Aeg F66782W0P Ohjekirja
FI
SV
Käyttöohje
Astianpesukone
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
20
FAVORIT 66782 M0P
FAVORIT 66782 W0P
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS................................................................................................... 5
4. KÄYTTÖPANEELI...................................................................................................... 6
5. OHJELMAT................................................................................................................ 6
6. ASETUKSET............................................................................................................... 8
7. LISÄTOIMINNOT.................................................................................................... 11
8. KÄYTTÖÖNOTTO.................................................................................................. 12
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ......................................................................................... 13
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA........................................................................................14
11. HOITO JA PUHDISTUS.........................................................................................16
12. VIANMÄÄRITYS.....................................................................................................18
13. TEKNISET TIEDOT................................................................................................19
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö
liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (Mpa)
Noudata astiaston maksimimäärää 15.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet
ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai
vaakasuoraan asentoon.
Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei kompastuta.
Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
4
www.aeg.com
1.2 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
• Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS
1362) sulaketta.
2.3 Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin
putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna veden valua,
kunnes se on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
SUOMI
• Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota
pistoke heti verkkopistorasiasta. Ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen vedenottoletkun
vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
• Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa
voi olla pesuainejäämiä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ylin suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Sihdit
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletuskanava
Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
9 8
5
7
6
5
4
10 Alakori
11 Yläkori
12 Ruokailuvälinekotelo
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor-valo heijastuu keittiön
lattiaan laitteen luukun alapuolelle.
• Kun ohjelma käynnistyy, punainen
merkkivalo syttyy ja se pysyy päällä
koko ohjelman keston ajan.
6
www.aeg.com
• Kun ohjelma päättyy, vihreä
merkkivalo syttyy.
• Jos laitteessa on toimintahäiriö,
punainen merkkivalo vilkkuu.
Beam-on-Floor-toiminto
sammuu, kun laite kytketään
pois toiminnasta.
4. KÄYTTÖPANEELI
2
1
1
2
3
4
5
Virtapainike
Näyttö
Program -painike
Delay -painike
MyFavourite -painike
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver -painike
Multitab -painike
RESET -painike
Merkkivalot
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on
toiminnassa.
5. OHJELMAT
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
P1
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• TimeSaver
• Multitab
1)
P2
2)
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• Kaikki
• Esipesu
• Multitab
• Ruokailuastiat,
• Pesu lämpötilalla 45 °C
ruokailuvälineet,
- 70 °C
kattilat ja pannut • Huuhtelut
• Kuivaus
SUOMI
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
P3
• Vaihteleva likaisuusaste
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
• Esipesu
• TimeSaver
• Pesu lämpötilalla 50 °C • Multitab
ja 65 °C
• Huuhtelut
• Kuivaus
• Erittäin likaiset
astiat
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
•
•
•
•
3)
P4
4)
P5
P6
5)
P7
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
7
Lisätoiminnot
• TimeSaver
• Multitab
• Normaalilikaiset • Pesu 45 °C
tai vähän likaiset • Huuhtelut
astiat
• Kuivaus
• Arat ruokailuastiat ja lasit
• Multitab
• Tuore lika
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
• Pesu 60 °C
• Huuhtelut
• Multitab
• Kaikki
• Esipesu
6)
1) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella. (Tämä on testilaitoksien standardiohjelma).
2) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Erittäin likaiset astiat sijaitsevat
alakorissa ja normaalilikaiset astiat yläkorissa. Alakorin veden paine ja lämpötila on yläkoria korkeampi.
4) Tämän ohjelman lämpötila on korkeampi huuhteluvaiheessa paremman hygienian saavuttamiseksi.
Huuhtelun aikana lämpötila jää 10 minuutin ajaksi arvoon 70 °C.
5) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä
ajassa.
6) Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella astiat, jotta ruokajäämät eivät kiinnittyisi astioihin ja koneeseen muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
5.1 Kulutusarvot
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kesto
(min)
P1
11
0.961
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
Ohjelma 1)
8
www.aeg.com
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kesto
(min)
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
10
0.9
30
P7
4
0.1
14
Ohjelma 1)
1) Vedenpaine ja lämpötila, energiasyötön vaihtelut, lisätoiminnot ja astioiden määrä vaikuttavat kulutusarvoihin.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot
osoitteesta:
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka
löytyy arvokilvestä.
info.test@dishwasher-production.com
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Laite on ohjelman valintatilassa vasta
sitten, kun näytössä näkyy ohjelman
numero P1.
Käyttäjätilassa voidaan säätää
seuraavia asetuksia:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto ja käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkastelokeron poistaminen
käytöstä, kun haluat käyttää Multitablisätoimintoa ilman
huuhtelukirkastetta.
• Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
Asetukset tallentuvat, kunnes muutat
niitä uudelleen.
Kun laite kytketään toimintaan, se on
yleensä ohjelman valintatilassa. Jos näin
ei kuitenkaan käy, voit asettaa ohjelman
valintatilan seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
SUOMI
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
9
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Veden kovuus
Saksalainen järjestelmä (°dH)
Ranskalainen
järjestelmä
(°fH)
mmol/l
Clarken järjestelmä.
Vedenpehmentimen asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
6.3 Huuhtelukirkastelokero
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
,
ja alkavat vilkkua ja näyttö on
tyhjä.
2. Paina painiketta
• Merkkivalot
sammuvat.
.
,
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso 6
(enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
ja
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim.
= taso 5.
3. Muuta asetusta painamalla painiketta
toistuvasti.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Huuhtelukirkastetason
asettaminen
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
10
www.aeg.com
ja
, kunnes merkkivalot
,
,
ja alkavat vilkkua ja näyttö on
tyhjä.
2. Paina painiketta
• Merkkivalot
sammuvat.
ja
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim.
= taso 4.
– Huuhtelukirkastetasot ovat 0A
- 6A.
– Taso 0 = ei
huuhtelukirkastetta.
3. Muuta asetusta painamalla painiketta
toistuvasti.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Huuhtelukirkasteen ja
yhdistelmäpesuainetablettien
käyttö
Kun lisätoiminto Multitab otetaan
käyttöön, huuhtelukirkastelokero
annostelee huuhtelukirkastetta. Voit
kuitenkin poistaa huuhtelukirkasteen
annostelun käytöstä. Kuivaustulokset
eivät välttämättä ole tällöin tyydyttävät.
Kun huuhtelukirkastelokero on kytketty
pois käytöstä, huuhtelukirkasteen
merkkivalo on sammunut.
Huuhtelukirkastelokeron
poistaminen käytöstä
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
samanaikaisesti alhaalla painiketta
, kunnes merkkivalot
,
,
ja alkavat vilkkua ja näyttö on
tyhjä.
2. Paina painiketta
.
= huuhtelukirkasteen annostelu
pois käytöstä.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo sammuu.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.5 MyFavourite
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
ja tallentaa eniten käyttämäsi ohjelman.
Voit tallentaa vain 1 ohjelman. Uusi
asetus peruuttaa edellisen.
MyFavourite-ohjelman
tallentaminen
1. Aseta ohjelma, jonka haluat tallentaa.
Voit asettaa ohjelman yhteydessä myös
käytettävissä olevia lisätoimintoja.
2. Paina ja pidä alhaalla
-painiketta,
kunnes vastaava merkkivalo syttyy.
MyFavourite-ohjelman
asettaminen
.
Paina painiketta
• Merkkivalo MyFavourite syttyy.
• Näytössä näkyy ohjelman numero
ja kesto.
• Jos lisätoiminnot on tallennettu
ohjelman kanssa, vastaavien
lisätoimintojen merkkivalot
syttyvät.
6.6 Äänimerkit
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
ja
= huuhtelukirkasteen
annostelu käytössä.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
,
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
.
• Merkkivalot
sammuvat.
,
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
ja
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö. Äänimerkkejä ei
voida poistaa käytöstä.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena
äänimerkki on pois käytöstä, mutta se
voidaan ottaa käyttöön.
SUOMI
Ohjelman päättymisestä
ilmoittavan äänimerkin
käyttöönotto
• Merkkivalot
sammuvat.
= Äänimerkki on pois
käytöstä.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
samanaikaisesti alhaalla painiketta
, kunnes merkkivalot
ja
• Merkkivalo vilkkuu edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
ja
,
11
,
,
.
= Äänimerkki on käytössä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
ja alkavat vilkkua ja näyttö on
tyhjä.
2. Paina
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lisätoiminnot
Halutut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos olet
valinnut yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan päällä olevien
lisätoimintojen merkkivalot
jäävät palamaan.
7.2 Multitab
Kytke tämä lisätoiminto toimintaan, kun
käytät suolan, huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen sisältäviä
yhdistelmäpesuainetabletteja. Ne voivat
myös sisältää muita pesu- tai
huuhteluaineita.
Tämä lisätoiminto kytkee suolasäiliön
pois käytöstä. Suolan merkkivalo ei syty.
Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman
kestoa puhdistus- ja kuivaustuloksien
parantamiseksi
yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä.
Multitab ei ole pysyvä lisätoiminto ja se
tulee valita jokaisen ohjelman
yhteydessä.
Päälle kytkeminen Multitab
Paina painiketta .
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.3 TimeSaver
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
Ohjelman kokonaiskesto on noin 50 %
lyhyempi.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
Päälle kytkeminen TimeSaver
Paina painiketta
, vastaava merkkivalo
syttyy.
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei syty tai
se vilkkuu nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
12
www.aeg.com
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen yhteydessä
vedenpehmentimen hartsin lataus voi
kestää jopa 5 minuuttia. Näyttää, ettei
laite toimisi. Pesuvaihe käynnistyy vasta
tämän toiminnon jälkeen. Toiminto
toistetaan säännöllisesti.
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua suolaa.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen.
Korroosion vaara. Estä
korroosio käynnistämällä
ohjelma suolasäiliön
täyttämisen jälkeen.
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille
tarkoitetulla erikoissuolalla.
4. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
C
SUOMI
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
13
Lisää huuhtelukirkastetta,
kun ilmaisin (A) tulee
kirkkaaksi.
1. Avaa kansi (C).
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa merkinnän
''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine. Jos käytät
yhdistelmäpesuainetabletteja, kytke
lisätoiminto Multitab päälle.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
9.1 Pesuaineen käyttäminen
A
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
B
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
C
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
14
www.aeg.com
Ohjelman käynnistys
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
3. Paina
-painiketta toistuvasti,
kunnes haluamasi ohjelman numero
näkyy näytössä. Ohjelman numero
näkyy näytössä noin 3 sekunnin ajan,
minkä jälkeen tulee näkyviin
ohjelman kesto.
• Jos haluat valita MyFavouriteohjelman, paina
.
– MyFavourite-ohjelmaan
liittyvien lisätoimintojen
merkkivalot syttyvät.
Ohjelman numero näkyy näytössä noin 3
sekunnin ajan, minkä jälkeen tulee
näkyviin ohjelman kesto.
4. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Aseta ohjelma.
toistuvasti,
2. Paina painiketta
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ajastusaika (1 - 24 tuntia).
Ajastuksen merkkivalo syttyy.
3. Sulje laitteen luukku viiveajan
laskennan käynnistämiseksi.
Ajanlaskennan ollessa käynnissä voit
lisätä viiveaikaa, mutta et voi muuttaa
valittua ohjelmaa ja lisätoimintoja.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
edelleen käynnissä, laite pysähtyy. Kun
suljet luukun uudelleen, laite käynnistyy
uudelleen keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman loppu
Kun ohjelma on päättynyt ja luukku
avataan, laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä.
Sulje vesihana.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset
päivittäisessä käytössä ja ne auttavat
suojelemaan ympäristöä.
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
• Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
• Käytä aina hyväksi korien koko tila.
• Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren
suuttimista tuleva vesi kattaa ja pesee
kaikki astiat kokonaan. Varmista, että
astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan.
• Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1'').
Noudata pakkauksen ohjeita.
• Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECO-
SUOMI
ohjelma pesee normaalilikaiset astiat
ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla
veden- ja energiankulutuksella.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
• Yhdistelmäpesuainetabletit sopivat
yleensä alueille, joiden veden kovuus
on korkeintaan 21 °dH. Jos alueen
veden kovuus on tätä suurempi,
yhdistelmäpesuainetablettien lisäksi
on käytettävä huuhtelukirkastetta ja
suolaa. Jos alueen veden kovuus on
on kuitenkin kovaa tai erittäin kovaa,
suosittelemme käyttämään
konetiskiainetta (jauhe, geeli, tabletit
ilman lisätoimintoja),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Yhdistelmäpesuainetabletteja
käyttäessä voit valita Multitablisätoiminnon (jos saatavilla). Kyseinen
lisätoiminto parantaa puhdistus- ja
kuivaustuloksia
yhdistelmäpesuainetabletteja
käyttäessä.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
• Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
15
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
10.4 Korien täyttäminen
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen
esineitä, jotka imevät vettä (sienet,
erilaiset kankaat).
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
• Pehmennä astioihin palaneet
ruokajäämät.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa
toisiaan.
• Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoteloon.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarsi pyörii
esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista, että:
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Koneessa on astianpesukoneen
suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet
käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
16
www.aeg.com
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
Vettä voi jäädä laitteen
sivuille ja luukkuun ohjelman
päätyttyä.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
11.1 Sihtien puhdistaminen
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
C
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista
se.
4. Pese sihdit.
SUOMI
17
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
11.2 Suihkuvarsien
puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia. Jos suihkuvarsien
reiät ovat tukkeutuneet, poista lika
ohutpäisellä esineellä.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
• Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
11.4 Sisätilan puhdistaminen
• Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
• Jos käytät säännöllisesti lyhyitä
ohjelmia, laitteeseen voi jäädä rasvaja kalkkijäämiä. Jotta tämä
vältettäisiin, suosittelemme pitkän
ohjelman valitsemista vähintään 2
kertaa kuukaudessa.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu.
18
www.aeg.com
12. VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman. Tarkista ennen
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen
kääntymistä, pystytkö ratkaisemaan
ongelman itse taulukon ohjeita
noudattaen.
Ongelma ja hälytyskoodi
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan. • Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole
palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen hartsin puhdistamisen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
Laitteeseen ei tule vettä.
• Tarkista, että vesihana on auki.
• Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkun suodatin ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Näytössä näkyy
.
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
.
Ylivuotosuoja on käytössä.
Näytössä näkyy
.
• Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
• Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Laseissa ja muissa astioissa on
vaaleita raitoja tai sinertävä
pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen säädin alhaisempaan asentoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
ja kuivia vesipisaroita.
huuhtelukirkasteen säädin korkeampaan asentoon.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
SUOMI
19
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Astiat ovat märkiä.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Katso mahdolliset muut syyt
kohdasta "Vihjeitä ja
neuvoja".
13. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys
(mm)
596 / 818-878 / 580
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
220 - 240
Taajuus (Hz)
50
Vedenpaine
Min. / maks. baaria (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vesiliitäntä
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku) 15
Energiankulutus
Päällä (W)
0.99
Energiankulutus
Pois päältä (W)
0.10
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus asettamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
20
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 21
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................22
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................23
4. KONTROLLPANEL.................................................................................................. 24
5. PROGRAM............................................................................................................... 24
6. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................26
7. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 29
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN............................................29
9. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................30
10. RÅD OCH TIPS...................................................................................................... 32
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.............................................................................. 33
12. FELSÖKNING........................................................................................................ 35
13. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................36
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
21
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Driftvattentrycket (lägsta och högsta) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ det maximala antalet 15 kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade service eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickkorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt
läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka
så att ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
22
www.aeg.com
1.2 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
•
•
•
•
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Koppla omedelbart loss maskinen
från eluttaget om tilloppsslangen är
skadad. Kontakta auktoriserad service
för att byta ut tilloppsslangen.
SVENSKA
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
23
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Underkorg
9 8
7
6
5
4
11 Överkorg
12 Bestickslåda
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor är en lampa som visas på
köksgolvet under produktens lucka.
• När programmet går igång tänds en
röd lampa som fortsätter lysa under
hela programmet.
• När programmet är klart tänds en
grön lampa.
24
www.aeg.com
• Om produkten drabbas av ett fel
blinkar den röda lampan.
Beam-on-Floor släcks när
produkten stängs av.
4. KONTROLLPANEL
2
1
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Display
Program-knapp
Delay-knapp
MyFavourite-knapp
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver-knapp
Multitab-knapp
RESET-knapp
Kontrollampor
4.1 Kontrollampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa för salt. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Funktioner
P1
• Normalt smutsad disk
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• TimeSaver
• Multitab
• Alla
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljningar
• Torkning
• Multitab
• Blandad smutsgrad
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
• TimeSaver
• Multitab
1)
P2
2)
P3
3)
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljningar
Torkning
Fördisk
Disk 50 °C och 65 °C
Sköljningar
Torkning
SVENSKA
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Funktioner
P4
• Hårt smutsad
disk
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
• TimeSaver
• Multitab
4)
P5
P6
5)
P7
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljningar
Torkning
• Normalt eller lätt • Disk 45 °C
smutsad disk
• Sköljningar
• Finporslin och
• Torkning
glas
• Multitab
• Nyligen nedsmutsad disk
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljningar
• Multitab
• Alla
• Fördisk
25
6)
1) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en disk med blandad smuts. Mycket smutsig i den nedre korgen och
normalt smutsad i den övre. Vattentrycket och vattentemperaturen i den nedre korgen är högre än i den
övre.
4) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
5) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat på kort tid.
6) Med det här programmet kan du snabbt skölja disk så att matrester inte fastnar i disken och lukter
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
P1
11
0.961
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
Program 1)
26
www.aeg.com
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
10
0.9
30
P7
4
0.1
14
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion kan ändra värdena.
5.2 Information till
provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och inaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Inaktiveringen av spolglansfacket när
du vill använda Multitab-funktionen
utan spolglans.
• Nivån på spolglans enligt erfoderlig
dosering.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
displayen visar programnumret P1.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
SVENSKA
27
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
kontrollamporna
,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Kontrollamporna
släcks.
,
och
fortsätter att
• Kontrollampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
upprepade gånger för
3. Tryck på
att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.3 Spolglansfacket
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska släppas ut mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans släpps inte ut.
Fabriksinställning: nivå 4.
Ställa in spolglansnivån
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
kontrollamporna
,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Kontrollamporna
släcks.
,
och
• Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Spolglansnivåerna är mellan
0A och 6A.
28
www.aeg.com
– Nivå 0 = spolglans släpps inte
ut.
3. Tryck på
upprepade gånger för
att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.4 Användning av spolglans
och multitabletter
När du aktiverar funktionen Multitab
fortsätter spolglansfacket att släppa ut
spolglans. Du kan inaktivera
spolglansdoseringen. I detta fall kanske
torkresultatet inte blir tillfredsställande.
Spolglanslampan är alltid släckt när
spolglansfacket är inaktiverat.
Inaktivera spolglansdoseringen
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
kontrollamporna
,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Kontrollamporna
släcks.
,
och
• Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
=
spolglansfacket aktiverat.
3. Tryck på
för att ändra
Ställa in MyFavouriteprogrammet
1. Ställ in programmet som du vill spara
Du kan även ställa in lämpliga alternativ
tillsammans med programmet.
2. Håll in
tills tillhörande
kontrollampa tänds med fast sken.
Ställa in MyFavouriteprogrammet
Tryck på
.
• Kontrollampan MyFavourite
tänds.
• Displayen visar programmets
siffra och längd.
• Om tillvalsfunktionerna har
sparats tillsammans med
programmet tänds
kontrollamporna som hör till
funktionerna.
6.6 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
inställningen.
= spolglansfacket
inaktiverat.
Kontrollampan för spolglansfacket släcks.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
1. Öppna användarläget genom att
6.5 MyFavourite
2. Tryck på
Med den här funktionen kan du ställa in
och spara program som du använder
ofta.
Du kan bara spara 1 program. En ny
inställning avbryter den tidigare.
hålla in
och
samtidigt tills
,
,
och
kontrollamporna
börjar blinka och displayen är tom.
• Kontrollamporna
släcks.
,
och
• Kontrollampan fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
= Ljudsignal av.
3. Tryck på för att ändra
inställningen.
SVENSKA
29
= Ljudsignal på.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Funktioner
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program. Det
går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
7.2 Multitab
Aktivera den här tillvalsfunktionen när du
använder multitabletter som integrerar
salt-, spolglans- och diskfunktioner. De
kan också innehålla andra disk- eller
spolglansmedel.
Den här funktionen gör så att salt inte
släpps ut. Temperaturindikatorn tänds
inte.
Vid användning av denna tillvalsfunktion
förlängs programlängden för att
förbättra disk- och torkningsresultatet vid
användning av multitabletter.
Multitab är inte en permanent funktion
utan måste väljas vid varje program.
Aktivering av Multitab
Tryck på .
Kontrollampan tänds.
7.3 TimeSaver
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
Den totala programlängden minskas
med ca 50 %.
Tvättresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Aktivering av TimeSaver
Tryck på
. Motsvarande kontrollampa
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
alla bearbetningsrester som
fortfarande kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
30
www.aeg.com
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglanset når markeringen "MAX".
3. Torka upp eventuell utspillt spolglans
med en absorberande trasa så att
det inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut ur saltbehållaren
när du fyller på den. Risk för
korrosion föreligger. För att
förebygga det ska du starta
ett program när du har fyllt
på saltbehållaren.
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
SVENSKA
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
är på, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet. Om du använder
multitabletter, aktivera Multitabfunktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
A
B
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
31
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
3. Tryck flera gånger på
tills
displayen visar det programnummer
du vill starta. Programnumret visas på
displayen i ca tre sekunder och sedan
visas programlängden.
• Om du vill välja MyFavouriteprogrammet trycker du på
.
– Kontrollamporna som hör till
MyFavourite-programmet
tänds.
Programnumret visas på displayen i ca
tre sekunder och sedan visas
programlängden.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan till produkten för att
starta programmet.
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in program.
upprepade gånger tills
2. Tryck på
displayen visar tidsfördröjningen du
vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att
starta nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan
produkten är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. När luckan
stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
32
www.aeg.com
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
När programmet är klart
När programmet är klart och du öppnar
luckan stängs produkten av automatiskt.
Stäng vattenkranen.
Avbryta programmet
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''5 i 1''). Följ anvisningarna
som står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
produkten.
• Multitabletter passar vanligen i
områden med vattenhårdhet upp till
21 °dH I områden som överskrider
den här gränsen måste även
spolglans och salt användas utöver
multitabletterna. I områden med hårt
vatten och mycket hårt vatten
rekommenderar vi att man använder
endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Om du använder multitabletter kan
du välja Multitab-funktionen (om
tillgänglig). Den här funktionen ökar
rengörings- och torkningsprestandan
om multitabletter används.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
SVENSKA
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställa in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att salt- och
spolglansbehållarna är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När diskprogrammet är klart justerar
du vattenavhärdaren efter
vattenhårdheten där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Släng större matrester från diskgodset
i hushållsavfallet.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Placera bestick och mindre föremål i
besticklådan.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas
ut ur maskinen. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet
kan vatten fortfarande finnas
kvar på produktens sidor och
lucka.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
33
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
34
www.aeg.com
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
4. Tvätta filtren.
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
SVENSKA
35
11.2 Rengöring av spolarmar
11.4 Invändig rengöring
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar
under diskning. Innan du kontaktar
auktoriserad service, kontrollera om du
kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av informationen i tabellen.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Problem och larmkod
Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att produktens dörr är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten inte fylls med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller vriden.
Produkten tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller vriden.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
36
www.aeg.com
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta auktoriserad service.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande.
Problem
Möjlig lösning
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggspolglansfacket på en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
vattendroppar på glas och disStäll in spolglansfacket på en högre nivå.
kgods.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och
använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Se "Råd och tips" för andra
möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-878 / 580
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
15
Strömförbrukning
Standby-läge (W)
0.99
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda
en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
*
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
37
38
www.aeg.com
SVENSKA
39
117898470-A-152014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising