Progress PVX1550 User manual

Progress PVX1550 User manual
Instrukcja obsługi
Zmywarka
PVX1550
2 Progress
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Programy
Ustawienia
2
4
5
6
6
8
Opcje
Przed pierwszym użyciem
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
11
11
12
14
15
18
21
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją.
Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Progress 3
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru,
aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani
parą wodną.
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej
za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w
komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego
zestawu węży.
4 Progress
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
• Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
• Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
zachodzi konieczność wymiany
bezpiecznika we wtyczce zasilającej,
należy użyć bezpiecznika: 13 amp
ASTA (BS 1362).
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
Progress 5
Przeznaczenie
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych na
opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
10
9 8
Najwyżej położone ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
5
7
6
6
7
8
9
10
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
4
6 Progress
11 Dolny kosz
12 Górny kosz
PANEL STEROWANIA
1
2
1 Przycisk wł./wył.
2 Przyciski wyboru programów
3 Przycisk Delay
3
4
4 Wskaźniki
Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest
zawsze wyłączony.
PROGRAMY
Program
2)
Stopień zab‐
rudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
Parametry eksploatacyjne
1)
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukania
Suszenie
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
225
0.932
10.2
Progress 7
Program
Stopień zab‐
rudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
•
•
3)
4)
5)
Parametry eksploatacyjne
1)
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patel‐
nie
•
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
Dowolne
•
•
•
•
•
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukania
Suszenie
150
1.4
14
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukania
Suszenie
154 164
1.4 - 1.6
12.5 14.5
Zmywanie
60°C
Płukanie
30
0.9
10
Zmywanie
wstępne
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu
zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających tes‐
ty).
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania nac‐
zyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać
dobre efekty zmywania.
5) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i
powstawaniu przykrych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
8 Progress
USTAWIENIA
Tryb wyboru programów i tryb
użytkownika
Po włączeniu urządzenia znajduje się ono
zwykle w trybie wyboru programów. Jeśli
jednak tak się nie stanie, tryb wyboru
programów można ustawić w następujący
sposób:
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i , aż urządzenie znajdzie
przyciski
się w trybie wyboru programów.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego przy jednoczesnym
korzystaniu z opcji Multitab bez płynu
nabłyszczającego.
• Poziom płynu nabłyszczającego
odpowiednio do wymaganego
dozowania.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na rezultaty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do
ich ponownej zmiany.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, jeśli świeci się tylko wskaźnik
programu
.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody doprowadzonej
do urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację
na temat twardości wody. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu
zmiękczania wody, aby zapewnić dobre
rezultaty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
Progress 9
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać
i , aż zaczną migać
wskaźniki
i
.
,
,
.
2. Nacisnąć
• Wskaźniki
,
i
zgasną.
• Wskaźnik
będzie nadal
migał.
• Zacznie migać wskaźnik
zakończenia programu. Liczba
mignięć wskaźnika oznacza
poziom.
– Np. 5 mignięć + przerwa + 5
mignięć = poziom 5.
3. Nacisnąć kilkakrotnie
, aby
zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie
przycisku
powoduje ustawienie
wyższego poziomu. Po poziomie 10
następuje powrót do poziomu 1.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Dozownik płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego płukania.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można ustawić w przedziale od 1
(minimalna ilość) do 6 (maksymalna ilość).
Poziom 0 oznacza wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego oraz dozowania.
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać
i , aż zaczną migać
wskaźniki
,
,
i
.
2. Nacisnąć .
• Wskaźniki
,
i
zgasną.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Zacznie migać wskaźnik
zakończenia programu. Liczba
mignięć sygnalizuje aktualne
ustawienie: np. 4 mignięcia +
przerwa + 4 mignięcia = poziom 4.
– Poziom dozowania płynu
nabłyszczającego można
ustawić na wartość od 0 do 6.
– Poziom 0 = płyn nabłyszczający
nie jest dozowany. W tym
przypadku wskaźnik
zakończenia programu
pozostaje wyłączony.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aby zmienić
ustawienie. Każde naciśnięcie
powoduje ustawienie wyższego
poziomu. Po poziomie 6 następuje
przejście do poziomu 0, a następnie
ponownie do poziomu 1.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
10 Progress
Stosowanie płynu
nabłyszczającego i tabletek
wieloskładnikowych
W ustawieniach fabrycznych dozownik
płynu nabłyszczającego jest włączony.
Dozownik zawsze podaje płyn
nabłyszczający.
Możliwe jest wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego. Wtedy dozownik nie
będzie podawał płynu, jeśli włączona jest
opcja Multitab.
Jeśli dozownik jest wyłączony, ale nie jest
włączona opcja Multitab, dozownik będzie
podawał płyn nabłyszczający.
Użycie opcji Multitab przy wyłączonym
dozowniku płynu nabłyszczającego może
nie zapewniać zadowalających efektów
suszenia.
Gdy dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony, wskaźnik płynu
nabłyszczającego jest zawsze wyłączony,
jeśli włączona jest opcja Multitab.
Wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać
i , aż zaczną migać
,
,
i
.
wskaźniki
2. Nacisnąć
.
,
i
zgasną.
• Wskaźniki
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Wskaźnik zakończenia programu
pokazuje bieżące ustawienie:
Wskaźnik zakończenia programu
włączony = dozownik płynu
nabłyszczającego jest włączony
(ustawienie fabryczne).
3. Nacisnąć
, aby zmienić ustawienie.
Wskaźnik zakończenia programu
wyłączony = dozownik płynu
nabłyszczającego jest wyłączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w
przypadku nieprawidłowego działania
urządzenia. Tych sygnałów dźwiękowych
nie można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać
i , aż zaczną migać
wskaźniki
,
,
i
.
2. Nacisnąć
• Wskaźniki
,
i
zgasną.
• Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Wskaźnik zakończenia programu
pokazuje bieżące ustawienie:
Wskaźnik zakończenia programu
wyłączony = sygnał dźwiękowy
wyłączony.
, aby zmienić ustawienie.
3. Nacisnąć
Wskaźnik zakończenia programu
włączony = sygnał dźwiękowy włączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
Progress 11
OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed uruchomieniem
programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie programu.
Multitab
Włączyć tę opcję stosując tabletki
wieloskładnikowe z solą, płynem
nabłyszczającym i detergentem. Mogą
one zawierać także inne środki do mycia
lub płukania.
nabłyszczającego jest wyłączony
(wskaźnik płynu nabłyszczającego nie
włącza się). Jeśli dozownik płynu
nabłyszczającego jest włączony, płyn jest
dozowany, nawet jeśli opcja Multitab jest
włączona.
Użycie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektów zmywania i suszenia podczas
stosowania tabletek wieloskładnikowych.
Multitab nie jest opcją stałą, dlatego
należy ją włączać przy każdym cyklu.
Opcja ta powoduje wyłączenie dozowania
soli. Nie włącza się wskaźnik soli.
Włączanie opcji Multitab
Opcja ta powoduje wyłączenie dozowania
płynu nabłyszczającego, jednak tylko
wtedy gdy dozownik płynu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i , aż włączy się wskaźnik
.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest powtarzany
co pewien czas.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
12 Progress
UWAGA! Należy stosować
wyłącznie płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego
wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem
korozji. Aby tego uniknąć, po
napełnieniu zbiornika soli
należy uruchomić program.
1. Otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik (B), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie znak
„MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
wskaźnik (A) stanie się
przezroczysty.
Napełnianie dozownika płynu
nabłyszczającego
A
B
C
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent. Aby stosować
tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
Progress 13
Stosowanie detergentu
A
B
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
3. Nacisnąć przycisk programu
wybranego do uruchomienia.
Zaświeci się wskaźnik odpowiedniego
programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
C
UWAGA! Stosować wyłącznie
detergent przeznaczony do
zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci proszku
lub tabletki, w przegródce (B).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja AUTO OFF
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż włączy się
wskaźnik odpowiadający żądanej
liczbie godzin (3 lub 6).
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Podczas odliczania można wydłużyć
czas rozpoczęcia programu, ale nie
można zmienić wybranego programu.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od
momentu, w którym została przerwana.
Po otworzeniu drzwi na dłużej
niż 30 sekund podczas fazy
suszenia, bieżący program
zostanie zakończony.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
Uruchamianie programu
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i , aż urządzenie znajdzie
się w trybie wyboru programów.
14 Progress
Anulowanie programu
Koniec programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i , aż urządzenie znajdzie
się w trybie wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu i otworzeniu
drzwi urządzenie jest automatycznie
wyłączane.
Zakręcić zawór wody.
WSKAZÓWKI I PORADY
Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty
prania i suszenia podczas codziennej
eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony
środowiska.
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub
wybrać program z fazą zmywania
wstępnego.
• Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
• Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się z
dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń. Upewnić
się, że przedmioty nie stykają się ze
sobą ani się nie zasłaniają.
• Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie tabletek
wieloskładnikowych (np. typu „3 w 1”,
„4 w 1”, „Wszystko w jednym”).
Przestrzegać informacji podanych na
opakowaniu.
• Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia. W programie ECO
uzyskuje się największą efektywność
zużycia wody i energii elektrycznej
podczas zmywania średnio
zabrudzonych naczyń i sztućców.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
• Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość
wody jest większa, należy oprócz
tabletek wieloskładnikowych stosować
także płyn nabłyszczający i sól. Jednak
do twardej i bardzo twardej wody
zaleca się stosowanie się osobno
detergentu (w postaci proszku, żelu lub
tabletek bez dodatkowych funkcji),
płynu nabłyszczającego i soli, aby
zapewnić optymalne efekty mycia i
suszenia.
• Aby stosować tabletki
wieloskładnikowe, należy wybrać opcję
Multitab (jeśli jest dostępna). Opcja ta
wpływa na poprawę efektów zmywania
i suszenia podczas korzystania z
tabletek wieloskładnikowych.
• Detergent w tabletkach nie rozpuszcza
się całkowicie w trakcie krótkich
programów. Zaleca się stosowanie
tabletek przy długich programach, aby
zapobiec osadzaniu się detergentu na
naczyniach.
• Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
Progress 15
Postępowanie w przypadku
zaprzestania korzystania
z tabletek wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani
nie umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
• W urządzeniu należy zmywać
przedmioty przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu,
aluminium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów pochłaniających wodę
(gąbki, ściereczki).
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
• Sztućce oraz małe przedmioty umieścić
w koszu na sztućce.
• Lekkie naczynia umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
swobodnie się obracają.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
• ramiona spryskujące są drożne;
• w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba
że stosowane są wieloskładnikowe
tabletki z detergentem);
• ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
• użyto prawidłową ilość detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać
i w razie potrzeby wyczyścić.
16 Progress
Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
C
B
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A).
Upewnić się, że jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
4. Umyć filtry.
Progress 17
UWAGA! Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
4. Aby zamocować ramię spryskujące do
kosza, należy popchnąć je w górę w
kierunku wskazanym przez dolną
strzałkę i jednocześnie obrócić
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aż do zatrzaśnięcia.
Czyszczenie górnego ramienia
spryskującego
Zaleca się regularne czyszczenie górnego
ramienia spryskującego, aby uniknąć
zatkania znajdujących się w nim otworów.
Zatkanie otworów może być przyczyną
niezadowalających efektów zmywania.
1. Całkowicie wysunąć górny kosz.
2. Aby wymontować ramię spryskujące z
kosza, należy popchnąć je w górę w
kierunku wskazanym przez dolną
strzałkę i jednocześnie obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Czyszczenie obudowy
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
• Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
3. Umyć ramię spryskujące pod bieżącą
wodą. Za pomocą spiczastego
przedmiotu (np. wykałaczki) usunąć
zabrudzenia z otworów.
• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
• Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
• Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
18 Progress
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym
centrum serwisowym należy sprawdzić,
czy problem można rozwiązać
samodzielnie, korzystając z informacji
zawartych w tabeli.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo. Wszystkie
naprawy powinny wykonywać
odpowiednio wykwalifikowane
osoby.
Po wystąpieniu niektórych problemów co
pewien czas miga wskaźnik zakończenia
programu, sygnalizując usterkę.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowany jest je‐
den sygnał dźwiękowy.
•
•
•
•
•
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowane są dwa
sygnały dźwiękowe.
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego
włożono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia progra‐
mu, należy je anulować lub poczekać do końca
odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji
zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu
wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt
niskie. W tym celu należy skontaktować się z
miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Progress 19
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
• Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowane są trzy
sygnały dźwiękowe.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autor‐
yzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie przerywa i
wznawia pracę.
•
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to opty‐
malne efekty zmywania i oszczędność energii.
Program trwa zbyt długo.
•
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia
programu, należy ją anulować lub zaczekać do
końca odliczania czasu.
Niewielki wyciek z drzwi urządzenia.
•
Urządzenie nie jest wypoziomowane. Poluzo‐
wać lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyc‐
zy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane wzglę‐
dem komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli
dotyczy).
•
Trudno jest zamknąć drzwi urządzenia.
•
•
Grzechotanie/stukanie dochodzące z
wnętrza urządzenia.
•
•
Urządzenie powoduje wyzwalanie au‐
tomatycznego wyłącznika.
•
•
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
Urządzenie nie jest wypoziomowane. Poluzo‐
wać lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyc‐
zy).
Naczynia wystają z koszy.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w kos‐
zach. Należy zapoznać się z broszurą dotyczą‐
cą załadunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące mogą ob‐
racać się swobodnie.
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarcza‐
jąca do jednoczesnego zasilania wszystkich
włączonych urządzeń. Należy sprawdzić para‐
metry zasilania w gniazdku oraz wartość gra‐
niczną prądu automatycznego wyłącznika lub
wyłączyć jedno z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego ur‐
ządzenia. Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
20 Progress
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmy‐
wania.
•
•
•
Niezadowalające efekty sus‐
zenia.
•
•
•
Białawe smugi lub niebieska‐
wy nalot na szklankach i nac‐
zyniach.
•
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na szklan‐
kach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazówki
i porady” oraz broszura dotycząca załadunku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej intensyw‐
ny cykl zmywania.
Jeśli stosowane są tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć opcję Multitab.
Naczynia pozostawały zbyt długo w zamkniętym urząd‐
zeniu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego
niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom dozowa‐
nia płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać wy‐
tarcia ściereczką.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć
dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia
odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tab‐
letek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć do‐
zownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn na‐
błyszczający wraz z tabletkami wieloskładnikowymi.
Wnętrze urządzenia jest
mokre.
•
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt skra‐
plania się na ściankach wilgoci obecnej w powietrzu.
Nadmiar piany podczas zmy‐
wania.
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmy‐
warek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐
wym.
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
W wodzie używanej do zmywania jest zbyt dużo soli.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierdzew‐
nej. Należy unikać umieszczania blisko siebie sztućców
ze srebra i stali nierdzewnej.
Progress 21
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Po zakończeniu programu w
dozowniku znajdują się pozos‐
tałości detergentu.
•
•
•
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozowniku i
nie została całkowicie wypłukana przez wodę.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należy
sprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać i
jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożliwia‐
ją otwarcia pokrywy dozownika detergentu.
Nieprzyjemny zapach w ur‐
ządzeniu.
•
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Osad z kamienia na naczy‐
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
drzwi.
•
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Matowe, odbarwione lub
wyszczerbione naczynia.
•
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko przed‐
mioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Należy
zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym koszu.
•
•
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głębokość
(mm)
596 / 818-898 / 550
Podłączenie do sieci elek‐
Napięcie (V)
220 - 240
trycznej 1)
Częstotliwość (Hz)
50
bar (minimalne i maksymalne)
0.5 - 8
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
MPa (minimalne i maksymalne)
0.05 - 0.8
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
22 Progress
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatro‐
wych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
Progress 23
www.progress-hausgeraete.de
117894571-A-062015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement