Progress | PVX1555 | User manual | Progress PVX1555 Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Afwasautomaat
Dishwasher
Lave-vaisselle
PVX1570
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Programma’s
Instellingen
Opties
2
3
5
5
6
7
10
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt
10
Dagelijks gebruik
11
Aanwijzingen en tips
13
Onderhoud en reiniging
15
Probleemoplossing
17
Technische informatie
20
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als de deur open is.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
Progress 3
door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Doe messen en bestek met scherpe punten in het
bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie.
Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder
toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op
een plek waar de temperatuur onder de
0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
4 Progress
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan moet dit
gebeuren door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
• Alleen voor VK en Ierland. Het apparaat
heeft een stekker van 13 ampère. Als de
zekering van de stekker verwisseld moet
worden, gebruik dan zekering: 13 amp
ASTA (BS 1362).
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet
beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon is
voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd is,
haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Neem contact op met de
service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat
als het programma is voltooid. Er kan
vaatwasmiddel op de borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
Progress 5
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Top sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
4
BEDIENINGSPANEEL
1
1 Aan/uit-toets
2 Programmakeuzetoetsen
3 Delay-toets
2
3
4 Indicatielampjes
4
6 Progress
Indicatielampjes
Aanduiding
Beschrijving
Einde-indicatielampje.
XtraDry-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking
is.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in
werking is.
PROGRAMMA’S
Programma
2)
3)
4)
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
Normaal bevuild
Serviesgoed
en bestek
Verbruikswaarden
1)
Bereidingsduur
(min)
Energie
(kWh)
Water
(l)
• Voorspoelen
• Wassen 50
°C
• Spoelgangen
• Drogen
225
0.932
10.2
Normaal bevuild
Serviesgoed
en bestek
• Voorspoelen
• Wassen 65
°C
• Spoelgangen
• Drogen
00 - 00
00 - 00
00 - 00
Sterk bevuild
Serviesgoed,
bestek en pannen
• Voorspoelen
• Wassen 70
°C
• Spoelgangen
• Drogen
169 179
1.4 - 1.8
12.5 14.5
Pas bevuild
Serviesgoed
en bestek
• Wassen 60
°C
• Spoeling
30
0.9
10
Progress 7
Programma
5)
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
Alles
• Voorspoelen
Verbruikswaarden
1)
Bereidingsduur
(min)
Energie
(kWh)
Water
(l)
14
0.1
4
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.
2) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
(Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.
5) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel
te gebruiken.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over
testprestaties een e-mail naar:
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u
op het typeplaatje vindt.
info.test@dishwasher-production.com
INSTELLINGEN
Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Deze instellingen worden opgeslagen
tot u ze weer wijzigt.
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
De programmakeuzemodus
instellen
In de gebruikersmodus kunnen de
volgende instellingen worden
gewijzigd:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van het
geluidsignaal voor het programmaeinde.
• De activering of deactivering van de
glansmiddeldosering.
• Het niveau van het glansmiddel volgens
de benodigde dosering.
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als alleen het
indicatielampje van het apparaat
aan
is.
Als u het apparaat activeert, staat het
meestal in de programmakeuzemodus.
Maar als dit niet gebeurt, kunt u de
programmakeuzemodus op de volgende
manier instellen:
en
ingedrukt tot
Houd tegelijkertijd
het apparaat in de programmakeuzemodus
staat.
8 Progress
De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen uit
van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en het
apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen,
des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden afgesteld
op de hardheid van het water in uw
woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats. Het is belangrijk om het
correcte niveau voor de waterontharder in
te stellen voor goede wasresultaten.
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthardingsniveau
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Indien u gebruik maakt van multitabletten
die zout bevatten en de waterhardheid
lager is dan 21dH, kunt u het laagste
wateronthardingsniveau instellen. Het
deactiveert de aanduiding voor het bijvullen
van zout.
Indien u gebruik maakt van standaard
vaatwasmiddel of multitabletten zonder
zout, stel dan het waterhardheidniveau
juist in om de aanduiding voor het
bijvullen van zout actief te laten.
Het waterontharderniveau
instellen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd
en
ingedrukt
tot de indicatielampjes
,
,
en
gaan knipperen.
2. Druk op
.
• De indicatielampjes
,
en
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
Progress 9
• Het indicatielampje einde begint te
knipperen. Het aantal knipperingen
toont de huidige afstelling.
– Bijv. 5 keer knipperen + pauze +
5 keer knipperen = niveau 5.
3. Druk herhaaldelijk op
om de
instelling te wijzigen. Telkens als u op
drukt gaat het niveaunummer
omhoog. Na niveau 10 begint u weer bij
niveau 1.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
– De glansmiddelniveaus lopen
van 0 tot 6.
– Niveau 0 = er wordt geen
glansmiddel gebruikt. In dit geval
blijft het eindlampje uit.
om de
3. Druk herhaaldelijk op
instelling te wijzigen. Telkens als u op
drukt, gaat het niveaunummer
omhoog. Na niveau 6 gaat u naar
niveau 0 en begint u weer bij niveau 1.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
Het glansmiddeldoseerbakje
De aanduiding van leeg
glansmiddelreservoir
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddel wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.
U kunt de vrij te geven hoeveelheid
glansmiddel instellen tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en stand 6 (hoogste
hoeveelheid). Niveau 0 schakelt het
glansmiddeldoseerbakje uit en er wordt
geen glansmiddel afgegeven.
Fabrieksinstelling: stand 4.
Het instellen van het
glansmiddelniveau
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd
en
ingedrukt
tot de indicatielampjes
,
,
en
gaan knipperen.
2. Druk op .
,
en
• De indicatielampjes
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
• Het indicatielampje einde begint te
knipperen. Het aantal knipperingen
toont de huidige instelling. Bijv. 4
keer knipperen + pauze + 4 keer
knipperen = niveau 4.
Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat de
glansmiddelindicator branden om aan te
geven dat u glansmiddel moet bijvullen. Als
u multitabletten gebruikt die glansmiddel
bevatten en u tevreden bent met het
droogresultaat, kunt u de aanduiding voor
het bijvullen van glansmiddel uitschakelen.
We raden u echter aan voor de beste
droogresultaten altijd glansmiddel te
gebruiken.
Schakel de aanduiding in om de
glansmiddelindicator actief te houden als u
standaard wasmiddel of multitabletten
zonder glansmiddel bevat.
Het uitschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd
en
ingedrukt
,
,
tot de indicatielampjes
en
gaan knipperen.
2. Druk op
.
,
en
• De indicatielampjes
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen.
• Het indicatielampje einde geeft de
huidige instelling aan: Controlelampje
10 Progress
einde aan = het doseerbakje voor
glansspoelmiddel is altijd geactiveerd
(fabrieksinstelling).
3. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
Controlelampje einde uit = het
glansmiddeldoseerbakje is gedeactiveerd.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
Geluidssignalen
Er klinken geluidssignalen als het apparaat
een storing heeft. Het is niet mogelijk deze
geluidssignalen uit te schakelen.
Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit
geluidssignaal is standaard uitgeschakeld,
maar kan worden geactiveerd.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
en
ingedrukt
voeren tegelijkertijd
tot de indicatielampjes
,
,
gaan knipperen.
en
2. Druk op
• De indicatielampjes
,
en
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
• Het indicatielampje einde geeft de
huidige instelling aan: Indicatielampje
einde uit = Geluidssignaal uit.
3. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
Indicatielampje einde aan = Geluidssignaal
aan.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
Het geluidssignaal voor het
einde van het programma
inschakelen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
OPTIES
De gewenste opties moeten
elke keer dat u een programma
start worden geactiveerd.
De opties kunnen niet worden
in- of uitgeschakeld als een
programma in werking is.
XtraDry
Activeer deze optie als u het droogresultaat
een boost wilt geven. Bij het gebruik van
deze optie kunnen de duur van sommige
programma´s, het waterverbruik en de
temperatuur van de laatste spoeling
worden beïnvloed.
De optie XtraDry is geen permanente optie
en moet elke cyclus geselecteerd worden.
Het activeren van XtraDry
Houd
en
gelijktijdig ingedrukt tot het
gaat branden.
indicatielampje
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
U kunt het niveau van de
waterontharder instellen.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven. Gebruik
Progress 11
geen afwasmiddel en gebruik de
mandjes niet.
Als u een programma start, doet het
apparaat er ongeveer 5 minuten over om
de hars in de waterontharder te herladen.
Het lijkt alsof het apparaat niet werkt. De
wasfase start pas nadat deze procedure
voltooid is. De procedure wordt periodiek
herhaald.
Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
A
B
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met
regenereerzout.
C
LET OP! Gebruik alleen
glansmiddel voor
afwasautomaten.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
1. Open het deksel (C).
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B) niet
verder dan de aanduiding ''MAX''.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen
dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dichtklikt.
Vul het glansmiddeldoseerbakje
bij wanneer de indicatie (A)
helder wordt.
5. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het
bijvult. Gevaar voor roest. Start
om dit te voorkomen een
programma nadat u het
zoutreservoir heeft bijgevuld.
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
Als u multitabletten gebruikt en
het droogresultaat is naar
tevredenheid, kan de indicatie
voor het glansmiddel worden
uitgeschakeld.
We raden u aan altijd
glansmiddel te gebruiken voor
een betere droogprestatie, zelfs
in combinatie met wastabletten
die glansmiddel bevatten.
12 Progress
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren.
Zorg dat het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading
en de mate van vervuiling.
Vaatwasmiddel gebruiken
A
B
Een programma instellen en
starten
De AUTO OFF-functie
Deze functie verlaagt het energieverbruik
door het apparaat automatisch uit te
schakelen als het niet werkt.
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
Een programma starten
1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
3. Druk op de toets van het programma
dat u wilt starten.
Het bijbehorende programmaindicatielampje gaat branden.
4. Sluit de deur van de afwasmachine om
het programma te starten.
C
LET OP! Gebruik uitsluitend
vaatwasmiddelen die specifiek
zijn bedoeld voor gebruik in
vaatwassers
1. Druk op de ontgrendelknop (A) om de
deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in
het doseerbakje (B).
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de binnenkant van de
deur van het apparaat als het
programma een voorwasfase heeft.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dichtklikt.
Een programma starten met een
uitgestelde start
1. Stel een programma in.
tot het
2. Druk herhaaldelijk op
indicatielampje horend bij het gewenste
aantal uren gaat branden (3 of 6).
Het controlelampje startuitstel gaat
branden.
3. Sluit de deur van het apparaat om het
aftellen te starten.
Als het aftellen loopt kan de uitsteltijd
worden vergroot maar het programma
kan niet worden gewijzigd.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
Progress 13
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent terwijl een programma
loopt, stopt het apparaat. Het kan het
energieverbruik en de programmaduur
beïnvloeden. Als u de deur weer sluit, gaat
het apparaat verder vanaf het punt van
onderbreking.
Als de deur tijdens de droogfase
langer dan 30 seconden wordt
geopend, stopt het lopende
programma.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als u de uitgestelde start annuleert, moet u
het programma en de opties opnieuw
instellen.
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de programmakeuzemodus
staat.
Het programma annuleren
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de programmakeuzemodus
staat.
Controleer of er afwasmiddel in het
afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Wanneer het programma is voltooid en u
opent de deur, wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld.
Draai de waterkraan dicht.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en helpen
ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het apparaat
voor dat de vaat helemaal kan worden
bereikt en gewassen door het water uit
de sproeiarmen. Zorg ervoor dat de vaat
elkaar niet raakt of overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of kiezen
voor het gebruik van multitabletten (bijv.
''3in1'', ''4in1'', ''All in 1''). Volg de
aanwijzing op de verpakking.
• U dient het juiste programma in te stellen
voor het type lading en de mate van
vervuiling. Het programma ECO biedt
het meest efficiënte water- en
energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek.
Gebruik van zout, glansmiddel
en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het apparaat
beschadigen.
• Multitabletten zijn doorgaans geschikt
voor een waterhardheid tot 21 °dH. Bij
een hogere waterhardheid moet zout,
glansmiddel en vaatwasmiddel worden
gebruikt naast het gebruik van
multitabletten. Maar in gebieden met
hard en erg hard water raden we het
gebruik aan van enkelvoudig
vaatwasmiddel (poeder, gel, tabletten
zonder extra functies), glansmiddel en
zout apart voor optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te
voorkomen dat vaatwasmiddelresten op
het servies achterblijven, raden we u aan
om tabletten enkel bij lange
programma's te gebruiken.
14 Progress
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
Wat moet u doen als u wilt
stoppen met het gebruik van
multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met het
gebruiken van apart wasmiddel, zout en
glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen vaatwasmiddel
toe en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u
de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
6. Schakel het glansmiddeldoseerbakje in.
De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn,
aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Maak aangebrande voedselresten op de
voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening naar
beneden.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmandje.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed dicht
zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op het
type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u deze
uit het apparaat neemt Hete borden zijn
gevoelig voor beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit
Aan het einde van het
programma kan er water aan de
zijkanten en de deur van het
apparaat achterblijven.
Progress 15
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel
het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact
voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen de
wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
C
4. Was de filters.
B
A
1. Draai de filter (B) linksom en verwijder
het.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of
vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter (A) terug. Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
16 Progress
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter
(A). Rechtsom draaien tot het vastzit.
LET OP! Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
De bovenste sproeiarm
schoonmaken
We raden u aan om de bovenste sproeiarm
regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat vuil de gaten verstopt.
3. Reinig de sproeiarm onder stromend
water. Gebruik een smal en puntig
gereedschap, bijv. een tandenstoker,
om de vuildeeltjes uit de gaten te
verwijderen.
4. Om de sproeiarm weer aan de korf te
bevestigen, duwt u de sproeiarm naar
boven in de richting van de lagere pijl en
draait u hem tegelijkertijd tegen de
wijzers van de klok in, zodat hij op zijn
plek vergrendelt.
Verstopte gaten kunnen onbevredigende
wasresultaten opleveren.
1. Trek het bovenrek naar buiten.
2. Om de sproeiarm los te maken van de
korf, duwt u de sproeiarm naar boven in
de richting van de lagere pijl en draait u
hem tegelijkertijd met de wijzers van de
klok mee.
Buitenkant reinigen
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
Progress 17
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
De binnenkant van de machine
reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig, inclusief
de rubberen afdichting van de deur, met
een zachte, vochtige doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
we aan minstens 2 keer per maand
progamma's met een lange duur te
gebruiken.
• Om de prestaties van uw apparaat op
en top te houden raden we u aan iedere
maand een specifiek
schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken. Volg de
instructies op de verpakking van de
producten zorgvuldig op.
PROBLEEMOPLOSSING
Als het apparaat niet start of stopt tijdens
de bediening, kijk dan voordat u contact
opneemt met de klantenservice of u het
probleem zelf kunt oplossen met behulp
van de informatie in de tabel.
WAARSCHUWING! Niet juist
uitgevoerde reparaties kunnen
de veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen. Alle
reparaties moeten worden
uitgevoerd door bevoegd
personeel.
Bij sommige problemen knippert het
eindlampje om een storing aan te geven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
• Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is
doorgebrand.
Het programma start niet.
• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
• Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u
deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
• Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van de hars in de waterontharder. De duur
van de procedure is ongeveer 5 minuten.
18 Progress
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat neemt geen water.
• Het eindlampje knippert 1 keer onderbroken.
• Geluidssignaal klinkt 1 keer.
• Controleer of de waterkraan is geopend.
• Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de
watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water weg.
• Het eindlampje knippert 2 keer onderbroken.
• Geluidssignaal klinkt 2 keer.
• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de
waterafvoerslang aanwezig zijn.
De anti-overstromingsbeveiliging is aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer onderbroken.
• Geluidssignaal klinkt 3 keer.
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met de klantenservice.
Het apparaat stopt en start meerdere
keren tijdens de werking.
• Dat is normaal. Het voorziet in optimale reinigingsresultaten en energiebesparing.
Het programma duurt te lang.
• Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het aftellen is
voltooid.
Weinig lekkage uit de deur van het apparaat.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• De deur van het apparaat is niet gecentreerd op
de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toepassing).
De deur van het apparaat sluit moeilijk.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Ratelende / kloppende geluiden vanuit
het apparaat.
• Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden van de
korven.
• Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
Het apparaat maakt kortsluiting.
• De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk
werkende apparaten van stroom te voorzien.
Controleer de stroomsterkte van het stopcontact
en het vermogen op de meter, of zet één van de
in gebruik zijnde apparaten uit.
• Interne elektrische storing van het apparaat.
Neem contact op met een servicecentrum.
Progress 19
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen en
tips" voor andere mogelijke
oorzaken.
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
klantenservice.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
• Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
• Gebruik intensievere wasprogramma´s.
Slechte droogresultaten.
• Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat gestaan.
• Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is
niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in op
een hogere stand.
• Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek worden afgedroogd.
• Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.
• We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet de
dosering van het glansmiddel op een lagere stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet de
dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat.
• Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.
• Het programma heeft geen droogfase of heeft een droogfase met lage temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de multitabletten.
De binnenkant van het apparaat is nat.
• Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt
door de vochtigheid in de lucht die tegen de wanden condenseert.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
• Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
• Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op met
een servicecentrum.
20 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Roestresten op bestek.
• Er wordt voor het wassen teveel zout in het water gebruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
• Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet
zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elkaar.
Er bevinden zich aan het einde
van het programma resten van
vaatwasmiddel in het vaatwasmiddeldoseerbakje.
• De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldoseerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door
het water.
• Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwasmiddeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de bovenste
sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
• Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen belemmeren.
Geuren in het apparaat.
• Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Kalkresten op het serviesgoed,
op de kuip en aan de binnenkant van de deur.
• Zie 'De waterontharder instellen'.
Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.
• Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in
het apparaat worden gewassen.
• Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
voor het laden van de korven.
• Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik"
of "Aanwijzingen en tips" voor
mogelijke andere oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
200 - 240
Frequentie (Hz)
50 / 60
bar (minimaal en maximaal)
0.5 - 8
MPa (minimaal en maximaal)
0.05 - 0.8
Watertoevoer
Koud water of warm water 2)
max. 60 °C
Vermogen
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
0.99
Watertoevoerdruk
Progress 21
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.10
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen
en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
22 Progress
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Control panel
Programmes
Settings
Options
22
23
25
25
26
27
29
Before first use
Daily use
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical information
30
31
32
34
36
39
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door when
it is open.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
General Safety
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
Progress 23
by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other
residential type environments.
Do not change the specification of this appliance.
The operating water pressure (minimum and maximum)
must be between 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Obey the maximum number of 13 place settings.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Put knives and cutlery with sharp points in the cutlery basket
with the points down or in a horizontal position.
Do not keep the appliance door open without supervision to
prevent to fall on it.
Before maintenance, deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from the mains socket.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
The ventilation openings in the base (if applicable) must not
be obstructed by a carpet.
The appliance is to be connected to the water mains using
the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be
reused.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not install or use the appliance where
the temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent to safe structures.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
•
•
•
•
•
power supply. If not, contact an
electrician.
Always use a correctly installed
shockproof socket.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by our
Authorised Service Centre.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
24 Progress
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
• Only for UK and Ireland. The appliance
has a 13 amp mains plug. If it is
necessary to change the fuse in the
mains plug, use fuse: 13 amp ASTA (BS
1362).
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
from the mains socket. Contact the
Authorised Service Centre to replace the
water inlet hose.
Use
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the
detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent on
the dishes.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
WARNING! Dangerous
voltage.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately disconnect the mains plug
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
Progress 25
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Top spray arm
Upper spray arm
Lower spray arm
Filters
Rating plate
Salt container
Air vent
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
Cutlery basket
Lower basket
Upper basket
4
CONTROL PANEL
1
1 On/off button
2 Programme buttons
3 Delay button
2
4 Indicators
3
4
26 Progress
Indicators
Indicator
Description
End indicator.
XtraDry indicator.
Salt indicator. It is always off while the programme operates.
Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates.
PROGRAMMES
Programme
2)
3)
4)
5)
Degree of
soil
Type of load
Programme
phases
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Normal soil
Crockery and
cutlery
Consumption values
1)
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
225
0.932
10.2
•
•
•
•
Prewash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
00 - 00
00 - 00
00 - 00
Heavy soil
Crockery, cutlery, pots and
pans
•
•
•
•
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
169 179
1.4 - 1.8
12.5 14.5
Fresh soil
Crockery and
cutlery
• Wash 60 °C
• Rinse
30
0.9
10
All
• Prewash
14
0.1
4
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity of
dishes can change the values.
2) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery
with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
3) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During the rinsing phase, the
temperature stays at 70 ° for at least 10 minutes.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
5) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond on the dishes and bad
odours to come out from the appliance. Do not use detergent with this programme.
Progress 27
Information for test institutes
Write down the product number (PNC) that
is on the rating plate.
For all the necessary information for test
performance, send an email to:
info.test@dishwasher-production.com
SETTINGS
Programme selection mode and
user mode
When the appliance is in programme
selection mode it is possible to set a
programme and to enter the user mode.
In user mode, the following settings
can be changed:
• The level of the water softener according
to the water hardness.
• The activation or the deactivation of the
acoustic signal for end of programme.
• The activation or deactivation of the rinse
aid dispenser.
• The level of rinse aid according to the
required dosage.
These settings will be saved until you
change them again.
How to set the programme
selection mode
The appliance is in programme selection
mode when only the indicator of the
programme
is on.
When you activate the appliance, usually it
is in programme selection mode. However,
if this does not happen, you can set the
programme selection mode in the following
way:
and
Press and hold simultaneously
until the appliance is in programme
selection mode.
The water softener
The water softener removes minerals from
the water supply, which would have a
detrimental effect on the washing results
and on the appliance.
The higher the content of these minerals,
the harder your water is. Water hardness is
measured in equivalent scales.
The water softener should be adjusted
according to the hardness of the water in
your area. Your local water authority can
advise you on the hardness of the water in
your area. It is important to set the right
level of the water softener to assure good
washing results.
Water hardness
German degrees (°dH)
French degrees (°fH)
mmol/l
Clarke degrees
Water softener
level
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
28 Progress
German degrees (°dH)
French degrees (°fH)
mmol/l
Clarke degrees
Water softener
level
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.
If you use multi-tablets containing salt and
the hardness of your water is lower than
21dH, you can set the lowest water
softener level. It deactivates the salt refill
indicator.
If you use standard detergent or multitablets without salt, set the proper
water hardness level to keep the salt
refill indicator active.
How to set the water softener
level
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and hold
simultaneously
and
until the
indicators
,
,
and
start
to flash.
2. Press
.
• The indicators
,
and
go
off.
continues to
• The indicator
flash.
• The end indicator starts to flash. The
number of flashes indicates the level.
– E.g. 5 flashes + pause + 5
flashes = level 5.
3. Press
again and again to change
the setting. Each time you press
the level number increases. After level
10 you will start again from level 1.
4. Press the on/off button to confirm the
setting.
The rinse aid dispenser
The rinse aid helps to dry the dishes
without streaks and stains.
The rinse aid is automatically released
during the hot rinse phase.
You can set the released quantity of rinse
aid between level 1 (minimum quantity) and
level 6 (maximum quantity). Level 0 will
deactivate the rinse aid dispenser and no
rinse aid will be released.
Factory setting: level 4.
How to set the rinse aid level
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and hold
until the
and
simultaneously
indicators
,
,
and
start
to flash.
2. Press .
,
and
• The indicators
go off.
continues to flash.
• The indicator
• The end indicator starts to flash. The
number of flashes indicates the
current setting: e.g. 4 flashes +
pause + 4 flashes = level 4.
– The levels of rinse aid are from 0
to 6.
– Level 0 = no rinse aid is
released. In this case the end
indicator remains off.
3. Press
again and again to change the
the
setting. Each time you press
Progress 29
level increases. After level 6 you go to
level 0 and then start again from level 1.
4. Press the on/off button to confirm the
setting.
The rinse aid empty notification
When rinse aid chamber is empty, the rinse
aid indicator is turned on notifying to refill
rinse aid. If you are using multi-tabs
containing rinse aid and you are satisfied
with the drying result, you can deactivate
the notification for refilling rinse aid.
However, we recommend that you always
use rinse aid for best drying performance.
If you use standard detergent or multitablets without rinse aid, activate the
notification to keep the rinse aid refill
indicator active.
How to deactivate the rinse aid
dispenser
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and hold
simultaneously
and
until the
indicators
,
,
and
start
to flash.
2. Press
.
,
and
• The indicators
go off.
• The indicator
continues to flash.
• The end indicator indicates the
current setting: End indicator on =
the rinse aid dispenser is activated
(factory setting).
3. Press
to change the setting.
End indicator off = the rinse aid dispenser is
deactivated.
4. Press the on/off button to confirm the
setting.
Acoustic signals
Acoustic signals sound when a malfunction
of the appliance occurs. It is not possible to
deactivate these acoustic signals.
There is also an acoustic signal that sounds
when the programme is completed. By
default this acoustic signal is deactivated
but it is possible to activate it.
How to activate the acoustic
signal for the end of programme
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and hold
and
until the
simultaneously
indicators
,
,
and
start
to flash.
2. Press
,
and
• The indicators
go off.
continues to flash.
• The indicator
• The end indicator indicates the
current setting: End indicator off =
Acoustic signal off.
3. Press
to change the setting.
End indicator on = Acoustic signal on.
4. Press the on/off button to confirm the
setting.
OPTIONS
Desired options must be
activated every time before you
start a programme.
It is not possible to activate or
deactivate options while a
programme is running.
XtraDry
Activate this option when you want to boost
the drying performance. With the use of this
option, the duration of some programmes,
water consumption and the last rinse
temperature can be affected.
The option XtraDry is not a permanent
option and must be selected at every cycle.
30 Progress
How to activate XtraDry
Press and hold simultaneously
until the indicator
comes on.
and
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the current level of
the water softener agrees with the
hardness of the water supply. If not,
adjust the level of the water
softener.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start a programme to remove any
processing residuals that can still be
inside the appliance. Do not use
detergent and do not load the baskets.
When you start a programme, the
appliance can take up to 5 minutes to
recharge the resin in the water softener. It
seems that the appliance is not working.
The washing phase starts only after this
procedure is completed. The procedure will
be repeated periodically.
How to fill the salt container
5. Turn the cap of the salt container
clockwise to close the salt container.
Water and salt can come out
from the salt container when
you fill it. Risk of corrosion. To
prevent it, after you fill the salt
container, start a programme.
How to fill the rinse aid
dispenser
A
B
1. Turn the cap of the salt container
counterclockwise and remove it.
2. Put 1 litre of water in the salt container
(Only for the first time).
3. Fill the salt container with dishwasher
salt.
C
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
Progress 31
CAUTION! Only use rinse aid
specifically designed for
dishwashers.
1. Open the lid (C).
2. Fill the dispenser (B) until the rinse aid
reaches the marking ''MAX''.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the lid
locks into position.
Fill the rinse aid dispenser when
the indicator (A) becomes clear.
If you use multi-tablets and the
drying performance is
satisfactory, the rinse aid refill
indication can be disabled.
We recommend to always use
rinse aid for better drying
performance, also in
combination with multi-tablets
containing rinsing agent.
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
Make sure that the appliance is in
programme selection mode.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the
rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme for
the type of load and the degree of soil.
Using the detergent
A
B
2. Put the detergent, in powder or tablets,
in the compartment (B).
3. If the programme has a prewash phase,
put a small quantity of detergent on the
inner part of the appliance door.
4. Close the lid. Make sure that the lid
locks into position.
Setting and starting a
programme
The AUTO OFF function
This function decreases energy
consumption by deactivating automatically
the appliance when it is not operating.
The function comes into operation:
• 5 minutes after the completion of the
programme.
• After 5 minutes if the programme has
not started.
Starting a programme
C
CAUTION! Only use detergent
specifically designed for
dishwashers.
1. Press the release button (A) to open the
lid (C).
1. Keep the appliance door ajar.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance
is in programme selection mode.
3. Press the button related to the
programme you want to start.
The related programme indicator comes
on.
4. Close the appliance door to start the
programme.
32 Progress
Starting a programme with
delay start
Cancelling the delay start while
the countdown operates
1. Set a programme.
2. Press
again and again until the
indicator related to the number of hours
want to set comes on (3 or 6).
The delay indicator comes on.
3. Close the appliance door to start the
countdown.
While a countdown is running it is
possible to increase the delay time but
not to change the selection of the
programme.
When the countdown is completed, the
programme starts.
When you cancel the delay start you have
to set the programme and options again.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door while a programme is
running, the appliance stops. It may affect
the energy consumption and the
programme duration. When you close the
door, the appliance continues from the
point of interruption.
and
Press and hold simultaneously
until the appliance is in programme
selection mode.
Cancelling the programme
Press and hold simultaneously
and
until the appliance is in programme
selection mode.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a new
programme.
End of programme
When the programme is completed and
you open the door, the appliance is
automatically deactivated.
Close the water tap.
If the door is opened for more
than 30 seconds during the
drying phase, the running
programme will end.
HINTS AND TIPS
General
The following hints will ensure optimal
cleaning and drying results in daily use and
also help to protect the environment.
• Remove larger residues of food from the
dishes into the waste bin.
• Do not pre-rinse dishes by hand. When
needed, use the prewash programme (if
available) or select a programme with a
prewash phase.
• Always use the whole space of the
baskets.
• When loading the appliance, make sure
that the dishes can be completely
reached and washed by the water
released from the spray arm nozzles.
Make sure that items do not touch or
cover each other.
• You can use dishwasher detergent, rinse
aid and salt separately or you can use
the multi-tablets (e.g. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Follow the instructions written
on the packaging.
• Select the programme according to the
type of load and degree of soil. With the
ECO programme you have the most
efficient use of water and energy
consumption for crockery and cutlery
with normal soil.
Progress 33
Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent for
dishwasher. Other products can cause
damage to the appliance.
• Multi-tablets are usually suitable in areas
with a water hardness up to 21 °dH. In
areas exceeding this limit, rinse aid and
salt must be used in addition to the
multi-tablets. However, in areas with
hard and very hard water we
recommend to use solo-detergent
(powder, gel, tablets without additional
functions), rinse aid and salt separately
for optimal cleaning and drying results.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware, we
recommend that you use the tablets with
long programmes.
• Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent packaging.
What to do if you want to stop
using multi-tablets
Before you start to use separately
detergent, salt and rinse aid do the
following procedure.
1. Set the highest level of the water
softener.
2. Make sure that the salt and rinse aid
containers are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase. Do not add detergent
and do not load the baskets.
4. When the programme is completed,
adjust the water softener according to
the water hardness in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse aid.
6. Activate the rinse aid dispenser.
Loading the baskets
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove larger residues of food from the
dishes into the waste bin.
• Make soft the remaining burned food on
the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put cutlery and small items in the cutlery
basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a
programme.
Before starting a programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly
installed.
• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use multi- tablets).
• The position of the items in the baskets
is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
Unloading the baskets
1. Let the tableware cool down before you
remove it from the appliance. Hot items
can be easily damaged.
2. First remove items from the lower
basket, then from the upper basket.
At the end of the programme
water can still remain on the
sides and on the door of the
appliance.
34 Progress
CARE AND CLEANING
WARNING! Before
maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the
mains plug from the main
socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing
results. Make a check regularly
and, if necessary, clean them.
3. Remove the flat filter (A).
4. Wash the filters.
Cleaning the filters
The filter system is made of 3 parts.
C
B
A
1. Turn the filter (B) counterclockwise and
remove it.
5. Make sure that there are no residues of
food or soil in or around the edge of the
sump.
6. Put back in place the flat filter (A). Make
sure that it is correctly positioned under
the 2 guides.
7. Reassemble the filters (B) and (C).
8. Put back the filter (B) in the flat filter (A).
Turn it clockwise until it locks.
2. Remove the filter (C) out of filter (B).
Progress 35
CAUTION! An incorrect position
of the filters can cause bad
washing results and damage to
the appliance.
Cleaning the upper spray arm
We recommend to clean regularly the upper
spray arm to avoid soil to clog the holes.
4. To engage again the spray arm to the
basket, press the spray arm upwards in
the direction indicated by the lower
arrow and simultaneously turn it
counterclockwise until it locks into
place.
Clogged holes can cause unsatisfactory
washing results.
1. Pull out the upper basket.
2. To disengage the spray arm from the
basket, press the spray arm upwards in
the direction indicated by the lower
arrow and simultaneously turn it
clockwise.
External cleaning
• Clean the appliance with a moist soft
cloth.
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads or solvents.
Internal cleaning
3. Wash the spray arm under running
water. Use a thin pointed tool, e.g.
toothpick, to remove particles of soil
from the holes.
• Carefully clean the appliance, including
the rubber gasket of the door, with a soft
damp cloth.
• If you regularly use short duration
programmes, these can leave deposits
of grease and limescale inside the
appliance. To prevent this, we
recommend to run long duration
programmes at least 2 times per month.
• To maintain the performance of your
appliance at its best, we recommend to
36 Progress
use monthly a specific cleaning product
for dishwashers. Follow carefully the
instructions on the packaging of the
product.
TROUBLESHOOTING
If the appliance does not start or it stops
during operation, before you contact an
Authorised Service Centre, check if you can
solve the problem by yourself with the help
of the information in the table.
WARNING! Repairs not
properly done may result in
serious risk to the safety of the
user. Any repairs must be
performed by qualified
personnel.
With some problems the end indicator
flashes intermittently indicating a
malfunction.
The majority of problems that can
occur can be solved without the need
to contact an Authorised Service
Centre.
Problem and alarm code
Possible cause and solution
You cannot activate the appliance.
• Make sure that the mains plug is connected to
the mains socket.
• Make sure that there is no damaged fuse in the
fuse box.
The programme does not start.
• Make sure that the appliance door is closed.
• If the delay start is set, cancel the setting or wait
for the end of the countdown.
• The appliance has started the procedure to recharge the resin inside the water softener. The
duration of the procedure is approximately 5 minutes.
The appliance does not fill with water.
• The end indicator flashes 1 time intermittently.
• Acoustic signal sounds 1 time intermittently.
• Make sure that the water tap is open.
• Make sure that the pressure of the water supply
is not too low. For this information, contact your
local water authority.
• Make sure that the water tap is not clogged.
• Make sure that the filter in the inlet hose is not
clogged.
• Make sure that the inlet hose has no kinks or
bends.
The appliance does not drain the water.
• The end indicator flashes 2 times intermittently.
• Acoustic signal sounds 2 times intermittently.
• Make sure that the sink spigot is not clogged.
• Make sure that the drain hose has no kinks or
bends.
Progress 37
Problem and alarm code
Possible cause and solution
The anti-flood device is on.
• The end indicator flashes 3 times intermittently.
• Acoustic signal sounds 3 times intermittently.
• Close the water tap and contact an Authorised
Service Centre.
The appliance stops and starts more
times during operation.
• It is normal. It provides optimal cleaning results
and energy savings.
The program lasts too long.
• If the delayed start option is set, cancel the delay
setting or wait for the end of the countdown.
Small leak from the appliance door.
• The appliance is not level. Loosen or tighten the
adjustable feet (if applicable).
• The appliance door is not centred on the tub. Adjust the rear foot (if applicable).
The appliance door is difficult to close.
• The appliance is not level. Loosen or tighten the
adjustable feet (if applicable).
• Parts of the tableware are protruding from the
baskets.
Rattling/knocking sounds from inside
the appliance.
• The tableware is not properly arranged in the
baskets. Refer to basket loading leaflet.
• Make sure that the spray arms can rotate freely.
The appliance trips the circuit-beaker.
• The amperage is insufficient to supply simultaneously all the appliances in use. Check the socket
amperage and the capacity of the meter or turn
off one of the appliances in use.
• Internal electrical fault of the appliance. Contact
an Authorised Service Centre.
Refer to "Before first use",
"Daily use", or "Hints and
tips" for other possible causes.
Once you have checked the appliance,
deactivate and activate the appliance. If the
problem occurs again, contact an
Authorised Service Centre.
For alarm codes not described in the table,
contact an Authorised Service Centre.
The washing and drying results are not satisfactory
Problem
Possible cause and solution
Poor washing results.
• Refer to "Daily use", "Hints and tips" and basket loading leaflet.
• Use more intensive washing programmes.
38 Progress
Problem
Possible cause and solution
Poor drying results.
• Tableware has been left for too long inside a closed appliance.
• There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not
enough. Set the rinse aid dispenser to a higher level.
• Plastic items may need to be towel dried.
• For the best drying performance activate the option XtraDry.
• We recommend to always use rinse aid, even in combination with multi-tablets.
There are whitish streaks or
bluish layers on glasses and
dishes.
• The release quantity of rinse aid is too much. Adjust the
rinse aid level to a lower level.
• The quantity of detergent is too much.
There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.
• The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust
the rinse aid level to a higher level.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
The dishes are wet.
• For the best drying performance activate the option XtraDry.
• The programme does not have a drying phase or has a
drying phase with low temperature.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
• The quality of the multi-tablets can be the cause. Try a different brand or activate the rinse aid dispenser and use
rinse aid and multi-tablets together.
The interior of the appliance is
wet.
• This is not a defect of the appliance. it is caused by the
humidity in the air that condenses on the walls.
Unusual foam during washing.
• Use the detergent for dishwashers only.
• There is a leak in the rinse aid dispenser. Contact an Authorised Service Centre.
Traces of rust on cutlery.
• There is too much salt in the water used for washing. Refer to "The water softener".
• Silver and stainless steel cutlery were placed together.
Avoid to put silver and stainless steel items close together.
There are residues of detergent
in the dispenser at the end of
the programme.
• The detergent tablet got stuck in the dispenser and therefore was not completely washed away by water.
• Water cannot wash away the detergent from the dispenser. Make sure that the spray arm is not blocked or clogged.
• Make sure that items in the baskets do not impede the lid
of the detergent dispenser from opening.
Odours inside the appliance.
• Refer to "Internal cleaning".
Progress 39
Problem
Possible cause and solution
Limescale deposits on the tableware, on the tub and on the
inside of the door.
• Refer to "The water softener".
Dull, discoloured or chipped tableware.
• Make sure that only dishwasher-safe items are washed in
the appliance.
• Load and unload the basket carefully. Refer to basket
loading leaflet.
• Place delicate items in the upper basket.
Refer to "Before first use",
"Daily use" or "Hints and
tips" for other possible causes.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / height / depth (mm)
596 / 818-898 / 550
Electrical connection 1)
Voltage (V)
200 - 240
Frequency (Hz)
50 / 60
bar (minimum and maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum and maximum)
0.05 - 0.8
Water supply
Cold water or hot water 2)
max 60 °C
Capacity
Place settings
13
Power consumption
Left-on mode (W)
0.99
Power consumption
Off-mode (W)
0.10
Water supply pressure
1) Refer to the rating plate for other values.
2) If the hot water comes from alternative source of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot water
supply to decrease energy consumption.
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not
dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
40 Progress
TABLE DES MATIÈRES
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Programmes
Réglages
Options
40
41
43
43
44
45
48
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
49
50
52
53
56
59
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de
l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Consignes générales de sécurité
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés
dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
Progress 41
pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels
et autres lieux de séjour.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et
maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Respectez le nombre maximum de 13 couverts.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
Placez les couteaux et les couverts avec des bouts pointus
dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le
bas ou en position horizontale.
Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans
surveillance pour éviter tout risque de chute.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne
doivent pas être obstrués par de la moquette.
L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau
en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis
avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles
de raccordement usagés.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
Connexion électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
42 Progress
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la fiche d'alimentation est accessible
une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
• Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
• Uniquement pour le R-U et l'Irlande.
L'appareil dispose d'une alimentation
secteur de 13 A. S'il est nécessaire de
changer le fusible de la fiche électrique,
utilisez le fusible : 13 amp ASTA (BS
1362).
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux
de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis
longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à
ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
vanne de sécurité et une gaine avec un
câble d'alimentation intérieur.
AVERTISSEMENT! Tension
dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, débranchez
immédiatement la fiche de la prise
secteur. Contactez le service aprèsvente pour remplacer le tuyau d'arrivée
d'eau.
Utilisation
• Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester
du produit de lavage sur la vaisselle.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant
le déroulement d'un programme.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Progress 43
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion intermédiaire
Bras d'aspersion inférieur
Filtres
Plaque de calibrage
Réservoir de sel régénérant
Fente d'aération
5
7
6
8
9
10
11
12
Distributeur de liquide de rinçage
Distributeur de produit de lavage
Panier à couverts
Panier du bas
Panier du haut
4
BANDEAU DE COMMANDE
1
1 Touche Marche/Arrêt
2 Touches de programme
3 Touche Delay
2
4 Voyants
3
4
44 Progress
Voyants
Indicateur
Désignation
Voyant de fin.
Voyant XtraDry.
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le
déroulement du programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est toujours éteint pendant
le déroulement du programme.
PROGRAMMES
Programme
2)
3)
4)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases du programme
Normalement
sale
Vaisselle et
couverts
•
•
•
•
Normalement
sale
Vaisselle et
couverts
Valeurs de consommation
1)
Durée
(min)
Consommation
électrique
(kWh)
Eau
(l)
Prélavage
Lavage 50 °C
Rinçages
Séchage
225
0.932
10.2
•
•
•
•
Prélavage
Lavage 65 °C
Rinçages
Séchage
00 - 00
00 - 00
00 - 00
Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
•
•
•
•
Prélavage
Lavage 70 °C
Rinçages
Séchage
169 179
1.4 - 1.8
12.5 14.5
Vaisselle
fraîchement
salie
Vaisselle et
couverts
• Lavage 60 °C
• Rinçage
30
0.9
10
Progress 45
Programme
5)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases du programme
Tous les modèles
• Prélavage
Valeurs de consommation
1)
Durée
(min)
Consommation
électrique
(kWh)
Eau
(l)
14
0.1
4
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
2) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts
normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
3) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats plus hygiéniques. Au
cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant au moins 10 minutes.
4) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de lavage en
peu de temps.
5) Ce programme permet un rinçage rapide. Cela empêche les restes de nourriture de coller sur la vaisselle et évite
les mauvaises odeurs. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
Informations pour les instituts
de test
Pour toute information relative aux
performances de test, envoyez un courrier
électronique à l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
Notez le numéro du produit (PNC) indiqué
sur la plaque signalétique.
RÉGLAGES
Mode Programmation et mode
Utilisateur
Lorsque l'appareil est en mode
Programmation, il est possible de
sélectionner un programme et d'entrer en
mode Utilisateur.
En mode utilisateur, vous pouvez
modifier :
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau.
• L'activation ou la désactivation du signal
sonore de fin de programme.
• L'activation ou la désactivation du
distributeur de liquide de rinçage.
• Le niveau de liquide de rinçage en
fonction de la dose nécessaire.
Ces réglages seront sauvegardés
jusqu'à ce que vous les changiez à
nouveau.
Comment accéder au mode de
sélection du programme
L'appareil se trouve en mode de sélection
du programme lorsque seul le voyant du
programme
est allumé.
Lorsque vous allumez l'appareil, celui-ci se
trouve généralement en mode de sélection
du programme. Toutefois, si cela n'est pas
le cas, vous pouvez accéder au mode de
46 Progress
sélection du programme de la façon
suivante :
Plus la teneur en minéraux est élevée, plus
l'eau est dure. La dureté de l'eau est
mesurée en échelles d'équivalence.
Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées
jusqu'à ce que l'appareil soit en mode de
sélection du programme.
Adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux
de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un
impact négatif sur les résultats de lavage et
sur l'appareil.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction du
degré de dureté de l'eau de votre région.
Votre compagnie des eaux peut vous
indiquer la dureté de l'eau dans votre
région. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat
pour vous garantir de bons résultats de
lavage.
Dureté eau
Degrés allemands (°dH)
Degrés français (°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Réglages d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
Si vous utilisez des pastilles tout-en-1
contenant du sel régénérant et que la
dureté de l'eau de votre domicile est
inférieure à 21 dH, vous pouvez régler votre
adoucisseur d'eau sur le niveau le plus bas.
Cela désactive le voyant de remplissage du
sel régénérant.
Si vous utilisez un détergent standard
ou des pastilles tout-en-1 sans sel
régénérant, réglez le niveau de dureté
de l'eau approprié afin d'activer le
voyant de remplissage du sel
régénérant.
Comment régler le niveau de
l'adoucisseur d'eau
L'appareil doit être en mode
Programmation.
1. Pour entrer en mode utilisateur,
maintenez simultanément les touches
et
enfoncées jusqu'à ce que les
Progress 47
voyants
,
,
et
commencent à clignoter.
2. Appuyez sur la touche
.
• Les voyants
,
et
s'éteignent.
• Le voyant
continue à
clignoter.
• Le voyant de fin se met à clignoter.
Le nombre de clignotements indique
le niveau.
– Par exemple, 5 clignotements +
pause + 5 clignotements =
niveau 5.
3. Appuyez sur la touche
à
plusieurs reprises pour modifier le
réglage. Le niveau augmente à chaque
fois que vous appuyez sur la touche
. Lorsque vous atteignez le
niveau 10 et que vous appuyez à
nouveau sur la touche, le réglage
revient au niveau 1.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
Le distributeur de liquide de
rinçage
Le liquide de rinçage permet de sécher la
vaisselle sans laisser de traînées ni de
taches.
Le liquide de rinçage est automatiquement
ajouté au cours du rinçage chaud.
Vous pouvez définir la quantité de liquide
de rinçage libérée entre le niveau 1
(quantité minimale) et le niveau 6 (quantité
maximale). Le dosage 0 désactive le
distributeur de liquide de rinçage et le
liquide de rinçage n'est pas diffusé.
Réglage d'usine : niveau 4.
Comment régler le niveau de
liquide de rinçage
L'appareil doit être en mode
Programmation.
1. Pour entrer en mode utilisateur,
maintenez simultanément les touches
et
enfoncées jusqu'à ce que les
voyants
,
,
et
commencent à clignoter.
2. Appuyez sur la touche .
• Les voyants
,
et
s'éteignent.
• Le voyant
continue à clignoter.
• Le voyant de fin se met à clignoter.
Le nombre de clignotements indique
le réglage actuel : Par exemple,
4 clignotements + pause +
4 clignotements = niveau 4.
– Les niveaux de liquide de rinçage
s'échelonnent de 0 à 6.
– Niveau 0 = aucun liquide de
rinçage n'est libéré. Dans ce
cas, le voyant de fin reste éteint.
3. Appuyez sur la touche
à plusieurs
reprises pour modifier le réglage. Le
niveau augmente à chaque fois que
vous appuyez sur la touche . Après le
niveau 6, le réglage repasse au
niveau 0, puis reprend au niveau 1.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
Notification de liquide de
rinçage vide
Quand la chambre du liquide de rinçage est
vide, le voyant de liquide de rinçage
s'allume pour signaler qu'un remplissage
du liquide de rinçage est nécessaire. Si
vous utilisez utilisez des pastilles tout-en-1
contenant un agent de rinçage et que vous
êtes satisfait des résultats du séchage,
vous pouvez désactiver la notification du
remplissage du liquide de rinçage. Nous
vous recommandons, cependant, de
toujours utiliser du liquide de rinçage pour
de meilleures performances du séchage.
Si vous utilisez un détergent standard ou
des pastilles tout-en-1 sans agent de
rinçage, activez la notification pour que le
voyant Remplissage du liquide de rinçage
reste actif.
48 Progress
Comment désactiver le
distributeur de liquide de
rinçage
L'appareil doit être en mode
Programmation.
1. Pour entrer dans le mode utilisateur,
appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées
jusqu'à ce que les voyants
,
,
et
se mettent à clignoter.
2. Appuyez sur la touche
.
,
et
• Les voyants
s'éteignent.
• Le voyant
continue à clignoter.
• Le voyant de fin indique le réglage
actuel : Voyant de fin allumé = le
distributeur de liquide de rinçage est
activé (réglage usine).
3. Appuyez sur la touche
pour
modifier le réglage.
Voyant de fin éteint = le distributeur de
liquide de rinçage est désactivé.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
Signaux sonores
Les signaux sonores se déclenchent en cas
d''anomalie de fonctionnement de
l'appareil. Il est impossible de désactiver
ces signaux sonores.
Un signal sonore retentit également lorsque
le programme est terminé. Par défaut, ce
signal sonore est désactivé, mais il est
possible de l'activer.
Comment activer le signal
sonore de fin de programme
L'appareil doit être en mode
Programmation.
1. Pour entrer en mode utilisateur,
maintenez simultanément les touches
et
enfoncées jusqu'à ce que les
,
,
et
voyants
commencent à clignoter.
2. Appuyez sur
• Les voyants
,
et
s'éteignent.
continue à clignoter.
• Le voyant
• Le voyant de fin indique le réglage
actuel : Voyant de fin éteint = Signal
sonore désactivé.
3. Appuyez sur
pour modifier le
réglage.
Voyant de fin allumé = Signal sonore activé.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
OPTIONS
Vous devez activer les options
souhaitées à chaque fois avant
de lancer un programme.
Vous ne pouvez pas activer ni
désactiver ces options pendant
le déroulement d'un
programme.
XtraDry
Activez cette option lorsque vous voulez
améliorer les performances de séchage. En
utilisant cette option, la durée de certains
programmes, la consommation d'eau et la
température du dernier rinçage peuvent
être affectés.
L'option XtraDry n'est pas une option
permanente et doit être sélectionnée à
chaque cycle.
Comment activer l'option
XtraDry
Maintenez les touches
et
enfoncées
simultanément jusqu'à ce que le voyant
s'allume.
Progress 49
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le réglage actuel
de l'adoucisseur d'eau est
compatible avec la dureté de
l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le
cas, réglez le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Lancez un programme pour éliminer
tous les résidus qui peuvent toujours se
trouver à l'intérieur de l'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage et ne
chargez pas les paniers.
Lorsque vous démarrez un programme,
l'appareil peut prendre 5 minutes pour
recharger la résine dans l'adoucisseur
d'eau. Pendant ce temps, l'appareil semble
ne pas fonctionner. La phase de lavage ne
démarre qu'une fois cette procédure
achevée. La procédure sera répétée
régulièrement.
5. Tournez le couvercle du réservoir de sel
régénérant vers la droite pour refermer
le réservoir.
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez.
Risque de corrosion. Afin
d'éviter cela, après avoir rempli
le réservoir de sel régénérant,
démarrez un programme.
Comment remplir le distributeur
de liquide de rinçage
A
B
Remplissage du réservoir de sel
régénérant
1. Tournez le couvercle du réservoir de sel
régénérant vers la gauche et retirez-le.
2. Versez 1 litre d'eau dans le réservoir de
sel régénérant (uniquement la première
fois).
3. Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.
C
4. Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
50 Progress
ATTENTION! Utilisez
uniquement du liquide de
rinçage spécialement conçu
pour les lave-vaisselle.
Si vous utilisez des pastilles de
détergent multifonctions et que
les performances du séchage
sont satisfaisantes, l'indication
de remplissage du liquide de
rinçage peut être désactivée.
Pour de meilleures
performances de séchage, nous
vous recommandons de
toujours utiliser du liquide de
rinçage, même si vous utilisez
déjà des pastilles tout-en-1
contenant un agent de rinçage.
1. Ouvrez le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur (B) jusqu'à ce
que le liquide de rinçage atteigne le
repère « MAX ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant
pour éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le couvercle se verrouille correctement.
Remplissez le distributeur de
liquide de rinçage lorsque le
voyant (A) s'allume.
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Programmation.
• Si le voyant du réservoir de sel
régénérant est allumé, remplissez le
réservoir.
• Si le voyant du liquide de rinçage est
allumé, remplissez le distributeur de
liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez le produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de
salissure.
Utilisation du produit de lavage
A
B
C
ATTENTION! Utilisez
uniquement un produit de
lavage spécial pour lavevaisselle.
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage
(A) pour ouvrir le couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage sous forme
de poudre ou tablette dans le
compartiment approprié (B).
3. Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite quantité
de produit de lavage à l'intérieur de la
porte de l'appareil.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le couvercle se verrouille correctement.
Progress 51
Réglage et départ d'un
programme
Fonction AUTO OFF
Cette fonction réduit la consommation
d'énergie en éteignant automatiquement
l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas.
La fonction s'active :
• 5 minutes après la fin du programme de
lavage.
• Au bout de 5 minutes si le programme
n'a pas démarré.
Départ d'un programme
1. Laissez la porte de l'appareil
entrouverte.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode de sélection
du programme.
3. Appuyez sur la touche du programme
voulu.
Le voyant correspondant s'allume.
4. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le programme.
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionnez un programme.
jusqu'à
2. Appuyez plusieurs fois sur
ce que le voyant correspondant au
nombre d'heures souhaitées s'allume (3
ou 6).
Le voyant du départ différé s'allume.
3. Fermez la porte de l'appareil pour
lancer le décompte.
En cours de décompte, il est possible
d'augmenter le nombre d'heures du
départ différé, mais pas de changer la
sélection du programme.
Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de l'appareil
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un
programme est en cours, l'appareil s'arrête.
Cela peut avoir un impact sur la
consommation d'énergie et la durée du
programme. Lorsque vous refermez la
porte, l'appareil reprend là où il a été
interrompu.
Durant la phase de séchage, si
la porte est ouverte pendant
plus de 30 secondes, le
programme en cours s'arrête.
Annulation du départ différé au
cours du décompte
Lorsque vous annulez le départ différé,
vous devez régler de nouveau le
programme et les options.
Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées
jusqu'à ce que l'appareil soit en mode de
sélection du programme.
Annulation du programme
Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées
jusqu'à ce que l'appareil soit en mode de
sélection du programme.
Assurez-vous que le distributeur de produit
de lavage n'est pas vide avant de démarrer
un nouveau programme de lavage.
Fin de programme
Lorsque le programme est terminé et que
vous ouvrez la porte, l'appareil s'éteint
automatiquement.
Fermez le robinet d'eau.
52 Progress
CONSEILS
Raccordement
Les conseils suivants vous garantissent des
résultats de lavage et de séchage optimaux
au quotidien, et vous aideront à protéger
l'environnement.
• Videz les plus gros résidus alimentaires
des plats dans une poubelle.
• Ne rincez pas vos plats à la main au
préalable. En cas de besoin, utilisez le
programme de prélavage (si disponible)
ou sélectionnez un programme avec une
phase de prélavage.
• Utilisez toujours tout l'espace des
paniers.
• Lorsque vous chargez l'appareil, veillez à
ce que l'eau libérée par les embouts des
bras d'aspersion puisse atteindre
parfaitement les plats pour qu'ils soient
parfaitement lavés. Vérifiez que les plats
ne se touchent pas ou ne se recouvrent
pas les uns les autres.
• Vous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de rinçage et du sel régénérant
séparément, ou des pastilles tout en 1
(par ex. « 3 en 1 », « 4 en 1 » ou « tout
en 1 »). Suivez les instructions indiquées
sur l'emballage.
• Sélectionnez le programme en fonction
du type de vaisselle et du degré de
salissure. Le programme ECO vous
permet d'optimiser votre consommation
d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les
couverts normalement sales.
Utilisation de sel régénérant, de
liquide de rinçage et de produit
de lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant,
du liquide de rinçage et du produit de
lavage conçus pour les lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent endommager
l'appareil.
• Les pastilles tout en 1 sont
généralement adaptées aux régions où
la dureté de l'eau est inférieure à 21 °dH.
Dans les régions où la dureté dépasse
cette limite, du liquide de rinçage et du
sel régénérant doivent être utilisés en
complément des pastilles tout en 1.
Cependant, dans les régions où l'eau est
dure ou très dure, nous recommandons
l'utilisation séparée d'un détergent
simple (poudre, gel, pastille, sans
fonction supplémentaire), de liquide de
rinçage et de sel régénérant pour des
résultats de lavage et de séchage
optimaux.
• Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas complètement durant les
programmes courts. Pour éviter que des
résidus de produit de lavage ne se
déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles de
détergent avec des programmes longs.
• N'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage. Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage du
produit de lavage.
Que faire si vous ne voulez plus
utiliser de pastilles de détergent
multifonctions
Avant de commencer à utiliser du produit
de lavage, du sel régénérant et du liquide
de rinçage séparément, effectuez la
procédure suivante.
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide
de rinçage sont pleins.
3. Lancez le programme le plus court avec
une phase de rinçage. N'utilisez pas de
produit de lavage et ne chargez pas les
paniers.
4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau dans
votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage
libérée.
6. Activez le distributeur de liquide de
rinçage.
Progress 53
Chargement des paniers
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer au
lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle des
articles en bois, en corne, en aluminium,
en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets
pouvant absorber l'eau (éponges,
chiffons de nettoyage).
• Retirez les gros résidus alimentaires des
plats et jetez-les à la poubelle.
• Laissez tremper les casseroles
contenant des restes d'aliments brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses, verres
et casseroles) en les retournant.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier à
couverts.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
• Les filtres sont propres et correctement
installés.
• Le bouchon du réservoir de sel
régénérant est vissé.
• Les bras d'aspersion ne sont pas
obstrués.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et du
liquide de rinçage (sauf si vous utilisez
des pastilles tout en 1).
• La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de
produit de lavage.
Déchargement des paniers
1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
2. Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
À la fin du programme, les côtés
et la porte de l'appareil peuvent
être mouillés.
Avant le démarrage d'un
programme
Assurez-vous que :
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Avant toute
opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche
de la prise secteur.
Les filtres sales et les bras
d'aspersion obstrués diminuent
les résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
Nettoyage des filtres
Le système de filtrage se compose de trois
éléments.
C
B
A
54 Progress
1. Faites pivoter le filtre (B) dans le sens
antihoraire puis sortez-le.
7. Remontez les filtres (B) et (C).
8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat
(A). Tournez-le dans le sens horaire
jusqu'à la butée.
2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
4. Lavez les filtres.
ATTENTION! Une position
incorrecte des filtres peut
donner de mauvais résultats de
lavage et endommager
l'appareil.
Nettoyage du bras d'aspersion
supérieur
Nous vous conseillons de nettoyer
régulièrement le bras d'aspersion supérieur
afin d'éviter que ses orifices ne se
bouchent.
5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure à
l'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.
6. Remettez le filtre plat à sa place (A).
Vérifiez qu'il est correctement
positionné sous les deux guides.
Si les orifices sont bouchés, les résultats de
lavage peuvent ne pas être satisfaisants.
1. Sortez entièrement le panier supérieur
en le tirant vers l'extérieur.
2. Pour détacher le bras d'aspersion
supérieur du panier, poussez le bras
d'aspersion vers le haut, dans la
Progress 55
direction indiquée par la flèche du bas,
tout en le tournant vers la droite.
Nettoyage extérieur
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide.
• Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer ni de solvants.
Nettoyage intérieur
3. Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau
courante. Utilisez un outil pointu comme
un cure-dent pour extraire toutes les
particules de saleté incrustées dans les
orifices.
4. Pour réinstaller le bras d'aspersion
supérieur sur le panier, poussez le bras
d'aspersion vers le haut, dans la
direction indiquée par la flèche du bas,
tout en le tournant vers la gauche
jusqu'à ce qu'il se bloque en place.
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y
compris le joint en caoutchouc de la
porte, avec un chiffon doux humide.
• Si vous utilisez régulièrement des
programmes de courte durée, des
dépôts de graisse et des dépôts
calcaires peuvent se former à l'intérieur
de l'appareil. Pour éviter cela, nous
recommandons de lancer un
programme long au moins 2 fois par
mois.
• Pour maintenir des performances
optimales, nous vous recommandons
d'utiliser un produit de nettoyage
spécifique pour lave-vaisselle une fois
par mois. Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage de
ces produits.
56 Progress
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Si l'appareil ne démarre pas ou s'arrête
inopinément, avant de contacter votre
Service Après Vente, vérifiez si vous pouvez
résoudre le problème par vous-même à
l'aide des informations reprises dans le
tableau.
Avec certains problèmes, le voyant de fin
clignote indiquant une anomalie.
La plupart des problèmes qui
surviennent peuvent être résolus sans
avoir besoin de recourir à un Service
Après Vente.
AVERTISSEMENT! Des
réparations incorrectement
effectuées peuvent engendrer
de graves risques pour la
sécurité de l'utilisateur. Toute
réparation doit être effectuée
par une personne qualifiée.
Problème et code de l'alarme
Cause et résolution possibles
Vous ne pouvez pas mettre en marche
l'appareil.
• Assurez-vous que la prise électrique est bien
branchée.
• Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fusible endommagé dans la boîte à fusibles.
Le programme ne se lance pas.
• Assurez-vous que la porte de l'appareil est bien
fermée.
• Si le démarrage différé est sélectionné, annulez
cette fonction ou attendez la fin du décompte.
• L'appareil a démarré la procédure de rechargement de la résine dans l'adoucisseur d'eau. La
durée de cette procédure est d'environ 5 minutes.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
• Le voyant de fin clignote 1 fois de façon intermittente.
• Le signal sonore retentit 1 fois de façon intermittente.
• Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.
• Assurez-vous que la pression du réseau d'eau
est suffisante. Pour cela, contactez votre fournisseur d'eau.
• Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée.
• Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau n'est pas bouché.
• Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne
présente ni de plis ni de coudes.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
• Le voyant de fin clignote 2 fois de façon intermittente.
• Le signal sonore retentit 2 fois de façon intermittente.
• Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.
• Assurez-vous que le tuyau de vidange ne présente ni de plis ni de coudes.
Progress 57
Problème et code de l'alarme
Cause et résolution possibles
Le dispositif anti-inondation est activé.
• Le voyant de fin clignote 3 fois de façon intermittente.
• Le signal sonore retentit 3 fois de façon intermittente.
• Fermez l'arrivée d'eau et contactez un Centre
après-vente agréé.
L'appareil s'arrête et redémarre plusieurs fois pendant le fonctionnement.
• C'est normal. Cela permet d'atteindre des résultats optimaux en matière de propreté et d'économies d'énergie.
Le programme dure trop longtemps.
• Si l'option démarrage différé est sélectionnée, annulez cette fonction ou attendez la fin du compte
à rebours.
Légère fuite au niveau de la porte de
l'appareil.
• L'appareil n'est pas installé sur une surface
plane. Réglez les pieds ajustables (le cas
échéant).
• La porte de l'appareil n'est pas centrée au niveau
de la cuve. Réglez le pied arrière (le cas échéant).
La porte de l'appareil est difficile à fermer.
• L'appareil n'est pas installé sur une surface
plane. Réglez les pieds ajustables (le cas
échéant).
• Certaines parties de la vaisselle dépassent des
paniers.
Des bruits de cliquetis ou de chocs se
font entendre à l'intérieur de l'appareil.
• La vaisselle n'est pas correctement rangée dans
les paniers. Reportez-vous au livret de chargement des paniers.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion puissent
tourner correctement.
L'appareil fait disjoncter l'installation
électrique.
• L'ampérage n'est pas suffisant pour alimenter simultanément l'ensemble des appareils en fonctionnement. Vérifiez l'ampérage de la prise et la
puissance au compteur ou éteignez l'un des appareils en fonctionnement.
• Défaut électrique interne de l'appareil. Contactez
votre Service Après Vente.
Reportez-vous aux livrets
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou « Astuces »
pour identifier d'autres causes
possibles.
Une fois que vous avez vérifié l'appareil,
éteignez-le et rallumez-le. Si le problème
survient de nouveau, contactez votre
Service Après Vente.
Pour d'autres codes d'alarme non décrits
dans le tableau, contactez votre Service
Après Vente.
58 Progress
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
Cause et solution possibles
Résultats de lavage insatisfaisants.
• Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidienne »,
« Conseils » et au manuel de chargement du panier.
• Utilisez un programme de lavage plus intense.
Résultats de séchage insatisfaisants.
• La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de l'appareil, porte fermée.
• Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide
de rinçage n'est pas suffisant. Augmentez le niveau de
distributeur de liquide de rinçage.
• Les articles en plastiques peuvent avoir besoin d'être essuyés.
• Pour de meilleurs performances de séchage, activez l'option XtraDry.
• Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide
de rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles touten-1.
Il y a des traînées blanchâtres
ou pellicules bleuâtres sur les
verres et la vaisselle.
• La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante. Réglez le niveau de dosage du liquide de rinçage
sur une valeur plus faible.
• La quantité de produit de lavage est excessive.
Il y a des taches et traces de
gouttes d'eau séchées sur les
verres et la vaisselle.
• La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante. Réglez le niveau de dosage du liquide de rinçage
sur une valeur plus élevée.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
La vaisselle est mouillée.
• Pour de meilleurs performances de séchage, activez l'option XtraDry.
• Le programme ne contient pas de phase de séchage ou
une phase de séchage à basse température.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
• Il se peut que la qualité des pastilles tout-en-1 soit en
cause. Essayez une marque différente ou activez le distributeur de liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage avec les pastilles tout-en-1.
L'intérieur de l'appareil est humide.
• Ce n'est pas un défaut de l'appareil. Il s'agit de la condensation de l'humidité contenue dans l'air sur les parois.
Mousse inhabituelle en cours
de lavage.
• Utilisez uniquement des produits de lavage pour lave-vaisselle.
• Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinçage.
Faites appel à un service après vente agréé.
Progress 59
Problème
Cause et solution possibles
Traces de rouille sur les couverts.
• Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour le lavage. Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».
• Les couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés ensemble. Évitez de placer les couverts en argent et
en acier inoxydable les uns à côté des autres.
Il y a des résidus de détergent
dans le distributeur de produit
de lavage à la fin du programme.
• La pastille de détergent est restée coincée dans le distributeur de produit de lavage, qui n'a donc pas été entièrement éliminée par l'eau.
• L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distributeur de
produit de lavage. Assurez-vous que le bras d'aspersion
n'est pas bloqué ou obstrué.
• Assurez-vous que la vaisselle dans les paniers ne bloquent pas l'ouverture du couvercle du distributeur de produit de lavage.
Odeurs à l'intérieur de l'appareil.
• Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intérieur ».
Dépôts calcaires sur la vaisselle, dans la cuve et à l'intérieur de la porte.
• Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».
Vaisselle ternie, décolorée ou
ébréchée.
• Assurez-vous de ne placer dans l'appareil que des articles
adaptés au lave-vaisselle.
• Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportez-vous au manuel de chargement du panier.
• Placez les objets délicats dans le panier supérieur.
Reportez-vous aux chapitres
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou « Conseils »
pour connaître les autres causes
probables.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / hauteur / profondeur
(mm)
596 / 818-898 / 550
Branchement électrique1)
Tension (V)
200 - 240
Fréquence (Hz)
50 / 60
bar (minimum et maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum et maximum)
0.05 - 0.8
Eau froide ou eau chaude 2)
max. 60 °C
Pression de l'arrivée d'eau
Arrivée d'eau
60 Progress
Capacité
Couverts
13
Consommation électrique
Mode « Veille » (W)
0.99
Consommation électrique
Mode « Éteint » (W)
0.10
1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour les autres valeurs.
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à
la protection de l'environnement et à votre
sécurité, recyclez vos produits électriques
et électroniques. Ne jetez pas les appareils
*
Progress 61
62 Progress
Progress 63
www.progress-hausgeraete.de
117892960-A-202015
Download PDF

advertising