Zoppas PDT14001FK User manual

Zoppas PDT14001FK User manual
Instrukcja
obsługi
Zmywarka
PDT14001FK
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opcje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Przed pierwszym użyciem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
5
6
7
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Wskazówki i porady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Rozwiązywanie problemów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie uduszeniem
lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować
trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządzenia
osobom, w tym również dzieciom, o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź osobom bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować
się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0°C.
2
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu spełniały odpowiednie
wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu
elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są
zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych
gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki
ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to,
aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki
mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub
do rur, których nie używano przez dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody i odczekać, aż będzie
ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez
nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach
urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy
przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować
się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia może
dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego
pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi substancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody
pod ciśnieniem ani pary wodnej.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Należy skontaktować się z punktem serwisowym w
celu wymiany węża dopływowego.
Utylizacja
Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz
innych placówkach pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.
Serwis
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy skontaktować się z serwisem. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
• Kontaktując się z serwisem, należy przygotować następujące dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu:
Numer seryjny:
3
Opis urządzenia
1 Dolne ramię spryskujące
2 Filtry
3 Tabliczka znamionowa
4 Dozownik płynu nabłyszczającego
9
8
7
1
2
6
5
3
4
5 Dozownik detergentu
6 Zbiornik soli
7 Otwór wentylacyjny
8 Górne ramię spryskujące
9 Górny kosz
Panel sterowania
1
1 Przycisk wł./wył.
2 Przyciski wyboru programu
Wskaźniki
2
3
4
3 Przycisk opóźnienia programu
4 Wskaźniki
Opis
3h
Wskaźnik „3 godziny”.
6h
Wskaźnik „6 godzin”.
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik zakończenia programu.
4
Programy
Program
1)
2)
60º 3)
4)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Średnie
Naczynia stołowe i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
50°C
Płukania
Suszenie
Multitab
Średnie
Naczynia stołowe i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
65°C
Płukania
Suszenie
Multitab
Duże
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
70°C
Płukania
Suszenie
Multitab
Świeże
Naczynia stołowe i sztućce
Zmywanie w temperaturze
60°C
Płukania
Multitab
Dowolne
Zmywanie wstępne
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio
zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy).
2) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania naczyń. Podczas
płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty
zmywania.
4) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i powstawaniu
przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
Parametry eksploatacyjne
Czas trwania
(min)
Program1)
60º
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
195
0.92
10.2
90 - 110
1.4 - 1.5
17 - 19
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
30
0.9
9
5
Czas trwania
(min)
Program1)
Zużycie energii
(kWh)
14
Zużycie wody
(l)
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania,
użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
Opcje
Opcję Multitab należy włączyć przed ustawieniem
programu. Opcji tej nie można włączyć podczas
trwania programu.
Multitab
Opcję należy włączyć tylko dla wieloskładnikowych
tabletek z detergentem.
Opcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabłyszczającego
i soli. Odpowiednie wskaźniki są wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie opcji Multitab
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż włączy się wskaźnik Multitab.
Po zaprzestaniu korzystania z wieloskładnikowych
tabletek z detergentem, a przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu, płynu
nabłyszczającego i soli do zmywarek, należy
wykonać następujące czynności:
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu
nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płukania,
bez detergentu i bez naczyń.
4. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio
do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane po wystąpieniu usterki urządzenia, podczas regulacji poziomu zmiękczania wody oraz po zakończeniu programu.
6
Domyślnie sygnały te są włączone, ale można je wyłączyć.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
ków
3.
, aż zaczną migać wskaźniki przycis,
Nacisnąć przycisk
• Wskaźniki
i
.
.
i
wyłączą się.
•
będzie nadal migał.
Wskaźnik
• Włącza się wskaźnik
.
4.
. Wskaźnik
zgaśnie, a
Nacisnąć przycisk
sygnały dźwiękowe zostaną wyłączone.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Włączanie sygnałów dźwiękowych
1. Patrz „Wyłączanie sygnałów dźwiękowych”, punkty
od (1) do (3).
2.
.
Nacisnąć przycisk
• Wskaźniki
i
wyłączą się.
•
będzie nadal migał.
Wskaźnik
• Zgaśnie wskaźnik
.
3.
Nacisnąć przycisk
. Włączy się wskaźnik
, sygnały dźwiękowe są włączone.
4. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Przed pierwszym użyciem
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, należy ustawić poziom
zmiękczania wody. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień
twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości z
procesu produkcyjnego. Aby je usunąć, należy
uruchomić program. Nie należy stosować detergentu ani umieszczać naczyń w koszach.
Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Poziom
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Regulacja poziomu zmiękczania wody
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż zaczną migać wskaźniki przycis-
ków
,
i
3. Nacisnąć przycisk
.
•
Wskaźniki
i
wyłączą się.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Przerywane sygnały dźwiękowe oraz liczba
odzwierciedlają bieżąmignięć wskaźnika
ce ustawienie zmiękczania wody.
– Np. 5 sygnałów dźwiękowych i 5 mignięć +
przerwa + 5 sygnałów dźwiękowych i 5 mignięć = poziom 5.
.
7
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, aby zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnego poziomu.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
Napełnianie zbiornika soli
Uwaga! Podczas napełniania zbiornika soli może
się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po
napełnieniu zbiornika soli należy uruchomić program.
1
2
max
1
3
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za pierwszym razem).
5
2
4
3
32
--
1
4
MA X
+
4
Aby wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego, należy obrócić pokrętło między położeniem 1
(najmniejsza ilość) a położeniem 4 (największa
ilość).
6
Codzienna eksploatacja
1. Otworzyć zawór wody.
8
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić zbiornik
soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu nabłyszczającego, napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
• Aby stosować wieloskładnikowe tabletki z detergentem, należy włączyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia.
4
5
Jeśli program przewiduje
fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką
ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
Stosowanie detergentu
Ustawianie i uruchamianie programu
Tryb ustawiania
1
2
Dla niektórych ustawień konieczne jest włączenie trybu
ustawiania.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli po jego włączeniu świecą się wszystkie wskaźniki programów.
Jeśli na panelu sterowania widoczne są inne wskazania, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyi
ciski
ustawiania.
, aż urządzenie przełączy się do trybu
Uruchamianie programu bez opóźnienia
3
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć przycisk wybranego programu. Wskaźnik
odpowiedniego programu pozostanie zapalony i
jednocześnie zgasną wskaźniki pozostałych programów.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić program.
Uruchamianie programu z opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Naciskać wielokrotnie przycisk opóźnienia programu, aż włączy się wskaźnik oznaczający odpowiednią liczbę godzin. Można ustawić 3 lub 6 godzin.
9
• Zaświeci się wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia
programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić odliczanie czasu.
• Po zakończeniu odliczania nastąpi uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje pracować. Po
zamknięciu drzwi urządzenie będzie kontynuować pracę od momentu, w którym została przerwana.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu w
trakcie odliczania
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu powoduje również anulowanie ustawionego programu.
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż włączą się wszystkie wskaźniki
programów.
2. Ponownie ustawić program.
Anulowanie programu
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż włączą się wszystkie wskaźniki
programów.
Przed uruchomieniem nowego programu należy
upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Włącza się wskaźnik
.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk wł./wył.,
funkcja AUTO OFF automatycznie wyłączy urządzenie po upływie kilku minut od zakończenia programu.
Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo ulegają
uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolnego, a
następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może znajdować się woda. Stal nierdzewna schładza się szybciej niż naczynia.
Wskazówki i porady
Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mogą
uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody. Zapewnia
to stosowanie odpowiedniej ilości soli do zmywarek i
wody przez zmiękczacz wody.
Stosowanie soli, płynu nabłyszczającego i
detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający
i detergent do zmywarek. Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawaniu smug i
plam na naczyniach podczas ich suszenia.
10
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają detergent, płyn
nabłyszczający oraz inne dodatki. Należy sprawdzić, czy te tabletki można stosować przy danej
twardości wody. Należy zapoznać się z instrukcją
na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek przy długich programach, aby zapobiec osadzaniu się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu niż zalecana. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu.
Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedstawiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, które są
przystosowane do zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wykonanych
z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, które mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalonych
potraw, należy zamoczyć naczynia w wodzie przed
ich umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski) układać
otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przylegają
do siebie. Wymieszać łyżki z innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że nie będą się one przemieszczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w koszach
jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przeprowadzeniem
konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona spryskujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić.
Czyszczenie filtrów
C
B
A
4
3
W celu wyjęcia filtrów (B) Wyjąć filtr (A). Przepłui (C) należy obrócić uch- kać filtr wodą.
wyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć filtry.
Rozdzielić filtry (B) i (C).
Przepłukać filtry wodą.
A
1
2
11
Nieprawidłowe położenie filtrów może skutkować
niezadowalającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzania.
D
A
5
Przed ponownym włożeniem filtru (A) należy
upewnić się, że wewnątrz osadnika ani na jego krawędzi nie znajdują
się resztki żywności lub
inne zanieczyszczenia.
Sprawdzić, czy filtr (A)
jest prawidłowo umieszczony pod 2 prowadnicami (D).
6
Połączyć filtry (B) i (C).
Umieścić je ponownie w
filtrze (A). Obrócić uchwyt zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż
się zablokuje.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć przy pomocy cienkiego i
zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania
ani rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
Częste korzystanie z krótkich programów może powodować osadzanie się tłuszczu i kamienia wewnątrz
urządzenia.
Aby temu zapobiec, zaleca się korzystanie z długich
programów co najmniej 2 razy w miesiącu.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi informacjami, które mogą być
pomocne w rozwiązaniu problemu.
Kod alarmu
Po wystąpieniu pewnych problemów różne wskaźniki migają jednocześnie w sposób ciągły lub naprzemiennie, sygnalizując kod alarmowy.
Problem
• Wskaźnik ustawionego programu miga w sposób
ciągły.
• Co pewien czas miga jednokrotnie wskaźnik
.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Wskaźnik ustawionego programu miga w sposób
ciągły.
• Co pewien czas miga dwukrotnie wskaźnik
.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Wskaźnik ustawionego programu miga w sposób
ciągły.
• Co pewien czas miga trzykrotnie wskaźnik
.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy wyłączyć urządzenie.
12
Problem
Nie można włączyć urządzenia.
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest włożona
do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest
sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Upewnić się, że zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu
należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie
wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeżeli wyświetli się inny kod alarmowy, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego. Obrócić
pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego. Obrócić
pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub temperatura
w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych
tabletek z detergentem. Należy wypróbować inną
markę lub włączyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omówiono inne możliwe przyczyny.
Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
13
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż zaczną migać wskaźniki przycis-
ków
,
i
.
3. Nacisnąć przycisk
.
•
i
wyłączą się.
Wskaźniki
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Zgaśnie wskaźnik
.
4. Nacisnąć przycisk
. Włącza się wskaźnik
. Dozownik płynu nabłyszczającego jest włączony.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie i potwierdzić ustawienie.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
7. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
Dane techniczne
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Podłączenie do sieci elektrycznej Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych), można
użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Ochrona środowiska
Materiały oznaczone symbolem należy poddać
utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
14
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z
odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
• Opakowanie należy odpowiednio zutylizować. Matenależy poddać recyriały oznaczone symbolem
klingowi.
15
www.electrolux.com/shop
117908430-A-272013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement