Bruksanvisning
Diskmaskin
PVX1570
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanel
Program
Inställningar
Tillvalsfunktioner
2
3
5
5
6
7
10
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
10
11
13
14
16
19
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för
framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre
och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt att de har
fått instruktioner och/eller tillsyn när det gäller säker
användning av apparaten och att de förstår de potentiella
riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när
luckan är öppen.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
Progress 3
av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen
med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
4 Progress
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt. Om
säkringen i stickkontakten måste bytas
ut ska följande säkring användas: 13
amp ASTA (BS 1362).
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på länge
låter du vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
• Koppla omedelbart loss maskinen från
eluttaget om tilloppsslangen är skadad.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
VARNING! Farlig spänning.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
4
KONTROLLPANEL
1
1 Strömbrytare
2 Programvalsknappar
3 Delay-knapp
2
3
4 Kontrollampor
4
6 Progress
Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
XtraDry-kontrollampa.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
PROGRAM
Program-
2)
3)
4)
Smutsgrad
Typ av diskmängd
Programfaser
Normalt
smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Normalt
smutsad disk
Porslin och bestick
Förbrukningsvärden
1)
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten(l)
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
225
0.932
10.5
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 65 °C
Sköljning
Torkning
160
1.6
14
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller
och pannor
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
169 179
1.4 - 1.8
12.5 14.5
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
30
0.9
10
Progress 7
Program-
5)
Smutsgrad
Typ av diskmängd
Programfaser
Allt
• Förtvätt
Förbrukningsvärden
1)
Varaktighet
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten(l)
14
0.1
4
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.
2) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick med normal
nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
3) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen stannar
temperaturen vid 70 ° i minst 10 minuter.
4) Med det här programmet kan du diska föremål som smutsats ned nyligen. Det ger goda diskresultat på kort tid.
5) Använd programmet för att snabbt skölja disken. Det hindrar att matrester fastnar på disken och att dålig lukt
kommer ut ur produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om prestandatest:
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
info.test@dishwasher-production.com
INSTÄLLNINGAR
Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Aktiverar/avaktiverar spolglansfacket.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när endast
programlampan
lyser.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på produkten.
Om detta inte händer kan du ställa in
programvalsläget på följande sätt:
och
samtidigt tills produkten
Håll in
är i programvalsläge.
Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler från
vattnet, som normalt skulle ha skadlig
inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i området
där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket. Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
8 Progress
Waterhardheid
Tyska grader
(°dH)
Franska grader (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Om du använder multitabletter innehållande
salt och ditt vattens hårdhetsgrad är lägre
än 21dH, kan du ställa in lägsta nivå på
vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan salt ska du
ställa in rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
indikatorlamporna
,
,
och
börjar blinka.
2. Tryck på
.
,
och
• Indikatorlamporna
slocknar.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• Indikatorlampan för Program klart
börjar att blinka. Antalet blinkningar
visar den inställda nivån.
– T.ex. 5 blinkningar + paus + 5
blinkningar = nivå 5.
upprepade gånger för
3. Tryck på
att ändra inställning. Varje gång du
trycker på
ökar nummernivån.
Efter nivå 10 börjar du om från nivå 1
igen.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
Spolglansfacket
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under den
heta sköljfasen.
Du kan ställa in hur mycket spolglans som
ska släppas ut mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå 0
inaktiverar spolglansfacket och spolglans
släpps inte ut.
Fabriksinställning: nivå 4.
Progress 9
Ställa in spolglansnivån
Inaktivera spolglansdoseringen
Produkten måste vara i programvalsläge.
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
,
,
och
indikatorlamporna
börjar blinka.
2. Tryck på .
• Indikatorlamporna
,
och
slocknar.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• Indikatorlampan för Program klart
börjar att blinka. Antalet blinkningar
visar aktuell inställning: t.ex. 4
blinkningar + paus + 4 blinkningar =
nivå 4.
– Spolglansnivåerna är mellan 0
och 6.
– Nivå 0 = spolglans släpps inte ut.
I det här fallet förblir
indikatorlampan för Program
klart släckt.
upprepade gånger för att
3. Tryck på
ändra inställning. Varje gång du trycker
på
ökar nivån. Efter nivå 6 går du till
nivå 0 och börjar sedan om igen från
nivå 1.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
,
,
och
indikatorlamporna
börjar blinka.
2. Tryck på
.
• Indikatorlamporna
,
och
slocknar.
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• Indikatorlampan för Program klart
visar aktuell inställning:
Indikatorlampan för Program klart
lyser = spolglansdosering är
aktiverad (fabriksinställning).
3. Tryck på
för att ändra inställningen.
Indikatorlampan för Program klart är släckt
= spolglansfacket avaktiverat.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
Indikatorn för spolglansfacket
tomt
När spolglansfacket är tomt lyser indikatorn
så att du ska fylla på. Om du använder
multitabletter som innehåller sköljmedel och
du är nöjd med torkresultat, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
sköljmedel. Vi rekommenderar dock att du
alltid använder spolglans för bästa
torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel eller
multitabletter utan spolglans, aktivera
indikatorn för att hålla påfyllningsindikatorn
för spolglans aktiv.
Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera dessa
ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills
indikatorlamporna
,
,
och
börjar blinka.
2. Tryck på
• Indikatorlamporna
,
och
slocknar.
10 Progress
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• Indikatorlampan för Program klart
visar aktuell inställning: Slutindikatorn
av = Ljudsignal av.
3. Tryck på
för att ändra inställningen.
Slutindikatorn på = Ljudsignal på.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
TILLVALSFUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan du
startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan ett
program pågår.
XtraDry
Aktivera det här alternativet om du vill öka
torkprestandan. Vid användning av det här
alternativet kan programmets varaktighet,
vattenförbrukning och temperaturen på
sista sköljningen påverkas.
XtraDry-funktionen är inte en permanent
funktion utan måste väljas vid varje
program.
Aktivering av XtraDry
Håll in
och
kontrollampan
samtidigt tills
tänds.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte, kan
du justera vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna alla
bearbetningsrester som fortfarande kan
finnas kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp
till 5 minuter för produkten att ladda hartset
i vattenavhärdaren. Det ser ut som att
produkten inte fungerar. Diskfasen startar
bara när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas med jämna
mellanrum.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast
första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs för
att stänga saltbehållaren.
Progress 11
Vatten och avhärdningssalt kan
rinna ut ur saltbehållaren när du
fyller på den. Risk för korrosion
föreligger. För att förebygga det
ska du starta ett program när du
har fyllt på saltbehållaren.
Fylla på spolglansfacket
A
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har
låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
B
Om du använder multitabletter
och är nöjd med
torkningsresultatet, kan du
avaktivera påfyllningsindikatorn
för sköljmedel.
Vi rekommenderar att alltid
använda sköljmedel för bästa
torkresultat, även i kombination
med multitabletter som
innehåller sköljmedel.
C
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast spolglans som är särskilt
avsett för diskmaskiner.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är
på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen
av disk och smutsgrad.
Använda diskmedel
A
B
C
FÖRSIKTIGHET! Använd bara
diskmedel som är särskilt avsett
för diskmaskiner.
12 Progress
1. Tryck in spärren (A) för att öppna locket
(C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
häll lite diskmedel på insidan av
produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har
låst sig i rätt position.
Ställa in och starta ett program
Funktionen AUTO OFF
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera produkten
när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte har
startat.
Starta ett program
1. Låta dörren stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du
vill ställa in.
Motsvarande programlampa tänds.
4. Stäng luckan till produkten för att starta
programmet.
Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in program.
flera gånger tills lampan för
2. Tryck på
det antal timmar du vill ställa in tänds (3
eller 6).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att starta
nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden men inte ändra
programvalet.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan produkten
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. Det kan påverka
energiförbrukningen och programmets
varaktighet. När luckan stängs, fortsätter
produkten från den punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre än
30 sekunder under torkfasen
avslutas det pågående
programmet.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste du
ställa in programmet och funktionerna igen.
och
samtidigt tills produkten
Håll in
är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in
och
samtidigt tills produkten
är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
När programmet är klart
När programmet är klart och du öppnar
luckan stängs produkten av automatiskt.
Stäng vattenkranen.
Progress 13
RÅD OCH TIPS
Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och
torkning vid daglig användning och även för
att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj
hellre fördiskprogrammet (om tillgänglig)
vid behov eller ett program med
fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till
att tallrikarna nås helt av vattnet som
släpps från spolarmens munstycken. Se
till att föremål inte vidrör eller täcker över
varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''All i 1''). Följ anvisningarna som
står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för normalt
smutsad porslin och bestick.
Använda salt, spolglans och
diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada produkten.
• Multitabletter passar vanligen i områden
med vattenhårdhet upp till 21 °dH. I
områden som överskrider den här
gränsen måste även spolglans och salt
användas utöver multitabletterna. I
områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Vad du ska göra om du vill sluta
använda multitabletter
Innan du börjar använda separat diskmedel,
salt och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivera spolglansdoseringen.
Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium,
tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Placera bestick och små föremål i
bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
14 Progress
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet kan
vatten fortfarande finnas kvar på
produktens sidor och lucka.
Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas ut
ur maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem vid
behov.
Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
B
A
4. Tvätta filtren.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
Progress 15
FÖRSIKTIGHET! En felaktig
placering av filtren kan orsaka
dåliga diskresultat och skada
produkten.
Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden rengöring
av den övre spolarmen för att undvika att
smuts täpper igen hålen.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se till
att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på plats.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att frigöra spolarmen från korgen,
tryck den uppåt i den riktning som
anges av den lägre pilen samtidigt som
den vrids medurs.
3. Skölj spolarmen under rinnande vatten.
Använd ett tunt spetsigt verktyg, t.ex.
en tandpetare, för att avlägsna smuts
från hålen.
4. För att sätta tillbaka spolarmen på
korgen, tryck den uppåt i den riktning
som anges av den lägre pilen samtidigt
16 Progress
som den vrids moturs tills den låses på
plats.
Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst två
gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din maskin
rekommenderar vi att du varje månad
använder en särskild rengöringsprodukt
för diskmaskiner. Följ instruktionerna
noga på förpackningen.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du innan du
kontaktar en auktoriserad serviceverkstad
se om du kan lösa problem själv med hjälp
av informationen i tabellen.
VARNING! Reparationer som
inte är riktigt gjorda kan resultera
i allvarlig risk för säkerheten för
användaren. Alla reparationer
ska utföras av kvalificerad
personal.
Vid några problem blinkar indikatorn för
program klart med jämna mellanrum och
visar en felfunktion.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i
säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av
hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Progress 17
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blinkar
en gång periodiskt.
• Ljudsignalen hörs en gång med jämna mellanrum.
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blinkar
två gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs två gånger med
jämna mellanrum.
• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Indikatorn för Program klart blinkar
tre gånger periodiskt.
• Ljudsignalen hörs tre gånger med
jämna mellanrum.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad
service.
Maskinen stannar och startar om flera
gånger under en diskning.
• Detta är normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat och energibesparingar.
Programmet varar för länge.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den
bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se
broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla
apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka
och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av
de apparater som används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga
orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng av
och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet uppstår
igen.
18 Progress
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om hur
man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan
stängd.
• Det finns inget sköljmedel eller så är mängden sköljmedel
för liten. Ställ in mängden sköljmedel som släpps ut till en
högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda sköljmedel, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in nivån
på spolglanset till en lägre nivå.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in
nivån på spolglanset till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett
annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd
spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften som
kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning.
• Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Progress 19
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför
inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till att
spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Matt, missfärgat eller naggat
porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Tips" för andra möjliga
orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
0.99
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
Vattentryck
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
20 Progress
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
*
Progress 21
22 Progress
Progress 23
www.progress-hausgeraete.de
117892831-A-362016
Download PDF

advertising