Electrolux E168FW40 User manual

Electrolux E168FW40 User manual
E168FW40
FI
SV
Pesukone
Tvättmaskin
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
27
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. LAITTEEN KUVAUS...........................................................................................5
4. KÄYTTÖPANEELI.............................................................................................. 6
5. OHJELMAT ........................................................................................................7
6. KULUTUSARVOT.............................................................................................10
7. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................11
8. ASETUKSET.................................................................................................... 13
9. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 13
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ................................................................................13
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................17
12. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 18
13. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 22
14. LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA................................................25
15. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 25
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet
aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Noudata maksimitäyttömäärää 8 kg (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja
maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton peitossa.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai
kuljetuspultit.
Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu
tulee lukita, kun siirrät laitetta.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se
altistuu sääolosuhteille.
Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton
väliin jää riittävästi tilaa.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen luukkua ei voida avata
kokonaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia:
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA
(BS 1362) sulaketta.
Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
2.2 Sähköliitäntä
2.3 Vesiliitäntä
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se
on puhdasta.
SUOMI
•
Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
2.5 Huolto
•
•
Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
Lue pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Varmista, että poistat kaikki
metalliosat pyykistä.
Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
2
5
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
Älä koske luukun lasiin pesuohjelman
ollessa käynnissä. Lasi voi olla
kuuma.
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Kansilevy
Pesuainelokero
Käyttöpaneeli
Luukun kahva
Arvokilpi
Tyhjennyspumpun sihti
Jalat laitteen tasapainottamiseen
5
6
7
3.2 Kiinnityslevypakkaus
(4055171146)
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Jos asennat laitteen jalustalle, asenna
laite kiinnityslevyihin.
Lue lisävarusteen mukana toimitetut
ohjeet tarkasti.
6
www.electrolux.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
8 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
(Lisähuuhtelu)
9 Helposti Siliävät -kosketuspainike
1 Virtapainike
(On/Off)
2 Ohjelmanvalitsin
3 Linkousnopeuden alennus kosketuspainike
(Linkous)
4 Lämpötila-kosketuspainike
(Lämpötila)
5 Näyttö
(Helposti siliävät)
10 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
(Käynnistä/Tauko)
11 Time Manager -kosketuspainikkeet
(Time Manager)
6 Esipesu-kosketuspainike
(Esipesu)
7 Ajastin-kosketuspainike
10
(Ajastin)
SUOMI
4.2 Näyttö
A
G
B
C
F
E
A) Lämpötila-alue:
•
: Lämpötilanäyttö
: Kylmän veden merkkivalo
B)
: Time Manager -merkkivalo.
C) Aika-alue:
: ohjelman kesto
•
: hälytyskoodit
•
: virheviesti
D)
: lapsilukon merkkivalo.
E) Pesuohjelman merkkivalot:
: pesuvaihe
•
•
: höyrytysvaihe
: pysyvä Lisähuuhtelulisätoiminto.
F) Linkousalue:
•
•
: ohjelma on päättynyt.
•
: linkousvaihe
•
•
: huuhteluvaihe
•
•
: ajastin
•
D
•
G)
: linkousnopeuden
merkkivalo
: Ei linkousta -merkkivalo
: Rypistymisen esto merkkivalo
: Extra Silent -merkkivalo.
: Luukku lukittu -merkkivalo
5. OHJELMAT
5.1 Ohjelmataulukko
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Pesuohjelmat
Puuvilla
90 °C - Kylmä
8 kg
1600 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikai‐
nen ja vähän likainen pyykki.
Puuvilla
8 kg
1600 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Nor‐
maalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuoh‐
jelman pituus kasvaa.
Eco1)
60 °C - 40 °C
7
8
www.electrolux.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Synteettiset
60 °C - Kylmä
4 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Hienopesu
40 °C - Kylmä
4 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, poly‐
esteri. Normaalilikainen.
Villa/
Käsinpesu
40 °C - Kylmä
1,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arka‐
laatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpe‐
su».2)
Farkut
60 °C - Kylmä
8 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värilli‐
sille vaatteille.
Huuhtelut
8 kg
1600 kierrosta
minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
Linkous/
Tyhjennys3)
8 kg
1600 kierrosta
minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rum‐
musta. Kaikki tekstiilit.
Alusasut
40 °C - Kylmä
1 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma hyvin arkojen vaatteiden pesuun,
esimerkiksi alusasut, rintaliivit, jne.
Silkki
30 °C
1 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma silkille ja sekoitekuiduille.
Verhot
40 °C - Kylmä
2 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma verhoille. Esipesuvaihe aktivoituu
automaattisesti.4)
Peitot
60 °C - 30 °C
3 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untu‐
vapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
Ulkoilupu‐
vut
30 °C
2,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen
tai raikastettava pyykki.
SUOMI
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
5 paitaa
30 °C
1,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
9
Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikas‐
tettava pyykki. 5 - 6 paidalle.
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukai‐
sesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60°C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40°C puuvillaohjel‐
ma”. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista
puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpö‐
tilasta.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa
siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
3) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoimin‐
non, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
4) Älä käytä pesuaineita esipesuvaiheessa, jotta huuhtelussa käytetään vain vettä.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
10
www.electrolux.com
Ohjelma
■
■
■
1) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoimin‐
non, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
5.2 Woolmark Apparel Care Sininen
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on
The Woolmark Company -yhtiön
hyväksymä merkillä «käsinpesu»
varustettujen villatekstiilien pesuun, kun
vaatteet pestään tämän pesukoneen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Noudata tekstiilin kuivamisen hoitoohjemerkintöjä sekä muita
pyykinpesuohjeita. M1230
Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki.
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa ky‐
seisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva
ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi
pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää
vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 8 kg
ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto
on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energian‐
kulutus
(kWh)
Vedenkulu‐ Likimääräi‐ Jäännös‐
tus (litroi‐ nen ohjel‐ kosteus
na)
man kesto (%)1)
(minuuttei‐
na)
Puuvilla 60 °C
8
1.60
72
168
44
Puuvilla 40 °C
8
1.00
72
164
44
Synteettiset 40 °C
4
0.60
50
110
35
Hienopesu 40 °C
4
0.70
60
91
35
SUOMI
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Villa/Käsinpesu 30
°C 2)
Energian‐
kulutus
(kWh)
1,5
11
Vedenkulu‐ Likimääräi‐ Jäännös‐
tus (litroi‐ nen ohjel‐ kosteus
na)
man kesto (%)1)
(minuuttei‐
na)
0.35
57
58
30
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60 °C
puuvilla
8
0.90
55
208
44
Standardi 60 °C
puuvilla
4
0.65
47
156
44
Standardi 40 °C
puuvilla
4
0,49
47
156
44
1) Linkousvaiheen päättyessä.
2) Ei saatavilla kaikissa malleissa.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,48
0,48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010
mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
Voit muuttaa oletuslämpötilaa
asettamalla tämän lisätoiminnon.
Merkkivalo
= kylmä vesi.
Näytössä näkyy asetettu lämpötilaasetus.
7.2 Linkous
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
oletuslinkousnopeutta.
Näytössä näkyy asetetun nopeuden
merkkivalo.
Ylimääräiset linkouksen lisätoiminnot:
Ei linkousta
•
•
Aseta tämä lisätoiminto kaikkien
linkousvaiheiden poistamiseksi.
Aseta se erittäin arkalaatuisia
tekstiilejä varten.
•
Huuhteluvaihe käyttää enemmän
vettä joissakin pesuohjelmissa.
•
Näytössä näkyy merkkivalo
.
Rypistymisen esto
•
•
•
•
Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen
estämiseksi.
Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Luukku on edelleen lukittu. Luukun
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Näytössä näkyy merkkivalo
.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
Extra Silent
www.electrolux.com
•
•
•
•
Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi
kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi
hiljaisen pesun.
Huuhteluvaihe käyttää enemmän
vettä joissakin pesuohjelmissa.
Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Luukku on edelleen lukittu. Luukun
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Näytössä näkyy merkkivalo
.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
7.3 Esipesu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle
pyykille.
Kun asetat tämän lisätoiminnon,
ohjelman kesto on pitempi.
Laitteen linkousnopeus laskee, se
käyttää enemmän vettä ja mukauttaa
ohjelman keston pyykkityypin mukaan.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.7 Time Manager
Kun asetat pesuohjelman, näytössä
näkyy oletuskesto.
Vähennä tai lisää ohjelman kestoa
painamalla
2)
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.4 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään
vähintään 30 minuutin ja enintään 20
tunnin päästä.
Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.
7.5 Lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.6 Helposti siliävät
Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen
ryppyjen muodostumisen estämiseksi.
tai
.
Time Manager on käytettävissä vain
taulukon ohjelmissa.
Puuvilla Eco
•
Merkkivalo
12
4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Jos käytettävissä.
2) Lyhyin: pyykin raikastaminen.
3) Ohjelman oletuskesto.
4) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään, en‐
ergiankulutus pienenee asteittain. Optimoitu
lämmitysvaihe säästää energiaa ja pitempi
kesto säilyttää samat pesutulokset (erityi‐
sesti normaalilikaisen pyykin kohdalla).
SUOMI
8. ASETUKSET
•
8.1 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
•
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
•
:
Kun painat painiketta
lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin
lukittuvat.
•
Ennen painikkeen
painamista:
laite ei voi käynnistyä.
8.2 Pysyvä lisähuuhtelu
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
8.3 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
•
•
ohjelma on päättynyt
laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/
päälle painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen
ohjelmaan.
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Kaada 2 litraa vettä
pesuainelokeroon pesuvaihetta
varten.
Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
2. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
3. Ravista vaatteita ennen kuin asetat
ne laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
4. Sulje luukku.
3. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
13
14
www.electrolux.com
10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine
lokeroihin.
3. Sulje pesuainelokero varoen.
10.3 Pesuainelokero
HUOMIO!
Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
10.4 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
A
1.
2.
SUOMI
15
B
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
• Älä aseta esipesuvaihetta.
• Älä aseta ajastinta.
10.5 Laitteen kytkeminen
toimintaan
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina -painiketta laitteen kytkemiseksi
toimintaan ja pois toiminnasta. Laitteesta
kuuluu äänimerkki, kun se kytketään
toimintaan.
Paina painiketta
10.6 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
• Vastaavan pesuohjelman
merkkivalo syttyy.
•
Merkkivalo
lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan.
•
Merkkivalo
alkaa vilkkumaan
näytössä.
Ohjelma käynnistyy, luukku
lukittuu ja näytössä näkyy
•
merkkivalo
näkyy viesti
.
.
Jos merkkivalo
vilkkuu, luukku
lukittuu. Jos näytössä
näkyy hälytysviesti,
-painikkeen merkkivalo
vilkkuu.
• Näytössä näkyy Time Managertaso, ohjelman kesto ja
ohjelmavaiheiden merkkivalot.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa,
linkousnopeutta, ohjelman kestoa tai
lisää käytettävissä olevia
lisätoimintoja. Kun kytket jonkin
lisätoiminnon päälle, asetetun
lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
•
Jos asetat jonkin arvon
virheellisesti, näytössä
.
•
kun merkkivalo
on vilkkunut
muutaman sekunnin
ajan, luukku ei ole
lukittunut oikein
(katso lisätietoa
luvusta
Vianmääritys).
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
16
www.electrolux.com
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti ohjelman
keston pyykkimäärän
mukaan.
• Uusi arvo näkyy
näytössä.
10.8 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes haluamasi viive näkyy
näytössä.
Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.
:
2. Paina painiketta
• Laite käynnistää ajanlaskun.
• Luukku lukittuu ja näytössä näkyy
merkkivalo
.
Jos merkkivalo
vilkkuu,
luukku lukittuu. Jos näytössä
näkyy hälytysviesti, kun
•
merkkivalo
on vilkkunut
muutaman sekunnin ajan, luukku
ei ole lukittunut oikein (katso
lisätietoa luvusta Vianmääritys).
Kun asetettu aika on kulunut
loppuun, ohjelma käynnistyy
automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai
muuttaa ajastimen asetusta
ennen kuin painat
.
Ajastuksen peruuttaminen:
•
Paina painiketta
laitteen asettamiseksi
taukotilaan.
•
Paina painiketta
kunnes näytössä
•
,
näkyy '.
Käynnistä ohjelma
välittömästä
painamalla painiketta
uudelleen.
10.9 Ohjelman keskeyttäminen
ja lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
.
1. Paina painiketta
Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta
Ohjelma jatkuu.
.
10.10 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta painamalla painiketta
joidenkin sekuntien ajan.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
samaa painiketta uudelleen. Sen
jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
10.11 Luukun avaaminen
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita
ja rumpu pyörii edelleen,
luukkua ei voida avata.
Laitteen luukku on lukittu ja näytössä
ohjelman tai
näkyy merkkivalo
ajastimen ollessa toiminnassa.
Avaa laitteen luukku ohjelman tai
ajastimen ollessa käynnissä:
1. Aseta laite keskeytystilaan
painamalla painiketta
.
2. Odota, kunnes luukun lukituksen
sammuu.
merkkivalo
3. Avaa ovi.
4. Sulje luukku ja paina uudelleen
.
painiketta
Ohjelma tai ajastin toimii edelleen.
SUOMI
10.12 Ohjelman päättyessä
•
•
Laite pysähtyy automaattisesti.
Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
•
Näyttöön syttyy
•
•
•
Painikkeen
merkkivalo sammuu.
Voit avata luukun.
Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
Sulje vesihana.
Kytke laite pois toiminnasta
•
•
•
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
•
•
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua (Villaohjelmaa lukuun ottamatta).
.
painamalla painiketta
joidenkin
sekuntien ajan.
Pidä luukku raollaan homeen ja
hajujen muodostumisen estämiseksi.
10.13 AUTO Stand-by lisätoiminto
AUTO Stand-by-toiminto deaktivoi
automaattisesti laitteen
energiankulutuksen vähentämiseksi
seuraavissa tilanteissa:
•
Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen
painamista.
painikkeen
Kytke laite uudelleen toimintaan
•
palaa.
Luukun lukon merkkivalo
Luukku on edelleen lukittu.
Luukku voidaan avata vasta sitten,
kun vesi on tyhjennetty.
painamalla painiketta .
5 minuutin kuluttua pesuohjelman
päättymisestä
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta .
Näytössä näkyy viimeksi asetetun
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
Veden tyhjentäminen:
Jos asetat ohjelman tai
lisätoiminnon, jonka
päätyttyä vesi jää rumpuun,
AUTO Stand-by-toiminto ei
kytke laitetta pois
toiminnasta veden
tyhjentämisen
muistuttamiseksi.
. Laite tyhjentää
1. Paina painiketta
veden ja linkoaa.
2. Käynnistä ainoastaan laitteen
tyhjennys asettamalla toiminto
. Laske tarvittaessa
linkousnopeutta.
3. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta
sekuntien ajan.
17
joidenkin
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Pyykit
•
•
•
•
Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
•
•
•
•
•
•
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
Poista kovat tahrat.
Pese huomattavat tahrat erityisellä
pesuaineella.
Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
18
www.electrolux.com
•
•
Älä pese laitteessa saumaamattomia
tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet
ja/tai arkalaatuiset pyykit
pesupussissa (esim. kaarelliset
rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.).
Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
poistetaan ennen tekstiilien asettamista
laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
•
•
Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja
villalle
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
•
•
•
•
Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
•
•
•
•
Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
Käynnistä pesuohjelma aina
maksimaalisella täyttömäärällä.
Käytä tarvittaessa
tahranpoistoainetta, kun valitset
alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta.
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
12.2 Kalkinpoisto
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitetun
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
SUOMI
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
•
•
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
Poista pyykki koneesta.
Aseta puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
12.4 Luukun tiiviste
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista
kaikki esineet sisätilasta.
12.5 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
1
2
3.
4.
12.6 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen
Älä puhdista vedenpoiston sihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.
19
20
www.electrolux.com
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
7.
2
2
8.
1
2
SUOMI
21
9.
2
1
12.7 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Hätätyhjennys
Laite ei voi tyhjentää vettä
toimintahäiriön vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin
puhdistaminen' vaiheet (1) - (9). Puhdista
pumppu tarvittaessa.
Kun tyhjennät veden
hätätyhjennystoimenpiteellä,
tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida
uudelleen:
1. Kun tyhjennät veden
hätätyhjennystoimenpiteellä,
tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida
22
www.electrolux.com
uudelleen: Kaada pesuainelokeron
päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys
käynnistämällä ohjelma
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista. Kone on
tarkoitettu käytettäväksi ja
säilytettäväksi normaalissa
huoneenlämpötilassa.
12.9 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Johdanto
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
•
•
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
- Koneeseen jää vettä.
- Laitteen luukku on auki tai se
on suljettu virheellisesti. Tarkista
luukku!
Jos laite on
ylikuormitettu, poista
joitakin vaatekappaleita
rummusta ja/tai pidä
luukkua painettuna ja
paina samanaikaisesti
Käynnistä/Taukopainiketta, kunnes
merkkivalo
lakkaa
vilkkumasta (katso kuva
alla).
•
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
•
- Laitteen elektronisten osien
välillä ei ole yhteyttä. Kytke pois
toiminnasta ja takaisin toimintaan.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
SUOMI
23
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käyn‐
nisty.
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole pala‐
nut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vet‐
tä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy li‐
sätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tu‐
koksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittu‐
mia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Let‐
ku voi olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittu‐
mia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi
jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai Aseta linkousohjelma.
pesuohjelma kestää
normaalia pitempään.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
24
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uu‐
delleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesi‐
vuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäär‐
ää.
Laitteen luukku ei avau‐ Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
du.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vet‐
tä.
Tarkista, että laitteeseen tulee virtaa.
Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä val‐
tuutettuun huoltopalveluun. Jos luukun avaaminen on tar‐
peen, lue huolellisesti kohta “Luukun avaaminen hätätilan‐
teessa”.
Laitteesta kuuluu poik‐
keavia ääniä.
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on
poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso koh‐
ta ‘Kulutusarvot’.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa.
Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyt‐
tävä.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
25
14. LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA
Mikäli järjestelmässä on tapahtunut
sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö,
luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma
jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos
luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön
esiintyessä, se voidaan avata
hätäavaustoiminnolla.
Ennen luukun avaamista:
Avaa luukku seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta On/Off.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa sihdin luukku.
4. Pidä hätäavauskytkintä alaspäin ja
avaa samanaikaisesti laitteen luukku.
HUOMIO!
Varmista, ettei veden
lämpötila ole korkea ja
pyykki kuumaa. Odota
tarvittaessa, että ne
jäähtyvät.
HUOMIO!
Varmista, ettei rumpu
pyöri. Odota tarvittaessa,
että rumpu pysähtyy.
Varmista, että rummun
sisällä oleva veden taso ei
ole liian korkea. Suorita
tarvittaessa hätätyhjennys
(katso luvun “Hoito ja
puhdistus” kohta
“Hätätyhjennys”).
5. Poista pyykit rummusta ja sulje
laitteen luukku.
6. Sulje sihdin luukku.
15. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
600 mm / 850 mm / 605 mm / 639
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kos‐
IPX4
teuden suojaustason, lukuun ottamatta kuiten‐
kaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kos‐
teussuojaa.
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Energialuokka
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Valko/Kirjo
8 kg
A+++
26
www.electrolux.com
Linkousnopeus
Maksimi
1600 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
16. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
27
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................28
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER........................................................................ 29
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................30
4. KONTROLLPANELEN......................................................................................31
5. PROGRAM ...................................................................................................... 32
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN..............................................................................35
7. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 36
8. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 38
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...................................................................... 38
10. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 38
11. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 42
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 43
13. FELSÖKNING.................................................................................................47
14. NÖDÖPPNING AV LUCKAN..........................................................................50
15. TEKNISKA DATA........................................................................................... 50
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
28
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under tre år ska hållas borta såvida de inte hålls
under uppsikt hela tiden.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
SVENSKA
•
•
•
•
•
29
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Installera inte och använd inte
produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller
där den utsätts för väder och vind.
Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
2.2 Elektrisk anslutning
•
Produkten måste jordas.
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Endast för Storbritannien och Irland:
Maskinen har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
30
www.electrolux.com
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
•
Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.4 Använd
•
•
•
2.5 Underhåll
•
•
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•
Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Översikt över produkten
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Bänkskiva
Tvättmedelsfack
Kontrollpanelen
Luckhandtag
Typskylt
Filter till tömningspump
Fötter för nivåutjämning av produkten
SVENSKA
3.2 Fästplåtsats (4055171146)
Finns att köpa hos närmaste
auktoriserade återförsäljare.
31
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
Om du installerar produkten på en plint
måste du fästa fast produkten i
fästplåtarna.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Strömbrytare På/Av
(På/Av)
2 Programväljare
3 Touch-kontroll för reducerad
centrifugering
(Centrifugering)
4 Touch-kontrollen Temperatur
(Temperatur)
5 Display
6 Touch-kontrollen Förtvätt
(Förtvätt)
7 Touch-kontrollen Fördröjd start
(Fördröjd start)
10
8 Touch-kontrollen Extra sköljning
(Extra sköljning)
9 Touch-kontrollen Lättstruket
(Lättstruket)
10 Touch-kontrollen Start/Paus
(Start/Paus)
11 Touch-kontrollen Time Manager
(Time Manager)
32
www.electrolux.com
4.2 Display
A
G
B
C
F
E
A) Temperaturområdet:
•
: Temperaturindikator
: Indikator för kallt vatten
B)
: Time Manager-kontrollampa.
C) Tidområdet:
•
: programmets längd
•
: fördröjd start
•
: larmkoder
•
: felmeddelande
•
•
: tvättfas
: sköljfas
•
: centrifugeringsfas
•
: ångfas
: funktionen permanent extra
sköljning.
F) Centrifugeringsområdet:
•
: när programmet är klart.
D)
: indikator för Barnlås.
E) Tvättindikatorer:
D
G)
•
: indikator för
centrifugeringshastighet
•
: indikator för ingen
centrifugering
•
: indikator för sköljstopp
•
: indikator för extra tyst.
: indikator för Lucklås
5. PROGRAM
5.1 Programöversikt
Program
Max. tvätt‐
Temperaturom‐ mängd
råde
Max. centrifu‐
geringshas‐
tighet
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
Tvättprogram
Vit-/Kulörtvätt 8 kg
1600 varv/
90°C - Kall
minut
Bomull
Eco1)
60°C - 40°C
8 kg
1600 varv/
minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smut‐
sad tvätt. Energiförbrukningen minskar och pro‐
grammets tvättfas förlängs.
SVENSKA
Program
Max. tvätt‐
Temperaturom‐ mängd
råde
Max. centrifu‐
geringshas‐
tighet
33
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
Syntettvätt
60°C - Kall
4 kg
1200 varv/
minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
Fintvätt
40°C - Kall
4 kg
1200 varv/
minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyest‐
er. Normalt smutsad tvätt.
Ylle/Handt‐ 1.5 kg
1200 varv/
vätt
minut
40°C - Kall
Ylle som kan tvättas i maskin och för hand
samt ömtåliga plagg med "handtvätt"-symbol.2)
8 kg
1200 varv/
minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
8 kg
1600 varv/
minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla mate‐
rial.
Centrifug./
Tömning3)
8 kg
1600 varv/
minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trum‐
man. Alla material.
Underkläder
40°C - Kall
1 kg
Specialprogram för mycket ömtåliga plagg såsom
800 varv/minut finunderkläder, bysthållare, underkläder etc.
Siden
30°C
1 kg
Specialprogram för silke och blandade syntet‐
800 varv/minut material.
Gardiner
40°C - Kall
2 kg
Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen akti‐
800 varv/minut veras automatiskt.4)
Täcken
60°C – 30°C
3 kg
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
800 varv/minut sängöverkast etc.
Tränings‐
kläder
30°C
2.5 kg
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg.
800 varv/minut Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas
upp.
Jeans
60°C - Kall
Sköljning
34
www.electrolux.com
Program
Max. tvätt‐
Temperaturom‐ mängd
råde
Max. centrifu‐
geringshas‐
tighet
5 skjortor
30°C
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
1.5 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
800 varv/minut tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6
skjortor.
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C
bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vatten‐
förbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Under programmet roterar trumman långsamt för att tvätten ska tvättas försiktigt. Det kan
förefalla som om trumman inte roterar riktigt. Detta ska betraktas som en normal funktion för
produkten.
3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt
program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda till‐
gängliga.
4) Använd inte tvättmedel till förtvättsfasen utan den ska sköljas med bara vatten.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SVENSKA
35
Program
■
■
■
■
■
■
1) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt
program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda till‐
gängliga.
5.2 Woolmark Apparel Care Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av
maskintvätt av ylleplagg märkta som
"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten för
torkning och andra tvättanvisningar.
M1230
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifter‐
na: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Vid programstart visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Bomull 60 °C med maxvikt 8 kg, så överskrider programmet 2 timmar.
Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en
timme).
När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i dis‐
playen.
Program
Tvätt‐
mängd
(kg)
Energiför‐
brukning
(kWh)
Vattenför‐
brukning
(liter)
Ungefärlig Åter‐
programtid stående
(minuter)
fukt (%)1)
Vit-/Kulörtvätt 60
°C
8
1.60
72
168
44
Vit-/Kulörtvätt 40
°C
8
1.00
72
164
44
36
www.electrolux.com
Program
Tvätt‐
mängd
(kg)
Energiför‐
brukning
(kWh)
Vattenför‐
brukning
(liter)
Ungefärlig Åter‐
programtid stående
(minuter)
fukt (%)1)
Syntettvätt 40 °C
4
0.60
50
110
35
Fintvätt 40 °C
4
0.70
60
91
35
1.5
0.35
57
58
30
Ylle/Handtvätt 30
°C 2)
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 °C
bomull
8
0.90
55
208
44
Standard 60 °C
bomull
4
0.65
47
156
44
Standard 40 °C
bomull
4
0.49
47
156
44
1) När centrifugeringen är klar.
2) Finns ej för vissa modeller.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,48
0,48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Indikator
= kallt vatten.
•
•
•
Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
På displayen visas kontrollampan
.
Displayen visar den inställda
temperaturen.
Sköljstopp
7.2 Centrifugering
•
Med den här funktionen kan du sänka
den förinställda
centrifugeringshastigheten.
•
På displayen visas indikatorn för den
inställda hastigheten.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ingen centrifugering
•
Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser.
•
•
Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
Tvättprogrammet stannar med vattnet
i trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
Luckan förblir låst. Du måste tömma
ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.
På displayen visas kontrollampan
.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
SVENSKA
•
•
•
•
Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser och för
att utföra en tyst tvätt.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
Tvättprogrammet stannar med vattnet
i trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
Luckan förblir låst. Du måste tömma
ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.
På displayen visas kontrollampan
.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
7.3 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
Tryck på
eller
för att minska eller
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
2)
Kontrollampan tänds.
7.4 Fördröjd start
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.5 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.6 Lättstruket
Produkten tvättar och centrifugerar
tvätten skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
4)
Bomull Eco
•
37
Produkten sänker
centrifugeringshastigheten, använder
mer vatten och anpassar
programlängden till typen av tvätt.
Kontrollampa
Extra Tyst
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) I förekommande fall.
2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
3) Förinställd programtid.
4) Längst: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den opti‐
merade uppvärmningsfasen sparar energi
och den längre programlängden ger samma
tvättresultat (speciellt för normalt smutsad
tvätt).
38
www.electrolux.com
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
•
permanent när du ställer in ett nytt
program.
•
genom att trycka på
Aktivera/avaktivera funktionen
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
tänds/
Du kan aktivera funktionen:
•
: alternativen
Efter att du tryckt på
och programvredet är låsta.
•
Innan du trycker på
startar inte.
: Produkten
8.2 Permanent inställning av
extra sköljning
och
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
och
genom att trycka på
Aktivera/avaktivera funktionen
tänds/
8.3 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
•
•
När programmet är klart.
När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
samtidigt i 6 sekunder.
och
Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
Med den här funktionen kan du ha
funktionen för extra sköljning på
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för tvättfasen.
Då aktiveras tömningssystemet.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten
2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
3. Skaka plaggen innan du lägger in
dem i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
3. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
SVENSKA
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i
facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt
10.3 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
10.4 Flytande eller
pulvertvättmedel
A
1.
2.
39
40
www.electrolux.com
B
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
• Ställ inte in förtvättsfasen.
• Ställ inte in fördröjd start.
10.5 Aktivera produkten
•
Tryck på -knappen för att aktivera och
avaktivera produkten. En ljudsignal
avges när produkten är slås på.
Kontrollampan för
slutar
blinka och fortsätter lysa med fast
sken.
•
Indikatorn
börjar blinka på
displayen.
Programmet startar, luckan låses
och displayen visar kontrollampan
10.6 Inställning av program
•
1. Vrid programväljaren till önskat
diskprogram:
• Motsvarande programlampa
tänds.
.
Om
-indikatorn
blinkar låses luckan.
Om displayen visar
ett larmmeddelande
blinkar.
Indikatorn för
På displayen visas nivån för Time
manager, programlängden och
indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen,
centrifugeringshastigheten,
programlängden eller lägg till
tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn
för inställd funktion.
•
•
Om du gör ett felaktigt val
visar displayen meddelandet
.
10.7 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
.
•
efter
-indikatorn
har blinkat under
några sekunder,
betyder det att luckan
inte är ordentligt låst
(för mer information
se kapitlet
Felsökning).
Tömningspumpen kan vara igång
en kort tid när produkten fyller på
vatten.
SVENSKA
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
programlängden
automatiskt efter tvättens
vikt.
• På displayen visas det
nya värdet.
10.8 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen.
Tillhörande indikator tänds på displayen.
:
2. Tryck på
• Produktens nedräkning startar.
• Luckan stängs, displayen visar
-indikatorn.
Om
-indikatorn blinkar låses
luckan. Om displayen visar ett
•
larmmeddelande efter
indikatorn har blinkat under några
sekunder, betyder det att luckan
inte är ordentligt låst (för mer
information se kapitlet
Felsökning).
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra
inställningen för den
fördröjda starten innan du
trycker på
. Avbryta den
fördröjda starten:
• Ställ produkten i
pausläge genom att
•
trycka på
.
Tryck på
tills
displayen visar
•
.
en gång
Tryck på
till för att starta
programmet direkt.
10.9 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
41
1. Tryck på
.
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på
igen.
Programmet fortsätter.
10.10 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på -knappen i några
sekunder för att avbryta programmet
och stänga av produkten.
2. Tryck på samma knapp igen för att
slå på produkten. Du kan nu ställa in
ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera att
det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
10.11 Öppning av luckan
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och trumman
fortfarande roterar kan du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår och
displayen.
visas på
Öppna produktens lucka när
programmet eller fördröjd start är
aktiverat:
1. Tryck på
för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets kontrollampa
släcks.
3. Öppna luckan.
igen.
4. Stäng luckan och tryck på
Programmet eller startfördröjningen
fortsätter vara aktiverat.
42
www.electrolux.com
10.12 När programmet är klart
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hushållsapparaten stannar
automatiskt.
En ljudsignal hörs (om den är
aktiverad).
tänds på displayen.
Kontrollampan för
släcks.
Du kan öppna luckan.
Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
Stäng vattenkranen.
Tryck på -knappen i några
sekunder för att inaktivera produkten.
Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
•
•
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar (utom
för ylleprogrammet).
10.13 AUTO-standbyfunktionen
Funktionen AUTO-standby stänger
automatiskt av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
•
Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på
•
.
för att slå på
Tryck på knappen
produkten igen.
Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Tryck på knappen
för att slå på
produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in
ett nytt program.
är tänd.
Kontrollampan för luckan
Luckan förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan.
Om du ställer in ett program
eller ett tillval som avslutas
med vatten i
trumman,AUTO-standbyfunktionen stänger inte av
maskinen för att du ska
komma ihåg att tömma ut
vattnet.
För tömning av vattnet:
. Produkten tömmer ut
1. Tryck på
vattnet och centrifugerar.
2. För att produkten bara ska tömma ut
. Sänk vid
vattnet, ställ in
behov centrifugeringshastigheten.
3. Tryck på -knappen i några
sekunder för att inaktivera produkten.
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
•
•
•
•
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
•
•
•
•
•
•
•
Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
Ta bort svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
SVENSKA
•
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
•
•
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i
produkten.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.4 Miljötips
•
•
•
•
11.3 Tvättmedel och tillsatser
•
•
•
•
Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40
°C max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
43
Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig
Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
44
www.electrolux.com
12.3 Underhållstvätt
12.4 Lucktätning
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
•
•
Ta ut tvätten ur trumman.
Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen.
12.5 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
1
2
3.
4.
12.6 Rengöring av tömningsfiltret
Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.
SVENSKA
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
7.
2
2
8.
1
2
45
46
www.electrolux.com
9.
2
1
12.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1)
till (9) i "Rengöring av nålfällan". Rengör
pumpen vid behov.
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen.
1. När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen.
Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet
SVENSKA
12.9 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen,
47
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas
av låga temperaturer.
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller upphör att
fungera.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter om du inte
kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka är öppen
eller är inte ordentligt stängd.
Kontrollera luckan!
Om maskinen har för
mycket tvätt i trumman, ta
bort en del plagg och/
eller tryck in luckan och
tryck på Start/Pausknappen samtidigt tills
-indikatorn slutar
blinka (se bilden nedan).
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
•
- Ingen kommunikation mellan
produktens elektriska element. Stäng
av och sätt på igen.
VARNING!
Stäng av maskinen innan du
utför kontrollerna.
48
www.electrolux.com
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar
inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkrings‐
dosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med Kontrollera att vattenkranen är öppen.
vatten ordentligt.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kon‐
takta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slan‐
vatten och töms ome‐
gen kan vara för låg.
delbart.
Maskinen tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
fungerar inte eller tvätt‐
programmet varar län‐
gre än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
SVENSKA
Problem
49
Möjlig lösning
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifuger‐
ingsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet. Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna luc‐
kan på produkten.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kon‐
takta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luc‐
kan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avs‐
nittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre
än tiden som visas.
En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
50
www.electrolux.com
14. NÖDÖPPNING AV LUCKAN
Produktens lucka förblir stängd vid
strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när strömmen
återställs. Om luckan förblir låst vid fel
kan den öppnas med
nödupplåsningsfunktionen.
Innan luckan öppnas:
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att
vattentemperaturen och
tvätten inte är varm. Vänta
tills de svalnat vid behov.
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på knappen På/Av för att
stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Håll nödupplåsningsspärren
neddragen och öppna samtidigt
produktens lucka.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att trumman
inte snurrar. Vänta tills
trumman slutat snurra.
Kontrollera att vattennivån
i trumman inte är för hög.
Fortsätt med nödtömning
vid behov (se
"Nödtömning" i avsnittet
"Skötsel och rengöring").
5. Ta ut tvätten och stäng sedan
produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.
15. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Vattentryck
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Bomull
Energiklass
Centrifugeringshas‐
tighet
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
8 kg
A+++
Max
1600 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
SVENSKA
51
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
132897880-A-282015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement