AEG L76680NWD User manual

AEG L76680NWD User manual
CS
SK
Návod k použití
Pračka se sušičkou
Návod na používanie
Práčka so sušičkou
2
33
L 76680 NWD
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PROGRAMY ...................................................................................................... 10
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ........................................................................................ 15
7. FUNKCE............................................................................................................. 15
8. NASTAVENÍ........................................................................................................16
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 17
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...........................................................................................17
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ.............................................................20
12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ...........................................................22
13. TIPY A RADY....................................................................................................23
14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................25
15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 29
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................32
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič se instaluje jako volně stojící nebo jej
lze umístit pod kuchyňskou desku, je-li k dispozici
volný prostor.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné
dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by
dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na
konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je
zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být
zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou
krytinou.
VAROVÁNÍ: Tento spotřebič se nesmí napájet přes
externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo
připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně
zapínán a vypínán.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná
paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu
určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících
plyny nebo jiná paliva.
Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být
mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
Nepřekračujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.
Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se
nahromadily kolem spotřebiče.
Prádlo znečištěné látkami jako rostlinný nebo
minerální olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej,
odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky či odstraňovače
vosku je nutné nejprve vyprat odděleně s velkým
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v
pračce se sušičkou.
Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno
průmyslovými chemikáliemi.
Nevyprané prádlo v pračce se sušičkou nesušte.
V pračce se sušičkou se nesmějí sušit předměty z
pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo
oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné
používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
Vyjměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače
nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
Pokud zastavíte pračku se sušičkou před koncem
sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle
vyjmout a rozprostřít tak, aby se zbytkové teplo mohlo
rozptýlit.
Závěrečná část sušicího programu probíhá bez
ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se dosáhne
bezpečné teploty, při které nedojde k poškození
prádla.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
5
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Při stěhování spotřebič vždy udržujte
ve svislé poloze.
•
•
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Přepravní šrouby uchovejte na
bezpečném místě. Bude-li se
spotřebič v budoucnu přesouvat,
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a podlahou byl
požadovaný prostor.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
Nesušte poškozené kusy oblečení
(natržené, roztřepené), které obsahují
vycpávky nebo výplně.
Pokud jste vyprali prádlo s pomocí
odstraňovače skvrn, před spuštěním
sušicího cyklu proveďte dodatečný
cyklus máchání.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Sušte pouze tkaniny vhodné pro
sušení v pračce se sušičkou.
Dodržujte pokyny pro praní na
etiketách oděvů.
Plastové předměty nejsou
žáruvzdorné.
– Pokud používáte dávkovací
kuličku pracího prostředku, před
nastavením sušicího programu ji
odstraňte.
– Nepoužívejte dávkovací kuličku
pracího prostředku, když
nastavujete nepřetržitý program.
•
•
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Promočené oděvy ve spotřebiči
nesušte.
2.5 Likvidace
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
ČESKY
•
•
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dveří
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
6
7
3.2 Souprava fixovacích
destiček (4055171146)
Dostupné u vašeho autorizovaného
prodejce.
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.
7
8
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
WASH/DRY
DRY
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
+ Prewash
Wool
Delicates
Synthetics
Easy Iron
Silk
20 Min. - 3 kg
Wool
Spin/
Drain
Rinse
NonStop 60min.
Steam
On/Off
Temp.
Spin
10
9
Auto Dry Time Dry Time Save Delay Start
8
7
6
Start/Pause
5
4
1 Zap/Vyp tlačítko
7 Časované sušení tlačítko
2 Volič programu
8 Automatické sušení tlačítko
3 Displej
9 Odstředění tlačítko
4 Start/Pauza tlačítko
10 Teplota tlačítko
5 Odložený start tlačítko
6 Úspora času tlačítko
4.2 Displej
A
B
Část pro teplotu:
A
Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody
C
D
ČESKY
Část pro odstředění:
Ukazatel rychlosti odstřeďování
B
Ukazatel bez odstředění1)
Ukazatel zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu Odstředění / Vypouštění.
Symboly stupně suchosti1):
K žehlení
K uložení
Extra suché
Ukazatele na displeji2):
C
Zablokování dvířek - Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka
otevřít. Dvířka můžete otevřít až poté, co se symbol přestane zobra‐
zovat.
Fáze praní
Fáze sušení
Dětská bezpečnostní pojistka
Extra máchání
Odložený start
1) Rozsvítí se, když nastavíte automatický sušicí program.
2) Tyto symboly se na displeji zobrazí, když je nastavena příslušná fáze nebo funkce.
9
10
www.aeg.com
Část pro čas:
Délka programu (fáze praní nebo sušení)
Když se program spustí, začne se odečítat čas v krocích po jedné
minutě.
Odložený start
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas
do odloženého startu.
D
Výstražné kódy
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné
kódy. Řiďte se pokyny v části „Odstraňování závad“.
Chybové hlášení
Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
• S pracím programem nelze nastavit funkce.
• Pokusíte se změnit prací program během jeho průběhu.
Program je dokončen.
5. PROGRAMY
5.1 Tabulka programů
Program
Teplotní rozsah
Maximální množ‐ Popis programu
ství prádla
(Druh náplně a stupeň znečištění)
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Prací programy
Bavlna
95 °C - studená
Bavlna úsporný1)
60 °C - 40 °C
Bavlna + Předpírka
95 °C - studená
Syntetika
60 °C - studená
8 kg
1600 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a leh‐
ce znečištěné.
8 kg
1600 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně
znečištěné. Spotřeba energie se sníží a
délka pracího programu se prodlouží.
8 kg
1600 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Velmi znečištěné
a normálně znečištěné.
3,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směso‐
vých tkanin. Normálně znečištěné.
ČESKY
Program
Teplotní rozsah
Hedvábí
30 °C
Vlna/Ruční praní
40 °C - studená
NonStop 60min.
40 °C - 30 °C
Maximální množ‐ Popis programu
ství prádla
(Druh náplně a stupeň znečištění)
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
1 kg
1200 ot/min
Speciální program pro hedvábí a smíše‐
né syntetické prádlo.
1,5 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně
prané vlněné a jemné prádlo označené
symbolem ručního praní.2)
1 kg
1200 ot/min
Kompletní program, který se skládá z
prací fáze a sušicí fáze pro menší náplně
smíšených tkanin (bavlněné a syntetické
prádlo).
1,5 kg
Parní program pro bavlněné a syntetic‐
ké prádlo. Tento program pomáhá osvě‐
žit prádlo a odstranit jeho pomačkání.
Nespouštějte tento program u prádla pra‐
ného při teplotě nižší než 40 °C.
8 kg
1600 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Veškeré
tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jem‐
ných tkanin. Snižte rychlost odstřeďování
v závislosti na typu prádla.
8 kg
1600 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z
bubnu. Veškeré tkaniny s výjimkou
vlněných a jemných tkanin.
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a syntetic‐
ké prádlo, které bylo nošeno pouze jed‐
nou.
3,5 kg
800 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní.
3,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl,
viskóza, polyester. Normálně znečiště‐
né.
1 kg
Sušicí program pro vlněné prádlo.
Pára
Máchání
Studená
Odstředění / Vypouštění3)
20 min - 3 kg
40 °C - 30 °C
Snadné žehlení
60 °C - studená
Jemné
40 °C - studená
Normálně a lehce zašpiněné.4)
Sušicí programy
Vlna
11
12
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
Maximální množ‐ Popis programu
ství prádla
(Druh náplně a stupeň znečištění)
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
2 kg
Sušicí program pro syntetické prádlo.
4 kg
Sušicí program pro bavlněné prádlo.
Syntetika
Bavlna
1) Prací program Bavlna úsporný při 60 °C s náplní 8 kg a sušicí program Bavlna jsou výchozími progra‐
my pro údaje na energetickém štítku podle směrnice EHS 92/75.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání. Tento program nelze kombinovat se
sušením.
Kombinace programů a funkcí
Program
Odstře
dění
1)
Úspora
času2)
Odložený
start
■
■
Bavlna
■
■
■
Bavlna úsporný
■
■
■
Syntetika
■
■
■
■
■
Hedvábí
■
■
■
■
■
Vlna/Ruční praní
■
■
Pára
■
■
Máchání
■
■ 3)
■
Bavlna + Předpírka
■
NonStop 60min.
Odstředění / Vypouštění4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ČESKY
Program
Odstře
dění
1)
20 min - 3 kg
■
■
Snadné žehlení
■
■
■
■
Jemné
■
Úspora
13
času2)
Odložený
start
■
■
■
■
■
1) Je-li zapnutá funkce Trvalé extra máchání, spotřebič přidá několik dalších máchání. Pokud v programu
Máchání nastavíte nízkou rychlost odstřeďování, spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
2) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
3) U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.
4) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
5.2 Automatické sušení
Stupeň suchosti
Extra suché
Pro savé materiály jako ručníky
K uložení1)
Pro prádlo k uložení
Druh tkaniny
Náplň
Bavlna a len
až do 4 kg
(koupací pláště, osušky, atd.)
Bavlna a len
až do 4 kg
(koupací pláště, osušky, atd.)
Syntetické a směsové tka‐ až do 2 kg
niny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
Hedvábné prádlo (blůzy, ko‐ až do 1 kg
šile, oblečení...)
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Vlněné prádlo (vlněné sve‐
try)
až do 1 kg
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
až do 4 kg
1) Poznámky pro zkušebny Testování podle normy EN 50229 musí být NEJPRVE provedeno sušením
maximální deklarované náplně prádla (o složení v souladu se směrnicí EN61121) nastavením programu
AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu. DRUHÁ náplň prádla k sušení se zbývající náplní mu‐
sí být testována pomocí programu AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu.
14
www.aeg.com
5.3 Časované sušení
Stupeň suchosti
Druh tkaniny
Extra suché
Pro savé materiály ja‐
ko ručníky
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky,
atd.)
K uložení
Pro prádlo k uložení
K uložení
Pro prádlo k uložení
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Ry‐
chlost
odstřeď
ování
(ot/min)
Doporuče‐
ná délka
chodu
(min)
4
1 600
165 - 180
2
1 600
90 - 100
1
1 600
60 - 70
4
1 600
155 - 170
2
1 600
80 - 90
1
1 600
50 - 60
Syntetické a směsové tka‐
niny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
2
1 200
90 - 105
1
1 200
40 - 50
Vlna
(vlněné svetry)
1
1 200
80 - 100
Hedvábí
(blůzy, košile, oblečení atd.)
1
1 000
80
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
4
1 600
110 - 125
2
1 600
65 - 75
1
1 600
40 - 50
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky,
atd.)
5.4 Woolmark Apparel Care Modrá
•
Náplň
(kg)
Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro
praní vlněných oděvů určených pro
ruční praní za podmínky, že tyto
oděvy se budou prát podle pokynů
uvedených na etiketě a podle pokynů
výrobce této pračky. M1380
• Program sušení vlny tohoto
spotřebiče byl testován a schválen
společností Woolmark. Tento program
je vhodný pro sušení vlněných oděvů,
které jsou označeny pro ruční praní,
za předpokladu, že jsou tyto oděvy
vyprány pomocí pracího programu
schváleného společností Woolmark
pro ruční praní a sušeny v bubnové
sušičce dle pokynů výrobce. M1381
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.
ČESKY
15
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití
příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množ‐
ství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může
mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji vý‐
razně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 8 kg délka programu
přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne
jedné hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká teč‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná délka pro‐
gramu (minuty)
Bavlna 60 °C
8
1.35
67
175
Bavlna úsporný
Úsporný program pro bavlnu
8
1.07
63
241
8
0.85
67
170
Syntetika 40 °C
3,5
0.40
48
115
Jemné 40 °C
3,5
0.50
55
80
Vlna / Ruční praní 30 °C
1,5
0.25
45
60
60 °C1)
Bavlna 40 °C
1) „Úsporný program pro bavlnu“ při 60 °C s náplní 8 kg je referenční program pro údaje energetického
štítku podle směrnice EHS 92/75.
7. FUNKCE
7.1 Teplota
7.2 Odstředění
Nastavením této funkce změníte výchozí
teplotu.
Pomocí této funkce můžete snížit
výchozí rychlost odstřeďování.
Kontrolka
= studená voda.
Na displeji se zobrazuje nastavená
teplota.
Na displeji se zobrazí ukazatel
nastavené rychlosti.
Dodatečné funkce odstřeďování:
Bez odstředění
•
•
Nastavením této funkce zrušíte
všechny odstřeďovací fáze.
Nastavuje se u velmi jemných tkanin.
16
www.aeg.com
•
• Na displeji se zobrazí ukazatel
Zastavení máchání
•
•
•
•
7.4 Časované sušení
Protože není použito odstředění, fáze
máchání u některých pracích
programů spotřebuje více vody.
.
Nastavením této funkce snížíte
pomačkání prádla.
Prací program skončí s vodou v
bubnu. Buben se otáčí pravidelně,
aby se snížilo zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Při vypouštění vody se řiďte
částí „Vypouštění vody po
dokončení programu“.
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte dobu,
která vyhovuje sušeným tkaninám. Na
displeji se zobrazí nastavená hodnota.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se
doba prodlouží o pět minut.
Délka sušení může být
omezena zvoleným
programem.
7.5 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
•
7.3 Automatické sušení
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte jeden
ze tří automatických dostupných stupňů
sušení. Na displeji se zobrazí symbol
nastaveného stupně:
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u velmi málo
znečištěného prádla.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
•
K žehlení – prádlo k žehlení
7.6 Odložený start
•
K uložení – prádlo k uložení
•
Extra sušení – prádlo k úplnému
usušení
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Některé automatické
stupně nelze nastavit pro
každý typ tkaniny.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně
na dobu šesti sekund.
a
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím
dokud se kontrolka
nebo nezhasne.
a
,
nerozsvítí
ČESKY
Tuto funkci lze zapnout:
•
•
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
•
17
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím
a
dokud se příslušná kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
,
8.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Nalijte dva litry vody do komory na
prací prostředek pro fázi praní.
Zapnete tak vypouštěcí systém.
4. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
5. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
10.1 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
3. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.
10.2 Plnění pracího
prostředku a přísad
Komora pro fázi předpírky, pro
program namáčení nebo pro
odstraňovač skvrn.
Komora pro fázi praní.
POZOR!
Ujistěte se, že mezi
těsněním a dvířky nezůstane
žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo
poškození prádla.
Komora na tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Značka maximálního množství pro
tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý
prací prostředek.
18
www.aeg.com
B
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení pracích
prostředků.
10.3 Zkontrolujte polohu
klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího
prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač
vyjměte.
A
3. Pří použití práškového pracího
prostředku otočte klapku nahoru.
S klapkou DOLE:
• Nepoužívejte gelové
nebo husté tekuté
prací prostředky.
• Nepoužívejte více
tekutého pracího
prostředku, než je
uvedeno na klapce.
• Nenastavujte fázi
předpírky.
• Nepoužívejte funkci
odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího
prostředku.
Ujistěte se, že klapka při zasunutí
zásuvky nepřekáží.
10.4 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
10.5 Nastavení programu
4. Pří použití tekutého pracího
prostředku otočte klapku dolů.
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
• Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
• Kontrolka Start/Pauza bliká.
• Na displeji se zobrazuje: výchozí
teplota, rychlost odstřeďování,
ukazatele fází programu a délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu,
rychlost odstřeďování, délku
programu nebo přidejte dostupné
funkce. Když zapnete nějakou funkci,
zobrazí se ukazatel dané funkce.
ČESKY
10.9 Zrušení odloženého
startu
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení Err.
Zrušení odloženého startu:
10.6 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel
19
.
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
10.7 Opětovný výpočet délky
programu
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
10.8 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
10.10 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
10.11 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
Zap/Vyp zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
10.12 Otevření dvířek
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká
nebo se buben stále otáčí,
nelze dvířka otevřít.
Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
20
www.aeg.com
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.
10.13 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
Na displeji se zobrazí
a ukazatel
zablokování dvířek
zhasne.
Před otevřením dvířek je nutné vypustit
vodu:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10.14 Vypouštění vody po
konci cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování
. Dvířka zůstanou
dvířek
zablokována.
10.15 Funkce Automatický
pohotovostní režim
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.
Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
Automatický pohotovostní
režim nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Nastavení sušení
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda je
vodovodní kohoutek
otevřený.
ČESKY
1. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund zapněte spotřebič.
2. Postupně naplňte prádlo.
3. Otočte voličem programů na program
vhodný k sušení daného prádla. Na
displeji se zobrazí ukazatel sušení
.
Pro zachování dobrého
sušicího výkonu
nepřekračujte maximální
náplň pro sušení
doporučenou v uživatelské
příručce. Nenastavujte
rychlost odstřeďování nižší
než automatickou rychlost
zvoleného programu.
11.2 Sušení na automatické
stupně
Prádlo lze sušit dle přednastavených
stupňů suchosti:
11.3 Časované sušení
Prádlo lze rovněž sušit pomocí ručně
nastaveného časovaného sušení:
1. Opakovaně stiskněte Časované
sušení a nastavte hodnotu času (viz
tabulka „Programy pro časované
sušení“).
• Na displeji se zobrazí nastavený
•
: Stupeň suchosti K ŽEHLENÍ
bavlněného prádla
•
: Stupeň suchosti K ULOŽENÍ
bavlněného, syntetického,
vlněného a hedvábného prádla
: EXTRA stupeň suchosti
bavlněného prádla
Na displeji se zobrazí čas vypočítaný na
základě výchozí velikosti náplně. Pokud
je množství vašeho prádla větší či menší
než výchozí velikost, spotřebič
automaticky přizpůsobí délku sušení
během cyklu.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
•
zablokovaných dvířek
sušení
. Ukazatel
začne blikat.
Některé stupně suchosti
nelze nastavit u všech druhů
prádla.
. S každým
čas: např.
stisknutím tohoto tlačítka se doba
prodlouží o pět minut.
Po několika sekundách se na
displeji zobrazí nová hodnota
času: např.
. Spotřebič také
vypočítá délku chladicí fáze a
fáze proti zmačkání.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
• Na displeji se pravidelně
zobrazuje nová hodnota času.
•
•
1. Opakovaně stiskněte Automatické
sušení, dokud se na displeji
nezobrazí jeden z ukazatelů stupně
suchosti:
•
21
začne blikat.
Ukazatel sušení
Na displeji se zobrazí ukazatel
zablokovaných dvířek
.
Pokud nastavíte délku
sušení pouze 10 minut,
spotřebič provede pouze
chladicí fázi.
Pokud není prádlo
dostatečně suché, nastavte
opět krátkou dobu sušení.
11.4 Konec sušicího
programu
Spotřebič se automaticky zastaví.
•
Zazní zvuková signalizace (pokud je
zapnutá).
•
•
•
Na displeji se zobrazí .
Kontrolka Start/Pauza zhasne.
Během posledních minut sušicího
cyklu spotřebič provede chladicí fázi a
fázi proti zmačkání. Dvířka jsou stále
zablokovaná.
Když se na displeji přestane zobrazovat
symbol zablokovaných dvířek
můžete dvířka otevřít.
,
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund vypněte spotřebič.
22
www.aeg.com
Po několika minutách od konce
programu funkce úspory energie
spotřebič automaticky vypne.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
3. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Program Non-Stop
1. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund zapněte spotřebič.
2. Postupně naplňte prádlo.
Pro zachování dobrého
sušicího výkonu
nepřekračujte maximální
náplň pro sušení
doporučenou v uživatelské
příručce. Nenastavujte
rychlost odstřeďování nižší
než automatickou rychlost
zvoleného programu.
3. Do příslušných komor nadávkujte
prací prostředek a přísady.
4. Pootočte voličem programů na prací
program.
Na displeji se zobrazí ukazatele různých
pracích fází.
5. Zvolte dostupné funkce.
12.2 Praní a automatické
sušení
1. Opakovaně stiskněte Automatické
sušení, dokud se na displeji
nezobrazí jeden z ukazatelů stupně
suchosti:
•
: Stupeň suchosti K ŽEHLENÍ
bavlněného prádla
•
: Stupeň suchosti K ULOŽENÍ
bavlněného, syntetického,
vlněného a hedvábného prádla
•
: EXTRA stupeň suchosti
bavlněného prádla
Na displeji se zobrazí ukazatel .
Hodnota času na displeji představuje
délku pracího a sušicího cyklu
vypočítanou na základě výchozí velikosti
náplně.
Aby bylo dosaženo dobrých
výsledků sušení, spotřebič
vám neumožní nastavit příliš
nízkou rychlost odstřeďování
praného a sušeného prádla.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
Na displeji se stále zobrazuje ukazatel
nastaveného stupně suchosti.
Ukazatel zablokovaných dvířek
se
začne zobrazovat.
Na displeji se pravidelně zobrazuje nová
hodnota času.
Během posledních minut
sušicího cyklu spotřebič
provede fázi proti zmačkání
a chladicí fázi.
12.3 Praní a časované sušení
Aby bylo dosaženo dobrých výsledků
sušení, spotřebič vám neumožní nastavit
příliš nízkou rychlost odstřeďování
praného a sušeného prádla.
1. Dobu sušení nastavíte stisknutím
Časované sušení. Na displeji se
zobrazí 10 minut.
Na displeji se zobrazí ukazatel . Na
displeji se zobrazí nastavená doba
sušení, např.
. Po několika
sekundách se na displeji zobrazí
, která
konečná hodnota času
představuje celkovou délku pracího a
sušicího cyklu (fáze praní + sušení +
proti zmačkání + chlazení).
Pokud po praní nastavíte
sušení o délce pouze 10
minut, spotřebič vypočítá
také délku chladicí fáze a
fáze proti zmačkání.
ČESKY
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Dvířka jsou zablokovaná. Na displeji se
pravidelně zobrazuje nová hodnota času.
12.4 Konec programu
Spotřebič se automaticky zastaví. Zazní
zvuková signalizace (pokud je zapnutá).
Více informací viz část „Na konci
sušicího programu“ v předchozí kapitole.
1. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
2. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
12.5 Vlákna v tkaninách
Během prací nebo sušicí fáze mohou
určité typy tkanin (utěrky, vlněné prádlo
či svetry) pouštět vlákna.
Uvolněná vlákna se mohou během
dalšího programu přichytit na tkaniny.
•
•
•
•
23
Neperte tmavé tkaniny poté, co jste
vyprali a usušili světlé barevné prádlo
(nové utěrky, vlněné prádlo a svetry),
a opačně.
Pokud tyto druhy tkanin perete
poprvé, sušte je na vzduchu.
Vyčistěte vypouštěcí filtr.
Po sušicí fázi prázdný buben, těsnění
a dvířka vyčistěte pomocí vlhkého
hadru.
12.6 Odstranění vláken z
oblečení
K odstranění vláken uvnitř bubnu
nastavte speciální program:
1. Vyprázdněte buben.
2. Vyčistěte buben, těsnění a dvířka
důkladně pomocí vlhkého hadru.
3. Nastavte program máchání.
4. Zapněte čisticí funkci současným
a , dokud se na
stisknutím
displeji nezobrazí CLE.
5. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
Abyste zabránili uvolňování vláken
vašeho prádla, doporučujeme
následující:
13. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
•
•
•
•
•
Silně zašpiněné skvrny odstraňte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Silně zašpiněné skvrny vyperte a
předem ošetřete před vložením
příslušných kusů prádla do bubnu.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
24
www.aeg.com
13.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
13.3 Prací prostředky a
přísady
•
•
•
•
•
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
13.4 Ekologické rady
•
•
•
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
13.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
13.6 Tipy k sušení
Příprava sušicího programu
• Otevřete vodovodní kohoutek.
• Zkontrolujte, zda je správně připojena
vypouštěcí hadice. Více informací viz
kapitola instalace.
• Maximální náplň prádla u sušicích
programů viz tabulka sušicích
programů.
13.7 Prádlo nevhodné pro
sušení
Sušicí program nenastavujte u těchto
druhů prádla:
• Velmi jemné prádlo.
• Syntetické záclony.
• Oblečení s kovovými vložkami.
• Nylonové punčochy.
• Prošívané přikrývky.
• Pokrývky.
• Prostěradla.
• Větrovky.
• Spací pytle.
• Tkaniny se zbytky laků na vlasy,
ředidel laků na nehty apod.
• Oděvy s vycpávkami z molitanu nebo
z podobných materiálů.
13.8 Etikety na oděvech
Když sušíte prádlo, řiďte se pokyny
výrobce uvedenými na etiketách:
•
= Oblečení lze sušit v bubnové
sušičce
•
= Sušicí program při vysoké
teplotě
ČESKY
•
= Sušicí program při snížené
teplotě
•
= Oblečení nelze sušit v bubnové
sušičce.
13.9 Délka sušicího programu
Doba sušení se může lišit podle:
• rychlosti závěrečného odstředění
• stupně suchosti
• druhu prádla
• hmotnosti náplně
13.10 Přídavné sušení
25
13.11 Všeobecné rady
Průměrné doby sušení naleznete v
kapitole „Sušicí programy“.
S přibývajícími zkušenostmi budete
prádlo sušit lépe. Zapisujte si délku dříve
provedených programů.
Abyste zabránili statickému výboji na
konci sušicího programu:
1. Používejte při praní aviváž.
2. Používejte speciální aviváž pro
bubnové sušičky.
Po dokončení sušicího programu prádlo
co nejrychleji vyjměte.
Jestliže je prádlo na konci sušicího
programu stále vlhké, přidejte znovu
program krátkého sušení.
VAROVÁNÍ!
Prádlo nepřesušujte, aby
nedošlo k jeho zmačkání a
sražení.
14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
14.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
14.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
•
Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
14.4 Těsnění dvířek
26
www.aeg.com
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
14.5 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
3.
4.
14.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
ČESKY
3.
4.
45°
20°
14.7 Čištění vypouštěcího filtru
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.
Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.
Opakujte kroky 2 a 3, dokud nepřestane vytékat voda.
1.
2.
180°
3.
4.
2
2
1
1
27
28
www.aeg.com
5.
6.
7.
8.
1
2
Připravte si hadr na utírání
vody, která by mohla vytéct.
14.8 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (8) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového
vypouštění, je nutné vypouštěcí systém
opět aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní
dávkovače pracího prostředku nalijte
dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění
vody.
14.9 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
ČESKY
29
15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
15.1 Úvod
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
•
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Chyba v komunikaci mezi
elektronickými prvky spotřebiče.
Spotřebič vypněte a znovu zapněte.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
VAROVÁNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
15.2 Možné závady
Problém
Nespustil se program.
Možné řešení
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
•
•
•
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte
do konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je za‐
pnutá.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohled‐
ně těchto informací se obraťte na místní vodárenský pod‐
nik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není
ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Ujistěte se, že jsou přívodní hadice správně umístěné.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Ha‐
dice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instala‐
ci“.
30
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
•
•
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
•
•
•
•
•
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
•
•
•
•
•
Na podlaze je voda.
•
•
•
•
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk.
•
•
•
•
•
•
Program je kratší než je
zobrazený čas.
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou v bubnu.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.
Nastavte odstřeďovací funkci.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou v bubnu.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvá‐
žením.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neu‐
niká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškoze‐
ná.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve
správném množství.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací funkci, pokud je v bub‐
nu voda.
Proveďte nouzové vypouštění. Viz „Opatření proti vlivu mra‐
zu“ (v kapitole „Čištění a údržba“).
Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče.
Kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud
potřebujete otevřít víko, přečtěte si pečlivě část „Nouzové
otevření dvířek“.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k
instalaci“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš ma‐
lou náplň.
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz
kapitola „Údaje o spotřebě“.
ČESKY
31
Problém
Možné řešení
Program je delší než je
zobrazený čas.
•
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude del‐
ší. Jedná se o běžný jev.
•
•
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí spe‐
ciálního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Nelze nastavit funkci.
Spotřebič nesuší vůbec
nebo suší nedostatečně.
Prádlo je plné různoba‐
revných vláken.
•
•
•
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná dotyková
tlačítka.
•
•
•
•
Otevřete vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr.
Snižte množství prádla.
Ujistěte se, že jste nastavili správný program. V případě
potřeby nastavte opět krátkou dobu sušení.
Ze tkanin vypraných v předchozím programu se uvolnila vlákna
odlišné barvy:
• Sušicí fáze pomáhá odstranit některá vlákna.
• Oblečení vyčistěte pomocí odstraňovače vláken.
V případě nadměrného množství vláken v bubnu, spusťte spe‐
ciální čisticí program (více podrobností viz část „Vlákna v tkani‐
nách“).
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
15.3 Nouzové otevření dvířek
V případě výpadku napájení nebo
funkční poruchy zůstanou dvířka
spotřebiče zablokovaná. Prací program
bude pokračovat, jakmile bude napájení
obnoveno. Pokud zůstanou dvířka
zablokovaná z důvodu poruchy, lze je
otevřít pomocí funkce nouzového
odblokování.
Před otevřením dvířek:
POZOR!
Ujistěte se, že teplota vody
není příliš vysoká a prádlo
není horké. V případě
potřeby vyčkejte, až
vychladnou.
POZOR!
Ujistěte se, že se buben
neotáčí. V případě potřeby
vyčkejte, dokud se buben
nepřestane otáčet.
Ujistěte se, že hladina
vody v bubnu není příliš
vysoká. V případě potřeby
pokračujte nouzovým
vypouštěním (viz
„Nouzové vypouštění“ v
kapitole „Čištění a
údržba“).
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte
spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
32
www.aeg.com
4. Držte spoušť nouzového odblokování
zataženou dolů a současně otevřete
dvířka spotřebiče.
5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka
spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 555 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximální náplň prané‐
ho prádla
Bavlna
8 kg
Maximální množství su‐
šeného prádla
Bavlna
Syntetika
4 kg
2 kg
Rychlost odstřeďování
Maximální
1600 ot/min
17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
33
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 34
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................36
3. POPIS VÝROBKU...............................................................................................38
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 39
5. PROGRAMY ...................................................................................................... 41
6. SPOTREBA.........................................................................................................46
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE........................................................................................46
8. NASTAVENIA..................................................................................................... 47
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 48
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 48
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE.................................................52
12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE......................................53
13. TIPY A RADY....................................................................................................54
14. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 56
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................60
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................63
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
34
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
Spotrebič sa má inštalovať ako voľne stojaci produkt
alebo pod pracovnú plochu linky, ak to umožňujú
požadované medzery.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na
konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný
elektrický kábel po inštalácii prístupný.
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť
zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou
podlahy.
VAROVANIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez
externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani
nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne
vypína a zapína.
V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte vhodné
vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti
nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich
plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.
Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8
barov (0,8 MPa).
Neprekračujte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa
nahromadili okolo spotrebiča.
36
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predmety znečistené látkami, ako sú rastlinný olej
alebo minerálny olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej,
čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku,
sa pred sušením v práčke so sušičkou musia vyprať
samostatne so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne vyčistené
priemyselnými chemikáliami.
V práčke so sušičkou nesušte odevy, ktoré neboli
vyprané.
Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto práčke so sušičkou.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť
zdrojom vznietenia ako napr. zapaľovače alebo
zápalky.
Nikdy nezastavujte práčku so sušičkou pred
skončením cyklu sušenia, ak bielizeň okamžite
nevyberiete a nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
Záverečná časť cyklu práčky so sušičkou prebieha
bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo
vychladenie bielizne na teplotu, ktorá bielizeň
nepoškodí.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové
predmety.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
•
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Pri presúvaní držte spotrebič vo
vertikálnej polohe.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči vyššej teplote.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. Ak sa chystáte
spotrebič v budúcnosti presúvať,
skrutky musíte znovu použiť a
zablokovať bubon, aby ste predišli
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
podlahou.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.
Ak nie je vo vodorovnej polohe,
zvýšte alebo znížte nožičky podľa
potreby.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
37
2.3 Pripojenie do
vodovodného potrubia
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa sklenených dvierok,
pokiaľ je zapnutý program. Sklo môže
byť horúce.
Nesušte poškodené odevy
(roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré
obsahujú vypchávky alebo výplň.
Ak periete bielizeň s odstraňovačom
škvŕn, pred cyklom sušenia pustite
dodatočný opakovací cyklus.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň
vhodnú na sušenie v práčke so
sušičkou. Dodržiavajte pokyny pre
pranie uvedené na štítku bielizne.
Plastové predmety nie sú tepelne
odolné.
– Ak používate guľu na pranie,
vyberte ju pred spustením
programu sušenia.
– Guľu na pranie nepoužívajte, ak
nastavíte nepretržitý program.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
38
www.aeg.com
•
•
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
V spotrebiči nesušte mokré odevy, z
ktorých kvapká voda.
•
•
2.5 Likvidácia
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Pracovná plocha
Dávkovač pracieho prostriedku
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
6
7
3.2 Súprava upevňovacích
doštičiek (4055171146)
K dispozícii u autorizovaného predajcu.
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
SLOVENSKY
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
3
WASH/DRY
DRY
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
+ Prewash
Wool
Delicates
Synthetics
Easy Iron
Silk
20 Min. - 3 kg
Wool
Spin/
Drain
Rinse
NonStop 60min.
Steam
On/Off
Temp.
Spin
10
9
Auto Dry Time Dry Time Save Delay Start
8
7
6
Start/Pause
5
4
1 Zap/Vyp tlačidlo
7 Čas sušenia tlačidlo
2 Ovládač programu
8 Automatické sušenie tlačidlo
3 Displej
9 Odstreďovanie tlačidlo
4 Štart/Prestávka tlačidlo
10 Teplota tlačidlo
5 Posunutý štart tlačidlo
6 Úspora času tlačidlo
4.2 Displej
A
B
Oblasť teploty:
A
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ studenej vody
C
D
39
40
www.aeg.com
Oblasť odstreďovania:
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania
B
Ukazovateľ Bez odstreďovania1)
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop
1) K dispozícii iba pre program Odstreďovanie/Vypúšťanie.
Symboly úrovne vysušenia1):
Suchá na žehlenie
Suchá na uloženie
Extra suchá
Ukazovatele displeja2):
C
Zatvorené dvierka – Ak je zobrazený tento symbol, nie je možné
otvoriť dvierka. Dvierka môžete otvoriť až vtedy, keď symbol zhas‐
ne.
Fáza prania
Fáza sušenia
Detská poistka
Extra plákanie
Posunutý štart
1) Rozsvietia sa pri nastavení programu automatického sušenia.
2) Symboly sa na displeji zobrazia po nastavení príslušnej fázy alebo funkcie.
SLOVENSKY
41
Oblasť času:
Trvanie programu (fáza prania a/alebo sušenia)
Po spustení programu sa tento čas znižuje po minútach.
Posunutý štart
Po stlačení tlačidla posunutého štartu sa na displeji zobrazí čas po‐
sunutého štartu.
D
Kódy alarmu
Ak má spotrebič poruchu, na displeji sa zobrazia kódy alarmu. Po‐
zrite si kapitolu „Riešenie problémov“.
Chybové hlásenie
Toto hlásenie sa na displeji zobrazí na niekoľko sekúnd v nasledujú‐
cich prípadoch:
• Funkciu nemôžete kombinovať s nastaveným pracím progra‐
mom.
• Skúsite zmeniť prebiehajúci prací program.
Program sa skončil.
5. PROGRAMY
5.1 Tabuľka programov
Program
Teplotný rozsah
Maximálna hmot‐ Popis programu
nosť náplne
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Maximálna rých‐
losť odstreďova‐
nia
Pracie programy
Bavlna
95 °C – studená voda
Bavlna úsporný1)
8 kg
1600 ot./min
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne
znečistenie.
8 kg
1600 ot./min
Biela bavlna a farebne stála bavlna.
Bežné znečistenie. Spotreba energie sa
zníži a trvanie pracieho programu sa
predĺži.
8 kg
1600 ot./min
Biela a farebná bavlna. Silné a bežné
znečistenie.
3.5 kg
1200 ot./min
Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Bežné znečistenie.
60 °C – 40 °C
Bavlna + Predpieranie
95 °C – studená voda
Syntetika
60 °C – studená voda
42
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Hodváb
30 °C
Vlna/Ručné pranie
40 °C – studená voda
Non top 60 min.
40 °C – 30 °C
Maximálna hmot‐ Popis programu
nosť náplne
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Maximálna rých‐
losť odstreďova‐
nia
1 kg
1200 ot./min
Špeciálny program na hodváb a zmeso‐
vé syntetické materiály.
1.5 kg
1200 ot./min
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna
určená na ručné pranie a jemné tkani‐
ny s označením «hand washing» pre ruč‐
né pranie.2)
1 kg
1200 ot./min
Úplný program zložený z fázy prania a fá‐
zy sušenia na malú náplň zmiešaných
materiálov (bavlnené a syntetické odevy).
1,5 kg
Parný program na bavlnenú a syntetic‐
kú bielizeň. Tento cyklus pomáha osvie‐
žiť bielizeň a zbaviť ju záhybov. Tento
program nenastavujte pre bielizeň, ktorá
sa perie pri teplote nižšej ako 40 °C.
8 kg
1600 ot./min
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všet‐
ky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej
bielizne. Rýchlosť odstreďovania znížte
podľa druhu bielizne.
8 kg
1600 ot./min
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vo‐
dy z bubna. Všetky tkaniny, okrem vl‐
nenej a veľmi jemnej bielizne.
3 kg
1200 ot./min
Bavlnené a syntetické tkaniny s mier‐
nym znečistením alebo iba jedenkrát
nosené.
3.5 kg
800 ot./min
Syntetická bielizeň určená na jemné
3.5 kg
1200 ot./min
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu,
viskózy a polyesteru. Bežné znečiste‐
nie.
1 kg
Program sušenia na vlnenú bielizeň.
Para
Plákanie
Studená voda
Odstreďovanie/vypúšťa‐
nie3)
20 min - 3 kg
40 °C – 30 °C
Jednoduché žehlenie
60 °C – studená voda
Jemná bielizeň
40 °C – studená voda
pranie. Bežné a mierne znečistenie.4)
Programy sušenia
Vlna
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
43
Maximálna hmot‐ Popis programu
nosť náplne
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Maximálna rých‐
losť odstreďova‐
nia
2 kg
Program sušenia na syntetickú bielizeň.
4 kg
Program sušenia na bavlnenú bielizeň.
Syntetika
Bavlna
1) Prací program Bavlna úsporný pri 60 °C s náplňou o hmotnosti 8 a program sušenia Bavlna sú refe‐
renčné programy pre údaje uvedené na štítku s energetickými údajmi v súlade s európskou smernicou
EHS 92/75.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
4) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie. Spo‐
trebič pridáva dodatočné plákania. Tento program nie je kompatibilný so sušením.
Kompatibilita voliteľných funkcií s programami
Program
Od‐
streďo‐
vanie
1)
Úspora
času2)
Posunutý
štart
■
■
Bavlna
■
■
■
Bavlna úsporný
■
■
■
Syntetika
■
■
■
■
■
Hodváb
■
■
■
■
■
Vlna/Ručné pranie
■
■
Para
■
■
Plákanie
■
■ 3)
■
Bavlna + Predpieranie
■
Non top 60 min.
■
■
■
■
44
www.aeg.com
Program
Odstreďovanie/vypúšťanie4)
Od‐
streďo‐
vanie
1)
Úspora
času2)
Posunutý
štart
■
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
■
■
■
■
Jednoduché žehlenie
■
■
■
■
Jemná bielizeň
■
■
■
1) Ak je aktivovaná funkcia trvalé Extra plákanie, spotrebič pridáva niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri
programe Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
2) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
3) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
4) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
5.2 Automatické sušenie
Úroveň vysušenia
Extra suchá
Na froté tkaniny
Suchá na uloženie1)
Bielizeň určená na uloženie
Druh tkaniny
Náplň
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 4 kg
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 4 kg
Syntetika a zmesové tkani‐ až do 2 kg
ny
(pulóvre, blúzky, spodná bie‐
lizeň, posteľná a stolová bie‐
lizeň)
Hodvábna bielizeň (blúzky,
košele, odev...)
až do 1 kg
Vlnená bielizeň (vlnené sve‐ až do 1 kg
tre)
Suchá na žehlenie
Vhodné na žehlenie
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a
pod.)
až do 4 kg
1) Informácie pre skúšobňu Preskúšanie v súlade s EN 50229 sa musí vykonať s PRVOU dávkou na
sušenie s maximálnou deklarovanou kapacitou sušenia (zloženie dávky podľa EN 61121) pri nastavenom
programe AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE pre bavlnu. DRUHÁ dávka na sušenie so zostatko‐
vou náplňou musí byť preskúšaná pri nastavenom programe AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE
pre bavlnu.
SLOVENSKY
45
5.3 Časové sušenie
Úroveň vysušenia
Druh tkaniny
Náplň
(kg)
Extra suchá
Na froté tkaniny
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
4
1600
165 - 180
2
1600
90 - 100
1
1600
60 - 70
4
1600
155 - 170
2
1600
80 - 90
1
1600
50 - 60
2
1200
90 - 105
1
1200
40 - 50
Vlna
(vlnené pulóvre)
1
1200
80 - 100
Hodváb
(blúzky, košele, odevy atď.)
1
1000
80
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a
pod.)
4
1600
110 - 125
2
1600
65 - 75
1
1600
40 - 50
Suchá na uloženie
Bavlna a ľan
Bielizeň určená na ulo‐ (župany, osušky a pod.)
ženie
Suchá na uloženie
Syntetika a zmesové tkani‐
Bielizeň určená na ulo‐ ny
ženie
(pulóvre, blúzky, spodná bie‐
lizeň, posteľná a stolová bie‐
lizeň)
Suchá na žehlenie
Vhodné na žehlenie
5.4 Woolmark Apparel Care Modrý
•
Rých‐
Odporúča‐
losť od‐ né trvanie
streďo‐ (min)
vania
(ot./min)
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča
bol schválený spoločnosťou The
Woolmark Company na pranie
vlnených odevov označených
symbolom ručného prania «hand
wash», za predpokladu, že odevy sa
perú v súlade s pokynmi uvedenými
na štítku odevov a pokynmi výrobcu
tejto práčky. M1380.
• Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča
bol testovaný a schválený
spoločnosťou The Woolmark
Company. Cyklus je vhodný na
sušenie vlnených odevov označených
symbolom ručného prania «hand
wash» za predpokladu, že odevy boli
vyprané cyklom ručného prania, ktorý
schválila spoločnosť Woolmarka
vysušené podľa pokynov výrobcu.
M1381
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
46
www.aeg.com
6. SPOTREBA
Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia
relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyv‐
niť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množ‐
stvo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maxi‐
málna náplň 8 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1
kg, trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné trvanie pro‐
gramu (minúty)
Bavlna 60 °C
8
1.35
67
175
Bavlna úsporný
Bavlna – úsporný program
8
1.07
63
241
8
0.85
67
170
Syntetika 40 °C
3.5
0.40
48
115
Jemná bielizeň 40 °C
3.5
0.50
55
80
Vlna/Ručné pranie 30 °C
1.5
0.25
45
60
60 °C1)
Bavlna 40 °C
1) «Bavlna – úsporný program» pri teplote 60 °C s náplňou 8 kg je referenčným programom pre údaje na
štítku s energetickými údajmi v súlade s európskou smernicou EHS 92/75.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Teplota
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť
predvolenú teplotu.
Ukazovateľ
= studená voda.
Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ
nastavenej rýchlosti.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
Bez odstreďovania
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
•
7.2 Odstreďovanie
•
Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť
štandardnú rýchlosť odstreďovania.
•
Po nastavení tejto voliteľnej funkcie
práčka vypustí všetky fázy
odstreďovania.
Túto funkciu nastavte pre veľmi jemné
tkaniny.
Pri niektorých pracích programoch sa
použije pri fázy plákania viac vody,
SLOVENSKY
•
aby sa vykompenzovala neprítomnosť
odstreďovania.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Plákanie Stop
•
•
•
•
Túto voliteľnú funkciu nastavte vtedy,
ak chcete znížiť pokrčenie bielizne.
Prací program sa skončí s vodou v
bubne. Bubon sa bude pravidelne
otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne.
Dvierka zostanú zablokované. Ak
chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť
vodu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Ak chcete vypustiť vodu,
pozrite si časť „Vypustenie
vody po skončení cyklu".
7.3 Automatické sušenie
Stlačením tohto tlačidla nastavíte jednu z
3 dostupných automatických úrovní
vysušenia. Na displeji sa zobrazuje
symbol nastavenej úrovne:
47
7.4 Čas sušenia
Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas,
ktorý vyhovuje bielizni, ktorú chcete
vysušiť. Na displeji sa zobrazí nastavená
hodnota.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
Trvania sušenia môžu byť
obmedzené zvoleným
programom.
7.5 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistenú bielizeň.
Pri mierne znečistenej bielizni stlačte
tlačidlo dvakrát. Nastaví sa možnosť
„Extra rýchly“.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
•
Suchá na žehlenie – bielizeň
určená na žehlenie
•
Suchá na uloženie – bielizeň
určená na uloženie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
•
Extra suchá – bielizeň určená na
úplné vysušenie
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas posunutia.
7.6 Posunutý štart
Všetky automatické
úrovne nie je možné
nastaviť pre každý typ
tkaniny.
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály, stlačte tlačidlo
súčasne na 6 sekúnd.
a tlačidlo
8.2 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá
a
a podržte ich
48
www.aeg.com
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
•
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá
a
a podržte ich
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka:
zablokujú sa voliteľné funkcie a volič
programu.
Pred stlačením tlačidla Štart/
Prestávka: spotrebič sa nedá spustiť.
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Do priehradky na prací prostriedok
pre fázu prania nalejte 2 litre vody.
Aktivuje sa odtokový systém.
4. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
5. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite prípadné nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
10.1 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
3. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dvierka.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi
tesnením a dvierkami
nezostala zachytená
bielizeň. Hrozí riziko úniku
vody alebo poškodenia
bielizne.
10.2 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
SLOVENSKY
Priehradka na fázu predpierania,
program namáčania alebo
odstraňovač škvŕn.
Priehradka na fázu prania.
49
B
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (avivážny prípravok,
škrob).
Maximálna úroveň pre množstvo
tekutých prídavných prostriedkov.
Klapka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale pracích
prostriedkov.
10.3 Kontrola polohy klapky
1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne
vytiahnite.
2. Páčku stlačte nadol a vyberte
dávkovač.
A
Pri klapke v polohe
NADOL:
• Nepoužívajte gélové
ani husté tekuté
pracie prostriedky.
• Nepoužívajte viac
tekutého pracieho
prostriedku ako je
limit označený na
klapke.
• Nenastavujte fázu
predpierania.
• Nenastavujte funkciu
posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
6. Opatrne zatvorte dávkovač pracieho
prostriedku.
Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri
zatvorení zásuvky.
10.4 Zapnutie spotrebiča
3. V prípade použitia práškového
pracieho prostriedku otočte klapku
nahor.
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Zaznie krátky tón.
10.5 Nastavenie programu
4. V prípade použitia tekutého pracieho
prostriedku otočte klapku nadol.
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
• Ukazovateľ tlačidla Štart/
Prestávka bliká.
• Displej zobrazuje: predvolenú
teplotu, rýchlosť odstreďovania,
ukazovatele fáz programu a
trvanie programu.
50
www.aeg.com
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
10.6 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
.
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
10.7 Prepočítanie času cyklu
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli perfektné
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
10.8 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opätovným stláčaním tlačidla
Posunutý štart nastavte na displeji
príslušné číslo posunutia v minútach
alebo hodinách.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Štart/
Prestávka, môžete zrušiť
alebo zmeniť nastavený
posunutý štart.
10.9 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Štart/
Prestávka okamžite spustíte
program.
10.10 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Štart/
Prestávka.
Program bude pokračovať.
10.11 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným stlačením tlačidla
Zap/Vyp spotrebič zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
SLOVENSKY
10.12 Otvorenie dvierok
Ak sú teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoké a/
alebo sa bubon ešte točí,
dvierka nemôžete otvoriť.
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Na displeji prestane svietiť príslušný
ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Program alebo odpočítavanie
posunutého štartu bude ďalej
pokračovať.
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
Svieti ukazovateľ blokovania dvierok
Dvierka zostanú zablokované.
Na displeji sa zobrazí
a zhasne
ukazovateľ blokovania dvierok
.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
10.14 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
10.13 Koniec cyklu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
51
10.15 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
nevypne spotrebič, aby vám
pripomenula, že máte
vypustiť vodu.
52
www.aeg.com
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Nastavenie sušenia
VAROVANIE!
Uistite sa, že je otvorený
vodovodný kohútik.
1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po
jednom.
3. Volič programov nastavte na
program určený pre bielizeň, ktorú
chcete sušiť. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ sušenia
.
V záujme dosiahnutia dobrej
účinnosti sušenia
neprekračujte maximálne
náplne na sušenie
odporúčané v návode na
použitie. Nenastavujte
nižšiu rýchlosť
odstreďovania, ako je
automaticky nastavená
rýchlosť pre zvolený
program.
11.2 Vysušenie na
automatickú úroveň
Bielizeň môžete vysušiť na
prednastavené úrovne vysušenia:
1. Opätovne stláčajte tlačidlo
Automatické sušenie, kým sa na
displeji nezobrazí niektorý ukazovateľ
úrovne vysušenia:
•
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ
NA ŽEHLENIE pre bavlnu
•
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ
NA ULOŽENIE pre bavlnu,
syntetiku, vlnu a hodváb
•
: ukazovateľ úrovne EXTRA
SUCHÁ pre bavlnu
Na displeji sa zobrazí časový údaj
vypočítaný podľa štandardnej veľkosti
náplne. Ak je množstvo bielizne väčšie
alebo menšie ako štandardná veľkosť
náplne, spotrebič počas cyklu
automaticky prispôsobí časový údaj.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
zablokovaných dvierok
sušenia
. Ukazovateľ
začne blikať.
Všetky úrovne vysušenia nie
je možné nastaviť pre všetky
druhy bielizne.
11.3 Časové sušenie
Bielizeň takisto môžete vyprať aj s
ručným časovým sušením:
1. Stláčaním tlačidla Čas sušenia
nastavte časovú hodnotu (pozri
tabuľku «Programy pre časové
sušenie»).
• Na displeji sa zobrazí hodnota
•
nastaveného času: napr.
. Pri
každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
Po niekoľkých sekundách sa na
displeji zobrazí nová hodnota
. Spotrebič
času: napr.
pripočíta aj trvanie fázy proti
krčeniu a fázy chladenia.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
• Na displeji sa pravidelne
zobrazuje nová časová hodnota.
•
•
Ukazovateľ sušenia
začína
blikať.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
zatvorených dvierok
.
Ak nastavíte iba 10 minútové
sušenie, spotrebič vykoná
iba fázu chladenia.
Ak bielizeň nie je dostatočne
suchá, znova nastavte
krátky čas sušenia.
SLOVENSKY
11.4 Koniec programu
sušenia
Spotrebič sa automaticky zastaví.
•
Zaznejú zvukové signály (ak sú
aktívne).
Na displeji sa zobrazí symbol .
Ukazovateľ Štart/Prestávka zhasne.
Počas posledných minút cyklu
sušenia v spotrebiči prebieha fáza
chladenia a fáza proti pokrčeniu.
Dvierka sú stále zablokované.
Keď na displeji zhasne symbol
•
•
•
blokovania dvierok
dvierka.
53
1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Niekoľko minút po skončení programu
funkcia úspory energie automaticky
vypne spotrebič.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
3. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
, môžete otvoriť
12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Non-Stop program
1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po
jednom.
Na dosiahnutie dobrého
výkonu pri sušení
neprekračujte maximálne
náplne pre sušenie
odporúčané v návode na
použitie. Nenastavujte
rýchlosť odstreďovania
nižšiu, ako je automaticky
nastavená rýchlosť pre
zvolený program.
3. Do príslušnej priehradky dajte prací
prostriedok a požadované prísady.
4. Volič programov nastavte na prací
program.
Displej zobrazuje ukazovatele rôznych
fáz pracieho programu.
5. Nastavte voliteľné funkcie.
12.2 Pranie a automatické
sušenie
1. Opätovne stláčajte tlačidlo
Automatické sušenie, kým sa na
displeji nezobrazí niektorý ukazovateľ
úrovne vysušenia:
•
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ
NA ŽEHLENIE pre bavlnu
•
: ukazovateľ úrovne SUCHÁ
NA ULOŽENIE pre bavlnu
syntetiku, vlnu a hodváb
•
: ukazovateľ úrovne EXTRA
SUCHÁ pre bavlnu
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
Časový údaj na displeji zodpovedá
trvaniu cyklu prania a sušenia
vypočítaného na základe štandardnej
veľkosti náplne.
V záujme dobrého vysušenia
vám spotrebič neumožní
nastaviť príliš nízku rýchlosť
odstreďovania bielizne, ktorá
sa má prať a sušiť.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Na displeji zostane svietiť ukazovateľ
nastavenej úrovne vysušenia.
Rozsvieti sa ukazovateľ blokovania
dvierok
.
Na displeji sa pravidelne zobrazuje nový
časový údaj.
Počas posledných minút
cyklu sušenia prebieha v
spotrebiči fáza proti
pokrčeniu a fáza chladenia.
54
www.aeg.com
12.3 Pranie a časové sušenie
V záujme dobrého vysušenia vám
spotrebič neumožní nastaviť príliš nízku
rýchlosť odstreďovania bielizne, ktorá sa
má prať a sušiť.
1. Stlačením tlačidla Čas sušenia
nastavte hodnotu času sušenia. Na
displeji sa zobrazuje hodnota 10
minút.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Na
displeji sa zobrazí nastavená hodnota
času sušenia, napríklad:
. Po
niekoľkých sekundách sa na displeji
, to
zobrazí finálna hodnota času
znamená celkové trvanie cyklov prania a
sušenia (pranie + sušenie + fáza proti
krčeniu + fáza chladenia).
Ak po praní nastavíte len 10
minút sušenia, spotrebič
pripočíta aj trvanie fázy proti
krčeniu a fázy chladenia.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Dvierka sú zablokované. Na displeji sa
pravidelne zobrazuje nová časová
hodnota.
12.4 Koniec programu
Spotrebič sa automaticky zastaví.
Zaznejú zvukové signály (ak sú
zapnuté).
Ďalšie informácie nájdete v časti „Po
skončení programu sušenia” v
predchádzajúcej kapitole.
1. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
2. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
12.5 Uvoľnené vlákna v
tkaninách
Počas fázy prania a/alebo sušenia môžu
niektoré typy tkanín (nasiakavé látky,
vlna, teplákové bundy) uvoľňovať vlákna.
Uvoľnené vlákna môžu počas ďalšieho
cyklu priľnúť k tkaninám.
Ak chcete zabrániť uvoľneným vláknam v
bielizni, odporúčame nasledovné:
•
•
•
•
Tmavú bielizeň neperte po praní a
sušení svetlej bielizne (nového
nasiakavého oblečenia, vlneného
oblečenia, teplákových búnd a pod.) a
naopak.
Pri prvom praní takéhoto typu bielizne
vysušte bielizeň na šnúre na čerstvom
vzduchu.
Vyčistite odtokový filter.
Po fáze sušenia vlhkou handrou
vyčistite prázdny bubon, tesnenie a
dvierka.
12.6 Odstránenie uvoľnených
vlákien z odevov
Ak chcete odstrániť uvoľnené vlákna v
bubne, nastavte špeciálny program:
1. Vyprázdnite bubon.
2. Vlhkou handrou vyčistite bubon,
tesnenie a dvierka.
3. Nastavte program plákania.
4. Funkciu čistenia nastavte súčasným
stlačením tlačidiel
a , až kým
sa na displeji nezobrazí symbol CLE.
5. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
13. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Vloženie bielizne
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
•
•
•
•
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Všetky škvrny odstráňte špeciálnym
prípravkom.
Pred vložením kusov bielizne do
bubna umyte a ošetrite silne
znečistené škvrny
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky a
záclony vložte do pracieho vaku alebo
obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice a pod.) použite pracie
vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
13.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
•
•
•
•
55
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
13.4 Ekologické tipy
•
•
•
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
13.5 Tvrdosť vody
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
13.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
13.6 Rady pri sušení
Pripravte cyklus sušenia
• Otvorte vodovodný ventil.
• Skontrolujte, či je správne pripojená
odtoková hadica. Viac informácií
nájdete v kapitole o inštalácii.
• Maximálne náplne bielizne pre
programy sušenia nájdete v tabuľke
programov sušenia.
56
www.aeg.com
13.7 Bielizeň, ktorá nie je
vhodná na sušenie
Program sušenia nenastavujte pre
túto bielizeň:
• Veľmi jemná bielizeň.
• Syntetické záclony.
• Odevy s kovovými prvkami.
• Nylonové pančuchy.
• Paplóny.
• Posteľné prikrývky.
• Deky.
• Vetrovky.
• Spacie vaky.
• Tkaniny so zvyškami laku na vlasy,
odlakovačov na nechty a podobných
látok.
• Odevy s molitanom alebo podobným
materiálom.
13.8 Štítky na bielizni
Pri sušení bielizne sa riaďte pokynmi
výrobcu na štítkoch:
•
= Odev je možné sušiť v sušičke
•
= Cyklus sušenia pri vysokej
teplote
•
= Cyklus sušenia pri zníženej
teplote
•
= Odev nie je možné sušiť v
sušičke.
•
•
•
•
rýchlosti posledného odstreďovania
stupňa usušenia
druhu bielizne
hmotnosti náplne
13.10 Doplnkové sušenie
Ak je bielizeň po ukončení programu
sušenia ešte stále vlhká, nastavte znovu
krátky cyklus sušenia.
VAROVANIE!
Aby ste predišli pokrčeniu
a zrazeniu, bielizeň
nesušte príliš dlho.
13.11 Všeobecné tipy
Pozrite si tabuľku «Programy sušenia», v
ktorej sú uvedené priemerné časy
sušenia.
S nadobudnutím skúseností vysušíte
bielizeň lepšie. Poznačte si trvanie už
vykonaných cyklov.
Aby ste sa vyhli statickej elektrine na
konci cyklu sušenia:
1. Použite avivážny prostriedok pri
pracom cykle.
2. Použite špeciálnu aviváž pre sušičky.
Po skončení programu sušenia ihneď
vyberte bielizeň.
13.9 Trvanie cyklu sušenia
Trvanie sušenia sa môže meniť v
závislosti od:
14. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
14.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
SLOVENSKY
57
14.4 Tesnenie dvierok
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
14.3 Program prania na
údržbu práčky
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na údržbu práčky.
Potrebné kroky:
•
•
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
Vyberte všetku bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
14.5 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
3.
4.
58
www.aeg.com
14.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.7 Čistenie odtokového filtra
Odtokový filter nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca.
Pravidelne kontrolujte filter vypúšťacieho čerpadla a uistite sa, že je čisté.
Zopakujte kroky č. 2 a 3, až kým voda neprestane tiecť.
SLOVENSKY
1.
2.
180°
3.
4.
2
2
1
1
5.
6.
7.
8.
1
2
59
60
www.aeg.com
Majte vždy poruke handru,
aby ste mohli utrieť vytečenú
vodu.
14.8 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(8) z časti „Čistenie odtokového filtra“. V
prípade potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky dávkovača pracieho
prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustite
príslušný program.
14.9 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV
•
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
•
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
– Elektronické prvky spotrebiča
nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť
zapnite.
•
– Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
15.1 Úvod
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
SLOVENSKY
61
15.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
•
•
•
Program sa nespúšťa.
•
•
•
•
•
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
•
•
•
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená
ani vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné
informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter
ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Uistite sa, že prívodné hadice sú správne pripojené.
Spotrebič sa nenapĺňa
•
vodou a ihneď nevypúšťa
vodu.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny".
•
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte voli‐
teľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bub‐
ne, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. V prípade potre‐
by vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
•
•
•
•
•
Nastavte voliteľnú funkciu Odstreďovanie.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bub‐
ne, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. V prípade potre‐
by vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu od‐
streďovania. Tento problém môže byť spôsobený problé‐
mom s vyvážením.
•
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Skontrolujte, či prívodná a odtoková hadica nie je poškode‐
ná.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho
prostriedku.
Fáza odstreďovania ne‐
funguje alebo cyklus pra‐ •
nia trvá dlhšie než zvy‐
čajne.
•
Na podlahe je voda.
•
•
62
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
•
•
•
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
•
•
•
•
•
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie
alebo Odstreďovanie.
Vykonajte núdzové vypustenie vody. Pozrite si „Ochranné
opatrenia pred zamrznutím” (v kapitole „Ošetrovanie a či‐
stenie”).
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebu‐
jete otvoriť veko, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvo‐
renie dvierok”.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si
časť „Inštalačné pokyny".
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Po‐
zrite si časť „Inštalačné pokyny".
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš
malá.
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
•
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Po‐
zrite si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
•
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
•
•
•
•
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou
špeciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
•
Uistite sa, že stláčate iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
•
Spotrebič bielizeň nesuší •
alebo ju nesuší dostatoč‐ •
ne.
•
Na bielizni sa zachytilo
veľa chumáčikov fareb‐
ných vlákien.
Otvorte vodovodný kohútik.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý.
Vložte menej bielizne.
Uistite sa, že ste nastavili správny cyklus. V prípade potre‐
by opäť nastavte krátky čas sušenia.
Z textílií vypraných v predchádzajúcom cykle sa uvoľnili vlákna
inej farby:
• Fáza sušenia môže odstrániť časť vlákien.
• Oblečenie očistite pomocou odstraňovača vlákien.
V prípade nadmerného množstva vlákien v bubne použite na
ich odstránenie špeciálny čistiaci program (podrobnosti nájdete
v príslušnej kapitole).
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
SLOVENSKY
15.3 Núdzové otvorenie
dvierok
V prípade výpadku dodávky elektrickej
energie alebo poruchy zostanú dvierka
spotrebiča zablokované. Po obnove
dodávky elektrickej energie prací
program pokračuje. Ak dvierka zostanú
zablokované z dôvodu poruchy, je
možné ich otvoriť pomocou funkcie
núdzového odblokovania.
Pred otvorením dvierok:
63
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp vypnite
spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Západku núdzového odblokovania
držte stlačenú nadol a zároveň
otvorte dvierka spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Ubezpečte sa, že teplota
vody nie je príliš vysoká a
že bielizeň nie je horúca. V
prípade potreby počkajte,
kým nevychladnú.
UPOZORNENIE!
Ubezpečte sa, že bubon sa
netočí. V prípade potreby
počkajte, kým sa bubon
neprestane točiť.
Ubezpečte sa, že hladina
vody vnútri bubna nie je
príliš vysoká. V prípade
potreby vykonajte
núdzové vypustenie vody
(pozrite si časť «Núdzové
vypustenie» v kapitole
«Starostlivosť a čistenie»).
5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte
dvierka spotrebiča.
6. Zatvorte kryt filtra.
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 555 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
64
www.aeg.com
Maximálna náplň pri
praní
Bavlna
8 kg
Maximálna náplň pri su‐ Bavlna
šení
Syntetika
4 kg
2 kg
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1600 ot./min
17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
65
66
www.aeg.com
SLOVENSKY
67
132897871-A-232017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement