AEG | F66792B0P | User manual | Aeg F66792W0P Brugermanual

Aeg F66792W0P Brugermanual
DA
NO
Brugsanvisning
Opvaskemaskine
Bruksanvisning
Oppvaskmaskin
2
24
FAVORIT 66792MOP
FAVORIT 66792WOP
FAVORIT 66792BOP
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED........................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET............................................................... 6
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 7
5. PROGRAMMER......................................................................................................... 7
6. INDSTILLINGER.........................................................................................................9
7. TILVALG................................................................................................................... 12
8. FØR IBRUGTAGNING............................................................................................ 13
9. DAGLIG BRUG.........................................................................................................15
10. RÅD OG TIP...........................................................................................................16
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..............................................................18
12. FEJLFINDING........................................................................................................20
13. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................23
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens lugen er åben.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Overhold det maksimale antal af 15 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven
med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at
undgå, at nogen falder over den.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må
ikke tildækkes af et gulvtæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp
af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt
må ikke genbruges.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Sørg for, apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på du ikke beskadiger netstikket
og kablet. Hvis der bliver behov for at
udskifte netledningen, skal det
•
•
•
•
udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i
selve netstikket.
Dette apparat opfylder gældende
EØF-direktiver.
Kun for Storbritannien og Irland.
Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis det
er nødvendigt at udskifte sikringen i
netstikket, brug sikring: 13 amp ASTA
(BS 1362).
2.3 Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger
vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør
eller rør, som ikke har været i brug i
lang tid, skal du lade vandet løbe,
indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen
utætheder, første gang du bruger
apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt
elkabel.
DANSK
5
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
2.5 Indvendigt lys
ADVARSEL!
Fare for personskade.
ADVARSEL!
Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af
stikkontakten. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
• Dette apparat er udstyret med
indvendig belysning, der tænder, når
lågen åbnes, og slukker, når lågen
lukkes.
• Lampen i dette apparatet er ikke
egnet til oplysning i almindelige rum.
• Kontakt servicecenteret for at få
udskiftet pæren.
2.4 Brug
2.6 Bortskaffelse
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på
opvaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet,
før opvaskeprogrammet er slut. Der
kan være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
6
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Øverste spulearm
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
3.1 TimeBeam
TimeBeam er et display, som vises på
gulvet under apparatets låge.
• Når programmet starter, vises
programmets varighed.
• Når programmet er afsluttet, lyser
0:00 og CLEAN.
• Når den udskudte start starter, lyser
nedtællingstiden og DELAY.
• Hvis der er en fejl i apparatet, vises
der en alarmkode.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Nederste kurv
Øverste kurv
Bestikskuffe
DANSK
4. BETJENINGSPANEL
2
1
1
2
3
4
5
Til-/fra-knap
Display
Program-knap
Delay-knap
MyFavourite-knap
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver-knap
XtraDry-knap
ExtraHygiene-knap
Lamper
4.1 Lamper
Lampe
Forløb
Kontrollampe for salt. Denne lampe er altid slukket, når programmet er i
gang.
Afspændingsmiddel-lampe. Denne lampe er altid slukket, når programmet er i gang.
5. PROGRAMMER
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P1
• Normalt snavset
• Service og bestik
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
ECO 1)
P2
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Affugtning
• Alt
AUTOSENSE 2) • Service, bestik,
kogegrej
• Forskyl
• Opvask fra 45 °C til 70
°C
• Skylninger
• Affugtning
P3
•
•
•
•
PROZONE 3)
• Forskellig grad
af tilsmudsning
• Service, bestik,
kogegrej
• ExtraHygiene
• XtraDry
Forskyl
• TimeSaver
Opvask 50 °C og 65 °C • XtraDry
Skylninger
Affugtning
7
8
www.aeg.com
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P4
• Meget snavset
• Service, bestik,
kogegrej
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
PRO 4)
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Affugtning
P5
GLASS
• Normalt eller let • Opvask 45 °C
snavset
• Skylninger
• Finere porcelæn • Affugtning
og glas
• XtraDry
P6
30MIN 5)
• Frisk snavset
• Service og bestik
• Opvask 60 °C
• Skylninger
• ExtraHygiene
• XtraDry
P7
• Alt
• Forskyl
• Normalt snavset
Service og bestik
•
•
•
•
PREWASH 6)
P8
EXTRA SILENT 7)•
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Affugtning
• XtraDry
1) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med
normalt snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
2) Apparatet registrerer graden af snavs og mængden af genstande i kurvene. Temperaturen, mængden
af vand, energiforbruget og programtiden justeres automatisk.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med blandet snavs. Meget snavsede genstande i den
nederste kurv og normalt snavsede i den øverste kurv. Vandtrykket og -temperaturen i den nederste kurv
er højere end i den øverste kurv.
4) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for hygiejnen. Under
skyllefasen forbliver temperaturen på 70 °C i mindst 10 minutter.
5) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort
tid.
6) Med dette program kan du hurtigt skylle service for at forhindre, at madrester sætter sig godt fast på
det, og at der dannes lugte i apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
7) Dette er det mest lydsvage program. Pumpen arbejder ved meget lav hastighed for at nedsætte
støjniveauet. Programtiden er lang på grund af den lave hastighed.
5.1 Forbrugsværdier
Program1)
P1
ECO
P2
AUTOSENSE
Vand
(l)
Energi
(kWt)
Varighed
(min)
11
0.961
225
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
DANSK
Program1)
Vand
(l)
Energi
(kWt)
Varighed
(min)
P3
PROZONE
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
GLASS
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
30MIN
10
0.9
30
P7
PREWASH
4
0.1
14
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
P4
PRO
P8
EXTRA SILENT
9
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og
opvaskens størrelse.
5.2 Oplysninger til
testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
6. INDSTILLINGER
6.1 Tilstand for programvalg
og brugertilstand
Sådan indstiller du tilstanden
for programvalg
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
Apparatet er i tilstanden for valg af
program, når displayet viser
programnummeret P1.
I brugertilstanden kan følgende
indstillinger ændres:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
• Aktiveringen eller deaktiveringen af
lydsignalet for programslut.
• Valget af farven for TimeBeam.
• Aktiverer/deaktiverer beholderen til
afspændingsmiddel.
• Niveauet af afspændingsmiddel i
henhold til den påkrævede dosis.
Når du aktiverer programmet, står det
normalt i tilstanden for programvalg.
Hvis dette dog ikke skulle være tilfældet,
kan du indstille tilstanden for
programvalg på følgende måde:
Disse indstillinger gemmes, indtil du
ændrer dem igen.
Tryk på
og
og hold dem nede
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden
for programvalg.
6.2 Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler
fra vandforsyningen, som ellers kan have
en skadelig virkning på
opvaskeresultaterne og på apparatet.
10
www.aeg.com
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås
hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at
vælge det rette niveau for
blødgøringsanlægget for at sikre gode
vaskeresultater.
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grad- Blødgøringsanlæger
gets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Hvis du bruger multitabs, som
indeholder salt, og dit vand har en
hårdhedsgrad på under 21dH, kan du
indstille det laveste niveau af
blødgøringsanlægget. Det deaktiverer
saltpåfyldningslampen.
,
og
begynder at blinke, og
displayet er tomt.
2. Tryk på
og
indstilling: f.eks.
= niveau 5.
gentagne gange for at
3. Tryk på
ændre indstillingen.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
, og hold dem
nede, indtil kontrollamperne
,
bliver ved med
• Kontrollampen
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
og
,
slukkes.
Hvis du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs uden
salt, bør du indstille den rette
vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
samtidigt på
.
• Kontrollamperne
,
,
6.3 Beholderen til
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel hjælper med at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
DANSK
at du altid bruger afspændingsmiddel for
at få det bedste tørreresultat.
Der frigøres automatisk
afspændingsmiddel under den varme
skyllefase.
Hvis du bruger standardopvaskemiddel
eller multitabs uden afspændingsmiddel,
skal du aktivere meddelelsen for at holde
indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel aktiv.
Du kan indstille den frigjorte mængde
afspændingsmiddel mellem niveau 1
(min. mængde) og niveau 6 (maks.
mængde). Niveau 0 deaktiverer
beholderen til afspændingsmiddel, og
der frigøres intet afspændingsmiddel.
Sådan aktiveres beholderen til
afspændingsmiddel
Fabriksindstilling: niveau 4.
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
Sådan indstilles niveauet af
afspændingsmiddel
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
samtidigt på
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
samtidigt på
og
, og hold dem
nede, indtil kontrollamperne
,
,
,
og
begynder at blinke, og
displayet er tomt.
2. Tryk på
.
• Kontrollamperne
,
,
11
og
slukkes.
bliver ved med
• Kontrollampen
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
= niveau 4.
indstilling: f.eks.
– Niveauet af
afspændingsmiddel går fra 0A
til 6A.
– Niveau 0 = der frigøres intet
afspændingsmiddel.
og
, og hold dem
nede, indtil kontrollamperne
,
,
,
og
begynder at blinke, og
displayet er tomt.
2. Tryk på
.
• Kontrollamperne
,
,
og
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved med
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
= beholderen til
indstilling:
afspændingsmiddel aktiveres
(fabriksindstilling).
3. Tryk på
for at ændre indstillingen.
= beholderen til
afspændingsmiddel er deaktiveret.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
3. Tryk på
gentagne gange for at
ændre indstillingen.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
6.5 MyFavourite
6.4 Meddelelse om manglende
afspændingsmiddel
Du kan kun gemme 1 program. En ny
indstilling sletter den foregående.
Når afspændingsmiddelbeholderen er
tom, tændes indikatoren for
afspændingsmiddel for at meddele, at
der skal påfyldes afspændingsmiddel.
Hvis du bruger multitabs, som
indeholder afspændingsmiddel, og du er
tilfreds med tørreresultatet, kan du
frakoble meddelelsen om opfyldning af
afspændingsmiddel. Det anbefales dog,
Sådan gemmer du
MyFavourite-programmet
Med denne funktion kan du indstille og
gemme det program, som du bruger
hyppigst.
1. Indstil det program, du ønsker at
gemme
Du kan også indstille relevante tilvalg
sammen med programmet.
2. Tryk og hold
nede, indtil den
tilknyttede kontrollampe lyser fast.
12
www.aeg.com
Sådan indstiller du
MyFavourite-programmet
3. Tryk på
.
Tryk på
• MyFavourite-lampen giver sig til
at lyse.
• Displayet viser programmets
nummer og varighed.
• Hvis tilvalg er blevet gemt
sammen med programmet, lyser
lamperne for tilvalgene.
6.7 Sådan indstiller du farven
på TimeBeam
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
6.6 Lydsignaler
Der udsendes lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet. Lydsignalerne kan ikke
slås fra.
Der lyder også et lydsignal, når
programmet er slut. Dette lydsignal er
deaktiveret som standard, men det kan
aktiveres.
1. For at åbne brugertilstanden skal du
og
og
,
,
,
og
begynder at
blinke, og displayet bliver tomt.
2. Tryk på
• Kontrollamperne
,
,
og
slukkes.
bliver ved med
• Kontrollampen
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling:
slukket.
= Akustisk signal
7. TILVALG
7.1 Tilvalgsfunktioner
De ønskede tilvalg skal slås
til hver gang, inden du
starter et program.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er
i gang.
1. For at åbne brugertilstanden skal du
trykke på
og
og holde dem
,
,
,
og
begynder at
blinke, og displayet bliver tomt.
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
holde dem nede, indtil lamperne
Du kan skifte farven på TimeBeam, så
farven matcher til dit køkkengulv. Der er
flere tilgængelige farver. TimeBeam kan
også deaktiveres.
nede samtidigt, indtil lamperne
Sådan aktiveres lydsignalet for
programslut
trykke samtidigt på
for at ændre indstillingen.
= Akustisk signal tændt.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
2. Tryk på
.
• Lamperne
slukkes.
,
,
og
bliver ved med
• Kontrollampen
at blinke.
• Displayet viser et tal og bogstavet
C. Hvert tal henviser til en
forskellig farve.
–
= TimeBeam deaktiveret.
gentagne gange for at
3. Tryk på
ændre farven.
• Du kan se de forskellige farver på
køkkengulvet.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
DANSK
Ikke alle tilvalg er
kompatible med hinanden.
Hvis du har valgt tilvalg, som
ikke er kompatible,
deaktiverer apparatet
automatisk et eller flere af
dem. Det er kun lamperne
for de tilvalg, der stadigvæk
er aktive, som forbliver
tændt.
7.2 XtraDry
Aktivér dette tilvalg, når du ønsker at
forbedre tørringen. Når dette tilvalg
anvendes, kan varigheden af visse
programmer, vandforbruget og den
sidste skylletemperatur påvirkes.
Tilvalget XtraDry er ikke et permanent
tilvalg og skal vælges ved hver
programstart.
Sådan aktiveres XtraDry
Tryk på
.
Den tilhørende lampe tændes.
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.3 TimeSaver
13
Den samlede programvarighed mindskes
med ca. 50 %.
Vaskeresultaterne er de samme som for
den normale programvarighed.
Tørreresultaterne forringes muligvis.
Sådan aktiveres TimeSaver
Tryk på
, den tilknyttede lampe
tændes.
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.4 ExtraHygiene
Med dette tilvalg får du bedre
hygiejneresultater. Under den sidste
skyllefase forbliver temperaturen på 70
°C i mindst 10 minutter.
Sådan aktiveres ExtraHygiene
Tryk på
, den tilknyttede lampe
tændes
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
Dette tilvalg øger trykket og
vandtemperaturen. Vaske- og
tørrefaserne er kortere.
8. FØR IBRUGTAGNING
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt.
rester fra fabrikationen, der
stadigvæk kan befinde sig i
apparatet. Brug ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
Når du starter et program, kan det tage
op til 5 minutter før
blødgøringsanlægget er klar til drift. Det
ser ud til, at maskinen ikke virker.
Vaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages regelmæssigt.
14
www.aeg.com
8.1 Saltbeholderen
PAS PÅ!
Brug kun salt beregnet til
opvaskemaskiner.
8.2 Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
A
B
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i den
daglige brug.
Sådan fylder du saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
C
PAS PÅ!
Brug kun
afspændingsmiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
5. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
Der kan løbe vand og salt ud
fra saltbeholderen, når du
fylder den. Risiko for
korrosion. Start et program
efter at have fyldt
saltbeholderen for at undgå
dette.
1. Åbn låget (C).
2. Fyld beholderen (B), indtil
afspændingsmidlet når mærket
"MAX".
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.
Påfyld afspændingsmiddel i
beholderen til
afspændingsmiddel, når
indikatorvinduet (A) bliver
gennemsigtigt.
Hvis du bruger multitabs, og
tørringen er tilfredsstillende,
kan angivelsen af påfyldning
af afspændingsmiddel
frakobles.
Vi anbefaler altid at bruge
afspændingsmiddel for at få
en bedre tørring, også
kombineret med multitabs,
der indeholder
afspændingsmiddel.
DANSK
15
9. DAGLIG BRUG
9.2 Indstilling og start af et
program
1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
• Påfyld saltbeholderen, hvis
lampen for salt er tændt.
• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen
for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
Denne funktion mindsker
energiforbruget ved automatisk at slukke
for apparatet, når det ikke er i drift.
9.1 Brug af opvaskemiddel
Starte et program
A
B
C
PAS PÅ!
Brug kun opvaskemiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (A) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (B).
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den
inderste del af apparatets låge.
4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.
Auto Off-funktionen
Funktion går i gang:
• 5 minutter efter programmets
afslutning.
• Efter 5 minutter, hvis programmet
ikke er gået i gang.
1. Hold apparatets låge på klem.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet. Se efter, at
apparatet står i tilstanden for
programvalg.
3. Tryk gentagne gange på
, indtil
displayet viser nummeret på det
program, du ønsker at starte.
Displayet viser programnummeret i
ca. 3 sekunder og viser derefter
programmets varighed.
• Hvis du ønsker at starte
MyFavourite-programmet, skal du
trykke på
.
– Kontrollamperne for
tilvalgene relateret til
MyFavourite-programmet
tændes.
Displayet viser programnummeret i ca. 3
sekunder og viser derefter programmets
varighed.
4. Indstil de relevante tilvalg.
5. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
Start af et program med
senere start
1. Indstil et program.
en eller flere gange, indtil
2. Tryk på
displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-24 timer).
16
www.aeg.com
Lampen for senere start begynder at
lyse.
3. Luk apparatets låge for at starte
nedtællingen.
Mens en nedtælling er i gang, kan den
udskudte tid øges, men valget af
program og tilvalg kan ikke ændres.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens
maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er
i gang, stopper apparatet. Det kan
påvirke energiforbruget og programmets
varighed. Når lågen lukkes igen,
fortsætter maskinen fra det sted, hvor
den blev afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere
end 30 sekunder under
tørrefasen, afsluttes det
igangværende program.
og
og hold dem nede
Tryk på
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden
for programvalg.
Annullering af program
og hold dem nede
Tryk på
og
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden
for programvalg.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
Program slut
Når programmet er afsluttet, og du
åbner lågen, slukkes apparatet
automatisk.
Luk for vandhanen.
Annullering af den senere
start, mens nedtællingen er i
gang
Når du annullerer udskudt start, skal du
indstille programmet og tilvalgene igen.
10. RÅD OG TIP
10.1 Generel
Følgende tips vil sikre optimale
rengørings- og tørreresultater i den
daglige brug samt hjælpe med at
beskytte miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis
tilgængeligt) eller vælge et program
med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås
fuldstændigt og vaskes af det vand,
der kommer ud af spulearmdyserne.
Sørg for, at genstandene ikke rører
eller dækker hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg
vejledningen på pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og
energiforbrug til service og bestik
med normalt snavs.
10.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
DANSK
17
• Multitabs egner sig som regel til
områder, hvor vandet har en hårdhed
på op til 21 °dH. I områder, der
overskrider denne grænse, skal der
anvendes afspændingsmiddel og salt
ud over multitabs. I områder med
hårdt og meget hårdt vand anbefaler
vi dog at bruge opvaskemiddel alene
(pulver, gelé, tabletter uden ekstra
funktioner), afspændingsmiddel og
salt separat for at opnå optimale
rengørings- og tørreresultater.
• Opvasketabletter opløses ikke helt
ved korte programmer. Det
anbefales, at du benytter
opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe,
klude).
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad
på disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg bestik og små ting i
bestikskuffen.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
10.3 Gør følgende, hvis du
ønsker at holde op med at
bruge multitabletter
Kontroller, at:
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
6. Aktiver beholderen til
afspændingsmiddel.
10.4 Fyldning af kurvene
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
10.5 Før programmet startes
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er filtersalt og
afspændingsmiddel (medmindre du
bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i
kurvene.
• Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
10.6 Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
I slutningen af programmet
kan der stadigvæk være
vand tilbage på siderne af
apparatet og på lågen.
18
www.aeg.com
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme
forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og
rengør dem, om
nødvendigt.
3. Tag det flade filter (A) ud.
4. Skyl filtrene.
11.1 Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.
C
B
A
5. Sørg for, at der ikke er madrester
eller snavs i eller omkring
bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under
de 2 skinner.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
DANSK
PAS PÅ!
Hvis filtrene sidder forkert,
kan det give dårlige
opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
11.2 Rengøring af den øverste
spulearm
19
4. For at koble spulearmen tilbage på
kurven skal du trykke spulearmen
opad i den retning, som angives af
den nederste pil, og samtidigt dreje
den mod uret, indtil den klikker på
plads.
Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør
den øverste spulearm for at undgå, at
snavs stopper hullerne til.
Tilstoppede huller kan resultere i
utilfredsstillende opvaskeresultater.
1. Træk den øverste kurv ud.
2. For at koble spulearmen fra kurven
skal du trykke spulearmen opad i den
retning, som angives af den nederste
pil, og samtidigt dreje den med uret.
11.3 Udvendig rengøring
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
• Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
11.4 Indvendig rengøring
3. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstikker, til
at fjerne partikler af snavs fra
hullerne.
• Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder dørens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan
disse efterlade ophobninger af fedt
og kalk i apparatet. For at forhindre
dette anbefaler vi, at du kører
programmer af lang varighed mindst
2 gange om måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
20
www.aeg.com
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskine, en gang om
måneden. Følg anvisningerne på
produktets emballage omhyggeligt.
12. FEJLFINDING
Hvis apparatet ikke starter - eller stopper
under drift. Inden du kontakter et
autoriseret servicecenter, bør du
kontrollere, om du kan løse problemet
selv ved hjælp af informationen i
tabellen.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet
en alarmkode.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
ADVARSEL!
Reparationer, der ikke
udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for appa- • Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
ratet.
• Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikringsdåsen.
Programmet starter ikke.
• Kontrollér, at apparatets luge er lukket.
• Hvis der er indstillet senere start, skal du annullere indstillingen og vente til nedtællingen er slut.
• Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget klar til
drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Apparatet fyldes ikke med
vand.
• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt dit lokale vandværk for at få disse oplysninger.
• Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på
tilløbsslangen.
Displayet viser
.
Apparatet tømmes ikke for
vand.
Displayet viser
.
Overløbssikringen er blevet
udløst.
Displayet viser
.
• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i afløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at det indvendige filtersystem ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på
afløbsslangen.
• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.
DANSK
Problem og alarmkode
21
Mulig årsag og løsning
Apparatet stopper og starter • Det er normalt. Det giver optimale rengøringsresultater
flere gange under drift.
og energibesparelser.
Programmet varer for
længe.
• Vælg funktionen TimeSaver for at afkorte programtiden.
• Hvis funktionen for udskudt start er indstillet, kan du annullere indstillingen for udskydelse eller vente på, at
nedtællingen er færdig.
Den resterende tid på displayet øges og springer
næsten hen til slutningen af
programtiden.
• Dette er ikke en fejl. Apparatet fungerer korrekt.
Programmets tilvalg skal indstilles igen hver gang.
• Brug funktionen MyFavourite for at gemme din favoritkonfiguration.
Lille lækage fra apparatets
låge.
• Apparatet står ikke plant. Løsn eller stram de justerbare
ben (hvis relevant).
• Apparatets låge står ikke centralt på karret. Indstil det
bageste ben (hvis relevant).
Apparatets låge er svær at
lukke.
• Apparatet står ikke plant. Løsn eller stram de justerbare
ben (hvis relevant).
• Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
Raslende/bankende lyde fra
apparatets inderside.
• Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se brochuren til fyldning af kurvene.
• Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Apparatet udløser afbryderen.
• Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle anvendte
apparater samtidigt. Kontrollér kontaktstrømstyrken og
målerens kapacitet eller sluk for et af de anvendte apparater.
• Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd"
for andre mulige årsager.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt
et autoriseret servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
12.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problem
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
• Se "Daglig brug", "Nyttige tips og råd" og brochuren til fyldning af kurv.
• Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
22
www.aeg.com
Problem
Mulig årsag og løsning
Dårlig tørring.
• Bordservice har været efterladt for længe i et lukket
apparat.
• Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til et højere niveau.
• Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande
med et viskestykke.
• Aktivér tilvalget XtraDry for at opnå den bedste
tørring.
• Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabs.
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et lavere niveau.
• Der er for meget opvaskemiddel.
Der er pletter og tørre vanddråber på glas og tallerkener.
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et højere niveau.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Opvasken er våd.
• Aktivér tilvalget XtraDry for at opnå den bedste
tørring.
• Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase med lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
• Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et
andet mærke eller aktiver beholderen til afspændingsmidlet og brug afspændingsmidlet sammen med multitabletterne.
Apparatets inderside er våd.
• Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under opvask.
• Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
• Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
• Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Blødgøringsanlægget".
• Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen. Undgå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i nærheden af hinanden.
Der er rester af opvaskemiddel i beholderen i slutningen
af programmet.
• Opvasketabletten sad fast i beholderen og blev derfor
ikke vasket helt væk af vand.
• Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholderen. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstoppet.
• Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
DANSK
Problem
Mulig årsag og løsning
Lugte i apparatet.
• Se "Indvendig rengøring".
23
Kalkaflejringer på bordservice, • Se "Blødgøringsanlægget".
på karret og på lugens inderside.
Sløvt, affarvet eller krakeleret
bordservice.
• Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i
opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
• Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning
af kurvene.
• Læg de sarte ting i øverste kurv.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller
"Nyttige tips og råd" for
andre mulige årsager.
13. TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818-878 / 580
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt vand2)
maks. 60 °C
Kapacitet
Antal kuverter
15
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
0.99
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.10
Vandforsyningens tryk
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
24
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................................................25
2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................................................26
3. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................................................... 27
4. BETJENINGSPANEL............................................................................................... 28
5. PROGRAMMER....................................................................................................... 29
6. INNSTILLINGER.......................................................................................................31
7. TILVALG................................................................................................................... 34
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK.................................................................................. 34
9. DAGLIG BRUK......................................................................................................... 36
10. RÅD OG TIPS........................................................................................................ 37
11. STELL OG RENGJØRING.................................................................................... 39
12. FEILSØKING.......................................................................................................... 41
13. TEKNISKE DATA................................................................................................... 44
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest
mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
25
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Overhold maksimalt antall 15 kuverter.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Plasser kniver og bestikk med skarpe kanter i
bestikkurven med spissen ned eller i en horisontal
posisjon.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Ikke la produktets dør stå åpen, uten tilsyn, for å
forhindre at noen faller over den.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før rengjøring og vedlikehold.
Ikke spyl eller bruk damp til å rengjøre produktet.
Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Sørg for at produktet er montert
under og ved siden av stabile
seksjoner.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
• Bare for Storbritannia og Irland.
Produktet har en 13 A-stikkontakt.
Skulle det bli nødvendig å skifte
sikringen i stikkontakten, bruk en
sikring: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
• Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.
NORSK
ADVARSEL!
Farlig spenning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må
du trekke støpselet ut øyeblikkelig.
Kontakt servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.
2.4 Bruk
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg
sikkerhetsinstruksjonene på
oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vann i
produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan være oppvaskmiddel på
oppvasken.
• Produktet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et
oppvaskprogram er i gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for personskade.
• Dette produktet har et innvendig lys
som tenner når du åpner døren og
slokker når døren lukkes.
• Lampen i dette produktet egner seg
ikke til rombelysning.
• Kontakt servicesenteret for å skifte ut
lampen.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
12
11
10
1 Øverste spylearm
2 Øvre spylearm
3 Nedre spylearm
9 8
27
7
6
5
4
4 Filtre
5 Typeskilt
6 Saltbeholder
3
28
www.aeg.com
7
8
9
10
Ventilasjonsåpningen
Skyllemiddelbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Nedre kurv
11 Øvre kurv
12 Bestikkskuff
3.1 TimeBeam
TimeBeamer et display som vises på
gulvet under produktets dør.
• Når programmet starter, vises
programvarigheten.
• Når programmet er ferdig, tennes
0:00 og CLEAN.
• Når starttidsforvalg starter, tennes
nedtellingen og DELAY-kommer på.
• Når produktet har en feil, vises en
alarmkode.
4. BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
5
På/av-knapp
Display
Program-knapp
Delay-knapp
MyFavourite-knapp
2
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
TimeSaver-knapp
XtraDry-knapp
ExtraHygiene-knapp
Indikatorer
4.1 Indikatorer
Indikator
Beskrivelse
Saltindikator. Den er av når programmet er i bruk.
Skyllemiddelindikator. Den er av når programmet er i bruk.
9
NORSK
5. PROGRAMMER
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Tilvalg
P1
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
ECO 1)
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
P2
• Alt
• Forvask
AUTOSENSE 2) • Servise, bestikk, • Vask på 45 °C til 70 °C
gryter og panner • Skyllinger
• Tørk
P3
PROZONE 3)
P4
• Blandet smussgrad
• Servise, bestikk,
gryter og panner
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• XtraDry
Forvask
• TimeSaver
Vask på 50 °C og 65 °C • XtraDry
Skyllinger
Tørk
• Meget skittent
• Forvask
• Servise, bestikk, • Vask 70 °C
gryter og panner • Skyllinger
• Tørk
• TimeSaver
• XtraDry
P5
GLASS
• Normalt eller litt • Vask 45 °C
skittent
• Skyllinger
• Skjørt servise og • Tørk
glass
• XtraDry
P6
30MIN 5)
• Nytt smuss
• Servise og bestikk
• Vask 60 °C
• Skyllinger
• ExtraHygiene
• XtraDry
P7
• Alt
• Forvask
PRO 4)
PREWASH 6)
29
30
www.aeg.com
Program
Grad av smuss
Type vask
P8
• Normalt skittent
EXTRA SILENT 7)• Servise og bestikk
Programfaser
Tilvalg
•
•
•
•
• XtraDry
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
1) Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk
og servise. (Dette er standardprogrammet for testinstitutter).
2) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automatisk.
3) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med blandet smussgrad. Meget skitten oppvask i den
nederste kurven og normalt skitten oppvask i den øverste kurven. Trykket og temperaturen på vannet i
den nedre kurven er høyere enn i den øvre kurven.
4) For bedre hygieniske resultater har dette programmet en høy temperatur under skyllefasen. Under
skyllingen holder temperaturen seg på 70 °C i minst 10 minutter.
5) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på
kort tid.
6) Med dette programmet kan du raskt skylle av oppvasken for å forhindre at matrester fester seg og at
det dannes lukt i produktet. Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
7) Dette er det mest stillegående programmet. Pumpen går med meget lav hastighet for å redusere
støynivået. Programvarigheten er lang som følge av den lave hastigheten.
5.1 Forbruksverdier
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
11
0.961
225
P2
AUTOSENSE
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
PROZONE
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
GLASS
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
30MIN
10
0.9
30
P7
PREWASH
4
0.1
14
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
Program 1)
P1
ECO
P4
PRO
P8
EXTRA SILENT
1) Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre verdiene.
NORSK
5.2 Informasjon for
testinstitutter
31
info.test@dishwasher-production.com
Skriv ned PNC (produktnummer), som du
finner på typeskiltet.
For all nødvendig informasjon om
testytelse, send en e-post til:
6. INNSTILLINGER
6.1 Programvalgmodus og
brukermodus
Når produktet er i programvalgmodus er
det mulig å stille inn et program og å gå
inn i brukermodus.
I brukermodus kan følgende
innstillinger endres:
• Nivået på vannmykner i henhold til
vannhardheten.
• Aktivering eller deaktivering av
lydsignal for at programmet er ferdig.
• Valg av farge for TimeBeam.
• Aktivere og deaktivere
skyllemiddelbeholderen.
• Nivået av skyllemiddel i henhold til
nødvendig dosering.
Disse innstillingene vil bli lagret til du
endrer dem igjen.
Hvordan stille inn
programvalgmodus
Når du aktiverer produktet er det
vanligvis i programvalgmodus. Men om
dette ikke skjer kan du stille inn
programvalgmodus på følgende måte:
Trykk og hold samtidig
og
til
produktet er i programvalgmodus.
6.2 Vannmykneren
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha
skadelig effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er
viktig å stille vannhardheten inn på riktig
nivå for å sikre gode vaskeresultater.
Produktet er i programvalgmodus når
displayet viser programnummer P1.
Hardhet vann
Tyske grader
(dH°)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Nivå på vannavherder
47 – 50
84 – 90
8,4 – 9,0
58 – 63
10
43 – 46
76 – 83
7,6 – 8,3
53 – 57
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
6
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
5 1)
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
2
32
www.aeg.com
Tyske grader
(dH°)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Nivå på vannavherder
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Hvis du bruker multi-tabletter som
inneholder salt, og hvis vannhardheten er
lavere enn 21 dH, kan du stille inn det
laveste nivået på vannavherder. Det
deaktiverer indikatoren for påfylling av
salt.
Hvis du bruker standard
oppvaskmiddel eller multi-tabletter
uten salt, angir du egnet nivå på
vannhardhet for å holde indikatoren
for påfylling av salt aktivert.
Hvordan stille inn vannhardhet
Fabrikkinnstilling: nivå 4.
Still inn doseringen av
skyllemiddel
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
og
og hold
samtidig til
,
,
,
og
begynner å blinke
og displayet er tomt.
2. Trykk
.
Produktet må være i
programvalgsmodus.
• Indikatorene
slukkes.
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser den gjeldene
og
og hold
samtidig til
,
,
,
og
begynner å blinke
og displayet er tomt.
2. Trykk
.
• Indikatorene
slukkes.
,
,
og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser den gjeldene
vannhardhetsinnstillingen f.eks.
= nivå 5.
gjentatte ganger for å
3. Trykk på
endre innstillingen.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
,
,
og
innstillingen: f.eks.
= nivå 4.
– Nivået på skyllemiddel er fra
0A til 6A.
– Nivå 0 = ikke noe
skyllemiddel doseres.
gjentatte ganger for å
3. Trykk på
endre innstillingen.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
6.4 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk ut
under den varme skyllefasen.
Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Hvis du
bruker multi-tabletter med skyllemiddel
og er fornøyd med tørkeresultatet, kan
du deaktivere varselet om å fylle på
skyllemiddel. Vi anbefaler imidlertid at
du alltid bruker skyllemiddel for best
mulig tørkeresultat.
Du kan justere mengden skyllemiddel
som slippes ut mellom nivå 1 (minimum
mengde) og nivå 6 (maksimum mengde).
Nivå 0 deaktiverer skyllemiddelbeholder
og ingen skyllemiddel slippes ut.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.
6.3 Skyllemiddelbeholderen
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker.
NORSK
6.6 Lydsignaler
Slik deaktiverer man
skyllemiddelbeholderen
Lydsignal høres når det oppstår en
feilfunksjon i produktet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse lydsignalene.
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
og
og hold
samtidig til
,
,
,
og
begynner å blinke
og displayet er tomt.
2. Trykk
.
• Indikatorene
slukkes.
,
,
og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser den gjeldene
innstilling:
=
skyllemiddelbeholderen er
aktivert (fabrikkinnstilling).
3. Trykk på
33
for å endre innstillingen.
= skyllemiddelbeholderen er
deaktivert.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
6.5 MyFavourite
Med dette tilvalget kan du angi og lagre
programmet som du bruker ofte.
Du kan bare lagre 1 program. En ny
innstilling sletter den forrige
innstillingen.
Hvordan lagre MyFavouriteprogrammet
1. Still inn programmet som du vil lagre
Du kan også velge tilgjengelige tilvalg
sammen med programmet.
2. Trykk og hold
nede til den
tilhørende indikatoren tennes med et
rødt lys.
Slik stiller du inn MyFavouriteprogrammet
Trykk på
.
• MyFavourite-indikatoren tennes.
• Displayet viser nummeret og
varigheten til programmet.
• Hvis tilvalg er lagret sammen med
programmet, vil indikatorene
relatert til tilvalgene tennes.
Det vil også lyde et lydsignal når
programmet er ferdig. Dette lydsignalet
er av ved standard, men det er mulig å
aktivere det.
Slik aktiverer du lydsignaler
ved programslutt
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
og hold
og
samtidig til
,
,
,
og
begynner å blinke
og displayet er tomt.
2. Trykk på
• Indikatorene
slukkes.
,
,
og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser gjeldende
innstilling:
3. Trykk på
= lydsignal av.
for å endre innstillingen.
= Lydsignal på.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
6.7 Velge farge på TimeBeam
Produktet må være i
programvalgsmodus.
Det er mulig å endre fargen til
TimeBeam, så det matcher fargen på
kjøkkengulvet. Det finnes flere
forskjellige farger. TimeBeam kan også
deaktiveres.
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
og hold
og
samtidig til
,
,
,
og
begynner å blinke
og displayet er tomt.
2. Trykk på
.
• Indikatorene
slukkes.
,
,
og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
34
www.aeg.com
• Displayet viser et tall og
bokstaven C. Hvert nummer er
relatert til en farge.
–
= TimeBeam deaktiviert.
• De forskjellige fargene vises på
kjøkkengulvet.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
gjentatte ganger for å
3. Trykk på
endre farge.
7. TILVALG
7.1 Tilvalg
Ønsket tilvalg må aktiveres
hver gang før du starter et
program.
Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere alternativer
mens et program er i bruk.
Ikke alle alternativer er
kompatible med hverandre.
Om du har valgt alternativer
som ikke er kompatible vil
produktet automatisk
deaktivere ett eller flere av
dem. Kun indikatorene for
alternativene som fortsatt er
aktive forblir tent.
7.2 XtraDry
Aktiver dette tilvalget hvis du vil gjøre
tørkeresultatet bedre. Når dette tilvalget
brukes kan noen programmers varighet,
vannforbruk og den siste
skylletemperaturen påvirkes.
7.3 TimeSaver
Dette tilvalget øker trykket og
temperaturen på vannet. Vaske- og
tørkefasene er kortere.
Den totale programvarigheten reduseres
med ca. 50 %.
Vaskeresultatene er det samme som med
normal programvarighet.
Tørkeresultatene kan reduseres.
Hvordan slå på TimeSaver
Trykk på
, og den tilhørende
indikatoren tennes.
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
7.4 ExtraHygiene
Tilvalget XtraDry er ikke et permanent
tilvalg og må velges for hver syklus.
Med dette tilvalget får du bedre
hygieneresultater. I løpet av den siste
skyllefasen, forblir temperaturen på 70 °C
i minst 10 minutter.
Hvordan slå på XtraDry
Hvordan slå på ExtraHygiene
Trykk
.
Den tilhørende indikatoren tennes.
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
Trykk på
, den aktuelle indikatoren
tennes
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Sikre at nivået på vannmykneren
passer til hardheten for
vannforsyningen. Om ikke, juster
nivået på vannmykneren.
NORSK
35
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbeholderen.
Fyll skyllemiddelbeholderen.
Åpne vannkranen.
Start et program for å fjerne
eventuelle vaskemiddelrester som
fortsatt kan befinne seg i produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett
noe i kurvene.
Når du starter et program, kan produktet
bruke opptil fem minutter på å lade
harpiksen i vannhardheten på nytt. Det
ser ut som produktet ikke fungerer.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren blir
gjentatt periodisk.
8.1 Saltbeholderen
OBS!
Bruk kun salt som er
beregnet for
oppvaskmaskiner.
Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket mot klokken.
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. Fare for korrosjon.
For å forhindre det, må du
starte et program etter at du
har fylt saltbeholderen.
8.2 Hvordan fylle
skyllemiddelbeholderen
A
B
Hvordan fyller du
saltbeholderen
1. Drei lokket på saltbeholderen mot
klokken og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyll saltbeholderen med
oppvaskmaskinsalt.
C
OBS!
Bruk kun skyllemiddel som
er beregnet for
oppvaskmaskiner.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
1. Åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddel (B) til
skyllemiddelbeholderen når
markeringen "MAX".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.
4. Lukk lokket. Påse at lokket smetter i
posisjon.
36
www.aeg.com
Fyll skyllemiddelbeholder
igjen når indikatoren (A) blir
blank.
Hvis du bruker multitabletter og tørkeresultatet
er godt nok, kan du
deaktivere indikasjonen for
påfyllingen av skyllemiddel.
Vi anbefaler å alltid bruke
skyllemiddel for bedre
tørkeresultat, også i
kombinasjon med multitabletter som inneholder
skyllemiddel.
9. DAGLIG BRUK
1. Åpne vanntilførselen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
• Fyll saltbeholderen hvis
saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den
aktuelle oppvasktypen og
smussgrad.
9.1 Bruke oppvaskmiddel
A
B
3. Hvis oppvaskprogrammet har
forvask, fyller du litt oppvaskmiddel
på innsiden av produktets dør.
4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses
inn i posisjon.
9.2 Stille inn og starte et
program
Auto Off-funksjonen
Denne funksjonen minker
energiforbruket ved å automatisk
deaktivere produktet når det ikke er i
bruk.
Funksjonen tas i bruk:
• 5 minutter etter at programmet er
fullført.
• Etter 5 minutter om programmet ikke
har startet.
Starte et program
1. Hold døren til produktet åpen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
C
OBS!
Bruk kun rengjøringsmiddel
som er laget spesielt for
oppvaskmaskiner.
1. Trykk åpne-knappen (A) for å åpne
lokket (C).
2. Ha i oppvaskmiddel, i pulver eller
tablett, i beholderen (B).
til displayet
3. Trykk flere ganger på
viser nummeret på det programmet
du vil skal starte. Displayet viser
programnummeret i ca. 3 sekunder
og så viser det programmets
varighet.
• Om du vil velge MyFavouriteprogrammet, trykk på
.
– Indikatorene for tilvalgene
som er relatert til
NORSK
37
MyFavourite-programmet
dukker opp.
Displayet viser programnummeret i ca. 3
sekunder og så viser det programmets
varighet.
4. Still inn de relevante tilvalgene.
5. Lukk produktets dør for å starte
programmet.
programtiden. Når du lukker døren, vil
produktet fortsette fra der det ble
avbrutt.
Starte et program med
starttidsforvalg
Avbryte starttidsforvalget
mens nedtellingen er i gang
1. Still inn et program.
Når du avbryter starttidsforvalget, må du
angi programmet og tilvalgene igjen.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser starttidsforvalget som
du ønsker å starte fra (fra 1 til 24
timer).
Indikatoren for starttidsforvalg tennes.
3. Lukk produktets dør for å starte
nedtellingen.
Mens en nedtelling kjører er det mulig å
øke starttidsforvalg men ikke endre valg
av programmet og andre tilvalg.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
Åpne døren mens produktet er
i bruk
Hvis du åpner døren mens et program
går vil produktet stoppe. Den kan
påvirke energiforbruket og
Hvis døren er åpen i mer enn
30 sekunder i løpet av
tørkefasen blir det aktuelle
programmet avsluttet.
Trykk og hold samtidig
og
til
produktet er i programvalgmodus.
Avbryte programmet
Trykk og hold samtidig
og
til
produktet er i programvalgmodus.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter
et nytt program.
Programslutt
Når programmet er ferdig og du åpner
døren, blir produktet automatisk
deaktivert.
Steng vannkranen.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Generelt
De følgende hintene sørger for optimal
vaske- og tørkeresultat ved daglig bruk
og også hjelpe til med å beskytte
miljøet.
• Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
• Ikke forhåndsvask oppvask for hånd.
Ved behov, bruk forvaskprogrammet
(dersom det er tilgjengelig) eller velg
et program med en forvaskfase.
• Bruk alltid hele plassen i kurvene.
• Når du setter inn oppvask, påse at
gjenstandene kan nås skikkelig og
vaskes av vannet som kommer ut av
spylearmdysene. Påse at ingen
gjenstander berører eller dekker
hverandre.
• Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
muligtabletter (f.eks. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Følg instruksene som står
skrevet på pakken.
• Velg program i hensyn til type
oppvask og hvor skitten den er. Med
ECO-programmet får du mest effektiv
bruk av vann og energiforbruk for
servise og bestikk som er normalt
skittent.
10.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
• Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe
som er beregnet på oppvaskmaskiner.
Andre produkter kan skade
produktet.
38
www.aeg.com
• Multi-tabletter er vanligvis egnet for
områder med en vannhardhet på
opptil 21 °dH. I områder som overgår
denne grensen må skyllemiddel og
salt også brukes i tillegg til multitabletter. Men i områder med hardt
og veldig hardt vann anbefaler vi å
bruke solo-oppvaskmiddel (pudder,
gele, tabletter uten
tilleggsfunksjoner), skyllemiddel og
salt separat for optimale rengjøringsog tørkeresultater.
• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. For å forhindre rester på
serviset, anbefaler vi at du bruker
tabletter sammen med lange
programmer.
• Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelet.
10.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
Utfør følgende prosedyre før du
begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel.
1. Still inn det høyeste nivået på
vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og
skyllemiddel er fulle.
3. Start det korteste programmet med
en skyllefase. Ikke tilsett vaskemiddel
og ikke sett noe i kurvene.
4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.
5. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
6. Aktiverer skyllemiddelbeholderen.
10.4 Fylle kurvene
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er
oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber.
• Du må ikke plassere
vannabsorberende gjenstander i
produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
• Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast på
gjenstandene.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen ned.
• Forsikre deg om at ikke glassene ikke
står helt inntil hverandre.
• Legg bestikk og små gjenstander i
bestikkskuffen.
• Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg.
• Forsikre deg om at spylearmene kan
bevege seg fritt før du starter et
program.
10.5 Før start av et program
Påse at:
• Filtrene er rene og korrekt installert.
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
• Spylearmene er ikke tette.
• Oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel er
fylt på (med mindre du bruker kombioppvaskmiddeltabletter).
• Plasseringen av gjenstandene i
kurvene er korrekt.
• Programmet passer til typen vask og
smussgraden.
• Korrekt mengde vaskemiddel er
brukt.
10.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det
ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.
Når programmet er slutt kan
det fortsatt være vann på
sidene og på produktets
dør.
NORSK
39
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe
vedlikehold.
Møkkete filtre og tette
spylearmer vil redusere
vaskeresultatet. Kontroller
jevnlig, og rengjør dem etter
behov.
3. Fjern det flate filteret (A).
4. Vask filtrene.
11.1 Rengjøre filtrene
Filtersystemet består av 3 deler.
C
B
A
5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.
6. Sett det flate filteret tilbake (A). Sikre
at det er korrekt plassert under de 2
lederne.
1. Drei filteret (B) mot klokken og fjern
det.
7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret
(A). Drei det med klokken til det
låses.
2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
40
www.aeg.com
OBS!
Feil plassering av filtrene kan
føre til dårlig vaskeresultat
og skade produktet.
11.2 Rengjøre den øverste
spylearmen
4. For å sette spylearmen på kurven
igjen, trykker du den oppover i den
nederste pilens retning og vrir den
samtidig mot klokken til den smekker
på plass.
Vi anbefaler at du rengjører den øvre
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt.
Tette hull kan føre til utilfredsstillende
vaskeresultater.
1. Trekk ut den øvre kurven.
2. For å fjerne spylearmen fra kurven,
trykker du den oppover i den
nederste pilens retning og vrir den
samtidig med klokken.
11.3 Utvendig rengjøring
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
• Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
• Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.
11.4 Innvendig rengjøring
3. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, til å fjerne
smuss fra hullene.
• Rengjør produktet forsiktig med en
myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.
• Hvis du vanligvis bruker kortvarige
programmer, kan disse etterlate
rester av fett og kalk inne i produktet.
For å unngå dette, anbefaler vi å kjøre
langvarige programmer minst 2
ganger per måned.
• For å opprettholde optimal ytelsen for
produktet, anbefaler vi å bruke et
spesifikt rengjøringsprodukt for
oppvaskmaskiner hver måned. Følg
NORSK
41
instruksjonene på produktpakningen
nøye.
12. FEILSØKING
Om produktet ikke starter eller stopper
under bruk. Før du kontakter et
autorisert servicesenter bør du sjekke om
du kan løse problemet selv ved hjelp av
informasjonen i tabellen.
ADVARSEL!
Reparasjoner som ikke er
gjort ordentlig kan føre til en
alvorlig sikkerhetsrisiko for
brukeren. Alle reparasjoner
må kun utføres av kvalifisert
personell.
Ved enkelte problemer viser displayet
en alarmkode.
De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses
uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på produktet.
• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
• Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
• Kontroller at produktets dør er lukket.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
• Produktet har startet oppladingsprosedyren for harpiksen i vannmykneren. Varigheten på prosedyren er ca. 5
minutter.
Produktet tar ikke inn vann.
• Kontroller om vannkranen er åpen.
• Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav.
For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
• Kontroller at vannkranen ikke er tett.
• Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
• Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
Displayet viser
.
Produktet tømmes ikke for
vann.
Displayet viser
.
Lekkasjestoppsystemet er
på.
Displayet viser
•
•
•
•
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at filteret i uttaksslangen ikke er tett.
Kontroller at kupéfilter system ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
• Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.
.
Produktet stopper og starter • Dette er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og sparer
flere ganger under bruk.
energi.
42
www.aeg.com
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Programmet varer for lenge. • Velg tilvalget TimeSaver for å gjøre programtiden kortere.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Tid som gjenstår i displayet
øker og hopper til nesten
slutten av programtiden.
• Dette er ikke et problem. Produktet fungerer som det
skal.
Tilvalgene for programmet
må stilles inn på nytt hver
gang.
• For å lagre favorittkonfigurasjonen din, bruk MyFavourite-valget.
Liten lekkasje fra døren til
produktet.
• Produktet står ikke i vater. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Døren til apparatet befinner seg ikke i midten av produktet. Juster den bakre foten (hvis nødvendig).
Døren til produktet er vanskelig å lukke.
• Produktet står ikke i vater. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Deler av serviset stikker ut av kurvene.
Risting/dunkelyder fra innsiden av produktet.
• Serviset er ikke ordentlig ordnet i kurvene. Se brosjyren
om innlasting i kurvene.
• Pass på at spylearmene kan rotere fritt.
Produktet utløser sikringen.
• Strømstyrken er ikke nok til å tilføre alle produktene
strøm samtidig. Kontroller strømstyrken i støpselet og
kapasiteten til måleren, eller slå av et annet produkt som
er i bruk.
• Intern elektrisk feil ved produktet. Kontakt et autorisert
servicesenter.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
Kontakt servicesenteret for alarmkoder
som ikke er beskrevet i tabellen.
Slå produktet av og på etter at du har
kontrollert det. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Problem
Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater.
• Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om innlasting i kurvene.
• Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
NORSK
43
Problem
Mulig årsak og løsning
Dårlige tørkeresultater.
• Serviset har stått for lenge i et lukket produkt.
• Det finnes ikke noe skyllemiddel, eller doseringen av
skyllemiddelet er utilstrekkelig. Still inn skyllemiddelbeholderen til et høyere nivå.
• Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med et
håndkle.
• Aktiver tilvalget XtraDry for best tørkeresultat.
• Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kombinasjon med multi-tabletter.
Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og servise.
• For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemiddelnivået til et lavere nivå.
• Mengden oppvaskmiddel er for stor.
Det er flekker og tørre vannflekker på glass og servise.
• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Juster skyllemiddelnivået til et høyere nivå.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
Serviset er vått.
• Aktiver tilvalget XtraDry for best tørkeresultat.
• Programmet har ingen tørkefase eller har en tørkefase
med en lav temperatur.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
• Kvaliteten på multitablettene kan være årsaken. Prøv
et annet merke eller aktiver skyllemiddelbeholderen
og bruk skyllemiddel og multitabletter sammen.
Innsiden av produktet er vått.
• Dette er ikke et problem med produktet. Det forårsakes av fuktighet i luften, som lager kondens på veggene.
Uvanlig skum under vasking.
• Bruk oppvaskmiddelet som bare er egnet for oppvaskmaskiner.
• Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kontakt
et autorisert servicesenter.
Spor av rust på bestikk.
• Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se
«Vannmykneren».
• Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sammen.
Unngå å sette ting i sølv og rustfritt stål i nærheten av
hverandre.
Det er rester av oppvaskmid• Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholdedel igjen i beholderen når proren og ble derfor ikke godt nok vasket bort av vannet.
grammet er slutt.
• Vann kan ikke vaske bort oppvaskmiddelet fra beholderen. Pass på at spylearmen ikke er blokkert eller
tett.
• Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på
oppvaskmiddelbeholderen åpnes.
Det er lukt inne i produktet.
• Se «Innvendig rengjøring».
44
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak og løsning
Kalkrester på servise, i produk- • Se «Vannmykneren».
tet og på innsiden av døren.
Matt, misfarget eller skår i ser- • Pass på at kun ting som kan vaskes i oppvaskmaskin
vise.
vaskes i produktet.
• Legg i og tøm kurvene nøye. Se brosjyren om innlasting i kurvene.
• Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
13. TEKNISKE DATA
Mål
Bredde/høyde/dybde (mm)
596 / 818-878 / 580
Elektrisk tilkopling 1)
Spenning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Vanntilførsel
Kaldt vann eller varmt vann 2)
maks 60 °C
Kapasitet
Antall kuverter
15
Strømforbruk
Forblitt på-modus (W)
0.99
Strømforbruk
Av-modus (W)
0.10
Vanntrykk
1) Se typeskiltet for andre verdier.
2) Hvis det varme vannet kommer fra alternative energikilder, (f.eks. solcellepaneler, eolisk energi) kan
bruk bruke varmtvannsinntaket for å redusere energiforbruk.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
45
46
www.aeg.com
NORSK
47
117898773-A-192015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising