Aeg F55610VI1P Handleiding

Add to My manuals
68 Pages

advertisement

Aeg F55610VI1P Handleiding | Manualzz
NL
EN
FR
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
User Manual
Dishwasher
Notice d'utilisation
Lave-vaisselle
2
24
44
FAVORIT 55610VI1P
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 6
4. BEDIENINGSPANEEL............................................................................................... 7
5. PROGRAMMA’S........................................................................................................ 7
6. INSTELLINGEN..........................................................................................................9
7. OPTIES..................................................................................................................... 11
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT................. 12
9. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................. 14
10. AANWIJZINGEN EN TIPS.................................................................................... 15
11. ONDERHOUD EN REINIGING............................................................................ 16
12. PROBLEEMOPLOSSING...................................................................................... 18
13. TECHNISCHE INFORMATIE................................................................................ 22
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen
tussen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Doe messen en bestek met scherpe punten in het
bestekmandje met de punten omlaag in horizontale
positie.
Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder
toezicht om te voorkomen dat er iemand over
struikelt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen
niet opnieuw worden gebruikt.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder
en naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
•
•
•
•
•
•
•
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
Alleen voor VK en Ierland. Het
apparaat heeft een stekker van 13
ampère. Als de zekering van de
stekker verwisseld moet worden,
NEDERLANDS
gebruik dan zekering: 13 amp ASTA
(BS 1362).
2.3 Aansluiting aan de
waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet
beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die
lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel
met een hoofdkabel aan de
binnenkant.
2.4 Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de
verpakking van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is
voltooid. Er kan vaatwasmiddel op de
borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent
terwijl er een programma wordt
uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op
met de service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
5
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en
huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
6
www.aeg.com
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Top sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
3.1 Beam-on-Floor
De Beam-on-Floor is een lichtstraal die
op de keukenvloer onder de deur van
het apparaat verschijnt.
• Wanneer het programma start, gaat
de rode lichtstraal aan. De lichtstraal
blijft gedurende het volledige
programma zichtbaar.
• Wanneer het programma is voltooid,
gaat het groene lampje branden.
5
7
6
8
9
10
11
12
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
4
• Als er een storing in het apparaat
optreedt, gaat het rode licht
knipperen.
De Beam-on-Floor gaat uit
wanneer het apparaat wordt
uitgeschakeld.
NEDERLANDS
4. BEDIENINGSPANEEL
1
1
2
3
4
5
2
Aan/uit-toets
Weergave
Delay-toets
Programmakeuzetoets (omhoog)
Programmakeuzetoets (omlaag)
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver-toets
XtraDry-toets
RESET-toets
Indicatielampjes
4.1 Indicatielampjes
Aanduiding
Beschrijving
Einde-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in
werking is.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
5. PROGRAMMA’S
Programma
Mate van vervuiling
Type belading
P1
• Normaal bevuild • Voorspoelen
• Serviesgoed en • Wassen 50 °C
bestek
• Spoelingen
• Drogen
• TimeSaver
• XtraDry
• Alle
• Serviesgoed,
bestek en pannen
• Voorspoelen
• Wassen van 45 °C tot
70 °C
• Spoelingen
• Drogen
• XtraDry
• Sterk bevuild
• Serviesgoed,
bestek en pannen
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
1)
P2
2)
P3
3)
Programmafasen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
Opties
7
8
www.aeg.com
Programma
Mate van vervuiling
Type belading
Programmafasen
Opties
P4
• Pas bevuild
• Serviesgoed en
bestek
• Wassen 60 °C
• Spoelingen
• XtraDry
• Alle
• Voorspoelen
4)
P5
5)
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.
4) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een
kort tijdsbestek.
5) Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken
en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
5.1 Verbruikswaarden
Water
(l)
Energie
(kWh)
Bereidingsduur
(min)
P1
10.2
0.932
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
P4
10
0.9
30
P5
4
0.1
14
Programma 1)
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid
vaat kan de verbruikswaarden veranderen.
5.2 Aanwijzingen voor
testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie
over testprestaties een e-mail naar:
[email protected]
Schrijf het productnummer (PNC) op dat
u op het typeplaatje vindt.
NEDERLANDS
9
6. INSTELLINGEN
6.1 Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
Als u het apparaat activeert, staat het
meestal in de programmakeuzemodus.
Maar als dit niet gebeurt, kunt u de
programmakeuzemodus op de volgende
manier instellen:
Houd tegelijkertijd RESET ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
In de gebruikersmodus kunnen de
volgende instellingen worden
gewijzigd:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van
het geluidsignaal voor het
programma-einde.
• De activering of deactivering van de
glansmiddeldosering.
• Het niveau van het glansmiddel
volgens de benodigde dosering.
6.2 De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen
uit van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
Deze instellingen worden opgeslagen
tot u ze weer wijzigt.
De programmakeuzemodus
instellen
Het apparaat staat in de
programmaselectiemodus als het display
het programmanummer P1 weergeeft.
De waterontharder moet worden
afgesteld op de hardheid van het water
in uw woonplaats. Uw waterleidingbedrijf
kan u informeren over de hardheid van
het water in uw woonplaats. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor
de waterontharder in te stellen voor
goede wasresultaten.
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden
(°fH)
mmol/l
Clarke-graden
Wateronthardingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
10
www.aeg.com
Duitse graden
(°dH)
Franse graden
(°fH)
mmol/l
Clarke-graden
Wateronthardingsniveau
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Indien u gebruik maakt van
multitabletten die zout bevatten en de
waterhardheid lager is dan 21°dH, kunt u
het laagste wateronthardingsniveau
instellen. Het deactiveert de aanduiding
voor het bijvullen van zout.
U kunt de vrij te geven hoeveelheid
glansmiddel instellen tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en stand 6
(hoogste hoeveelheid). Niveau 0 schakelt
het glansmiddeldoseerbakje uit en er
wordt geen glansmiddel afgegeven.
Indien u gebruik maakt van standaard
vaatwasmiddel of multitabletten
zonder zout, stel dan het
waterhardheidniveau juist in om de
aanduiding voor het bijvullen van zout
actief te laten.
Fabrieksinstelling: stand 4.
Het waterontharderniveau
instellen
voeren tegelijkertijd
2. Druk op
,
en
gaan knipperen en
het display blanco is.
.
,
en
gaan uit.
blijft
• Het indicatielampje
knipperen.
• Het display toont de huidige
instelling: bijv.
= niveau 5.
om de
3. Druk herhaaldelijk op
instelling te wijzigen.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
6.3 Het
glansmiddeldoseerbakje
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddel wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.
,
,
en
gaan knipperen en
het display blanco is.
en
ingedrukt tot de indicatielampjes
• De indicatielampjes
en
ingedrukt tot de indicatielampjes
1. Houd om de gebruikersmodus in te
2. Druk op
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
voeren tegelijkertijd
Het instellen van het
glansmiddelniveau
,
.
• De indicatielampjes
,
en
gaan uit.
blijft
• Het indicatielampje
knipperen.
• Het display toont de huidige
= niveau 4.
instelling: bijv.
– De glansmiddelniveaus lopen
van 0A tot 6A.
– Niveau 0 = er wordt geen
glansmiddel gebruikt.
om de
3. Druk herhaaldelijk op
instelling te wijzigen.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
6.4 De aanduiding van leeg
glansmiddelreservoir
Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat
de glansmiddelindicator branden om
aan te geven dat u glansmiddel moet
bijvullen. Als u multitabletten gebruikt
die glansmiddel bevatten en u tevreden
NEDERLANDS
bent met het droogresultaat, kunt u de
aanduiding voor het bijvullen van
glansmiddel uitschakelen. We raden u
echter aan voor de beste
droogresultaten altijd glansmiddel te
gebruiken.
6.5 Geluidssignalen
Schakel de aanduiding in om de
glansmiddelindicator actief te houden als
u standaard wasmiddel of multitabletten
zonder glansmiddel bevat.
Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit
geluidssignaal is standaard
uitgeschakeld, maar kan worden
geactiveerd.
Er klinken geluidssignalen als het
apparaat een storing heeft. Het is niet
mogelijk deze geluidssignalen uit te
schakelen.
Het uitschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
Het geluidssignaal voor het
einde van het programma
inschakelen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd
en
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
en
gaan knipperen en
het display blanco is.
2. Druk op
.
• De indicatielampjes
,
en
gaan uit.
blijft
• Het indicatielampje
knipperen.
• Het display toont de huidige
instelling:
= het
glansmiddeldoseerbakje is
ingeschakeld (fabrieksinstelling).
3. Druk op
wijzigen.
11
om de instelling te
= het glansmiddeldoseerbakje is
uitgeschakeld.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
,
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd
en
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
en
gaan knipperen en
het display blanco is.
2. Druk op
• De indicatielampjes
,
en
gaan uit.
blijft
• Het indicatielampje
knipperen.
• Het display toont de huidige
instelling:
uit.
3. Druk op
wijzigen.
= Geluidssignaal
om de instelling te
= Geluidssignaal aan.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
7. OPTIES
De gewenste opties moeten
elke keer dat u een
programma start worden
geactiveerd.
De opties kunnen niet
worden in- of uitgeschakeld
als een programma in
werking is.
Niet alle opties kunnen met
elkaar worden
gecombineerd. Als u opties
hebt geselecteerd die niet
met elkaar te combineren
zijn, dan schakelt het
apparaat automatisch één of
meerdere opties uit. Alleen
de indicatielampjes van de
actieve opties blijven aan.
,
12
www.aeg.com
7.1 XtraDry
7.2 TimeSaver
Activeer deze optie als u het
droogresultaat een boost wilt geven. Bij
het gebruik van deze optie kunnen de
duur van sommige programma´s, het
waterverbruik en de temperatuur van de
laatste spoeling worden beïnvloed.
Met deze optie verhoogt u de druk en
de temperatuur van het water. De wasen droogfasen zijn korter.
De optie XtraDry is geen permanente
optie en moet elke cyclus geselecteerd
worden.
Het activeren van XtraDry
.
Druk op
Het bijbehorende indicatielampje gaat
branden.
Als de optie niet van toepassing is op
het programma, dan gaat het
bijbehorende indicatielampje niet
branden of het knippert even en gaat
dan uit.
Het display geeft de bijgewerkte
programmaduur weer.
De totale duur van het programma
neemt met ongeveer 50% af.
De wasresultaten zijn hetzelfde als bij de
normale programmaduur. De
droogresultaten nemen mogelijk iets af.
TimeSaver activeren
Druk op
. Het bijbehorende
indicatielampje gaat nu branden.
Als de optie niet van toepassing is op
het programma, dan gaat het
bijbehorende indicatielampje niet
branden of het knippert even en gaat
dan uit.
Het display geeft de bijgewerkte
programmaduur weer.
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde
niveau van de waterontharder juist
is voor de waterhardheid in uw
omgeving. U kunt het niveau van
de waterontharder instellen.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven.
Gebruik geen afwasmiddel en
gebruik de mandjes niet.
Als u een programma start, doet het
apparaat er ongeveer 5 minuten over om
de hars in de waterontharder te
herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet
werkt. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure
wordt periodiek herhaald.
8.1 Het zoutreservoir
LET OP!
Gebruik uitsluitend zout dat
specifiek is bedoeld voor
gebruik in vaatwassers.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor
goede wasresultaten voor dagelijks
gebruik.
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met
regenereerzout.
NEDERLANDS
13
8.2 Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
A
B
4. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
C
5. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u
het bijvult. Gevaar voor
roest. Start om dit te
voorkomen een programma
nadat u het zoutreservoir
heeft bijgevuld.
LET OP!
Gebruik alleen glansmiddel
voor afwasautomaten.
1. Open het deksel (C).
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B)
niet verder dan de aanduiding
''MAX''.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dichtklikt.
Vul het
glansmiddeldoseerbakje bij
wanneer de indicatie (A)
helder wordt.
Als u multitabletten gebruikt
en het droogresultaat is naar
tevredenheid, kan de
indicatie voor het
glansmiddel worden
uitgeschakeld.
We raden u aan altijd
glansmiddel te gebruiken
voor een betere
droogprestatie, zelfs in
combinatie met
wastabletten die
glansmiddel bevatten.
14
www.aeg.com
9. DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren.
Zorg dat het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
9.1 Vaatwasmiddel gebruiken
A
B
C
LET OP!
Gebruik uitsluitend
vaatwasmiddelen die
specifiek zijn bedoeld voor
gebruik in vaatwassers
1. Druk op de ontgrendelknop (A) om
de deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder
in het doseerbakje (B).
3. Plaats een kleine hoeveelheid van
het vaatwasmiddel in de binnenkant
van de deur van het apparaat als het
programma een voorwasfase heeft.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dichtklikt.
9.2 Een programma instellen
en starten
De Auto Off-functie
Deze functie verlaagt het energieverbruik
door het apparaat automatisch uit te
schakelen als het niet werkt.
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
Een programma starten
1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan/uit-toets om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
3. Druk herhaaldelijk op
of
totdat het display het nummer van
het programma dat u wilt starten
weergeeft. Het nummer en de duur
van het programma worden op het
display 3 seconden weergegeven.
4. Stel de bruikbare opties in.
5. Sluit de deur van de afwasmachine
om het programma te starten.
Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Stel een programma in.
2. Blijf op
drukken tot het display de
uitgestelde tijd toont die u wilt
instellen (van 1 tot 24 uur).
Het controlelampje startuitstel gaat
branden.
3. Sluit de deur van het apparaat om
het aftellen te starten.
Als het aftellen loopt, kan de uitsteltijd
worden vergroot maar het programma
en de opties kunnen niet worden
gewijzigd.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
NEDERLANDS
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent terwijl een
programma loopt, stopt het apparaat.
Het kan het energieverbruik en de
programmaduur beïnvloeden. Als u de
deur weer sluit, gaat het apparaat verder
vanaf het punt van onderbreking.
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend,
stopt het lopende
programma.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als u de uitgestelde start annuleert,
moet u het programma en de opties
opnieuw instellen.
15
Houd tegelijkertijd RESET ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Het programma annuleren
Houd tegelijkertijd RESET ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Controleer of er vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat
u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Wanneer het programma is voltooid en u
opent de deur, wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld.
Draai de waterkraan dicht.
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
10.1 Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en
helpen ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het
apparaat voor dat de vaat helemaal
kan worden bereikt en gewassen door
het water uit de sproeiarmen. Zorg
ervoor dat de vaat elkaar niet raakt of
overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Volg de aanwijzing op de
verpakking.
• U dient het juiste programma in te
stellen voor het type lading en de
mate van vervuiling. Het programma
ECO biedt het meest efficiënte water-
en energieverbruik voor normaal
vervuild serviesgoed en bestek.
10.2 Gebruik van zout,
glansmiddel en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
• Multitabletten zijn doorgaans
geschikt voor een waterhardheid tot
21 °dH. Bij een hogere waterhardheid
moet zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel worden gebruikt naast
het gebruik van multitabletten. Maar
in gebieden met hard en erg hard
water raden we het gebruik aan van
enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder,
gel, tabletten zonder extra functies),
glansmiddel en zout apart voor
optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij
korte programma's niet geheel op.
Om te voorkomen dat
vaatwasmiddelresten op het servies
achterblijven, raden we u aan om
tabletten enkel bij lange programma's
te gebruiken.
16
www.aeg.com
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
10.3 Wat moet u doen als u
wilt stoppen met het gebruik
van multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met
het gebruiken van apart wasmiddel, zout
en glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen vaatwasmiddel
toe en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid,
wijzigt u de waterontharder in de
waterhardheid van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
6. Schakel het glansmiddeldoseerbakje
in.
10.4 De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het
apparaat die gemaakt zijn van hout,
hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen
absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmandje.
• Leg lichte voorwerpen in het
bovenrek. Zorg ervoor dat de
voorwerpen niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
10.5 Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van
bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
10.6 De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Aan het einde van het
programma kan er water aan
de zijkanten en de deur van
het apparaat achterblijven.
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en
trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen
de wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en
reinig deze zo nodig.
NEDERLANDS
17
11.1 De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
C
B
A
1. Draai de filter (B) linksom en
verwijder het.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten
of vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter (A) terug. Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
4. Was de filters.
LET OP!
Een onjuiste plaatsing van
de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
18
www.aeg.com
11.2 De bovenste sproeiarm
schoonmaken
We raden u aan om de bovenste
sproeiarm regelmatig schoon te maken
om te voorkomen dat vuil de gaten
verstopt.
naar boven in de richting van de
lagere pijl en draait u hem
tegelijkertijd tegen de wijzers van de
klok in, zodat hij op zijn plek
vergrendelt.
Verstopte gaten kunnen
onbevredigende wasresultaten
opleveren.
1. Trek het bovenrek naar buiten.
2. Om de sproeiarm los te maken van
de korf, duwt u de sproeiarm naar
boven in de richting van de lagere
pijl en draait u hem tegelijkertijd met
de wijzers van de klok mee.
11.3 Buitenkant reinigen
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
3. Reinig de sproeiarm onder stromend
water. Gebruik een smal en puntig
gereedschap, bijv. een tandenstoker,
om de vuildeeltjes uit de gaten te
verwijderen.
11.4 De binnenkant van de
machine reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van
de deur, met een zachte, vochtige
doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
wij aan om minstens twee keer per
maand langdurige programma´s te
gebruiken.
• Om de prestaties van uw apparaat op
en top te houden raden we u aan een
specifiek schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken
(minstens eenmaal per maand). Volg
de instructies op de verpakking van
de producten zorgvuldig op.
4. Om de sproeiarm weer aan de korf te
bevestigen, duwt u de sproeiarm
12. PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking. Kijk voordat u contact opneemt
met de klantenservice of u het probleem
zelf kunt oplossen met behulp van de
informatie in de tabel.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Niet juist uitgevoerde
reparaties kunnen de
veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen.
Alle reparaties moeten
worden uitgevoerd door
bevoegd personeel.
19
Bij sommige problemen wordt er op
de display een alarmcode
weergegeven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
• Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
Het programma begint niet.
• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
• Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
• Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van
de hars in de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.
Het apparaat neemt geen
water.
Op het display verschijnt
• Controleer of de waterkraan is geopend.
• Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo
nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt
is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
.
Het apparaat pompt geen
water weg.
Op het display verschijnt
.
•
•
•
•
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is.
Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
De anti-overstromingsbevei- • Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de
liging is aan.
klantenservice.
Op het display verschijnt
.
Het apparaat stopt en start
meerdere keren tijdens de
werking.
• Dat is normaal. Het voorziet in optimale reinigingsresultaten en energiebesparing.
Het programma duurt te
lang.
• Kies de optie TimeSaver om de programmaduur te verkorten.
• Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u
deze functie of wacht u tot het aftellen is voltooid.
20
www.aeg.com
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
De resterende duur in het
display wordt verlengd en
schakelt bijna naar het eind
van de programmaduur.
• Dit is geen storing. Het apparaat werkt goed.
Weinig lekkage uit de deur
van het apparaat.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• De deur van het apparaat is niet gecentreerd op de
kuip. Verstel de achterpoot (indien van toepassing).
De deur van het apparaat
sluit moeilijk.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Ratelende / kloppende geluiden vanuit het apparaat.
• Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt.
Raadpleeg de folder voor het laden van de korven.
• Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
Het apparaat maakt kortsluiting.
• De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk werkende apparaten van stroom te voorzien. Controleer de
stroomsterkte van het stopcontact en het vermogen op
de meter, of zet één van de in gebruik zijnde apparaten
uit.
• Interne elektrische storing van het apparaat. Neem contact op met een servicecentrum.
Raadpleeg "Voor het
eerste gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen
en tips" voor andere
mogelijke oorzaken.
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
klantenservice.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
12.1 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
• Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
• Gebruik intensievere wasprogramma´s.
• Reinig de inspuiters van de sproeiarm en het filter. Zie
"Onderhoud en reiniging".
NEDERLANDS
21
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte droogresultaten.
• Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat
gestaan.
• Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel
is niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in op een hogere stand.
• Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek
worden afgedroogd.
• Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.
• We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog.
Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere
stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere
stand.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat.
• Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.
• Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met
de multitabletten.
• Houd de deur van de vaatwasser een tijdje op een kier
voordat u de vaat eruit haalt.
De binnenkant van het apparaat is nat.
• Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt door de vochtigheid in de lucht die tegen de
wanden condenseert.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
• Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
• Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met een servicecentrum.
Roestresten op bestek.
• Er wordt voor het wassen teveel zout in het water gebruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
• Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst.
Zet zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij
elkaar.
22
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er bevinden zich aan het einde • De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldovan het programma resten van
seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld
vaatwasmiddel in het vaatwasdoor het water.
middeldoseerbakje.
• Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwasmiddeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de bovenste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
• Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen
belemmeren.
Geuren in het apparaat.
• Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Kalkresten op het serviesgoed, op de kuip en aan de
binnenkant van de deur.
• Zie 'De waterontharder instellen'.
Dof, ontkleurd of afgeschilverd serviesgoed.
• Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in het apparaat worden gewassen.
• Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
voor het laden van de korven.
• Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
Raadpleeg "Voor het
eerste gebruik", "Dagelijks
gebruik" of "Aanwijzingen
en tips" voor mogelijke
andere oorzaken.
13. TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
bar (minimaal en maximaal)
0.5 - 8
MPa (minimaal en maximaal)
0.05 - 0.8
Watertoevoer
Koud water of warm water 2)
max. 60 °C
Vermogen
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
5.0
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.10
Watertoevoerdruk
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv.
zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
NEDERLANDS
23
14. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
24
www.aeg.com
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................25
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 26
3. PRODUCT DESCRIPTION...................................................................................... 27
4. CONTROL PANEL...................................................................................................28
5. PROGRAMMES....................................................................................................... 29
6. SETTINGS................................................................................................................ 30
7. OPTIONS................................................................................................................. 33
8. BEFORE FIRST USE.................................................................................................33
9. DAILY USE................................................................................................................34
10. HINTS AND TIPS...................................................................................................36
11. CARE AND CLEANING........................................................................................ 37
12. TROUBLESHOOTING...........................................................................................39
13. TECHNICAL INFORMATION...............................................................................43
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
25
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door
when it is open.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– by clients in hotels, motels, bed & breakfast and
other residential type environments.
Do not change the specification of this appliance.
The operating water pressure (minimum and
maximum) must be between 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(Mpa)
Obey the maximum number of 13 place settings.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Put knives and cutlery with sharp points in the cutlery
basket with the points down or in a horizontal
position.
Do not keep the appliance door open without
supervision to prevent to fall on it.
Before maintenance, deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from the mains socket.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
The ventilation openings in the base (if applicable)
must not be obstructed by a carpet.
The appliance is to be connected to the water mains
using the new supplied hose-sets. Old hose sets must
not be reused.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Make sure that the appliance is
installed below and adjacent to safe
structures.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the mains plug and to the mains
cable. Should the mains cable need
•
•
•
•
to be replaced, this must be carried
out by our Authorised Service Centre.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
Only for UK and Ireland. The
appliance has a 13 amp mains plug. If
it is necessary to change the fuse in
the mains plug, use fuse: 13 amp
ASTA (BS 1362).
2.3 Water connection
• Make sure not to cause damage to
the water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a
long time, let the water flow until it is
clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains
cable.
ENGLISH
WARNING!
Dangerous voltage.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately disconnect the mains
plug from the mains socket. Contact
the Authorised Service Centre to
replace the water inlet hose.
2.4 Use
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are
dangerous. Obey the safety
instructions on the detergent
packaging.
• Do not drink and play with the water
in the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent
on the dishes.
• The appliance can release hot steam
if you open the door while a
programme operates.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
3. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
12
11
1 Top spray arm
2 Upper spray arm
10
9 8
27
7
6
5
4
3 Lower spray arm
4 Filters
3
28
www.aeg.com
5
6
7
8
9
Rating plate
Salt container
Air vent
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
10 Cutlery basket
11 Lower basket
12 Upper basket
3.1 Beam-on-Floor
• When the appliance has a
malfunction, the red light flashes.
The Beam-on-Floor is a light that shows
on the kitchen floor below the appliance
door.
The Beam-on-Floor goes off
when the appliance is
deactivated.
• When the programme starts, a red
light comes on and stays on for all the
duration of the programme.
• When the programme is completed, a
green light comes on.
4. CONTROL PANEL
1
1
2
3
4
5
On/off button
Display
Delay button
Programme button (up)
Programme button (down)
2
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver button
XtraDry button
RESET button
Indicators
4.1 Indicators
Indicator
Description
End indicator.
Salt indicator. It is always off while the programme operates.
Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates.
ENGLISH
29
5. PROGRAMMES
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme phases
Options
P1
• Normal soil
• Crockery and
cutlery
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
• All
• Crockery, cutlery, pots and
pans
• Prewash
• Wash from 45 °C to 70
°C
• Rinses
• Dry
• XtraDry
• Heavy soil
• Crockery, cutlery, pots and
pans
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
• Fresh soil
• Crockery and
cutlery
• Wash 60 °C
• Rinses
• All
• Prewash
1)
P2
2)
P3
3)
P4
4)
P5
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
• XtraDry
5)
1) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery
and cutlery with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
2) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets . It automatically adjusts the temperature and the quantity of water, the energy consumption and the programme duration.
3) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During the rinsing
phase, the temperature stays at 70 °C for at least 10 minutes.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
5) With this programme you can quickly rinse dishes to prevent remains of food to bond on dishes and
odours to form in the appliance. Do not use detergent with this programme.
5.1 Consumption values
Water
(l)
Energy
(kWh)
Duration
(min)
P1
10.2
0.932
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
Programme 1)
30
www.aeg.com
Water
(l)
Energy
(kWh)
Duration
(min)
P4
10
0.9
30
P5
4
0.1
14
Programme 1)
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the
quantity of dishes can change the values.
5.2 Information for test
institutes
[email protected]
For all the necessary information for test
performance, send an email to:
Write down the product number (PNC)
that is on the rating plate.
6. SETTINGS
6.1 Programme selection
mode and user mode
When the appliance is in programme
selection mode it is possible to set a
programme and to enter the user mode.
In user mode, the following settings
can be changed:
• The level of the water softener
according to the water hardness.
• The activation or the deactivation of
the acoustic signal for end of
programme.
• The activation or deactivation of the
rinse aid dispenser.
• The level of rinse aid according to the
required dosage.
These settings will be saved until you
change them again.
How to set the programme
selection mode
The appliance is in programme selection
mode when the display shows the
programme number P1.
When you activate the appliance, usually
it is in programme selection mode.
However, if this does not happen, you
can set the programme selection mode
in the following way:
Press and hold RESET until the appliance
is in programme selection mode.
6.2 The water softener
The water softener removes minerals
from the water supply, which would have
a detrimental effect on the washing
results and on the appliance.
The higher the content of these minerals,
the harder your water is. Water hardness
is measured in equivalent scales.
The water softener should be adjusted
according to the hardness of the water in
your area. Your local water authority can
advise you on the hardness of the water
in your area. It is important to set the
right level of the water softener to assure
good washing results.
Water hardness
German degrees (°dH)
French degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke degrees
Water softener level
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
ENGLISH
31
German degrees (°dH)
French degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke degrees
Water softener level
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.
If you use multi-tablets containing salt
and the hardness of your water is lower
than 21°dH, you can set the lowest water
softener level. It deactivates the salt refill
indicator.
If you use standard detergent or multitablets without salt, set the proper
water hardness level to keep the salt
refill indicator active.
How to set the water softener
level
The appliance must be in programme
selection mode.
and
until
the indicators
,
,
and
start to flash and the display is blank.
2. Press
.
• The indicators
off.
The rinse aid helps to dry the dishes
without streaks and stains.
The rinse aid is automatically released
during the hot rinse phase.
You can set the released quantity of rinse
aid between level 1 (minimum quantity)
and level 6 (maximum quantity). Level 0
will deactivate the rinse aid dispenser
and no rinse aid will be released.
How to set the rinse aid level
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and
,
and
go
continues to
• The indicator
flash.
• The display shows the current
setting: e.g.
6.3 The rinse aid dispenser
Factory setting: level 4.
1. To enter the user mode, press and
hold simultaneously
4. Press the on/off button to confirm
the setting.
= level 5.
again and again to change
3. Press
the setting.
hold simultaneously
and
until
,
,
and
the indicators
start to flash and the display is blank.
2. Press
.
• The indicators
off.
,
and
• The indicator
flash.
continues to
go
32
www.aeg.com
dispenser is activated (factory
setting).
• The display shows the current
setting: e.g.
= level 4.
– The levels of rinse aid are
from 0A to 6A.
– Level 0 = no rinse aid is
released.
3. Press
3. Press
again and again to change
the setting.
4. Press the on/off button to confirm
the setting.
6.4 The rinse aid empty
notification
When rinse aid chamber is empty, the
rinse aid indicator is turned on notifying
to refill rinse aid. If you are using multitabs containing rinse aid and you are
satisfied with the drying result, you can
deactivate the notification for refilling
rinse aid. However, we recommend that
you always use rinse aid for best drying
performance.
If you use standard detergent or multitablets without rinse aid, activate the
notification to keep the rinse aid refill
indicator active.
until
the indicators
,
,
and
start to flash and the display is blank.
.
How to activate the acoustic
signal for the end of
programme
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and
• The indicators
off.
,
and
continues to
• The indicator
flash.
• The display shows the current
= the rinse aid
and
until
go
,
and
go
continues to
• The indicator
flash.
• The display shows the current
setting:
• The indicators
off.
setting:
There is also an acoustic signal that
sounds when the programme is
completed. By default this acoustic
signal is deactivated but it is possible to
activate it.
2. Press
1. To enter the user mode, press and
2. Press
Acoustic signals sound when a
malfunction of the appliance occurs. It is
not possible to deactivate these acoustic
signals.
,
,
and
the indicators
start to flash and the display is blank.
The appliance must be in programme
selection mode.
and
6.5 Acoustic signals
hold simultaneously
How to deactivate the rinse
aid dispenser
hold simultaneously
to change the setting.
= the rinse aid dispenser is
deactivated.
4. Press the on/off button to confirm
the setting.
3. Press
= Acoustic signal off.
to change the setting.
= Acoustic signal on.
4. Press the on/off button to confirm
the setting.
ENGLISH
33
7. OPTIONS
Desired options must be
activated every time before
you start a programme.
It is not possible to activate
or deactivate options while a
programme is running.
Not all options are
compatible with each other.
If you have selected non
compatible options, the
appliance will automatically
deactivate one or more of
them. Only the indicators of
the options still active will
stay on.
7.1 XtraDry
Activate this option when you want to
boost the drying performance. With the
use of this option, the duration of some
programmes, water consumption and
the last rinse temperature can be
affected.
The option XtraDry is not a permanent
option and must be selected at every
cycle.
The related indicator comes on.
If the option is not applicable to the
programme, the related indicator does
not come on or it flashes quickly for a
few seconds and then goes off.
The display shows the updated
programme duration.
7.2 TimeSaver
This option increases the pressure and
the temperature of the water. The
washing and the drying phases are
shorter.
The total programme duration decreases
by approximately 50%.
The washing results are the same as with
the normal programme duration. The
drying results can decrease.
How to activate TimeSaver
Press
, the related indicator comes on.
If the option is not applicable to the
programme, the related indicator does
not come on or it flashes quickly for a
few seconds and then goes off.
The display shows the updated
programme duration.
How to activate XtraDry
Press
.
8. BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the current level of
the water softener agrees with the
hardness of the water supply. If
not, adjust the level of the water
softener.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start a programme to remove any
processing residuals that can still be
inside the appliance. Do not use
detergent and do not load the
baskets.
When you start a programme, the
appliance can take up to 5 minutes to
recharge the resin in the water softener.
It seems that the appliance is not
working. The washing phase starts only
after this procedure is completed. The
procedure will be repeated periodically.
8.1 The salt container
CAUTION!
Only use salt specifically
designed for dishwashers.
The salt is used to recharge the resin in
the water softener and to assure good
washing results in the daily use.
34
www.aeg.com
How to fill the salt container
1. Turn the cap of the salt container
counterclockwise and remove it.
2. Put 1 litre of water in the salt
container (Only for the first time).
3. Fill the salt container with dishwasher
salt.
8.2 How to fill the rinse aid
dispenser
A
B
C
4. Remove the salt around the opening
of the salt container.
5. Turn the cap of the salt container
clockwise to close the salt container.
Water and salt can come out
from the salt container when
you fill it. Risk of corrosion.
To prevent it, after you fill
the salt container, start a
programme.
CAUTION!
Only use rinse aid
specifically designed for
dishwashers.
1. Open the lid (C).
2. Fill the dispenser (B) until the rinse
aid reaches the marking ''MAX''.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the lid
locks into position.
Fill the rinse aid dispenser
when the indicator (A)
becomes clear.
If you use multi-tablets and
the drying performance is
satisfactory, the rinse aid
refill indication can be
disabled.
We recommend to always
use rinse aid for better
drying performance, also in
combination with multitablets containing rinsing
agent.
9. DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance.
Make sure that the appliance is in
programme selection mode.
ENGLISH
• If the salt indicator is on, fill the
salt container.
• If the rinse aid indicator is on, fill
the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree
of soil.
9.1 Using the detergent
A
B
35
Starting a programme
1. Keep the appliance door ajar.
2. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the
appliance is in programme selection
mode.
3. Press repeatedly
or
until the
display shows the number of the
programme you want to start. The
display will show the programme
number for approximately 3 seconds
and then show the programme
duration.
4. Set the applicable options.
5. Close the appliance door to start the
programme.
Starting a programme with
delay start
1. Set a programme.
C
CAUTION!
Only use detergent
specifically designed for
dishwashers.
1. Press the release button (A) to open
the lid (C).
2. Put the detergent, in powder or
tablets, in the compartment (B).
3. If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of
detergent on the inner part of the
appliance door.
4. Close the lid. Make sure that the lid
locks into position.
9.2 Setting and starting a
programme
The Auto Off function
This function decreases energy
consumption by deactivating
automatically the appliance when it is not
operating.
The function comes into operation:
• 5 minutes after the completion of the
programme.
• After 5 minutes if the programme has
not started.
again and again until the
2. Press
display shows the delay time you
want to set (from 1 to 24 hours).
The delay indicator comes on.
3. Close the appliance door to start the
countdown.
While a countdown is running it is
possible to increase the delay time but
not to change the selection of the
programme and options.
When the countdown is completed, the
programme starts.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door while a programme
is running, the appliance stops. It may
affect the energy consumption and the
programme duration. When you close
the door, the appliance continues from
the point of interruption.
If the door is opened for
more than 30 seconds
during the drying phase, the
running programme will end.
36
www.aeg.com
Cancelling the delay start while
the countdown operates
When you cancel the delay start you
have to set the programme and options
again.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new programme.
End of programme
Press and hold RESET until the appliance
is in programme selection mode.
When the programme is completed and
you open the door, the appliance is
automatically deactivated.
Cancelling the programme
Close the water tap.
Press and hold RESET until the appliance
is in programme selection mode.
10. HINTS AND TIPS
10.1 General
The following hints will ensure optimal
cleaning and drying results in daily use
and also help to protect the
environment.
• Remove larger residues of food from
the dishes into the waste bin.
• Do not pre-rinse dishes by hand.
When needed, use the prewash
programme (if available) or select a
programme with a prewash phase.
• Always use the whole space of the
baskets.
• When loading the appliance, make
sure that the dishes can be
completely reached and washed by
the water released from the spray arm
nozzles. Make sure that items do not
touch or cover each other.
• You can use dishwasher detergent,
rinse aid and salt separately or you
can use the multi-tablets (e.g. ''3in1'',
''4in1'', ''All in 1''). Follow the
instructions written on the packaging.
• Select the programme according to
the type of load and degree of soil.
With the ECO programme you have
the most efficient use of water and
energy consumption for crockery and
cutlery with normal soil.
10.2 Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• Multi-tablets are usually suitable in
areas with a water hardness up to 21
°dH. In areas exceeding this limit,
rinse aid and salt must be used in
addition to the multi-tablets.
However, in areas with hard and very
hard water we recommend to use
solo-detergent (powder, gel, tablets
without additional functions), rinse aid
and salt separately for optimal
cleaning and drying results.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware,
we recommend that you use the
tablets with long programmes.
• Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
10.3 What to do if you want to
stop using multi-tablets
Before you start to use separately
detergent, salt and rinse aid do the
following procedure.
1. Set the highest level of the water
softener.
2. Make sure that the salt and rinse aid
containers are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase. Do not add detergent
and do not load the baskets.
4. When the programme is completed,
adjust the water softener according
to the water hardness in your area.
ENGLISH
5. Adjust the released quantity of rinse
aid.
6. Activate the rinse aid dispenser.
10.4 Loading the baskets
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items
made of wood, horn, aluminium,
pewter and copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges,
household cloths).
• Remove larger residues of food from
the dishes into the waste bin.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put cutlery and small items in the
cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not
move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a
programme.
• The filters are clean and correctly
installed.
• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use multi- tablets).
• The position of the items in the
baskets is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of
soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
10.6 Unloading the baskets
1. Let the tableware cool down before
you remove it from the appliance.
Hot items can be easily damaged.
2. First remove items from the lower
basket, then from the upper basket.
At the end of the program
water can still remain on the
sides and on the door of the
appliance.
10.5 Before starting a
programme
Make sure that:
11. CARE AND CLEANING
WARNING!
Before maintenance,
deactivate the appliance and
disconnect the mains plug
from the main socket.
C
Dirty filters and clogged
spray arms decrease the
washing results. Make a
check regularly and, if
necessary, clean them.
B
11.1 Cleaning the filters
The filter system is made of 3 parts.
37
A
38
www.aeg.com
1. Turn the filter (B) counterclockwise
and remove it.
7. Reassemble the filters (B) and (C).
8. Put back the filter (B) in the flat filter
(A). Turn it clockwise until it locks.
2. Remove the filter (C) out of filter (B).
3. Remove the flat filter (A).
4. Wash the filters.
CAUTION!
An incorrect position of the
filters can cause bad
washing results and damage
to the appliance.
11.2 Cleaning the upper spray
arm
We recommend to clean regularly the
upper spray arm to avoid soil to clog the
holes.
Clogged holes can cause unsatisfactory
washing results.
5. Make sure that there are no residues
of food or soil in or around the edge
of the sump.
6. Put back in place the flat filter (A).
Make sure that it is correctly
positioned under the 2 guides.
1. Pull out the upper basket.
2. To disengage the spray arm from the
basket, press the spray arm upwards
in the direction indicated by the
lower arrow and simultaneously turn
it clockwise.
ENGLISH
39
11.3 External cleaning
• Clean the appliance with a moist soft
cloth.
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads or solvents.
11.4 Internal cleaning
3. Wash the spray arm under running
water. Use a thin pointed tool, e.g.
toothpick, to remove particles of soil
from the holes.
4. To engage again the spray arm to
the basket, press the spray arm
upwards in the direction indicated by
the lower arrow and simultaneously
turn it counterclockwise until it locks
into place.
12. TROUBLESHOOTING
If the appliance does not start or it stops
during operation. Before you contact an
Authorised Service Centre, check if you
can solve the problem by yourself with
the help of the information in the table.
• Carefully clean the appliance,
including the rubber gasket of the
door, with a soft damp cloth.
• If you use short duration programmes
regularly, these can leave deposits of
grease and limescale inside the
appliance. To prevent this, we
recommend running long duration
programmes at least twice a month.
• To maintain the performance of your
appliance at its best, we recommend
using a specific cleaning product for
dishwashers (at least once a month).
Follow carefully the instructions on
the packaging of the product.
40
www.aeg.com
WARNING!
Repairs not properly done
may result in serious risk to
the safety of the user. Any
repairs must be performed
by qualified personnel.
With some problems, the display
shows an alarm code.
The majority of problems that can
occur can be solved without the need
to contact an Authorised Service
Centre.
Problem and alarm code
Possible cause and solution
You cannot activate the appliance.
• Make sure that the mains plug is connected to the
mains socket.
• Make sure that there is no damaged fuse in the fuse
box.
The program does not start.
• Make sure that the appliance door is closed.
• If the delay start is set, cancel the setting or wait for the
end of the countdown.
• The appliance has started the procedure to recharge
the resin inside the water softener. The duration of the
procedure is approximately 5 minutes.
The appliance does not fill
with water.
• Make sure that the water tap is open.
• Make sure that the pressure of the water supply is not
too low. For this information, contact your local water
authority.
• Make sure that the water tap is not clogged.
• Make sure that the filter in the inlet hose is not clogged.
• Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
The display shows
.
The appliance does not
drain the water.
The display shows
.
The anti-flood device is on.
The display shows
.
• Make sure that the sink spigot is not clogged.
• Make sure that the filter in the outlet hose is not clogged.
• Make sure that the interior filter system is not clogged.
• Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
• Close the water tap and contact an Authorised Service
Centre.
The appliance stops and
• It is normal. It provides optimal cleaning results and enstarts more times during opergy savings.
eration.
The program lasts too long.
• Select the TimeSaver option to shorten the program
time.
• If the delayed start option is set, cancel the delay setting
or wait for the end of the countdown.
The remaining time in the
• This is not a defect. The appliance is working correctly.
display increases and skips
nearly to the end of program
time.
ENGLISH
41
Problem and alarm code
Possible cause and solution
Small leak from the appliance door.
• The appliance is not level. Loosen or tighten the adjustable feet (if applicable).
• The appliance door is not centred on the tub. Adjust the
rear foot (if applicable).
The appliance door is difficult to close.
• The appliance is not level. Loosen or tighten the adjustable feet (if applicable).
• Parts of the tableware are protruding from the baskets.
Rattling/knocking sounds
from inside the appliance.
• The tableware is not properly arranged in the baskets.
Refer to basket loading leaflet.
• Make sure that the spray arms can rotate freely.
The appliance trips the circuit-beaker.
• The amperage is insufficient to supply simultaneously all
the appliances in use. Check the socket amperage and
the capacity of the meter or turn off one of the appliances in use.
• Internal electrical fault of the appliance. Contact an Authorised Service Centre.
Refer to "Before first use",
"Daily use", or "Hints and
tips" for other possible
causes.
Once you have checked the appliance,
deactivate and activate the appliance. If
the problem occurs again, contact an
Authorised Service Centre.
For alarm codes not described in the
table, contact an Authorised Service
Centre.
12.1 The washing and drying results are not satisfactory
Problem
Possible cause and solution
Poor washing results.
• Refer to "Daily use", "Hints and tips" and basket
loading leaflet.
• Use more intensive washing programmes.
• Clean spray arm jets and filter. Refer to "Care and
Cleaning".
Poor drying results.
• Tableware has been left for too long inside a closed
appliance.
• There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not
enough. Set the rinse aid dispenser to a higher level.
• Plastic items may need to be towel dried.
• For the best drying performance activate the option
XtraDry.
• We recommend to always use rinse aid, even in combination with multi-tablets.
There are whitish streaks or
bluish layers on glasses and
dishes.
• The release quantity of rinse aid is too much. Adjust
the rinse aid level to a lower level.
• The quantity of detergent is too much.
42
www.aeg.com
Problem
Possible cause and solution
There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.
• The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust the rinse aid level to a higher level.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
The dishes are wet.
• For the best drying performance activate the option
XtraDry.
• The programme does not have a drying phase or has
a drying phase with low temperature.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
• The quality of the multi-tablets can be the cause. Try a
different brand or activate the rinse aid dispenser and
use rinse aid and multi-tablets together.
• Keep the dishwasher door ajar for some time before
removing tableware.
The interior of the appliance is • This is not a defect of the appliance. it is caused by
wet.
the humidity in the air that condenses on the walls.
Unusual foam during washing. • Use the detergent for dishwashers only.
• There is a leak in the rinse aid dispenser. Contact an
Authorised Service Centre.
Traces of rust on cutlery.
• There is too much salt in the water used for washing.
Refer to "The water softener".
• Silver and stainless steel cutlery were placed together.
Avoid to put silver and stainless steel items close together.
There are residues of detergent in the dispenser at the
end of the programme.
• The detergent tablet got stuck in the dispenser and
therefore was not completely washed away by water.
• Water cannot wash away the detergent from the dispenser. Make sure that the spray arm is not blocked or
clogged.
• Make sure that items in the baskets do not impede the
lid of the detergent dispenser from opening.
Odours inside the appliance.
• Refer to "Internal cleaning".
Limescale deposits on the tableware, on the tub and on
the inside of the door.
• Refer to "The water softener".
Dull, discoloured or chipped
tableware.
• Make sure that only dishwasher-safe items are washed
in the appliance.
• Load and unload the basket carefully. Refer to basket
loading leaflet.
• Place delicate items in the upper basket.
Refer to "Before first use",
"Daily use" or "Hints and
tips" for other possible
causes.
ENGLISH
43
13. TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / height / depth (mm)
596 / 818-898 / 550
Electrical connection 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequency (Hz)
50
bar (minimum and maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum and maximum)
0.05 - 0.8
Water supply
Cold water or hot water 2)
max 60 °C
Capacity
Place settings
13
Power consumption
Left-on mode (W)
5.0
Power consumption
Off-mode (W)
0.10
Water supply pressure
1) Refer to the rating plate for other values.
2) If the hot water comes from alternative source of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the
hot water supply to decrease energy consumption.
14. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
44
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ............................................................................ 45
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 46
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 48
4. BANDEAU DE COMMANDE................................................................................. 49
5. PROGRAMMES....................................................................................................... 49
6. RÉGLAGES...............................................................................................................51
7. OPTIONS................................................................................................................. 54
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION..................................................................... 54
9. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................56
10. CONSEILS..............................................................................................................57
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.............................................................................. 59
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT..............................................61
13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................................................................. 65
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
45
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil
pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot
de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
1.2 Consignes générales de sécurité
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux
employés dans les magasins, bureaux et autres
lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et
maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(Mpa)
46
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Respectez le nombre maximum de 13 couverts.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
Placez les couteaux et les couverts avec des bouts
pointus dans le panier à couverts avec les pointes
tournées vers le bas ou en position horizontale.
Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans
surveillance pour éviter tout risque de chute.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la fiche de la prise secteur.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne
doivent pas être obstrués par de la moquette.
L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution
d'eau en utilisant les ensembles de raccordement
neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas
réutiliser des ensembles de raccordement usagés.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit où la
température ambiante est inférieure à
0 °C.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous
et à proximité de structures sûres.
•
•
•
•
2.2 Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
•
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon
d'alimentation de l'appareil doit être
effectué par notre service aprèsvente.
Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
FRANÇAIS
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
• Uniquement pour le R-U et l'Irlande.
L'appareil dispose d'une alimentation
secteur de 13 A. S'il est nécessaire de
changer le fusible de la fiche
électrique, utilisez le fusible : 13 amp
ASTA (BS 1362).
2.3 Raccordement à l'arrivée
d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi
depuis longtemps, laissez couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, assurez-vous de
l'absence de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte
une vanne de sécurité et une gaine
avec un câble d'alimentation intérieur.
47
vente pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau.
2.4 Utilisation
• Ne montez pas sur la porte ouverte
de votre appareil ; ne vous asseyez
pas dessus.
• Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut
rester du produit de lavage sur la
vaisselle.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un
programme.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
AVERTISSEMENT!
Tension dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, débranchez
immédiatement la fiche de la prise
secteur. Contactez le service après-
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans
l'appareil.
48
www.aeg.com
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion intermédiaire
Bras d'aspersion inférieur
Filtres
Plaque de calibrage
Réservoir de sel régénérant
Fente d'aération
3.1 Beam-on-Floor
Le faisceau Beam-on-Floor est une
lumière projetée sur le sol, sous la porte
de l'appareil.
• Lorsque le programme démarre, le
faisceau rouge s'allume et reste
allumé pendant toute la durée du
programme.
5
7
6
8
9
10
11
12
Distributeur de liquide de rinçage
Distributeur de produit de lavage
Panier à couverts
Panier du bas
Panier du haut
4
• Lorsque le programme est terminé, le
faisceau devient vert.
• En cas de dysfonctionnement de
l'appareil, le faisceau rouge clignote.
Le faisceau Beam-on-Floor
s'éteint lorsque vous arrêtez
l'appareil.
FRANÇAIS
49
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
1
2
3
4
5
2
Touche Marche/Arrêt
Affichage
Touche Delay
Touche Programme (haut)
Touche Programme (bas)
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
Touche TimeSaver
Touche XtraDry
Touche RESET
Voyants
4.1 Voyants
Indicateur
Description
Voyant de fin.
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est toujours éteint
pendant le déroulement du programme.
5. PROGRAMMES
Programme
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases du programme
Options
P1
• Normalement
sale
• Vaisselle et couverts
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
• Tous
• Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
• Prélavage
• Lavage de 45 °C à
70 °C
• Rinçages
• Séchage
• XtraDry
• Très sale
• Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
1)
P2
2)
P3
3)
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
50
www.aeg.com
Programme
Degré de salissure
Type de vaisselle
P4
• Vaisselle fraîche- • Lavage à 60 °C
ment salie
• Rinçages
• Vaisselle et couverts
4)
P5
• Tous
Phases du programme
Options
• XtraDry
• Prélavage
5)
1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et
les couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
2) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.
3) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats plus hygiéniques. Au cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant au moins 10 minutes.
4) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de
lavage en peu de temps.
5) Avec ce programme, vous pouvez rincez rapidement les plats pour éviter aux résidus alimentaires
d'accrocher aux plats, et aux odeurs d'envahir l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
5.1 Valeurs de consommation
Programme 1)
Eau
(l)
Consommation
électrique
(kWh)
Durée
(min)
P1
10.2
0.932
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
P4
10
0.9
30
P5
4
0.1
14
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de
l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
FRANÇAIS
5.2 Informations pour les
instituts de test
Pour toute information relative aux
performances de test, envoyez un
courrier électronique à l'adresse :
51
[email protected]
Notez le numéro du produit (PNC)
indiqué sur la plaque signalétique.
6. RÉGLAGES
6.1 Mode Programmation et
mode Utilisateur
Lorsque l'appareil est en mode
Programmation, il est possible de
sélectionner un programme et d'entrer
en mode Utilisateur.
En mode utilisateur, vous pouvez
modifier :
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau.
• L'activation ou la désactivation du
signal sonore de fin de programme.
• L'activation ou la désactivation du
distributeur de liquide de rinçage.
• Le niveau de liquide de rinçage en
fonction de la dose nécessaire.
Ces réglages seront sauvegardés
jusqu'à ce que vous les changiez à
nouveau.
Comment régler le mode
Programmation
L'appareil est en mode Programmation
lorsque le numéro de programme P1
s'affiche.
Lorsque vous allumez l'appareil, il est
généralement en mode Programmation.
Cependant, si ce n'est pas le cas, vous
pouvez régler le mode Programmation
de la façon suivante :
Maintenez la touche RESET enfoncée
jusqu'à ce que l'appareil passe en mode
Programmation.
6.2 Adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux
de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un
impact négatif sur les résultats de lavage
et sur l'appareil.
Plus la teneur en minéraux est élevée,
plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est
mesurée en échelles d'équivalence.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction
du degré de dureté de l'eau de votre
région. Votre compagnie des eaux peut
vous indiquer la dureté de l'eau dans
votre région. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau
adéquat pour vous garantir de bons
résultats de lavage.
Dureté eau
Degrés allemands (°dH)
Degrés français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Réglage du niveau
de l'adoucisseur
d'eau
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
52
www.aeg.com
Degrés allemands (°dH)
Degrés français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Réglage du niveau
de l'adoucisseur
d'eau
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Réglages d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
Si vous utilisez des pastilles tout-en-1
contenant du sel régénérant et que la
dureté de l'eau de votre domicile est
inférieure à 21° dH, vous pouvez régler
votre adoucisseur d'eau sur le niveau le
plus bas. Cela désactive le voyant de
remplissage du sel régénérant.
Si vous utilisez un détergent standard
ou des pastilles tout-en-1 sans sel
régénérant, réglez le niveau de dureté
de l'eau approprié afin d'activer le
voyant de remplissage du sel
régénérant.
Comment régler le niveau de
l'adoucisseur d'eau
L'appareil doit être en mode
Programmation.
1. Pour entrer en mode utilisateur,
et
maintenez les touches
enfoncées simultanément jusqu'à ce
que les voyants
,
,
et
se
mettent à clignoter et que plus rien
ne s'affiche.
2. Appuyez sur
.
• Les voyants
s'éteignent.
,
et
continue à clignoter.
• Le voyant
• L'affichage indique le réglage
actuel : Par ex.,
= niveau 5.
à plusieurs
3. Appuyez sur la touche
reprises pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
6.3 Le distributeur de liquide
de rinçage
Le liquide de rinçage permet de sécher
la vaisselle sans laisser de traînées ni de
taches.
Le liquide de rinçage est
automatiquement ajouté au cours du
rinçage chaud.
Vous pouvez définir la quantité de
liquide de rinçage libérée entre le
niveau 1 (quantité minimale) et le
niveau 6 (quantité maximale). Le dosage
0 désactive le distributeur de liquide de
rinçage et le liquide de rinçage n'est pas
diffusé.
Réglage d'usine : niveau 4.
Comment régler le niveau de
liquide de rinçage
L'appareil doit être en mode
Programmation.
1. Pour entrer en mode utilisateur,
et
maintenez les touches
enfoncées simultanément jusqu'à ce
que les voyants
,
,
et
se
mettent à clignoter et que plus rien
ne s'affiche.
2. Appuyez sur
• Les voyants
s'éteignent.
.
,
et
continue à
• Le voyant
clignoter.
• L'affichage indique le réglage
actuel : Par ex.,
= niveau 4.
FRANÇAIS
– Les niveaux de liquide de
rinçage s'échelonnent de 0A
à 6A.
– Niveau 0 = aucun liquide de
rinçage n'est libéré.
3. Appuyez sur la touche
à plusieurs
reprises pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
6.4 Notification de liquide de
rinçage vide
Quand la chambre du liquide de rinçage
est vide, le voyant de liquide de rinçage
s'allume pour signaler qu'un remplissage
du liquide de rinçage est nécessaire. Si
vous utilisez utilisez des pastilles touten-1 contenant un agent de rinçage et
que vous êtes satisfait des résultats du
séchage, vous pouvez désactiver la
notification du remplissage du liquide de
rinçage. Nous vous recommandons,
cependant, de toujours utiliser du liquide
de rinçage pour de meilleures
performances du séchage.
Si vous utilisez un détergent standard ou
des pastilles tout-en-1 sans agent de
rinçage, activez la notification pour que
le voyant Remplissage du liquide de
rinçage reste actif.
Comment désactiver le
distributeur de liquide de
rinçage
53
• L'affichage indique le réglage
actuel :
= le distributeur de
liquide de rinçage est activé
(réglage d'usine).
3. Appuyez sur
réglage.
pour modifier le
= le distributeur de liquide de
rinçage est désactivé.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
6.5 Signaux sonores
Les signaux sonores se déclenchent en
cas d''anomalie de fonctionnement de
l'appareil. Il est impossible de désactiver
ces signaux sonores.
Un signal sonore retentit également
lorsque le programme est terminé. Par
défaut, ce signal sonore est désactivé,
mais il est possible de l'activer.
Comment activer le signal
sonore de fin de programme
L'appareil doit être en mode
Programmation.
1. Pour entrer en mode utilisateur,
maintenez les touches
et
enfoncées simultanément jusqu'à ce
,
,
et
se
que les voyants
mettent à clignoter et que plus rien
ne s'affiche.
2. Appuyez sur
L'appareil doit être en mode
Programmation.
• Les voyants
s'éteignent.
1. Pour entrer en mode utilisateur,
• Le voyant
continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage
et
maintenez les touches
enfoncées simultanément jusqu'à ce
,
,
et
se
que les voyants
mettent à clignoter et que plus rien
ne s'affiche.
2. Appuyez sur
.
• Les voyants
s'éteignent.
,
et
• Le voyant
clignoter.
continue à
actuel :
désactivé.
3. Appuyez sur
réglage.
,
et
= Signal sonore
pour modifier le
= Signal sonore activé.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
54
www.aeg.com
7. OPTIONS
Vous devez activer les
options souhaitées à chaque
fois avant de lancer un
programme.
Vous ne pouvez pas activer
ni désactiver d'options
pendant le déroulement
d'un programme.
Certaines options ne sont
pas compatibles entre elles.
Si vous avez choisi des
options incompatibles,
l'appareil en désactivera
automatiquement une ou
plusieurs. Seuls les voyants
correspondant aux options
encore actives resteront
allumés.
7.1 XtraDry
Activez cette option lorsque vous voulez
améliorer les performances de séchage.
En utilisant cette option, la durée de
certains programmes, la consommation
d'eau et la température du dernier
rinçage peuvent être affectés.
L'option XtraDry n'est pas une option
permanente et doit être sélectionnée à
chaque cycle.
Comment activer l'option
XtraDry
Appuyez sur
Le voyant correspondant s'allume.
Si cette option n'est pas compatible avec
le programme, le voyant correspondant
ne s'allume pas ou clignote rapidement
pendant quelques secondes, puis
s'éteint.
L'affichage indique la durée du
programme réactualisée.
7.2 TimeSaver
Cette option augmente la pression et la
température de l'eau. Les phases de
lavage et de séchage sont réduites.
La durée totale du programme diminue
d'environ 50 %.
Les résultats de lavage seront les mêmes
qu'avec la durée normale du
programme. Les résultats de séchage
peuvent être moins satisfaisants.
Comment activer l'option
TimeSaver
Appuyez sur
; le voyant
correspondant s'allume.
Si cette option n'est pas compatible avec
le programme, le voyant correspondant
ne s'allume pas ou clignote rapidement
pendant quelques secondes, puis
s'éteint.
L'affichage indique la durée du
programme réactualisée.
.
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le réglage actuel
de l'adoucisseur d'eau est
compatible avec la dureté de
l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le
cas, réglez le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Lancez un programme pour éliminer
tous les résidus qui peuvent toujours
se trouver à l'intérieur de l'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage et
ne chargez pas les paniers.
Lorsque vous démarrez un programme,
l'appareil peut prendre 5 minutes pour
recharger la résine dans l'adoucisseur
d'eau. Pendant ce temps, l'appareil
semble ne pas fonctionner. La phase de
lavage ne démarre qu'une fois cette
procédure achevée. La procédure sera
répétée régulièrement.
FRANÇAIS
8.1 Réservoir de sel
régénérant
ATTENTION!
Utilisez uniquement du sel
régénérant conçu pour les
lave-vaisselle.
Le sel permet de recharger la résine dans
l'adoucisseur d'eau et de garantir de
bons résultats de lavage en utilisation
quotidienne.
Remplissage du réservoir de
sel régénérant
55
De l'eau et du sel peuvent
sortir du réservoir de sel
régénérant lorsque vous le
remplissez. Risque de
corrosion. Afin d'éviter cela,
après avoir rempli le
réservoir de sel régénérant,
démarrez un programme.
8.2 Comment remplir le
distributeur de liquide de
rinçage
A
B
1. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la gauche et
retirez-le.
2. Versez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
première fois).
3. Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.
C
4. Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
5. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la droite pour
refermer le réservoir.
ATTENTION!
Utilisez uniquement du
liquide de rinçage
spécialement conçu pour les
lave-vaisselle.
1. Ouvrez le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur (B) jusqu'à
ce que le liquide de rinçage atteigne
le repère « MAX ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon
absorbant pour éviter tout excès de
mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le couvercle se verrouille
correctement.
Remplissez le distributeur de
liquide de rinçage lorsque le
voyant (A) s'allume.
56
www.aeg.com
Si vous utilisez des pastilles
de détergent multifonctions
et que les performances du
séchage sont satisfaisantes,
l'indication de remplissage
du liquide de rinçage peut
être désactivée.
Pour de meilleures
performances de séchage,
nous vous recommandons
de toujours utiliser du
liquide de rinçage, même si
vous utilisez déjà des
pastilles tout-en-1 contenant
un agent de rinçage.
9. UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Programmation.
• Si le voyant du réservoir de sel
régénérant est allumé, remplissez
le réservoir.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le
distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez le produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme
adapté au type de vaisselle et au
degré de salissure.
9.1 Utilisation du produit de
lavage
A
B
ATTENTION!
Utilisez uniquement un
produit de lavage spécial
pour lave-vaisselle.
1. Appuyez sur la touche de
déverrouillage (A) pour ouvrir le
couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage sous
forme de poudre ou tablette dans le
compartiment approprié (B).
3. Si le programme comporte une
phase de prélavage, versez une
petite quantité de produit de lavage
à l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le couvercle se verrouille
correctement.
9.2 Réglage et départ d'un
programme
Fonction Auto Off
Cette fonction réduit la consommation
d'énergie en éteignant
automatiquement l'appareil lorsqu'il ne
fonctionne pas.
C
La fonction s'active :
• 5 minutes après la fin du programme
de lavage.
• Au bout de 5 minutes si le
programme n'a pas démarré.
FRANÇAIS
Départ d'un programme
1. Laissez la porte de l'appareil
entrouverte.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche
ou
jusqu'à ce que
l'affichage indique le numéro du
programme que vous souhaitez
lancer. Le numéro du programme
s'affiche pendant environ
3 secondes, puis la durée du
programme s'affiche.
4. Sélectionnez les options
compatibles.
5. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le programme.
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionnez un programme.
à plusieurs reprises
2. Appuyez sur
jusqu'à ce que l'affichage indique le
délai choisi pour le départ différé (de
1 à 24 heures).
Le voyant du départ différé s'allume.
3. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le décompte.
Pendant un décompte, il est possible
d'allonger le délai du départ différé,
mais pas de changer le programme et
les options.
Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.
57
s'arrête. Cela peut avoir un impact sur la
consommation d'énergie et la durée du
programme. Lorsque vous refermez la
porte, l'appareil reprend là où il a été
interrompu.
Durant la phase de séchage,
si la porte est ouverte
pendant plus de
30 secondes, le programme
en cours s'arrête.
Annulation du départ différé
au cours du décompte
Lorsque vous annulez le départ différé,
vous devez régler de nouveau le
programme et les options.
Appuyez sur RESET jusqu'à ce que
l'appareil soit en mode de sélection du
programme.
Annulation du programme
Appuyez et maintenez enfoncée la
touche RESET jusqu'à ce que l'appareil
soit en mode Sélection de programme.
Assurez-vous de la présence de produit
de lavage dans le distributeur de produit
de lavage avant de lancer un nouveau
programme.
Fin de programme
Lorsque le programme est terminé et
que vous ouvrez la porte, l'appareil
s'éteint automatiquement.
Fermez le robinet d'eau.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un
programme est en cours, l'appareil
10. CONSEILS
10.1 Raccordement
Les conseils suivants vous garantissent
des résultats de lavage et de séchage
optimaux au quotidien, et vous aideront
à protéger l'environnement.
• Videz les plus gros résidus
alimentaires des plats dans une
poubelle.
• Ne rincez pas vos plats à la main au
préalable. En cas de besoin, utilisez le
programme de prélavage (si
disponible) ou sélectionnez un
58
www.aeg.com
•
•
•
•
programme avec une phase de
prélavage.
Utilisez toujours tout l'espace des
paniers.
Lorsque vous chargez l'appareil,
veillez à ce que l'eau libérée par les
embouts des bras d'aspersion puisse
atteindre parfaitement les plats pour
qu'ils soient parfaitement lavés.
Vérifiez que les plats ne se touchent
pas ou ne se recouvrent pas les uns
les autres.
Vous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de rinçage et du sel
régénérant séparément, ou des
pastilles tout en 1 (par ex. « 3 en 1 »,
« 4 en 1 » ou « tout en 1 »). Suivez les
instructions indiquées sur
l'emballage.
Sélectionnez le programme en
fonction du type de vaisselle et du
degré de salissure. Le programme
ECO vous permet d'optimiser votre
consommation d'eau et d'énergie
pour la vaisselle et les couverts
normalement sales.
10.2 Utilisation de sel
régénérant, de liquide de
rinçage et de produit de
lavage
• Utilisez uniquement du sel
régénérant, du liquide de rinçage et
du produit de lavage conçus pour les
lave-vaisselle. D'autres produits
peuvent endommager l'appareil.
• Les pastilles tout en 1 sont
généralement adaptées aux régions
où la dureté de l'eau est inférieure à
21 °dH. Dans les régions où la dureté
dépasse cette limite, du liquide de
rinçage et du sel régénérant doivent
être utilisés en complément des
pastilles tout en 1. Cependant, dans
les régions où l'eau est dure ou très
dure, nous recommandons l'utilisation
séparée d'un détergent simple
(poudre, gel, pastille, sans fonction
supplémentaire), de liquide de
rinçage et de sel régénérant pour des
résultats de lavage et de séchage
optimaux.
• Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas complètement durant
les programmes courts. Pour éviter
que des résidus de produit de lavage
ne se déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles
de détergent avec des programmes
longs.
• N'utilisez que la quantité nécessaire
de produit de lavage. Reportez-vous
aux instructions figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
10.3 Que faire si vous ne
voulez plus utiliser de pastilles
de détergent multifonctions
Avant de commencer à utiliser du
produit de lavage, du sel régénérant et
du liquide de rinçage séparément,
effectuez la procédure suivante.
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de
liquide de rinçage sont pleins.
3. Lancez le programme le plus court
avec une phase de rinçage. N'utilisez
pas de produit de lavage et ne
chargez pas les paniers.
4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez l'adoucisseur d'eau
en fonction de la dureté de l'eau
dans votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de
rinçage libérée.
6. Activez le distributeur de liquide de
rinçage.
10.4 Chargement des paniers
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer
au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en
aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des
objets pouvant absorber l'eau
(éponges, chiffons de nettoyage).
• Retirez les gros résidus alimentaires
des plats et jetez-les à la poubelle.
• Laissez tremper les casseroles
contenant des restes d'aliments
brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses,
verres et casseroles) en les retournant.
FRANÇAIS
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
10.5 Avant le démarrage d'un
programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et
correctement installés.
• Le bouchon du réservoir de sel
régénérant est vissé.
• Les bras d'aspersion ne sont pas
obstrués.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et
du liquide de rinçage (sauf si vous
utilisez des pastilles tout en 1).
59
• La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de
produit de lavage.
10.6 Déchargement des
paniers
1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer de l'appareil. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
2. Commencez par décharger le panier
inférieur, puis le panier supérieur.
À la fin du programme, il
peut rester de l'eau sur les
parois et la porte de
l'appareil.
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Avant toute opération
d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
Les filtres sales et les bras
d'aspersion obstrués
diminuent les résultats de
lavage. Contrôlez-les
régulièrement et nettoyezles si nécessaire.
C
B
A
11.1 Nettoyage des filtres
Le système de filtrage se compose de
trois éléments.
1. Faites pivoter le filtre (B) dans le sens
antihoraire puis sortez-le.
60
www.aeg.com
8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat
(A). Tournez-le dans le sens horaire
jusqu'à la butée.
2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
4. Lavez les filtres.
ATTENTION!
Une position incorrecte des
filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage
et endommager l'appareil.
11.2 Nettoyage du bras
d'aspersion supérieur
Nous vous conseillons de nettoyer
régulièrement le bras d'aspersion
supérieur afin d'éviter que ses orifices ne
se bouchent.
Si les orifices sont bouchés, les résultats
de lavage peuvent ne pas être
satisfaisants.
5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure à
l'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.
6. Remettez le filtre plat à sa place (A).
Vérifiez qu'il est correctement
positionné sous les deux guides.
7. Remontez les filtres (B) et (C).
1. Sortez entièrement le panier
supérieur en le tirant vers l'extérieur.
2. Pour détacher le bras d'aspersion
supérieur du panier, poussez le bras
d'aspersion vers le haut, dans la
direction indiquée par la flèche du
bas, tout en le tournant vers la droite.
3. Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau
courante. Utilisez un outil pointu
comme un cure-dent pour extraire
FRANÇAIS
toutes les particules de saleté
incrustées dans les orifices.
61
11.3 Nettoyage extérieur
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide.
• Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer ni de solvants.
11.4 Nettoyage intérieur
4. Pour réinstaller le bras d'aspersion
supérieur sur le panier, poussez le
bras d'aspersion vers le haut, dans la
direction indiquée par la flèche du
bas, tout en le tournant vers la
gauche jusqu'à ce qu'il se bloque en
place.
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y
compris le joint en caoutchouc de la
porte, avec un chiffon doux humide.
• Si vous utilisez régulièrement des
programmes de courte durée, des
dépôts de graisse et des dépôts
calcaires peuvent se former à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter
cela, nous recommandons de lancer
un programme long au moins 2 fois
par mois.
• Pour maintenir des performances
optimales, nous vous recommandons
d'utiliser un produit de nettoyage
spécifique pour lave-vaisselle (au
moins une fois par mois). Reportezvous aux instructions figurant sur
l'emballage de ces produits.
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Si l'appareil ne démarre pas ou s'arrête
en cours de programme. Avant de
contacter le service après-vente agréé,
vérifiez si vous pouvez résoudre le
problème par vous-même à l'aide des
informations du tableau.
AVERTISSEMENT!
Des réparations mal
entreprises peuvent
entraîner un grave danger
pour l'utilisateur. Toute
réparation ne doit être
effectuée que par un
technicien qualifié.
Pour certaines anomalies, l'écran
affiche un code d'alarme.
La plupart des problèmes peuvent être
résolus sans avoir recours au service
après-vente agréé.
62
www.aeg.com
Problème et code d'alarme Cause et solution possibles
Vous ne pouvez pas faire
fonctionner l'appareil.
• Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
• Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à
fusibles.
Le programme ne démarre
pas.
• Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
• Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou
attendez la fin du décompte.
• L'appareil a lancé la procédure de rechargement de la
résine dans l'adoucisseur d'eau. La durée de cette procédure est d'environ 5 minutes.
L'appareil n'est pas approvi- • Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
sionné en eau.
• Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas
trop basse. Pour obtenir cette information, contactez
L'affichage indique
.
votre compagnie des eaux.
• Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
• Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est
pas obstrué.
• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.
L'appareil ne vidange pas
l'eau.
L'affichage indique
.
Le système de sécurité antidébordement s'est déclenché.
L'affichage indique
• Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
• Assurez-vous que le filtre du tuyau de vidange de l'eau
n'est pas obstrué.
• Assurez-vous que le système du filtre intérieur n'est pas
obstrué.
• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni
plié.
• Fermez le robinet d'eau et contactez le service aprèsvente agréé.
.
L'appareil s'arrête et redé• C'est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage
marre plusieurs fois en cours
optimaux et des économies d'énergie.
de fonctionnement.
Le programme dure trop
longtemps.
• Sélectionnez l'option TimeSaver pour raccourcir la durée du programme.
• Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou
attendez la fin du décompte.
Le temps restant sur l'affichage augmente et passe presque instantanément à la fin
du programme.
• Ceci est normal. L'appareil fonctionne correctement.
FRANÇAIS
63
Problème et code d'alarme Cause et solution possibles
Petite fuite au niveau de la
porte de l'appareil.
• L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les
pieds réglables (si disponibles).
• La porte de l'appareil n'est pas centrée avec la cuve. Réglez le pied arrière (si disponible).
La porte de l'appareil est
difficile à fermer.
• L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les
pieds réglables (si disponibles).
• De la vaisselle dépasse des paniers.
Bruit de cliquetis ou de
battement à l'intérieur de
l'appareil.
• La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les paniers. Reportez-vous au manuel de chargement du panier.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent tourner
librement.
L'appareil déclenche le disjoncteur.
• L'ampérage n'est pas suffisant pour alimenter tous les
appareils en cours de fonctionnement simultanément.
Vérifiez l'ampérage de la prise et la capacité du mètre,
ou éteignez l'un des appareils qui sont en cours de
fonctionnement.
• Défaut électrique interne de l'appareil. Faites appel à un
service après vente agréé.
Reportez-vous aux chapitres
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou
« Conseils » pour connaître
les autres causes probables.
Après avoir vérifié l'appareil, éteignez
puis rallumez-le. Si le problème persiste,
contactez le service après-vente agréé.
Pour les codes d'alarme ne figurant pas
dans le tableau, contactez le service
après-vente agréé.
12.1 Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas
satisfaisants
Problème
Cause et solution possibles
Résultats de lavage insatisfaisants.
• Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidienne », « Conseils » et au manuel de chargement du
panier.
• Utilisez un programme de lavage plus intense.
• Nettoyez les buses et le filtre du bras d'aspersion. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
64
www.aeg.com
Problème
Cause et solution possibles
Résultats de séchage insatisfaisants.
• La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de
l'appareil, porte fermée.
• Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide de rinçage n'est pas suffisant. Augmentez le niveau de distributeur de liquide de rinçage.
• Les articles en plastique peuvent avoir besoin d'être
essuyés.
• Pour des performances de séchage optimales, activez
l'option XtraDry.
• Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide de rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles tout-en-1.
Il y a des traînées blanchâtres
ou pellicules bleuâtres sur les
verres et la vaisselle.
• La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de
rinçage sur le niveau le plus faible.
• La quantité de produit de lavage est excessive.
Il y a des taches et traces de
gouttes d'eau séchées sur les
verres et la vaisselle.
• La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de
rinçage sur le niveau le plus élevé.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
La vaisselle est mouillée.
• Pour des performances de séchage optimales, activez
l'option XtraDry.
• Le programme ne comprend pas de phase de séchage ou comprend une phase de séchage à basse température.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
• Il se peut que la qualité des pastilles tout-en-1 soit en
cause. Essayez une marque différente ou activez le
distributeur de liquide de rinçage et utilisez du liquide
de rinçage avec les pastilles tout-en-1.
• Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte quelques
instants avant de retirer la vaisselle.
L'intérieur de l'appareil est hu- • Ce n'est pas un défaut de l'appareil. Il s'agit de la conmide.
densation de l'humidité contenue dans l'air sur les parois.
Mousse inhabituelle en cours
de lavage.
• Utilisez uniquement des produits de lavage pour lavevaisselle.
• Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinçage. Faites appel à un service après vente agréé.
FRANÇAIS
65
Problème
Cause et solution possibles
Traces de rouille sur les couverts.
• Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour le
lavage. Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur
d'eau ».
• Les couverts en argent et en acier inoxydable ont été
placés ensemble. Évitez de placer les couverts en argent et en acier inoxydable les uns à côté des autres.
Il y a des résidus de détergent • La pastille de détergent est restée coincée dans le disdans le distributeur de produit
tributeur de produit de lavage, qui n'a donc pas été
de lavage à la fin du proentièrement éliminée par l'eau.
gramme.
• L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distributeur de produit de lavage. Assurez-vous que le bras
d'aspersion n'est pas bloqué ou obstrué.
• Assurez-vous que la vaisselle installée dans les paniers
ne bloque pas l'ouverture du couvercle du distributeur
de produit de lavage.
Odeurs à l'intérieur de l'appareil.
• Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intérieur ».
Dépôts calcaires sur la vaisselle, dans la cuve et à l'intérieur de la porte.
• Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».
Vaisselle ternie, décolorée ou
ébréchée.
• Assurez-vous de ne placer dans l'appareil que des articles adaptés au lave-vaisselle.
• Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportez-vous au manuel de chargement du panier.
• Placez les objets délicats dans le panier supérieur.
Reportez-vous aux chapitres
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou
« Conseils » pour connaître
les autres causes probables.
13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / hauteur / profondeur
(mm)
596 / 818-898 / 550
Branchement électrique1)
Tension (V)
220 - 240
Fréquence (Hz)
50
bar (minimum et maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum et maximum)
0.05 - 0.8
Eau froide ou eau chaude 2)
max. 60 °C
Pression de l'arrivée d'eau
Arrivée d'eau
66
www.aeg.com
Capacité
Couverts
13
Consommation électrique
Mode « Veille » (W)
5.0
Consommation électrique
Mode « Éteint » (W)
0.10
1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour les autres valeurs.
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
*
FRANÇAIS
67
117898243-A-312016
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement