Zoppas PDT14001FK Ohjekirja

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Zoppas PDT14001FK Ohjekirja | Manualzz
Käyttöohje
Astianpesukone
PDT14001FK
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Laitteen kuvaus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ohjelmat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lisätoiminnot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöönotto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
6
6
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Vihjeitä ja neuvoja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Vianmääritys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet
aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
Varoitus! Tukehtumis-, henkilövamma- tai
pysyvän vammautumisen vaara.
• Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki.
Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
• Jäätymisvaurioriskin vuoksi laitetta ei saa asentaa
tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0
°C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
Sähköliitäntä
Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
2
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
• Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin,
joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa ole vuotoja.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja vaippa, jonka
sisällä on virtajohto.
Varoitus! Vaarallinen jännite.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota pistoke heti
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
Käyttö
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä
ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– maatalot
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
– majoitus ja aamiainen -ympäristöt.
Varoitus! Henkilövahinkojen, palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan
asentoon.
• Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei kompastuta.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue konetiskiaineen
pakkauksen turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on
päättynyt. Astioissa voi olla pesuainejäämiä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Hävittäminen
Varoitus! Tällöin on olemassa henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Huolto
• Ota yhteyttä huoltoon laitteen korjaamiseksi. Suosittelemme vain alkuperäisten varaosien käyttöä.
• Kun otat yhteyttä huoltoon, pidä seuraavat arvokilvessä olevat tiedot saatavilla.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
3
Laitteen kuvaus
1 Alempi suihkuvarsi
2 Sihdit
3 Arvokilpi
4 Huuhtelukirkastelokero
9
8
7
1
2
6
5
3
4
5 Pesuainelokero
6 Suolasäiliö
7 Tuuletuskanava
8 Ylempi suihkuvarsi
9 Yläkori
Käyttöpaneeli
1
2
1 Virtapainike
2 Ohjelmanvalintapainikkeet
3
4
3 Ajastimen painike
4 Merkkivalot
Merkkivalot
Kuvaus
3h
3 tunnin merkkivalo.
6h
6 tunnin merkkivalo.
Multitab -merkkivalo.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Ohjelma loppu -merkkivalo.
Ohjelmat
Ohjelma
1)
4
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Ohjelmavaiheet
Esipesu
Varsinainen pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Lisätoiminnot
Multitab
Ohjelma
2)
60º 3)
4)
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelmavaiheet
Lisätoiminnot
Normaalilikaiset astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Multitab
Erittäin likaiset astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Multitab
Tuore lika
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 60 °C
Huuhtelut
Multitab
Kaikki
Esipesu
1) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmailla veden- ja energiankulutuksella. (Tämä on
testilaitoksien standardiohjelma).
2) Tämän ohjelman lämpötila on korkeampi huuhteluvaiheessa paremman hygienian saavuttamiseksi. Huuhtelun aikana
lämpötila jää 10 minuutin ajaksi arvoon 70 °C.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä ajassa.
4) Käytä tätä ohjelmaa astioiden nopeaan huuhteluun. Tämä estää ruokajäämien kiinnittymisen astioihin ja epämiellyttävien
hajujen muodostumisen koneeseen.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
Kulutusarvot
Kestoaika
(min)
Ohjelma1)
60º
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
195
0.92
10.2
90 - 110
1.4 - 1.5
17 - 19
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
30
0.9
9
14
0.1
4
1) Vedenpaine ja lämpötila, energiasyötön vaihtelut, lisätoiminnot ja astioiden määrä vaikuttavat kulutusarvoihin.
Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot osoitteesta:
[email protected]
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka löytyy arvokilvestä.
5
Lisätoiminnot
Kytke Multitab-lisätoiminto päälle ennen ohjelman
asettamista. Lisätoimintoa ei voida ottaa käyttöön
ohjelman ollessa käynnissä.
Multitab
Ota tämä lisätoiminto käyttöön vain silloin, kun käytät
yhdistelmäpesuainetabletteja.
Tämä lisätoiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen
ja suolan annostelun. Vastaavat merkkivalot ovat sammuneet.
Ohjelman kesto kasvaa.
Multitab-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan
1.
ja
Paina ja pidä alhaalla painikkeita
samanaikaisesti, kunnes merkkivalo Multitab syttyy.
Jos yhdistelmäpesuainetablettien käyttö
lopetetaan, suorita seuraavat toimenpiteet ennen
kuin aloitat käyttämään konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja astianpesukoneen suolaa
erikseen:
1. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan asetukseen.
2. Varmista, että suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero
on täytetty täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma huuhteluvaiheella, älä
käytä pesuainetta ja anna koneen käydä ilman astioita.
4. Säädä vedenpehmennin alueesi veden kovuuden
mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa on toimintahäiriö,
kun vedenpehmentimen tasoa säädetään ja kun ohjelma päättyy.
Oletuksena äänimerkit ovat käytössä, mutta ne voidaan poistaa käytöstä.
Äänimerkkien poistaminen käytöstä
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
Varmista, että laite on asetustilassa, katso ‘Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen’.
2. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
ja
alkavat vilkkumaan.
3.
Paina painiketta
• Merkkivalot
•
Merkkivalo
• Merkkivalo
.
ja
sammuvat.
vilkkuu edelleen.
syttyy.
4.
.
-merkkivalo sammuu
Paina painiketta
ilmaisten, että merkkiäänet on poistettu käytöstä.
5. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
Äänimerkkien käyttöönotto
1. Katso kohdan ‘Äänimerkkien poistaminen käytöstä’
vaiheet (1) - (3).
2.
Paina painiketta
.
• Merkkivalot
ja
sammuvat.
•
Merkkivalo
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
on pois päältä.
3.
.
-merkkivalo syttyy ilPaina painiketta
maisten, että merkkiäänet on otettu käyttöön.
4. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
Käyttöönotto
1. Varmista, että vedenpehmentimen taso vastaa alueesi veden kovuutta. Säädä vedenpehmentimen
tasoa tarvittaessa. Kysy paikallisen veden kovuus
paikalliselta vesilaitokselta.
2. Täytä suolasäiliö.
6
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Koneen sisällä voi olla valmistusjäämiä. Poista ne
käynnistämällä ohjelma. Älä käytä pesuainetta tai
täytä koreja.
Vedenpehmentimen säätäminen
Vedenpehmentimen
säätäminen
Veden kovuus
Saksalaiset
asteet
(°dH)
Ranskalaiset
asteet
(°fH)
mmol/l
Clarke
asteet
Taso
47 - 50
84 - 90
8,4. - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Vedenpehmentimen tason säätäminen
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
Varmista, että laite on asetustilassa, katso ‘Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen’.
2. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
ja
alkavat vilkkumaan.
3. Paina painiketta
•
Merkkivalot
• Merkkivalo
5. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
Suolasäiliön täyttäminen
Huomio Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen. Korroosion vaara.
Estä korroosio käynnistämällä ohjelma suolasäiliön
täyttämisen jälkeen.
.
ja
sammuvat.
vilkkuu edelleen.
• Vedenpehmentimen nykyisen asetuksen ilmoittavat jaksottaiset äänimerkit sekä merkkivalon
syttymiskerrat.
– Esim. 5 äänimerkkiä ja 5 vilkkumiskertaa +
tauko + 5 äänimerkkiä ja 5 vilkkumiskertaa =
taso 5.
1
2
4. Muuta asetusta painamalla painiketta
toistuvasti. Jokaisella painikkeen painalluksella pääset
asetuksen seuraavalle tasolle.
7
max
3
Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain ensimmäisellä käyttökerralla).
5
4
6
3
32
--
1
4
MA X
+
4
Säädä annosteltua huuhtelukirkasteen määrää kääntämällä valitsin asetuksen 1 (alhaisin määrä) ja asetuksen 4 (suurin määrä) välille.
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen
1
2
Päivittäinen käyttö
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
Varmista, että laite on asetustilassa, katso ‘Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen’.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
8
• Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja, ota
käyttöön Multitab-lisätoiminto.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
Pesuaineen käyttäminen
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
Varmista, että laite on asetustilassa.
3. Paina sen ohjelman painiketta, jonka haluat asettaa. Ohjelmaa vastaava merkkivalo jää palamaan
ja kaikkien muiden ohjelmien merkkivalot sammuvat.
4. Kun suljet laitteen luukun, ohjelma käynnistyy.
Ohjelman käynnistäminen ajastuksella
1
2
1. Valitse ohjelma.
2. Paina ajastuspainiketta toistuvasti, kunnes haluamasi tuntilukeman merkkivalo syttyy. Voit asettaa
asetukseksi 3 tai 6 tuntia.
• Ajastimen merkkivalo syttyy.
3. Kun suljet laitteen luukun, ajanlaskenta käynnistyy.
• Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma
käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen ollessa toiminnassa
3
Jos avaat luukun, laite pysähtyy. Kun suljet luukun uudelleen, laite käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.
Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan ollessa
käynnissä
4
5
Jos ohjelmassa on esipesuvaihe, aseta pieni
määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen
Asetustila
Joissakin asetuksissa laitteen on oltava asetustilassa.
Laite on asetustilassa, kun päälle kytkemisen jälkeen
kaikki ohjelman merkkivalot syttyvät.
Jos käyttöpaneelissa ei näy tätä, paina ja pidä alhaalla
painikkeita
ja
on asetustilassa.
samanaikaisesti, kunnes laite
Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta
1. Avaa vesihana.
Kun peruutat ajastimen, myös ohjelma peruuntuu.
1.
ja
saPaina ja pidä alhaalla painikkeita
manaikaisesti, kunnes ohjelman merkkivalot syttyvät.
2. Aseta ohjelma uudelleen.
Ohjelman peruuttaminen
1.
ja
saPaina ja pidä alhaalla painikkeita
manaikaisesti, kunnes ohjelman merkkivalot syttyvät.
Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.
Ohjelman päättyessä
syttyy.
Merkkivalo
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Sulje vesihana.
Jos virtapainiketta ei paineta, toiminto AUTO
OFF sammuttaa laitteen automaattisesti muutaman minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
Tämä vähentää energiankulutusta.
9
Tärkeää
• Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori.
• Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat.
Vihjeitä ja neuvoja
Vedenpehmennin
Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja, jotka
voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa huonoja pesutuloksia. Vedenpehmennin neutralisoi kyseiset mineraalit.
Astianpesukoneen suola pitää vedenpehmentimen
puhtaana ja hyväkuntoisena. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso. Täten taataan, että vedenpehmennin käyttää oikeaa astianpesukoneen suolamäärää ja vesimäärää.
Suolan, huuhtelukirkasteen ja konetiskiaineen
käyttö
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja konetiskiainetta. Muut
tuotteet voivat vahingoittaa laitetta.
• Huuhtelukirkaste auttaa viimeisen huuhteluvaiheen
aikana kuivaamaan astiat ilman raitoja ja läikkiä.
• Yhdistelmäpesuainetabletit sisältävät pesuainetta,
huuhtelukirkastetta ja muita lisäaineita. Varmista, että kyseiset tabletit ovat paikallisen vedenkovuuden
mukaiset. Noudata tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa konetiskiainetta. Lue
konetiskiaineen pakkauksen ohjeet.
Korien täyttäminen
Katso esimerkkejä korien täytöstä laitteen mukana toimitetusta esitteestä.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-, alumiini-, tina- ja kuperiastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Voit poistaa kiinni palaneen ruoan helposti liottamalla keittoastioita ja pannuja vedessä ennen niiden
asettamista astianpesukoneeseen.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat tartu kiinni toisiinsa. Sekoita lusikat muihin ruokailuvälineisiin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä.
Ennen ohjelman käynnistämistä
Varmista, että:
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
• Koneessa on astianpesukoneen suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta kestävien astioiden pesemiseen.
Hoito ja puhdistus
Varoitus! Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
10
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet suihkuvarret heikentävät pesutuloksia.
Tarkista sihdit säännöllisin välein ja puhdista ne tarvittaessa.
Sihtien puhdistaminen
Sihtien virheellinen asento voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa laitetta.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika
ohutpäisellä esineellä.
C
B
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.
A
2
1
Sisätilan puhdistaminen
Jos käytät säännöllisesti lyhyitä ohjelmia, laitteeseen
voi jäädä rasva- ja kalkkijäämiä.
Jotta tämä vältettäisiin, suosittelemme pitkän ohjelman
valitsemista vähintään 2 kertaa kuukaudessa.
A
4
3
Poista sihdit (B) ja (C)
Irrota sihti (A). Pese sihti
kääntämällä kahvaa vas- vedellä.
tapäivään ja irrottamalla
ne. Vedä sihti (B) ja (C)
irti. Pese sihdit vedellä.
D
A
5
Varmista, ettei asennusaukon reunassa tai sen
ympärillä ole ruokajäämiä tai epäpuhtauksia
ennen sihdin (A) asentamista takaisin paikoilleen.
Varmista, että sihti (A)
on oikein paikoillaan 2
ohjaimen (D) alapuolella.
6
Kokoa sihdit (B) ja (C).
Aseta ne paikoilleen sihtiin (A). Käännä kahvaa
myötäpäivään, kunnes
se lukittuu paikoilleen.
11
Vianmääritys
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken pesuohjelman.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, lue seuraavat tiedot
löytääksesi ongelmaan ratkaisun.
Joidenkin ongelmien yhteydessä jotkin merkkivalot
vilkkuvat jatkuvasti tai jaksottain samanaikaisesti
häiriökoodin näyttämiseksi.
Häiriökoodi
Ongelma
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
•
-merkkivalo vilkkuu 1 kerran jaksottain.
Laitteeseen ei tule vettä.
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
•
-merkkivalo vilkkuu 2 kertaa jaksottain.
Koneeseen jää vettä.
• Asetetun ohjelman merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
•
-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa jaksottain.
Ylivuotosuoja on käytössä.
Varoitus! Kytke laite pois toiminnasta ennen
tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Laite ei kytkeydy toimintaan.
Mahdollinen ratkaisu
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laitteeseen ei tule vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun suodatin ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma
jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos näkyviin tulee muita häiriökoodeja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
Jos pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät.
Laseissa ja muissa astioissa on vaaleita raitoja tai
sinertävä pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä
huuhtelukirkasteen säädin alhaisempaan asentoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja ja kuivia
vesipisaroita.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä huuhtelukirkasteen säädin korkeampaan asentoon.
• Syynä voi olla käytetyn pesuaineen laatu.
Astiat ovat märkiä.
• Ohjelmassa ei ole kuivausta tai sen kuivausvaiheen
lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta
yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
2. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
ja
alkavat vilkkumaan.
3. Paina painiketta
.
•
ja
sammuvat.
Merkkivalot
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
on pois päältä.
4. Paina painiketta
. Merkkivalo
syttyy.
Huuhtelukirkastelokero on käytössä.
5. Paina virtapainiketta laitteen kytkemiseksi pois
päältä ja asetuksen vahvistamiseksi.
6. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
7. Täytä huuhtelukirkastelokero.
Katso mahdolliset muut syyt kohdasta ‘VIHJEITÄ
JA NEUVOJA’.
Huuhtelukirkastelokeron käyttöönotto
1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
Varmista, että laite on asetustilassa, katso ‘Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen’.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys / Korkeus / Syvyys (mm)
Sähköliitäntä
Katso arvokilven tiedot.
596 / 818 - 898 / 550
Jännite
220-240 V
Taajuus
50 Hz
Vedenpaine
Min. / maks. (bar / MPa)
Vesiliitäntä 1)
Kylmä tai kuuma vesi2)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
Energiankulutus
Päällä-tila
0.10 W
Pois päältä -tila
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä
kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä
sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
13
Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota
yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
14
• Hävitä pakkausmateriaalit oikeaoppisella tavalla.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
15
www.electrolux.com/shop
117908280-A-272013

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement