Juno JGVX60525 User manual

Juno JGVX60525 User manual
PL
Instrukcja
obsługi
Zmywarka
JGVX60525
2
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Programy
Ustawienia
2
4
5
6
6
8
Opcje
Przed pierwszym użyciem
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
10
11
12
14
16
17
19
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją.
Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
3
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru,
aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej
za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w
komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego
zestawu węży.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
• Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
zachodzi konieczność wymiany
bezpiecznika we wtyczce zasilającej,
należy użyć bezpiecznika: 13 amp
ASTA (BS 1362).
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
Przeznaczenie
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
5
• Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych na
opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Najwyżej położone ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
5
7
6
8
9
10
11
12
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
4
6
PANEL STEROWANIA
1
1
2
3
4
5
2 3 4 5 6 7 8 9
Przycisk wł./wył.
Wyświetlacz
Przycisk Delay
Przycisk wyboru programu (w górę)
Przycisk wyboru programu (w dół)
6
7
8
9
Przycisk ExtraHygiene
Przycisk Multitab
Przycisk Reset
Wskaźniki
Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest
zawsze wyłączony.
PROGRAMY
Program
Stopień zabrud‐
zenia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
Opcje
P1
•
•
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
•
Dowolne
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie od 45°C do
70°C
Płukania
Suszenie
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
1)
P2
2)
P3
3)
•
•
7
Program
Stopień zabrud‐
zenia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
Opcje
P4
•
Średnie lub
lekkie
Delikatne nac‐
zynia i szkło
•
•
•
Zmywanie 45°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
Zmywanie 60°C
Płukania
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
P5
4)
•
•
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających tes‐
ty).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania nac‐
zyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać
dobre efekty zmywania.
Parametry eksploatacyjne
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
P1
10.2
0.932
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P4
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P5
10
0.9
30
Program1)
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu
zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
8
USTAWIENIA
Tryb wyboru programów i tryb
użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego przy jednoczesnym
korzystaniu z opcji Multitab bez płynu
nabłyszczającego.
• Poziom płynu nabłyszczającego
odpowiednio do wymaganego
dozowania.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do
ich ponownej zmiany.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy na wyświetlaczu jest
widoczny numer programu P1.
Po włączeniu urządzenia znajduje się ono
zwykle w trybie wyboru programów. Jeśli
jednak tak się nie stanie, tryb wyboru
programów można ustawić w następujący
sposób:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na rezultaty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody doprowadzonej
do urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację
na temat twardości wody. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu
zmiękczania wody, aby zapewnić dobre
rezultaty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
9
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną migać, a
wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć .
• Wskaźniki
,
i
wyłączą się.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 5.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aby zmienić
ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną migać, a
wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
.
• Wskaźniki ,
i
wyłączą
się.
• Wskaźnik
będzie nadal
migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 4.
– Poziom dozowania płynu
nabłyszczającego można
ustawić od 0A do 6A.
– Poziom 0 = płyn nabłyszczający
nie jest dozowany.
3. Nacisnąć kilkakrotnie
, aby
zmienić ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Dozownik płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego płukania.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można ustawić w przedziale od 1
(minimalna ilość) do 6 (maksymalna ilość).
Poziom 0 oznacza wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego oraz dozowania.
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
Stosowanie płynu
nabłyszczającego i tabletek
wieloskładnikowych
W ustawieniach fabrycznych dozownik
płynu nabłyszczającego jest włączony.
Dozownik zawsze podaje płyn
nabłyszczający.
Możliwe jest wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego. Wtedy dozownik nie
będzie podawał płynu, jeśli włączona jest
opcja Multitab.
10
Jeśli dozownik jest wyłączony, ale nie jest
włączona opcja Multitab, dozownik będzie
podawał płyn nabłyszczający.
Użycie opcji Multitab przy wyłączonym
dozowniku płynu nabłyszczającego może
nie zapewniać zadowalających efektów
suszenia.
Gdy dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony, wskaźnik płynu
nabłyszczającego jest zawsze wyłączony,
jeśli włączona jest opcja Multitab.
Wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać przyciski
i
,
aż zaczną migać wskaźniki ,
,
i , a wyświetlacz będzie
pusty.
2. Nacisnąć
.
• Wskaźniki ,
i
zgasną.
• Wskaźnik
będzie nadal
migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
=
dozownik płynu nabłyszczającego
jest włączony (ustawienie
fabryczne).
3. Nacisnąć
, aby zmienić
ustawienie.
= dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w
przypadku nieprawidłowego działania
urządzenia. Tych sygnałów dźwiękowych
nie można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż wskaźniki
przyciski
,
,
i
zaczną migać, a
wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
• Wskaźniki ,
i
wyłączą się.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
= sygnał
dźwiękowy wyłączony.
3. Nacisnąć , aby zmienić ustawienie.
= sygnał dźwiękowy włączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed uruchomieniem
programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie programu.
Nie wszystkie opcje są ze sobą
zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobą opcji
urządzenie automatycznie
wyłączy jedną lub większą
liczbę opcji. Tylko wskaźniki
aktywnych opcji pozostaną
wówczas włączone.
11
Multitab
Włączyć tę opcję stosując tabletki
wieloskładnikowe z solą, płynem
nabłyszczającym i detergentem. Mogą
one zawierać także inne środki do mycia
lub płukania.
Opcja ta powoduje wyłączenie dozowania
soli. Nie włącza się wskaźnik soli.
Opcja ta powoduje wyłączenie dozowania
płynu nabłyszczającego, jednak tylko
wtedy gdy dozownik płynu
nabłyszczającego jest wyłączony
(wskaźnik płynu nabłyszczającego nie
włącza się). Jeśli dozownik płynu
nabłyszczającego jest włączony, płyn jest
dozowany, nawet jeśli opcja Multitab jest
włączona.
Użycie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektów zmywania i suszenia podczas
stosowania tabletek wieloskładnikowych.
Multitab nie jest opcją stałą, dlatego
należy ją włączać przy każdym cyklu.
Włączanie opcji Multitab
Nacisnąć
.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
ExtraHygiene
Ta opcja zapewnia większą higienę
zmywania naczyń. Podczas ostatniej fazy
płukania temperatura pozostaje na
poziomie 70°C przez co najmniej 10
minut.
Włączanie opcji ExtraHygiene
Nacisnąć przycisk
– zaświeci się
odpowiedni wskaźnik.
Jeśli opcja nie jest dostępna w danym
programie, jej wskaźnik nie zaświeca się
lub miga przez kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest powtarzany
co pewien czas.
Zbiornik soli
UWAGA! Stosować wyłącznie
sól przeznaczoną do
zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy
w zmiękczaczu wody oraz zapewnia dobre
rezultaty zmywania podczas codziennej
eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
12
Napełnianie dozownika płynu
nabłyszczającego
A
B
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
C
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego
wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem
korozji. Aby tego uniknąć, po
napełnieniu zbiornika soli
należy uruchomić program.
UWAGA! Należy stosować
wyłącznie płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik (B), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie znak
„MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
wskaźnik (A) stanie się
przezroczysty.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent. Aby stosować
tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
13
Stosowanie detergentu
A
B
C
UWAGA! Stosować wyłącznie
detergent przeznaczony do
zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci proszku
lub tabletki, w przegródce (B).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
3. Naciskać
lub
, aż na
wyświetlaczu pojawi się numer
wybranego programu. Przez około 3
sekundy wyświetlany będzie numer
programu, a następnie czas trwania
programu.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Podczas odliczania można wydłużyć czas
rozpoczęcia programu, ale nie można
zmienić wybranego programu ani opcji.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od
momentu, w którym została przerwana.
Po otworzeniu drzwi na dłużej
niż 30 sekund podczas fazy
suszenia, bieżący program
zostanie zakończony.
14
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
Koniec programu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Po zakończeniu programu i otworzeniu
drzwi urządzenie jest automatycznie
wyłączane.
Zakręcić zawór wody.
Anulowanie programu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
WSKAZÓWKI I PORADY
Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty
prania i suszenia podczas codziennej
eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony
środowiska.
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub
wybrać program z fazą zmywania
wstępnego.
• Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
• Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się z
dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń. Upewnić
się, że przedmioty nie stykają się ze
sobą ani się nie zasłaniają.
• Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie tabletek
wieloskładnikowych (np. typu „3 w 1”,
„4 w 1”, „Wszystko w jednym”).
Przestrzegać informacji podanych na
opakowaniu.
• Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia. W programie ECO
uzyskuje się największą efektywność
zużycia wody i energii elektrycznej
podczas zmywania średnio
zabrudzonych naczyń i sztućców.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
• Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość
wody jest większa, należy oprócz
tabletek wieloskładnikowych stosować
także płyn nabłyszczający i sól. Jednak
do twardej i bardzo twardej wody
zaleca się stosowanie się osobno
detergentu (w postaci proszku, żelu lub
tabletek bez dodatkowych funkcji),
płynu nabłyszczającego i soli, aby
zapewnić optymalne efekty mycia i
suszenia.
• Aby stosować tabletki
wieloskładnikowe, należy wybrać opcję
Multitab (jeśli jest dostępna). Opcja ta
wpływa na poprawę efektów zmywania
i suszenia podczas korzystania z
tabletek wieloskładnikowych.
15
• Detergent w tabletkach nie rozpuszcza
się całkowicie w trakcie krótkich
programów. Zaleca się stosowanie
tabletek przy długich programach, aby
zapobiec osadzaniu się detergentu na
naczyniach.
• Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
Postępowanie w przypadku
zaprzestania korzystania
z tabletek wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani
nie umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
• W urządzeniu należy zmywać
przedmioty, które są przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu,
aluminium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów, które mogą pochłaniać
wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramię spryskujące
może swobodnie się obracać.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
• ramiona spryskujące są drożne;
• w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba
że stosowane są wieloskładnikowe
tabletki z detergentem);
• ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
• użyto prawidłową ilość detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
16
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać
i w razie potrzeby wyczyścić.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
C
4. Umyć filtry.
B
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A).
Upewnić się, że jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.
17
Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w ramionach
spryskujących są zatkane, zabrudzenia
należy usunąć przy pomocy cienkiego i
zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
• Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
UWAGA! Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić wilgotną miękką
szmatką.
• Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy.
18
Problem i kod alarmowy
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono
do gniazda.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
jest sprawny.
•
Program nie uruchamia się.
•
•
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji zmiękc‐
zacza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5
minut.
•
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
.
Urządzenie nie wypompo‐
wuje wody.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym
celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wo‐
dociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przyg‐
nieciony.
•
•
•
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przyg‐
nieciony.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
•
•
.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwe rozwiązanie
Białawe smugi lub niebieska‐
wy nalot na szklankach i nac‐
zyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na szklan‐
kach i naczyniach.
•
•
•
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć
dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
19
Problem
Możliwe rozwiązanie
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia
odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tab‐
letek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć do‐
zownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn na‐
błyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”, gdzie omówiono inne
możliwe przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głębokość
(mm)
596 / 818-898 / 550
Podłączenie do sieci elek‐
Napięcie (V)
220 - 240
trycznej 1)
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
bar (minimalne i maksymalne)
0.5 - 8
MPa (minimalne i maksymalne)
0.05 - 0.8
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatro‐
wych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
117893560-A-452014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement