AEG L99695HWD User manual

AEG L99695HWD User manual
SQ
Udhëzimet për përdorim
Pajisje për Larje-Tharje
L 99695 HWD
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 5
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 7
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................8
5. PROGRAMET .................................................................................................... 12
6. VLERAT E KONSUMIT.......................................................................................17
7. CILËSIMET......................................................................................................... 17
8. OPSIONET..........................................................................................................18
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................... 19
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE............................................... 20
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.............................................24
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE..................................... 25
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................26
14. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 28
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................34
16. INSTALIMI.........................................................................................................39
17. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 45
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
plani kuzhine me hapësirën e duhur.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera (nëse mund të
aplikohet).
Presioni i punës i ujit (minimumi dhe maksimumi)
duhet të jenë mes 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 8 bar (0,8
MPa).
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me rrjetin e furnizimit me ujë
duke përdorur pajisjet e dhëna të zorrëve. Pajisjet e
vjetra të zorrëve nuk duhet të ripërdoren.
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtra. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në makinën larëse dhe tharëse të rrobave.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Mos thani në makinën larëse dhe tharëse tesha të
palara.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahen në makinën larëse dhe tharëse të rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk
keni nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni
shpërndarë në mënyrë të tillë që nxehtësia të
shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
realizohet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
rrobat të kenë një temperaturë që siguron që ato të
mos dëmtohen.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
5
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 5°C ose më të lartë se 35 °C.
•
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
Për t'u siguruar që kompresori punon
mirë, përdoreni pajisjen 6 orë pas
instalimit.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, e
pastër e ta durojë nxehtësinë.
Ruajini bulonat e transportit. Kur ta
lëvizni pajisjen sërish duhet ta bllokoni
kazanin.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe tapetit të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
2.2 Lidhja Elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën:
Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 amp ASTA
(BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Lidhja e ujit
•
Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët e
ujit.
•
•
Përpara se ta lidhni pajisjen në tuba
të rinj ose në tuba që nuk janë
përdorur për një kohë të gjatë, lëreni
ujin të rrjedhë derisa ai të pastrohet.
Herën e parë që do të përdorni
pajisjen, sigurohuni që të mos ketë
asnjë rrjedhje.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që pajisja është në punë e
sipër. Xhami mund të jetë i nxehtë.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Nëse i keni larë rrobat me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
aktivizoni një cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharje në tharësen e
rrobave. Ndiqni udhëzimet në etiketën
e rrobave.
Sendet plastike nuk janë rezistuese
ndaj të nxehtit.
– Nëse përdorni një top me
detergjent, hiqeni përpara se të
nisni programin e tharjes.
– Mos përdorni top me detergjent
kur vendosni një program që nuk
ndalon.
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
SHQIP
2.5 Kompresori
2.6 Eliminimi i mbeturinave
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
makinën larëse dhe tharëse është i
mbushur me një lëndë të veçantë, e
cila nuk përmban hidrokarbure me
fluor dhe klorur. Sistemi duhet të
qëndrojë hermetik. Dëmtimi i sistemit
mund të shkaktojë rrjedhje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
3
10
4
11
12
5
6
13
7
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Pjesa e sipërme
Kutia e detergjentit
Filtri/at e ajrit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
3.2 Mënyra e aktivizimit të
mekanizmit të sigurisë për
fëmijët
Kjo pajisje parandalon mbylljen e
fëmijëve ose të kafshëve shtëpiake
brenda në kazan.
14
9
10
11
12
13
14
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Zorra e shkarkimit të ujit
Valvula e hyrjes së ujit
Kablloja e furnizimit me energji
Bulonat e transportit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
Kthejeni pajisjen në drejtim orar, derisa
kanali të jetë horizontalisht.
Ju nuk mund ta mbyllni derën.
7
8
www.aeg.com
Për ta mbyllur derën, kthejeni pajisjen në
drejtim kundërorar derisa kanali të jetë
vertikalisht.
3.3 Aksesorët
1
2
4
3
1
Çelësi
Për heqjen e bulonave të transportimit.
2
Kapakët plastikë
Për të mbyllur vrimat në pjesën e pasme
të pajisjes, pas heqjes së bulonave të
transportit.
3
Tubi kundër përmbytjes
Për të parandaluar rrjedhjet e mundshme.
4
Drejtuesja e tubit plastik
Për të lidhur tubin e shkarkimit te cepi i
lavamanit.
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
1
2
SPECIAL
WA S H / D R Y
Delicates
Cottons
Easy Iron
Cottons Eco
Super Eco
Synthetics
20 Min. - 3kg
Wool/Silk
Anti-Allergy
Rinse
Spin/
Drain
Anticrease
Synthetics
On/Off
/
Wool
DRY
Temp.
13
Butoni Ndezje/Fikje (On/Off)
Çelësi i programeve
Ekrani
Butoni me prekje i nivelit të tharjes
automatike (Auto Dry)
5 Butoni me prekje i kohës së tharjes
(Time Dry)
1
2
3
4
Auto
Dr y
4
Time
Dry
5
6
Steam
Cottons
Refresh
STEAM
3
Spin
12
Stains/ Extra
Prewash Rinse
11
10
Time
Save
9
Delay
Start
8
Start/
Pause
7
6 Butoni me prekje i avullit (Steam)
7 Butoni me prekje Nis/Ndërprit (Start/
Pause)
8 Butoni me prekje i fillimit të vonuar
(Delay Start)
9 Butoni me prekje i kursimit të kohës
(Time Save)
SHQIP
10 Butoni me prekje i shpëlarjes shtesë
(Extra Rinse)
11 Butoni me prekje i opsioneve (Stains/
Prewash)
12 Butoni me prekje për reduktimin e
centrifugimit (Spin)
13 Butoni me prekje i temperaturës
(Temp.°C)
4.2 Ekrani
A
K
J
B
I
H
G
C
F
D
E
Në ekran shfaqet:
A
Shiriti i tekstit:
• Ju udhëzon rreth përdorimit të pajisjes.
• Tregon gjendjen dhe fazën e programit.
• Tregon mesazhet e alarmit. Referojuni kapitullit "Zgjidhja e problemeve".
Simbolet shfaqen në ekran kur vendoset faza ose funksioni përkatës.
B
Bllokimi i sigurisë për fëmijët
Dera e bllokuar
C
Ju nuk mund ta hapni derën e pajisjes kur simboli është i ndezur. Ju
mund ta hapni derën e pajisjes vetëm kur simboli fiket.
Nëse programi ka përfunduar, por simboli qëndron i ndezur:
• Funksioni «Ndërprerje e shpëlarjes» është i ndezur.
• Në kazan ka ujë.
9
10
www.aeg.com
Fusha e shifrave
Ora
Kur aktivizoni pajisjen, ekrani tregon orën për disa sekonda. Për ta rregulluar orën,
referojuni "Vendosja e orës".
Kohëzgjatja e programit
Kur vendosni programin, kohëzgjatja e ciklit shfaqet për disa sekonda dhe më pas
shfaqet sërish koha e përfundimit të programit.
Treguesi i kohëzgjatjes së programit
Treguesi ndizet kur shifrat tregojnë kohëzgjatjen e programit.
D
Koha e përfundimit të programit
Treguesi i përfundimit të programit
Treguesi ndizet kur shifrat tregojnë kohën e përfundimit të programit.
Koha e shtyrjes së programit
Kur vendosni shtyrjen e programit, koha e përfundimit të programit rritet me hapa
prej 30 minutash deri në 10 orë dhe me hapa prej një ore deri në 20 orë.
Përfundimi i programit
Në ekran shfaqet një zero.
Kjo pjesë ndizet vetëm nëse dera është e hapur - Referojuni 'Aktivizimi i pajisjes
dhe vendosja e programit'.
E
Sasia maksimale e lejueshme e rrobave për programin e vendosur
(në kg).
Shiritat grafikë
Për të vendosur një funksion:
Treguesi i funksionit ndizet kur keni vendosur funksionin përkatës.
Shiriti tregues bosh shfaqet vetëm nëse funksioni përkatës është i
disponueshëm për programin e vendosur.
Nëse një shirit tregues nuk ndizet, do të thotë se nuk disponohet.
Shiriti tregues mbushet sipas funksioneve të vendosura.
Nëse bëni një përzgjedhje të gabuar, shiriti i mesazhit tregon që
përzgjedhja nuk është e mundur.
SHQIP
Kursimi i kohës
Treguesi ndizet kur vendosni një nga kohëzgjatjet e programit.
F
Koha e shkurtuar
Shumë e shpejtë
G
Treguesi për filtrat e ajrit
Shpëlarje shtesë
H
Vlera tregon numrin total të shpëlarjeve.
Shiriti tregues mbushet sipas numrit të shpëlarjeve.
Treguesi i njollave
Treguesi i paralarjes
I
Treguesi i njomjes
Shiriti tregues mbushet sipas funksioneve të vendosura.
Shpejtësia e centrifugimit të programit të vendosur
J
Pa tregues për centrifugimin 1)
Treguesi i ndërprerjes së shpëlarjes
1) E disponueshme vetëm për programin CENTRIFUGIM/SHKARKIM.
Temperatura e përcaktuar e programit të vendosur
K
Ujë i ftohtë
11
12
www.aeg.com
5. PROGRAMET
5.1 Tabela e programeve
Programi
Diapazoni i
temperaturës
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Programet e larjes/tharjes1)
Cottons
95°C - Ujë i
ftohtë
Cottons Eco2)
60°C - 40°C
Synthetics
60°C - Ujë i
ftohtë
Wool/Silk
40°C - Ujë i
ftohtë
Anti-Allergy
60°C
9 kg
1600 rpm
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje
normale dhe e lehtë.
9 kg
1600 rpm
Të pambukta të bardha dhe të pambukta me
ngjyra që nuk zbehen. Ndotje normale. Konsumi i
energjisë ulet dhe koha e programit të larjes zgjatet.
4 kg
1200 rpm
Artikuj sintetikë ose artikuj prej materialesh të
përziera. Ndotje normale.
1.5 kg
1200 rpm
Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta që
lahen me dorë dhe pëlhura delikate me simbolin e
kujdesit "larje me dorë". 3)
9 kg
1600 rpm
Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program largon
mikroorganizmat falë larjes me 60°C dhe shton një
shpëlarje. Në këtë mënyrë, larja është me efikase.
Programet e tharjes
6 kg
Programi i tharjes për artikujt e pambuktë.
4 kg
Programi i tharjes për artikujt sintetikë.
1 kg
Programi i tharjes për të leshtat.
Cottons
Synthetics
Wool
Programet e larjes
SHQIP
Programi
Diapazoni i
temperaturës
13
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
4 kg
1200 rpm
Rroba delikate si akrilike, viskoze, poliestër.
Ndotje normale.
4 kg
800 rpm
Artikuj sintetikë për larje delikate. Ndotje normale
Super Eco
Ujë i ftohtë
3 kg
1200 rpm
Pëlhura të përziera (artikuj pambuku dhe
20 Min.-3kg
40°C - 30°C
3 kg
1200 rpm
Veshje të pambukta dhe sintetike me nivel
ndotjeje të lehtë ose të veshura vetëm një herë.
9 kg
1600 rpm
Të gjitha pëlhurat. Për të shpëlarë dhe për të
centrifuguar rrobat. Sigurohuni që shpejtësia e
centrifugimit të përputhet me rrobat.
9 kg
1600 rpm
Të gjitha pëlhurat. Për të centrifuguar rrobat dhe
për të shkarkuar ujin në kazan. Vendosni shpejtësinë
e centrifugimit. Sigurohuni që shpejtësia të përputhet
me rrobat. Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim,
atëherë ka vetëm fazë shkarkimi.
Delicates
40°C - Ujë i
ftohtë
Easy Iron
60°C - Ujë i
ftohtë
Rinse
0°C
Spin/Drain
0°C
dhe e lehtë.4)
sintetikë)5).
Programet me avull6)
Avulli mund të përdoret për rrobat e thara, të lara ose të veshura vetëm një herë.
Këto programe mund të reduktojnë rrudhat dhe aromat dhe mund t'i bëjnë rrobat më
të buta.
Mos përdorni detergjent. Nëse është e nevojshme, hiqini njollat me larje ose duke
përdorur heqës njollash vetëm aty ku ka njolla.
Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues.
Mos e caktoni programin me avull me këto lloje artikujsh:
•
•
artikuj që nuk e kanë të specifikuar në etiketën e kujdesit se mund të thahen me
tharëse rrobash me rrotullim.
të gjithë artikujt me pjesë plastike, metalike, druri ose të ngjashme.
deri në 1.5 kg
Anticrease
40°C
Program me avull për të pambuktat dhe sintetiket.
Ky cikël ndihmon që rrobave t'u hiqen rrudhat.
www.aeg.com
Programi
Diapazoni i
temperaturës
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
deri në 1.5 kg
Program me avull për të pambuktat dhe sintetiket.
Ky cikël heq aromat nga rrobat.7)
Refresh
40°C
1) Kur caktoni programin Larje/Tharje, ekrani tregon që cikli i tharjes nuk është caktuar. Nëse dëshironi t'i
thani rrobat, caktoni tharjen automatike ose tharjen me kohë.
2) Programi i larjes Cottons Eco në 60ºC me ngarkesë prej 9 kg dhe programi i tharjes Cottons janë
programet e referencës për të dhënat e vendosura në etiketën e energjisë, në përputhje me standardet
EEC 92/75.
Temperatura e ujit në fazën e larjes mund të ndryshojë nga temperatura e deklaruar për
programin e zgjedhur.
3) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk
rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë. Konsiderojeni këtë si funksionim normal të pajisjes.
4) Për të reduktuar rrudhat e rrobave, ky cikël rregullon temperaturën e ujit dhe kryen një fazë larjeje dhe
centrifugimi të butë. Pajisja do të shtojë shpëlarje shtesë. Ky program nuk përshtatet me tharje.
5) Ky program është për përdorim ditor dhe ka konsumin më të ulët të energjisë dhe ujit, duke ruajtur
performancë të mirë larjeje.
6) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të jenë të njoma.
Është mirë që rrobat të ekspozohen në ajër të freskët për rreth 10 minuta për ta tharë lagështinë. Kur
programi përfundon, hiqini me shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një cikli me avull, rrobat mund të
hekurosen, madje pa shumë mundim!
7) Avulli nuk i heq aromat e kafshëve.
Përshtatshmëria e opsioneve të programit
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
Anti-Allergy
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
Wool/Silk
Delay Start
■
Time Save2)
■
Extra Rinse1)
Stains (Njolla)
Cottons
Njomja
Paralarje
Programi
Spin
14
■
■
■
■
■
■ 3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SHQIP
■
20 Min.-3kg
■
Rinse
■
Spin/Drain
■
Delay Start
■
Time Save2)
Super Eco
Extra Rinse1)
■
Njomja
■
Stains (Njolla)
Easy Iron
Paralarje
Spin
Programi
15
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Nëse aktivizohet opsioni Shpëlarje shtesë e përhershme, pajisja shton disa shpëlarje shtesë. Në
programin e shpëlarjes, nëse nuk caktoni një shpejtësi të ulët centrifugimi, pajisja kryen shpëlarje
delikate dhe centrifugim të shkurtër.
2) Nëse vendosni kohëzgjatje më të shkurtër, ne ju rekomandojmë që të pakësoni sasinë e rrobave.
Pajisja mund të ngarkohet plot, por ulen rezultatet e larjes.
3) Për këtë program mund të caktoni vetëm kohëzgjatjen Ekstra të shpejtë.
5.2 Programet për tharje automatike
Niveli i tharjes
Lloji i pëlhurës
Ngarkesa
Ekstra i thatë
Për materialet prej peshqiri
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët, etj)
deri në 6 kg
Për në dollap1)
Për rrobat që vihen në dollap
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët, etj)
deri në 6 kg
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet,
shtrojat)
deri në 4 kg
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e tavolinës,
këmisha, etj)
deri në 6 kg
Tharje me hekurosje
E përshtatshme për hekurosje
1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229:2007-07, duhet të
kryhet duke vendosur programin për THARJEN AUTOMATIKE PËR NË DOLLAP për të pambuktat me
përbërje sipas EN61121. Pastroni filtrat e ajrit pas çdo cikli tharjeje.
16
www.aeg.com
5.3 Programet me tharje të programuar
Niveli i tharjes
Lloji i pëlhurës
Ekstra i thatë
Për materialet prej
peshqiri
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
6
1600
240 - 250
3
1600
120 - 140
1
1600
50 - 60
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
6
1600
230 - 240
3
1600
110 - 130
1
1600
40 - 50
Për në dollap
Për rrobat që vihen në
dollap
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet,
shtrojat)
4
1200
155 - 165
2
1200
55 - 65
Tharje me hekurosje
E përshtatshme për
hekurosje
Të pambukta dhe pëlhura
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
6
1600
190 - 200
3
1600
70 - 80
1
1600
30 - 40
Të leshta
(triko të leshta)
1
1200
80 - 100
Për në dollap
Për rrobat që vihen në
dollap
Të leshta të thara
5.4 Woolmark Apparel Care Blu
•
Cikli i larjes për të leshtat në këtë
makinë larëse është miratuar nga The
Woolmark Company për larjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
"për larje me dorë" nëse rrobat lahen
Ngarkes Shpejtë
a (kg)
sia e
centrifu
gimit
(rpm)
Kohëzgjatja
e
rekomandu
ar (min)
sipas udhëzimeve të dhëna nga
prodhuesi i kësaj makine larëse.
Ndiqni udhëzimet e tharjes dhe
proceseve të tjera të larjes në etiketën
për kujdesin ndaj rrobave. M1230
• Cikli i tharjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga "The
Woolmark Company" për tharjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
«për larje me dorë» nëse rrobat
thahen sipas udhëzimeve të
prodhuesit të kësaj makinerie. Ndiqni
etiketën e kujdesit për rrobat për
udhëzime të tjera rreth tyre. M1399
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"
është markë tregtare certifikimi.
SHQIP
17
6. VLERAT E KONSUMIT
Të dhënat në këtë tabelë janë të përafërta. Shkaqe të ndryshme mund
të ndryshojnë të dhënat: sasia dhe lloji i rrobave për larje, temperatura e
ujit dhe e ambientit.
Në momentin e nisjes së programit ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit për kapacitetin maksimal të ngarkesës.
Gjatë fazës së larjes, kohëzgjatja e programit llogaritet automatikisht dhe
mund të reduktohet mjaft nëse ngarkesa e rrobave është më e ulët sesa
kapaciteti maksimal i ngarkesës (p.sh. Të pambuktat 60°C, kapaciteti
maksimal i ngarkesës 9 kg, kohëzgjatja e programit i tejkalon 2 orë;
ngarkesa reale 1 kg, kohëzgjatja e programit është më pak se 1 orë).
Kur pajisja është duke llogaritur kohëzgjatjen e vërtetë të programit, në
ekran pulson një pikë.
Programet
Ngarke Konsumi i Konsumi i
sa (kg) energjisë ujit (litra)
(kWh)
Kohëzgjatja e
përafërt e programit
(minuta)
Të pambukta 60 °C
9
1.68
71
180
Cottons Eco
Programi me kursim
energjie për të pambukta
9
1.094
69
238
Të pambukta 40 °C
9
1.05
71
175
Sintetike 40°C
4
0.88
60
142
Delikate 40°C
4
0.70
63
91
1.5
0.35
59
58
60°C 1)
Të leshta / Larje me dorë 30
°C
1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 9 kg është programi të cilit i
referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me standardet EEC 92/75.
7. CILËSIMET
7.1 Sinjalet akustike
Do të dëgjoni sinjalin akustik kur:
• Aktivizoni pajisjen.
• Çaktivizoni pajisjen.
• Prekni butonat.
• Programi ka mbaruar.
• Pajisja ka keqfunksionim.
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni njëkohësisht Stains/
Prewash dhe Extra Rinse për 6 sekonda.
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë vetëm kur prekni
butonat dhe kur ka
keqfunksionim.
18
www.aeg.com
7.2 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
•
Me këtë funksion mund të parandaloni
që fëmijët të luajnë me panelin e
kontrollit.
7.3 Shpëlarja e përhershme
shtesë
•
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
funksion, prekni Temp.°C dhe Spin
të
njëkohësisht derisa treguesi
ndizet/të fiket.
Ju mund ta aktivizoni këtë funksion:
•
Para se të prekni Start/Pause: pajisja
nuk mund të niset.
Me këtë funksion mund ta mbani të
përhershëm funksionin e shpëlarjes
shtesë kur vendosni një program të ri.
•
Pasi të prekni Start/Pause: të gjithë
butonat dhe çelësi i programit
çaktivizohen.
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
funksion, prekniTime Save dhe Delay
Start njëkohësisht derisa tek ekrani të
shfaqet treguesi
fiket.
të ndizet/të
8. OPSIONET
8.1 Ekrani me prekje
Sigurohuni që ekrani me
prekje dhe butonat të jenë
gjithmonë të pastër dhe të
thatë.
8.2 On/Off
Shtypeni këtë buton për të aktivizuar ose
çaktivizuar funksionin e shumëfishtë.
Dëgjohet një melodi kur aktivizohet
pajisja.
Funksioni Pritje AUTOMATIKE çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
•
Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të shtypni butonin Start/
Pause.
Të gjitha parametrat anulohen.
Shtypni butoninOn/Off për të
aktivizuar pajisjen sërish.
Vendosni sërish programin e larjes
dhe të gjitha funksionet e mundshme.
Pas 5 minutash nga fundi i programit
të larjes
Referojuni "Në përfundim të
programit"
8.3 Çelësi i programeve
Rrotullojeni këtë çelës për të vendosur
një program. Treguesi përkatës i
programit ndizet.
8.4 Auto Dry
Prekni këtë buton për të vendosur një
nga 3 nivelet e tharjes automatike që
mundëson pajisja. Treguesit e tharjes në
panelin e kontrollit japin ndriçimet
përkatëse.
Shiriti i tekstit në ekran tregon vlerën e
vendosur të tharjes:
•
•
•
THARJE ME HEKUROSJE - 1
tregues i ndezur: rrobat që duhet të
hekurosen
Tharje për në dollap - 2 tregues të
ndezur: rrobat që duhet të futen në
dollap
Tharje shtesë - 3 tregues të ndezur:
rrobat që duhet të thahen plotësisht
Nuk mund të vendosni të
gjitha nivelet automatike
për secilën lloj pëlhure.
8.5 Time Dry
Prekni këtë buton për të vendosur kohën
e duhur sipas pëlhurave që do të lani.
Shiriti i tekstit në ekran tregon vlerën e
vendosur.
Sa herë që të prekni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjithë vlerat e kohës për lloje
të ndryshme materialesh.
SHQIP
8.6 Steam
Prekni këtë buton për të vendosur nivelin
e avullit. Kjo është e mundshme vetëm
me programet ku funksioni i avullit
disponohet. Kohëzgjatja e fazës së
avullit ndryshon sipas përzgjedhjes suaj.
8.7 Start/Pause
fazë paralarjeje larjes kryesore.
Kohëzgjatja e programit rritet.
•
Njomja
Përdoreni këtë funksion për rroba
shumë të ndotura. Pajisja i njom
rrobat me 30°C për rreth gjysmë ore
përpara larjes.
•
Njolla
Përdoreni këtë funksion për rroba që
kanë njolla të vështira. Kur vendosni
këtë funksion, hidhni heqësin e
Prekni butonin Start/Pause për të filluar
ose ndërprerë programin.
njollave brenda dhomëzës
8.8 Delay Start
8.9 Time Save
Ju mund të zgjidhni:
•
•
KOHËZGJATJE MË E VOGËL: për të
larë artikuj me ndotje normale.
SHUMË SHPEJTË: për të larë shpejt
artikuj pothuajse aspak të ndotur.
Disa programe pranojnë
vetëm një nga këto
funksione.
8.10 Extra Rinse
Prekni këtë buton për të shtuar fazat e
shpëlarjes në një program.
Përdoreni këtë funksion për njerëzit që
janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe në
zonat ku uji është i butë.
8.11 Stains/Prewash
Prekni këtë buton për të vendosur një
nga këto funksione:
•
Paralarje
Përdoreni këtë funksion për rroba
shumë të ndotura. Pajisja i shton një
.
Kohëzgjatja e programit
rritet. Ky funksion nuk
është i disponueshëm me
një temperaturë më të
ulët se 40°.
Prekni butonin Delay Start për të shtyrë
fillimin e programit nga 30 minuta deri në
20 orë.
Prekni butonin Time Save për të ulur
kohën e programit.
8.12 Spin
Prekni butonin Spin:
• Për të ulur shpejtësinë maksimale të
fazës së centrifugimit të programit.
•
•
Ekrani tregon vetëm
shpejtësitë e
disponueshme të
centrifugimit për
programin e vendosur.
Çaktivizoni fazën e centrifugimit
(funksioni 'Pa centrifugë').
Aktivizoni funksionin Ndërprerja e
shpëlarjes.
Vendoseni këtë funksion për të
parandaluar rrudhat e rrobave. Pajisja
nuk e shkarkon ujin kur programi
përfundon.
8.13 Temp.°C
Prekni këtë buton për të ndryshuar
temperaturën e parazgjedhur.
Simboli
dhe
= ujë i ftohtë
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Vendosni një sasi të vogël me
detergjent në ndarjen e fazës së
larjes.
19
2. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
20
www.aeg.com
9.1 Vendosja e orës
Pasi të keni vendosur gjuhën, ekrani ju
kërkon që të vendosni orën. Shifrat e
orës pulsojnë.
1. Rrotullojeni çelësin e programit për të
ndryshuar orën.
2. Prekni butonin Start/Pause për të
konfirmuar zgjedhjen.
Shifrat e minutave pulsojnë.
3. Rrotullojeni çelësin e programit për të
ndryshuar minutat.
4. Prekni butonin Start/Pause për të
konfirmuar zgjedhjen.
5. Prekni butonin Start/Pause për të
konfirmuar zgjedhjen.
9.3 Vendosja e gjuhës
Herën e parë që aktivizoni pajisjen,
ekrani tregon gjuhën e parazgjedhur dhe
ju kërkon që ta konfirmoni ose ta
ndryshoni:
1. Rrotullojeni çelësin e programit për të
vendosur gjuhën e dëshiruar.
2. Kur ekrani tregon gjuhën e duhur,
prekni butonin Start/Pause për të
konfirmuar zgjedhjen.
9.2 Ndryshimi i orës së ditës
pas aktivizimit të parë
9.4 Ndryshimi i gjuhës pas
aktivizimit të parë
1. Prekni butonin Extra Rinse dhe Time
Save njëkohësisht për disa sekonda.
Shifrat e orës pulsojnë.
2. Rrotullojeni çelësin e programit për të
ndryshuar orën.
3. Prekni butonin Start/Pause për të
konfirmuar zgjedhjen.
Shifrat e minutave pulsojnë.
4. Rrotullojeni çelësin e programit për të
ndryshuar minutat.
1. Prekni butonin Spin dhe Stains/
Prewash njëkohësisht për disa
sekonda.
2. Kur ekrani të tregojë gjuhën e
vendosur, rrotullojeni çelësin e
programit për të vendosur gjuhën e
re.
3. Prekni butonin Start/Pause për të
konfirmuar zgjedhjen.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE
10.1 Përpara se të aktivizoni
pajisjen
1. Hapni rubinetin e ujit.
2. Futeni në prizë spinën e pajisjes.
10.2 Aktivizimi i pajisjes dhe
vendosja e një programi
1. Shtypni butonin On/Off për të
aktivizuar pajisjen.
2. Rrotullojeni çelësin e programeve në
programin e dëshiruar.
Treguesi i programit do të ndizet.
Treguesi i butonit Start/Pause pulson një
dritë të kuqe.
Ekrani tregon temperaturën e
parazgjedhur dhe centrifugimin dhe,
nëse dera është e hapur, ngarkesën
maksimale të lejuar për programin e
vendosur (ky informacion zhduket kur
mbyllni derën).
3. Nëse është e nevojshme, prekni
butonin Temp.°C dhe butonin Spin
për të ndryshuar temperaturën e ujit
dhe shpejtësinë e centrifugimit.
4. Nëse është e nevojshme, prekni
butonat e tjerë për të shtuar disa
opsione ose për të vendosur një
shtyrje të programit.
Ekrani tregon simbolin e opsionit të
vendosur dhe shifra tregon kohën e
shtyrjes.
10.3 Futja e rrobave në
pajisje
1. Hapni derën e pajisjes
2. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
3. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
4. Mbylleni derën mirë.
SHQIP
21
10.5 Detergjenti pluhur ose i
lëngshëm
1.
1
2
KUJDES!
Sigurohuni që të mos
mbeten rroba ndërmjet
guarnicionit dhe derës.
Ekziston rreziku i rrjedhjes
së ujit ose i dëmtimit të
rrobave.
Hapeni shpërndarësin e detergjentit.
2.
A
10.4 Mbushja me detergjent
dhe produkte suplementare
Pozicioni A: për detergjentin pluhur (cilësimi
nga fabrika).
3.
B
Dhomëza për fazën e paralarjes,
programin e njomjes ose heqjen e
njollave.
Ndarja për fazën e larjes.
Dhomëza për solucionet shtesë në
trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave,
ngrirësit).
Niveli maksimal i sasisë së
aditivëve të lëngshëm.
Ndarësja për detergjentin pluhur
ose të lëngshëm.
Gjithmonë zbatoni
udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produkteve të
detergjentit.
Rrotullojeni ndarësen poshtë.
Pozicioni B: për detergjent të lëngshëm.
22
www.aeg.com
10.7 Sjellja e pajisjes
4.
Pas rreth 15 minutash nga
fillimi i programit:
• Pajisja e përshtat
automatikisht kohën e
ciklit sipas rrobave që
vendosni në kazan për të
pasur rezultate perfekte
në larje duke shfrytëzuar
minimumin e nevojshëm
të kohës.
• Në ekran shfaqet vlera e
re e kohës.
Mbylleni shpërndarësin e detergjentit.
Kur përdorni detergjentin
e lëngshëm:
• Mos përdorni detergjent
xhelatinoz ose
detergjente me lëng të
trashë.
• Mos vendosni më shumë
se lëng se niveli
maksimal.
• Mos e vendosni fazën e
paralarjes.
• Mos e vendosni
funksionin e shtyrjes së
programit.
10.6 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
Prekni butonin Start/Pause për të filluar
programin.
Treguesi përkatës ndalon të pulsojë dhe
është i ndezur me dritë të kuqe.
Programi fillon, dera bllokohet. Ekrani
shfaq treguesin
.
Pompa e shkarkimit mund të
punojë për një kohë të
shkurtër kur pajisja mbushet
me ujë.
10.8 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Shtypni butonin Delay Start disa herë
për të vendosur shtyrjen e dëshiruar
të programit.
Në ekran shfaqet koha e pritshme e
përfundimit të programit.
2. Prekni butonin Start/Pause.
Pajisja nis numërimin mbrapsht të nisjes
së programit.
Kur të përfundojë numërimi mbrapsht,
programi fillon automatikisht.
Përpara se të prekni butonin
Start/Pause për të filluar
pajisjen, ju mund të anuloni
ose të ndryshoni vendosjen
e shtyrjes së programit.
10.9 Anulimi i shtyrjes së
programit
1. Prekni butonin Start/Pause. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Delay Start disa herë
derisa ekrani të tregojë që nuk ka
shtyrje të programit.
3. Prekni butonin Start/Pause. Niset
programi.
10.10 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
Ju mund të ndryshoni vetëm disa
opsione përpara se të vihen në punë:
1. Prekni butonin Start/Pause.
Treguesi përkatës pulson.
2. Ndrysho opsionet.
3. Prekni sërish butonin Start/Pause.
Programi i larjes vazhdon.
SHQIP
10.11 Anulimi i një programi
në vazhdim
1. Shtypni butonin On/Off për të anuluar
programin dhe për të çaktivizuar
pajisjen.
2. Shtypni butonin On/Off sërish për të
aktivizuar pajisjen.
Tani, ju mund të vendosni një program të
ri larjeje.
Përpara nisjes së një
programi të ri, pajisja mund
të shkarkojë ujin. Në këtë
rast, sigurohuni që në
ndarjen e detergjentit të ketë
ende detergjent; nëse jo,
mbusheni sërish me
detergjent.
10.12 Hapja e derës
PARALAJMËRIM!
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
larta dhe kazani vazhdon të
rrotullohet, ju nuk mund ta
hapni derën.
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
kyçur.
Për të hapur derën e pajisjes:
1. Prekni butonin Start/Pause.
Simboli i bllokimit të derës në ekran fiket.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Mbyllni derën e pajisjes dhe prekni
butonin Start/Pause.
Vazhdon programi ose shtyrja e
programit
10.13 Shkarkimi i ujit pas
përfundimit të ciklit
Programi i larjes ka përfunduar, por ka
ende ujë në kazan:
•
•
•
Kazani rrotullohet rregullisht për të
parandaluar krijimin e rrudhave te
rrobat brenda.
Dera qëndron e bllokuar.
Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin:
1. Nëse është e nevojshme, ulni
shpejtësinë e centrifugimit.
2. Prekni butoninStart/Pause.
23
Pajisja shkarkon ujin dhe kryen
centrifugimin.
3. Kur programi mbaron dhe treguesi i
bllokimit të derës fiket, ju mund ta
hapni derën.
4. Shtypni On/Off për disa sekonda për
të çaktivizuar pajisjen.
Funksioni zbraz ujin dhe
kryen centrifugimin
automatikisht pas afro 18
orësh.
10.14 Opsioni Pritje
AUTOMATIKE
Funksioni Pritje AUTOMATIKE çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
•
Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të shtypni butonin Start/
Pause.
Shtypni butonin On/Off për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes
Shtypni butonin On/Off për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programit për të
vendosur një cikël të ri.
Nëse vendosni një program
ose opsion që përfundon me
ujë në kazan, funksioni Pritje
AUTOMATIKE nuk
çaktivizon pajisjen për t'ju
kujtuar të shkarkuar ujin.
10.15 Përfundimi i programit
Kur programi të ketë përfunduar, pajisja
fiket automatikisht. Bie sinjali akustik
(nëse është aktiv).
Në ekran shfaqet dhe një mesazh ju
tregon që programi ka përfunduar.
Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
1. Shtypni butonin On/Off për të
çaktivizuar pajisjen.
Pesë minutash pas përfundimit të
programit, funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon automatikisht
pajisjen.
24
www.aeg.com
Kur e aktivizoni pajisjen
përsëri, ekrani tregon fundin
e programit të fundit të
vendosur. Rrotullojeni
çelësin e programit për të
vendosur një cikël të ri.
2. Nxirrni nga pajisja rrobat.
3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
4. Mbajeni derën dhe filtrin e ajrit paksa
të hapur, për të parandaluar mykun
dhe erërat e pakëndshme.
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Përgatitja për tharje
1. Shtypni butoninOn/Off për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te
programi përkatës i tharjes për
tharjen e artikujve.
Shiriti i tekstit tregon se cilin program
keni zgjedhur.
Kur thani një sasi të madhe
rrobash, për të pasur një
performancë tharjeje të mirë
sigurohuni që rrobat nuk
janë mbështjellë me njëratjetrën dhe që janë të
shpërndara në mënyrë
uniforme në kazan.
Në fillim të ciklit të tharjes (3
- 5 min.) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo shënon nisjen e
kompresorit dhe është disi
normale për pajisjet që nisen
me kompresor të tilla si
frigoriferët, ngrirësit etj.
11.2 Tharje automatike
1. Prekni butonin Auto Dry disa herë
për të vendosur nivelin e kërkuar të
tharjes. Treguesit në panelin e
kontrollit japin ndriçimet përkatëse:
a. Niveli i THARJES ME
HEKUROSJE - 1 tregues i
ndezur: për artikujt e pambuktë
b. Niveli i THARJES PËR NË
DOLLAP - 2 tregues të ndezur:
për artikujt e pambuktë dhe
sintetike
c. Niveli i THARJES SHTESË - 3
tregues të ndezur: treguesi për
artikujt e pambuktë
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjitha nivelet e tharjes për
çdo lloj rrobe.
Ekrani tregon kohën e përfundimit dhe
programin e vendosjes së tharjes.
2. Prekni butonin Start/Pause për të
filluar programin.
Shiriti i tekstit tregon që pajisja po than.
Ekrani tregon treguesin e derës së
mbyllur
dhe treguesin e programit në
si edhe kohën e përfundimit
funksion
të ciklit.
Ekrani e përditëson rregullisht kohën e
ciklit të tharjes (çdo minutë).
11.3 Tharja e programuar
1. Shtypni butonin Time Dry disa herë
deri për të vendosur vlerën e kohës
(shiko tabelën e «Programi i
tharjes»).
Ekrani tregon kohën 15 minuta për rrobat
e pambukta dhe ato sintetike ndërkohë
që niset për programin e të leshtave pas
13 minutash.
Sa herë që të prekni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta. Në ekran shfaqet
vlera e vendosur e kohës.
2. Prekni Start/Pause për të filluar
programin. Shiriti i tekstit tregon që
pajisja po than.
Në ekran shfaqen treguesi i derës së
mbyllur
dhe treguesi i programit në
punë
.
Ekrani tregon me radhë kohëzgjatjen e
tharjes dhe kohën e përfundimit të ciklit.
Ekrani e përditëson rregullisht vlerën e
ciklit të tharjes.
SHQIP
Nëse rrobat nuk janë tharë
sa duhet, vendosni sërish
një kohë tharjeje të shkurtër.
11.4 Në fund të programit të
tharjes
•
•
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
•
Në ekran ndizet . Shiriti i tekstit
tregon që programi ka përfunduar.
•
Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
•
Simboli i bllokimit të derës
fiket
Shtypni butonin On/Off për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
25
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Programi NON-STOP (pa
ndërprerje)
Mund t'i lani dhe thani rrobat duke
caktuar «një program pa ndërprerje».
Veproni si më poshtë:
1. Shtypni butonin On/Off për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Vendosni detergjentin dhe produktet
suplementare në ndarjen e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te
programi i larjes. Në ekran shfaqet
temperatura e parazgjedhur dhe
centrifugimi. Nëse nevojitet,
ndryshojini ato sipas llojit të rrobave.
5. Zgjidhni opsionet në dispozicion.
12.2 Larja dhe tharja në
nivele automatike
1. Prekni butonin Auto Dry vazhdimisht
derisa ekrani të tregojë nivelin e
kërkuar të tharjes. Treguesit mbi
buton japin ndriçimet përkatëse:
a. Niveli i THARJES ME
HEKUROSJE: 1 tregues i ndezur
- për artikujt e pambuktë;
b. Niveli i THARJES PËR NË
DOLLAP: 2 tregues të ndezur për artikujt e pambuktë;
c. Niveli i THARJES SHTESË: 3
tregues të ndezur - për artikujt e
pambuktë.
Ekrani tregon që pajisja është gati për t'u
nisur.
Vlera e kohës në ekran është
kohëzgjatja e cikleve të larjes dhe
tharjes, llogaritur në madhësinë e
paracaktuar të ngarkesës.
Për të pasur një tharje të
mirë duke përdorur më pak
energji dhe brenda një kohe
më të shkurtër, pajisja nuk ju
lejon të vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Prekni butonin Start/Pause për të
filluar programin.
Ekrani tregon treguesin e derës së
mbyllur
dhe treguesin e programit në
funksion
si edhe kohën e tharjes dhe
kohën e përfundimit të ciklit.
Shiriti i tekstit tregon që pajisja punon.
Ekrani tregon rregullisht një vlerë të re të
kohës.
12.3 Larje dhe tharje me kohë
të caktuar
1. Shtypni butonin Time Dry
vazhdimisht për të vendosur vlerën e
kohës (shiko tabelën "Programi i
tharjes").
Ekrani tregon kohën 15 minuta për rrobat
e pambukta dhe ato sintetike ndërkohë
që niset për programin e të leshtave pas
13 minutash.
Sa herë që të shtypni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta. Në ekran shfaqet
vlera e vendosur e kohës.
26
www.aeg.com
2. Shtypni Start/Pause për të nisur
programin.
Në ekran shfaqen treguesi i derës së
mbyllur
dhe treguesi i programit në
punë
.
Ekrani tregon me radhë kohëzgjatjen e
programit dhe kohën e përfundimit të
ciklit.
Shiriti i tekstit tregon që pajisja punon.
12.4 Në përfundim të
programit
Pajisja ndalon automatikisht. Sinjalet
akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).
Për më shumë informacion shikoni "Në
fund të programit të tharjes" në kapitullin
e mëparshëm.
Pas fazës së tharjes,
pastroni filtrat e ajrit,
kazanin, guarnicionin dhe
pjesën e brendshme të
derës me një leckë të lagur.
12.5 Push në rroba
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje pëlhurash, (prej sfungjeri, leshi,
pëlhurat e trikove) mund të lëshojnë
push.
Ky disavantazh rritet me pëlhurat
industriale.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
•
•
•
Të mos lani pëlhurat e errëta pasi të
lahen dhe të thahen pëlhura me
ngjyra të çelura (sfungjer i ri, peshqiri i
duarve, lesh, pulovra pambuku) dhe
anasjelltas.
Të thani në ajër këto lloje pëlhurash
kur lahen për herë të parë.
Të pastroni filtrin e shkarkimit.
Pas fazës së tharjes, pastroni filtrat e
ajrit, kazanin bosh, rondelën dhe
derën me një leckë të lagur.
Për të hequr pushin brenda kazanit,
vendosni një program të veçantë:
• Zbrazni kazanin.
• Pastroni kazanin, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
• Vendosni programin e shpëlarjes.
• Prekni në të njëjtën kohë Spin dhe
Extra Rinse për të aktivizuar
funksionin e pastrimit derisa ekrani të
tregojë CLE.
• Prekni Start/Pause për të filluar
programin.
Nëse pajisja përdoret
shpesh, kryeni rregullisht
programin CLE.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes që
ndodhen në etiketat e kujdesit te
rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete herën e parë.
•
•
•
•
•
•
•
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Hiqini njollat e vështira.
Lajini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre ose futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani në pajisje rroba pa tegela
ose me prerje. Përdorni një trastë
larjeje për të larë rroba të vogla
dhe/ose delikate (p.sh. sutjena me
tela, rripa, streçe etj.).
SHQIP
•
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit. Nëse ndodh
kjo, rregulloni manualisht artikujt
brenda tamburit dhe startojeni sërish
fazën e centrifugimit.
13.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i hiqni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
13.3 Detergjentet dhe
produktet suplementare
•
•
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
shtesa të prodhuara posaçërisht për
lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave,
– detergjentet në trajtë pluhuri për
rrobat delikate (40 °C maksimumi)
dhe të leshtat,
– detergjentet e lëngshme,
preferimisht në programe larjeje
me temperaturë të ulët (60 °C
maks.) për të gjitha llojet e
pëlhurave, ose speciale vetëm
për të leshtat (fleta e ndarjes së
detergjentit rrotullohet në
pozicionin B në ndarjen kryesore
të shpërndarësit).
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Mos përdorni tableta me një dozë
brenda shpërndarësit të detergjentit.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e caktuar.
Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i këtyre produkteve.
Përdorni produktet e duhura për llojin
dhe ngjyrën e pëlhurës, programin,
temperaturën dhe nivelin e ndotjes.
Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti
me ndarëse, shtojini detergjentet e
lëngshme me një enë (jepet nga
prodhuesi i detergjentit).
27
13.4 Këshilla ekologjike
•
•
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të çdo
programi.
Nëse është e nevojshme, përdorni një
heqës njollash kur vendosni një
program me temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin hidraulik të shtëpisë suaj
13.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të njohur fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
13.6 Këshilla për tharjen
Përgatitja e ciklit të tharjes
• Hapni rubinetin e ujit.
• Kontrolloni që lidhja e zorrës së
shkarkimit të jetë e saktë. Shikoni
kapitullin e instalimit për më shumë
informacion.
• Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
13.7 Rrobat që nuk duhen
tharë
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Artikuj shumë delikatë.
• Perde sintetike.
• Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
• Çorape najloni.
• Kuverta.
• Mbulesa krevati.
• Jorganë.
• Xhupa me kapuç.
• Dyshekë gjumi
28
www.aeg.com
•
•
Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
13.8 Etiketat e veshjeve
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur
rrudhosjen e rrobave ose
hyrjen në ujë të veshjeve
mos i thani më shumë se
ç'duhet.
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
13.11 Këshilla të
përgjithshme
•
Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për
të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë të thani rrobat
në mënyrë më të saktë. Mbani shënim
kohëzgjatjen e tharjes për ciklet që keni
realizuar më parë.
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
13.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
• shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
• nivelit të tharjes
• llojit të rrobave
• peshës së ngarkesës
13.10 Tharje shtesë
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
3. Mos derdhni detergjent apo zbutës
përpara ciklit të tharjes.
4. Mos thani së bashku pëlhura të
ashpra dhe të buta, për të shmangur
përzhitjen e pëlhurave të buta.
5. Hiqni nga xhepat e rrobave të gjitha
objektet, veçanërisht objektet që
shkrihen.
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat brenda një kohe të shkurtër.
14. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
14.1 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun. Thajini plotësisht të
gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
14.2 Zbutja e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar çmërsin dhe grimcat e
ndryshkut.
Për heqjen e grimcave të ndryshkut,
përdorni vetëm produkte speciale për
lavatriçe. Bëjeni këtë veç procesit të
larjes së rrobave.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
SHQIP
14.3 Larja e mirëmbajtjes
14.4 Guarnicioni i derës
Me programet me temperaturë të ulët
është e mundur që në kazan të mbetet
pak detergjent. Kryeni një larje
mirëmbajtjeje rregullisht. Për të bërë
këtë:
•
•
Nxirrni rrobat nga kazani.
Vendoseni programin e të
pambuktave me temperaturën më të
lartë, me një sasi të vogël detergjenti.
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
14.5 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
1.
2.
1
2
3.
4.
29
30
www.aeg.com
14.6 Pastrimi i filtrave të ajrit
Filtrat e ajrit mbledhin pushin. Pushi shfaqet normalisht kur rrobat thahen
në tharësen e rrobave.
•
Në përfundim të çdo cikli tharjeje treguesi në ekran
është i ndezur për t'ju këshilluar
që të pastroni filtrin kryesor të ajrit.
Shiriti i tekstit sugjeron të pastroni filtrin kryesor (shikoni figurat nga 1 në 5).
•
Ndonjëherë treguesi
mund të pulsojë për t'ju kujtuar që duhet të pastrohen të dy
filtrat e ajrit.
Sinjali akustik bie dhe shiriti i tekstit sugjeron të kontrolloni filtrin kryesor dhe filtrin
dytësor (shikoni figurat nga 6 në 8).
1.
2.
LL
PU
PU
3.
LL
4.
U
P
L
L
5.
6.
7.
8.
SHQIP
+
10.
9.
Për performanca tharjeje më të mira, pastrojini filtrat e ajrit rregullisht me
ujë të ngrohtë dhe më pas thajini me peshqir.
Filtri i bllokuar i ajrit rrit kohën e tharjes dhe konsumin e energjisë!
PARALAJMËRIM!
Gropëza e filtrit kryesor nuk duhet të jetë bllokohet nga objekte.
Nëse rrobat i lani me tharësen e rrobave, është normale që të në filtrin
kryesor të shihni lagështi.
14.7 Pastrimi i filtrit të shkarkimit
PARALAJMËRIM!
Mos e pastroni filtrin e shkarkimit nëse uji në pajisje është i nxehtë.
PARALAJMËRIM!
Sa herë që kryeni programin e veçantë CLE për të hequr pushin,
pastrojeni më pas filtrin e shkarkimit.
1.
2.
2
1
1
2
1
31
32
www.aeg.com
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
SHQIP
33
14.8 Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
Pastrimi i filtrave mund të jetë i nevojshëm kur:
• Pajisja nuk mbushet me ujë.
• Pajisja mbushet me ujë për një kohë të gjatë.
• Treguesi i butonit Start/Pause pulson dhe ekrani tregon alarmin përkatës. Referojuni
kapitullit "Zgjidhja e problemeve".
Për të pastruar filtrat e hyrjes së ujit:
1
•
•
•
Mbyllni rubinetin e ujit.
Hiqeni zorrën e futjes së ujit nga rubineti i
ujit.
Pastroni filtrin në zorrë me një furçë të
fortë.
2
3
•
Hiqni zorrën e hyrjes së ujit prapa pajisjes.
•
Pastroni filtrin në valvul me një furçë të
fortë ose një peshqir.
•
Vendoseni sërish tubin e hyrjes së ujit.
Sigurohuni që dadot bashkuese të jenë
shtrënguar fort për të shmangur rrjedhjet.
Hapni rubinetin e ujit.
•
45°
20°
34
www.aeg.com
14.9 Shkarkimi i emergjencës
Për shkak të një keqfunksionimi, pajisja
nuk mund ta shkarkojë ujin.
Nëse kjo ndodh, kryeni hapat (1) deri (9)
të kapitullit "Pastrimi i filtrit të kullimit".
Nëse është e nevojshme, pastroni
pompën.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet
ta aktivizoni përsëri sistemin e
shkarkimit: Hidhni 2 litra ujë në
ndarjen e larjes kryesore të kutisë së
detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin
14.10 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura është më pak se 0°
C, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes
së ujit dhe pompa e shkarkimit.
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura të jetë mbi 5 °C dhe që uji të rrjedhë nga
rubineti përpara se të përdorni sërish pajisjen.
Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga
temperaturat e ulëta.
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
15.1 Hyrje
Ndezja e pajisjes nuk kryhet ose pajisja ndalon gjatë punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (referojuni tabelës). Nëse nuk e gjeni,
kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.
Me disa probleme, dëgjohen sinjalet akustike dhe ekrani tregon një mesazh alarmi:
KUJDES!
Çaktivizojeni pajisjen para se të kryeni kontrollet.
15.2 Defektet e mundshme
Probleme me mesazhet e alarmit
Mesazhi
Zgjidhja e mundshme
Ekrani tregon që të
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
kontrollohet rubineti: pajisja
nuk mbushet me ujë.
SHQIP
Mesazhi
35
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë
shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet
vendase të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar ose i
veshur me mbetje gëlqerore.
Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të
mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë e dëmtuar.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e
saktë.
Ekrani tregon që të
kontrollohet filtri i
shkarkimit: pajisja nuk e
shkarkon ujin.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të ujit të mos jetë e
dëmtuar.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë.
Ekrani tregon që të
kontrollohet dera.
Sigurohuni që dera e pajisjes nuk është e hapur apo
mbyllur siç duhet.
Ekrani tregon që ka alarm
për ujin.
Pajisja kundër përmbytjes është e aktivizuar:
• Shkëputni pajisjen.
• Mbyllni rubinetin e ujit.
• Lidhuni me qendrën e shërbimit.
Ekrani tregon që furnizimi
me rrymë nuk është i
qëndrueshëm.
Prisni derisa furnizimi me rrymë të bëhet i qëndrueshëm.
Pajisja fillon të punojë automatikisht.
Në përfundim të ciklit të
larjes ekrani tregon që u
përdor shumë detergjent.
Ky nuk është defekt por sugjerim që të pakësoni sasinë e
detergjentit në larjen e mëpasshme.
Ekrani tregon se duhet të
kontrollohet filtri i ajrit
Sigurohuni që pajisja e filtrit të jetë vendosur siç duhet.
(treguesi
pulson dhe bie
sinjali akustik)
Probleme pa mesazhe alarmi
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Programi nuk fillon.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
36
www.aeg.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që në kutinë e siguresave të mos ketë
siguresë të prishur.
Sigurohuni që të keni prekur Start/Pause.
Nëse caktohet shtyrja e programit, anulojeni cilësimin ose
prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i
ndezur.
Pajisja nuk e shkarkon ujin.
Sigurohuni që nuk e keni caktuar programin pa fazën e
shkarkimit.
Sigurohuni që nuk keni caktuar një opsion që përfundon
me kalimin e ujit në tub.
Pajisja mbushet me ujë dhe
e shkarkon atë menjëherë.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e
duhur. Zorra mund të jetë shumë poshtë.
Faza e centrifugimit nuk
funksionon ose cikli i larjes
zgjat më shumë sesa
zakonisht.
Sigurohuni që faza e centrifugimit nuk është e fikur.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni
kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Sigurohuni që ky nuk është një problem që ka të bëjë me
ekuilibrin. Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe
niseni sërish fazën e centrifugimit.
Ka rrjedhur ujë në dysheme.
Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit nuk ka dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë
e duhur të tij.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të jetë në nivelin e
duhur.
Sigurohuni që nën pajisje të qarkullojë ajër i
mjaftueshëm.
Dera e pajisjes nuk mund të
hapet.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit
nëse ka ende ujë në kazan.
SHQIP
Problemi
37
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit. Nëse ju
duhet të hapni derën, ju lutemi të lexoni me kujdes "Hapja
e derës në rast emergjence".
Pajisja bën një zhurmë të
pazakontë.
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin "Instalimi".
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e
transportit. Shihni kapitullin "Instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë
tepër e vogël.
Rezultatet e larjes nuk janë
të kënaqshme.
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e
vështira përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Cikli i larjes është më i
shkurtër sesa koha e
afishuar.
Pajisja llogarit kohë të re sipas ngarkesës së rrobave.
Cikli i larjes është më i gjatë
sesa koha e afishuar.
Ngarkesa e paekuilibruar e rrobave rrit kohëzgjatjen. Ky
është reagim normal i pajisjes.
Rrobat janë pjesërisht të
njoma pas një programi me
avull.
Sigurohuni që pajisja të jetë niveluar siç duhet. Rregulloni
pajisjen duke ngritur ose ulur këmbëzat.
Pas një programi me avull,
Sigurohuni që të vendosni programin e duhur me AVULL.
rrobat nuk janë mjaftueshëm
të buta.
Pajisja nuk than ose nuk
than siç duhet.
Sigurohuni që filtrat e ajrit të mos jenë të bllokuar.
Kontrollon filtrat kryesorë dhe dytësorë.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që keni vendosur ciklin e duhur. Nëse
nevojitet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.
Cikli i tharjes është shumë i
gjatë.
Sigurohuni që filtrat e ajrit të jenë pastruar mirë.
Sigurohuni që ngarkesa e rrobave nuk e tejkalon
ngarkesën e vendosur për programin e caktuar.
38
www.aeg.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që temperatura e dhomës të jetë në nivelin e
duhur.
Rrobat janë plot me push me Vini në punë programin e veçantë të pastrimit CLE për të
ngjyra të tjera.
hequr pushin (për më shumë detaje referojuni kapitullit
'PUSH NË RROBA' ).
Pastroni rrobat me një heqës pushi.
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
15.3 Hapja e derës në rast
emergjence
Në rast të shkëputjes së energjisë ose
defekteve të pajisjes, dera mbetet e
kyçur. Programi i larjes vazhdon kur të
rikthehet energjia. Nëse në rast defekti
dera mbetet e kyçur, mund ta hapni atë
duke përdorur veçorinë e shkyçjes së
emergjencës.
Përpara hapjes së derës:
Për të hapur derën, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin On/Off për të fikur
pajisjen.
2. Shkëputeni spinën e pajisjes nga
priza e rrjetit elektrik.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Mbajeni këmbëzën e zhbllokimit të
emergjencës të tërhequr poshtë dhe
në të njëjtën kohë hapni derën e
pajisjes.
KUJDES!
Sigurohuni që temperatura
e ujit dhe rrobat të mos
jenë të nxehta. Nëse
nevojitet, prisni derisa të
ftohen.
KUJDES!
Sigurohuni që kazani të
mos rrotullohet. Nëse
nevojitet, prisni derisa
kazani të ndalojë së
rrotulluari.
Sigurohuni që niveli i ujit
brenda në kazan të mos
jetë shumë i lartë. Nëse
nevojitet, kryeni zbrazjen e
emergjencës (referojuni
«Zbrazja e emergjencës»
në kapitullin «Kujdesi dhe
pastrimi»).
5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni
derën e pajisjes.
6. Mbylleni kapakun e filtrit.
SHQIP
39
16. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
16.1 Heqja e paketimit
PARALAJMËRIM!
Meqenëse pajisja do të ulet në pjesën e pasme, prisni rreth 6 orë
përpara se ta përdorni atë. Kjo kohë është e nevojshme që kompresori
të punojë mirë.
PARALAJMËRIM!
Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit përpara se të instaloni
pajisjen.
Përdorni doreza.
• Hiqni veshjen e jashtme. Nëse është e
nevojshme përdorni një prerëse
•
•
Hiqni pjesën e sipërme prej kartoni.
Hiqni materialet prej polistireni të
paketimit.
•
Hiqni veshjen e brendshme.
40
www.aeg.com
•
•
Hapni derën.
Hiqni pjesën prej polistireni nga
guarnicioni i derës dhe të gjitha rrobat
nga kazani.
•
Vendoseni një nga elementët
paketues prej polistireni mbi dysheme,
prapa pajisjes.
Uleni me kujdes pajisjen, nga pjesa e
pasme.
Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët.
•
•
•
Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga
pjesa e poshtme.
•
Ngrijeni pajisjen në pozicion vertikal.
1
2
SHQIP
•
41
Hiqni kabllon e furnizimit me energji
dhe zorrën e shkarkimit nga mbajtëset
e zorrës.
Ka mundësi të shihni të
derdhet ujë nga zorra e
shkarkimit. Kjo ndodh për
shkak të testimit të pajisjes
me ujë në fabrikën e
prodhimit.
•
•
•
•
•
Hiqni të tre bulonat.
Përdorni çelësin e dhënë bashkë me
pajisjen.
Nxirrni rondelat plastike.
Vendosini kapakët plastikë në vrima.
Këta kapakë mund t'i gjeni në çantën
e manualit të përdorimit.
Rekomandojmë që të mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit
për çdo rast kur ju duhet ta zhvendosni pajisjen.
16.2 Grupi i pllakës fiksuese
(4055171146)
I disponueshëm nga shitësi i autorizuar.
Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë,
sigurojeni në pllakat fiksuese.
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
42
www.aeg.com
16.3 Instalimi nën një sipërfaqe kuzhine
Pajisja mund të instalohet më vete ose
poshtë një bangoje kuzhine me hapësirën e
duhur (shihni figurën).
600 mm
≥ 870 mm
KUJDES!
Mos e instaloni pajisjen
brenda një zgavre të izoluar!
Sigurohuni që të qarkullojë
ajër ndërmjet pjesë së
poshtme të mobilies.
600 mm
KUJDES!
Për të siguruar qarkullimin e
lirshëm të ajrit nën sipërfaqe,
mos i instaloni pengesat e
zhurmës (nëse disponohen).
16.4 Pozicionimi dhe nivelimi
•
Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të
fortë e të sheshtë.
• Sigurohuni që tapetet të mos pengojnë
qarkullimin e ajrit poshtë pajisjes.
• Kontrolloni që pajisja të mos prekë murin
apo pajisje të tjera.
• Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të
rregulluar nivelin.
Rregullimi i duhur i nivelit të pajisjes
parandalon dridhjet, zhurmat dhe lëvizjen e
pajisjes kur është në punë.
x4
•
Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e
palëvizshme.
KUJDES!
Mos vendosni karton, dru apo
materiale të tjera poshtë
këmbëzave të pajisjes për të
rregulluar nivelin.
SHQIP
16.5 Zorra e futjes së ujit
•
•
45
20
Lidhni zorrën me pjesën e pasme të
pajisjes. Kthejeni zorrën e hyrjes së ujit
vetëm majtas ose djathtas.
Lironi vidën unazë për ta vendosur në
pozicionin e duhur.
O
O
•
Lidheni zorrën e hyrjes së ujit te një
rubinet uji me fileto 3/4.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos ketë
rrjedhje nga pjesët bashkuese.
Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e
shkurtër. Kontaktoni me qendrën e shërbimit për zëvendësimin e zorrës
së hyrjes së ujit.
16.6 Pajisja e ndalimit të ujit
A
Zorra e hyrjes së ujit ka një pajisje për
ndalimin e ujit. Kjo pajisje parandalon
rrjedhjet e ujit në zorrë për nga vjetrimi
natyror i tij.
Sektori i kuq në dritaren «A» tregon këtë
defekt.
Nëse ndodh kjo, mbyllni rubinetin e ujit dhe
kontaktoni qendrën e shërbimit për të
zëvendësuar zorrën.
16.7 Kullimi i ujit
Ka procedura të ndryshme për të lidhur zorrën e kullimit:
Nëpërmjet drejtueses së tubit plastik:
43
44
www.aeg.com
•
Rregullimi i zorrës në formën e U-së.
Në cep të lavamanit
• Sigurohuni që drejtueset plastike të mos
lëvizen dot kur pajisja kullon ujin. Lidheni
drejtuesen me rubinetin e ujit ose me
murin.
Në një tub me një vrimë ventilimi
• Direkt në tubin e kullimit në një lartësi jo
më të vogël se 60 cm (23,6”) dhe jo më të
madhe se 100 cm (39,3”). Referojuni
figurës.
• Gryka e zorrës kulluese duhet të ajroset
gjithmonë, p.sh. diametri i brendshëm i
tubit të kullimit (min. 38 mm - min. 1,5”)
duhet të jetë më i madh se diametri i
jashtëm i zorrës së kullimit.
Gryka e zorrës së shkarkimit
• Nëse gryka e zorrës së shkarkimit ka këtë
pamje (shikoni figurën), mund ta fusni
direkt në tub.
Pa drejtuesen e tubit plastik.
SHQIP
45
Në një spigotë shkarkimi lavamani
• Referojuni figurës. Vendoseni tubin e
kullimit në spigotë dhe siguroheni me një
fashetë.
• Sigurohuni që zorra e shkarkimit të krijojë
një hark për të parandaluar që copëzat e
mbetura të futen në pajisje nga lavamani.
Në një tub të vendosur në mur
• Direkt në një zorrë kullimi të futur në murin
e dhomës dhe të shtrënguar me fashetë.
Ju mund ta zgjasni tubin e shkarkimit maksimumi 400 cm. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit për tub tjetër dhe për zgjatues.
17. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasa
Gjerësia / Lartësia / Thellësia /
Thellësia totale
600 mm/ 870 mm/
605 mm/ 640 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë
sigurohet nga kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension
të ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë
Presioni i furnizimit me ujë
Minimumi
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Temperatura e ambientit
Minimumi
5 °C
Maksimumi
35 °C
Pambuk
9 kg
Sintetike
4 kg
Të leshta
1.5 kg
Të pambukta
6 kg
Sintetike
4 kg
Ngarkesa maksimale e
larjes
Ngarkesa maksimale e
tharjes
46
www.aeg.com
Shpejtësia e centrifugimit
Të leshta
1 kg
Maksimumi
1600 rpm
Ky produkt përmban 0,12 kg gaz të fluorinuar HFC - R134a/GWP1430 të mbyllur
hermetikisht.
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me fileto 3/4 inç.
18. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
47
132905164-A-502016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement