AEG L99695HWD User manual

AEG L99695HWD User manual
HU
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
L 99695 HWD
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK................................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................... 5
3. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................................................8
4. KEZELŐPANEL........................................................................................................9
5. PROGRAMOK .......................................................................................................13
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK.....................................................................................18
7. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................... 18
8. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK...................................................................................... 19
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT..............................................................................21
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS......................................................... 21
11. NAPI HASZNÁLAT - SZÁRÍTÁS.......................................................................... 25
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS......................................................27
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................... 28
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................... 30
15. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................. 36
16. ÜZEMBE HELYEZÉS...........................................................................................40
17. MŰSZAKI ADATOK..............................................................................................46
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor egy
olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív
technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más
készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál (amennyiben
van).
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa)
között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 9 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne működtesse a készüléket a szűrők nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt a mosó-szárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A mosási-szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül
történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében,
hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak,
amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
5
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
Őrizze meg a szállítási
rögzítőcsavarokat. Amikor ismét
•
szállítani szeretné a készüléket, a
dobját rögzítenie kell.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van, vagy ahol ki van téve az
időjárásnak.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a szőnyeg között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
A kompresszor megfelelő
működésének érdekében a használat
megkezdése előtt várjon 6 órát a
készülék telepítése után.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
•
•
•
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes: A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja a
készüléket, addig folyassa a vizet,
amíg az teljesen ki nem tisztul.
A készülék első használata előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
2.4 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget egy
program működése során. Az üveg
forró lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított a ruhákból.
MAGYAR
•
•
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram kiválasztása
előtt távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
2.5 Ártalmatlanítás
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
•
•
7
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
2.6 Kompresszor
VIGYÁZAT!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A mosó-szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amelyben nem
találhatók fluor-klór szénhidrogének.
A rendszernek megfelelően kell
tömítenie. A rendszer sérülése
szivárgást okozhat.
8
www.aeg.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
10
4
11
12
5
6
13
7
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
Munkafelület
Mosószer-adagoló
Levegőszűrő(k)
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Készülék szintbe állítására szolgáló
lábak
Levegőnyílások
Kifolyócső
Vízbeömlő szelep
Hálózati kábel
Szállítási rögzítőcsavarok
Készülék szintbe állítására szolgáló
lábak
3.2 A gyerekzár
bekapcsolása
Nem lehet a készülék ajtaját bezárni.
Segítségével elkerülhető, hogy a
gyermekek vagy kisállatok bezáródjanak
a dobba.
A zárat bezáráshoz addig fordítsa az
óramutató járásával egyező irányba,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a
horony.
Az ajtó zárásához addig fordítsa a zárat
az óramutató járásával ellentétes
MAGYAR
9
irányba, amíg függőleges helyzetbe nem
kerül a horony.
3.3 Tartozékok
1
2
4
3
1
Csavarkulcs
A szállítási rögzítőcsavarok
kiszereléséhez.
2
Műanyag sapkák
A szállítási rögzítőcsavarok kiszerelése
után a készülékház hátsó oldalán
található lyukak lefedésére szolgálnak.
3
Visszatorlódás elleni befolyótömlő
Az esetleges szivárgás
megakadályozására.
4
Műanyag tömlővezető
A kifolyócsőnek egy mosdó peremére
akasztására szolgál.
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
SPECIAL
WA S H / D R Y
Delicates
Cottons
Easy Iron
Cottons Eco
Super Eco
Synthetics
20 Min. - 3kg
Wool/Silk
Anti-Allergy
Rinse
Spin/
Drain
Anticrease
Synthetics
On/Off
/
Wool
DRY
Temp.
13
Be/Ki gomb (On/Off)
Programválasztó gomb
Kijelző
Automatikus szárítási fokozat
érintőgomb (Auto Dry)
5 Szárítási idő érintőgomb (Time Dry)
6 Gőzölés érintőgomb (Steam)
7 Start/Szünet érintőgomb (Start/
Pause)
1
2
3
4
Auto
Dr y
4
Time
Dry
5
6
Steam
Cottons
Refresh
STEAM
3
Spin
12
Stains/ Extra
Prewash Rinse
11
10
Time
Save
9
Delay
Start
8
Start/
Pause
7
8 Késleltetett indítás érintőgomb (Delay
Start)
9 Időtakarékos érintőgomb (Time
Save)
10 Extra öblítés érintőgomb (Extra
Rinse)
11 Kiegészítő funkciók érintőgomb
(Stains/Prewash)
12 Centrifugálás sebességét mérséklő
érintőgomb (Spin)
10
www.aeg.com
13 Hőmérséklet érintőgomb (Temp.°C)
4.2 Kijelző
A
K
J
B
I
H
G
C
F
D
E
A kijelző a következőket jeleníti meg:
A
A szövegsáv:
• A készülék használatára vonatkozó útmutatásokat jelenít meg.
• A program állapotát és fázisát jeleníti meg.
• Riasztási üzeneteket jelenít meg. Olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt.
A szimbólumok a megfelelő fázis vagy funkció bekapcsolása esetén jelennek meg.
B
Gyermekbiztonsági zár
Ajtó zárva
C
Nem lehet kinyitni a készülék ajtaját, amíg ez a szimbólum látható.
Csak a szimbólum eltűnése után nyithatja ki az ajtót.
Ha befejeződött a program, de a szimbólum látható marad:
• Be van kapcsolva az „Öblítés tartás” funkció.
• Víz van a dobban.
MAGYAR
11
Számjegyek területe
Pontos idő
A készülék bekapcsolásakor a pontos idő jelenik meg néhány másodpercre a kijel‐
zőn. Az óra beállítására nézze meg az "Óra beállítása" című részt.
Program időtartama
A program beállításakor a ciklus időtartama jelenik meg a kijelzőn néhány másod‐
percre, majd program befejezési ideje jelenik meg ismét.
Program időtartamának visszajelzője
Akkor jelenik meg a visszajelző, amikor a program időtartamát jelzik
a számjegyek.
D
A program befejezésének időpontja
Program vége visszajelző
Akkor jelenik meg a visszajelző, amikor a program végét jelzik a
számjegyek.
Késleltetési idő
Amikor késleltetett indítást állít be, akkor 10 óráig 30 perces, míg 20 óráig egy órás
lépésekben tolódik a program végének időpontja.
Miután a program véget ért
A kijelzőn egy nulla jelenik meg.
E rész csak akkor jelenik meg, amikor nyitva van az ajtó. - Nézze meg „A készülék
bekapcsolása és a program beállítása” című részt.
E
A beállított programhoz tartozó maximális ruhatöltet (kg).
Grafikus sávok
Funkció beállítása:
A funkció visszajelzője akkor jelenik meg, amikor a hozzá tartozó funkció be van állítva.
Az üres jelző sáv csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó funkció
elérhető a beállított programnál.
Ha nem jelenik meg a kijelző sáv, akkor azt jelenti, hogy nem áll ren‐
delkezésre.
A beállított funkciók szerint telik meg a kijelző sáv.
Ha rossz kiválasztást tesz, a szövegsáv üzenettel jelzi, hogy a kiválasz‐
tás nem lehetséges.
12
www.aeg.com
Time save
Akkor jelenik meg a visszajelző, amikor a program időtartamát beál‐
lítja.
F
Rövid programidő
Extra gyors
G
Légszűrő-visszajelző
Extra öblítés
H
Az érték az öblítések számát mutatja összesen.
Az öblítések számának megfelelően telik meg a kijelző sáv.
Foltmosás visszajelző
Előmosás visszajelző
I
Áztatás visszajelző
A beállított funkciók szerint telik meg a kijelző sáv.
A beállított program centrifugálási sebessége
J
Nincs centrifugálás visszajelző1)
Öblítés tartás viszajelző
1) Csak a SZIVATTYÚZÁS/CENTRIFUGÁLÁS programnál érhető el.
A beállított program alapértelmezett hőmérséklete
K
Hideg víz
MAGYAR
13
5. PROGRAMOK
5.1 Programtáblázat
Program
Hőmérséklettartomány
Maximális töl‐ Program leírása
tet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximális cen‐
trifugálási se‐
besség
Mosó/szárítóprogramok1)
Cottons
95 °C – Hideg
Cottons Eco2)
60 °C - 40 °C
Synthetics
60 °C – Hideg
Wool/Silk
40 °C – Hideg
Anti-Allergy
60 °C
9 kg
1600 ford./perc
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szen‐
nyezettség.
9 kg
1600 ford./perc
Fehér és színtartó pamut. Normál szennyezettség.
Az energiafogyasztás csökken, és a mosóprogram
ideje meghosszabbodik.
4 kg
1200 ford./perc
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál
szennyezettség.
1.5 kg
1200 ford./perc
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható
gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott
kényes szövetekhez.3)
9 kg
1600 ford./perc
Fehér pamut darabok. A program a 60 °C-os mo‐
sásnak és az extra öblítésnek köszönhetően eltávo‐
lítja a mikroorganizmusokat. Így a mosás hatéko‐
nyabb.
Szárítóprogramok
6 kg
Szárítóprogram pamut ruhaneműk számára.
4 kg
Szárítóprogram műszálas ruhaneműk számára.
1 kg
Szárítóprogram gyapjúhoz.
Cottons
Synthetics
Wool
Mosási programok
Delicates
40 °C – Hideg
4 kg
1200 ford./perc
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliészter.
Normál szennyezettség.
14
www.aeg.com
Program
Hőmérséklettartomány
Easy Iron
60 °C – Hideg
Maximális töl‐ Program leírása
tet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximális cen‐
trifugálási se‐
besség
4 kg
800 ford./perc
Műszálas szövetek, amelyek mosása kímélő
módon történik. Normál és enyhe szennyezett‐
ség.4)
Super Eco
Hideg
3 kg
1200 ford./perc
Kevertszálas anyagok (pamut és műszálas ruha‐
20 Min.-3kg
40°C - 30°C
3 kg
1200 ford./perc
Enyhén szennyezett vagy csupán egyszer viselt
pamut és műszálas darabok.
9 kg
1600 ford./perc
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához.
Minden ruhaanyaghoz.
9 kg
1600 ford./perc
A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból való
leeresztéséhez. Minden ruhaanyaghoz.
Rinse
0 °C
Spin/Drain6)
0 °C
darabok).5)
Gőzölés programok7)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a progra‐
mok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, és simábbá varázsolják ru‐
haneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolí‐
tóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:
•
•
ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alkalmasak.
valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei vannak.
Anticrease
40 °C
maximum 1.5
kg
Gőzölő program pamut és műszálas anyagokhoz.
A ciklus segítségével kisimíthatja a ruhaneműt.
MAGYAR
Program
Hőmérséklettartomány
Refresh
40 °C
15
Maximális töl‐ Program leírása
tet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximális cen‐
trifugálási se‐
besség
maximum 1.5
kg
Gőzölő program pamut és műszálas anyagokhoz.
E ciklus a szagokat távolítja el a ruhákból.8)
1) A Mosó / Szárító program beállításakor a kijelzőn az jelenik meg, hogy a szárítási ciklus nincs beállít‐
va. Ha szeretné a ruhaneműt megszárítani, állítson be egy automatikus szárítási programot vagy egy
idővezérelt szárítási programot.
2) A Cottons Eco mosási program 60 ºC-on 9 kg töltettel és a Cottons szárítóprogram az energiatakaré‐
kossági címkén szereplő adatok referenciaprogramjai az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
3) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog. Ez a készülék normális visekedése.
4) A ruhanemű gyűrödésének csökkentése érdekében ez a ciklus szabályozza a víz hőmérsékletét, vala‐
mint kímélő mosást és centrifugálást végez. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez. Ez a program
nem kombinálható a szárítással.
5) Ez a mindennapos használatra való program jó mosási eredményt nyújt a legalacsonyabb energia- és
vízfogyasztás mellett.
6) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a ruháknak. Amennyiben a Nincs
centrifugálás lehetőséget választja, csak a szivattyúzás áll rendelkezésre.
7) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a
ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐
ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a
ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
8) A gőz nem távolítja el állatok szagát.
Programfunkciók összeegyeztethetősége
ProgramSpin
Elő‐
mo‐
sás
Folt‐
mo‐
sás
Time
Ázta‐ Extra Sav
1)
tás Rinse
e2)
Cottons
■
■
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
Anti-Allergy
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
■
Easy Iron
■
■
■
■
■
■
■
Super Eco
■
■
Wool/Silk
■
Delay
Start
■
■
■
■
■
■ 3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
16
www.aeg.com
Program-
Elő‐
mo‐
sás
Spin
20 Min.-3kg
■
Rinse
■
Spin/Drain
■
Folt‐
mo‐
sás
Time
Ázta‐ Extra Sav
tás Rinse 1)
e2)
Delay
Start
■
■
■
■
■
■
1) Ha az Állandó extra öblítés kiegészítő funkció be van kapcsolva, a készülék további öblítéseket végez.
Ha az Öblítés programban alacsony sebességű centrifugálást állít be, a készülék kímélő öblítéseket és
egy rövid centrifugálást végez.
2) Ha rövidebb időtartamot állít be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet mennyiségét. Meg lehet teljesen
tölteni a készüléket, de csökken a mosás hatékonysága.
3) Ennél a programnál csak az Extra gyors időtartamot állíthatja be.
5.2 Programok automatikus szárításhoz
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 6 kg
Szekrényszáraz1)
Eltehető darabokhoz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 6 kg
Műszálas és kevertszálas
maximum 4 kg
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóneműk,
törülközők, háztartási lenvás‐
zon)
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
maximum 6 kg
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229:2007-07 szabvány szerinti bevizsgálást az
EN 61121 szabványnak megfelelő összetételű töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni, és a pamu‐
thoz való AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. Tisztítsa meg a légszűrőket
minden ciklus után.
MAGYAR
17
5.3 Programok időzített szárításhoz
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Szekrényszáraz
Eltehető darabokhoz
Töltet
(kg)
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Centri‐
fugálási
sebes‐
ség
(ford./
perc)
Javasolt
időtartam
(perc)
6
1600
240 - 250
3
1600
120 - 140
1
1600
50 - 60
6
1600
230 - 240
3
1600
110 - 130
1
1600
40 - 50
Szekrényszáraz
Eltehető darabokhoz
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
4
1200
180 - 190
2
1200
80 - 90
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
6
1600
210 - 220
3
1600
90 - 100
1
1600
30 - 40
1
1200
80 - 100
Gyapjúszáraz
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
5.4 Woolmark tanúsítvány
•
A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi
mosására, azzal a feltétellel, hogy a
ruhák mosása a mosógép gyártójától
származó utasítások szerint történik.
Mindig kövesse a ruhanemű kezelési
címkéjén szereplő szárítási és egyéb
utasítást. 1230
• A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúszárítási
ciklusát jóváhagyta a „kézzel
mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok
gépi szárítására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák szárítása a mosógép
gyártójától származó utasítások
szerint történik. Mindig kövesse a
ruhanemű kezelési címkéjén szereplő
kezelési és egyéb utasítást.1399
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
18
www.aeg.com
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző
okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és
a környezeti hőmérséklet függvényében.
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg. A mosási fázis alatt a program időtartamát a
készülék automatikusan számítja, és az érték nagymértékben csökken‐
het, ha a töltet nagysága kisebb a maximálisan megengedett töltet érté‐
kénél (pl.: Gyapjú 60 °C, maximális töltet: 9 kg; a program időtartama
túllépi a 2 órát - valós töltet: 1 kg; a program időtartama nem éri el az 1
órát). Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy
pont villog.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
9
1.68
71
180
9
1.094
69
238
Pamut 40 °C
9
1.05
71
175
Műszál 40 °C
4
0.88
60
142
Kímélő 40 °C
4
0.70
63
91
1.5
0.35
59
58
Pamut 60 °C
Pamut energiatakarékos
program 60 °C-on, 1)
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on, 9 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
7. BEÁLLÍTÁSOK
7.1 Hangjelzések
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, akkor csak
akkor működnek, amikor
megnyomja a gombokat ill.
hibás a működés.
Egy hangjelzés hallható, amikor:
• Bekapcsolja a készüléket.
• Amikor kikapcsolja a készüléket.
• Amikor megérinti a gombokat.
• A program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolásához
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a Stains/Prewash és a Extra Rinse
gombot.
7.2 Gyermekzár funkció
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a
gyermekeket abban, hogy játsszanak a
kezelőpanellel.
•
A funkció be/kikapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megérintve a
Temp.°C és Spin gombot, amíg a
MAGYAR
visszajelző világítani nem kezd/el
nem alszik.
Bekapcsolhatja a funkciót:
•
•
•
19
A funkció be/kikapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megérintve a
Time Save és Delay Start gombot,
amíg a kijelzőn a
visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik.
A Start/Pause gomb megérintése
után: az összes gomb és a
programválasztó gomb zárolódik.
A Start/Pause gomb megérintése
előtt: a készülék nem indítható.
7.3 Állandó extra öblítés
A funkcióval az extra öblítés funkciót
bekapcsolva tarthatja, miközben új
programot állít be.
8. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
8.1 Érintőképernyő
Mindig ellenőrizze, hogy
tiszta és száraz-e az
érintőképernyő, valamint a
gombok.
8.2 On/Off
Nyomja meg ezt a gombot a készülék kiés bekapcsolásához. Hang hallatszik a
készülék bekapcsolásakor.
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
A Start/Pause gomb megnyomása
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
Az összes beállítás törlődik.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
Állítsa be újra a mosási programot, és
minden szükséges funkciót.
A mosási program befejezése után 5
perccel
Lásd a „Miután a program véget ért”
című részt.
8.3 Programválasztó gomb
Egy program kiválasztásához fordítsa el
ezt a gombot. A megfelelő program
visszajelzője világítani kezd.
8.4 Auto Dry
Érintse meg ezt a gombot a készülék
által javasolt három automatikus
szárazsági fokozat egyikének
beállításához. A kezelőpanel szárazsági
fokozat visszajelzői ennek megfelelően
kezdenek világítani.
A kijelző szövegsávja a szárazsági
fokozat beállított értékét mutatja:
•
•
•
Vasalószáraz – 1 db visszajelző
világít: vasalandó ruhanemű
Szekrényszáraz – 2 db visszajelző
világít: tárolandó ruhanemű
Extra száraz – 3 db visszajelző
világít: teljesen megszárítandó
ruhanemű
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az
összes automatikus
fokozat.
8.5 Time Dry
A szárítandó ruhának megfelelő szárítási
idő beállításához érintse meg a gombot.
A kijelző szövegsávja a beállított értéket
mutatja.
A gomb minden egyes megérintésére a
szárítás időtartama 5 perccel nő.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
időtartam.
20
www.aeg.com
8.6 Steam
A gőzölés intenzitásának beállítására
érintse meg a gombot. Csak olyan
programok esetében lehetséges,
melyeknél a gőzölés funkció
rendelkezésre áll. A beállításától függően
változik a gőzölési fázis időtartama.
•
Előmosás
Erős szennyeződés esetén használja
e funkciót. Egy előmosási fázist ad a
készülék a főmosáshoz. A program
időtartama megnövekszik.
•
Áztatás
Erős szennyeződés esetén használja
e funkciót. Mosás előtt körülbelül fél
óráig áztatja 30 °C-on a készülék a
ruhákat.
•
Foltmosás
Nehezen eltávolítható foltokkal
szennyezett ruhákhoz használja e
funkciót. Amikor beállítja a funkciót,
8.7 Start/Pause
Érintse meg a Start/Pause gombot, a
program indítására vagy
megszakítására.
8.8 Delay Start
tegyen folttisztítót a rekeszbe
Egy program 30 perc és 20 óra közötti
késleltetett indítására a Delay Start
gombot érintse meg.
8.9 Time Save
A program idejének csökkentésére a
Time Save gombot érintse meg.
A következőket választhatja:
•
•
RÖVID IDŐTARTAM: napi viselés
okozta szennyezettségű darabok
mosására.
EXTRA GYORS: szinte
szennyezéstől mentes darabok
mosására.
Bizonyos programok e
funkció közül csak az
egyiket fogadják el.
8.10 Extra Rinse
Érintse meg a gombot, ha öblítési
szakaszokat szeretne adni a
programhoz.
Olyan személyek esetében használja ezt
a funkciót, akik allergiásak a
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
8.11 Stains/Prewash
Érintse meg a gombot az alábbi funkciók
egyikének kiválasztásához:
.
Nő a program időtartama.
A beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
8.12 Spin
A Spin gombot érintse meg a
következőkhöz:
• A program maximális centrifugálási
sebességének csökkentése.
•
•
A kijelző csak a beállított
programnál elérhető
centrifugálási sebességet
mutatja.
A centrifugálási fázis kiiktatása
(„Nincs centrifugálás” funkció).
Az Öblítés tartás funkció
bekapcsolása.
Ezzel a funkcióval megelőzheti a
mosott holmi gyűrődését. A program
befejeztével a készülék nem engedi le
a vizet.
8.13 Temp.°C
Érintse meg a gombot az alapértelmezett
hőmérséklet módosításához.
és
szimbólum = hideg víz
MAGYAR
21
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
2. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és a tartályból.
9.1 Az óra beállítása
Miután kiválasztotta a nyelvet, a
készülék kéri az óra beállítását. Az óra
számértéke villog.
1. Forgassa a programválasztót az
óraérték beállításához.
2. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
A perc számértéke villog.
3. Forgassa a programválasztót a
percérték beállításához.
4. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
9.2 Pontos idő beállítása az
első bekapcsolás után
1. Néhány másodpercig a Extra Rinse
és Time Save gombot tartsa
megnyomva.
Az óra számértéke villog.
2. Forgassa a programválasztót az
óraérték beállításához.
3. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
A perc számértéke villog.
4. Forgassa a programválasztót a
percérték beállításához.
5. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
9.3 Nyelv beállítása
A készülék első bekapcsolásakor az
alapértelmezett nyelv jelenik meg, és a
kijelző kéri a nyelv kiválasztását:
1. A programválasztó forgatásával
válassza ki a kívánt nyelvet.
2. Amikor a kijelzőn megjelenik a kívánt
nyelv kijelzése, akkor a kiválasztás
megerősítésére érintse meg a Start/
Pause gombot.
9.4 Az első bekapcsolás utáni
nyelvváltoztatás
1. Néhány másodpercig tartsa a Spin
és Stains/Prewash gombot
megnyomva.
2. Amikor a kijelzőn megjelenik a
beállított nyelv kijelzése, akkor
fordítsa az új nyelvre a
programválasztó gombot.
3. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS
10.1 A készülék
bekapcsolása előtt
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
10.2 A készülék
bekapcsolása és egy
program beállítása
1. Az On/Off gombot nyomja meg a
készülék bekapcsolásához.
2. Egy tárolt program beállításához
fordítsa a kívánt programra a
programválasztó gombot, vagy
érintse meg a Memory gombok
egyikét.
Világítani kezd a program visszajelző.
22
www.aeg.com
Piros színnel kezd villogni a Start/Pause
gomb visszajelzője.
A kijelző az alapértelmezett
hőmérsékletet és centrifugálási
sebességet mutatja, míg az üres kijelző
sávok az elérhető funkciókat jelenítik
meg.
3. Szükség esetén, a vízhőmérséklet és
a centrifugálási sebesség
változtatására, a Temp.°C és Spin
gombot érintse meg.
4. Szükség esetén, kiegészítő funkciók
hozzáadásához vagy késleltetett
indítás beállításához érintse meg a
hozzájuk tartozó gombokat.
A kijelzőn a beállított funkció szimbóluma
jelenik meg, és számjegy jelzi a
késleltetési időt.
FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg arról, hogy az ajtó és a
vízzáró szigetelés közé nem szorult-e be
ruha. Ellenkező esetben mosás közben
víz szivároghat ki, vagy tönkremehet a
ruha.
10.4 A mosószer és az
adalékok betöltése
10.3 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját
2. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
3. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be az ajtót.
Rekesz az előmosás és az
áztatóprogram mosószere, valamint
a folteltávolító számára.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
A folyékony adalékok maximális
szintje.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szolgáló
terelőlap.
Mindig tartsa be a
mosószertermékek
csomagolásán található
utasításokat.
MAGYAR
10.5 Folyékony mosószer
vagy mosópor esetén
1
A
2
1.
2.
B
4.
3.
• A pozíció mosópor esetén (gyári beállítás).
• B pozíció folyékony mosószer esetén.
Folyékony mosószer használatakor:
• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.
• Ne helyezzen a készülékbe a maximális szintjelzésnél nagyobb
mennyiségű folyékony mosószert.
• Ne állítson be előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a késleltetett indítás funkciót.
10.6 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
A program indításához a Start/Pause
gombot érintse meg.
Nem villog tovább a hozzá tartozó gomb
visszajelzője, hanem piros színnel
folyamatosan világítani kezd.
A program elindul, és az ajtó
reteszelődik. A kijelzőn a
jelenik meg.
visszajelző
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
amikor a készülék vizet tölt
be.
10.7 A készülék viselkedése
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A minimálisan szükséges
időn belüli tökéletes
mosási eredmény
eléréséhez, a készülék
automatikusan állítja be a
dobba tett ruhákhoz a
ciklusidőt.
• A kijelző az új időtartamot
mutatja.
23
24
www.aeg.com
10.8 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Annyiszor érintse meg a Delay Start
gombot, amíg be nem állítja a kívánt
késleltetett indítási értéket.
A program várt befejezési ideje látható a
kijelzőn.
2. Érintse meg a Start/Pause gombot.
A készülék megkezdi a késleltetett
indítás visszaszámlálását.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
Amíg a Start/Pause gomb
megérintésével el nem
indítja a készülék
működését, addig törölheti
vagy változtathatja meg a
késleltetett indítási beállított
értékét.
10.9 A késleltetett indítás
törlése
1. Érintse meg a Start/Pause gombot. A
megfelelő jelzőfény villog.
2. Annyiszor érintse meg a Delay Start
gombot, amíg a kijelző azt nem jelzi,
hogy nincs beállítva késleltetett
indítás.
3. Érintse meg a Start/Pause gombot. A
program elindul.
10.10 A program
megszakítása és a kiegészítő
funkciók módosítása
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt:
1. Érintse meg a Start/Pause gombot.
A megfelelő jelzőfény villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat.
3. Érintse meg ismét a Start/Pause
gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
10.11 Program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához az On/Off gombot
nyomja meg.
2. A készülék bekapcsolásához az
On/Off gombot nyomja meg.
Most új mosási programot állíthat be.
Új program indítása előtt a
készülék leereszti a vizet.
Ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a
mosószer-adagoló
rekeszben, és ha nincs,
töltse fel ismét mosószerrel.
10.12 Az ajtó kinyitása
VIGYÁZAT!
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és a dob még forog,
nem lehet kinyitni a készülék
ajtaját.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
A készülék ajtajának kinyitásához:
1. Érintse meg a Start/Pause gombot.
Eltűnik a kijelzőről az ajtózár szimbólum.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Zárja be a készülék ajtaját, majd
érintse meg a Start/Pause gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
10.13 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. Egy
hangjelzés hallható (ha engedélyezve
van).
jelenik meg a kijelzőn, és üzenet jelzi,
hogy befejeződött a program.
Kialszik a Start/Pause gomb
visszajelzője.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
MAGYAR
2.
3.
4.
5.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
a utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programválasztó
gombot egy új program
beállításához.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a
levegőszűrőt, hogy elkerülje a
penész vagy kellemetlen szagok
keletkezését.
Zárja el a vízcsapot.
10.14 Vízleeresztés a ciklus
vége után
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
•
•
•
Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
1. Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet.
2. Érintse meg a Start/Pause gombot.
A készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
3. A program befejezése után kialszik
az ajtózár visszajelző, és kinyithatja
az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
centrifugál.
10.15 Automatikus készenlét
funkció kiegészítő funkció
Az energiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció kiegészítő
funkció automatikusan kikapcsolja a
készüléket, ha:
•
•
A Start/Pause gomb megnyomása
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új mosóprogram
beállításához.
11. NAPI HASZNÁLAT - SZÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
25
26
www.aeg.com
11.1 Előkészületek
szárításhoz
VIGYÁZAT!
Nyissa ki a vízcsapot.
Tegye a kifolyócsövet a
mosogatóba, vagy
csatlakoztassa a
lefolyócsőhöz.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg aOn/Off gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő szárítóprogramra.
A kiválasztott program megjelenik a
kijelző szövegsávján.
Nagy mennyiségű ruhanemű
szárításakor a jó szárítási
eredmény elérése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a ruhanemű ne legyen
összehajtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.
A szárítási ciklus elején (3 –
5 perc) a készülék kicsivel
hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása
miatt van, és normális
jelenség kompresszorral
működő berendezéseknél,
például hűtőgépeknél,
fagyasztóknál stb.
11.2 Automatikus szárítás
1. A megfelelő szárazsági fok
beállításához többször érintse meg a
Auto Dry gombot. A kezelőpanel
visszajelzői ennek megfelelően
kezdenek világítani:
a. VASALÓSZÁRAZ fokozat - 1 db
visszajelző világít: pamut
darabok
b. SZEKRÉNYSZÁRAZ fokozat - 2
db visszajelző világít: pamut és
műszálas darabok
c. EXTRA SZÁRAZ fokozat - 3 db
visszajelző világít: visszajelző
pamut darabokhoz
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
szárazsági fokozat.
A kijelzőn a befejezési ideje és a
beállított szárítóprogram látható.
2. A program indításához a Start/Pause
gombot érintse meg.
A szövegsáv azt jelzi, hogy a készülék
szárítást végez.
A kijelzőn az ajtó zárva
visszajelző
és a folyamatban levő program
visszajelző, valamint felváltva a ciklus
végének ideje jelenik meg.
A kijelző rendszeresen (percenként)
frissíti a szárítási ciklus időtartamát.
11.3 Időzített szárítás
1. Érintse meg többször a Time Dry
gombot az időtartam értékének
beállításához (lásd a
„Szárítóprogram” c. táblázatot).
Pamut és Műszál program esetében 15
percről, míg gyapjú programnál 13
percről indul a szárítási idő a kijelzőn.
A gomb minden egyes megnyomására a
szárítás időtartama 5 perccel nő. A
kijelző a beállított időtartamot mutatja.
2. Nyomja meg a Start/Pause gombot a
program elindításához. A szövegsáv
azt jelzi, hogy a készülék szárítást
végez.
A kijelzőn az ajtózár
és a
folyamatban lévő program
visszajelzők jelennek meg.
A kijelzőn a szárítási ciklus időtartama és
a ciklus végének időpontja felváltva
jelenik meg.
A kijelző rendszeresen frissíti a szárítási
ciklus időtartamát.
Amennyiben a ruhanemű
még nem elég száraz,
állítson be egy rövid
szárítási időtartamot is.
11.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
•
Kigyullad a jelzőfény. A szövegsáv
azt jelzi, hogy a program befejeződött.
MAGYAR
•
•
Kialszik a Start/Pause gomb
visszajelzője. Eltűnik az ajtózár
szimbólum
.
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
27
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
2. Zárja el a vízcsapot.
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
12.1 NON-STOP program
A „non-stop program” beállításával ruháit
kimoshatja és száríthatja. A következők
szerint járjon el:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
4. Fordítsa a programkapcsolót a
mosási programra. Az
alapértelmezett hőmérséklet és
centrifugálási sebesség kijelzése
jelenik meg kijelzőn. Szükség esetén
módosítsa ezeket a ruhaneműnek
megfelelően.
5. Állítsa be a kiegészítő funkciókat.
12.2 Mosás és szárítás
automatikus fokozaton
1. Annyiszor érintse meg a Auto Dry
gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő
szárazsági fokozat meg nem jelenik.
A gomb feletti visszajelzők ennek
megfelelően kezdenek világítani:
a. VASALÓSZÁRAZ fokozat: 1 db
visszajelző világít - pamut
ruhadarabokhoz;
b. SZEKRÉNYSZÁRAZ fokozat: 2
db visszajelző világít - pamut és
műszálas ruhadarabokhoz;
c. EXTRA SZÁRAZ fokozat: 3 db
visszajelző világít - pamut
ruhadarabokhoz.
A kijelző azt mutatja, hogy a készülék
készen áll az elindításra.
A kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján jeleníti meg a
mosási és szárítási ciklust is
magában foglaló, kiszámított
időtartamot.
A megfelelő szárítás elérése
érdekében a készülék nem
engedi, hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program indításához a Start/Pause
gombot érintse meg.
A kijelzőn az ajtó zárva
visszajelző
és a folyamatban levő program
visszajelző, valamint felváltva a szárítás
időtartama és a ciklus végének ideje
jelenik meg.
A szövegsáv azt jelzi, hogy a készülék
működik.
A kijelző rendszeresen megjeleníti az új
időtartamot.
12.3 Miután a program véget
ért
A készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
További részletekért olvassa el az előző,
„Miután a szárítóprogram véget ért” c.
fejezetet.
12.4 Szöszök a ruhaneműn
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
28
www.aeg.com
Ez a kellemetlen jelenség erősödik a
műszaki textilek esetén.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
•
•
•
Világos színű textilek (különösen új
törlőruha, gyapjú, melegítőfelső)
mosása és szárítása után ne mosson
sötét textileket, és fordítva.
Az első mosás után levegőn szárítsa
az ilyen textileket.
A kifolyócső-szűrő tisztítása.
A szárítási fázis után tisztítsa meg az
üres dobot, a tömítést és az ajtót egy
nedves ruhával.
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
• Ürítse ki a dobot.
• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
• Állítsa be az öblítőprogramot.
• A tisztító funkció bekapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a Spin és Extra Rinse gombot, amíg a
CLE szimbólum meg nem jelenik a
kijelzőn.
• Nyomja meg a Start/Pause gombot a
program elindításához.
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
13.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
Különleges mosószerrel mossa az
erősen szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat
vagy tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
•
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási fázisban egyensúlyi
problémákat okozhat egy nagyon kicsi
darab. Ilyen esetben kézzel rendezze
el a tartályban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási fázist.
13.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt eltávolítani.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
13.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor;
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
MAGYAR
•
•
•
•
•
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
13.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális ruhatöltettel indítson
egy mosóprogramot.
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
Megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
13.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
13.6 Szárítási tanácsok
A szárítási ciklus előkészítése
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyócső
csatlakozása megfelelő-e. További
információkért lapozzon az üzembe
helyezés fejezetre.
•
29
A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
13.7 Gépben nem szárítható
ruhadarabok
Ne válasszon ki szárítóprogramot
ehhez a ruhaneműhöz:
• Nagyon kényes darabok.
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Anorákok.
• Hálózsákok
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyag
maradványokkal szennyezett
szövetek.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
13.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
13.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
• a töltet mérete (súlya)
13.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
30
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
A szövetek gyűrődésének,
valamint annak az
elkerüléséhez, hogy a
ruhák összemenjenek, ne
szárítsa túl a ruhákat.
13.11 Általános tanácsok
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A tapasztalatok majd segítségére
lesznek abban, hogy a ruhaneműket
megfelelőbb módon szárítsa. Jegyezze
fel a szárítási időtartamot a korábban
végrehajtott ciklusok esetében.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
A szárítóprogram befejeződésekor vegye
ki rövid időn belül a ruhaneműt.
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
14.1 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
14.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ezt a következőképp végezze:
•
•
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
14.4 Az ajtó tömítése
14.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű
vízkőtelenítőt használni a
mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
MAGYAR
31
14.5 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 A légszűrők tisztítása
A légszűrők összegyűjtik a bolyhokat. Normális jelenség, hogy a mosószárítógépben történő szárítás közben bolyhok keletkeznek.
•
Minden szárítási ciklus végén a
jelzés világít a kijelzőn, ami azt jelenti, hogy az
elsődleges szűrőt meg kell tisztítani.
A szövegsávon megjelenő üzenet az elsődleges szűrő megtisztítását kéri (lásd: 1-5.
ábra).
•
Időnként a
visszajelző villogással emlékezteti arra, hogy mindkét légszűrőt meg kell
tisztítani.
Hangjelzés hallható, és a szövegsávon megjelenő üzenet az elsődleges és másodlagos
szűrő ellenőrzését kéri (lásd: 6-8. ábra).
1.
2.
32
www.aeg.com
L
L
PU
PU
3.
LL
4.
U
P
L
L
5.
6.
7.
8.
+
9.
10.
A legjobb szárítási teljesítményt a légszűrők rendszeres, meleg vízzel
történő tisztítása biztosítja. Az eltömődött szűrő növeli a szárítási időt.
VIGYÁZAT!
Az elsődleges szűrő rekeszének eltömődéstől mentesnek kell lennie.
Amennyiben csak mosásra használja a mosó-szárítógépet, normális
jelenség, hogy némi páralecsapódás észlelhető az elsődleges
légszűrőben.
MAGYAR
14.7 A lefolyószűrő tisztítása
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a kifolyócső
szűrőt, ha forró a
készülékben lévő víz.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
2
2
33
34
www.aeg.com
7.
8.
1
2
9.
2
1
14.8 A befolyócső-szűrő és a szelepszűrő tisztítása
Akkor lehet szükség a szűrők megtisztítására, ha:
• A készülék nem tölt be vizet.
• Ha hosszú időt vesz igénybe a készülék vízzel való megtöltése.
• A Start/Pause gomb visszajelzője villog, és ezzel kapcsolatos riasztás látható a kijelzőn.
Olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt.
A bemeneti vízszűrők tisztítása:
1
2
3
•
•
•
Zárja el a vízcsapot.
Csavarja le a befolyócsövet a csapról.
Tisztítsa meg a befolyócsőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
MAGYAR
35
•
Vegye le a befolyócsövet a készülék
hátoldaláról.
•
Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
•
Szerelje vissza a befolyócsövet. A
vízszivárgás elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy a vízcsatlakozások
szorosan meg vannak-e húzva.
Nyissa ki a vízcsapot.
•
45°
20°
14.9 Vészleeresztés
14.10 Fagyveszély
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hőmérséklet, akkor engedje ki a
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
Ha ez történik, akkor végezze el a „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (9)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Amikor vészleeresztési eljárással
engedi le a vizet, akkor ismét be kell
kapcsolnia a leeresztőrendszert:
Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
36
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket. A
gyártó nem felelős az
alacsony hőmérsékletek
miatt keletkező károkért.
15. HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
15.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha nem sikerül, forduljon
a márkaszervizhez.
Egyes problémák esetén hangjelzések hallhatóak, és egy riasztási üzenet jelenik meg
a kijelzőn:
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a készüléket.
15.2 Lehetséges meghibásodások
Meghibásodások riasztási üzenettel
Üzenet
Lehetséges megoldás
A kijelző üzenetének megfe‐ Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
lelően ellenőrizze a csapot:
a készülék nem tölt be vizet.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsonye. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízmű‐
től.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve vagy nem
vízköves-e.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben
található szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső sértetlen-e.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatá‐
sa.
MAGYAR
Üzenet
37
Lehetséges megoldás
A kijelző üzenetének megfe‐ Ellenőrizze, hogy a kifolyócső sértetlen-e.
lelően ellenőrizze a kifolyóc‐
ső-szűrőt: a készülék nem
engedi ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatá‐
sa.
A kijelző üzenetének megfe‐ Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja nincs-e nyitva, vagy
lelően ellenőrizze az ajtót.
nem megfelelően van-e becsukva.
A kijelző üzenete szerint
vízriasztás van.
Bekapcsolt a túlcsordulásgátló:
• Válassza le a készüléket a hálózatról.
• Zárja el a vízcsapot.
• Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
A kijelző azt jelzi, hogy a
hálózati feszültség ingado‐
zik.
Várja meg, hogy a feszültségingadozás megszűnjön. A
készülék automatikusan elkezd működni.
A kijelző üzenetének megfe‐ Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a szűrőrekesz behelyez‐
lelően ellenőrizze a légszűr‐ ése.
őt (a
visszajelző villog,
és a hangjelzés megszólal).
Meghibásodások riasztási üzenet nélkül
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a háló‐
zati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start/Pause gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsol‐
va.
A készülék nem engedi ki a
vizet.
Ellenőrizze, hogy nem szivattyúzás nélküli programot állí‐
tott be.
Ellenőrizze, hogy nem olyan kiegészítő funkciót állított
be, melynek végén a víz a dobban marad.
38
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
A készülék megtelik vízzel,
majd azonnal leereszti azt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyóc‐
ső. Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezke‐
dik el.
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a mosá‐
si ciklus szokatlanul sokáig
tart.
Ellenőrizze, hogy a centrifugálási fázis nincs-e kikapcsol‐
va.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy ez nem kiegyensúlyozási hiba-e. Ilyen
esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási szakaszt.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a kifolyócsövön.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Nem lehet kinyitni a készü‐
lék ajtaját.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan ol‐
vassa el az «Ajtó nyitása vészhelyzetben» című sza‐
kaszt.
A készülékből szokatlan za‐
jok hallatszanak.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése.
Olvassa el az „Üzembe helyezés” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe he‐
lyezés” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl
kicsi.
Nem kielégítő a mosás ered‐ Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon mási‐
ménye.
kat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket
a makacs szennyeződések eltávolítására.
MAGYAR
Jelenség
39
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
A mosási ciklus rövidebb,
mint a kijelzett idő.
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási
időt.
A mosási ciklus hosszabb,
mint a kijelzett idő.
A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot.
Ez a készülék normális visekedése.
Nem világít a belső lámpa.
Ellenőrizze, hogy az izzó nem égett-e ki. A belső lámpa
cseréje érdekében forduljon a szakszervizhez.
Gőzölés program után a ru‐ Ellenőrizze, hogy a készülék pontosan vízszintes helyzet‐
haneműk részben nedvesek. ben áll-e. Állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a láb‐
ak emelésével vagy lesüllyesztésével.
Gőzölés program után a ru‐
hadarabok nem elég simák.
Ellenőrizze, hogy megfelelő GŐZÖLÉS programot vá‐
lasztott-e (pl. Műszál a Pamut helyett).
A készülék nem vagy nem
megfelelően szárít.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e elzárva.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő ciklust állított-e be. Ha szük‐
séges, ismét állítson be egy rövid szárítási időtartamot.
A szárítási ciklus túl hosszú. Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete a megfelelő
tartományba esik-e.
A ruhanemű tele van külön‐
böző színű szösszel.
Állítson be egy szárítási fázist a szöszök egy részének el‐
távolításához.
Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Nagy mennyiségű szösz van Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításá‐
a dobban.
hoz futtasson le a speciális tisztító programot (a további
részleteket lásd a „SZÖSZÖK A RUHANEMŰN” című ré‐
szben).
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
15.3 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
40
www.aeg.com
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a víz és
a mosás alatt álló ruha
nem forró-e. Szükség
esetén várja meg, hogy
lehűljenek.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a On/Off gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Tartsa lehúzva a vésznyitó elemet,
és közben nyissa ki a készülék
ajtaját.
16. ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
16.1 Kicsomagolás
VIGYÁZAT!
Mivel a készüléket a hátoldalára fogja dönteni, a használat megkezdése
előtt várjon legalább 6 órát. Ez az időtartam a kompresszor megfelelő
működésének biztosításához szükséges.
VIGYÁZAT!
A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart.
MAGYAR
41
Használjon kesztyűt.
• Távolítsa el a külső fóliát. Ha
szükséges, használjon
vágószerszámot.
•
•
Vegye le a felső kartonlemezt.
Távolítsa el a polisztirol
csomagolóanyagokat.
•
Távolítsa el a belső fóliát.
•
•
Nyissa ki az ajtót.
Vegye ki a polisztirol darabot az
ajtótömítésből, és minden mást a
dobból.
•
A polisztirén csomagolóanyagok közül
egyet helyezzen a padlóra, a készülék
mögé.
Óvatosan helyezze rá a hátsó
oldalával a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a tömlők.
•
•
42
www.aeg.com
•
Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
•
Állítsa függőleges helyzetbe a
készüléket.
•
Vegye ki a hálózati kábelt és a
kifolyócsövet a csőtartókból.
•
•
Csavarozza ki a három csavart.
A készülékhez mellékelt kulcsot
használja.
Húzza ki a műanyag távtartókat.
1
2
•
MAGYAR
•
•
43
Helyezze a műanyag furatsapkákat a
furatokba.
A furatsapkák a felhasználói
kézikönyv zacskójában találhatóak.
Célszerű megőrizni a csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat arra
az esetre, amikor szállítani kell a készüléket.
16.2 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
Figyelmesen olvassa el a készlethez
adott használati utasítást.
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
16.3 Beépítés munkapult alá
600 mm
≥ 870 mm
600 mm
A készülék elhelyezhető szabadon álló
módon, vagy a konyhai munkapult alá, ha van
elegendő hely (lásd az ábrát).
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék alatti szabad
légáramlás biztosítása
érdekében ne szerelje fel a
hangcsillapító elemeket (ha
vannak).
44
www.aeg.com
16.4 Elhelyezés és vízszintbe állítás
•
A készüléket kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e
szőnyeg a készülék alatt a levegő
keringését.
• Ellenőrizze, hogy nem ér-e a készülék
falhoz vagy máshoz.
• A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy húzza
meg a lábakat.
A készülék megfelelő beállítása megelőzi a
készülék működése közben a rezgést, zajt és
a készülék mozgását.
x4
•
A készüléknek vízszintben és szilárdan
kell állnia.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen a vízszintbe állítás
érdekében kartont, fát vagy
ehhez hasonló anyagokat a
készülék lábai alá.
16.5 A befolyócső
•
•
45
20
O
O
Csatlakoztassa a készülék hátuljához a
csövet. Csak balra vagy jobbra fordítsa a
befolyócsövet.
A megfelelő helyzetbe igazításhoz lazítsa
meg a hollandi anyát.
MAGYAR
•
45
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"os csavarmenetes csaphoz.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy nincs-e a
csatlakozásoknál szivárgás.
Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a befolyócső. A befolyócső
cseréje érdekében forduljon a szervizhez.
16.6 Aquastop eszköz
Aquastop eszközzel rendelkezik a
befolyócső. Ezen eszköz megakadályozza a
természetes öregedés miatt a csőben
előforduló vízszivárgásokat.
Hibát jelez az „A” ablak piros része.
Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot, és
a cső cseréje érdekében forduljon a
szervizközponhoz.
A
16.7 A víz leeresztése
A leeresztőcső csatlakoztatása különböző módszerekkel végezhető el:
Műanyag tömlővezetővel:
•
Egy U-alak kialakítása a kifolyócsőből.
Egy mosdó peremére akasztva
• Győződjön meg arról, hogy a készülék
vízleengedésekor a műanyag tömlővezető
nem szabadulhat el. Ennek érdekében a
csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt.
46
www.aeg.com
Egy szellőzőlyukkal ellátott állócsőre
csatlakoztatva
• Közvetlenül a vízlefolyó hálózatra, ahol a
bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 100
cm magasan kell elhelyezkednie. Lásd az
ábrát.
• A kifolyócső végének mindig levegőznie
kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének
(min. 38 mm - min. 1,5") meg kell haladnia
a kifolyócső külső átmérőjét.
Kifolyócső vége
• Amennyiben a kifolyócső vége az ábra
szerint néz ki, közvetlenül betolhatja az
állócsőbe.
Műanyag csővezető nélkül.
Egy lefolyószifonhoz csatlakoztatva
• Lásd az ábrát. Nyomja be a kifolyócső
végét a szifonba, és rögzítse egy
szorítóbilinccsel.
• Biztosítsa, hogy a kifolyócső egy hurkot
képezzen, mivel így megelőzheti, hogy a
szűrő által ki nem szűrt részecskék a
készülékbe jussanak.
Fali csővezetékhez csatlakoztatva
• Közvetlenül a helyiség falában lévő
beépített lefolyó csővezetékhez
csatlakoztatva és egy szorítóbilinccsel
rögzítve.
Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja meg a kifolyó csövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik kifolyó csőért vagy a hosszabbításért.
17. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság / mélység /
teljes mélység
600 mm/ 870 mm/
605 mm/ 640 mm
MAGYAR
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a védő‐ IPX4
burkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket
nem védi ez burkolat
Hideg víz
Vízellátás 1)
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Környezeti hőmérséklet
Minimum
5 °C
Maximum
35 °C
Pamut
9
Műszál
4
Gyapjú
1.5
Pamut
6
Műszál
4
Gyapjú
1
Maximum
1600 ford./perc
Maximális mosási töltet
Maximális szárítási töltet
Centrifugálási sebesség
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
18. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatóak. Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást. Járuljon hozzá
környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
*
47
132906100-B-162014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement