AEG L99695HWD User manual

AEG L99695HWD User manual
HU
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
L 99695 HWD
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK................................................................................ 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................5
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 7
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................... 9
5. PROGRAMOK ................................................................................................... 12
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK................................................................................. 17
7. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................18
8. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK................................................................................... 18
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 20
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS......................................................21
11. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 24
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 26
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 27
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 29
15. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................35
16. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 40
17. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 46
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál (amennyiben
van).
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa)
között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 9 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne működtesse a készüléket a szűrők nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt a mosó-szárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A mosási-szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül
történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében,
hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak,
amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Elhelyezés
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A kompresszor megfelelő
működésének érdekében a használat
megkezdése előtt várjon 6 órát a
készülék telepítése után.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Őrizze meg a szállítási
rögzítőcsavarokat. Amikor ismét
szállítani szeretné a készüléket, a
dobját rögzítenie kell.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a szőnyeg között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
•
•
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes: A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja a
készüléket, addig folyassa a vizet,
amíg az teljesen ki nem tisztul.
A készülék első használata előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget egy
program működése során. Az üveg
forró lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
MAGYAR
•
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram kiválasztása
előtt távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
A mosó-szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amelyben nem
találhatók fluor-klór szénhidrogének.
A rendszernek megfelelően kell
tömítenie. A rendszer sérülése
szivárgást okozhat.
2.6 Ártalmatlanítás
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
2.5 Kompresszor
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
10
4
11
12
5
6
13
7
9
8
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Mosogatószer-adagoló
Levegőszűrő(k)
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
7
14
8 Készülék szintbe állítására szolgáló
lábak
9 Levegőnyílások
10 Kifolyócső
11 Vízbeömlő szelep
12 Hálózati kábel
13 Szállítási rögzítőcsavarok
8
www.aeg.com
14 Készülék szintbe állítására szolgáló
lábak
3.2 A gyerekzár
bekapcsolása
Segítségével elkerülhető, hogy a
gyermekek vagy kisállatok bezáródjanak
a dobba.
A zárat bezáráshoz addig fordítsa az
óramutató járásával egyező irányba,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a
horony.
Nem lehet a készülék ajtaját bezárni.
Az ajtó zárásához addig fordítsa a zárat
az óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg függőleges helyzetbe nem
kerül a horony.
3.3 Tartozékok
1
4
2
3
1
Csavarkulcs
A szállítási rögzítőcsavarok
kiszereléséhez.
2
Műanyag sapkák
A szállítási rögzítőcsavarok kiszerelése
után a készülékház hátsó oldalán
található lyukak lefedésére szolgálnak.
3
Visszatorlódás elleni befolyótömlő
Az esetleges szivárgás
megakadályozására.
4
Műanyag tömlővezető
A kifolyócsőnek egy mosdó peremére
akasztására szolgál.
MAGYAR
9
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
3
SPECIAL
WA S H / D R Y
Delicates
Cottons
Easy Iron
Cottons Eco
Super Eco
Synthetics
20 Min. - 3kg
Wool/Silk
Anti-Allergy
Rinse
Spin/
Drain
Anticrease
STEAM
Synthetics
On/Off
/
Wool
Temp.
DRY
13
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Time
Dry
5
6
Steam
Cottons
Refresh
Auto
Dr y
Spin
12
Be/Ki gomb (On/Off)
Programválasztó gomb
Kijelző
Automatikus szárítási fokozat
érintőgomb (Auto Dry)
Szárítási idő érintőgomb (Time Dry)
Gőzölés érintőgomb (Steam)
Start/Szünet érintőgomb (Start/
Pause)
Késleltetett indítás érintőgomb (Delay
Start)
Stains/ Extra
Prewash Rinse
11
10
Time
Save
Start/
Pause
Delay
Start
9
8
7
9 Időtakarékos érintőgomb (Time
Save)
10 Extra öblítés érintőgomb (Extra
Rinse)
11 Kiegészítő funkciók érintőgomb
(Stains/Prewash)
12 Centrifugálás sebességét mérséklő
érintőgomb (Spin)
13 Hőmérséklet érintőgomb (Temp.°C)
4.2 Kijelző
A
K
J
B
I
H
G
C
F
D
E
10
www.aeg.com
A kijelző a következőket jeleníti meg:
A
A szövegsáv:
• A készülék használatára vonatkozó útmutatásokat jelenít meg.
• A program állapotát és fázisát jeleníti meg.
• Riasztási üzeneteket jelenít meg. Olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt.
A szimbólumok a megfelelő fázis vagy funkció bekapcsolása esetén jelennek meg.
B
Gyermekbiztonsági zár
Ajtó zárva
C
Nem lehet kinyitni a készülék ajtaját, amíg ez a szimbólum látható.
Csak a szimbólum eltűnése után nyithatja ki az ajtót.
Ha befejeződött a program, de a szimbólum látható marad:
• Be van kapcsolva az „Öblítés tartás” funkció.
• Víz van a dobban.
Számjegyek területe
Pontos idő
A készülék bekapcsolásakor a pontos idő jelenik meg néhány másodpercre a kijel‐
zőn. Az óra beállítására nézze meg az "Óra beállítása" című részt.
Program időtartama
A program beállításakor a ciklus időtartama jelenik meg a kijelzőn néhány másod‐
percre, majd program befejezési ideje jelenik meg ismét.
D
Program időtartamának visszajelzője
Akkor jelenik meg a visszajelző, amikor a program időtartamát jelzik
a számjegyek.
A program befejezésének időpontja
Program vége visszajelző
Akkor jelenik meg a visszajelző, amikor a program végét jelzik a
számjegyek.
Késleltetési idő
Amikor késleltetett indítást állít be, akkor 10 óráig 30 perces, míg 20 óráig egy órás
lépésekben tolódik a program végének időpontja.
Miután a program véget ért
A kijelzőn egy nulla jelenik meg.
MAGYAR
11
E rész csak akkor jelenik meg, amikor nyitva van az ajtó. - Nézze meg „A készülék
bekapcsolása és a program beállítása” című részt.
E
A beállított programhoz tartozó maximális ruhatöltet (kg).
Grafikus sávok
Funkció beállítása:
A funkció visszajelzője akkor jelenik meg, amikor a hozzá tartozó funkció be van állítva.
Az üres jelző sáv csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó funkció
elérhető a beállított programnál.
Ha nem jelenik meg a kijelző sáv, akkor azt jelenti, hogy nem áll ren‐
delkezésre.
A beállított funkciók szerint telik meg a kijelző sáv.
Ha rossz kiválasztást tesz, a szövegsáv üzenettel jelzi, hogy a kiválasz‐
tás nem lehetséges.
Time save
Akkor jelenik meg a visszajelző, amikor a program időtartamát beál‐
lítja.
F
Rövid programidő
Extra gyors
G
Légszűrő-visszajelző
Extra öblítés
H
Az érték az öblítések számát mutatja összesen.
Az öblítések számának megfelelően telik meg a kijelző sáv.
12
www.aeg.com
Foltmosás visszajelző
Előmosás visszajelző
I
Áztatás visszajelző
A beállított funkciók szerint telik meg a kijelző sáv.
A beállított program centrifugálási sebessége
Nincs centrifugálás visszajelző1)
J
Öblítés tartás viszajelző
1) Csak a SZIVATTYÚZÁS/CENTRIFUGÁLÁS programnál érhető el.
A beállított program alapértelmezett hőmérséklete
K
Hideg víz
5. PROGRAMOK
5.1 Programtáblázat
Program
Hőmérséklettartomány
Maximális töl‐
tet
Maximális
centrifugálási
sebesség
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Mosó/szárítóprogramok1)
Cottons
95 °C - Hideg
Cottons Eco2)
60 °C - 40 °C
Synthetics
60 °C - Hideg
Wool/Silk
40 °C - Hideg
9 kg
1600 ford./perc
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szeny‐
nyezettség.
9 kg
1600 ford./perc
Fehér és színtartó pamut. Nor Az energiafogyasz‐
tás csökken, és a mosóprogram ideje meghosszab‐
bodik.
4 kg
1200 ford./perc
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál
szennyezettség.
1.5 kg
1200 ford./perc
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható
gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott ké‐
nyes szövetekhez.3)
MAGYAR
Program
Hőmérséklettartomány
Anti-Allergy
60 °C
13
Maximális töl‐
tet
Maximális
centrifugálási
sebesség
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
9 kg
1600 ford./perc
Fehér pamut darabok. A program a 60 °C-os mo‐
sásnak és az extra öblítésnek köszönhetően eltávo‐
lítja a mikroorganizmusokat. Így a mosás hatéko‐
nyabb.
Szárítóprogramok
6 kg
Szárítóprogram pamut ruhaneműk számára.
4 kg
Szárítóprogram műszálas ruhaneműk számára.
1 kg
Szárítóprogram gyapjúhoz.
Cottons
Synthetics
Wool
Mosási programok
4 kg
1200 ford./perc
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliészter.
Normál szennyezettség.
4 kg
800 ford./perc
Műszálas szövetek, amelyek mosása kímélő mó‐
Super Eco
Hideg
3 kg
1200 ford./perc
Kevertszálas anyagok (pamut és műszálas ruhada‐
rabok)5)
20 Min.-3kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 ford./perc
Enyhén szennyezett vagy csupán egyszer viselt
pamut és műszálas darabok.
9 kg
1600 ford./perc
Minden ruhaanyaghoz. A ruhanemű öblítéséhez és
centrifugálásához. Ellenőrizze, hogy a centrifugálási
fordulatszám megfelel-e a ruháknak.
9 kg
1600 ford./perc
Minden ruhaanyaghoz. A ruhanemű centrifugálásá‐
hoz és a víz dobból való leeresztéséhez. Állítsa be a
centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy megfe‐
lel-e a ruháknak. Amennyiben a Nincs centrifugálás
lehetőséget választja, csak a szivattyúzás áll rendel‐
kezésre.
Delicates
40 °C - Hideg
Easy Iron
60 °C - Hideg
Rinse
0 °C
Spin/Drain
0 °C
don történik. Normál és enyhe szennyezettség.4)
14
www.aeg.com
Program
Hőmérséklettartomány
Maximális töl‐
tet
Maximális
centrifugálási
sebesség
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Gőzölés programok6)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a progra‐
mok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, és simábbá varázsolják ru‐
haneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolí‐
tóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:
•
•
ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alkalmasak.
valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei vannak.
Anticrease
40 °C
Refresh
40 °C
maximum 1.5
kg
Gőzölő program pamut és műszálas anyagokhoz.
A ciklus segítségével kisimíthatja a ruhaneműt.
maximum 1.5
kg
Gőzölő program pamut és műszálas anyagokhoz.
Ez a ciklus a ruhanemű szagtalanítására alkalmas.7)
1) A Mosó / Szárító program beállításakor a kijelzőn az jelenik meg, hogy a szárítási ciklus nincs beállít‐
va. Ha szeretné a ruhaneműt megszárítani, állítson be egy automatikus szárítási programot vagy egy
idővezérelt szárítási programot.
2) A Cottons Eco mosási program 60 ºC-on 9 kg töltettel és a Cottons szárítóprogram az energiatakaré‐
kossági címkén szereplő adatok referenciaprogramjai az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
3) A ciklus közben a dob kis sebességgel forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog. Ez a készülék normális visekedése.
4) A ruhanemű gyűrödésének csökkentése érdekében ez a ciklus szabályozza a víz hőmérsékletét, vala‐
mint kímélő mosást és centrifugálást végez. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez. Ez a program
nem kombinálható a szárítással.
5) Ez a mindennapos használatra való program jó mosási eredményt nyújt a legalacsonyabb energia- és
vízfogyasztás mellett.
6) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a
ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐
ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a
ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
7) A gőz nem távolítja el az állatok szagát.
MAGYAR
15
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
Anti-Allergy
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
■
Easy Iron
■
■
■
■
■
■
■
Super Eco
■
■
20 Min.-3kg
■
Rinse
■
Spin/Drain
■
Wool/Silk
■
ve2)
■
Time Sa‐
■
se1)
Áztatás
■
Extra Rin‐
Foltmosás
Cottons
Spin
Előmosás
Program
Delay Start
Programfunkciók összeegyeztethetősége
■
■
■
■
■ 3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Ha az Állandó extra öblítés kiegészítő funkció be van kapcsolva, a készülék további öblítéseket végez.
Ha az Öblítés programban alacsony sebességű centrifugálást állít be, a készülék kímélő öblítéseket és
egy rövid centrifugálást végez.
2) Ha rövidebb időtartamot állít be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet mennyiségét. Meg lehet teljesen
tölteni a készüléket, de csökken a mosás hatékonysága.
3) Ennél a programnál csak az Extra gyors időtartamot állíthatja be.
5.2 Programok automatikus szárításhoz
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 6 kg
Szekrényszáraz1)
Eltehető darabokhoz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 6 kg
Műszálas és kevertszálas
maximum 4 kg
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóneműk,
törülközők, háztartási lenvá‐
szon)
16
www.aeg.com
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
maximum 6 kg
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229:2007-07 szabvány szerinti bevizsgálást az
EN 61121 szabványnak megfelelő összetételű töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni, és a pamut‐
hoz való AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. Tisztítsa meg a légszűrőket
minden ciklus után.
5.3 Programok időzített szárításhoz
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Szekrényszáraz
Eltehető darabokhoz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Töltet
(kg)
Centri‐
fugálási
sebes‐
ség
(ford./
perc)
Javasolt
időtartam
(perc)
6
1600
240 - 250
3
1600
120 - 140
1
1600
50 - 60
6
1600
230 - 240
3
1600
110 - 130
1
1600
40 - 50
Szekrényszáraz
Eltehető darabokhoz
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
4
1200
155 - 165
2
1200
55 - 65
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
6
1600
190 - 200
3
1600
70 - 80
1
1600
30 - 40
1
1200
80 - 100
Gyapjúszáraz
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
MAGYAR
5.4 Woolmark Apparel Care Kék
•
A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi
mosására, azzal a feltétellel, hogy a
ruhák mosása a mosógép gyártójától
17
származó utasítások szerint történik.
Mindig kövesse a ruhanemű kezelési
címkéjén szereplő szárítási és egyéb
utasítást. M1230
• A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúszárítási
ciklusát jóváhagyta a „kézzel
mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok
gépi szárítására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák szárítása a mosógép
gyártójától származó utasítások
szerint történik. Mindig kövesse a
ruhanemű kezelési címkéjén szereplő
kezelési és egyéb utasítást. M1399
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző
okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és
a környezeti hőmérséklet függvényében.
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg.
A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan
számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága
kisebb a maximálisan megengedett töltet értékénél (pl.: Gyapjú 60 °C,
maximális töltet: 9 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet:
1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát).
Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont vil‐
log.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
Pamut 60 °C
9
1.68
71
180
Cottons Eco
Pamut energiatakarékos
9
1.094
69
238
Pamut 40 °C
9
1.05
71
175
Műszál 40 °C
4
0.88
60
142
program 60 °C-on,1)
18
www.aeg.com
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
4
0.70
63
91
1.5
0.35
59
58
Kímélő 40 °C
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on, 9 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
7. BEÁLLÍTÁSOK
7.1 Hangjelzések
Egy hangjelzés hallható, amikor:
• Bekapcsolja a készüléket.
• Amikor kikapcsolja a készüléket.
• Amikor megérinti a gombokat.
• A program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolásához
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a Stains/Prewash és a Extra Rinse
gombot.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, akkor csak
akkor működnek, amikor
megnyomja a gombokat ill.
hibás a működés.
7.2 Gyermekzár funkció
•
A funkció be/kikapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megérintve a
Temp.°C és Spin gombot, amíg a
visszajelző világítani nem kezd/el
nem alszik.
Bekapcsolhatja a funkciót:
•
•
A Start/Pause gomb megérintése
után: az összes gomb és a
programválasztó gomb zárolódik.
A Start/Pause gomb megérintése
előtt: a készülék nem indítható.
7.3 Állandó extra öblítés
A funkcióval az extra öblítés funkciót
bekapcsolva tarthatja, miközben új
programot állít be.
•
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a
gyermekeket abban, hogy játsszanak a
kezelőpanellel.
A funkció be/kikapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megérintve a
Time Save és Delay Start gombot,
amíg a kijelzőn a
visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik.
8. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
8.1 Érintőképernyő
Mindig ellenőrizze, hogy
tiszta és száraz-e az
érintőképernyő, valamint a
gombok.
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
8.2 On/Off
Nyomja meg ezt a gombot a készülék kiés bekapcsolásához. Hang hallatszik a
készülék bekapcsolásakor.
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció funkció
•
A Start/Pause gomb megnyomása
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
Az összes beállítás törlődik.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
Állítsa be újra a mosási programot, és
minden szükséges funkciót.
A mosási program befejezése után 5
perccel
Lásd a „Miután a program véget ért”
című részt.
MAGYAR
19
8.3 Programválasztó gomb
8.8 Delay Start
Egy program kiválasztásához fordítsa el
ezt a gombot. A megfelelő program
visszajelzője világítani kezd.
Egy program 30 perc és 20 óra közötti
késleltetett indítására a Delay Start
gombot érintse meg.
8.4 Auto Dry
8.9 Time Save
Érintse meg ezt a gombot a készülék
által javasolt három automatikus
szárazsági fokozat egyikének
beállításához. A kezelőpanel szárazsági
fokozat visszajelzői ennek megfelelően
kezdenek világítani.
A program idejének csökkentésére a
Time Save gombot érintse meg.
A kijelző szövegsávja a szárazsági
fokozat beállított értékét mutatja:
•
•
•
Vasalószáraz – 1 db visszajelző
világít: vasalandó ruhanemű
Szekrényszáraz – 2 db visszajelző
világít: tárolandó ruhanemű
Extra száraz – 3 db visszajelző
világít: teljesen megszárítandó
ruhanemű
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az
összes automatikus
fokozat.
8.5 Time Dry
A szárítandó ruhának megfelelő szárítási
idő beállításához érintse meg a gombot.
A kijelző szövegsávja a beállított értéket
mutatja.
A gomb minden egyes megérintésére a
szárítás időtartama 5 perccel nő.
A következőket választhatja:
•
•
Bizonyos programok e
funkció közül csak az
egyiket fogadják el.
8.10 Extra Rinse
Érintse meg a gombot, ha öblítési
szakaszokat szeretne adni a
programhoz.
Olyan személyek esetében használja ezt
a funkciót, akik allergiásak a
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
8.11 Stains/Prewash
Érintse meg a gombot az alábbi funkciók
egyikének kiválasztásához:
•
Előmosás
Erős szennyeződés esetén használja
e funkciót. Egy előmosási fázist ad a
készülék a főmosáshoz. A program
időtartama megnövekszik.
•
Áztatás
Erős szennyeződés esetén használja
e funkciót. Mosás előtt körülbelül fél
óráig áztatja 30 °C-on a készülék a
ruhákat.
•
Foltmosás
Nehezen eltávolítható foltokkal
szennyezett ruhákhoz használja e
funkciót. Amikor beállítja a funkciót,
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
időtartam.
8.6 Steam
A gőzölés intenzitásának beállítására
érintse meg a gombot. Csak olyan
programok esetében lehetséges,
melyeknél a gőzölés funkció
rendelkezésre áll. A beállításától függően
változik a gőzölési fázis időtartama.
8.7 Start/Pause
Érintse meg a Start/Pause gombot, a
program indítására vagy
megszakítására.
RÖVID IDŐTARTAM: napi viselés
okozta szennyezettségű darabok
mosására.
EXTRA GYORS: szinte
szennyezéstől mentes darabok
mosására.
tegyen folttisztítót a rekeszbe
.
20
www.aeg.com
Nő a program időtartama.
A beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
•
•
8.12 Spin
A Spin gombot érintse meg a
következőkhöz:
• A program maximális centrifugálási
sebességének csökkentése.
A kijelző csak a beállított
programnál elérhető
centrifugálási sebességet
mutatja.
A centrifugálási fázis kiiktatása
(„Nincs centrifugálás” funkció).
Az Öblítés tartás funkció
bekapcsolása.
Ezzel a funkcióval megelőzheti a
mosott holmi gyűrődését. A program
befejeztével a készülék nem engedi le
a vizet.
8.13 Temp.°C
Érintse meg a gombot az alapértelmezett
hőmérséklet módosításához.
és
szimbólum = hideg víz
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
2. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és a tartályból.
3. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
A perc számértéke villog.
4. Forgassa a programválasztót a
percérték beállításához.
5. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
9.1 Az óra beállítása
A készülék első bekapcsolásakor az
alapértelmezett nyelv jelenik meg, és a
kijelző kéri a nyelv kiválasztását:
Miután kiválasztotta a nyelvet, a
készülék kéri az óra beállítását. Az óra
számértéke villog.
1. Forgassa a programválasztót az
óraérték beállításához.
2. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
A perc számértéke villog.
3. Forgassa a programválasztót a
percérték beállításához.
4. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
9.2 Pontos idő beállítása az
első bekapcsolás után
1. Néhány másodpercig a Extra Rinse
és Time Save gombot tartsa
megnyomva.
Az óra számértéke villog.
2. Forgassa a programválasztót az
óraérték beállításához.
9.3 Nyelv beállítása
1. A programválasztó forgatásával
válassza ki a kívánt nyelvet.
2. Amikor a kijelzőn megjelenik a kívánt
nyelv kijelzése, akkor a kiválasztás
megerősítésére érintse meg a Start/
Pause gombot.
9.4 Az első bekapcsolás utáni
nyelvváltoztatás
1. Néhány másodpercig tartsa a Spin
és Stains/Prewash gombot
megnyomva.
2. Amikor a kijelzőn megjelenik a
beállított nyelv kijelzése, akkor
fordítsa az új nyelvre a
programválasztó gombot.
3. A kiválasztás megerősítésére érintse
meg a Start/Pause gombot.
MAGYAR
21
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS
10.1 A készülék
bekapcsolása előtt
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
10.2 A készülék
bekapcsolása és egy
program beállítása
1. Nyomja meg az On/Off gombot a
készülék bekapcsolásához.
2. Forgassa a programgombot a
szükséges programnak megfelelő
pozícióba.
Világítani kezd a program visszajelző.
Piros színnel kezd villogni a Start/Pause
gomb visszajelzője.
A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett
hőmérséklet és centrifugálási sebesség,
és ha az ajtó már nyitva van, a
kiválasztott programra érvényes
maximális töltet is (ez az információ
eltűnik, ha az ajtót becsukja).
3. Szükség esetén a vízhőmérséklet és
a centrifugálási sebesség
módosításához érintse meg a Temp.
°C és a Spin gombot.
4. Ha szükséges, kiegészítő funkciók
hozzáadásához vagy késleltetett
indítás beállításához érintse meg a
hozzájuk tartozó gombokat.
A kijelzőn a beállított kiegészítő funkció
szimbóluma jelenik meg, és számjegy
jelzi a késleltetési időt.
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz
szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
10.4 A mosószer és az
adalékok betöltése
10.3 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
3. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
Rekesz az előmosás és az
áztatóprogram mosószere, valamint
a folteltávolító számára.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
A folyékony adalékok maximális
szintje.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szolgáló
terelőlap.
22
www.aeg.com
4.
Mindig tartsa be a
mosószertermékek
csomagolásán található
utasításokat.
10.5 Folyékony mosószer
vagy mosópor esetén
1.
1
Zárja be a mosószer-adagolót.
2
Nyissa ki a mosószer-adagolót.
2.
A
Folyékony mosószer
használatakor:
• Ne használjon
kocsonyás állagú vagy
sűrű folyékony
mosószereket.
• Ne helyezzen a
készülékbe a maximális
szintjelzésnél nagyobb
mennyiségű folyékony
mosószert.
• Ne állítson be előmosási
szakaszt.
• Ne állítsa be a késleltetett
indítás funkciót.
10.6 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
A pozíció: mosópor esetén (gyári beállítás).
3.
B
A program indításához a Start/Pause
gombot érintse meg.
Nem villog tovább a hozzá tartozó gomb
visszajelzője, hanem piros színnel
folyamatosan világítani kezd.
A program elindul, és az ajtó
reteszelődik. A kijelzőn a
jelenik meg.
visszajelző
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
amikor a készülék vizet tölt
be.
Fordítsa lefelé a terelőlapot.
B pozíció: folyékony mosószer esetén.
MAGYAR
10.7 A készülék viselkedése
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A minimálisan szükséges
időn belüli tökéletes
mosási eredmény
eléréséhez, a készülék
automatikusan állítja be a
dobba tett ruhákhoz a
ciklusidőt.
• A kijelző az új időtartamot
mutatja.
10.8 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Annyiszor érintse meg a Delay Start
gombot, amíg be nem állítja a kívánt
késleltetett indítási értéket.
A program várt befejezési ideje látható a
kijelzőn.
2. Érintse meg a Start/Pause gombot.
A készülék megkezdi a késleltetett
indítás visszaszámlálását.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
Amíg a Start/Pause gomb
megérintésével el nem
indítja a készülék
működését, addig törölheti
vagy változtathatja meg a
késleltetett indítási beállított
értékét.
10.9 A késleltetett indítás
törlése
1. Érintse meg a Start/Pause gombot. A
megfelelő jelzőfény villog.
2. Annyiszor érintse meg a Delay Start
gombot, amíg a kijelző azt nem jelzi,
hogy nincs beállítva késleltetett
indítás.
3. Érintse meg a Start/Pause gombot. A
program elindul.
23
10.10 A program
megszakítása és a kiegészítő
funkciók módosítása
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt:
1. Érintse meg a Start/Pause gombot.
A megfelelő jelzőfény villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat.
3. Érintse meg ismét a Start/Pause
gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
10.11 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához a On/Off gombot
nyomja meg.
2. A készülék bekapcsolásához ismét
nyomja meg a On/Off gombot.
Most új mosási programot állíthat be.
Új program indítása előtt a
készülék leeresztheti a vizet.
Ebben az esetben
ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a
mosószer-adagoló
rekeszben, és ha nincs,
töltse fel ismét mosószerrel.
10.12 Az ajtó kinyitása
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és a dob még forog,
nem lehet kinyitni a készülék
ajtaját.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
A készülék ajtajának kinyitásához:
1. Érintse meg a Start/Pause gombot.
Eltűnik a kijelzőről az ajtózár szimbólum.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Zárja be a készülék ajtaját, majd
érintse meg a Start/Pause gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
24
www.aeg.com
10.13 Vízleeresztés a ciklus
vége után
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
•
•
•
Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
1. Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet.
2. Érintse meg a Start/Pause gombot.
A készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
3. A program befejezése után kialszik
az ajtózár visszajelző, és kinyithatja
az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
centrifugál.
10.14 Automatikus készenlét
funkció kiegészítő funkció
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
A Start/Pause gomb megnyomása
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a
Automatikus készenlét
funkció funkció nem
kapcsolja ki a készüléket
arra való emlékeztetőként,
hogy el kell végezni a
szivattyúzást.
10.15 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. Egy
hangjelzés hallható (ha engedélyezve
van).
jelenik meg a kijelzőn, és üzenet jelzi,
hogy befejeződött a program.
Kialszik a Start/Pause gomb
visszajelzője.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
a utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programválasztó
gombot egy új program
beállításához.
2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
3. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
4. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a
levegőszűrőt, hogy elkerülje a
penész vagy kellemetlen szagok
keletkezését.
11. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
11.1 Előkészületek
szárításhoz
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg aOn/Off gombot néhány
másodpercig.
MAGYAR
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő szárítóprogramra.
A kiválasztott program megjelenik a
kijelző szövegsávján.
Nagy mennyiségű ruhanemű
szárításakor a jó szárítási
eredmény elérése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a ruhanemű ne legyen
összehajtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.
A szárítási ciklus elején (3 –
5 perc) a készülék kicsivel
hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása
miatt van, és normális
jelenség kompresszorral
működő berendezéseknél,
például hűtőgépeknél,
fagyasztóknál stb.
11.2 Automatikus szárítás
1. A megfelelő szárazsági fok
beállításához többször érintse meg a
Auto Dry gombot. A kezelőpanel
visszajelzői ennek megfelelően
kezdenek világítani:
a. VASALÓSZÁRAZ fokozat - 1 db
visszajelző világít: pamut
darabok
b. SZEKRÉNYSZÁRAZ fokozat - 2
db visszajelző világít: pamut és
műszálas darabok
c. EXTRA SZÁRAZ fokozat - 3 db
visszajelző világít: visszajelző
pamut darabokhoz
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
szárazsági fokozat.
A kijelzőn a befejezési ideje és a
beállított szárítóprogram látható.
2. A program indításához a Start/Pause
gombot érintse meg.
A szövegsáv azt jelzi, hogy a készülék
szárítást végez.
A kijelzőn az ajtó zárva
visszajelző
és a folyamatban levő program
25
visszajelző, valamint felváltva a ciklus
végének ideje jelenik meg.
A kijelző rendszeresen (percenként)
frissíti a szárítási ciklus időtartamát.
11.3 Időzített szárítás
1. Érintse meg többször a Time Dry
gombot az időtartam értékének
beállításához (lásd a
„Szárítóprogram” c. táblázatot).
Pamut és Műszál program esetében 15
percről, míg gyapjú programnál 13
percről indul a szárítási idő a kijelzőn.
A gomb minden egyes megérintésére a
szárítás időtartama 5 perccel nő. A
kijelző a beállított időtartamot mutatja.
2. Érintse meg a Start/Pause gombot a
program elindításához. A szövegsáv
azt jelzi, hogy a készülék szárítást
végez.
A kijelzőn az ajtózár
és a
folyamatban lévő program
visszajelzők jelennek meg.
A kijelzőn a szárítási ciklus időtartama és
a ciklus végének időpontja felváltva
jelenik meg.
A kijelző rendszeresen frissíti a szárítási
ciklus időtartamát.
Amennyiben a ruhanemű
még nem elég száraz,
állítson be egy rövid
szárítási időtartamot is.
11.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
•
A kijelzőn világítani kezd a
visszajelző. A szövegsáv azt jelzi,
hogy a program befejeződött.
Kialszik a Start/Pause gomb
visszajelzője. Eltűnik az ajtózár
•
•
.
szimbólum
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
26
www.aeg.com
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
12.1 NON-STOP program
A „non-stop program” beállításával ruháit
kimoshatja és száríthatja. A következők
szerint járjon el:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
4. Fordítsa a programkapcsolót a
mosási programra. Az
alapértelmezett hőmérséklet és
centrifugálási sebesség kijelzése
jelenik meg kijelzőn. Szükség esetén
módosítsa ezeket a ruhaneműnek
megfelelően.
5. Állítsa be a kiegészítő funkciókat.
12.2 Mosás és szárítás
automatikus fokozaton
1. Annyiszor érintse meg a Auto Dry
gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő
szárazsági fokozat meg nem jelenik.
A gomb feletti visszajelzők ennek
megfelelően kezdenek világítani:
a. VASALÓSZÁRAZ fokozat: 1 db
visszajelző világít - pamut
ruhadarabokhoz;
b. SZEKRÉNYSZÁRAZ fokozat: 2
db visszajelző világít - pamut és
műszálas ruhadarabokhoz;
c. EXTRA SZÁRAZ fokozat: 3 db
visszajelző világít - pamut
ruhadarabokhoz.
A kijelző azt mutatja, hogy a készülék
készen áll az elindításra.
A kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján jeleníti meg a
mosási és szárítási ciklust is
magában foglaló, kiszámított
időtartamot.
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program indításához a Start/Pause
gombot érintse meg.
A kijelzőn az ajtó zárva
visszajelző
és a folyamatban levő program
visszajelző, valamint felváltva a szárítás
időtartama és a ciklus végének ideje
jelenik meg.
A szövegsáv azt jelzi, hogy a készülék
működik.
A kijelző rendszeresen megjeleníti az új
időtartamot.
12.3 Mosás és időzített
szárítás
1. Érintse meg többször a Time Dry
gombot az időtartam értékének
beállításához (lásd a
„Szárítóprogram” c. táblázatot).
Pamut és Műszál program esetében 15
percről, míg gyapjú programnál 13
percről indul a szárítási idő a kijelzőn.
A gomb minden egyes megnyomására a
szárítás időtartama 5 perccel nő. A
kijelző a beállított időtartamot mutatja.
2. Nyomja meg a Start/Pause gombot a
program elindításához.
A kijelzőn az ajtózár
és a
folyamatban lévő program
visszajelzők jelennek meg.
MAGYAR
A kijelzőn a program időtartama és a
ciklus végének időpontja felváltva jelenik
meg.
A szövegsáv azt jelzi, hogy a készülék
működik.
12.4 Miután a program véget
ért
A készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
További részletekért olvassa el az előző,
„Miután a szárítóprogram véget ért” c.
fejezetet.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a
levegőszűrőket, a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
12.5 Szöszök a ruhaneműn
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
•
•
•
•
27
Világos színű textilek (különösen új
törlőruha, kéztörlő, gyapjú,
melegítőfelső) mosása és szárítása
után ne mosson sötét textileket, és
fordítva.
Az első mosás után levegőn szárítsa
az ilyen textileket.
A kifolyócső-szűrő tisztítása.
A szárítási fázis után tisztítsa meg a
levegőszűrőket, az üres dobot, a
tömítést és az ajtót egy nedves
ruhával.
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
• Ürítse ki a dobot.
• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
• Állítsa be az öblítőprogramot.
• A tisztító funkció bekapcsolásához
egyidejűleg tartsa megérintve a Spin
és Extra Rinse gombot, amíg a CLE
szimbólum meg nem jelenik a
kijelzőn.
• Érintse meg a Start/Pause gombot a
program elindításához.
A készülék gyakori
használata esetén
rendszeresen futtassa le a
CLE programot.
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
Ez a kellemetlen jelenség erősödik a
műszaki textilek esetén.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
13.1 A ruha töltet
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
•
•
•
•
•
•
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
Különleges mosószerrel mossa az
erősen szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat
vagy tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
28
www.aeg.com
•
•
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási fázisban egyensúlyi
problémákat okozhat egy nagyon kicsi
darab. Ilyen esetben kézzel rendezze
el a tartályban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási fázist.
13.2 Makacs szennyeződések
•
13.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
•
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt eltávolítani.
•
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
•
13.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
•
•
•
•
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor,
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek (a főmosási
rekeszben található
mosószerterelő lapot fordítsa B
helyzetbe).
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A mosószer-adagolóba ne helyezzen
mosószer-tablettát.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális ruhatöltettel indítson
egy mosóprogramot.
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
Megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
13.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
13.6 Szárítási tanácsok
A szárítási ciklus előkészítése
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyócső
csatlakozása megfelelő-e. További
információkért lapozzon az üzembe
helyezés fejezetre.
• A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
MAGYAR
13.7 Nem szárítható
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot ehhez
a ruhaneműhöz:
• Nagyon kényes darabok.
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Anorákok.
• Hálózsákok
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
•
a töltet mérete (súlya)
13.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
FIGYELMEZTETÉS!
A szövetek gyűrődésének,
valamint annak az
elkerüléséhez, hogy a
ruhák összemenjenek, ne
szárítsa túl a ruhákat.
13.11 Általános tanácsok
13.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A tapasztalatok majd segítségére
lesznek abban, hogy a ruhaneműket
megfelelőbb módon szárítsa. Jegyezze
fel a szárítási időtartamot a korábban
végrehajtott ciklusok esetében.
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
13.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
29
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
3. Ne töltsön be mosószert vagy
öblítőszert a szárítási szakasz előtt.
4. Ne szárítson együtt durva és kényes
anyagokat, hogy elkerülje a kényes
anyagok megperzselődését.
5. Távolítsa el a zsebekből az összes
tárgyat, különösen azokat, melyek
olvadásra hajlamosak.
A szárítóprogram befejeződésekor vegye
ki rövid időn belül a ruhaneműt.
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
14.1 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
14.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű
30
www.aeg.com
vízkőtelenítőt használni a
mosógépekben.
•
•
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
14.4 Az ajtó tömítése
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
14.3 Karbantartási mosás
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ezt a következőképp végezze:
14.5 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
1
2
3.
4.
MAGYAR
31
14.6 A légszűrők tisztítása
A légszűrők összegyűjtik a szöszöket. Normális jelenség, hogy a mosószárítógépben történő szárítás közben szöszök keletkeznek.
•
Minden szárítási ciklus végén a
jelzés világít a kijelzőn, ami az elsődleges szűrő
megtisztítását javasolja.
A szövegsávon megjelenő üzenet az elsődleges szűrő megtisztítását javasolja (lásd:
1-5. ábrák).
•
Időnként a
visszajelző villogással emlékezteti arra, hogy mindkét légszűrőt meg kell
tisztítani.
Hangjelzés hallható, és a szövegsávon megjelenő üzenet az elsődleges és
másodlagos szűrő ellenőrzését javasolja (lásd: 6-8. ábrák).
1.
2.
LL
PU
PU
3.
LL
4.
U
P
L
L
5.
6.
7.
8.
32
www.aeg.com
+
10.
9.
A legjobb szárítási teljesítmény érdekében a légszűrőket rendszeresen
tisztítsa meleg vízzel, majd szárítsa meg egy törülközővel.
Az eltömődött légszűrő miatt a szárítás időtartama és a készülék
energiafogyasztása megnövekszik.
FIGYELMEZTETÉS!
Az elsődleges szűrő rekeszének eltömődéstől mentesnek kell lennie.
Amennyiben csak mosásra használja a mosó-szárítógépet, normális
jelenség, hogy némi páralecsapódás észlelhető az elsődleges
légszűrőben.
14.7 A leeresztő szűrő tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne kezdje el a szűrő tisztítását mindaddig, amíg a készülékben lévő víz
forró.
FIGYELMEZTETÉS!
A szösz eltávolításához lefuttatott minden egyes CLE speciális
tisztítóprogram után tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
1.
2.
2
1
1
2
1
MAGYAR
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
33
34
www.aeg.com
14.8 A befolyócső-szűrő és a szelepszűrő tisztítása
Akkor lehet szükség a szűrők megtisztítására, ha:
• A készülék nem tölt be vizet.
• Ha hosszú időt vesz igénybe a készülék vízzel való megtöltése.
• A Start/Pause gomb visszajelzője villog, és ezzel kapcsolatos riasztás látható a kijelzőn.
Olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt.
A bemeneti vízszűrők tisztítása:
1
•
•
•
Zárja el a vízcsapot.
Csavarja le a befolyócsövet a csapról.
Tisztítsa meg a befolyócsőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
•
Vegye le a befolyócsövet a készülék
hátoldaláról.
•
Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
•
Szerelje vissza a befolyócsövet. A
vízszivárgás elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy a vízcsatlakozások
szorosan meg vannak-e húzva.
Nyissa ki a vízcsapot.
2
3
•
45°
20°
MAGYAR
14.9 Vészleeresztés
14.10 Fagyveszély
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hőmérséklet, akkor engedje ki a
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
Ha ez történik, akkor végezze el a „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (9)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Amikor vészleeresztési eljárással
engedi le a vizet, akkor ismét be kell
kapcsolnia a leeresztőrendszert:
Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot
35
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt ismét használni kezdi a készüléket, győződjön meg arról, hogy a
hőmérséklet 5 °C-nál magasabb, és a víz a csapon átáramlik.
A gyártó nem felelős az alacsony hőmérsékletek miatt keletkező károkért.
15. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
15.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha nem sikerül, forduljon
a márkaszervizhez.
Egyes problémák esetén hangjelzések hallhatóak, és egy riasztási üzenet jelenik meg
a kijelzőn:
VIGYÁZAT!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a készüléket.
15.2 Lehetséges meghibásodások
Meghibásodások riasztási üzenettel
Üzenet
Lehetséges megoldás
A kijelző üzenetének megfe‐ Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
lelően ellenőrizze a csapot:
a készülék nem tölt be vizet.
36
www.aeg.com
Üzenet
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsonye. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízmű‐
től.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve vagy nem
vízköves-e.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben
található szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső sértetlen-e.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatá‐
sa.
A kijelző üzenetének megfe‐ Ellenőrizze, hogy a kifolyócső sértetlen-e.
lelően ellenőrizze a kifolyó‐
cső-szűrőt: a készülék nem
engedi ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatá‐
sa.
A kijelző üzenetének megfe‐ Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja nincs-e nyitva, vagy
lelően ellenőrizze az ajtót.
nem megfelelően van-e becsukva.
A kijelző üzenete szerint
vízriasztás van.
Bekapcsolt a túlcsordulásgátló:
• Válassza le a készüléket a hálózatról.
• Zárja el a vízcsapot.
• Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
A kijelző azt jelzi, hogy a há‐ Várja meg, hogy a feszültségingadozás megszűnjön. A
lózati feszültség ingadozik. készülék automatikusan elkezd működni.
A mosási ciklus végén a ki‐
jelző azt jelzi, hogy túl sok
mosószert használt a mo‐
sáshoz.
Ez nem jelent hibát, mindössze egy javaslat arra, hogy a
következő mosáskor csökkentse a mosószer mennyisé‐
gét.
A kijelző üzenetének megfe‐ Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a szűrőrekesz behelyezé‐
lelően ellenőrizze a légszű‐ se.
rőt (a
visszajelző villog,
és a hangjelzés megszólal).
MAGYAR
37
Meghibásodások riasztási üzenet nélkül
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a háló‐
zati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start/Pause gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsol‐
va.
A készülék nem engedi ki a
vizet.
Ellenőrizze, hogy nem szivattyúzás nélküli programot állí‐
tott be.
Ellenőrizze, hogy nem olyan kiegészítő funkciót állított
be, melynek végén a víz a dobban marad.
A készülék megtelik vízzel,
majd azonnal leereszti azt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyó‐
cső. Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyez‐
kedik el.
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a mosá‐
si ciklus szokatlanul sokáig
tart.
Ellenőrizze, hogy a centrifugálási fázis nincs-e kikapcsol‐
va.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy ez nem kiegyensúlyozási hiba-e. Ilyen
esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási szakaszt.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a kifolyócsövön.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete a megfelelő
tartományba esik-e.
Ellenőrizze, hogy megfelelően kering-e a levegő a készü‐
lék alatt.
38
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet kinyitni a készü‐
lék ajtaját.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan ol‐
vassa el az «Ajtó nyitása vészhelyzetben» című sza‐
kaszt.
A készülékből szokatlan za‐
jok hallatszanak.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése.
Olvassa el az „Üzembe helyezés” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe he‐
lyezés” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl
kicsi.
Nem kielégítő a mosás ered‐ Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon mási‐
ménye.
kat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket
a makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
A mosási ciklus rövidebb,
mint a kijelzett idő.
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási
időt.
A mosási ciklus hosszabb,
mint a kijelzett idő.
A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot.
Ez a készülék normális viselkedése.
Gőzölés program után a ru‐ Ellenőrizze, hogy a készülék pontosan vízszintes helyzet‐
haneműk részben nedvesek. ben áll-e. Állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a láb‐
ak emelésével vagy lesüllyesztésével.
Gőzölés program után a ru‐
hadarabok nem elég simák.
Ellenőrizze, hogy megfelelő GŐZÖLÉS programot állítotte be.
A készülék nem vagy nem
megfelelően szárít.
Ellenőrizze, hogy a levegőszűrők nincsenek-e eltömődve.
Ellenőrizze az elsődleges és másodlagos levegőszű‐
rőket.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő ciklust állított-e be. Ha szük‐
séges, ismét állítson be egy rövid szárítási időtartamot.
MAGYAR
Jelenség
39
Lehetséges megoldás
A szárítási ciklus túl hosszú. Ellenőrizze, hogy a levegőszűrők megfelelően vannak-e
megtisztítva.
Ellenőrizze, hogy a ruhatöltet nem lépi-e túl a kiválasztott
programhoz megengedett legnagyobb töltetet.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete a megfelelő
tartományba esik-e.
A ruhanemű tele van külön‐
böző színű szösszel.
Futtassa le a CLE speciális tisztítóprogramot a szöszök
eltávolításához (a további részleteket lásd a „SZÖSZÖK
A RUHANEMŰN” című részben).
Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
15.3 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a víz és
a mosás alatt álló ruha
nem forró-e. Szükség
esetén várja meg, hogy
lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a On/Off gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Tartsa lehúzva a vésznyitó elemet,
és közben nyissa ki a készülék
ajtaját.
40
www.aeg.com
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
16. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
16.1 Kicsomagolás
FIGYELMEZTETÉS!
Mivel a készüléket a hátoldalára fogja dönteni, a használat megkezdése
előtt várjon legalább 6 órát. Ez az időtartam a kompresszor megfelelő
működésének biztosításához szükséges.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart.
Használjon kesztyűt.
• Távolítsa el a külső fóliát. Ha
szükséges, használjon
vágószerszámot.
•
•
Vegye le a felső kartonlemezt.
Távolítsa el a polisztirol
csomagolóanyagokat.
•
Távolítsa el a belső fóliát.
MAGYAR
41
•
•
Nyissa ki az ajtót.
Vegye ki a polisztirol darabot az
ajtótömítésből, és minden mást a
dobból.
•
A polisztirén csomagolóanyagok közül
egyet helyezzen a padlóra, a készülék
mögé.
Óvatosan helyezze rá a hátsó
oldalával a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a tömlők.
•
•
•
Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
•
Állítsa függőleges helyzetbe a
készüléket.
1
2
42
www.aeg.com
•
Vegye ki a hálózati kábelt és a
kifolyócsövet a csőtartókból.
Előfordulhat, hogy víz
folyik a kifolyócsőből. Ezt
az okozza, hogy a
készüléket vízzel
ellenőrzik a gyárban.
•
•
•
•
•
Csavarozza ki a három csavart.
A készülékhez mellékelt kulcsot
használja.
Húzza ki a műanyag távtartókat.
Helyezze a műanyag furatsapkákat a
furatokba.
A furatsapkák a felhasználói
kézikönyv zacskójában találhatóak.
Célszerű megőrizni a csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat arra
az esetre, amikor szállítani kell a készüléket.
16.2 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
MAGYAR
43
16.3 Beépítés munkapult alá
A készülék elhelyezhető szabadon álló
módon, vagy a konyhai munkapult alá, ha van
elegendő hely (lásd az ábrát).
600 mm
≥ 870 mm
VIGYÁZAT!
Ne telepítse a készüléket
teljesen zárt szekrénybe.
Gondoskodjon arról, hogy
keringeni tudjon a levegő a
bútor aljánál.
600 mm
VIGYÁZAT!
A készülék alatti szabad
légáramlás biztosítása
érdekében ne szerelje fel a
hangcsillapító elemeket (ha
vannak).
16.4 Elhelyezés és vízszintbe állítás
•
A készüléket kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
• Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e
szőnyeg a készülék alatt a levegő
keringését.
• Ellenőrizze, hogy nem ér-e a készülék
falhoz vagy máshoz.
• A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy húzza
meg a lábakat.
A készülék megfelelő beállítása megelőzi a
készülék működése közben a rezgést, zajt és
a készülék mozgását.
x4
•
A készüléknek vízszintben és szilárdan
kell állnia.
VIGYÁZAT!
Ne tegyen a vízszintbe állítás
érdekében kartont, fát vagy
ehhez hasonló anyagokat a
készülék lábai alá.
44
www.aeg.com
16.5 A befolyócső
•
•
45
20
Csatlakoztassa a készülék hátuljához a
csövet. Csak balra vagy jobbra fordítsa a
befolyócsövet.
A megfelelő helyzetbe igazításhoz lazítsa
meg a hollandi anyát.
O
O
•
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"os csavarmenetes csaphoz.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy nincs-e a
csatlakozásoknál szivárgás.
Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a befolyócső. A befolyócső
cseréje érdekében forduljon a szervizhez.
16.6 Aquastop eszköz
A
Aquastop eszközzel rendelkezik a
befolyócső. Ez az eszköz megakadályozza a
természetes öregedés miatt a csőben
előforduló vízszivárgásokat.
Az «A» ablakban megjelenő piros szektor
erre a hibára utal.
Ha ez történik, zárja el a vízcsapot, és a cső
cseréje érdekében forduljon a
szervizközponhoz.
16.7 A víz leeresztése
A leeresztőcső csatlakoztatása különböző módszerekkel végezhető el:
Műanyag tömlővezetővel:
MAGYAR
•
45
Egy U-alak kialakítása a kifolyócsőből.
Egy mosdó peremére akasztva
• Győződjön meg arról, hogy a készülék
vízleengedésekor a műanyag tömlővezető
nem szabadulhat el. Ennek érdekében a
csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt.
Egy szellőzőlyukkal ellátott állócsőre
csatlakoztatva
• Közvetlenül a vízlefolyó hálózatra, ahol a
bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 100
cm magasan kell elhelyezkednie. Lásd az
ábrát.
• A kifolyócső végének mindig levegőznie
kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének
(min. 38 mm - min. 1,5") meg kell haladnia
a kifolyócső külső átmérőjét.
Kifolyócső vége
• Amennyiben a kifolyócső vége az ábra
szerint néz ki, közvetlenül betolhatja az
állócsőbe.
Műanyag csővezető nélkül.
46
www.aeg.com
Egy lefolyószifonhoz csatlakoztatva
• Lásd az ábrát. Nyomja be a kifolyócső
végét a szifonba, és rögzítse egy
szorítóbilinccsel.
• Biztosítsa, hogy a kifolyócső egy hurkot
képezzen, mivel így megelőzheti, hogy a
szűrő által ki nem szűrt részecskék a
készülékbe jussanak.
Fali csővezetékhez csatlakoztatva
• Közvetlenül a helyiség falában lévő
beépített lefolyó csővezetékhez
csatlakoztatva és egy szorítóbilinccsel
rögzítve.
Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja meg a kifolyó csövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik kifolyó csőért vagy a hosszabbításért.
17. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság / mélység / tel‐ 600 mm/ 870 mm/
jes mélység
605 mm/ 640 mm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a védő‐ IPX4
burkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket
nem védi ez burkolat
Hideg víz
Vízellátás 1)
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Környezeti hőmérséklet
Minimum
5 °C
Maximum
35 °C
Pamut
9 kg
Műszál
4 kg
Wool (Gyapjú)
1.5 kg
Cotton (Pamut)
6 kg
Műszál
4 kg
Maximális mosási töltet
Maximális szárítási töltet
MAGYAR
Centrifugálási sebesség
Wool (Gyapjú)
1 kg
Maximum
1600 ford./perc
47
A termék HFC - R134a/GWP1430 jelzésű, 0,12 kg tömegű, fluorozott, hermetikusan lezárt
hűtőközeget tartalmaz.
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
18. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
132906104-A-502016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement