Progress | PIX1540X | User manual | Progress PIX1540X Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Afwasautomaat
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
PIX1540X
2 progress
INHOUD
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Programma’s
Opties
Voor het eerste gebruik
2
4
4
5
6
6
Dagelijks gebruik
8
Aanwijzingen en tips
10
Onderhoud en reiniging
10
Probleemoplossing
11
Technische informatie
13
Milieubescherming
13
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een
foutieve installatie. Bewaar de instructies
van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Waarschuwing! Gevaar voor
verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet
bedienen. Zij moeten onder toezicht
staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt
van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt
van het apparaat als de deur open is.
Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op
een plek waar de temperatuur onder de 0
°C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan MOET dit
gebeuren door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de
stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet aan
met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon is
voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn
gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.
progress 3
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd is,
haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Neem contact op met de
service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
Gebruik van het apparaat
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen
zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
– Bed-and-breakfast-accommodatie.
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe punten in het bestekmandje met de punten
omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet open
staan zonder toezicht om te voorkomen
dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van
het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat
als het programma is voltooid. Er kan
vaatwasmiddel op de borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice
voor reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele
onderdelen aan.
• Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende informatie heeft van het typeplaatje.
Model:
Productnummer:
Serienummer:
4 progress
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
2
1
11
10 9
1
2
3
4
5
6
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
8
7
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekmand
Onderkorf
Bovenkorf
BEDIENINGSPANEEL
2
1
1 Aan/uit-toets
2 Indicatielampjes
3 Weergave
4
2
6
3
9
5
8
4
4 Toets Uitgestelde start
5 Programmakeuzetoetsen
progress 5
Indicatielampjes
Omschrijving
Controlelampje Wassen.
Indicatielampje einde programma.
Multitab-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
PROGRAMMA’S
Programma
1)
2)
3)
4)
Mate van vervuiling
Type lading
Programma
fasen
Opties
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorspoelen
Afwassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
Multitab
Alles
Serviesgoed, bestek en
pannen
Voorspoelen
Wassen van 45 °C tot 70
°C
Spoelgangen
Drogen
Multitab
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en
pannen
Voorspoelen
Afwassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
Multitab
Normaal of licht bevuild
Teer serviesgoed en
glaswerk
Afwassen 45 °C
Spoelgangen
Drogen
Multitab
Pas bevuild
Serviesgoed en bestek
Afwassen 60 °C
Spoeling
Multitab
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
(Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en
hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de
spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort
tijdsbestek.
Verbruikswaarden
Programma1)
Bereidingsduur
(min)
Energie
(kWh)
Water
(l)
195
0.92
10.2
40 - 150
0.6 - 1.5
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
6 progress
Programma1)
Bereidingsduur
(min)
30
Energie
(kWh)
0.9
Water
(l)
9
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.
OPTIES
Activeer de optie Multitab voordat u
een programma instelt. U kunt de optie
niet inschakelen als er een programma
bezig is.
Multitab
Activeer deze optie alleen als u alles-in-1tabletten gebruikt.
Met deze optie wordt het gebruik van
glansmiddel en zout uitgeschakeld. De bijbehorende indicatielampjes blijven uit.
De programmaduur kan toenemen.
De optie Multitab activeren
1.
ingedrukt
Houd tegelijkertijd en
tot het indicatielampje Multitab aan gaat.
afwastabletten en voordat u begint met
het gebruik van afzonderlijk
afwasmiddel, glansmiddel en
regenereerzout:
1. Stel de waterontharder in op het hoogste niveau.
2. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat.
4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van gecombineerde
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Controleer of het ingestelde niveau van
de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet
het geval is, stelt u de waterontharder
in. Neem contact op met uw plaatselijke
waterinstantie voor informatie over de
hardheid van het water in uw omgeving.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen afwasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een programma om dit te verwijderen. Gebruik
geen afwasmiddel en gebruik de mandjes niet.
De waterontharder instellen
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Niveau
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
progress 7
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Niveau
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Het instellen van het niveau van de
waterontharder
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat
in de instelmodus staat. Zie 'Een programma instellen en starten'.
2. Druk tegelijkertijd de toets
en
de toets
in tot de lampjes van de
toetsen
,
knipperen.
3. Als u op de toets
en
drukt:
gaan
• De lampjes van de toetsen
en
gaan uit.
• Het indicatielampje van toets
blijft knipperen.
• Het display toont de huidige instelling
= nivan de waterontharder, bijv.
veau 5.
4. Druk herhaaldelijk op
om de instelling te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de instelling te bevestigen.
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Doe een liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met regenereerzout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Let op! Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult.
Gevaar voor roest. Start om dit te
voorkomen een programma nadat u
het zoutreservoir heeft bijgevuld.
8 progress
Het glansmiddeldoseerbakje vullen
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om het
deksel (C) te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A) niet
verder dan de aanduiding 'max'.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen
stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand
4 (hoogste hoeveelheid).
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. Zorg ervoor dat het
apparaat in de instelmodus staat, zie
'Een programma instellen en starten'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het glansmiddel brandt.
3. Laad de korven in.
4. Voeg het afwasmiddel toe.
• Activeer de Multitab-optie als u gecombineerde afwastabletten gebruikt.
5. U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en
de mate van vervuiling.
Vaatwasmiddel gebruiken
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Een programma instellen en starten
Instelmodus
Bij sommige instellingen moet het apparaat
in de instelmodus worden gezet.
Druk op de aan-/uittoets om het apparaat
te activeren. Het apparaat staat in de instelmodus als alle programmalampjes gaan
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om het
deksel (C) te openen.
2. Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A) .
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de binnenkant van
de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft.
4. Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst
u deze in het doseerbakje (A).
5. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
branden en het display 2 horizontale statusbalkjes weergeeft.
Als dit niet op het bedieningspaneel wordt
aangegeven, houdt u tegelijkertijd
en de knop
ingedrukt tot het apparaat
in de instelmodus staat.
progress 9
Een programma starten zonder een
uitgestelde start
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat
in de instelmodus staat.
3. Houd de deur van het apparaat op een
kier om een programma in te stellen.
4. Druk op de toets van het programma
dat u wilt instellen.
• Het bijbehorende programmalampje
blijft branden terwijl alle andere programmalampjes uit gaan.
• De duur van het programma knippert
op het display.
• Gaat het indicatielampje
branden.
5. Sluit de deur van de afwasmachine, het
programma start. De programmaduur
neemt af in stappen van 1 minuut.
Een programma starten met een
uitgestelde start
1. Stel het programma in.
2. Blijf op de toets uitgestelde start drukken tot het display de uitgestelde tijd
toont die u wilt instellen (van 1 tot 24
uur).
• De uitgestelde tijd knippert op de display.
3. Sluit de deur van het apparaat, het aftellen start.
• Het aftellen vindt plaats in stappen
van 1 uur.
• Het indicatielampje
gaat uit.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
• Gaat het indicatielampje
branden.
U kunt ook een programma, opties en
de uitgestelde start instellen met de
deur gesloten. U heeft nu maar 3 seconden na elke instelling voordat het
apparaat automatisch gaat werken.
De deur openen als het apparaat in
werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als
u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren tijdens
het aftellen
Als de startuitstel wordt geannuleerd, wordt
ook het programma geannuleerd.
1.
en
inHoud tegelijkertijd
gedrukt totdat alle programma-indicatielampjes gaan branden en er 2 horizontale statusstreepjes op het display worden weergegeven.
Het programma annuleren
1.
en
inHoud tegelijkertijd
gedrukt totdat alle programma-indicatielampjes gaan branden en er 2 horizontale statusstreepjes op het display worden weergegeven.
Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
Aan het einde van het programma.
• Op het display verschijnt 0.
• Gaat het indicatielampje
branden.
• Het indicatielampje
gaat uit.
1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren.
2. Draai de waterkraan dicht.
Als u niet op de aan/uit-toets drukt,
schakelt de functie AUTO OFF het apparaat een paar minuten na het einde
van het programma automatisch uit.
Dit helpt het energieverbruik te verminderen,
Let op
• Laat de borden afkoelen voordat u deze
uit het apparaat neemt. Hete borden zijn
gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en
op de deur van het apparaat. Roestvrij
staal koelt sneller af dan borden.
10 progress
AANWIJZINGEN EN TIPS
De waterontharder
Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en
slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen.
Het regenereerzout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Het is belangrijk om het correcte niveau voor de waterontharder in te stellen. Dit zorgt ervoor
dat de waterontharder de juiste hoeveelheid
regenereerzout en water gebruikt.
Met behulp van zout, glansmiddel en
afwasmiddel
• Gebruik alleen zout, glansmiddel en afwasmiddel voor afwasautomaten. Andere
producten kunnen het apparaat beschadigen.
• Het glansmiddel helpt om tijdens de laatste spoelfase het servies te drogen zonder strepen en vlekken.
• Gecombineerde afwastabletten bevatten
vaatwasmiddel, glansmiddel en andere
middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten
geschikt zijn voor de waterhardheid in uw
omgeving. Zie de instructies op de verpakking van de producten.
• Vaatwastabletten worden bij korte programma's niet helemaal opgelost. Wij bevelen u aan de tabletten alleen bij lange
programma's te gebruiken, om restjes afwasmiddel op uw serviesgoed te voorkomen.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
De korven inruimen
Zie de meegeleverde folder voor voorbeelden van het inruimen van de korven.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig
zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat die
gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium,
tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Voor het gemakkelijk verwijderen van
aangebrande voedselresten weekt u de
pannen eerst in water voordat u ze in het
apparaat plaatst.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar schuiven. Meng lepels met
ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in de bovenste
korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start.
Voor het starten van een programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op het
type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is toegevoegd (tenzij u gecombineerde afwastabletten gebruikt).
• De dop van het zoutreservoir goed dicht
zit.
ONDERHOUD EN REINIGING
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
progress 11
Vuile filters en verstopte sproeiarmen
verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters en reinig deze zo nodig.
De filters reinigen
1. Draai het filter (A) linksom en verwijder
het.
C
C
A
B
A1
A2
2. Haal om het filter (A) te demonteren,
(A1) en (A2) uit elkaar.
3. Verwijder het filter (B).
4. Reinig de filters met water.
5. Zorg er voordat u het filter (B) terugplaatst voor dat er geen etensresten of
vuil in en rond de rand van de opvangbak zit.
6. Zorg ervoor dat het filter (B) juist wordt
geplaatst onder de 2 geleiders (C).
7. Monteer het filter (A) en zet het terug in
filter (B). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
Een onjuiste plaatsing van de filters
kan leiden tot slechte wasresultaten en
het apparaat beschadigen.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan
met een smal en puntig voorwerp.
Buitenkant reinigen
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.
PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
De binnenkant van de machine reinigen
Als u regelmatig korte programma's gebruikt dan kunnen er vetresten en kalkaanslag achterblijven in het apparaat.
Om dit te voorkomen raden we aan minstens 2 keer per maand progamma's met
een lange duur te gebruiken.
12 progress
Raadpleeg voordat u contact opneemt met
de klantenservice de informatie over het oplossen van problemen.
Bij sommige problemen wordt er op de
display een alarmcode weergegeven:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld met
water.
Storing
U kunt het apparaat niet inschakelen.
•
- Het apparaat pompt geen water
weg.
•
- Het bescherminssysteem tegen
waterlekkage is in werking getreden.
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u controles uitvoert.
Mogelijke oplossing
Zorg dat de stekker in het stopcontact is gestoken.
Zorg ervoor dat er geen beschadigde zekering in de zekeringkast is.
Het programma start niet.
Zorg ervoor dat de deur van het apparaat dicht is.
Annuleer als de uitgestelde start is ingesteld deze instelling of wacht tot het aftellen is afgelopen.
Het apparaat wordt niet met water gevuld.
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg ervoor dat de druk van het water niet te hoog is.
Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Zorg ervoor dat het filter in de toevoerslang niet verstopt
is.
Zorg ervoor dat de toevoerslang niet is geknikt of gebogen.
Het apparaat pompt geen water weg.
Controleer of de afvoer van de gootsteen niet verstopt
is.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is geknikt of gebogen.
Het beschermingssysteem tegen lekkage
is aan.
Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de
service-afdeling.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het punt
waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt
u contact op met onze service-afdeling.
Als de display andere alarmcodes aangeeft,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
Vlekken en droog water komen op
glazen en serviesgoed terecht.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel
is niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op een hogere stand.
• De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan
de oorzaak zijn.
Als de afwas- en droogresultaten niet
naar wens zijn
Het serviesgoed is nat.
• Het afwasprogramma bevatte geen
droogfase of een droogfase op lage temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de
oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de gecombineerde vaatwastabletten kan de oorzaak zijn. Probeer een ander merk of activeer het
glansmiddeldoseerbakje en gebruik het
Witte strepen of een blauwe waas op
glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel
is te hoog. Stel de keuzeschakelaar van
het glansmiddel in op een lagere stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
progress 13
glansmiddel samen met de gecombineerde afwastabletten.
• De lampjes van de toetsen
gaan uit.
• Het indicatielampje van toets
blijft knipperen.
• Het display toont de huidige instelling.
Zie 'AANWIJZINGEN EN TIPS' voor andere mogelijke oorzaken.
Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat
in de instelmodus staat. Zie 'Een programma instellen en starten'.
2. Druk tegelijkertijd de toets
en
de toets
toetsen
knipperen.
3. Druk op
in tot de lampjes van de
,
en
gaan
en
Glansmiddeldoseerbakje uit.
Glansmiddeldoseerbakje aan.
4. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
5. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren en om de instelling te
bevestigen.
6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
7. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmeting
Breedte / hoogte / diepte (mm)
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zie het typeplaatje.
Voltage
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Tijd
50 Hz
Waterdruk
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
Energieverbruik
Modus aan
0.10 W
Modus uit
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen
en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
• Gooi het verpakkingsmateriaal op juiste
wijze weg. Recycle de materialen met het
.
symbool
14 progress
CONTENTS
Safety instructions
Product description
Control panel
Programmes
Options
Before first use
14
16
16
17
18
18
Daily use
20
Hints and tips
21
Care and cleaning
22
Troubleshooting
23
Technical information
24
Environment concerns
25
Subject to change without notice.
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if
an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power
supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the appliance power supply cable
need to be replaced, this must be carried
out by our Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains
plug.
• Do not touch the mains cable or the
mains plug with wet hands.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to new
pipes or pipes not used for a long time,
let the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
SAFETY INSTRUCTIONS
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or
permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced
mental functions or lack of experience
and knowledge use the appliance. They
must have supervision or instruction for
the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance where
the temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent to safe structures.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
progress 15
Warning! Dangerous voltage.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug from
the mains socket. Contact the Service to
replace the water inlet hose.
Use
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as:
– Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other
residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
Warning! Risk of injury, burns,
electrical shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp points
in the cutlery basket with the points down
or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall on it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed.
There can be detergent on the dishes.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
Service
• Contact the Service to repair the appliance. We recommend only the use of
original spare parts.
• When you contact the Service, ensure
that you have the following information
that is available on the rating plate.
Model :
PNC :
Serial Number :
16 progress
PRODUCT DESCRIPTION
2
1
11
10 9
1
2
3
4
5
6
Upper spray arm
Lower spray arm
Filters
Rating plate
Salt container
Air vent
8
7
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
Cutlery basket
Lower basket
Upper basket
CONTROL PANEL
2
1
1 On/off button
2 Indicators
3 Display
Indicators
6
3
9
5
8
4
4 Delay start button
5 Programme buttons
Description
Wash indicator.
4
2
progress 17
Indicators
Description
End indicator.
Multitab indicator.
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the programme operates.
PROGRAMMES
Programme
1)
2)
3)
4)
Degree of soil
Type of load
Programme
phases
Options
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
Multitab
All
Crockery, cutlery, pots
and pans
Prewash
Wash from 45 °C to 70 °C
Rinses
Dry
Multitab
Heavy soil
Crockery, cutlery, pots
and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
Multitab
Normal or light soil
Delicate crockery and
glassware
Wash 45 °C
Rinses
Dry
Multitab
Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 60 °C
Rinse
Multitab
1) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery
with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
2) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It automatically adjusts the
temperature and quantity of the water, the energy consumption and the programme duration.
3) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During the rinsing phase, the
temperature stays at 70 °C for at least 10 minutes.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
Consumption values
Programme1)
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
195
0.92
10.2
40 - 150
0.6 - 1.5
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
30
0.9
9
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity of
dishes can change the values.
18 progress
Information for test institutes
For all the necessary information for test performance. send an email to:
info.test@dishwasher-production.com
Write down the product number (PNC) that is on the rating plate.
OPTIONS
Activate the Multitab option before you
set a programme. You cannot activate
the option while a programme operates.
Multitab
Activate this option only when you use the
combi detergent tablets.
This option deactivates the use of rinse aid
and salt. The related indicators stay off.
The programme duration can increase.
How to activate the Multitab option
1.
Press and hold, at the same time,
If you stop to use the combi detergent
tablets, before you start to use
separately detergent, rinse aid and
dishwasher salt, do these steps:
1. Set the water softener to the highest
level.
2. Make sure that the salt container and
the rinse aid dispenser are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent and
without dishes.
4. Adjust the water softener to the water
hardness in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse aid.
and
until the Multitab indicator
comes on.
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the set level of the water
softener agrees with the water hardness
in your area. If not, adjust the water
softener. Contact your local water authority to know the water hardness in
your area.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Processing residues can stay in the appliance. Start a programme to remove
them. Do not use detergent and do not
load the baskets.
Adjusting the water softener
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Level
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
progress 19
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Level
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
How to adjust the level of the water
softener
1. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance
is in setting mode, refer to “Setting and
starting a programme”.
2. Press and hold at the same time button
and button
cators of buttons
start to flash.
3. Press button
.
,
until the indiand
• The indicators of buttons
and
go off.
• The indicator of button
continues to flash.
• The display shows the current setting
= level
of the water softener, e.g.
5.
4. Press button
again and again to
change the setting.
5. Deactivate the appliance to confirm the
setting.
Filling the salt container
1. Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
2. Put 1 litre of water in the salt container
(only for the first time).
3. Fill the salt container with dishwasher
salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the
salt container.
Caution! Water and salt can come out
from the salt container when you fill it.
Risk of corrosion. To prevent it, after
you fill the salt container, start a programme.
20 progress
Filling the rinse aid dispenser
1. Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Fill the rinse aid dispenser (A), no more
than the mark 'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
You can turn the selector of the released quantity (B) between position 1
(lowest quantity) and position 4 (highest quantity).
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance
is in setting mode, refer to ’Setting and
starting a programme’.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the
rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
• If you use the combi detergent tablets, activate the Multitab option.
5. Set and start the correct programme for
the type of load and the degree of soil.
Using the detergent
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Setting and starting a programme
Setting mode
For some settings it is necessary that the
appliance is in setting mode.
Press the on/off button to activate the appliance. The appliance is in setting mode
when all the programme indicators come
on and the display shows 2 horizontal status bars.
If the control panel does not show this condition, press and hold at the same time but-
1. Press the release button (B) to open
the lid (C).
2. Put the detergent in the compartment
(A) .
3. If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance
door.
4. If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
5. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
and button
until the appliton
ance is in setting mode.
Starting a programme without delay
start
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance
is in setting mode.
3. To set a programme, keep the appliance door ajar.
progress 21
4. Press the button of the programme you
want to set.
• The related programme indicator
stays on while all the other programme indicators go off.
• The duration of the programme flashes in the display.
• The indicator
comes on.
5. Close the appliance door, the programme starts. The programme duration starts to decrease with steps of 1
minute.
Starting a programme with delay start
1. Set the programme.
2. Press the delay start button again and
again until the display shows the delay
time you want to set (from 1 to 24
hours).
• The delay time flashes in the display.
3. Close the appliance door, the countdown starts.
• The countdown decreases with steps
of 1 hour.
• The indicator
goes off.
When the countdown is completed, the
programme starts.
• The indicator
comes on.
You can set a programme, applicable
options and the delay start also with
the appliance door closed. In this condition, you only have 3 seconds after
each setting before the appliance starts
to operate automatically.
Opening the door while the appliance
operates
If you open the door, the appliance stops.
When you close the door, the appliance
continues from the point of interruption.
Cancelling the delay start while the
countdown operates
When you cancel the delay start, also the
programme is cancelled.
1. Press and hold at the same time button
and button
until all the
programme indicators come on and the
display shows 2 horizontal status bars.
Cancelling the programme
1. Press and hold at the same time button
and button
until all the
programme indicators come on and the
display shows 2 horizontal status bars.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new programme.
At the end of the programme
• The display shows 0.
• The indicator
comes on.
• The indicator
goes off.
1. Press the on/off button to deactivate the
appliance.
2. Close the water tap.
If you do not press the on/off button,
the AUTO OFF function automatically
deactivates the appliance a few minutes after the end of the programme.
This helps to decrease the energy consumption,
Important
• Let the dishes become cold before you
remove them from the appliance. Hot
dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and on
the door of the appliance. Stainless steel
becomes cool more quickly than the
dishes.
HINTS AND TIPS
The water softener
Hard water contains a high quantity of minerals that can cause damage to the appliance and bad washing results. The water
softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water softener clean and in good conditions. It is important to set the right level of the water
softener. This makes sure that the water
softener uses the correct quantity of dishwasher salt and water.
22 progress
Using salt, rinse aid and detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent for
dishwasher. Other products can cause
damage to the appliance.
• The rinse aid helps, during the last rinsing
phase, to dry the dishes without streaks
and stains.
• Combi detergent tablets contain detergent, rinse aid and other added agents.
Be sure that these tablets are applicable
to the water hardness in your area. Refer
to the instructions on the packaging of
the products.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent detergent residues on the tableware, we
recommend that you use the tablets with
long programmes.
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the instructions on the detergent packaging.
Loading the baskets
Refer to the supplied leaflet with examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the items.
• To remove easily remaining burned food,
soak pots and pans in water before you
put them in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do not
bond together. Mix spoons with other
cutlery.
• Make sure that glasses do not touch other glasses.
• Put the small items in the cutlery basket.
• Put the light items in the upper basket.
Make sure that they do not move.
• Make sure that the spray arms can move
freely before you start a programme.
Before starting a programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly installed.
• The spray arms are not clogged.
• The position of the items in the baskets is
correct.
• The programme is applicable for the type
of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is used.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use combi detergent tablets).
• The cap of the salt container is tight.
CARE AND CLEANING
Warning! Before maintenance,
deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Dirty filters and clogged spray arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if necessary, clean them.
Cleaning the filters
1. Turn the filter (A) counterclockwise and
remove it.
C
C
B
A
progress 23
2. To disassemble the filter (A), pull apart
(A1) and (A2).
3. Remove the filter (B).
4. Wash the filters with water.
5. Before you put the filter (B) back, make
sure that there are no residues of food
or soil in or around the edge of the
sump.
A1
A2
6. Make sure that the filter (B) is correctly
positioned under the 2 guides (C).
7. Assemble the filter (A) and put it back
in filter (B). Turn it clockwise until it
locks.
An incorrect position of the filters can
cause bad washing results and damage to the appliance.
Cleaning the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged,
remove remaining parts of soil with a thin
pointed object.
External cleaning
Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads
or solvents.
Internal cleaning
If you regularly use short duration programmes, these can leave deposits of
grease and limescale inside the appliance.
To prevent this, we recommend to run long
duration programmes at least 2 times per
month.
TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
Before you contact the Service, refer to the
information that follows for a solution to the
problem.
With some problems, the display
shows an alarm code:
•
- The appliance does not fill with water.
Problem
You cannot activate the appliance.
•
- The appliance does not drain the
water.
•
- The anti-flood device is on.
Warning! Deactivate the appliance
before you do the checks.
Possible solution
Make sure that the mains plug is connected to the
mains socket.
Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse
box.
The programme does not start.
Make sure that the appliance door is closed.
24 progress
Problem
Possible solution
If the delay start is set, cancel the setting or wait for the
end of the countdown.
The appliance does not fill with water.
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply is not
too low. For this information, contact your local water
authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is not clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
The appliance does not drain the water.
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
The anti-flood device is on.
Close the water tap and contact the Service.
After the checks are completed, activate
the appliance. The programme continues
from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other alarm codes,
contact the Service.
If the washing and drying results are
not satisfactory
Whitish streaks or bluish layers on
glasses and dishes
• The released quantity of rinse aid is too
much. Adjust the rinse aid selector to a
lower position.
• The quantity of detergent is too much.
Stains and dry water drops on glasses
and dishes
• The released quantity of rinse aid is not
sufficient. Adjust the rinse aid selector to
a higher position.
• The quality of the detergent can be the
cause.
Dishes are wet
• The programme is without a drying phase
or with a low temperature drying phase.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the
cause.
• The quality of the combi detergent tablets
can be the cause. Try a different brand or
activate the rinse aid dispenser and use
rinse aid together with the combi detergent tablets.
Refer to ‘HINTS AND TIPS’ for other
possible causes.
How to activate the rinse aid dispenser
1. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance
is in setting mode, refer to “Setting and
starting a programme”.
2. Press and hold, at the same time, butand button
ton
indicators of buttons
until the
,
and
start to flash.
3. Press
.
• The indicators of buttons
and
go off.
• The indicator of button
continues to flash.
• The display shows the current setting.
Rinse aid dispenser off.
Rinse aid dispenser on.
4. Press
to change the setting.
5. Press the on/off button to deactivate the
appliance and to confirm the setting.
6. Adjust the released quantity of rinse aid.
7. Fill the rinse aid dispenser.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
596 / 818 - 898 / 575
progress 25
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
220-240 V
Frequency
50 Hz
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
12
Power consumption
Left-on mode
0.10 W
Off-mode
0.10 W
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot water
supply to decrease energy consumption.
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol with
the household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact your
municipal office.
• Discard correctly the packaging material.
Recycle the materials with the symbol
.
26 progress
SOMMAIRE
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Programmes
Options
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
26
28
28
29
30
30
32
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caracteristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
34
35
36
38
38
Sous réserve de modifications.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
Branchement électrique
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est
pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni
de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
• Ne touchez jamais le câble d'alimentation
ou la prise avec des mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux
de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des tuyaux
neufs ou n'ayant pas servi depuis long-
Avertissement Risque d'asphyxie, de
blessure ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu’ils
sont sans surveillance ou en l’absence
d’instruction d’une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l’appareil sans danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée
des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée
des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés
de la porte de l'appareil lorsque celle-ci
est ouverte.
Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
progress 27
temps, laissez couler l'eau jusqu'à ce
qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, assurez-vous de l'absence de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
vanne de sécurité et une gaine avec un
câble d'alimentation intérieur.
Avertissement Tension dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la fiche
de la prise secteur. Contactez le service
après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.
Utilisation
• Cet appareil est conçu uniquement pour
un usage domestique et des situations
telles que :
– Cuisines réservées aux employés dans
des magasins, bureaux et autres lieux
de travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de
séjour
– En chambre d'hôte.
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts avec
des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le
bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter tout
risque de chute.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert de
votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle
sont dangereux. Suivez les consignes de
sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester
du produit de lavage sur la vaisselle.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant
le déroulement d'un programme.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de
l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Maintenance
• Contactez le service après-vente pour
faire réparer l'appareil. N'utilisez que des
pièces de rechange d'origine.
• Lorsque vous contactez le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes (qui se trouvent sur la plaque
signalétique).
Modèle :
PNC :
Numéro de série :
28 progress
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
2
1
11
10 9
1
2
3
4
5
6
8
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion inférieur
Filtres
Plaque signalétique
Réservoir de sel régénérant
Fente d'aération
7
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Distributeur de liquide de rinçage
Distributeur de produit de lavage
Panier à couverts
Panier inférieur
Panier supérieur
BANDEAU DE COMMANDE
2
1
1 Touche Marche/Arrêt
2 Voyants
3 Affichage
Voyants
6
3
9
5
8
4
4 Touche Départ différé
5 Touches de programme
Description
Voyant de lavage.
4
2
progress 29
Voyants
Description
Voyant de fin.
Voyant Multitab.
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
PROGRAMMES
Programme
1)
2)
3)
4)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases
du programme
Options
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
Multitab
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage de 45 °C à 70 °C
Rinçages
Séchage
Multitab
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
Multitab
Normalement ou légèrement sale
Vaisselle fragile et verres
Lavage à 45 °C
Rinçages
Multitab
Vaisselle fraîchement
salie
Vaisselle et couverts
Lavage à 60 °C
Rinçage
Multitab
1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts
normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
2) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle automatiquement la
température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.
3) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats plus hygiéniques. Au
cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant au moins 10 minutes.
4) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de lavage en
peu de temps.
Valeurs de consommation
Programme1)
Durée
(min)
Consommation
électrique
(kWh)
Eau
(l)
195
0.92
10.2
40 - 150
0.6 - 1.5
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
30 progress
Programme1)
Durée
(min)
Consommation
électrique
(kWh)
30
0.9
Eau
(l)
9
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des
variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
Informations pour les instituts de test
Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électronique à l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
Notez le numéro du produit (PNC) situé sur la plaque signalétique.
OPTIONS
Activez l'option Multitab avant de sélectionner un programme. Vous ne
pouvez pas activer cette option pendant le déroulement d'un programme.
Multitab
Activez cette option uniquement si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions.
Cette option désactive l'utilisation du liquide
de rinçage et du sel régénérant. Les voyants correspondants restent éteints.
La durée du programme peut augmenter.
Comment activer l'option Multitab
1. Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées
jusqu'à ce que le voyant Multitab s'allume.
Si vous cessez d'utiliser des pastilles
de détergent multifonctions, avant de
commencer à utiliser à la fois du
produit de lavage, du liquide de rinçage
et du sel régénérant, effectuez ces
étapes :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel régénérant et le distributeur de liquide de
rinçage sont pleins.
3. Démarrez le programme le plus court
par une phase de rinçage, sans produit
de lavage ni vaisselle.
4. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage
libérée.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de votre région. Dans le
cas contraire, réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau. Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté
de l'eau de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus du processus de fabrication
peuvent subsister dans l'appareil. Démarrez un programme pour les évacuer.
N'utilisez pas de produit de lavage et ne
chargez pas les paniers.
progress 31
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage de l'adoucisseur
d'eau
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Niveau
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Réglage d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
Comment régler le niveau de
l'adoucisseur d'eau
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation ; reportez-vous au chapitre « Réglage et départ d'un programme ».
2. Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les voyants des
,
touches
mencent à clignoter.
et
com-
3. Appuyez sur la touche
• Les voyants des touches
.
et
s'éteignent.
• Le voyant de la touche
continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage actuel
de l'adoucisseur d'eau, par exemple
= niveau 5.
4. Appuyez sur la touche
à plusieurs reprises pour modifier le réglage.
5. Éteignez l'appareil pour confirmer le réglage.
32 progress
Remplissage du réservoir de sel régénérant
1. Tournez le couvercle vers la gauche et
ouvrez le réservoir de sel régénérant.
2. Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir de
sel régénérant (uniquement la première
fois).
3. Remplissez le réservoir avec du sel régénérant.
4. Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Tournez le couvercle vers la droite pour
fermer le réservoir de sel régénérant.
Attention De l'eau et du sel peuvent
sortir du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque de
corrosion. Afin d'éviter cela, après
avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez un programme.
Remplissage du distributeur de liquide de rinçage
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (D)
pour ouvrir le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage (A), sans dépasser le repère
« max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde, épongez-le avec un chiffon absorbant pour
éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Vous pouvez tourner le sélecteur de
quantité délivrée (B) entre la position 1
(quantité minimale) et la position 4
(quantité maximale).
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation ; reportez-vous au chapitre « Réglage et départ d'un programme ».
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez le réservoir.
• Si le voyant du liquide de rinçage est
allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
• Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions, activez l'option
Multitab.
5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de salissure.
progress 33
Utilisation du produit de lavage
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Réglage et départ d'un programme
Mode Programmation
Certains réglages nécessitent que l'appareil
soit en mode Programmation.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil. L'appareil est en mode
Programmation lorsque tous les voyants de
programme s'allument et 2 barres d'état
horizontales sont affichées.
Si le bandeau de commande ne présente
pas ces conditions, maintenez simultanéet
enfonment les touches
cées jusqu'à ce que l'appareil se mette en
mode Programmation.
Démarrage d'un programme sans
départ différé
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation.
3. Pour régler un programme, laissez la
porte de l'appareil entrouverte.
4. Appuyez sur la touche du programme
voulu.
• Le voyant correspondant reste allumé
tandis que tous les autres voyants de
programme s'éteignent.
• La durée du programme clignote sur
l'affichage.
• Le voyant
s'allume.
5. Fermez la porte de l'appareil ; le programme démarre. Le décompte de la
durée du programme démarre et s'effectue par paliers d'une minute.
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (B)
pour ouvrir le couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A).
3. Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à l'intérieur de
la porte de l'appareil.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez une pastille dans le compartiment (A).
5. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Démarrage d'un programme avec
départ différé
1. Sélectionnez le programme.
2. Appuyez sur la touche de départ différé
à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage indique la durée du départ différé
que vous souhaitez régler (de 1 à
24 heures).
• Le délai clignote sur l'affichage.
3. Fermez la porte de l'appareil ; le décompte démarre.
• Le décompte s'effectue par paliers
d'une heure.
• Le voyant
s'éteint.
Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre.
• Le voyant
s'allume.
Vous pouvez régler un programme,
des options compatibles et le départ
différé même si la porte de l'appareil
est fermée. Dans ce cas, vous disposez de 3 secondes pour effectuer chaque réglage avant que l'appareil se
mette en route automatiquement.
Ouverture de la porte au cours du
fonctionnement de l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil s'arrête.
Lorsque vous refermez la porte, l'appareil
reprend là où il a été interrompu.
Annulation du départ différé au cours
du décompte
En annulant le départ différé, vous annulez
également le programme.
34 progress
1. Maintenez enfoncées simultanément les
et
jusqu'à ce que
touches
tous les voyants de programme s'allument et que 2 barres d'état horizontales
s'affichent.
Annulation du programme
1. Maintenez enfoncées simultanément les
et
jusqu'à ce que
touches
tous les voyants de programme s'allument et que 2 barres d'état horizontales
s'affichent.
Assurez-vous que le distributeur de
produit de lavage n'est pas vide avant
de démarrer un nouveau programme
de lavage.
À la fin du programme
• L'affichage indique 0.
• Le voyant
s'allume.
• Le voyant
s'éteint.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
2. Fermez le robinet d'eau.
Si vous n'appuyez pas sur la touche
Marche/Arrêt, la fonction AUTO OFF
éteint automatiquement l'appareil au
bout de quelques minutes après la fin
du programme.
Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
Important
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant
de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle
encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L'acier inoxydable refroidit plus rapidement que la vaisselle.
CONSEILS
Adoucisseur d'eau
L'eau dure contient une grande quantité de
minéraux pouvant endommager l'appareil
et donner de mauvais résultats de lavage.
L'adoucisseur d'eau neutralise ces minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et le
bon état de l'adoucisseur d'eau. Il est important de régler l'adoucisseur d'eau sur un
niveau adéquat. Cela garantit que l'adoucisseur d'eau utilise la quantité correcte de
sel régénérant et d'eau.
Utilisation de sel régénérant, de liquide
de rinçage et de produit de lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant, du
liquide de rinçage et du produit de lavage
conçus pour les lave-vaisselle. D'autres
produits peuvent endommager l'appareil.
• Lors de la dernière phase de rinçage, le
liquide de rinçage permet de sécher la
vaisselle sans laisser de traînées ni de taches.
• Les pastilles de détergent multifonctions
contiennent du produit de lavage, du liquide de rinçage et d'autres adjuvants.
Assurez-vous que ces pastilles sont
adaptées à la dureté de l'eau de votre ré-
gion. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.
• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les programmes courts. Pour éviter que des résidus de produit de lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent
avec des programmes longs.
N'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage. Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage du
produit de lavage.
Chargement des paniers
Reportez-vous à la brochure fournie
pour consulter des exemples de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour laver des articles qui peuvent passer au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle des
articles en bois, en corne, en aluminium,
en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets
pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de nettoyage).
progress 35
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
• Pour retirer facilement les résidus d'aliments brûlés, faites tremper les plats et
les casseroles dans l'eau avant de les
placer dans l'appareil.
• Chargez les articles creux (tasses, verres
et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ni se chevaucher. Mélangez les cuillères
avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent pas
pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier à
couverts.
• Placez les articles légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
Avant le démarrage d'un programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement
installés.
• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
• La vaisselle est bien positionnée dans les
paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de produit
de lavage.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et du
liquide de rinçage (sauf si vous utilisez
des pastilles de détergent multifonctions).
• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est vissé.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Avertissement Avant toute opération
d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la prise secteur.
Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si nécessaire.
Les filtres sales et les bras d'aspersion
obstrués diminuent les résultats de lavage.
Nettoyage des filtres
1. Tournez le filtre (A) vers la gauche et
sortez-le.
C
C
B
A
36 progress
2. Pour démonter le filtre (A), détachez
(A1) et (A2).
3. Retirez le filtre (B).
4. Lavez les filtres à l'eau courante.
5. Avant de remettre le filtre (B) en place,
assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur
ou autour du bord du collecteur d'eau.
A1
A2
6. Assurez-vous que le filtre (B) est correctement positionné, sous les 2 guides (C).
7. Assemblez le filtre (A) et remettez-le en
place dans le filtre (B). Tournez-le vers
la droite jusqu'à la butée.
Une position incorrecte des filtres peut
donner de mauvais résultats de lavage
et endommager l'appareil.
Nettoyage des bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet fin et pointu.
Nettoyage extérieur
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs,
de tampons à récurer ni de solvants.
Nettoyage intérieur
Si vous utilisez régulièrement des programmes de courte durée, des dépôts de graisse et des dépôts calcaires peuvent se former à l'intérieur de l'appareil.
Pour éviter cela, nous recommandons de
lancer un programme long au moins 2 fois
par mois.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Veuillez vous reporter aux informations suivantes avant de contacter le service aprèsvente pour résoudre un problème.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d’alarme :
•
- L'appareil n'est pas approvisionné
en eau.
Problème
L'appareil ne se met pas en fonctionnement.
•
•
- L'appareil ne se vidange pas.
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Avertissement Éteignez l'appareil
avant de procéder aux vérifications.
Solution possible
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est
bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la
boîte à fusibles.
Le programme ne démarre pas.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
progress 37
Problème
Solution possible
Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou
attendez la fin du décompte.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est
pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est
pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni
plié.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Fermez le robinet d'eau et contactez le service aprèsvente.
Après avoir effectué les vérifications, mettez
l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service
après-vente.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme,
contactez le service après-vente.
Si les résultats de lavage et de séchage
ne sont pas satisfaisants
Traînées blanchâtres ou pellicules
bleuâtres sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée
est trop importante. Placez le sélecteur
de dosage du liquide de rinçage sur le niveau le plus faible.
• La quantité de produit de lavage est excessive.
Taches et traces de gouttes d'eau
séchées sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée
n'est pas suffisante. Placez le sélecteur
de dosage du liquide de rinçage sur un
niveau plus élevé.
• Il se peut que la qualité du produit de lavage soit en cause.
La vaisselle est mouillée
• Le programme ne contient pas de phase
de séchage ou une phase de séchage à
basse température.
• Le distributeur de liquide de rinçage est
vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.
• Il se peut que la qualité des pastilles de
détergent multifonctions soit en cause.
Essayez une marque différente ou activez
le distributeur de liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage avec les pastilles de détergent multifonctions.
Pour trouver d'autres causes possibles, reportez-vous au chapitre « CONSEILS ».
Comment activer le distributeur de
liquide de rinçage
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation ; reportez-vous au chapitre « Réglage et départ d'un programme ».
2. Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que les voyants des
,
et
comtouches
mencent à clignoter.
3. Appuyez sur la touche
.
•
et
s'éteiLes voyants
gnent.
• Le voyant de la touche
continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage actuel.
38 progress
Distributeur de liquide de rinçage désactivé.
Distributeur de liquide de rinçage activé.
6. Ajustez la quantité de liquide de rinçage
libérée.
7. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Appuyez sur
pour modifier le
réglage.
5. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil et confirmer le
réglage.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur
(mm)
Branchement électrique
Reportez-vous à la plaque signalétique.
596 / 818 - 898 / 575
Tension
220-240 V
Fréquence
50 Hz
Pression de l'arrivée d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
Consommation électrique
Mode « Veille »
0.10 W
Mode « Arrêt »
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple,
panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation
d'énergie.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez
vos produits électriques et électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant le
symbole avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre
local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
• Veuillez jeter les matériaux d'emballage
de manière appropriée. Recyclez les ma.
tériaux portant le symbole
progress 39
INHALT
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Programme
Optionen
Vor der ersten Inbetriebnahme
39
41
41
42
43
43
Täglicher Gebrauch
45
Tipps und Hinweise
47
Reinigung und Pflege
48
Fehlersuche
49
Technische Daten
51
Umwelttipps
51
Änderungen vorbehalten.
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
Gerät nicht, wenn die Temperatur unter 0
°C absinkt.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter
und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist.
Elektrischer Anschluss
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
Warnung! Es besteht
Erstickungsgefahr, Risiko von
Verletzungen oder permanenten
Behinderungen.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
mangelnder Erfahrung oder mangelndem
Wissen dieses Gerät benutzen. Solche
Personen müssen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder bei der Bedienung des
Geräts angeleitet werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Alle Verpackungsmaterialien von Kindern
fernhalten.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Montage
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort
auf, an dem die Temperatur unter 0 °C
absinken kann, und benutzen Sie das
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das
Netzkabel des Geräts ersetzt werden
muss, lassen Sie dies durch unseren
Kundendienst durchführen.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich
ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das
Gerät von der Spannungsversorgung zu
trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
• Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
• Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
40 progress
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten
vorhanden sind.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
•
•
•
•
•
•
•
Warnung! Gefährliche Spannung.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden Sie sich
für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs an den Kundendienst.
Gebrauch
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach un-
•
ten in den Besteckkorb oder legen Sie sie
waagerecht in das Gerät.
Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen, damit von der
Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Programm beendet ist. Es
könnte sich noch Reinigungsmittel auf
dem Geschirr befinden.
Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während des
Ablaufs eines Programms öffnen.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerät einschließen.
Kundendienst
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an den Kundendienst. Wir empfehlen
nur Originalersatzteile zu verwenden.
• Wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden, sollten Sie folgende Angaben,
die Sie auf dem Typenschild finden, zur
Hand haben.
Modell:
Produkt-Nummer (PNC):
Seriennummer:
progress 41
GERÄTEBESCHREIBUNG
2
1
11
10 9
1
2
3
4
5
6
Oberer Sprüharm
Unterer Sprüharm
Filter
Typenschild
Salzbehälter
Lüftungsöffnung
8
7
6
5 4
7
8
9
10
11
3
Klarspülmittel-Dosierer
Reinigungsmittelbehälter
Besteckkorb
Unterkorb
Oberkorb
BEDIENFELD
2
1
1 Taste „Ein/Aus“
2 Kontrolllampen
3 Display
4
2
6
3
9
5
8
4
4 Taste „Zeitvorwahl“
5 Programmwahltasten
42 progress
Kontrolllampen
Beschreibung
Kontrolllampe „Hauptspülgang“.
Kontrolllampe „Programmende“.
Kontrolllampe „Multitab“
Kontrolllampe „Salz“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
PROGRAMME
Programm
1)
2)
3)
4)
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Optionen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
Multitab
Alle
Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang von 45 °C
bis 70 °C
Spülgänge
Trocknen
Multitab
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
Multitab
Normal oder leicht verschmutzt
Empfindliches Geschirr
und Gläser
Hauptspülgang 45 °C
Spülgänge
Trocknen
Multitab
Vor kurzem benutztes
Geschirr
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 60 °C
Spülgang
Multitab
1) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes
Geschirr und Besteck. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
2) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben. Es stellt dann
automatisch die Wassertemperatur und -menge, den Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
3) Dieses Programm enthält eine Spülphase mit hoher Temperatur, um hygienischere Spülergebnisse zu liefern.
Während der Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
4) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in
kurzer Zeit.
Verbrauchswerte
Programm1)
Dauer
(Min.)
Energieverbrauch
(kWh)
Wasser
(l)
195
0.92
10.2
40 - 150
0.6 - 1.5
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
progress 43
Programm1)
Dauer
(Min.)
Energieverbrauch
(kWh)
Wasser
(l)
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
30
0.9
9
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die ausgewählten Optionen und
die Geschirrmenge können die Werte verändern.
Informationen für Prüfinstitute
Möchten Sie Informationen zum Leistungstest erhalten, schicken Sie eine E-Mail an:
info.test@dishwasher-production.com
Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden.
OPTIONEN
Schalten Sie die Option Multitab ein,
bevor Sie ein Programm einstellen. Sie
können die Option nicht einschalten,
wenn ein Programm angelaufen ist.
Multitab
Schalten Sie diese Option nur ein, wenn Sie
Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
Mit der Option „Multitab“ wird der Gebrauch von Klarspülmittel und Salz ausgeschaltet. Die entsprechenden Kontrolllampen bleiben ausgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
So schalten Sie die Option Multitab ein:
1.
“
Halten Sie die Tasten „ “ und „
gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampe „Multitab“ leuchtet.
Sie die folgenden Schritte aus, bevor
Sie ein anderes Reinigungsmittel, ein
anderes Klarspülmittel oder ein
anderes Geschirrspülsalz verwenden:
1. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die
höchste Stufe ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter
und der Klarspülmittel-Dosierer gefüllt
sind.
3. Starten Sie das kürzeste Programm mit
einem Spülgang ohne Reinigungsmittel
und ohne Geschirr.
4. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet ein.
5. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
Wenn Sie nicht länger KombiReinigungstabletten verwenden, führen
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob der Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet eingestellt ist. Passen Sie die
Einstellung bei Bedarf entsprechend an.
Wenden Sie sich an das örtliche Wasserversorgungsunternehmen, um die
Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
2.
3.
4.
5.
Füllen Sie den Salzbehälter.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
Möglicherweise haben sich im Gerät
Rückstände angesammelt. Starten Sie
ein Programm, um diese zu entfernen.
Verwenden Sie kein Reinigungsmittel
und beladen Sie die Körbe nicht.
44 progress
Einstellen des Wasserenthärters
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Stufe
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Einstellen der Wasserenthärterstufe
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt „Einstellen
und Starten eines Programms“.
2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten
und
gedrückt, bis die
,
Kontrolllampen der Tasten
und
blinken.
3. Drücken Sie die Taste
.
• Die Kontrolllampen der Tasten
und
erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Taste
blinkt weiter.
• Das Display zeigt die aktuelle Einstellung des Wasserenthärters an, z. B.
= Wasserhärte 5.
4. Drücken Sie die Taste „
“ wiederholt, um die Einstellung zu ändern.
5. Schalten Sie das Gerät aus, um die Einstellung zu speichern.
progress 45
Füllen des Salzbehälters
1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
3. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu schließen.
Vorsicht! Beim Befüllen des Salzbehälters können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten Sie
ein Programm, nachdem Sie den Salzbehälter befüllt haben, um die Korrosion zu vermeiden.
Füllen des Klarspülmittel-Dosierers
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (D),
um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
(A) nicht über die Marke „max“ hinaus.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um
zu große Schaumbildung zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1 (geringste Menge) und Position 4 (größte
Menge) einstellen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt „Einstellen
und Starten eines Programms“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf, wenn
die Kontrolllampe „Salz“ leuchtet.
• Leuchtet die Kontrolllampe „Klarspülmittel“, füllen Sie den KlarspülmittelDosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
• Wenn Sie die Kombi-Reinigungstabletten verwenden, schalten Sie die
Option Multitab ein.
46 progress
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
Verwendung des Reinigungsmittels
A
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
Einstellen und Starten eines
Programms
Einstellmodus
Für einige Einstellungen muss das Gerät im
Einstellmodus sein.
Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät einzuschalten. Das Gerät befindet
sich im Einstellmodus, wenn alle Programmkontrolllampen leuchten und im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
Wenn im Bedienfeld nicht diese Bedingung
angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die
und
gedrückt, bis
Tasten
sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Lassen Sie die Gerätetür geöffnet, um
ein Programm einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste des gewünschten
Programms.
• Die zugehörige Programmkontrolllampe bleibt eingeschaltet, während alle
anderen Programmkontrolllampen erlöschen.
• Die Dauer des Spülprogramms blinkt
im Display.
• Die Kontrolllampe „
“ leuchtet auf.
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (B),
um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den
Behälter (A).
3. Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
5. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
5. Schließen Sie die Gerätetür, das Programm startet. Die Programmdauer
nimmt in Schritten von jeweils 1 Minute
ab.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie das Programm.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste „Zeitvorwahl“, bis die gewünschte Zeitvorwahl im Display anzeigt wird (1 bis 24
Stunden).
• Die Zeitvorwahl blinkt im Display.
3. Schließen Sie die Gerätetür, die Zeit beginnt abzulaufen.
• Der Ablauf der Zeitvorwahl nimmt in
Schritten von jeweils 1 Stunde ab.
• Die Kontrolllampe
erlischt.
Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das Programm gestartet.
• Die Kontrolllampe „
“ leuchtet auf.
Sie können das Programm, die kombinierbaren Optionen und die Zeitvorwahl
auch bei geschlossener Tür einstellen.
In diesem Fall haben Sie nur 3 Sekunden nach jeder Einstellung, bevor das
Gerät automatisch startet.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das
Gerät das Programm. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, läuft das Programm ab
dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
progress 47
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des Countdowns
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, wird
auch das Programm abgebrochen.
1.
und
Halten Sie die Taste
gleichzeitig gedrückt, bis alle Programmkontrolllampen leuchten und das
Display zwei horizontale Linien anzeigt.
Beenden des Programms
1.
und
Halten Sie die Taste
gleichzeitig gedrückt, bis alle Programmkontrolllampen leuchten und das
Display zwei horizontale Linien anzeigt.
Bevor Sie ein neues Programm starten,
stellen Sie sicher, dass der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Am Programmende
• Im Display erscheint 0.
• Die Kontrolllampe „
“ leuchtet auf.
• Die Kontrolllampe
erlischt.
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die Ein/Aus-Taste nicht drücken, schaltet die Funktion AUTO OFF
das Gerät automatisch einige Minuten
nach Programmende aus.
Diese Funktion hilft den Energieverbrauch zu senken.
Wichtig
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor
Sie es aus dem Gerät nehmen. Heißes
Geschirr ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus
dem Unterkorb und dann aus dem Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Tür des
Gerätes kann sich Wasser niederschlagen. Edelstahl kühlt schneller ab als Geschirr.
TIPPS UND HINWEISE
Der Wasserenthärter
Hartes Wasser enthält viele Mineralien, die
das Gerät beschädigen können und zu
schlechten Spülergebnissen führen. Der
Wasserenthärter neutralisiert diese Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand. Der
Wasserenthärter muss unbedingt auf die
richtige Stufe eingestellt werden. So stellen
Sie sicher, dass der Wasserenthärter die
richtige Menge Geschirrspülsalz und Wasser verwendet.
Region entsprechen. Beachten Sie die
Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen Programmen nicht vollständig auf.
Wir empfehlen, die Tabletten nur mit langen Programmen zu verwenden, damit
keine Reinigungsmittel-Rückstände auf
dem Geschirr zurückbleiben.
Verwendung von Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel für Geschirrspüler.
Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
• Das Klarspülmittel lässt das Geschirr
während der letzten Spülphase ohne
Streifen und Flecken trocknen.
• Kombi-Reinigungstabletten enthalten
Reinigungsmittel, Klarspülmittel und andere Zusätze. Achten Sie darauf, dass
die Tabletten der Wasserhärte in Ihrer
Beladen der Körbe
Verwenden Sie nicht mehr als die angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
Beispiele für die Beladung der Körbe
finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile
aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder
Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können
(Schwämme, Geschirrtücher, usw.).
48 progress
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Um eingebrannte Essensreste leicht zu
beseitigen, weichen Sie diese ein, bevor
Sie das Kochgeschirr in das Gerät stellen.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und Besteck nicht aneinander haften. Mischen
Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander
nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor Sie ein Programm starten.
Vor dem Starten eines Programms
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
• Die Filter sind sauber und ordnungsgemäß eingesetzt.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Die Geschirrteile sind richtig in den Körben angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die Beladung und den Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel sind
vorhanden (außer Sie verwenden KombiReinigungstabeletten).
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest geschlossen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Warnung! Schalten Sie vor
Reinigungsarbeiten immer das Gerät
aus und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig und reinigen Sie diese, falls nötig.
Verschmutzte Filter und verstopfte
Sprüharme beeinträchtigen das Spülergebnis.
Reinigen der Filter
1. Drehen Sie den Filter (A) nach links und
nehmen Sie ihn heraus.
C
C
A
B
A1
A2
2. Um den Filter (A) auseinanderzubauen,
ziehen Sie (A1) und (A2) auseinander.
3. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
4. Reinigen Sie die Filter mit Wasser.
5. Prüfen Sie, bevor Sie den Filter (B) wieder einsetzen, dass sich keine Lebensmittelreste oder Verschmutzungen in
oder um den Rand der Wanne befinden.
progress 49
6. Stellen Sie sicher, dass der Filter (B)
korrekt unter den beiden Führungen
(C) eingesetzt wurde.
7. Bauen Sie den Filter (A) zusammen
und setzen Sie ihn wieder in den Filter
(B) ein. Drehen Sie ihn nach rechts, bis
er einrastet.
Eine falsche Anordnung der Filter führt
zu schlechten Spülergebnissen und
kann das Gerät beschädigen.
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem dünnen spitzen Gegenstand.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
Reinigung des Geräteinneren
Wenn Sie regelmäßig Kurzprogramme verwenden, können diese zu Fett- und Kalkablagerungen im Gerät führen.
Um dieses zu vermeiden, wird empfohlen,
mindestens zweimal im Monat Programme
mit langer Laufzeit zu verwenden.
FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während
des Betriebs stehen.
Prüfen Sie, ob Sie die Störung mit den folgenden Hinweisen selbst beheben können,
bevor Sie den Kundendienst rufen.
Bei manchen Störungen zeigt das Display einen Alarmcode an:
•
- Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Problem
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
•
- Das Gerät pumpt das Wasser nicht
ab.
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
Warnung! Schalten Sie das Gerät aus,
bevor Sie die Überprüfungen
vornehmen.
Mögliche Abhilfe
Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt ist.
Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Sicherungskasten
nicht ausgelöst hat.
Das Programm startet nicht.
Überprüfen Sie, ob die Gerätetür geschlossen ist.
Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die
Einstellung ab oder warten Sie das Ende des Countdowns ab.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet ist.
Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck nicht zu niedrig ist.
Um diese Information zu erhalten, wenden Sie sich an
Ihren Wasserversorger.
Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn nicht verstopft ist.
Überprüfen Sie, ob der Filter im Zulaufschlauch nicht
verstopft ist.
50 progress
Problem
Mögliche Abhilfe
Überprüfen Sie, ob der Zulaufschlauch nicht eingeklemmt oder geknickt ist.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
Überprüfen Sie, ob der Siphon der Spüle nicht verstopft
ist.
Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch nicht eingeklemmt oder geknickt ist.
Das Aqua-Control-System ist eingeschaltet.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an
den Kundendienst.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an der
Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen
wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Werden andere Alarmcodes im Display angezeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Spül- und Trocknungsergebnisse
sind nicht zufriedenstellend.
Weiße Streifen oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist
zu hoch. Stellen Sie den Dosierwähler für
Klarspülmittel niedriger ein.
• Die Reinigungsmittelmenge ist zu hoch.
Wasserflecken und andere Flecken auf
Gläsern und Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist
zu niedrig. Stellen Sie den Dosierwähler
für Klarspülmittel höher ein.
• Die Ursache kann in der Qualität des Reinigungsmittels liegen.
Das Geschirr ist noch nass.
• Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine Trocknungsphase
mit niedriger Temperatur.
• Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Klarspülmittels liegen.
• Die Ursache kann in der Qualität der
Kombi-Reinigungstablette liegen. Probieren Sie eine andere Marke aus oder
schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer
ein und verwenden Sie ihn zusammen
mit den Kombi-Reinigungstabletten.
Mögliche andere Ursachen finden Sie
unter „Tipps und Hinweise“.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt „Einstellen
und Starten eines Programms“.
2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten
und
gedrückt, bis die
Kontrolllampen der Tasten
,
und
blinken.
3. Drücken Sie
.
• Die Kontrolllampen der Tasten
und
erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Taste
blinkt weiter.
• Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
ausgeschaltet.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
eingeschaltet.
4. Drücken Sie „
“ zur Änderung
der Einstellung.
5. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
7. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
progress 51
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Frequenz
50 Hz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
Leistungsaufnahme
Unausgeschaltet
0.10 W
Ausgeschaltet
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B. Solaranlagen oder Windkraft)
aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
• Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial
ordnungsgemäß. Recyceln Sie Materiali.
en mit dem Symbol
www.progress-hausgeraete.de
117908390-A-262013
Download PDF

advertising