Electrolux | ESF8720ROX | User manual | Electrolux ESF8720ROX Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux ESF8720ROX Пайдаланушы нұсқаулығы
ESF 8720ROX
ESF 8720ROW
KK
RU
Ыдыс жуғыш машина
Посудомоечная машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
2
28
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................7
5. БАҒДАРЛАМАЛАР............................................................................................ 9
6. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................11
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 14
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................15
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 17
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 18
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 20
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................23
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ..............................................................................27
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан асқан
балалар мен физикалық мүмкіндіктері шектеулі
адамдар, құрылғыны қауіпсіз пайдалану және одан
келетін ықтимал қауіп-қатер туралы нұсқау алса
және/немесе қадағалау үстінде болса пайдалана
алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде
аталған жерлерде қолдануға арналған:
– фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
– қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа
да тұрғынды жерлерде.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
Ең көбі 15 орыннан асырмаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Өткір ұшты пышақтар мен ас құралдарының
ұштарын төмен қаратып немесе көлденеңінен
қойып ас құралдарына арналған себетке салыңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрған кезде соғылып
қалмас үшін қараусыз қалдырмаңыз.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/
немесе буды қолданбаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен жерге орнатпаңыз
немесе қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
ҚАЗАҚ
•
•
•
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Қуат ашасындағы
сақтандырғышты ауыстыру қажет
болса, келесі сақтандырғышты
пайдаланыңыз: 13 amp ASTA (BS
1362).
2.3 Суға қосу
•
•
•
•
Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт
қолданылмаған түтіктерді орнату
алдында, жөндеу жұмыстарын
орындағаннан кейін немесе жаңа
құралдарды орнатқаннан кейін (су
өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және
тұнық су аққанша ағызыңыз.
Құрылғыны пайдалану барысында
немесе бірінші рет қолданғаннан
кейін ешбір су ағып тұрмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген
екі қабат қаптамадан тұрады және
қауіпсіздік клапанымен
жабдықталған.
5
2.4 Пайдалану
•
•
•
•
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш
заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе
ішуге болмайды.
Ыдыстарды бағдарлама
аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз.
Ыдыстарда жуғыш зат болуы
мүмкін.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу
шығуы мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
2.5 Ішкі жарық шамы
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу қауіпі бар.
•
•
•
Бұл құрылғының есікті ашқан кезде
қосылып, есік жабылған кезде
сөнетін ішкі шамы бар.
Осы құрылғының ішіндегі шам
бөлмені жарықтандыруға
жарамайды.
Шамды ауыстыру үшін қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
2.6 Қызмет
•
•
•
ЕСКЕРТУ!
Қатерлі кернеу.
Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны
дереу розеткадан суырыңыз. Су
құятын түтікті ауыстыру үшін
уәкілітті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Құрылғыны жөндету үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Фирмалық қосалқы
бөлшектерді ғана қолдануды
ұсынамыз.
Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласқан кезде
техникалық ақпарат тақтайшасында
көрсетілген келесі деректердің
дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Үлгісі:
Өнім нөмірі (PNC):
Сериялық нөмірі:
6
www.electrolux.com
2.7 Құрылғыны тастау
•
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10 9
Жұмыс алаңы
Ең үстіңгі бүріккіш түтік
Үстіңгі бүріккіш түтік
Астыңғы бүріккіш түтік
Сүзгілер
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Тұз сауыты
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Ауа саңылауы
Шайғыш зат үлестіргіші
Жуғыш зат үлестіргіші
Астыңғы себет
Үстіңгі себет
Ас құралдарының тартпасы
5
ҚАЗАҚ
7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2 3
14 13 12
1
2
3
4
5
6
7
8
4
5
11 10
Қосу/Өшіру түймешігі
Program сенсорлық түймешігі
MyFavourite сенсорлық түймешігі
Бағдарлама индикаторлары
Индикатор шамдары
Delay сенсорлық түймешігі
Option сенсорлық түймешігі
Start сенсорлық түймешігі
9
10
11
12
13
14
6 7
9 8
XtraDry сенсорлық түймешігі
Бейнебет
Бағдарлама жолағы
Индикатор шамдары
TimeManager сенсорлық түймешігі
Reset сенсорлық түймешігі
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор
Сипаттама
Жұмыс істеп тұрған бағдарламаның индикаторы. Бағдарлама
басталғанда жанады және бағдарлама аяқталғанда сөнеді.
TimeManager индикаторы.
XtraDry индикаторы.
Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл
үнемі сөніп тұрады.
Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі
сөніп тұрады.
Delay индикаторы.
Hygiene индикаторы.
8
www.electrolux.com
Индикатор
Сипаттама
XtraPower индикаторы.
Есік индикаторы. Бұл индикатор құрылғының есігі ашық тұрғанда
немесе дұрыс жабылмағанда жанады.
Лайлық сенсорының индикаторы. Бұл индикатор
бағдарламасының сенсоры іске қосылған кезде жанады. Сенсор
жұмыс істеп тұрған кезде осы индикатор ғана жанып тұрады.
Басқа индикаторлардың барлығы және бейнебет пен бағдарлама
жолағы сөнеді. Бұл индикаторлар Лайлық сенсорының
индикаторы сөнген кезде жанады.
4.2 Бағдарлама жолағы
Бағдарлама жолағында бағдарламаға
және TimeManager функциясына
қатысты ақпарат көрсетіледі.
Бағдарламаның басталуы мен орындалу барысы
Бағдарлама басталған кезде
бағдарлама жолағының 2 бүйір жақ
сегменттері жыпылықтайды.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
ортаңғы сегменттер тұрақты түрде
жанып тұрады да, 2 бүйірлік сегмент
жыпылықтауын жалғастырады.
Бағдарлама аяқталған кезде барлық
сегменттер тұрақты түрде жанып
тұрады.
Бағдарлама жолағы мен TimeManager функциясы
TimeManager функциясын қолдануға
болатын бағдарламаны орнатқан
кезде, бағдарлама жолағының барлық
сегменттері тұрақты түрде жанады.
TimeManager функциясын орнатқан
кезде, ортаңғы сегмент ғана тұрақты
жанып тұрады.
ҚАЗАҚ
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
1)
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Опциялар
•
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
TimeManager
•
AutoOpen
•
XtraDry
•
•
Барлығы
•
Ыдыс-аяқтар,
•
ас құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 45 °C
бастап 70 °C
дейін
Шаю циклдары
Кептіру
•
XtraDry
•
•
Аралас ластық
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
•
•
•
TimeManager
•
XtraDry
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C және
65 °C
Шаю циклдары
Кептіру
Қатты
ластанған
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
XtraPower
•
TimeManager
•
XtraDry
Қалыпты не
аздап кірлеген
Морт сынғыш
ыдыс-аяқтар
мен шыны
ыдыстар
•
•
•
Жуу 45 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
XtraDry
Аз кірленген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
Жуу 55 °C
Шаю циклдары
•
XtraDry
•
2)
3)
4)
•
•
•
•
•
•
Қалыпты
кірленген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
9
10
www.electrolux.com
Бағдарлама
5)
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Опциялар
•
•
•
•
•
Жаңа
ластанған
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
Жуу 60 °C
Шаю циклдары
XtraDry
1) Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас
құралдарын жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. (Бұл сынақ
мекемелеріне арналған стандартты бағдарлама).
2) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын
анықтай алады. Бұл судың температурасы мен мөлшерін, пайдаланылатын қуат
мөлшері мен бағдарлама уақытын автоматты түрде реттейді.
3) Осы бағдарламамен ыдыстардағы аралас ластықты жууға болады. Қатты ластанған
ыдыстарды астыңғы себетке және қалыпты ластанған ыдыстарды үстіңгі себетке
салыңыз. Астыңғы себеттегі судың қысымы және температурасы үстіңгі себетпен
салыстырғанда жоғары болады.
4) Бұл бағдарламаның жуу нәтижесін жақсартуға арналған жоғары температурада
шаю циклы бар. Шаю циклі кезінде температура кем дегенде 10 минут 70 °C градуста
тұрады.
5) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт
ішінде жақсы нәтиже береді.
5.1 Пайдалану көлемі
Бағдарлама1)
Су
(л)
Қуат
(кВт)
Ұзақтық
(мин)
11
0.857
225
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
10
0.9
30
1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы,
параметрлер және ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.
5.2 Сынақ институттарына
арналған ақпарат
Сынақ өткізуге қажетті барлық
ақпаратты алу үшін мына эл.поштаға
хат жолдаңыз:
info.test@dishwasher-production.com
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
құрылғының нөмірін (PNC) жазып
қойыңыз.
ҚАЗАҚ
11
6. ПАРАМЕТРЛЕР
6.1 Бағдарламаны таңдау
режимі және пайдаланушы
режимі
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұрғанда, бағдарламаны
орнатуға және пайдаланушы режиміне
кіруге болады.
Пайдаланушы режимінде келесі
параметрлерді өзгертуге болады:
• Су жұмсартқыштың деңгейін судың
кермектігіне сай келтіруге.
• Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қосу немесе ажырату.
• Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін қажетті деңгейге қою
үшін.
• AutoOpen опциясын қосу немесе
сөндіру.
Бұл параметрлер өзгерткенше
сақтаулы тұрады.
Бағдарламаны таңдау
режимін қалай орнату керек
Бағдарлама индикаторы
мен
бағдарлама жолағы жанып, дисплейде
бағдарламаның ұзақтығы көрсетілген
кезде, құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұрады.
Құрылғыны іске қосқанда, әдетте
бағдарламаны таңдау режимі қосылып
тұрады. Дегенмен, бұндай жағдай
байқалмаса, бағдарламаны таңдау
режимін келесі жолмен орнатуға
болады:
Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша басыңыз.
6.2 Су жұмсартқыш
Су жұмсартқыш жуу нәтижелеріне
және құрылғыға жағымсыз әсер ететін,
судың құрамындағы минералдарды
тазалайды.
Осы минералдың мөлшері неғұрлым
көп болса, судың кермектігі де
соғұрлым жоғары болады. Судың
кермектігі балама шкаламен
есептеледі.
Су жұмсартқыш аймағыңыздағы судың
кермектігіне сәйкес бапталуға керек.
Аймағыңыздағы судың кермектігі
туралы ақпаратты жергілікті су
мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу
нәтижесіне жету үшін су
жұмсартқыштың дұрыс деңгейін
орнату керек.
Судың кермектігі
Неміс
градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
12
www.electrolux.com
Неміс
градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Зауытта орнатылған параметр.
2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.
Құрамында тұзы бар
мультитаблетканы қолдансаңыз және
судың кермектігі 21°dH мәнінен төмен
болса, су жұмсартқышты ең төменгі
деңгейге қоюға болады. Бұл тұзды
толтыру индикаторын сөндіреді.
Егер стандартты жуғыш затты
немесе тұзы жоқ мультитаблетканы
пайдалансаңыз, тұзды толтыру
индикаторын қосу үшін су
кермектігін тиісті деңгейге қойыңыз.
Су жұмсартқыштың деңгейін
орнату
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және XtraDry түймешіктерін
,
,
және
индикаторлары жыпылықтай
бастап, дисплейде ешнәрсе
көрсетілмей қалғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
2. MyFavourite түймешігін басыңыз.
•
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
көрсетіледі: мысалы,
= 5-ші
деңгей.
3. Параметрді өзгерту үшін
MyFavourite түймешігін қайтақайта басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.3 Шайғыш зат үлестіргіші
Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ
немесе дақ қалдырмай құрғатуға
мүмкіндік береді.
Шайғыш зат ыстық сумен шаю циклы
кезінде автоматты түрде қосылады.
Шайғыш затты үлестіру мөлшерін 1
(ең аз мөлшер) мен 6 (ең жоғарғы
мөлшер) аралығына қоюға болады. 0деңгейде шайғыш зат үлестіргіш
сөнеді және шайғыш зат
үлестірілмейді.
Зауыттық параметрлер: 4-ші деңгей.
Шайғыш заттың деңгейін
орнату
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және XtraDry түймешіктерін
,
,
және
индикаторлары жыпылықтай
бастап, дисплейде ешнәрсе
көрсетілмей қалғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
2. Delay түймешігін басыңыз.
•
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
= 4-ші
көрсетіледі: мысалы,
деңгей.
– Шайғыш зат деңгейі 0Aбастап 6A дейін.
– 0 деңгей = шайғыш зат
құйылмайды.
ҚАЗАҚ
3. Параметрді өзгерту үшін Delay
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
= шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторы сөндірілген.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.4 Шайғыш зат үлестіргіші
бос екенін ескерту
6.5 MyFavourite
Шайғыш зат үлестіргіші бос тұрған
кезде шайғыш зат индикаторы
қосылып, шайғыш затты толтыру
қажет екенін хабарлайды. Егер
шайғыш құралы бар көп таблетканы
пайдалансаңыз және кептіру
нәтижесіне қанағаттансаңыз, шайғыш
зат үлестіргіші бос екенін ескерту
индикаторын сөндіруге болады.
Дегенмен, кептіру нәтижесін жақсарту
үшін әрқашан шайғыш затты
пайдалануды ұсынамыз.
Егер шайғыш құралы жоқ стандартты
жуғыш затты немесе
мультитаблетканы пайдалансаңыз,
шайғыш зат толтыру индикаторын қосу
үшін ескерту құралын қосыңыз.
Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қалай сөндіру
керек
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және XtraDry түймешіктерін
,
,
және
жыпылықтай бастап, дисплейде
ешнәрсе көрсетілмей қалғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз.
2. TimeSaver түймешігін басыңыз.
•
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
көрсетіледі:
= шайғыш зат
үлестіргіші бос индикаторы
әрқашан қосулы тұрады
(зауыттық параметр).
3. Параметрді өзгерту үшін
TimeSaver түймешігін басыңыз.
13
Осы функцияның көмегімен жиі
пайдаланылатын бағдарламаны
орнатуға және жадыға сақтауға
болады.
Сіз 1 бағдарламаны ғана сақтай
аласыз. Жаңа параметр алдыңғы
параметрді өшіреді.
MyFavourite бағдарламасын
қалай сақтау керек
1. Сақтағыңыз келген бағдарламаны
орнатыңыз
Бағдарламада пайдалануға болатын
функцияларды да орнатуға болады.
2. MyFavourite түймешігін
бағдарлама жолағының
сегменттері жылдам
жыпылықтағанша басып ұстап
тұрыңыз.
MyFavourite бағдарламасын
қалай орнату керек
MyFavourite түймешігін басыңыз.
• MyFavourite бағдарламасына
және функцияларына қатысты
индикаторлар жанады.
• Бейнебетте бағдарламаның
ұзақтығы көрсетіледі.
6.6 AutoOpen функциясын
қалай сөндіру керек
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және XtraDry түймешіктерін
,
,
және
жыпылықтай бастап, дисплейде
ешнәрсе көрсетілмей қалғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз.
2. XtraDry түймешігін басыңыз.
14
www.electrolux.com
•
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
3. Параметрді өзгерту үшін XtraDry
түймешігін басыңыз.
= AutoOpen сөндіріледі
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
= AutoOpen
көрсетіледі:
қосылады (зауыттық параметр).
7. ФУНКЦИЯЛАР
Қажетті функцияларды
міндетті түрде
бағдарламаны бастау
алдында іске қосу керек.
Бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде
функцияларды іске қосу
немесе ажырату мүмкін
емес.
Кей функциялар өзара
үйлесімді емес. Егер өзара
үйлесімсіз функциялар
таңдалса, құрылғы
олардың біреуін немесе
бірнешеуін автоматты
түрде сөндіреді. Қосылып
тұрған функциялардың
индикаторлары ғана жанып
тұрады.
7.2 TimeManager
Бұл функция судың қысымы мен
температурасын көбейтеді. Жуу және
кептіру циклдары қысқарақ болады.
Бағдарламаның жалпы уақыты
шамамен 50% пайызға азаяды.
Жуу нәтижесі қалыпты уақыты бар
бағдарламаны пайдаланғанмен
бірдей. Кептіру нәтижелері төмендеуі
мүмкін.
Қалай қосу керек
TimeManager
TimeManager түймешігін басыңыз,
тиісті индикатор жанады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
7.1 XtraDry
Егер функция бағдарламада
қолданылмайтын болса:
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін осы
опцияны қосыңыз. Осы опцияны
қолдансаңыз, кейбір
бағдарламалардың уақыттарына,
пайдаланылатын судың мөлшеріне
және соңғы шаю циклының
температурасына әсер етеді.
•
•
7.3 XtraPower
XtraDry опциясы тұрақты таңдалып
тұрмайды және оны әр цикл үшін
таңдау керек.
Бұл параметр алдын ала жуу және жуу
циклдарындағы судың қысымын
көбейтеді.
XtraDry функциясын қалай
қосуға болады
XtraDry түймешігін басыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
Бағдарламаның жолағы жанбайды.
Тиісті индикатор қосылмайды
немесе бірнеше секунд бойы
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Қатты кірлеген затты жусаңыз да, жуу
нәтижесі өте жақсы болады.
Қалай қосу керек XtraPower
Option түймешігін
жанғанша басыңыз.
индикаторы
ҚАЗАҚ
Егер бағдарламада қандай да бір
функция жоқ болса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
•
15
ашады да, ашыңқырап ұстап
тұрады.
Бағдарламаның соңында тетік пен
құрылғының есігі ішке қарай
тартылады. Құрылғы автоматты
түрде сөнеді.
АБАЙЛАҢЫЗ
Тетік құрылғының есігін
ашып ұстап тұрған кезде,
құрылғының есігін
жаппауға тырысыңыз. Бұл
құрылғыны бүлдіруі мүмкін.
7.4 AutoOpen
AutoOpen Бұл функция қуатты аз
қолданып, жақсы кептіру нәтижелеріне
қол жеткізуге көмектеседі.
AutoOpen бағдарламасын таңдағанда
автоматты түрде іске қосылады
AutoOpen функциясын басқа
бағдарламалармен бірге таңдау
мүмкін емес.
Егер AutoOpen функциясын сөндіргіңіз
келсе "Параметрлер" тарауын
қараңыз. Бұндай жағдайда кептіру
нәтижесі әжептәуір төмендейді.
•
Кептіру циклы жұмыс жасап тұрған
кезде, тетік құрылғының есігін
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін
XtraDry опциясын қараңыз немесе
AutoOpen функциясын қайта қосыңыз.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Су жұмсартқыштың ағымдық
деңгейінің сумен жабдықтау
жүйесіндегі судың кермектігіне
сай келетініне көз жеткізіңіз.
Егер сай келмесе, су
жұмсартқыштың деңгейін
реттеңіз.
2. Тұз сауытын толтырыңыз.
3. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
5. Құрылғының ішінде өндіру
барысында қалуы мүмкін қалдық
заттарды тазалау үшін
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
затты қолданбаңыз және
себеттерді толтырмаңыз.
Бағдарламаны бастаған кезде, су
жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үшін шамамен 5 минут
уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей
тұрған тәрізді көрінуі мүмкін. Жуу
циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін
ғана басталады. Бұл әрекет ара-тұра
қайталанып тұрады.
8.1 Тұз сауыты
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы тұздарды
ғана пайдаланыңыз.
Тұз су жұмсартқыштың ішіндегі
шайырды толтыру үшін және
күнделікті жуу нәтижесін
қанағаттанарлық ету үшін
қолданылады.
16
www.electrolux.com
Тұз сауытын қалай толтыру
керек
1. Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытына қарсы бұрап
алыңыз.
2. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз
(ең алғаш қолданғанда ғана).
3. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина
тұзынан салыңыз.
8.2 Шайғыш зат үлестіргішін
толтыру
A
B
C
4. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды
тазалаңыз.
5. Тұз сауытын жабу үшін тұз
сауытының қақпағын сағат тілінің
бағытымен бұраңыз.
Тұз сауытын толтырған
кезде одан су және тұз
ағуы мүмкін. Тот басу қауіпі
бар. Бұндай жағдайға жол
бермеу үшін тұз сауытын
толтырғаннан кейін
бағдарламаны бастаңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыштарға
арналған шайғыш
заттарды ғана
пайдаланыңыз.
1. Қақпақшаны (C) ашыңыз.
2. Үлестіргішті (B) шайғыш зат ''MAX''
деңгейіне жеткенше толтырыңыз.
3. Төгіліп қалған шайғыш зат қатты
көпіршімес үшін сіңіргіш
шүберекпен тазалаңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың
жабылғанына көз жеткізіңіз.
Шайғыш зат үлестіргішін
(A) индикаторы мөлдір
болған кезде толтырыңыз.
Егер бірнеше жуу
таблеткасын
пайдалансаңыз және жуу
нәтижесі қанағаттанарлық
болса, шайғыш затты
толтыру индикаторын
сөндіруге болады.
Біз шаю сапасын жақсарту
үшін үнемі құрамында
шайғыш заты бар көп
таблеткамен бірге шайғыш
затты пайдалануды
ұсынамыз.
ҚАЗАҚ
17
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Тұз индикаторы қосулы тұрса,
тұз сауытын толтырыңыз.
• Шайғыш зат индикаторы қосулы
тұрса, шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай дұрыс орнатыңыз да, іске
қосыңыз.
9.1 Жуғыш затты қолдану
A
B
C
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы жуғыш
құралдарды ғана
пайдаланыңыз.
1. (A) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Ұнтақ немесе таблетка түріндегі
жуғыш құралды (B) бөлігіне
салыңыз.
3. Бағдарламаның алдын ала жуу
циклы болса, құрылғы есігінің ішкі
бөлігіне жуғыш заттан аздап
салыңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың
жабылғанына көз жеткізіңіз.
9.2 Бағдарламаны орнату
және бастау
Auto Off функциясы
Бұл функция құрылғы жұмыс істемей
тұрған кезде автоматты түрде сөндіру
арқылы қуатты үнемдейді.
Құрылғы келесі жағдайда іске
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткенде.
• Бағдарламаның басталмағанынан
бері 5 минут өтсе.
Бағдарламаны бастау
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Program түймешігін орнатқыңыз
келген бағдарламаның индикаторы
жанғанша қайта-қайта басыңыз.
• Егер MyFavourite
бағдарламасын таңдағыңыз
келсе, MyFavourite түймешігін
басыңыз.
•
Дисплейде бағдарлама
ұзақтығы көрсетіледі.
• Есік индикаторы қосылады.
3. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін Start
түймешігін басыңыз.
Дисплейде бағдарлама жолағы мен
бағдарлама ұзақтығы ғана көрсетіледі
Бағдарлама параметрлерін көргіңіз
келсе, қосу/сөндіру түймешігінен басқа
кез-келген түймешікті басыңыз. Жұмыс
істеп тұрған бағдарлама
индикаторлары мен функциялары
бірнеше секунд жанады.
Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Бағдарламаны орнатыңыз.
18
www.electrolux.com
2. Delay түймешігін дисплейде
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз (1 сағаттан
24 сағатқа дейін).
Дисплейде кешіктіріп бастау уақыты
ғана көрсетіледі.
3. Құрылғы есігін жабыңыз.
4. Кері санақты бастау үшін Start
түймешігін басыңыз.
• Кешіктіріп бастау индикаторы
жанады.
• Кеі санақ 1 сағат шамасына
кеми бастайды. Тек ең соңғы
сағат ғана 1 минутқа тең
қадаммен азая бастайды.
Бағдарлама параметрлерін
көргіңіз келсе, қосу/сөндіру
түймешігінен басқа кезкелген түймешікті
басыңыз. Бағдарлама
индикаторлары мен
функциялары бірнеше
секунд жанады.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған
кезде есікті ашу
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Бұл
қуатты пайдалану мен бағдарлама
уақытына әсер етуі мүмкін. Есікті
жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған
жерінен бастап жұмыс істейді.
Кептіру циклы барысында
есік 30 секундтан ұзақ
ашық тұрса, жұмыс істеп
тұрған бағдарлама
аяқталады. Егер
бағдарламасында
AutoOpen функциясы бар
болса, бұл жағдай орын
алмайды.
Кері санақ жұмыс істеп тұрған
кезде кешіктіріп бастау
функциясын біржола тоқтату
Кешіктіріп бастау функциясын біржола
тоқтатқан кезде бағдарлама мен
функцияларды қайта орнату керек.
1. Құрылғының есігін ашыңыз.
2. Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
Бағдарламаны біржола
тоқтату
1. Құрылғының есігін ашыңыз.
2. Reset түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастар алдында,
жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың
бар екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламаның аяқталуы
Бағдарлама аяқталған кезде
дисплейде 0:00 көрсетіледі.
Бағдарлама жолағының барлық
сегменттері тұрақты жанады.
Қосу/сөндіру түймешігінен басқа
түймешіктердің барлығы белсенді
емес.
1. Қосу/сөндіру түймешігін басыңыз
немесе Auto Off функциясының
құрылғыны автоматты түрде
сөндіруін күтіңіз.
Auto Off функциясы қосылмай
тұрып есікті ашсаңыз, құрылғы
автоматты түрде сөнеді.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Жалпы
Келесі ақыл-кеңестер күнделікті
қолдану барысында кептіріп және
тазалаған кезде жақсы нәтижелерге
қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған
ортаны қорғауға көмектеседі.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Ыдысты алдын ала қолмен
шаймаңыз. Егер қажет болса,
алдын ала жуу бағдарламасын
(егер бар болса) қолданыңыз
немесе алдын ала жуу циклі бар
бағдарламаны таңдаңыз.
Себеттердің ішіндегі орынды үнемі
толық пайдаланыңыз.
Құрылғыға зат салған кезде,
бүріккіштен шыққан судың
ыдыстардың барлығына толық
жетіп және оларды жуа алатынына
көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне
тимей немесе бірін бірі далдалап
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш, шайғыш құралды және
тұзды бөлек пайдалануға немесе
аралас таблеткаларды пайдалануға
болады (мысалы, "3in1'', ''4in1'', ''All
in 1''). Орамында көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай орнатыңыз. ECO
бағдарламасын пайдаланып
қалыпты кірлеген ас үй құралдары
және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен
қуат барынша тиімді жұмсалады.
10.2 Тұз, шайғыш зат және
жуғыш затты пайдалану
•
•
Тек ыдыс жуғыш машинаға
арналған тұзды, шайғыш және
жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа
өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
Аралас таблеткалар судың
кермектігі 21 °dH болатын аймақтар
үшін жарамды. Осы шектен асатын
аймақтарда шайғыш зат пен тұзды
аралас таблеткалармен бірге
пайдалану керек. Дегенмен суы
кермек және өте кермек аймақтарда
жуу және кептіру нәтижесі барынша
жақсы болуы үшін жеке жуғыш,
(қосымша функциялары жоқ
ұнтақты, гельді, таблеткаларды)
шайғыш затты және тұзды жекежеке пайдаланыңыз.
•
•
19
Жуғыш таблеткалар қысқа
бағдарламаларда әбден ерімейді.
Жуғыш заттардың қалдықтары
ыдыстарға тұрып қалмас үшін
жуғыш таблеткаларды
пайдаланғанда ұзақ
бағдарламаларды қолдануды
ұсынамыз.
Жуғыш затты қажетті мөлшерден
артық пайдаланбаңыз. Жуғыш
заттың орамындағы нұсқауларды
қараңыз.
10.3 Жуғыш таблеткаларды
пайдалануды тоқтатқыңыз
келсе
Жуғыш затты, тұзды және шайғыш
заттарды жеке-жеке пайдалану
алдында келесі әрекетті орындаңыз.
1. Су жұмсартқыштың ең жоғары
деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат
сауыттарының толы екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
зат қоспаңыз және себеттерді
толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су
жұмсартқышты тұратын жеріңіздегі
судың кермектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
6. Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қосу.
10.4 Себеттерді толтыру
•
•
•
•
•
Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада
жууға болатын заттарды жуу үшін
ғана қолданыңыз.
Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы
және мыстан жасалған заттарды
құрылғыға салмаңыз.
Құрылғыға су сіңіретін заттарды
(жөке, ас үй шүберектері)
салмаңыз.
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Заттарға күйіп жабысқан
қалдықтарды жібітіңіз.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Шұңғыл ыдыстардың (мысалы,
кесе, стакан және кәстрөл) аузын
төмен қаратып салыңыз.
Стакандарды бір-біріне тигізбей
салыңыз.
Ас құралдары мен кішкене
заттарды ас құралдары тартпасына
салыңыз.
Жеңіл заттарды үстіңгі себетке
салыңыз. Заттарды жылжып
кетпейтін етіп салыңыз.
Бағдарламаны бастамай тұрып,
бүріккіш түтіктердің еркін айнала
алатынына көз жеткізіңіз.
10.5 Бағдарламаны бастау
алдында
Мынаны ескеріңіз:
•
•
•
Сүзгілердің таза екенін және
орнатылып тұрғанын.
Тұз сауытының қақпағының мықтап
жабылғанын.
Бүріккіш түтіктердің бітеліп
қалмағанын.
•
•
•
•
Кір жуғыш машина тұзы мен
шайғыш заттың (егер аралас
таблетканы қолданбасаңыз) бар
екенін.
Заттардың себеттерге дұрыс
салынғанын.
Бағдарламаның салынған ыдыстың
түріне және ластану дәрежесіне сай
екенін.
Жуғыш зат дұрыс мөлшерде
қолданылғанын.
10.6 Себеттерді босату
1. Ыдыстарды суытып алғаннан кейін
ғана құрылғыдан алыңыз. Ыстық
заттар осал келеді.
2. Әуелі астыңғы себеттегі, содан
кейін үстіңгі себеттегі заттарды
алыңыз.
Бағдарламаның соңында
құрылғының
қабырғаларында және
есігінде су тұруы мүмкін.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны жөндеу
алдында электр желісінен
ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
C
Қоқыс тұрған сүзгілер мен
бүріккіш түтіктер жуу
нәтижесін төмендетеді.
Уақытылы тексеріп, қажет
болса тазалаңыз.
B
11.1 Сүзгілерді тазалау
A
Сүзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.
1. Сүзгіні (B) сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз.
ҚАЗАҚ
2. (C) сүзгісін (B) сүзгісінен алыңыз.
3. Жалпақ сүзгіні (A) алыңыз.
21
7. (B) және (C) сүзгілерін
құрастырыңыз.
8. (B) сүзгісін (A) сүзгісіне салыңыз.
Сырт етіп орнына түскенше сағат
тілінің бағытымен бұраңыз.
4. Сүзгілерді жуыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Сүзгілер дұрыс салынбаса,
жуу нәтижесі
қанағаттанғысыз болуы
және құрылғыға нұқсан
келуі мүмкін.
11.2 Үстіңгі бүріккіш түтікті
тазалау
5. Зумпф сорғышының ішінде немесе
айналасында ешбір тағам
қалдығыңың немесе қоқыстың жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сүзгіні орнына (A)
қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың
астына дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Үстіңгі түтіктің саңылауларына қоқыс
жиналып қалмас үшін оны уақытылы
тазалауды ұсынамыз.
Саңылауларға қоқыс жиналып қалса
жуу нәтижесі қанағаттанғысыз болуы
мүмкін.
1. Үстіңгі себетті тартып шығарыңыз.
2. Бүріккіш түтікті себеттен ағыту үшін
үстіңгі бүріккіш түтікті астыңғы
бүріккіш түтік көрсетіп тұрған
бағытқа қарай жоғары басып
22
www.electrolux.com
тұрып, сағат тілінің бағытымен
бұраңыз.
11.3 Сыртын тазалау
•
•
•
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені
немесе еріткіштерді
пайдаланбаңыз.
11.4 Ішін тазалау
•
3. Бүріккіш түтікті ағып тұрған сумен
жуыңыз. Жіңішке, үшкір ұшты
құралды, мысалы, тіс шұқығышты
пайдаланып, саңылаулардағы
қоқыстарды тазалаңыз.
•
•
4. Бүріккіш түтікті себетке қайта
орнату үшін үстіңгі бүріккіш түтікті
астыңғы бүріккіш түтік көрсетіп
тұрған бағытқа қарай жоғары
басып тұрып, сағат тілінің
бағытына қарсы бекітілгенше
бұраңыз.
Құрылғыны мұқият тазалаңыз,
соның ішінде есіктің резеңке
тығыздағышын жұмсақ, дымқыл
шүберекпен сүртіңіз.
Егер қысқа бағдарламаларды жиі
пайдалансаңыз, құрылғының ішінде
май немесе әк жиналып қалуы
мүмкін. Бұндай жағдайдың алдын
алу үшін ұзақ бағдарламаларды
айына кем дегенде 2 рет қосып
орындауды ұсынамыз.
Құрылғының барынша жақсы жұмыс
істеуін қамтамасыз ету үшін ыдыс
жуғыш машиналарға арналған
арнайы жуғыш затты ай сайын
қолдануды ұсынамыз. Өнімдердің
орамындағы нұсқауларды мұқият
орындаңыз.
ҚАЗАҚ
23
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмысын бастамаса немесе
жұмыс жасап тұрып тоқтап қалса.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласу алдында, кестеде
көрсетілген ақпаратты қолданып,
ақаулықты өз бетіңізбен түзетіп көріңіз.
Кей ақаулықтар орын алғанда,
дисплейде ескерту коды
көрсетіледі.
Мәселелердің көпшілігін Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласпай-ақ жөндеуге болады.
ЕСКЕРТУ!
Дұрыс жөндемеген
жағдайда пайдаланушы
қатерлі жағдайға тап
болуы мүмкін. Кез келген
жөндеу жұмысын тек білікті
маман ғана іске асыруға
тиіс.
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама
басталмайды.
•
•
•
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Start түймешігін басыңыз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, оны ажыратыңыз немесе кері санақ
аяқталғанша күтіңіз.
Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл
үдерістің ұзақтығы шамамен 5 минут.
•
Ыдыс жуғыш машинаға
су құйылмай тұр.
•
•
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
Құрылғы суы сарқылмай
тұр.
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
•
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының
өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл
ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне
хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Ішкі түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
24
www.electrolux.com
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Тасқынға қарсы құрал
қосулы.
•
Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс барысында
құрылғы көп рет тоқтап
және қайта іске
қосылады.
•
Бұл қалыпты жағдай. Бұл оңтайлы жуу нәтижесіне
қол жеткізуге көмектеседі және қуатты үнемдейді.
Бағдарлама өте ұзаққа
созылады.
•
Бағдарлама уақытын қысқарту үшін TimeManager
опциясын таңдаңыз.
•
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, кешіктіру функциясын ажыратыңыз немесе
кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
•
Бұл ақау емес. Құрылғы дұрыс жұмыс істеп тұр.
Бейнебетте
көрсетіледі.
Қалған уақыт дисплейде
көбейіп көрінеді де,
бағдарлама уақытының
соңына өтеді.
Бағдарламаның
•
параметрлерін әр
пайдаланған сайын қайта
орнату керек.
Таңдаулы конфигурацияны сақтау үшін MyFavour‐
ite параметрін таңдаңыз.
Құрылғының есігінен сәл
су жылыстап ағады.
Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі
аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе
қатайтыңыз.
Құрылғының есігі науаның ортасына қарай
орнатылмаған. Артқы аяғын (егер бар болса)
реттеңіз.
•
•
Құрылғының есігін жабу
қиын.
•
•
Құрылғының ішінен
гүрілдеген/тарсылдаған
дыбыс шығады.
•
Құрылғы айырыпқосқышты іске қосып
жібереді.
•
•
•
Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі
аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе
қатайтыңыз.
Ыдыстардың кей бөліктері себеттерден шығып
тұр.
Ыдыстар себеттерге дұрыс салынбаған.
Себеттерді толтыру парақшасын қараңыз.
Бүріккіш түтіктердің еркін айнала алатынына көз
жеткізіңіз.
Ампер қуаты пайдаланылып тұрған
құрылғылардың барлығына бірдей жеткілікті
емес. Розетканың ампер қуатын және өлшегіштің
мүмкіндігін тексеріңіз немесе пайдаланылып
тұрған құрылғылардың бірін сөндіріңіз.
Құрылғының ішкі электр жүйесінде ақау бар.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
25
қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары
пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін,
сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық
12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлық емес
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
Кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
•
•
"Күнделікті қолдану", "Ақыл-кеңес" тарауын
және себетті толтыру парақшасын қараңыз.
Қарқыны барынша жоғары бағдарламаларды
пайдаланыңыз.
Бүріккіш түтікшелерді және сүзгіні тазалаңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
Жабық тұрған құрылғының ішіне ыдыс өте ұзақ
уақыт қалдырылған.
Шайғыш зат жоқ немесе шайғыш затты үлестіру
мөлшері жеткіліксіз. Шайғыш зат үлестіргішті ең
жоғары деңгейге қойыңыз.
Пластик заттарды сүлгімен құрғату қажет болуы
мүмкін.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосыңыз.
Біз шайғыш затты әрқашан пайдалануды, тіпті
аралас таблеткалармен бірге қолдануды
ұсынамыз.
Стакандар мен ыдыстарда •
ақ жолақтар немесе көк
дақтар пайда болған.
•
Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылған.
Шайғыш заттың деңгейін ең төменгі деңгейге
қойыңыз.
Жуғыш зат тым көп мөлшерде салынған.
Стакандар мен ыдыстарда •
дақтар және кепкен су
тамшылары қалған.
•
Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үлестірілген.
Шайғыш заттың деңгейін ең жоғары деңгейге
қойыңыз.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
26
www.electrolux.com
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Ыдыс-аяқ кеппеген.
•
•
•
•
•
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосыңыз.
Бұл бағдарламаның кептіру режимі жоқ немесе
кептіру режимінің температурасы төмен.
Шайғыш зат үлестіргіші босап қалған.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына
байланысты болуы мүмкін. Басқа түрін
қолданыңыз немесе шайғыш зат үлестіргішті
қосып, шайғыш зат пен жуғыш таблеткаларды
бірге пайдаланыңыз.
Құрылғының ішкі жағы
дымқыл.
•
Бұл құрылғының ақауы емес, бұл қабырғаларда
конденсат пайда болуға әкелген ауаның
ылғалдылығына байланысты.
Жуған кезде әдеттегіден
тыс көпіршік пайда
болады.
•
Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуу затты
ғана пайдаланыңыз.
Шайғыш зат диспенсерінен су ағады. Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
Ас құралдарын тот басқан. •
•
Бағдарлама соңында
жуғыш зат үлестіргіште
жуғыш заттың қалдықтары
қалады.
•
•
•
Құрылғының ішінде иіс
бар.
Жуу үшін пайдаланған судың құрамында өте көп
тұз бар. "Су жұмсартқышты орнату" тарауын
қараңыз.
Күміс және болаттан жасалған ас үй құралдары
бірге салынған. Күміс және болаттан жасалған
ас үй құралдарын бірге салмаңыз.
Жуғыш зат үлестіргішке жуғыш таблетка
кептеліп қалған, сондықтан оны су толығымен
шайып кетіре алмаған.
Су жуғыш зат үлестіргіштен жуғыш таблетканы
шайып кетіре алмайды. Бүріккіш түтіктің бітеліп
немесе кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Себеттердегі заттардың жуғыш зат үлестіргіштің
қақпағын ашуға кедергі жасамай тұрғанына көз
жеткізіңіз.
•
"Құрылғының ішін тазалау" тарауын қараңыз.
Ыдыстарға, науаға және
•
есіктің ішіне әк қалдықтары
тұрып қалған.
"Су жұмсартқышты орнату" тарауын қараңыз.
Ыдыстардың түстері
көмескі, өңдері кеткен.
Құрылғыда тек ыдыс жуғыш машинаға төзімді
ыдыстарды ғана жуыңыз.
Себеттерді абайлап толтырып, абайлап
босатыңыз. Себеттерді толтыру парақшасын
қараңыз.
Осал заттарды үстіңгі себетке салыңыз.
•
•
•
ҚАЗАҚ
27
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Ені / биіктігі / тереңдігі (мм)
596 / 850 / 610
Электртоғына қосу 1)
Кернеу (В)
200 - 240
Жиілік (Гц)
50 / 60
жолақ (ең аз және ең көп)
0.5 - 8
Құйылатын судың
қысымы
МПа (ең аз және ең көп)
0.05 - 0.8
Сумен жабдықтау
Суық су немесе ыстық су2)
ең көбі 60 °C
Сыйымдылығы
Орын параметрлері
15
Қуат тұтынуы
Қосулы режим (Вт)
5.0
Қуат тұтынуы
Сөндіру режимі (Вт)
0.10
1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.
2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты)
алынса, тұтыну қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
28
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................29
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 31
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 33
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 34
5. ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 36
6. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................38
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 41
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................42
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 44
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................46
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 48
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................51
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 55
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы
Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
29
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за какие-либо травмы или ущерб,
возникшие вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и выше и лицами с ограниченными
физическими способностями только в случае
присмотра или получения инструкций,
позволяющих им безопасно эксплуатировать
прибор и дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах;
30
www.electrolux.com
для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
Не изменяйте параметры данного прибора.
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
Не превышайте максимальное количество 15
комплектов посуды.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
Размещайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для столовых
приборов либо острыми концами вниз, либо
укладывайте их горизонтально.
Не оставляйте прибор с открытой дверцей без
присмотра во избежание падения на открытую
дверцу.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
Не используйте для чистки прибора
водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
РУССКИЙ
31
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
•
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что указанные на
табличке с техническими данными
параметры электропитания
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
обратитесь к электрику.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не используйте тройники и
удлинители.
Позаботьтесь о том, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
Только для Великобритании и
Ирландии. Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель: 13
amp ASTA (BS 1362).
•
•
•
Не повреждайте шланги для воды.
Перед подключением к новым или
давно не использовавшимся
трубам, а также в случае, если
производились ремонтные работы
или устанавливались новые
устройства (счетчики воды и т.д.)
дайте воде стечь, пока она не
станет прозрачной и чистой.
В ходе и по окончании первого
использования прибора убедитесь
в отсутствии видимых утечек воды.
Наливной шланг оснащен
предохранительным клапаном и
оболочкой с внутренним сетевым
кабелем.
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
Если наливной шланг поврежден,
немедленно выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр
для замены наливного шланга.
2.4 Эксплуатация
•
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Моющие средства для
посудомоечных машин
представляют опасность. Следуйте
правилам по безопасному
обращению, приведенным на
упаковке моющего средства.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
Не извлекайте посуду из прибора
до завершения программы. На
посуде может оставаться моющее
средство.
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
•
2.6 Сервис
•
•
•
•
В данном приборе имеется лампа
внутреннего освещения, которая
включается при открытии и
выключается при закрытии дверцы.
Установленная в приборе лампа не
подходит для комнатного
освещения.
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Мы рекомендуем использовать
только фирменные запасные части.
При обращении в авторизованный
сервисный центр будьте готовы
предоставить следующие
сведения, имеющиеся на табличке
с техническими данными.
Модель:
PNC (код изделия):
Серийный номер:
2.7 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
2.5 Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы.
Для замены лампы обратитесь в
сервисный центр.
•
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
РУССКИЙ
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10 9
Верхняя панель
Потолочный разбрызгиватель
Верхний разбрызгиватель
Нижний разбрызгиватель
Фильтры
Табличка с техническими данными
Емкость для соли
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Вентиляционное отверстие
Дозатор ополаскивателя
Дозатор моющего средства
Нижняя корзина
Верхняя корзина
Ящик для столовых приборов
5
33
34
www.electrolux.com
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2 3
4
14 13 12
1
2
3
4
5
6
7
8
Кнопка «Вкл/Выкл»
Сенсорное поле Program
Сенсорное поле MyFavourite
Индикаторы программ
Индикаторы
Сенсорное поле Delay
Сенсорное поле Option
Сенсорное поле Start
5
11 10
9
10
11
12
13
14
6 7
9 8
Сенсорное поле XtraDry
Дисплей
Линейка программ
Индикаторы
Сенсорное поле TimeManager
Сенсорное поле Reset
4.1 Индикаторы
Индикатор
Описание
Индикатор выполняющейся программы. Включается при запуске
программы и выключается, когда выполнение программы
завершается.
Индикатор TimeManager.
Индикатор XtraDry.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы
программы данный индикатор всегда погашен.
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный
индикатор всегда погашен.
Индикатор Delay.
Индикатор Hygiene.
РУССКИЙ
Индикатор
35
Описание
Индикатор XtraPower.
Индикатор дверцы. Загорается при открытой или неплотно
закрытой дверце прибора.
Индикатор датчика мутности. Индикатор загорается при работе
датчика в ходе программы
. При работе датчика горит
только данный индикатор. Все остальные индикаторы, дисплей и
линейка программы гаснет. Они снова загораются, когда гаснет
индикатор датчика мутности.
4.2 Линейка программ
На линейке программы отображается
информация о соответствующей
программе и о функции TimeManager.
Запуск и ход программы
При запуске программы мигают 2
крайних сегмента линейки программы.
В ходе работы программы средние
сегменты начинают гореть постоянно,
в то время как два крайних сегмента
продолжают мигать.
По завершении программы загорается
все сегменты начинают гореть
постоянно.
Линейка программы и функция TimeManager
При выборе программы, с которой
может использоваться функция Time‐
Manager, все сегменты линейки
программы начинают гореть
постоянно.
При выборе функции TimeManager
постоянно горит только средний
сегмент.
36
www.electrolux.com
5. ПРОГРАММЫ
Программа
1)
Степень
загрязненности
Тип загрузки
Этапы
программы
•
Обычная
загрязненность
Посуда и
столовые
приборы
•
Все
Посуда,
столовые
приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Смешанная
загрязненность
Посуда,
столовые
приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Высокая
загрязненность
Посуда,
столовые
приборы,
кастрюли и
сковороды
•
•
2)
3)
•
•
•
•
4)
•
•
•
•
•
•
Режимы
Предварительна •
я мойка
•
Мойка, 50°C
Ополаскивания •
Сушка
TimeManager
Предварительна •
я мойка
Мойка от 45°C
до 70°C
Ополаскивания
Сушка
XtraDry
Предварительна •
я мойка
•
Мойка, 50°C или
65°C
Ополаскивания
Сушка
TimeManager
Предварительна •
я мойка
•
Мойка, 70°C
Ополаскивания •
Сушка
XtraPower
Обычная или
•
небольшая
•
загрязненность •
Тонкий фаянс и
стекло
Мойка, 45°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
Слабая
загрязненность
Посуда и
столовые
приборы
Мойка, 55°C
Ополаскивания
•
XtraDry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AutoOpen
XtraDry
XtraDry
TimeManager
XtraDry
РУССКИЙ
Программа
5)
Степень
загрязненности
Тип загрузки
Этапы
программы
Режимы
•
•
•
•
•
Свежее
загрязнение
Посуда и
столовые
приборы
Мойка, 60°C
Ополаскивания
37
XtraDry
1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное использование воды и
электроэнергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня
загрязнения. (Это стандартная программа для тестирующих организаций).
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в
корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды,
энергопотребление и продолжительность программы.
3) Данная программа позволяет вымыть посуду, степень загрязненности которой
различается. В нижнюю корзину устанавливается посуда с высоким загрязнением, а в
верхнюю – с обычным. Давление и температура воды в области нижней корзины
выше, чем в области верхней корзины.
4) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения
повышенной гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает 70°C
на период не менее 10 минут.
5) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями.
Программа обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
5.1 Показатели потребления
Программа 1)
Вода
(л)
Энергопотреблен Продолжительно
ие
сть
(кВт·ч)
(мин)
11
0.857
225
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
10
0.9
30
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры
воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.
38
www.electrolux.com
5.2 Информация для
тестирующих организаций
Для запроса всей информации,
необходимой для тестирования
производительности, обращайтесь по
электронной почте:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC),
который находится на табличке с
техническими данными.
6. ПАРАМЕТРЫ
6.1 Режим выбора программы
и пользовательский режим
Если прибор находится в режиме
выбора программы, имеется
возможность задать программу и
войти в пользовательский режим.
В пользовательском режиме
имеется возможность изменения
следующих настроек:
• Уровень смягчителя для воды с
учетом жесткости воды.
• Включение или выключение
уведомления о том, что дозатор
ополаскивателя пуст.
• Уровень ополаскивателя с учетом
его требуемой дозировки.
• Включение или выключение
режима AutoOpen.
Данные настройки будут сохранены
до своего следующего изменения
пользователем.
Вызов режима выбора
программы
Прибор находится в режиме выбора
программы, если высвечиваются
и линейка
индикатор программ
программы, а на дисплее
отображается продолжительность
программы.
Обычно при включении прибора он
находится в режиме выбора
программы. Тем не менее, если этого
не произошло, для входа в режим
выбора программы выполните
следующие действия:
Нажмите Reset и дождитесь, чтобы
прибор перешел в режим выбора
программы.
6.2 Смягчитель для воды
Смягчитель для воды удаляет из
подаваемой в прибор воды
минеральные вещества, которые в
противном случае могли бы оказать
вредное влияние на результаты мойки
и на сам прибор.
Чем больше в воде содержится таких
минеральных веществ, тем выше
жесткость воды. Жесткость воды
измеряется в соответствующих
единицах.
Смягчитель для воды необходимо
настроить в соответствии с уровнем
жесткости воды, используемой в
Вашем регионе. Информацию о
жесткости воды в Вашем районе
можно получить в местной службе
водоснабжения. Для получения
хороших результатов мойки важно
правильно выбрать уровень настройки
смягчителя для воды.
РУССКИЙ
39
Жесткость воды
Градусы
(жесткость
воды) по
немецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
французском
у стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень
смягчителя для
воды
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводские установки.
2) Не используйте соль при таком уровне.
В случае использования
таблетированного моющего средства,
содержащего соль, в регионах, где
уровень жесткости воды ниже 21°dH,
можно установить самый низкий
уровень для смягчителя для воды. Это
отключает индикатор наличия соли.
При использовании стандартного
таблетированного моющего
средства, которое не содержит
соли, задайте требуемый уровень
жесткости: в этом случае индикатор
наличия соли не будет отключен.
Установка смягчителя для
воды
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и XtraDry, пока
индикаторы
,
,
и
не начнут мигать, а дисплей
не погаснет.
2. Нажмите на MyFavourite.
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
,
и
текущая настройка: напр.,
=
уровень 5.
3. Для изменения установки нажмите
на MyFavourite нужное количество
раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.3 Дозатор ополаскивателя
Дозатор ополаскивателя способствует
высушиванию посуды без
образования потеков и пятен.
Ополаскиватель автоматически
добавляется на этапе ополаскивания
горячей водой.
40
www.electrolux.com
Количество выдаваемого
ополаскивателя задается в пределах
от 1 (минимальное количество) до 6
(максимальное количество). Уровень 0
отключает дозатор ополаскивателя, и
ополаскиватель не выдается.
Заводская настройка: уровень 4.
Установка уровня дозатора
ополаскивателя
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и XtraDry, пока
индикаторы
,
,
и
не начнут мигать, а дисплей
не погаснет.
2. Нажмите на Delay.
•
Индикаторы
и
•
•
,
погаснут.
продолжит
Индикатор
мигать.
На дисплее отобразится
=
текущая настройка: напр.,
уровень 4.
– Уровень ополаскивателя
может принимать значения
от 0A до 6A.
– Уровень 0 = ополаскиватель
не выдается.
3. Для изменения установки нажмите
на Delay нужное количество раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.4 Уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя пуст
Когда емкость для ополаскивателя
оказывается пустой, загорается
индикатор ополаскивателя, уведомляя
о необходимости добавления
ополаскивателя. В случае
удовлетворительных результатов
сушки при использовании
таблетированного моющего средства,
содержащего ополаскиватель,
уведомление о необходимости
добавления ополаскивателя можно
отключить. Тем не менее,
рекомендуется всегда использовать
ополаскиватель для достижения
оптимальных результатов сушки.
При использовании стандартного
таблетированного моющего средства,
которое не содержит ополаскивателя,
включите уведомление о
необходимости добавления
ополаскивателя.
Выключение оповещения о
том, что дозатор
ополаскивателя пуст
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и XtraDry, пока
индикаторы
,
,
и
не начнут мигать, а дисплей
не погаснет.
2. Нажмите на TimeSaver.
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит мигать.
На дисплее отобразится
•
,
и
текущая настройка:
=
уведомление о том, что дозатор
ополаскивателя пуст, всегда
включено (заводская
установка).
3. Для изменения установки нажмите
на TimeSaver.
= уведомление о том, что дозатор
ополаскивателя пуст, выключено.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.5 MyFavourite
Эта функция позволяет выбрать и
записать в память наиболее часто
используемую программу.
Можно сохранить только 1 программу.
Новая настройка удаляет
предыдущую.
РУССКИЙ
Сохранение программы
MyFavourite
1. Задайте программу, которую
требуется записать в память.
Вместе с программой можно записать
применимые к ней режимы.
2. Нажмите и удерживайте
MyFavourite, пока сегменты
программы не начнут быстро
мигать.
Как выбрать программу
MyFavourite
Нажмите на MyFavourite.
• Загорятся индикаторы,
относящиеся к программе
MyFavourite и дополнительным
функциям.
• На дисплее отобразится
продолжительность работы
программы
41
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и XtraDry, пока
индикаторы
,
,
и
не начнут мигать, а дисплей
не погаснет.
2. Нажмите на XtraDry.
•
Индикаторы
и
•
•
,
погаснут.
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
=
текущая настройка:
режим AutoOpen включен
(заводская установка).
3. Для изменения установки нажмите
на XtraDry.
= режим AutoOpen выключен
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.6 Выключение AutoOpen
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
7. РЕЖИМЫ
Требуемые режимы
необходимо включать
перед каждый запуском
программы.
Режимы невозможно
включить или выключить
во время выполнения
программы.
Не все режимы
совместимы друг с другом.
При выборе
несовместимых режимов
прибор автоматически
отключит один или более
режимов. При этом будут
гореть индикаторы только
тех режимов,которые
остались включенными.
7.1 XtraDry
Воспользуйтесь данным режимом,
если требуется повысить
эффективность сушки. Использование
данного режима может повлиять на
продолжительность ряда программ,
потребление воды и температуру
последнего ополаскивания.
Режим XtraDry не является
постоянным режимом; его необходимо
выбирать при каждом цикле.
Включение XtraDry
Нажмите на XtraDry.
Загорится соответствующий
индикатор.
42
www.electrolux.com
7.2 TimeManager
7.4 AutoOpen
Данный режим увеличивает давление
и температуру воды. Этапы мойки и
сушки сокращаются.
AutoOpen улучшает результаты сушки
с одновременным понижением
энергопотребления.
Общая продолжительность
программы сокращается примерно на
50%.
Результаты мойки соответствуют
результатам программы со
стандартной продолжительностью.
Результаты сушки могут ухудшиться.
Включение TimeManager
Нажмите на TimeManager; загорится
соответствующий индикатор.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
Если режим неприменим к программе:
•
•
Линейка программы не загорится.
Соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
7.3 XtraPower
Данный режим увеличивает давление
воды в ходе этапов предварительной
и основной мойки.
Это дает очень хорошие результаты
мойки даже при высокой
загрязненности загрузки.
Включение XtraPower
Нажмите и удерживайте Option, пока
не загорится индикатор
.
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
•
•
В ходе этапа сушки специальный
рычаг открывает дверцу прибора и
держит ее приоткрытой.
По окончании программы дверца
закрывается обратно. Прибор
автоматически выключается.
ОСТОРОЖНО!
Не пытайтесь закрыть
дверцу прибора, когда он
держит ее приоткрытой.
Это может привести к
повреждению прибора.
AutoOpen включается автоматически
при выборе программы
Выбор режима AutoOpen
одновременно с другими программами
невозможен.
Порядок отключения AutoOpen
приведен в Главе «Настройки». При
этом эффективность сушки
значительно ухудшается.
Для повышения эффективности сушки
см. описание режима XtraDry или
снова включите AutoOpen.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные
настройки смягчителя для воды
соответствуют уровню
жесткости поставляемой Вам
РУССКИЙ
2.
3.
4.
5.
воды. В противном случае
произведите настройку
смягчителя для воды.
Наполните емкость для соли.
Наполните дозатор
ополаскивателя.
Откройте вентиль подачи воды.
Запустите программу, чтобы
избавиться от загрязнений,
которые могли остаться в приборе
после его производства. Не
используйте моющее средство и
не загружайте корзины.
При включении программы прибору
может потребоваться до 5 минут для
«зарядки» ионообменной смолы в
устройстве для смягчения воды. При
этом кажется, что прибор не работает.
Этап мойки начнется, как только
данная процедура будет завершена.
Процедура будет повторяться с
определенной периодичностью.
8.1 Емкость для соли
ОСТОРОЖНО!
Используйте только соль,
специально
предназначенную для
посудомоечных машин.
Соль используется для «зарядки»
ионообменной смолы в смягчителе
для воды и обеспечения хороших
результатов мытья в ходе
ежедневного использования.
Наполнение емкости для
соли
1. Поверните крышку емкости для
соли против часовой стрелки и
снимите ее.
2. Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым
использованием).
3. Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.
4. Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
5. Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку емкости для
соли по часовой стрелке.
При заполнении емкости
для соли из нее может
вылиться вода с солью.
Существует опасность
коррозии. Для того, чтобы
ее предотвратить, после
заполнения емкости для
соли запустите любую
программу.
43
44
www.electrolux.com
8.2 Заполнение дозатора
ополаскивателя
A
B
3. Во избежание избыточного
пенообразования удалите
пролившийся ополаскиватель
тканью, хорошо впитывающей
жидкость.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
крышка зафиксирована.
Когда становится виден
индикатор (A), заливайте в
дозатор ополаскиватель.
Если при использовании
таблетированного
моющего средства
результаты сушки
удовлетворительны,
индикацию о
необходимости
наполнения
ополаскивателя можно
отключить.
Для повышения
эффективности сушки
рекомендуется постоянно
использовать
ополаскиватель – даже в
сочетании с
таблетированным моющим
средством, содержащим
ополаскиватель.
C
ОСТОРОЖНО!
Используйте только
ополаскиватель,
специально
предназначенный для
посудомоечных машин.
1. Откройте крышку (C).
2. Наполните дозатор (B) так, чтобы
уровень ополаскивателя достиг
отметки «MAX».
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.
• Если горит индикатор
отсутствия соли, наполните
емкость для соли.
• Если горит индикатор
отсутствия ополаскивателя,
заправьте дозатор
ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом
загрузки и степенью ее
загрязненности.
9.1 Использование моющего
средства
A
B
C
РУССКИЙ
ОСТОРОЖНО!
Используйте только
моющее средство,
специально
предназначенное для
посудомоечных машин.
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(A), чтобы открыть крышку (C).
2. Заполните дозатор (B)
порошковым или таблетированным
моющим средством.
3. При использовании программы,
включающей стадию
предварительной мойки,
поместите немного моющего
средства на внутреннюю сторону
дверцы прибора.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
крышка зафиксирована.
9.2 Настройка и запуск
программы
Функция Auto Off
Данная функция уменьшает
энергопотребление, автоматически
выключая прибор, если он не
работает.
Функция срабатывает при следующих
условиях:
• Через 5 минут по окончании
программы.
• Через пять минут, если программа
не была запущена.
Запуск программы
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме
выбора программы.
2. Многократным нажатием на
Program добейтесь высвечивания
индикатора требуемой программы.
• Для выбора программы
MyFavourite нажмите на
MyFavourite.
•
На дисплее отобразится
продолжительность программы.
45
• Включен индикатор дверцы.
3. Выберите применимые режимы.
4. Закройте дверцу прибора.
5. Для начала выполнения
программы нажмите на Start.
На дисплее будет отображаться
только продолжительность программы
и линейка программы
Для просмотра настроек программы
нажмите на любую кнопку, кроме
кнопки «Вкл/Выкл». В течение
нескольких секунд высветятся
индикаторы выполняющейся
программы и выбранных с ней
режимов.
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на Delay
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
На дисплее будет отображаться
только время отсрочки.
3. Закройте дверцу прибора.
4. Для начала обратного отсчета
нажмите на Start.
• Загорится индикатор отсрочки
пуска.
• Обратный отсчет времени
начнет уменьшаться с
интервалом в 1 час. Обратный
отсчет времени уменьшается с
интервалом в 1 минуту только в
течение последнего часа.
Для просмотра настроек
программы нажмите на
любую кнопку, кроме
кнопки «Вкл/Выкл». В
течение нескольких секунд
высветятся индикаторы
программы и выбранных с
ней режимов.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
46
www.electrolux.com
Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы во время
выполнения программы приводит к
остановке работы прибора. Это может
повлиять на показатели
энергопотребления и на
продолжительность программы. При
закрывании дверцы работа
продолжается с момента, на котором
она была прервана.
В случае открывания
дверца более чем на 30
секунд во время этапа
сушки, то текущая
программа будет
завершена. Этого не
произойдет при
выполнении программы
с функцией
AutoOpen.
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
При отмене отсрочки пуска
необходимо заново задать программу
и дополнительные функции.
1. Откройте дверцу прибора.
2. Нажмите и удерживайте Reset,
пока прибор не перейдет в режим
выбора программы.
Отмена программы
1. Откройте дверцу прибора.
2. Нажмите и удерживайте Reset,
пока прибор не перейдет в режим
выбора программы.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском новой
программы.
Завершение программы
По окончании программы на дисплее
отображается 0:00. Все сегменты
линейки программы горят постоянно.
Все кнопки неактивны за исключением
кнопки «Вкл/Выкл».
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь,
пока функция Auto Off не выключит
прибор автоматически.
Открывание дверцы до
выполнения Auto Off приводит к
автоматическому выключению
прибора.
2. Закройте водопроводный вентиль.
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Общие положения
Приведенные ниже рекомендации
обеспечат оптимальные результаты
мытья и сушки в ходе каждодневного
использования прибора, а также
позволят защитить окружающую
среду.
•
•
•
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Не производите предварительное
ополаскивание посуды вручную.
При необходимости используйте
программу предварительной мойки
(если таковая имеется) или
выбирайте программу с этапом
предварительной мойки.
Всегда используйте все
пространство корзин.
•
•
•
При загрузке прибора убедитесь,
что вода из разбрызгивателей
сможет полностью достичь и
вымыть всю посуду. Предметы
посуды не должны касаться или
перекрывать друг друга.
Можно использовать средство для
посудомоечных машин,
ополаскиватель и соль отдельно
или в виде таблетированного
моющего средства (напр., «3 в 1»,
«4 в 1», «Все в одном»). Следуйте
указаниям, приведенным на
упаковке
Выберите программу в
соответствии с типом загрузки и
степенью ее загрязненности.
Программа ECO обеспечивает
наиболее практичное потребление
РУССКИЙ
воды и энергии при мытье посуды и
столовых приборов обычного
уровня загрязнения.
10.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
•
•
•
•
Используйте только соль,
ополаскиватель и моющее
средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут
привести к повреждению прибора.
Таблетированное моющее
средство обычно подходит для
использования в регионах с
жесткостью воды до 21°dH. В
регионах, где жесткость превышает
данный уровень, в дополнение к
таблетированному моющему
средству следует также
использовать ополаскиватель и
соль. Тем не менее, в регионах с
жесткой и очень жесткой водой для
достижения оптимальных
результатов мойки и сушки
рекомендуется использовать
некомбинированное моющее
средство (порошок, гель или
таблетки без дополнительных
составляющих), ополаскиватель и
соль.
Таблетированные моющие
средства не успевают полностью
раствориться при использовании
коротких программ. Для того, чтобы
избежать образование на посуде
осадка из моющего средства,
рекомендуется использовать
таблетки с длинными программами.
Не превышайте указанную
дозировку моющего средства. См.
инструкции на упаковке моющего
средства.
10.3 Что делать, если
необходимо прекратить
использовать
таблетированное моющее
средство
Прежде чем перейти к использованию
моющего средства, соли и
47
ополаскивателя по отдельности
выполните следующую процедуру.
1. Установите максимальный уровень
смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя
заполнены.
3. Запустите самую короткую
программу, содержащую этап
ополаскивания. Не добавляйте
моющее средство и не загружайте
корзины.
4. Когда программа будет завершена,
скорректируйте уровень жесткости
смягчителя для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку
ополаскивателя.
6. Включите уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя пуст.
10.4 Загрузка корзин
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Используйте прибор только для
мытья принадлежностей,
пригодных для мытья в
посудомоечных машинах.
Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду
(губки, бытовые ткани).
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Размягчите пригоревшие остатки
пищи на посуде.
Загружайте полые предметы
(чашки, стаканы и сковороды)
отверстием вниз.
Проверьте, чтобы стаканы не
соприкасались друг с другом
Загружайте столовые приборы и
мелкие предметы в ящик для
столовых приборов.
Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
посуда не двигается.
Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватели
могут свободно вращаться.
48
www.electrolux.com
10.5 Перед запуском
программы
•
Убедитесь, что:
10.6 Разгрузка корзин
•
1. Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из
нижней корзины, потом - из
верхней.
•
•
•
•
•
Фильтры очищены и установлены
должным образом.
Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
Разбрызгиватели не засорены.
Посудомоечная машина
заправлена солью и
ополаскивателем (если не
используется таблетированное
моющее средство).
Посуда правильно загружена в
корзины.
Выбранная программа
соответствует типу посуды и
степени ее загрязненности.
Использовано подходящее
количество моющего средства.
По окончании программы
на стенках и дверце
прибора может оставаться
вода.
11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
операций по чистке и
уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Грязные фильтры
засоренность
разбрызгивателей
приводит к ухудшению
качества мойки.
Периодически проверяйте
состояние фильтров и, при
необходимости, проводите
их очистку.
11.1 Очистка фильтров
Система фильтров выполнена из 3
деталей.
C
B
A
1. Поверните фильтр (B) против
часовой стрелки и извлеките его.
РУССКИЙ
49
2. Извлеките фильтр (C) из фильтра
(B).
3. Снимите плоский фильтр (A).
7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в
плоский фильтр (A). Поверните по
часовой стрелке до щелчка.
4. Вымойте фильтры.
5. Убедитесь, что внутри или по
краям отстойника нет остатков
пищи или других загрязнений
загрязнений.
6. Установите плоский фильтр
обратно на место (A). Убедитесь,
что он установлен правильно – под
двумя направляющими.
ОСТОРОЖНО!
Неверная установка
фильтров может привести
к неудовлетворительным
результатам мойки и
повреждению прибора.
11.2 Чистка верхнего
разбрызгивателя
Рекомендуется производить
регулярную очистку верхнего
разбрызгивателя во избежание
засорения его отверстий.
Засорение отверстий может привести
к неудовлетворительным результатам
мойки.
1. Вытяните верхнюю корзину.
2. Для извлечения разбрызгивателя
из корзины приподнимите его в
направлении, обозначенном
нижней стрелкой, и одновременно
поверните его по часовой стрелке.
50
www.electrolux.com
11.3 Очистка наружных
поверхностей
•
•
•
3. Промойте разбрызгиватель под
струей воды. Для прочистки
отверстий от частиц грязи
воспользуйтесь заостренным
предметом (например,
зубочисткой).
11.4 Чистка внутренних
частей
•
•
•
4. Для возврата разбрызгивателя в
корзину нажмите на него вверх в
направлении, обозначенном
нижней стрелкой, и одновременно
поверните его против часовой
стрелки, чтобы он зафиксировался
на своем месте со щелчком.
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой.
Используйте только нейтральные
моющие средства.
Не используйте абразивные
средства, царапающие губки и
растворители.
Тщательно очистите прибор,
включая резиновый уплотнитель
дверцы, мягкой влажной тряпкой.
При регулярном использовании
программ с малой
продолжительностью внутри
прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи. Во
избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать
программы с большой
продолжительностью.
Для обеспечения оптимального
уровня производительности
прибора рекомендуется раз в
месяц использовать
специализированное средство для
очистки посудомоечных машин.
Точно следуйте инструкциям на
упаковке продуктов.
РУССКИЙ
51
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Перед обращением в авторизованный
сервисный центр убедитесь, что Вы не
можете разрешить проблему
самостоятельно при помощи
информации, приведенной в Таблице.
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код
неисправности.
Большинство возможных
неполадок могут быть устранены
без обращения в авторизованный
сервисный центр.
ВНИМАНИЕ!
Произведенный
ненадлежащим образом
ремонт может
представлять серьезный
риск для безопасности
потребителя. Все
ремонтные работы должны
производиться
квалифицированным
персоналом.
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Прибор не включается.
•
•
Программа не
запускается.
•
•
•
•
В прибор не поступает
вода.
На дисплее
отображается
.
•
•
•
•
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите
не поврежден.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Нажмите на Start.
Если задана функция «Отсрочка пуска»,
отмените ее или дождитесь окончания обратного
отсчета.
Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы
внутри смягчителя для воды. Продолжительность
данной процедуры составляет приблизительно 5
минут.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети
не понижено. Для получения сведений об этом
обратитесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга не
засорен.
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и
не передавлен.
52
www.electrolux.com
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Прибор не сливает воду.
На дисплее
•
•
отображается
.
•
•
Сработала система
защиты от перелива.
На дисплее
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что фильтр сливного шланга не
засорен.
Убедитесь, что внутренняя система фильтрации
не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
•
Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Во время выполнения
цикла прибор
останавливает и
возобновляет работу
чаще обычного.
•
Это нормально. Так обеспечиваются
оптимальные результаты мойки и экономия
электроэнергии.
Программа выполняется
слишком долго.
•
Для уменьшения времени программы выберите
режим TimeManager.
•
Если выбран режим «Отсрочка пуска», отмените
его или дождитесь окончания обратного отсчета.
Значение оставшегося
до окончания цикла
времени увеличивается,
а затем резко
уменьшается перед
самым окончанием
программы.
•
Это не является неисправностью. Прибор
работает надлежащим образом.
Режимы программы
приходится задавать
заново при каждом
использовании прибора.
•
Для сохранения любимого сочетания настроек
воспользуйтесь режимом MyFavourite.
Имеется небольшая
утечка со стороны
дверцы прибора.
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или
завинтите регулировочные ножки (если
предусмотрено в данной модели).
Дверца прибора находится не по центру
внутренней камеры. Отрегулируйте заднюю
ножку (если подобная регулировка доступна).
Дверца прибора
закрывается с трудом.
•
отображается
.
•
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или
завинтите регулировочные ножки (если
предусмотрено в данной модели).
Столовые приборы частично выступают за
пределы корзин.
РУССКИЙ
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Изнутри прибора
доносится дребезжание
или стук.
•
Работа прибора
приводит к
срабатыванию
электропредохранителя.
•
53
Столовые приборы размещены в корзинах
ненадлежащим образом. Сверяйтесь с
брошюрой, описывающей загрузку корзин.
Убедитесь, что разбрызгиватели свободно
вращаются.
•
Создаваемая одновременной работой ряда
приборов нагрузка превышает допустимую.
Проверьте значение разрешенной нагрузки
розетки и максимальную нагрузку счетчика, или
выключите один из работающих приборов.
Повреждение в электрической цепи внутри
прибора. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
•
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
Проверив прибор, выключите и
включите прибор. Если неисправность
появится снова, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Если коды неисправности не описаны
в таблице, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Неудовлетворительные
результаты мойки.
•
•
•
См. Главы «Ежедневное использование»,
«Указания и рекомендации» и брошюру,
описывающую загрузку корзин.
Используйте программы более интенсивной
мойки.
Произведите очистку разбрызгивателя и
фильтра. См. Главу «Уход и очистка».
54
www.electrolux.com
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Неудовлетворительные
результаты сушки.
•
•
•
•
•
Имеются белесые потеки
или синеватый налет на
стеклянной посуде и
тарелках.
•
•
Имеются пятна и потеки на •
стекле и посуде.
•
Посуда остается влажной.
•
•
•
•
•
Столовые приборы слишком долго находились
в закрытом приборе.
Ополаскиватель отсутствует, или дозировка
ополаскивателя слишком мала. Установите
более высокую дозировку ополаскивателя.
Возможно, предметы из пластика потребуется
вытереть полотенцем.
Для оптимальных результатов сушки включите
режим XtraDry.
Рекомендуется постоянно использовать
ополаскиватель – даже в сочетании с
таблетированным моющим средством.
Слишком большое количество выдаваемого
ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора
ополаскивателя.
Было добавлено слишком большое количество
моющего средства.
Недостаточное количество выдаваемого
ополаскивателя. Повысьте уровень дозатора
ополаскивателя.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Для оптимальных результатов сушки включите
режим XtraDry.
В программе отсутствует этап сушки, или в ней
предусмотрен этап сушки при низкой
температуре.
Дозатор ополаскивателя пуст.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Причиной может быть качество
таблетированного моющего средства.
Попробуйте таблетки другого производителя
или включите дозатор ополаскивателя и
используйте ополаскиватель одновременно с
таблетированным моющим средством.
Внутри прибора имеется
влага.
•
Это не является неисправностью. Данное
явление вызвано содержащейся в воздухе
влагой, которая конденсируется на стенках.
Необычно сильное
пенообразование в ходе
мойки.
•
Используйте только моющие средства для
посудомоечных машин.
Имеется утечка ополаскивателя из дозатора
ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
•
РУССКИЙ
55
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
На столовых приборах
имеются следы ржавчины.
•
•
По окончании программы в •
дозаторе находятся
остатки моющего
•
средства.
•
В воде, используемой для мойки, слишком
высоко содержание солей. См. Главу
«Смягчитель для воды».
Столовые приборы из серебра и нержавеющей
стали оказались рядом друг с другом.
Избегайте ситуаций, в которых изделия из
серебра и нержавеющей стали могли бы
оказаться рядом друг с другом.
Таблетированное моющее средство застряло в
дозаторе и не было полностью вымыто водой.
Моющее средство вымывается из дозатора не
полностью. Убедитесь, что разбрызгиватель не
засорен и не заблокирован.
Убедитесь, что изделия в корзинах не
препятствуют открыванию крышки дозатора
моющего средства.
Внутри прибора
присутствует неприятный
запах.
•
См. «Чистка внутренних частей».
На столовых приборах,
внутренней камере и
внутренней стороне
дверцы имеется
известковый налет.
•
См. Главу «Смягчитель для воды».
Сколы, обесцвечивание
или помутнение столовых
приборов.
•
Мойте в приборе только посуду, пригодную для
мытья в посудомоечных машинах.
Будьте внимательны при загрузке и разгрузке
корзины. Сверяйтесь с брошюрой,
описывающей загрузку корзин.
Деликатные предметы укладывайте в верхнюю
корзину.
•
•
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина /высота / глубина (мм) 596 / 850 / 610
56
www.electrolux.com
Подключение к
электросети 1)
Напряжение (В)
200 - 240
Частота (Гц)
50 / 60
Давление в
водопроводной сети
бар (минимум и максимум)
0.5 - 8
МПа (минимум и максимум)
0.05 - 0.8
Водоснабжение
Холодная или горячая вода 2) макс. 60°C
Вместимость
Комплектов посуды
15
Потребляемая мощность
При оставлении во
включенном состоянии (Вт)
5.0
Потребляемая мощность
В отключенном состоянии (Вт) 0.10
1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник
энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к
водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Италия С.п.А.
Виале Европа, 63, 20020 Соларо (MИ),
Италия
*
РУССКИЙ
57
58
www.electrolux.com
РУССКИЙ
59
117898413-A-462015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising