zmywarkach domowych.
• Do zmywarki nie wolno wk³adaæ rozpuszczalników. Niebezpieczeñstwo
eksplozji!
Bezpieczeñstwo dzieci
• Elementy opakowania przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla
dzieci. Niebezpieczeñstwo uduszenia!
• Dzieci czêsto nie uœwiadamiaj¹ sobie niebezpieczeñstw, jakie mog¹
wynikn¹æ na skutek kontaktu z urz¹dzeniami elektrotechnicznymi. Nie
nale¿y pozostawiaæ dzieci bez opieki w pobli¿u zmywarki.
• Nale¿y siê zabezpieczyæ przed mo¿liwoœci¹ zamkniêcia siê dzieci lub
ma³ych zwierz¹t w zmywarce. Zagro¿enie ¿ycia!
• Œrodki do zmywania mog¹ spowodowaæ poparzenia oczu, ust i gard³a.
Zagro¿enie ¿ycia! Nale¿y przestrzegaæ wskazówek bezpieczeñstwa
wydanych przez producentów œrodków do zmywania.
• Woda ze zmywarki nie jest wod¹ pitn¹. Niebezpieczeñstwo poparzeñ!
Bezpieczeñstwo
5
Ogólne bezpieczeñstwo
• Wszelkich napraw zmywarki mo¿e dokonywaæ wy³¹cznie personel
autoryzowanych serwisów.
• Jeœli zmywarka nie bêdzie u¿ywana, nale¿y j¹ wy³¹czyæ i zamkn¹æ
zawór dop³ywu wody.
• Wyjmuj¹c wtyczkê z gniazdka nale¿y trzymaæ za wtyczkê, a nie ci¹gn¹æ
za przewód.
• Drzwi zmywarki powinny byæ zawsze zamkniête, chyba ¿e wk³adane
lub wyjmowane s¹ naczynia. Pozwoli to unikn¹æ ryzyka potkniêcia siê o
drzwi i doznania obra¿eñ cia³a.
• Nie wolno stawaæ lub siadaæ na otwartych drzwiach zmywarki.
• Jeœli zmywarka stoi w pomieszczeniu, w którym temperatura mo¿e
spaœæ poni¿ej 0°C, to po ka¿dym u¿yciu zmywarki nale¿y od³¹czaæ w¹¿
od zaworu.
6
Widok z przodu
Widok z przodu
Górne ramiê
natryskowe
Ramiona natryskowe
Regulator
twardoœci wody
Pojemnik na sól
regeneracyjn¹
Pojemnik na
œrodek do zmywania
Pojemnik na p³yn
nab³yszczaj¹cy
Tabliczka znamionowa
Filtry
Panel steruj¹cy
7
Panel steruj¹cy
Przycisk W£./WY£.
Przyciskiem W£./WY£. zmywarka jest w³¹czana/wy³¹czana.
Przyciski programów
1
2
Wyœwietlacz
wielofunkcyjny
3
Przyciski funkcji
Ustawienie “opóŸnionego startu”
WskaŸniki
kontrolne
Przyciski programów s³u¿¹ do wyboru odpowiedniego programu
zmywania.
8
Panel steruj¹cy
Przyciski funkcji: Po ustawieniu programu mo¿na za pomoc¹ tych
przycisków w³¹czyæ nastêpuj¹ce funkcje:
Przycisk funkcji 1
Ustawienie zmiêkczacza wody
Przycisk funkcji 2
W³¹czenie/wy³¹czenie poboru p³ynu
nab³yszczaj¹cego, przy w³¹czonej funkcji “3 w
1”.
Przycisk funkcji 3
-nieaktywny-
Przyciski Multitab
W³¹czyæ/wy³¹czyæ funkcjê 3 w 1
Wyœwietlacz wielofunkcyjny wskazuje:
– ustawienie zmiêkczacza na okreœlony stopieñ twardoœci wody.
– pobieranie p³ynu nab³yszczaj¹cego – W³¹czone/Wy³¹czone.
– ustawienie czasu startu programu zmywania.
– orientacyjny czas trwania programu zmywania.
– kod usterki urz¹dzenia.
WskaŸniki kontrolne maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
1)
Uzupe³niæ poziom soli regeneracyjnej
1)
Uzupe³niæ poziom p³ynu nab³yszczaj¹cego
Multitab
Funkcja “3 w 1” jest w³¹czona
1)WskaŸniki nie bêd¹ podœwietlone w czasie trwania programu zmywania.
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
9
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
3
Jeœli chc¹ Pañstwo u¿ywaæ tabletek “3 w 1”:
– Nale¿y najpierw przeczytaæ rozdzia³: “Tabletki 3 w 1 do zmywania w
zmywarkach”
– Nie dodawaæ soli regeneracyjnej ani p³ynu nab³yszczaj¹cego.
Je¿eli nie stosuj¹ Pañstwo tabletek do zmywania “3 w 1”, przed
pierwszym w³¹czeniem zmywarki nale¿y:
1. Ustawiæ zmiêkczacz wody.
2. Nasypaæ specjaln¹ sól regeneracyjn¹ przeznaczon¹ do zmywarek.
3. Wlaæ p³yn nab³yszczaj¹cy.
Ustawienie zmiêkczacza wody
3
Zmiêkczacz wody nale¿y ustawiaæ mechanicznie i elektronicznie.
Do zmywania naczyñ nale¿y u¿ywaæ miêkkiej wody (tzn. o niskiej
zawartoœci wapnia), aby unikn¹æ osadzania siê kamienia na naczyniach i
w zmywarce. Zmiêkczacz wody musi byæ ustawiony wed³ug tabeli na
tak¹ twardoœæ wody, jaka wystêpuje w miejscu Pañstwa zamieszkania.
Informacji o stopniu twardosci miejscowej wody udziela stosowne
przedsiêbiorstwo wodoci¹gów.
Zmywarka musi byæ wy³¹czona.
Ustawienie mechaniczne:
1. Otworzyæ drzwi zmywarki.
2. Wyj¹æ dolny kosz na naczynia ze
zmywarki.
3. Ustawiæ regulator twardoœci wody
znajduj¹cy siê z lewej strony komory
zmywarki w pozycji 1 lub 2 (patrz
tabela).
10
3
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Ustawienie elektroniczne:
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
2.
3.
4.
5.
Podœwietlenie tylko jednego przycisku oznacza, ¿e dany program zosta³
aktywowany. Wtedy nale¿y anulowaæ program zmywania:
Równoczeœnie nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 2 sekundy przyciski funkcji
2 i 3.
Zostan¹ podœwietlone wskaŸniki wszystkich dostêpnych w tym
momencie przycisków.
Jednoczeœnie wcisn¹æ i przytrzymaæ przyciski funkcji 2 i 3,
Pulsuj¹ wskaŸniki przycisków funkcji 1 do 3.
Wcisn¹æ przycisk funkcji 1 .
WskaŸnik przycisku funkcji 1 bêdzie pulsowa³.
Na wyœwietlaczu pojawi siê ustawiony poziom zmiêkczania wody.
Aby zmieniæ poziom zmiêkczania wody, nale¿y wcisn¹æ przycisk funkcji
1 . Ka¿de kolejne wciœniêcie przycisku zmienia poziom zmiêkczania
wody o jeden stopieñ
(wyj¹tek: po stopniu 10 nastêpuje poziom 1).
Wcisn¹æ przycisk W£./WY£., jeœli poziom zmiêkczania wody jest
w³aœciwie ustawiony.
Teraz stopieñ zmiêkczania wody zosta³ zapisany do pamiêci.
Jeœli twardoœæ wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1,
wówczas wskaŸnik soli bêdzie wy³¹czony.
TwardoϾ wody
w °d1)
51
43
37
29
23
-
w mmol/l2)
Ustawienie zmiêkczacza
Zakres
mechaniczne
elektroniczne
103)
9
8
7
6
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
5*
4
11 - 14
1,9 - 2,5
II
3
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
Poni¿ej 4
Poni¿ej 0,7
I
2*
1
2
1
Sól nie jest
konieczna
1)(°d) skala niemiecka, jednostka twardoœci wody
2)(mmol/l) milimol na litr, miêdzynarodowa jednostka twardoœci wody
3)przy tym ustawieniu czas trwania programu mo¿e siê nieco wyd³u¿yæ
*) ustawienie fabryczne
Wskazanie
na wyœwietlaczu
10L .
9L
8L
7L
6L
5L
4L
3L
2L
1L
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
11
Dosypywanie soli
1.
2.
3.
4.
3
3
U¿ywaæ wy³¹cznie soli regeneracyjnej przeznaczonej do stosowania w
zmywarkach.
Je¿eli nie u¿ywaj¹ Pañstwo tabletek “3 w 1”, sól regeneracyjn¹ nale¿y
dodaæ:
– przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki.
– po podœwietleniu wskaŸnika soli na panelu steruj¹cym.
Otworzyæ drzwi zmywarki i wysun¹æ
dolny kosz.
Odkrêciæ pokrywkê pojemnika soli
obracaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
Przed pierwszym w³¹czeniem
zmywarki:
nale¿y nape³niæ pojemnik wod¹.
Lejek znajduj¹cy siê na wyposa¿eniu
zmywarki nasadziæ na otwór
pojemnika.
Wsypaæ do pojemnika ok. 1,0-1,5 kg
soli do zmywarek (w zale¿noœci od
ziarnistoœci). Nie nale¿y przepe³niaæ pojemnika.
W czasie dosypywania soli z pojemnika wydostaje siê woda. Jest to
zjawisko normalne.
5. Usun¹æ resztki soli pozosta³e na gwincie i uszczelce.
6. Za³o¿yæ z powrotem pokrywkê i mocno j¹ dokrêciæ (w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara).
7. Po uzupe³nieniu poziomu soli nale¿y w³¹czyæ program zmywania.
W ten sposób resztki soli zostan¹ wyp³ukane z dna zmywarki.
Czas rozpuszczania soli zale¿y od jej struktury. Mo¿e siê zatem zdarzyæ,
¿e wskaŸnik soli na panelu steruj¹cym bêdzie podœwietlony przez jakiœ
czas.
12
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
P³yn nab³yszczaj¹cy
Ze wzglêdu na to, ¿e p³yn nab³yszczaj¹cy u³atwia odp³yw wody u¿ywanej
do zmywania, uzyskuje siê po³ysk na naczyniach i szkle.
Jeœli nie u¿ywaj¹ Pañstwo tabletek “3 w 1”, nale¿y wlaæ p³yn do
nab³yszczania:
– przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki.
– po podœwietleniu wskaŸnika p³ynu nab³yszczaj¹cego na panelu
steruj¹cym.
U¿ywaæ wy³¹cznie specjalnego p³ynu
nab³yszczaj¹cego do zmywarek, nie
u¿ywaæ innych p³ynnych detergentów.
1. Otworzyæ drzwi zmywarki.
Pojemnik na p³yn nab³yszczaj¹cy
znajduje siê na wewnêtrznej stronie
drzwi.
2. Palcem nacisn¹æ rygiel pojemnika na
p³yn nab³yszczaj¹cy.
3. Otworzyæ klapkê pojemnika.
4. Nape³niæ pojemnik p³ynem
nab³yszczaj¹cym dok³adnie do linii
“max”;
odpowiada to iloœci ok. 140 ml
5. Zamkn¹æ klapkê pojemnika,
dociskaj¹c j¹ do momentu us³yszenia
zatrzaœniêcia.
6. Je¿eli podczas nalewania p³yn rozla³
siê poza pojemnikiem, nale¿y zetrzeæ
go œcierk¹. W przeciwnym razie
podczas zmywania wytworzy siê za
du¿o piany.
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
Ustawienie dozowania p³ynu nab³yszczaj¹cego
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zmieniaæ dozowanie tylko wtedy, gdy na szklankach i naczyniach
widoczne s¹ smugi, mleczne plamy (zmniejszyæ dozowanie) lub
zaschniête krople wody (zwiêkszyæ dozowanie); patrz rozdzia³
Niezadowalaj¹ce efekty mycia. Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego
mo¿na ustawiaæ w zakresie od 1 do 6. Ustawienie fabrycznie jest na
poziomie 4.
Otworzyæ drzwiczki zmywarki.
Wcisn¹æ rygiel odblokowuj¹cy
pojemnik na p³yn nab³yszczaj¹cy.
Otworzyæ klapkê pojemnika.
Ustawiæ dozowanie p³ynu
nab³yszczaj¹cego.
Zamkn¹æ klapkê pojemnika,
dociskaj¹c j¹ do momentu us³yszenia
zatrzaœniêcia.
Jeœli p³yn nab³yszczaj¹cy wycieknie,
zetrzeæ go szmatk¹.
13
14
Przed pierwszym w³¹czeniem zmywarki
W³¹czyæ dop³yw p³ynu nab³yszczaj¹cego przy
wybranej funkcji “3 w 1”
3
3
Je¿eli funkcja “3 w 1” nie zostanie wybrana, wówczas dop³yw p³ynu
nab³yszczaj¹cego jest zawsze w³¹czony.
Je¿eli funkcja “3 w 1” zostanie wybrana ze wzglêdu na stosowanie
œrodków czyszcz¹cych typu “3 w 1”, wówczas dop³yw p³ynu
nab³yszczaj¹cego jest wy³¹czony. W przypadku, gdy naczynia nie s¹
wystarczaj¹co suche, nale¿y w³¹czyæ dop³yw p³ynu nab³yszczaj¹cego
(patrz równie¿ rozdzia³ Stosowanie œrodków czyszcz¹cych typu “3 w 1”).
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
Podœwietlenie tylko jednego przycisku oznacza, ¿e dany program zosta³
aktywowany. Wtedy nale¿y anulowaæ program zmywania:
Równoczeœnie nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 2 sekundy przyciski funkcji
2 i 3.
Zostan¹ podœwietlone wskaŸniki wszystkich dostêpnych w tym
momencie przycisków.
2. Jednoczeœnie wcisn¹æ i przytrzymaæ przyciski funkcji 2 i 3,
Pulsuj¹ wskaŸniki przycisków funkcji 1 do 3.
3. Ponownie wcisn¹æ przycisk funkcji 2 .
Wska¿nik przycisku funkcji 2 bêdzie pulsowa³.
Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie.
0d
Wy³¹czony pobór p³ynu nab³yszczaj¹cego, przy w³¹czonej
funkcji “3 w 1” (ustawienie fabryczne)
1d
W³¹czony pobór p³ynu nab³yszczaj¹cego, przy w³¹czonej
funkcji “3 w 1”
4. Aby zmieniæ status poboru p³ynu, nale¿y ponownie wcisn¹æ przycisk 2 .
5. Na wyœwietlaczu pojawi siê nowe ustawienie. Nale¿y wcisn¹æ przycisk
W£./WY£. Ustawienie zosta³o wprowadzone do pamiêci.
Codzienna eksploatacja zmywarki
15
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie sztuæców i naczyñ
1
W zmywarce nie wolno zmywaæ g¹bek, œciereczek kuchennych ani
innych przedmiotów, które ch³on¹ wodê. Naczynia z tworzyw sztucznych i
naczynia pokryte warstw¹ teflonu zatrzymuj¹ wodê.
Z tego wzglêdu naczynia tego typu schn¹ gorzej ni¿ porcelana i stal
szlachetna.
Nastêpuj¹ce naczynia/sztuæce
nie nadaj¹ siê do zmywania w
zmywarce:
nadaj¹ siê do mycia w zmywarce z pewnymi
ograniczeniami:
• sztuæce z uchwytami
drewnianymi, rogowymi,
porcelanowymi lub z masy
per³owej
• naczynia z elementami z tworzyw
sztucznych nieodpornych na
wysok¹ temperaturê
• stare sztuæce z czêœci
sk³adowych
nieodpornych na temperaturê
• klejone naczynia lub sztuæce
• przedmioty z cyny lub miedzi
• wyroby kryszta³owe
• wyroby ze stali nieodpornej na
rdzê
• drewniane deseczki/tacki
œniadaniowe
• przedmioty przemys³u
artystycznego
• naczynia fajansowe, o ile producent poda³
informacjê, ¿e nadaj¹ siê do zmywania w
zmywarce
• ornamenty ze szkliwa mog¹ wyblakn¹æ na
skutek czêstego zmywania w zmywarce
• czêœci srebrne i aluminiowe maj¹ tendencje do
przebarwieñ. Resztki potraw jak np.: bia³ko,
¿ó³tko, musztarda s¹ czêsto przyczyn¹
przebarwieñ lub plam na srebrze. Dlatego
nale¿y zawsze usuwaæ resztki potraw z naczyñ
srebrnych, jeœli nie bêd¹ zmywane
bezpoœrednio po zakoñczeniu posi³ku
• szk³o mo¿e po wielokrotnym zmywaniu w
zmywarce pokryæ siê nalotem
• Przed umieszczeniem naczyñ w zmywarce nale¿y:
– usun¹æ wiêksze resztki potraw.
– namoczyæ garnki z przypalonymi resztkami potraw.
• Podczas uk³adania naczyñ i sztuæców nale¿y dopilnowaæ, by:
– naczynia i sztuæce nie blokowa³y obrotów ramion natryskowych.
– miski, fili¿anki, szklanki, garnki itd. by³y u³o¿one dnem do góry, aby
nie zbiera³a siê w nich woda.
– naczynia i czêœci sztuæców nie by³y powk³adane jedne w drugie lub
wzajemnie siê przykrywa³y.
– szklanki siê nie styka³y (w celu unikniêcia st³uczeñ).
– ma³e przedmioty (np.: pokrywki) zosta³y umieszczone w koszyku na
sztuæce, a nie w koszach na naczynia, z których mog¹ siê wydostaæ.
16
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie sztuæców
1
Ostrze¿enie: Ostre no¿e i sztuæce o ostrych krawêdziach nale¿y, ze
wzglêdów bezpieczeñstwa, uk³adaæ na tacy na sztuæce lub w górnym
koszu.
No¿e, ma³e ³y¿ki i widelce nale¿y u³o¿yæ
na tacy na sztuæce znajduj¹cej siê w
górnym koszu.
Widelce i ³y¿ki, których nie da siê u³o¿yæ
na tacy, nale¿y wstawiæ do koszyka na
sztuæce.
Aby umo¿liwiæ dotarcie strumienia wody do wszystkich sztuæców
znajduj¹cych siê w koszyku nale¿y:
1.Na³o¿yæ kratkê na koszyk.
2.£y¿ki i widelce umieœciæ w kratce
koszyka uchwytem do do³u.
W przypadku wiêkszych sztuæców, jak np.: trzepaczka do piany, mo¿na
na³o¿yæ na koszyk tylko jedn¹ po³owê kratki na sztuæce.
Codzienna eksploatacja zmywarki
17
Za³adowywanie / roz³adowywanie kosza dolnego i
górnego
W celu za³adowania lub roz³adowania
kosza dolnego i górnego nale¿y
wysun¹æ lub wsun¹æ kosz trzymaj¹c za
uchwyt znajduj¹cy siê z przodu w
œrodkowej czêœci kosza.
Garnki, patelnie, du¿e talerze
Wiêksze i silnie zabrudzone naczynia
nale¿y umieœciæ w dolnym koszu.
(talerze do 29 cm œrednicy).
Aby u³atwiæ u³o¿enie wiêkszych naczyñ
wszystkie tylne wk³ady na talerze w
dolnym koszu s¹ sk³adane.
18
Codzienna eksploatacja zmywarki
U³o¿enie fili¿anek, szklanek i serwisówkawowych
Mniejsze, bardziej wra¿liwe na
st³uczenie naczynia i d³ugie, ostre
czêœci sztuæców nale¿y umieszczaæ w
górnym koszu
• Naczynia nale¿y umieœciæ nad i pod
opuszczan¹ pó³k¹ drucian¹ tak, aby
strumieñ wody dotar³ do wszystkich
naczyñ.
• W przypadku wysokich czêœci naczyñ
mo¿na podnieœæ pó³kê drucian¹ na
fili¿anki.
• Lampki do wina lub koniaku oprzeæ w
otworach na pó³ce drucianej lub
zawiesiæ na niej.
• W celu umieszczenia w zmywarce
naczyñ szklanych na d³ugich nó¿kach
nale¿y unieœæ pó³kê na fili¿anki w
prawo, poza tym zostawiaæ
opuszczon¹ w lewo.
Codzienna eksploatacja zmywarki
• Rz¹d wk³adów z lewej strony w
górnym koszu równie¿ jest sk³adany
dwuczêœciowo.
Rz¹d wk³adów nie jest z³o¿ony:
wstawiæ szklanki, kubki itd. do
górnego kosza.
Rz¹d wk³adów jest z³o¿ony: jest
wiêcej miejsca na miski.
19
20
Codzienna eksploatacja zmywarki
Zmiana ustawienia wysokoœci górnego kosza
Maksymalna wysokoœæ naczyñ w
3
górnym koszu
dolnym koszu
Przy podniesionym górnym koszu
22 cm
30 cm
Przy opuszczonym górnym koszu
24 cm
29 cm
Wysokoœæ mo¿na przestawiaæ tak¿e wtedy, gdy kosze s¹ za³adowane.
Podnoszenie / opuszczanie kosza
górnego
1. Wyj¹æ kosz górny.
2. Podnieœæ kosz górny za uchwyt do
oporu i pionowo opuœciæ.
Kosz górny zostanie zablokowany w
pozycji dolnej lub górnej.
Codzienna eksploatacja zmywarki
Dozowanie œrodka do zmywania
1
3
Detergenty rozpuszczaj¹ zabrudzenia
naczyñ i sztuæców.
Wsypaæ detergent przed
uruchomieniem programu zmywania.
Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie detergenty
przeznaczone do domowych zmywarek
do naczyñ.
Pojemnik na detergent znajduje siê na
wewnêtrznej stronie drzwi zmywarki.
1. Jeœli pokrywka pojemnika na œrodki do
zmywania jest zamkniêta:
wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy.
Pokrywka odskoczy.
2. Nape³niæ pojemnik detergentem.
Oznaczenia w pojemniku s³u¿¹ jako
pomoc w dozowaniu:
“20/30“ odpowiada ok. 20/30 ml
detergentu.
Przestrzegaæ zaleceñ producenta
dotycz¹cych dozowania i
przechowywania œrodków.
3. Zamkn¹æ i docisn¹æ pokrywkê
pojemnika.
W przypadku zmywania mocno
zabrudzonych naczyñ nale¿y u¿yæ
dodatkowego detergentu, wsypuj¹c go
do przegrody (1). Bêdzie on wykorzystany podczas wstêpnego
zmywania.
21
22
Codzienna eksploatacja zmywarki
Kompaktowe œrodki do zmywania
2
Obecnie stosuje siê do zmywania w zmywarkach prawie wy³¹cznie
niskoalkaliczne œrodki z naturalnymi enzymami w formie tabletek lub
proszków.
Programy zmywania przy 50 °C w po³¹czeniu z kompaktowymi œrodkami
do zmywania nie obci¹¿aj¹ œrodowiska naturalnego i s¹ ³agodne dla
naczyñ, gdy¿ wykorzystuj¹ w³aœciwoœci enzymów do rozpuszczania
brudu. Dziêki w³aœciwoœciom kompaktowych œrodków do zmywania w
programach z temperatur¹ 50 °C osi¹ga siê takie same rezultaty
zmywania, jakie normalnie uzyskuje siê tylko w programach z
temperatur¹ 65 °C.
Tabletki do zmywania w zmywarkach
3
Tabletki do zmywania wytwarzane przez ró¿nych producentów nie
rozpuszczaj¹ siê z jednakow¹ prêdkoœci¹. Z tego wzglêdu niektóre
tabletki nie s¹ odpowiednio wykorzystywane w przypadku krótkich
programów. Jeœli stosuj¹ Pañstwo tabletki, zaleca siê stosowanie
programów zasadniczych ze zmywaniem wstêpnym.
Codzienna eksploatacja zmywarki
23
Tabletki “3 w 1” do zmywania w zmywarkach
3
Produkty tego typu zawieraj¹ detergent, œrodek nab³yszczaj¹cy i sól
regeneracyjn¹.
W³¹czenie funkcji “3 w 1”
– uniemo¿liwia pobór soli regeneracyjnej i p³ynu nab³yszczaj¹cego z
pojemników na te œrodki.
– niedobór soli i p³ynu nab³yszczaj¹cego nie zostanie wiêcej
podœwietlony.
– wyd³u¿a czas trwania programu zmywania o oko³o 30 minut.
W przypadku œrodków myj¹cych typu "3 w 1“ nale¿y sprawdziæ, czy
mog¹ byæ stosowane przy twardoœci wody wystêpuj¹cej w miejscu
u¿ytkowania urz¹dzenia (przestrzegaæ zaleceñ producenta!).
Je¿eli twardoœæ wody jest wy¿sza, ni¿ zaleca producent, a detergent “3 w
1” mimo to ma zostaæ u¿yty, nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:
• Przy wybranej funkcji “3 w 1“ ustawiæ twardoœæ wody na o jeden
stopieñ ni¿sz¹, ni¿ przy zmywaniu bez detergentu “3 w 1".
• Nape³niæ zasobnik sol¹ regeneracyjn¹ (je¿eli jest pusty).
Zmywarka zapamiêta dwa ró¿ne ustawienia stopnia twardoœci wody dla
zmywania przy zastosowaniu funkcji “3 w 1” oraz bez tej funkcji.
24
Codzienna eksploatacja zmywarki
W³¹czyæ/wy³¹czyæ funkcjê 3 w 1
Wcisn¹æ równoczeœnie dwa przyciski nad napisem Multitab, dopóki
kontrola odpowiadaj¹ca symbolowi “Multitab” siê nie zapali. Oznacza
to, ¿e funkcja jest aktywna.
Aby wy³¹czyæ tê funkcjê, nale¿y ponownie wciskaæ te same przyciski,
dopóki kontrolka odpowiadaj¹ca symbolowi “Multitab” nie zgaœnie.
3
Ze wzglêdu na to, ¿e w³¹czenie funkcji “3 w 1” powoduje automatyczne
od³¹czenie poboru p³ynu nab³yszczaj¹cego, mo¿e siê zdarzyæ, i¿
naczynia nie zostan¹ wystarczaj¹co osuszone (przyczynê stanowi¹
ró¿nice w jakoœci poszczególnych tabletek do zmywania “3 w 1”).
W takim wypadku nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci (patrz rozdzia³
“Dodawanie p³ynu nab³yszczaj¹cego”):
• Dodaæ p³yn nab³yszczaj¹cy do zasobnika (je¿eli jest pusty).
• Ustawiæ mechanicznie dozowanie p³ynu nab³yszczaj¹cego na “2”.
• W³¹czyæ pobór p³ynu nab³yszczaj¹cego.
W przypadku niestosowania produktów “3 w 1”
Jeœli zaprzestan¹ Pañstwo stosowania produktu do zmywania
“3 w 1”, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
• Wy³¹czyæ funkcjê “3 w 1”.
• Nalaæ p³ynu nab³yszczaj¹cego oraz nasypaæ soli regeneracyjnej do
w³aœciwych pojemników.
• Ustawiæ stopieñ twardoœci wody na najwy¿sz¹ mo¿liw¹ wartoœæ i
wykonaæ trzy zwyk³e cykle zmywania bez naczyñ.
• Nastêpnie ustawiæ twardoœæ wody wed³ug miejscowej wartoœci
twardoœci wody.
W przypadku stosowania produktów “4 w 1”
U¿ywaj¹c detergentów "4 w 1", które stanowi¹ rozszerzenie formu³y "3 w
1" o œrodek zapobiegaj¹cy korozji szk³a, nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ
dotycz¹cych stosowania detergentów "3 w 1".
Codzienna eksploatacja zmywarki
25
Wybór programu zmywania (tabela programów)
Parametryeksploa
tacyjne1)
•
•
•
•
•
•
•
130 - 160
0,95 - 1,05
13 - 15
•
-
-
-
-
12
< 0,1
4
Normalnie
zabrudzone
Wszystkie
rodzaje naczyñ
Naczynia, które
bêd¹ zmywane w
póŸniejszym czasie
po uzupe³nieniu
wsadu zmywarki
6)
11 - 22
ECO 50°5)
Naczynia
sto³owe i
kuchenne
(wra¿liwe na
temperaturê)
9
•
22 - 24
Silnie zabrudzone,
z przyschniêtymi
resztkami,
(szczególnie bia³ko i
skrobia)
1,1 - 1,6
INTENSIV
CARE 70°4)
Naczynia
sto³owe i
kuchenne
0,8
•
1,80 - 2,00
-
90 - 125
Bezpoœrednio po
u¿yciu, lekko lub
normalnie
zabrudzone
30
Naczynia (z
wyj¹tkiem
garnków)
30 MIN
(60°)3)
120 - 130
•
Zu¿ycie wody (w litrach)
•
•
Rodzaj
zabrudzenia
Zu¿ycie energii (w kWh)
Suszenie
-
Normalnie
zabrudzone,
z przyschniêtymi
resztkami
AUTOMATIC
(45°- 70°)2)
Rodzaj
naczyñ
Czas trwania programu
(w min.)
P³ukanie z nab³yszczaniem
•
Naczynia
sto³owe i
kuchenne
Programzmywania
P³ukanie
1 do 2x
-
Zmywanie zasadnicze
•
Zmywanie wstêpne
•
2x
Opis cyklu
26
Codzienna eksploatacja zmywarki
1)Parametry dotycz¹ce zu¿ycia zosta³y uzyskane w warunkach znormalizowanych. W zwi¹zku z
tym w warunkach praktycznego stosowania mog¹ siê nieco zmieniaæ w zale¿noœci od stopnia
wype³nienia koszy na naczynia.
2)W tym programie nastêpuje rozpoznanie stopnia zabrudzenia naczyñ na podstawie zmêtnienia
wody. Czas trwania programu, zu¿ycie wody i energii mo¿e ulegaæ zmianie – w zale¿noœci od
wielkoœci wsadu i stopnia jego zabrudzenia. Temperatura bêdzie automatycznie dopasowana w
zakresie 45°C do 70°C.
3)W tym programie nale¿y za³adowaæ tylko po³owê pojemnoœci zmywarki.
4)Podczas p³ukania z nab³yszczaniem na 10 minut nastêpuje wzrost temperatury do 68°C w celu
higienicznego oczyszczenia (dezynfekcji) np.: butelek dzieciêcych, deseczek do krajania
wykonanych z tworzyw sztucznych lub s³oików.
5)Program testowy dla instytutów badawczych
6)W tym programie nie u¿ywa siê detergentu do zmywania.
Codzienna eksploatacja zmywarki
Wybór programu
Je¿eli Pañstwa naczynia tak wygl¹daj¹, nale¿y wybraæ
program intensywny.
program normalny lub oszczêdzaj¹cy
energiê.
Program krótki (program ok. 30min).
27
28
Codzienna eksploatacja zmywarki
W³¹czenie programu zmywania
3
1. Nale¿y sprawdziæ, czy ramiona natryskowe mog¹ siê swobodnie
obracaæ.
2. Otworzyæ zawór dop³ywu wody.
3. Zamkn¹æ drzwiczki.
4. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£.
5. Wcisn¹æ przycisk odpowiedniego programu (patrz: Tabela programów).
Zapala siê wskaŸnik programu. Na wyœwietlaczu pojawia siê czas trwania
programu.
Program rozpocznie siê po kilku sekundach.
Czas trwania programu pokazywany na wyœwietlaczu mo¿e siê zmieniaæ
w zale¿noœci od wielkoœci wsadu, stopnia zabrudzenia naczyñ, itp.
Przerwanie lub skasowanie programu zmywania
1
3
Trwaj¹cy program zmywania mo¿na przerwaæ tylko wtedy, gdy jest to
rzeczywiœcie konieczne.
Przerwanie trwaj¹cego programu zmywania poprzez otwarcie
drzwi zmywarki
Z wnêtrza zmywarki mo¿e wydobyæ siê gor¹ca para. Ryzyko poparzenia!
1. Ostro¿nie otworzyæ drzwiczki. Program zatrzyma siê.
2. Zamkn¹æ drzwiczki. Program rozpocznie siê od miejsca, w którym zosta³
przerwany.
Kasowanie programu zmywania
1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ wciœniête przyciski funkcji 2 i 3.
Zostan¹ podœwietlone wskaŸniki wszystkich dostêpnych w tym
momencie przycisków.
2. Zwolniæ przyciski funkcji. Program zmywania zostanie przerwany.
3. Jeœli chc¹ Pañstwo w³¹czyæ inny program zmywania, nale¿y sprawdziæ,
czy w pojemniku na detergent znajduje siê œrodek do zmywania.
Wy³¹czenie zmywarki powoduje jedynie przerwanie pracy wybranego
programu zmywania, a nie jego anulowanie. Po ponownym w³¹czeniu
program zmywania bêdzie kontynuowaæ pracê.
Codzienna eksploatacja zmywarki
29
Ustawienie “opóŸnionego startu”
3
Mo¿na opóŸniæ rozpoczêcie siê programu zmywania w zakresie od 1 do
19 godzin.
1. Wciskaæ przycisk “start opóŸniony”, a¿ na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym
pojawi siê ¿¹dany czas rozpoczêcia programu, np.: 12h, jeœli program
zmywania ma rozpocz¹æ pracê za 12 godzin. Œwieci siê wskaŸnik
“opóŸnionego startu”.
2. Wcisn¹æ przycisk programu zmywania.
3. Na wyœwietlaczu rozpocznie siê odliczanie ustawionego czasu
opóŸnienia (np.: 12h, 11h, 10h, ... 1h itd.).
Zmiana “opóŸnionego startu”
Jeœli program jeszcze siê nie rozpocz¹³, mo¿na zmieniæ czas opóŸnienia
wciskaj¹c przycisk “start opóŸniony”.
Kasowanie “opóŸnionego startu”:
Kilkakrotnie wcisn¹æ przycisk “start opóŸniony”, a¿ na wyœwietlaczu
wielofunkcyjnym pojawi siê czas trwania wybranego programu. Wybrany
program zmywania rozpocznie siê natychmiast.
Zmiana programu po ustawieniu “opóŸnionego startu”
Dopóki program siê nie rozpocznie, mo¿na go zmieniæ. Najpierw nale¿y
skasowaæ program, a nastêpnie ustawiæ opóŸnienie startu. Wybraæ nowy
program zmywania.
Wy³¹czenie zmywarki
1
Zmywarkê nale¿y wy³¹czyæ po zakoñczeniu programu, gdy na
wyœwietlaczu pojawi siê czas trwania programu “0”.
1. Wcisn¹æ przycisk W£./WY£. Wyœwietlacz gaœnie.
2. Zakrêciæ zawór wodny!
Ostro¿nie otworzyæ drzwi zmywarki, gdy¿ z jej wnêtrza mo¿e wydostaæ
siê gor¹ca para.
• Gor¹ce naczynia mog¹ bardzo ³atwo ulec uszkodzeniu. W zwi¹zku z
tym przed wyjêciem ze zmywarki nale¿y pozostawiæ je na ok.15 minut
do ostygniêcia. Dziêki temu lepszy jest tak¿e efekt suszenia.
• Naczynia bêd¹ sch³y szybciej, je¿eli po zakoñczeniu programu
zmywania drzwi zmywarki zostan¹ na krótko otwarte, a nastêpnie
przymkniête i lekko uchylone.
3
Wyjmowanie naczyñ ze zmywarki
Jest naturalne, ¿e wewnêtrzne drzwi i obudowa zbiornika s¹ wilgotne.
• Najpierw nale¿y opró¿niæ dolny kosz, a póŸniej górny. Dziêki temu
krople wody z naczyñ z górnego kosza nie bêd¹ kapaæ na naczynia w
dolnym koszu.
30
Konserwacja i czyszczenie
Konserwacja i czyszczenie
1 Nie wolno stosowaæ ¿adnych œrodków do pielêgnacji mebli lub œrodków
¿r¹cych.
• Elementy zmywarki do naczyñ czyœciæ miêkk¹ œciereczk¹ i ciep³¹,
czyst¹ wod¹.
• Okresowo kontrolowaæ stan czystoœci wewnêtrznych pojemników,
uszczelki drzwiczek i filtru dop³ywu wody (jeœli jest), w razie potrzeby
wyczyœciæ.
Czyszczenie filtrów
3
Filtry nale¿y regularnie kontrolowaæ i
czyœciæ. Zanieczyszczone filtry wp³ywaj¹
ujemnie na pracê zmywarki i efekty
zmywania.
1. Otworzyæ drzwi zmywarki, wyj¹æ dolny
kosz.
2. Przekrêciæ filtr r¹czk¹ w lewo o 1/4
obrotu (A) i wyj¹æ (B).
3. Z³apaæ filtr drobny (1) za uszko uchwytu
i wyci¹gn¹æ z mikrofiltra (2).
4. Dok³adnie umyæ wszystkie filtry pod
bie¿¹c¹ wod¹.
Konserwacja i czyszczenie
1
5. P³aski filtr (3) zdj¹æ z dolnej czêœci
komory zmywarki i dok³adnie wyczyœciæ
z obu stron.
6. Nastêpnie za³o¿yæ p³aski filtr na swoje
miejsce.
7. Wsun¹æ filtr drobny w mikrofiltr i spi¹æ je.
8. System filtrów w³o¿yæ z powrotem na
miejsce i zablokowaæ przekrêcaj¹c
r¹czkê w prawo do momentu stukniêcia.
Nale¿y dopilnowaæ, aby p³aski filtr nie
wystawa³ ponad powierzchniê dna
zmywarki.
W ¿adnym wypadku nie wolno uruchamiaæ zmywarki bez filtrów.
31
32
Co zrobiæ, gdy …
Co zrobiæ, gdy …
Samodzielne usuwanie niewielkich usterek
Zanim zwrócicie siê Pañstwo o pomoc do serwisu proszê sprawdziæ, czy
nie mo¿ecie
– sami usun¹æ usterki przy pomocy poni¿szej tabeli b³êdów
lub
– czy usterka nie zosta³a spowodowana wadliwymi pod³¹czeniami
elektrycznymi i/lub wadliwym pod³¹czeniem wody.
W takich przypadkach technik wystawi Pañstwu rachunek za pomoc
serwisow¹ nawet w okresie objêtym gwarancj¹.
Nale¿y sprawdziæ wed³ug poni¿szych wskazówek, czy dan¹ usterkê
mo¿na usun¹æ samodzielnie:
– kodÅ 10 (problem z dop³ywem wody),
– kodÅ 20 (problem z odp³ywem wody).
Po usuniêciu usterki nale¿y wcisn¹æ przycisk uruchomionego programu
zmywania. Bêdzie on kontynuowany.
W przypadku pojawienia siê innych kodów usterek nale¿y:
– skasowaæ program zmywania.
– wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ zmywarkê.
– na nowo ustawiæ program zmywania.
Je¿eli kod usterki pojawi siê ponownie, nale¿y skontaktowaæ siê z
serwisem podaj¹c wyœwietlony kod usterki.
Co zrobiæ, gdy …
Usterka
Prawdopodobna
przyczyna
33
Rozwi¹zanie
Zawór wodny jest niedro¿ny Wyczyœciæ zawór wodny, w
wskutek osadzenia siê
razie potrzeby wezwaæ
kamienia lub uszkodzony.
serwis do naprawy.
Zawór wodny jest
zakrêcony.
Pulsuje wskaŸnik
wybranego programu:
na wyœwietlaczu pokazuje
siê kod Å 10
(do zmywarki nie dop³ywa
woda).
Odkrêciæ zawór wodny.
Filtr (jeœli jest) w wê¿u
Wyczyœciæ filtr.
dop³ywowym jest zapchany.
Filtry w pod³odze komory
zmywarki s¹ zatkane.
Skasowaæ program
zmywania (patrz rozdzia³:
Uruchomienie programu
zmywania),
Wyczyœciæ filtry (patrz
rozdzia³: Czyszczenie
filtrów),
nastêpnie ponownie w³¹czyæ
program zmywania.
W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê
Sprawdziæ u³o¿enie wê¿a.
nie jest prawid³owo u³o¿ony.
Pulsuje wskaŸnik
wybranego programu:
na wyœwietlaczu pojawia
siê kod Å 20
(problem z odp³ywem
wody)
Na wyœwietlaczu pojawia
siê kod Å 30.
Program nie uruchamia
siê.
Syfon jest zatkany.
Wyczyœciæ syfon.
W¹¿ odp³ywowy wody
Sprawdziæ u³o¿enie wê¿a.
nie jest prawid³owo u³o¿ony.
Wodny system
zabezpieczaj¹cy przed
zalaniem zosta³
uruchomiony.
Zakrêciæ zawór wodny,
nastêpnie wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wezwaæ
autoryzowany serwis.
Wtyczka sieciowa nie jest
wsadzona do gniazdka.
Wsadziæ wtyczkê sieciow¹
do gniazdka.
Bezpieczniki instalacji
domowej nie funkcjonuj¹
prawid³owo.
Wymieniæ bezpieczniki.
W przypadku modelu
zmywarki z funkcj¹
opóŸnienia czasu startu:
w³¹czono funkcjê
opóŸnionego czasu startu.
Jeœli naczynia maj¹ byæ
zmywane od razu, nale¿y
anulowaæ funkcjê
opóŸnionego czasu startu.
34
Co zrobiæ, gdy …
Usterka
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwi¹zanie
W komorze zmywarki
widoczne s¹ plamy rdzy.
Komora wewnêtrzna
zmywarki jest wykonana ze
stali nierdzewnej. Œlady
mog¹ pochodziæ ze Ÿróde³
zewnêtrznych (drobinki rdzy Zmywaæ tylko naczynia i
z rur instalacji wodnej, z
sztuæce, które siê do tego
garnków, sztuæców itd.).
nadaj¹.
Nale¿y je usuwaæ
specjalnymi œrodkami do
czyszczenia stali
nierdzewnej.
Œwiszcz¹cy odg³os
podczas zmywania.
Nale¿y odkamieniæ
urz¹dzenie przy pomocy
dostêpnych w handlu
œrodków do czyszczenia
zmywarek do naczyñ.
Je¿eli po przeprowadzeniu
Nie jest to wada urz¹dzenia.
odkamieniania œwiszcz¹cy
odg³os jest nadal s³yszalny,
nale¿y do czyszczenia
sztuæców i naczyñ
zastosowaæ œrodek
czyszcz¹cy innej marki.
Co zrobiæ, gdy …
35
W przypadku niezadowalaj¹cego efektu zmywania
Naczynia nie s¹ czyste.
• Wybrano niew³aœciwy program zmywania.
• Naczynia by³y tak u³o¿one, ¿e woda nie omywa³a wszystkich
fragmentów naczyñ. Kosze na naczynia nie mog¹ byæ przepe³nione.
• Filtry w spodzie zmywarki nie s¹ czyste lub zosta³y niew³aœciwie
za³o¿one.
• Nie zastosowano markowego œrodka myj¹cego lub zastosowano zbyt
ma³¹ jego iloœæ.
• W przypadku osadu wapniowego na naczyniach: Zasobnik na sól
regeneracyjn¹ jest pusty lub urz¹dzenie zmiêkczaj¹ce wodê zosta³o
niew³aœciwie ustawione.
• W¹¿ odp³ywowy jest niew³aœciwie u³o¿ony.
• Je¿eli po zakoñczeniu programu zmywania w zasobniku znajduj¹ siê
jeszcze resztki œrodka myj¹cego, oznacza to, ¿e ramiê natryskowe lub
dysze ramienia natryskowego by³y zapchane zanieczyszczeniami z
wody do zmywania.
W celu wyczyszczenia ramion natryskowych, mo¿na je zdj¹æ z
zamocowañ (patrz rozdzia³ “Konserwacja i czyszczenie”).
Naczynia nie wysychaj¹ i nie maj¹ po³ysku.
• Nie zastosowano markowego nab³yszczacza.
• Zasobnik na nab³yszczacz jest pusty.
Na szkle i innych naczyniach widoczne s¹ smugi, prêgi, mleczne
lub po³yskuj¹ce na niebiesko plamy.
• Zmniejszyæ dozowanie nab³yszczacza.
Na szkle i innych naczyniach znajduj¹ siê zaschniête krople wody.
• Zwiêkszyæ dozowanie nab³yszczacza.
• Przyczyn¹ mo¿e byæ detergent. Powiadomiæ serwis obs³ugi klienta
producenta detergentu.
Korozja szk³a
• Powiadomiæ serwis obs³ugi klienta producenta detergentu.
36
Recykling
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw sztucznych s¹ oznakowane, np. >PE<,
>PS<, itd. Usuwaæ materia³y opakowañ zgodnie z ich oznaczeniem w
komunalnych zak³adach utylizacyjnych, do przewidzianych w tym celu
pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
1
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ¿e tego produktu
nie wolno traktowaæ tak, jak innych odpadów domowych. Nale¿y oddaæ
go do w³aœciwego punktu skupu surowców wtórnych zajmuj¹cego siê
z³omowanym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym. W³aœciwa utylizacja i
z³omowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wp³ywu z³omowanych
produktów na œrodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaæ
szczegó³owe dane dotycz¹ce mo¿liwoœci recyklingu niniejszego
urz¹dzenia, nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym urzêdem miasta,
s³u¿bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta³
zakupiony.
Ostrze¿enie! W przypadku wyeksploatowanych urz¹dzeñ nale¿y wyj¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazdka. Odci¹æ przewód sieciowy i usun¹æ wraz z
wtyczk¹.
Zniszczyæ zamek drzwiowy tak, aby drzwiczki nie dawa³y siê zamkn¹æ.
Dziêki temu dzieci nie bêd¹ mog³y siê zamkn¹æ w zmywarce i unikn¹
niebezpieczeñstwa.
Dane techniczne
5
WielkoϾ wsadu:
12 standardowych nakryæ sto³owych wraz z serwisem
kawowym
Dopuszczalne ciœnienie
wody:
0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm2 = 1-10 bar )
Pod³¹czenie
elektryczne:
Patrz tabliczka znamionowa po prawej stronie na
wewnêtrznej krawêdzi drzwiczek zmywarki.
Wymiary:
850 x 598 x 598 (Wys. x Szer. x G³êb. w mm)
ciê¿ar maks.:
45 kg
Wskazówki dla instytutów badawczych
37
Wskazówki dla instytutów badawczych
Test wed³ug normy EN 60704 musi byæ przeprowadzony przy ca³kowicie
wype³nionej zmywarce z programem testowym (patrz: tabela programów) .
Test wed³ug normy EN 50242 musi byæ wykonany przy pe³nym
pojemniku z sol¹ i pe³nym pojemniku z p³ynem nab³yszczaj¹cym z
programem testowym (patrz: tabela programów).
Pe³na pojemnoœæ: 12-osobowa zastawa
sto³owa ³¹cznie z serwisem kawowym
Dozowanie œrodka do zmywania:
5g + 25g (typ B)
Ustawienie dozowania p³ynu
nab³yszczaj¹cego:
4 (typ III)
Przyk³ady u³o¿enia:
Kosz górny *)
*) Ewentualnie usun¹æ znajduj¹ce siê po lewej stronie pó³ki na fili¿anki oraz usun¹æ
koszyk na sztuæce.
Dolny kosz z koszykiem na sztuæce *)
Koszyk na sztuæce
*) Je¿eli z lewej strony zawieszone s¹ pó³ki na fili¿anki oraz uchwyty na szklanki do
piwa nale¿y je wyj¹æ razem z dr¹¿kami.
38
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
Instrukcja instalacji i pod³¹czenia pralki
1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
podczas instalacji
• Zmywarkê do naczyñ nale¿y transportowaæ wy³¹cznie w pozycji
stoj¹cej, w przeciwnym razie mo¿e dojœæ do wycieku s³onej wody.
• Przed uruchomieniem sprawdziæ, czy zmywarka nie uleg³a
uszkodzeniom podczas transportu. W ¿adnym wypadku nie wolno
pod³¹czaæ i uruchamiaæ uszkodzonego urz¹dzenia. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia nale¿y zwróciæ siê do dostawcy.
• Nie wolno uruchamiaæ zmywarki, jeœli jest uszkodzony przewód
zasilaj¹cy, w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê i w¹¿ odp³ywowy, lub jeœli panel
obs³ugi, blat u¿ytkowy albo cokó³ zmywarki posiadaj¹ takie
uszkodzenia, które powoduj¹ dostêp do wewnêtrznych elementów
zmywarki.
• Wtyczkê sieciow¹ zawsze nale¿y wk³adaæ do prawid³owo uziemionego
gniazdka.
• Przed pod³¹czeniem zmywarki nale¿y sprawdziæ, czy dane znajduj¹ce
siê na tabliczce znamionowej zmywarki odpowiadaj¹ parametrom
technicznym sieci elektrycznej, do której zmywarka bêdzie pod³¹czona.
Wymagane zabezpieczenie elektryczne równie¿ nale¿y odczytaæ z
tabliczki znamionowej.
• Nie wolno stosowaæ rozga³êziaczy i przed³u¿aczy. Ryzyko powstania
po¿aru wskutek nadmiernego rozgrzania przewodów!
• Przewody zmywarki mog¹ byæ wymieniane wy³¹cznie przez
autoryzowany serwis lub autoryzowanego specjalistê.
• W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê z zaworem bezpieczeñstwa mo¿e byæ
wymieniany jedynie przez autoryzowany serwis.
Instalacja
39
Instalacja
• Zmywarkê nale¿y ustawiæ na stabilnym i równym pod³o¿u, a nastêpnie
wypoziomowaæ.
• Aby zniwelowaæ nierównoœci pod³o¿a i dopasowaæ wysokoœæ zmywarki
do innych mebli, nale¿y wykrêciæ nó¿ki regulacyjne przy pomocy
œrubokrêtu.
• W¹¿ doprowadzaj¹cy i odprowadzaj¹cy wodê oraz przewód zasilaj¹cy
musz¹ byæ u³o¿one swobodnie w tylnej czêœci
(we wg³êbieniu coko³u) tak, aby nie by³y zagiête lub zagniecione.
Modele wolnostoj¹ce
1
Jeœli zmywarka zostanie ustawiona bezpoœrednio obok kuchenki, to
pomiêdzy kuchenk¹ a zmywark¹ nale¿y umieœciæ termoizolacyjn¹
niepaln¹ p³ytê (laminowan¹ od strony kuchenki foli¹ aluminiow¹)
przymocowan¹ do górnej krawêdzi blatu roboczego (g³êbokoœæ
57,5cm).
W przypadku zabudowywania zmywarki
pod kuchennym blatem roboczym,
oryginalny blat zmywarki mo¿na
usun¹æ w nastêpuj¹cy sposób:
1. Wykrêciæ œruby znajduj¹ce siê pod
blatem w tylnej czêœci zmywarki (1).
2. Przesun¹æ blat zmywarki ok. 1cm w ty³
(2).
3. Unieœæ blat z przodu (3) i zdj¹æ.
1
Jeœli zmywarka bêdzie w przysz³oœci
u¿ywana jako urz¹dzenie wolnostoj¹ce, wówczas nale¿y ponownie
zamontowaæ oryginalny blat.
40
Pod³¹czenie zmywarki
Pod³¹czenie zmywarki
Pod³¹czenie zmywarki do sieci wodoci¹gowej
• Zmywarka do naczyñ mo¿e byæ zasilana zimn¹ lub ciep³¹ wod¹ o
maksymalnej temperaturze 60 °C.
• Nie wolno pod³¹czaæ zmywarki do otwartych urz¹dzeñ wody gor¹cej i
przep³ywowych podgrzewaczy wody.
Dopuszczalne ciœnienie wody
1
3
1
Minimalne ciœnienie wody:
0,1 MPa ( = 1 bar = 10 N/cm2 )
W przypadku ciœnienia wody ni¿szego ni¿
0,1 MPa nale¿y zwróciæ siê o poradê do
hydraulika.
Maksymalne ciœnienie wody:
1 MPa ( = 10 bar = 100 N/cm2 )
W przypadku ciœnienia wody powy¿ej
1 MPa nale¿y uruchomiæ zawór redukuj¹cy
ciœnienie (do nabycia w sklepach
specjalistycznych).
Pod³¹czenie wê¿a doprowadzaj¹cego wodê
Podczas pod³¹czania w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê nie mo¿e byæ
za³amany, zagnieciony lub zakrêcony.
W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê jest wyposa¿ony w nakrêtkê (ISO 2281:2000) i mo¿e byæ pod³¹czony do zaworu wodnego z gwintem
zewnêtrznym 3/4. W¹¿ dop³ywowy wody jest wyposa¿ony w nakrêtkê z
tworzywa sztucznego lub metalu:
– Nakrêtkê nale¿y nakrêcaæ wy³¹cznie rêcznie.
Nastêpnie skontrolowaæ wzrokowo szczelnoœæ (upewniæ siê, ¿e zawór
wodny nie cieknie).
Aby pobór wody w kuchni nie uleg³ ograniczeniu, zalecamy
zainstalowanie dodatkowego zaworu wodnego lub zamontowanie
kszta³tki na ju¿ istniej¹cym.
Ostrze¿enie: Niebezpieczeñstwo
pora¿enia pr¹dem
(Dotyczy jedynie zmywarek do naczyñ z
wentylem bezpieczeñstwa).
Kabel elektryczny wentyla
bezpieczeñstwa przebiega w przewodzie
doprowadzaj¹cym o podwójnych
œciankach i jest pod napiêciem.
Nigdy nie zanurzaæ w wodzie przewodu
doprowadzaj¹cego ani wentyla
bezpieczeñstwa.
Pod³¹czenie zmywarki
41
Odp³yw wody
1
W¹¿ odprowadzaj¹cy wodê
W¹¿ odprowadzaj¹cy wodê nie mo¿e byæ przygnieciony, za³amany lub
skrêcony.
Pod³¹czenie wê¿a odprowadzaj¹cego wodê:
Рmaksymalnie dopuszczalna wysokoϾ: 1 metr.
– minimalna wymagana wysokoœæ: 40 cm powy¿ej dolnej krawêdzi
zmywarki.
Przed³u¿anie wê¿y
• Wê¿e przed³u¿aj¹ce mo¿na nabyæ w
specjalistycznych sklepach lub w
naszym serwisie. Wewnêtrzna œrednica
wê¿a przed³u¿aj¹cego musi wynosiæ
19 mm, aby nie zak³ócaæ
prawid³owego funkcjonowania
urz¹dzenia.
• Wê¿e przed³u¿aj¹ce mog¹ byæ
u³o¿one poziomo maksymalnie na
d³ugoœci 4 metrów, a maksymalna
wysokoœæ pod³¹czenia wê¿a
odp³ywowego wynosi wtedy 85 cm.
Pod³¹czenie syfonu
• Tulejka wê¿a odp³ywowego (ø 19 mm) pasuje do wszystkich typowych
syfonów. Zewnêtrzna œrednica pod³¹czenia syfonu musi wynosiæ
przynajmniej 15 mm.
• W¹¿ odp³ywowy musi byæ zamocowany do syfonu opask¹ zaciskow¹
wê¿a, która znajduje siê na wyposa¿eniu.
System zabezpieczaj¹cy przed zalaniem
Aby zabezpieczyæ mieszkanie przed zalaniem wod¹, zmywarkê
wyposa¿ono w specjalny system zabezpieczaj¹cy.
W razie awarii zawór bezpieczeñstwa w wê¿u doprowadzaj¹cym
przerywa natychmiast dop³yw wody.
42
Pod³¹czenie zmywarki
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Dane dotycz¹ce parametrów sieci elektrycznej znajduj¹ siê na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na prawej
wewnêtrznej krawêdzi drzwi zmywarki.
W celu wy³¹czenia zmywarki z sieci nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
Uwaga:
– Normy bezpieczeñstwa wymagaj¹, aby urz¹dzenie posiada³o
uziemienie. Producent nie bêdzie ponosiæ ¿adnej odpowiedzialnoœci w
razie nieprzestrzegania powy¿szych zasad bezpieczeñstwa.
– Po ustawieniu i pod³¹czeniu zmywarki, wtyczka musi byæ dostêpna.
Gwarancja/Serwis
43
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, ¿e zakupione urz¹dzenie jest wolne od wad fizycznych
zobowi¹zuj¹c siê jednoczesnie - w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie okreœlonym niniejszym dokumentem - do ich usunieêia w sposób uzale¿niony od
w³aœciwoœci wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ci¹gu 14 dni od daty zg³oszenia
uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyj¹tkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia czêœci zamiennych od producenta
termin naprawy mo¿e zostaæ wyd³u¿ony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla u¿ytkownika wynosi 24 miesi¹ce od daty zakupu.
5. Sprzêt przeznaczony jest do u¿ywania wy³¹cznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeñ powsta³ych na skutek u¿ywania urz¹dzenia niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,
– uszkodzeñ mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeñ spowodowanych dzia³aniem si³y zewnêtrznej np. przepiêcia w sieci elektrycznej,
wy³adowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie maj¹ce autoryzacji Electrolux
Poland,
– czêœci z natury ³atwo zu¿ywalnych takich jak: ¿arówki, bezpieczniki, filtry, pokrêt³a.
7. Klientowi przys³uguje wymiana sprzêtu na nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji
czterech napraw nadal wystêpuj¹ w nim wady. Przez naprawê rozumie siê wykonanie czynnoœci
o charakterze specjalistycznym w³aœciwym dla usuniêcia wady. Pojêcie naprawy nie obejmuje:
instalacji, instrukta¿u, konserwacji sprzêtu, poprawy po³¹czeñ mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzêtu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeœli jest to
niemo¿liwe placówka sprzeda¿y detalicznej, w której sprzêt zosta³ zakupiony. Sprzêt zwracany
po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodzeñ mechanicznych. Niespe³nienie tych warunków
mo¿e spowodowaæ nie uznanie gwarancji.
9. Monta¿ sprzêtu wymagaj¹cego specjalistycznego pod³¹czenia do sieci gazowej lub elektrycznej
mo¿e byæ wykonany wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10.Electrolux Poland nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za uszkodzenia powsta³e na skutek
niew³aœciwego zainstalowania sprzêtu lub napraw wykonanych przez osoby nieupowañione.
11.Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12.Powy¿sza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego
wynikaj¹cych z tytu³u niezgodnoœci towaru z umow¹.
13.Niniejsza gwarancja obowi¹zuje na terytorium Polski.
14.Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urz¹dzenia w ramach gwarancji jest
przedstawienie dowodu zakupu z wpisan¹ dat¹ sprzeda¿y, potwierdzon¹ pieczêci¹ i podpisem
sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usuniêcie tabliczki znamionowej z urz¹dzenia mo¿e spowodowaæ nie
uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux.pl
www.electrolux.pl
44
Gwarancja/Serwis
Gwarancja Europejska
Niniejsze urz¹dzenie jest objête gwarancj¹ firmy Electrolux w ka¿dym z krajów wymienionych na
koñcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urz¹dzenia lub okreœlony ustawowo. W
przypadku przeprowadzki w³aœciciela urz¹dzenia z jednego z poni¿szych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoj¹ waznoœæ z nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami:
• Gwarancja na urz¹dzenie obowi¹zuje od dnia zakupu. Datê zakupu nale¿y potwierdziæ przez
okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcê urz¹dzenia.
• Okres gwarancji na urz¹dzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz czêœci) s¹ takie
same, jak okres i zakres obowi¹zuj¹ce dla danego modelu lub serii urz¹dzenia w nowym kraju
zamieszkania.
• Gwarancja na urz¹dzenie jest wydawana osobiœcie na pierwszego kupuj¹cego i nie mo¿na jej
przekazaæ na innego u¿ytkownika.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane i jest eksploatowane wy³¹cznie do celów domowych zgodnie
z instrukcjami firmy Electrolux. U¿ytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowi¹zuj¹cymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w ¿aden sposób nie ograniczaj¹ nabytych praw
ustawowych.
Gwarancja/Serwis
45
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q
35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
46
Gwarancja/Serwis
p
t
b
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Serwis
47
Serwis
W przypadku wyst¹pienia usterek nale¿y spróbowaæ samodzielnie
usun¹æ problem przy pomocy instrukcji obs³ugi (rozdzia³: Co zrobiæ,
gdy...)
Jeœli nie bêd¹ Pañstwo w stanie samodzielnie usun¹æ problemu, nale¿y
zg³osiæ awariê w autoryzowanym zak³adzie serwisowym.
Szybk¹ reakcjê na zg³oszenie umo¿liwi
podanie nastêpuj¹cych danych:
– Model
– Numer produktu (PNC)
– Numer serii (S-No.)
(Numery, patrz tabliczka znamionowa)
– Rodzaj usterki
– Ewentualny komunikat b³êdu,
wyœwietlany przez urz¹dzenie.
Zalecamy wpisanie poni¿ej danych dotycz¹cych urz¹dzenia, aby by³y
pod rêk¹:
Model:
.....................................................
PNC:
.....................................................
S-Nr.:
.....................................................
117 987 54/0-00-020407-01
Mo¿e ulec zmianie bez powiadomienia
www.electrolux.com
Download PDF

advertising