Bruksanvisning
Diskmaskin
PVX1550
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Inställningar
Tillvalsfunktioner
2
3
5
5
6
7
10
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
10
11
13
14
16
17
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen
med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Progress 3
•
•
•
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
4 Progress
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt. Om
säkringen i stickkontakten måste bytas
ut ska följande säkring användas: 13
amp ASTA (BS 1362).
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på länge
låter du vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
VARNING! Farlig spänning.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
4
KONTROLLPANEL
1
1 Strömbrytare
2 Programvalsknappar
3 Delay-knapp
2
3
4 Kontrollampor
4
6 Progress
Kontrollampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
Multitab-kontrollampa.
Kontrollampa för salt. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
PROGRAM
Program-
2)
3)
4)
Smutsgrad
Typ av diskmängd
Programfaser
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
Förbrukningsvärden
1)
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten(l)
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
225
0.932
10.2
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 65 °C
Sköljning
Torkning
150
1.4
14
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller
och pannor
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
154 164
1.4 - 1.6
12.5 14.5
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
30
0.9
10
Progress 7
Program-
5)
Smutsgrad
Typ av diskmängd
Programfaser
Allt
• Förtvätt
Förbrukningsvärden
1)
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten(l)
14
0.1
4
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.
2) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick med normal
nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
3) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen stannar
temperaturen vid 70 ° i minst 10 minuter.
4) Med det här programmet kan du diska föremål som smutsats ned nyligen. Det ger goda diskresultat på kort tid.
5) Använd programmet för att snabbt skölja disken. Det hindrar att matrester fastnar på disken och att dålig lukt
kommer ut ur produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om prestandatest:
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
info.test@dishwasher-production.com
INSTÄLLNINGAR
Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och inaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Inaktiveringen av spolglansfacket när du
vill använda Multitab-funktionen utan
spolglans.
• Nivån på spolglans enligt erfoderlig
dosering.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när endast
programlampan
lyser.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på produkten.
Om detta inte händer kan du ställa in
programvalsläget på följande sätt:
Håll in
och
samtidigt tills produkten
är i programvalsläge.
Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler från
vattnet, som normalt skulle ha skadlig
inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
8 Progress
Information om hur hårt vattnet är i området
där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket. Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
indikatorlamporna
,
,
och
börjar blinka.
2. Tryck på
.
• Indikatorlamporna
,
och
slocknar.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• Indikatorlampan för Program klart
börjar att blinka. Antalet blinkningar
visar den inställda nivån.
– T.ex. 5 blinkningar + paus + 5
blinkningar = nivå 5.
3. Tryck på
upprepade gånger för
att ändra inställning. Varje gång du
trycker på
ökar nummernivån.
Efter nivå 10 börjar du om från nivå 1
igen.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
Spolglansfacket
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under den
heta sköljfasen.
Du kan ställa in hur mycket spolglans som
ska släppas ut mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå 0
inaktiverar spolglansfacket och spolglans
släpps inte ut.
Fabriksinställning: nivå 4.
Progress 9
Ställa in spolglansnivån
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
,
,
och
indikatorlamporna
börjar blinka.
2. Tryck på .
• Indikatorlamporna
,
och
slocknar.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• Indikatorlampan för Program klart
börjar att blinka. Antalet blinkningar
visar aktuell inställning: t.ex. 4
blinkningar + paus + 4 blinkningar =
nivå 4.
– Spolglansnivåerna är mellan 0
och 6.
– Nivå 0 = spolglans släpps inte ut.
I det här fallet förblir
indikatorlampan för Program
klart släckt.
upprepade gånger för att
3. Tryck på
ändra inställning. Varje gång du trycker
på
ökar nivån. Efter nivå 6 går du till
nivå 0 och börjar sedan om igen från
nivå 1.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
Användning av spolglans och
multitabletter
Fabriksinställningen för spolglansfacket är
med spolglansdosering aktiverad. Detta
innebär att spolglansfacket alltid doserar
spolglans.
Man kan inaktivera spolglansdosering, i det
här fallet doseras inte spolglans bara om
funktionen Multitab är aktiverad.
Om spolglansdoseringen är inaktiverad och
du inte väljer funktionen Multitab doseras
inte spolglans.
Om man använder funktionen Multitab med
spolglansdosering inaktiverad kan
torkresultatet bli sämre.
När spolglansdoseringen är inaktiverad är
spolglanslampan alltid släckt när funktionen
Multitab är aktiverad.
Inaktivera spolglansdoseringen
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
indikatorlamporna
,
,
och
börjar blinka.
2. Tryck på
.
• Indikatorlamporna
,
och
slocknar.
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• Indikatorlampan för Program klart
visar aktuell inställning:
Indikatorlampan för Program klart
lyser = spolglansdosering är
aktiverad (fabriksinställning).
3. Tryck på
för att ändra inställningen.
Indikatorlampan för Program klart är släckt
= spolglansfacket avaktiverat.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera dessa
ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
indikatorlamporna
,
,
och
börjar blinka.
2. Tryck på
10 Progress
• Indikatorlamporna
,
och
slocknar.
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• Indikatorlampan för Program klart
visar aktuell inställning: Slutindikatorn
av = Ljudsignal av.
3. Tryck på
för att ändra inställningen.
Slutindikatorn på = Ljudsignal på.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
TILLVALSFUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan du
startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan ett
program pågår.
Multitab
Aktivera den här funktionen när du
använder multitabletter som integrerar salt-,
spolglans- och diskfunktioner. De kan
också innehålla andra disk- eller
spolglansmedel.
Den här funktionen gör så att salt inte
släpps ut. Saltindikatorn tänds inte.
Den här funktionen inaktiverar även
spolglansdosering, men bara när
spolglansdosering är inaktiverad
(spolglanslampan tänds inte). Om
spolglansdosering är aktiverad doseras
spolglans även när funktionen Multitab är
aktiverad.
Vid användning av denna funktion förlängs
programlängden för att förbättra disk- och
torkningsresultatet vid användning av
multitabletter.
Multitab är inte en permanent funktion utan
måste väljas vid varje program.
Aktivering av Multitab
Håll in
och
kontrollampan
samtidigt tills
tänds.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte, kan
du justera vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna alla
bearbetningsrester som fortfarande kan
finnas kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp
till 5 minuter för produkten att ladda hartset
i vattenavhärdaren. Det ser ut som att
produkten inte fungerar. Diskfasen startar
bara när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas med jämna
mellanrum.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast
första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
Progress 11
Fylla på spolglansfacket
A
B
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
C
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs för
att stänga saltbehållaren.
Vatten och avhärdningssalt kan
rinna ut ur saltbehållaren när du
fyller på den. Risk för korrosion
föreligger. För att förebygga det
ska du starta ett program när du
har fyllt på saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast spolglans som är särskilt
avsett för diskmaskiner.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglanset når markeringen "MAX".
3. Torka upp eventuell utspillt spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har
låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet. Om du använder
multitabletter, aktivera Multitabfunktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
Använda diskmedel
A
B
C
12 Progress
FÖRSIKTIGHET! Använd bara
diskmedel som är särskilt avsett
för diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna locket
(C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
häll lite diskmedel på insidan av
produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har
låst sig i rätt position.
Ställa in och starta ett program
Funktionen AUTO OFF
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera produkten
när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte har
startat.
Starta ett program
1. Låta dörren stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du
vill ställa in.
Motsvarande programlampa tänds.
4. Stäng luckan till produkten för att starta
programmet.
Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in program.
2. Tryck på flera gånger tills lampan för
det antal timmar du vill ställa in tänds (3
eller 6).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att starta
nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden men inte ändra
programvalet.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan produkten
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. När luckan
stängs, fortsätter produkten från den punkt
där den avbröts.
Om luckan är öppen längre än
30 sekunder under torkfasen
avslutas det pågående
programmet.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste du
ställa in programmet och funktionerna igen.
och
samtidigt tills produkten
Håll in
är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in
och
samtidigt tills produkten
är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Progress 13
När programmet är klart
Stäng vattenkranen.
När programmet är klart och du öppnar
luckan stängs produkten av automatiskt.
RÅD OCH TIPS
Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och
torkning vid daglig användning och även för
att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj
hellre fördiskprogrammet (om tillgänglig)
vid behov eller ett program med
fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till
att tallrikarna nås helt av vattnet som
släpps från spolarmens munstycken. Se
till att föremål inte vidrör eller täcker över
varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''5 i 1''). Följ anvisningarna som
står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för normalt
smutsad porslin och bestick.
Använda salt, spolglans och
diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada produkten.
• Multitabletter passar vanligen i områden
med vattenhårdhet upp till 21 °dH I
områden som överskrider den här
gränsen måste även spolglans och salt
användas utöver multitabletterna. I
områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Om du använder multitabletter kan du
välja Multitab-funktionen (om tillgänglig).
Den här funktionen ökar rengörings- och
torkningsprestandan om multitabletter
används.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Vad du ska göra om du vill sluta
använda multitabletter
Innan du börjar använda separat diskmedel,
salt och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställa in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att salt- och
spolglansbehållarna är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När diskprogrammet är klart justerar du
vattenavhärdaren efter vattenhårdheten
där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
14 Progress
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Placera bestick och små föremål i
bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas ut
ur maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet kan
vatten fortfarande finnas kvar på
produktens sidor och lucka.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem vid
behov.
Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
B
A
4. Tvätta filtren.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
Progress 15
FÖRSIKTIGHET! En felaktig
placering av filtren kan orsaka
dåliga diskresultat och skada
produkten.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
Utvändig rengöring
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se till
att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst två
gånger i månaden.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på plats.
16 Progress
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du innan du
kontaktar en auktoriserad serviceverkstad
se om du kan lösa problem själv med hjälp
av informationen i tabellen.
Vid några problem blinkar indikatorn för
program klart med jämna mellanrum och
visar en felfunktion.
Problem och larmkod
Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i
säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att produktens lucka är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av
hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blinkar
en gång periodiskt.
• Ljudsignalen hörs en gång med jämna mellanrum.
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blinkar
två gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs två gånger med
jämna mellanrum.
• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Indikatorn för Program klart blinkar
tre gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs tre gånger med
jämna mellanrum.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad
service.
När du har kontrollerat produkten, stäng av
och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet uppstår
igen.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Progress 17
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande.
Problem
Möjlig lösning
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in
spolglansfacket på en högre nivå.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett
annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd
spolglans tillsammans med multitabletterna.
Se "Råd och tips" för andra
möjliga orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
0.99
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
Vattentryck
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
produkter. Släng inte produkter märkta
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
*
18 Progress
Progress 19
www.progress-hausgeraete.de
117894640-A-382014
Download PDF

advertising