Aeg LFL86984 Brukermanual

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Aeg LFL86984 Brukermanual | Manualzz
NO
SV
Bruksanvisning
Vaskemaskin
Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
29
LFL86984
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...................................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE........................................................................................... 5
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 6
5. PROGRAMMER ........................................................................................................ 9
6. FORBRUKSVERDIER................................................................................................13
7. TILVALG................................................................................................................... 14
8. INNSTILLINGER.......................................................................................................15
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK.................................................................................. 16
10. DAGLIG BRUK....................................................................................................... 16
11. RÅD OG TIPS........................................................................................................ 19
12. STELL OG RENGJØRING.................................................................................... 21
13. FEILSØKING.......................................................................................................... 25
14. NØDÅPNING AV DØR.........................................................................................27
15. TEKNISKE DATA................................................................................................... 28
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest
mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke
er under tilsyn hele tiden.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Overhold maksimalt lastevolum på 9 kg (se kapittelet
"Programskjema").
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før rengjøring og vedlikehold.
Ikke spyl eller bruk damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare bruk
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
• Fjern all emballasjen og
transportboltene.
• Ta vare på transportboltene. Du må
blokkere trommelen når du flytter
produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk
alltid vernehansker.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Ikke monter eller bruk produktet hvor
temperaturen er under 0 °C eller hvor
det kan bli utsatt for været.
• Sørg for at gulvet der produktet
monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.
• Sørg for at det er luftsirkulasjon
mellom produktet og gulvet.
• Juster føttene slik at det blir
nødvendig avstand mellom produktet
og teppet.
• Ikke monter produktet et sted hvor
døren på produktet ikke kan åpnes
helt.
2.2 Elektrisk tilkopling
• Produktet må være jordet.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
•
•
•
•
•
•
•
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke berør strømkabelen eller
støpselet med våte hender.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bare for Storbritannia og Irland:
Produktet har en 13 A-stikkontakt.
Skulle det bli nødvendig å skifte
sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A
ASTA (BS 1362) sikring.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
2.3 Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
NORSK
2.4 Bruk
• Ikke berør glasset i døren mens et
vaskeprogram er i gang. Glasset kan
være varmt.
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk støt, brannskader,
eller skade på produktet.
2.5 Service
• Bare bruk dette produktet i en
husholdning.
• Følg sikkerhetsinstruksjonene på
oppvaskmiddelpakken.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Pass på å fjerne alle
metallgjenstander fra tøyet som skal
vaskes.
• Ikke sett en beholder under produktet
for å samle opp mulig vannlekkasje.
Ta kontakt med servicesenteret for å
forsikre deg om hvilke tilbehør som
kan benyttes.
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Produktoversikt
1
2
5
3
4
5
6
7
3.2 Aktivere barnesikringen
Dette forhindrer at barn eller kjæledyr
kan stenges inne i trommelen.
For å aktivere barnesikringen må du
dreie den med klokken til sporet står
horisontalt.
Døren kan ikke lukkes.
1
2
3
4
5
6
7
Topplate
Oppvaskmiddelbeholder
Betjeningspanel
Dørhåndtak
Typeskilt
Avløpspumpefilter
Føtter for produktnivå
6
www.aeg.com
For å lukke døren må du dreie den mot
klokken til sporet står vertikalt.
Hvis du montere produktet på en sokkel,
må du sikre produktet med festeplaten.
3.3 Festeplatesett
(4055171146)
Les nøye gjennom instruksjonene som
følger med tilbehøret.
Er å få gjennom den autoriserte
forhandleren din.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Betjeningspanelbeskrivelse
1
2
3
Anticrease
Cottons
Refresh
Cottons
Eco
Super Eco 30°
Synthetics
20 Min. - 3 kg
Delicates
Extra Silent
Easy Iron
Jeans
Rinse
Spin/
Drain
Wool/Silk
Duvet
/
Anti-Allergy
Auto Off
1 Automatisk av -knapp
2 Programbryter
3 Display
4 Start/Pause -knapp
5 Forsinket start -knapp
6 Tidssparing -knapp
Temp.
Spin
10
9
Stains/
Prewash
8
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
Start/Pause
7
6
5
4
7 Ekstra skylling -knapp
8 Flekk/forvask-knapp
9 Sentrifugering -knapp
10 Temperatur -knapp
NORSK
4.2 Visning
A
B
C
D
L
E
K
F
G
J
H
I
Displayet viser:
Temperaturen for det angitte programmet
A
Kaldt vann
Sentrifugehastigheten for det angitte programmet
B
Symbol for ingen sentrifugering1)
Symbol for skyllestopp
1) Kun tilgjengelig for Sentrifugering/Tømming-programmet.
Fasesymbolene
Når er program er valgt vil alle de relaterte fasesymbolene tennes.
Når programmet startes vil kun symbolet til fasen som er i bruk blinke.
Symbolet for det siste fasen vil lyse når programmet er fullført.
C
Forvaskfase
Vaskefase
Skyllefase
Sentrifugeringsfase
D
Symbolet for damp tennes når du velger et dampprogram (hvis tilgjengelig i apparatet ditt).
E
Symbolet for overdosering av vaskemiddel tennes på slutten av syklusen når produktet oppdager at det er brukt for mye vaskemiddel.
7
8
www.aeg.com
Du kan ikke åpne produktets dør når symbolet lyser. Du kan åpne
døren når symbolet slukkes.
F
Hvis programmer er ferdig, men symbolet fortsetter å lyse:
• Funksjonen "Skyllestopp" er på.
• Det er vann i trommelen.
G
Symbolet for starttidsforvalg tennes når du stiller inn starttidsforvalg.
Programtid
Når programmet starter reduseres programtiden i trinn på 1 minutt.
Starttidsforvalg
Når du trykker på knappen for starttidsforvalg vil displayet vise det
utsatte starttidspunktet
Alarmkoder
Hvis produktet har en feil vil displayet vise alarmkoder. Se
"Feilsøking".
H
Displayet viser denne meldingen i noen sekunder når:
• du kan ikke stille inn en funksjon med vaskeprogrammet
• du prøvde å endre på vaskeprogrammet mens det var i bruk.
Når programmet er ferdig.
Barnesikringssymbolet tennes når produktet er aktivert.
I
Grafiske linjer
En tom indikatorlinje vises kun dersom relatert funksjon er tilgjengelig for det valgte programmet.
Indikatorlinjen fylles for å angi funksjoner.
Hvis du tar et galt valg vil beskjeden Err indikere at valget ikke er mulig.
Tidssparingssymbolet tennes når du angir programmets varighet.
J
Redusert tid
Ekstra kort program
NORSK
9
Symbolet for ekstra skylling tennes når denne funksjonen er aktivert.
K
Verdien viser totalt antall skyllinger.
Indikatorlinjen er full når du har valgt maksimalt antall skyllinger.
symbolet for flekker tennes når du aktiverer funksjonen.
Symbolet for forvask tennes når denne funksjonen er aktivert.
L
Indikatorlinjen vil ikke være helt full hvis du kun angir en av funksjonene.
Indikatorlinjen er helt full når du har valgt to funksjoner.
5. PROGRAMMER
5.1 Programtabell
Program
Temperaturområde
Maksimal
tøymengde
Maksimal sentrifugehastighet
Programbeskrivelse
(Type vask og smuss)
9 kg
1400 opm
Hvit bomull og farget bomull. Normal
skitt og lite skitt.
9 kg
Hvit og farget bomull. Normal skitt og
lite skitt. Programmet fjerner alle sentrifugefasene for å utføre en lydløs vasking. Avsluttes uten å tømme vannet.
4 kg
1200 opm
Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
4 kg
800 opm
Syntetiske plagg som skal vaskes
4 kg
1200 opm
Ømfintlige tekstiler som akryl, viskose
og polyester. Normalt skittent.
Vaskeprogram
Koke-/Kulørtvask
95 °C – Kaldt
Ekstra stille
95 °C – Kaldt
Lettstelt
60 °C – Kaldt
Strykelett
60 °C – Kaldt
Finvask
40 °C – Kaldt
skånsomt. Normalt og lett skittent.1)
10
www.aeg.com
Program
Temperaturområde
Ull/Silke
40 °C – Kaldt
Maksimal
tøymengde
Maksimal sentrifugehastighet
Programbeskrivelse
(Type vask og smuss)
2 kg
1200 opm
Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og
delikate tekstiler med symbolet "håndvask".2)
3 kg
800 opm
Spesialprogram for ett syntetisk teppe,
én dyne, ett sengeteppe, osv.
9 kg
1400 opm
Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer fordi det
vaskes på 60° C og legger til én skylling.
Dermed blir vaskingen mer effektiv.
9 kg
1400 opm
For å sentrifugere vasken og pumpe ut
vannet i trommelen. Alle stoffer.
9 kg
1400 opm
For å skylle og sentrifugere vasken. Alle
stoffer.
9 kg
1200 opm
Plagg i denim og jersey. Også for tøy
med mørke farger.
20 min-3 Kg
40 °C– 30 °C
3 kg
1200 opm
Bomull og syntetiske plagg som er
lett skitne, eller bare brukt én gang.
Super Eco 30°
30 °C – Kaldt
3 kg
1200 opm
Bomull, syntetiske tekstiler og blan-
9 kg
1400 opm
Hvit og fargefast bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til
vaskeprogrammet er forlenget.
Sengeteppe
60 °C – 30 °C
Antiallergi
60 °C
Sentr./Tømming
Skylling
Kald
Jeans
60 °C – Kaldt
Bomull Eco4)
60 °C – 40 °C
dingstekstiler. Normalt skittent3).
NORSK
Program
Temperaturområde
Maksimal
tøymengde
Maksimal sentrifugehastighet
11
Programbeskrivelse
(Type vask og smuss)
Dampprogram5)
Damp kan brukes til plagg som er tørket, vasket eller brukt én gang. Disse programmene kan redusere krøller og lukt og kan gjøre klesvasken smidigere.
Ikke bruk vaskemiddel. Fjern om nødvendig flekker ved å vaske tøyet eller bruke vanlige flekkfjerningsmidler.
Dampprogrammene har ingen hygienesyklus.
Ikke velg dampprogrammene for denne typen klær:
• plagg hvor vaskeanvisningen ikke angir at de egner seg for tørketrommel.
• klær med plast, metall, tredeler eller liknende.
1,5 kg
Damp Oppfrisk
40 °C
fra klesvasken.6)
1,5 kg
Damp Antikrøll
40 °C
Dampprogram for bomull og syntetiske plagg. Denne syklusen fjerner lukt
Dampprogram for lettstelt vask. Denne
syklusen forhindrer at klesvasken blir
rynkete.
1) For å redusere krøller i klesvasken, regulerer denne syklusen vanntemperaturen og utfører en skånsom
vask og sentrifugeringsfase. Produktet legger til ekstra skyllinger.
2) I løpet av denne syklusen roterer trommelen sakte for å sørge for en skånsom vask. Det kan virke som
om at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal. Dette er imidlertid å regne som en normal
funksjon for produktet.
3) Dette programmet er for å redusere energi- og vannforbruk og opprettholder et godt vaskeresultat.
4) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til 1061/2010-direktivet, er
disse programmene «Standard 60 °C bomullsprogram» og «Standard 40 °C bomullsprogram». De er de
mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy.
Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det
valgte programmet.
5) Om du velger et dampprogram med tørket vask, vil tøyet føles fuktig på slutten av syklusen. Det er
bedre å henge opp klærne i frisk luft i omtrent 10 minutter for å la fuktigheten tørke. Du må fjerne vasken
fra trommelen med en gang programmet er fullført. Etter en dampsyklus må tøyet kanskje strykes likevel,
men strykingen går lettere!
6) Damp fjerner ikke lukt fra dyr.
www.aeg.com
Kompatibilitet for programtilvalg
Ekstra stille
Lettstelt
Strykelett
Forsinket start
■
Tidssparing 3)
■
Ekstra skylling 2)
Koke-/Kulørtvask
Flekk/forvask1)
Program
Sentrifugering
12
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Finvask
Ull/Silke
Sengeteppe
■
■
■
■
■
■
■
■
Antiallergi
Sentr./Tømming5)
Skylling
Kald
Jeans
■
■
■
■
■
■
■
20 min-3 Kg
■
Super Eco 30°
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
NORSK
13
Forsinket start
■
Tidssparing 3)
■
Ekstra skylling 2)
Bomull Eco
Flekk/forvask1)
Sentrifugering
Program
■
■
■6)
■
1) Du må velge et program uten forvask hvis du bruker et flytende vaskemiddel. Tilvalget Flekk er ikke
tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.
2) Med en lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og en kortere sentrifugering.
3) Hvis du stiller inn kortere varighet, anbefaler vil at du minsker mengden vask. Det er mulig å fylle opp
hele produktet, men med reduserte vaskeresultater.
4) Kun forvaskfunksjonen er tilgjengelig.
5) Velge sentrifugehastigheten. Sørg for at den passer til vasken. Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering er bare tømmefasen tilgjengelig.
6) For disse programmene kan du kun velge varigheten til Ekstra kort.
5.2 Woolmark Apparel Care –
Grønn
Syklusen for ullprogrammet til denne
maskinen har blitt testet og godkjent av
The Woolmark Company, for vasking av
ullprodukter merket som "bare
håndvask", så sant instruksjonene på
plaggets merkelapp og de fra
vaskemaskinens produsent blir fulgt.
Følg vaskelappen for tørking og andre
vaskeinstrukser. M1361
I Storbritannia, Irland, Hong Kong, og
India, er Woolmark-symbolet er
varemerke for sertifisering.
6. FORBRUKSVERDIER
Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan endres
av ulike årsaker: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur.
14
www.aeg.com
Ved programstart viser displayet varigheten til programmet med maksimal lastekapasitet.
Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor
grad reduseres hvis vekten er mindre enn maksimalvekten (f.eks Bomull
60 °C, maksimal kapasitet 9 kg, programvarigheten overskrider 2 timer;
faktisk last 1 kg, programvarigheten når ikke i 1 time).
Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en
prikk i displayet.
Programmer
Tøymeng Energiforde (kg)
bruk (kWh)
Vannforbruk (liter)
Omtrentlig
programvarighet
(minutter)
Gjenværende fuktighet (%)1)
Koke-/Kulørtvask 60
°C
9
1.55
87
220
52
Koke-/Kulørtvask 40
°C
9
0.97
87
205
52
Lettstelt 40 °C
4
0.72
55
155
35
Finvask 40 °C
4
0.60
59
89
35
Ull/Silke 30 °C 2)
2
0.35
58
60
30
Standard bomullsprogrammer
Standard 60° C bomull
9
0.64
57
226
52
Standard 60° C bomull
4,5
0.34
41
185
52
Standard 40 °C bomull
4,5
0.34
40
199
52
1) Når sentrifugesyklusen er slutt.
2) Ikke tilgjengelig på alle modeller.
Av-modus (W)
Forblitt på-modus (W)
0,05
0,05
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010
implementeringsdirektivet 2009/125/EC.
7. TILVALG
7.1 Start/Pause
7.2 Forsinket start
Trykk på knappen Start/Pause for å starte
eller avbryte et program.
Med dette alternativet kan du utsette
programstarten – fra 30 minutter til 20
timer.
NORSK
Displayet viser de relevante indikatorene
og startidsforvalget.
7.3 Tidssparing
Du kan bruke denne funksjonen til å
redusere programvarigheten.
• Trykk på denne knappen én gang for
å angi Kortere varighet for plagg som
vaskes daglig.
• Trykk på denne knappen to ganger
for å velge "Ekstra kort" for plagg
som nesten ikke er skitne.
Noen programmer
akseptere kun én av de to
tilvalgene.
7.4 Ekstra skylling
Med dette alternativet kan du legge til
skylling til et vaskeprogram.
Bruk dette alternativet for personer med
allergier, samt i områder hvor vannet er
bløtt.
Den tilhørende indikatoren tennes.
7.5 Flekk/forvask
Trykk på denne knappen for å legge en
flekk- og/eller forvaskfase til et program.
Trykk på knappen gjentatte ganger for å
aktivere et eller to alternativer. Det
relaterte symbolet og indikatorlinjen
vises på displayet.
• Flekker: Bruk dette tilvalget for
klesvask med flekker det er vanskelig
å fjerne.
Når du velger dette tilvalget må du
helle flekkfjerner i
15
funksjonen vil øke programmets
varighet.
Dette tilvalget er ikke
tilgjengelig ved
temperaturer under 40°
C.
• Forvask: Bruk dette tilvalget for å
legge til et forvaskfase før vaskefasen.
Vi anbefaler at du bruker dette
tilvalget til svært skittent tøy.
Angivelse av dette
tilvalget vil øke
programmets varighet.
7.6 Sentrifugering
Trykk på denne knappen for å:
• Redusere programmets maksimale
sentrifugeringshastighet.
Displayet vise kun
sentrifugeringshastigheter
som er tilgjengelige for
det valgte programmet.
• Deaktiver sentrifugeringsfasen.
• Aktiver skyllestopp-funksjonen.
Velg denne funksjonen for å unngå
krøller. Produktet tømmes ikke for
vann etter at programmet er ferdig.
7.7 Temperatur
Bruk denne knappen til å endre
standardtemperaturen. Når displayet
og
viser
opp vannet.
, varmer ikke produktet
-rommet. Denne
8. INNSTILLINGER
8.1 Lydsignaler
Lydsignalene vil høres når:
• Du slår på produktet.
• Du slår av produktet.
• Du trykker på knappene.
• Programmet er ferdig.
• Det er en feil på produktet.
For å deaktivere/aktivere lydsignalene,
trykk Flekk/forvask og Ekstra skylling
samtidig i 6 sekunder.
Hvis du deaktiverer
varslingslydene, vil de
fortsatt høres når produktet
har en feil.
8.2 Barnesikring
Med dette alternativet kan du forhindre
at barna leker med betjeningspanelet.
16
www.aeg.com
• For å aktivere/deaktivere dette
valget, trykk Temperatur og
Sentrifugering samtidig til indikatoren
tennes/slukkes.
Du kan aktivere dette alternativet:
• Etter at du har trykket på Start/Pause :
tilvalgene og programbryter er låst.
• Før du trykker Start/Pause: kan ikke
produktet starte.
8.3 Permanent ekstra skylling
Med dette alternativet kan du legge inn
en ekstra skylling permanent når du
starter et nytt program.
• For å aktivere/deaktivere dette
valget, trykk Tidssparing og Forsinket
start samtidig til indikatoren Ekstra
skylling tennes/slukkes.
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i
kammeret for vaskefasen.
2. Velg og start et bomullsprogram på
høyest mulig temperatur, uten noe
inni.
For å fjerne smuss fra trommelen og
kammeret.
10. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
10.1 Slå på produktet
1. Åpne vannkranen.
2. Sett støpselet inn i stikkontakten.
3. Trykk på knappen Automatisk av for
å slå på produktet.
En kort lyd høres.
10.2 Legge tøyet i
vaskemaskinen
1. Åpne produktets dør
2. Legg klesvasken i trommelen, plagg
for plagg.
3. Rist plaggene før du legger dem inn i
produktet.
Sørg for at du ikke legger for mange klær
inn i trommelen.
4. Lukk døren ordentlig igjen.
OBS!
Pass på at det ikke blir
liggende tøy mellom
pakningen og døren. Da kan
det oppstå lekkasje eller
skade på tøyet.
NORSK
10.3 Fylle vaskemiddel og
tilsetningsmidler
17
3. Vri flappen opp for å bruke
vaskepulver.
A
Vaskemiddelbeholder for
forvaskfase og bløtlegginsprogram.
Vaskemiddelbeholder for
vaskefasen.
Kammer for flytende tilsetninger
(tøymykner, stivelse).
Det er et maksimalt nivå for
mengden av flytende
tilsetningsstoffer.
Kammer for flekkfjerningsmiddel.
4. Vri flappen ned for å bruke flytende
vaskemiddel.
B
Klaff for vaskepulver eller flytende
vaskemiddel.
Følg alltid instruksjonen du
finner på pakningen til
vaskemiddelprodukter.
10.4 Kontroller flappens
posisjon
1. Trekk den øvre vaskmiddelbeholdere
helt ut, til den stopper.
2. Trykk spaken ned for å fjerne
beholderen.
1
2
Med denne flappen i NEDposisjon:
• Ikke bruk geleaktige
eller tyktflytende
vaskemidler.
• Ikke tilsett mer
flytende vaskemiddel
enn flappen viser.
• Ikke velg
forvaskfasen.
• Ikke velg
starttidsforvalg.
5. Mål opp den riktige mengden
vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk vaskmiddelbeholderen
ordentlig.
Sørg for at flappen ikke lager en
blokkering når du lukker beholderen.
10.5 Velge et program
1. Drei programvelgeren. Den
tilhørende programindikatoren vil
tennes.
18
www.aeg.com
Indikatoren for Start/Pause-knappen vil
blinke rødt.
Displayet vil vise standard temperatur,
sentrifugehastighet og en tom
indikatorlinje for tilgjenglige funksjoner.
2. Trykk på de relaterte knappene for å
endre temperaturen og/eller
sentrifugehastigheten.
3. Velg tilgjengelige funksjoner.
10.6 Starte et program uten
starttidsforvalget
Trykk på Start/Pause-knappen for å starte
programmet.
Den aktuelle indikatoren slutter å blinke
og forblir på.
I displayet vil indikatoren for fase i bruk
begynne å blinke.
Programmet starter, døren er lukket.
Displayet viser indikatoren
.
Tømmepumpen kan brukes i
en kort periode når
produktet fylles med vann.
10.7 Starte et program med
starttidsforvalg
1. Trykk på knapen Forsinket start
gjentatte ganger til displayet viser
antall minutter eller timer.
Den tilhørende indikatoren tennes.
2. Trykk på knappen Start/Pause.
Produktet starter nedtellingen til den
forsinkede starten.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet automatisk.
Før du trykker på Start/
Pause-knappen for å starte
produktet, kan du avbryte
eller endre starttidspunktet.
10.8 Avbryte starttidsforvalg
Avbryte starttidsforvalget:
1. Trykk på knappen Start/Pause for å
sette produktet på pause.
Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på knappen Forsinket start
flere ganger til displayet viser .
3. Trykk på knappen Start/Pause igjen
for å starte programmet med en
gang.
10.9 Produktets atferd
Etter omtrent 15 minutter fra
du startet programmet:
• Produktet justere
syklusens tid automatisk
etter vasken du har lagt
inn i trommelen, for
perfekte vaskeresultater
på kortest mulig tid.
• Displayet viser den nye
tiden.
10.10 Avbryte program som er
i gang
1. Trykk på knappen Automatisk av for
å avbryte programmet og slå av
produktet.
2. Trykk på knappen Automatisk av
igjen for å slå på produktet.
Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.
Produktet kan tømme
vannet før det nye
programmet starter. I dette
tilfellet, sørg for at det
fremdeles er vaskemiddel i
vaskemiddelkammeret. Hvis
ikke fyller du på med
vaskemiddel igjen.
10.11 Stoppe et program og
endre en funksjon
Bare noen av tilvalgene kan endres før
de starter.
1. Trykk på knappen Start/Pause.
Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre den innstilte funksjonen.
3. Trykk én gang til på Start/Pauseknappen.
Programmet fortsetter.
10.12 Åpne døren
Hvis temperaturen og
vannstanden i trommelen er
for høy og den fortsatt
roterer, kan du ikke åpne
døren.
NORSK
Produktets dør vil være lukket mens et
program, eller starttidsforvalget, er i
bruk.
1. Trykk på knappen Start/Pause.
Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.
2. Åpne døren til produktet.
3. Lukk døren og trykk på knappen
Start/Pause.
Programmet eller starttidsforvalget
fortsetter.
10.13 Syklusslutt
Når programmet er ferdig, produktet
stopper automatisk. Du hører lydsignalet
(hvis det er aktivert).
tennes i displayet og indikatoren for
lukket dør
slukker.
Dørlåsindikatoren
låst.
19
lyser. Døren forblir
Du må tømme ut vannet for å kunne
åpne døren:
1. Om nødvendig må du senke
sentrifugehastigheten.
2. Trykk på Start/Pause-knappen.
Produktet tømmer vannet og
sentrifugerer.
3. Du kan åpne døren når programmet
er fullført og dørlåsindikatoren
slukker.
4. Trykk på Automatisk av i noen
sekunder for å deaktivere produktet.
Produktet tømmer vannet og
sentrifugerer automatisk
etter cirka 18 timer.
Indikatoren for Start/Pause knapp
slukkes.
10.15 AUTOMATISK AV tilvalg
1. Trykk på Automatisk av-knappen for
å slå av produktet.
Etter fem minutter etter at
vaskprogrammet er ferdig, vil
energisparingsfunksjonen slå av
produktet automatisk.
AUTOMATISK AV-funksjonen slår av
produktet automatisk for å redusere
energiforbruket når:
Når du slår på produktet
igjen vil displayet vise
slutten på forrige valgte
program. Vri på
programvelgeren for å velge
en ny syklus.
2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren stå på gløtt for å forhindre
mugg og lukt
10.14 Tømmer ut vann etter
programslutt
Vaskeprogrammet er ferdig, men det
er fortsatt vann i trommelen:
Trommelen snus regelmessig for å
forhindre at klesvasken blir krøllete.
• Du ikke har brukt produktet på 5
minutter, fra før du trykket på
knappen Start/Pause.
Trykk på knappen Automatisk av for å
slå på produktet på nytt.
• 5 minutter etter at vaskeprogrammet
er avsluttet
Trykk på knappen Automatisk av for å
slå på produktet på nytt.
Skjermen viser slutten av det sist
valgte programmet.
Vri på programvelgeren for å velge en
ny syklus.
Hvis du allerede har valgt et
tilvalg som avsluttes med
vann i trommelen,
deaktiveres ikke
AUTOMATISK AVfunksjonen for å minne deg
på at du må pumpe ut
vannet.
11. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Vasketøy
• Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt
vask, finvask og ull.
20
www.aeg.com
• Følg vaskeanvisningene på tøyets
merkelapper.
• Ikke vask hvite og fargede plagg
sammen.
• Noen fargede plagg kan farge av i
første vask. Vi anbefaler at du vasker
disse for seg de første gangene.
• Knepp igjen putetrekk og lukk alle
glidelåser, hemper og trykknapper.
Knytt belter.
• Tøm lommer og brett plaggene ut.
• Vreng stoffer med flere lag, ull og
plagg med trykte illustrasjoner.
• Fjern vanskelige flekker.
• Vask tøy med vanskelige flekker med
spesialvaskemiddel.
• Vær forsiktig med gardiner. Fjern
opphengskroker og legg gardinene i
en vaskepose eller et putevar.
• Vask ikke klær uten sømmer eller med
kutt i produktet. Bruk en vaskepose
for å vaske små og/eller delikate
plagg (f.eks. BH-er, belter, tights,
osv. ).
• Hvis det er veldig lite tøy i maskinen,
kan det oppstå balanseproblemer i
sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer,
må du justere plaggene manuelt i
trommelen og starte sentrifugeringen
igjen.
•
•
•
•
•
– vaskemiddel i pulverform for
ømfintlige tekstiler (40 °C maks)
og ullplagg,
– flytende vaskemiddel, først og
fremst for vaskeprogrammer ved
lavere temperaturer (60 °C maks)
for alle typer tekstiler, eller
spesialmiddel kun for ull.
Ikke bland ulike typer vaskemidler.
For å ta vare på miljøet bør du ikke
bruke mer oppvaskmiddel enn
nødvendig.
Følg anvisningene som du finner på
emballasjen til disse produktene.
Bruk produkter som egner seg til
aktuell stofftype og -farge,
vasketemperatur og smussgrad.
Ha i flytende vaskemiddel med en
vaskeball (skal være tilgjengelig hos
vaskemiddelprodusenten) dersom
produktet ditt ikke har
vaskemiddelbeholder med
klaffeenhet.
11.4 Miljøtips
For noen flekker er det ikke tilstrekkelig
med vann og vaskemiddel.
• Velg et program uten forvask når du
vasker tøy som er normalt skittent.
• Vask alltid med maksimal tøymengde.
• Bruk om nødvendig en flekkfjerner
når du velger et program med lav
temperatur.
• Kontroller vannhardheten der du bor,
slik at du kan bruke riktig mengde
vaskemiddel
Vi anbefaler at du fjerner disse flekkene
før du legger plaggene i produktet.
11.5 Vannhardhet
Det er mulig å kjøpe spesielle
flekkfjerningsmidler. Bruk en type som
egner seg for den aktuelle flekken og
stoffet.
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker
en skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner. I områder med bløtt vann
er det ikke nødvendig å bruke
skyllemiddel.
11.2 Gjenstridige flekker
11.3 Vaskemidler og
tilsetningsmidler
• Bruk bare vaskemidler og
tilsetningsmidler som er beregnet for
bruk i vaskemaskiner:
– vaskemiddel i pulverform for alle
typer tekstiler,
Kontakt det lokale vannverket for å få
greie på vannhardheten der du bor.
Bruk riktig mengde tøymykner. Følg
anvisningene som du finner på
emballasjen til produktet.
NORSK
21
12. STELL OG RENGJØRING
vedlikeholdsvask med jevne mellomrom.
Slik gjør du det:
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
• Ta tøyet ut av trommelen.
• Still inn bomullsprogrammet på
maksimal temperatur og bruk en liten
mengde vaskemiddel.
12.1 Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med såpe og varmt
vann. Tørk alle overflater nøye.
12.4 Dørpakning
OBS!
Ikke bruk alkohol,
løsemiddel elle kjemiske
midler.
12.2 Avkalkning
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker et
avkalkingsmiddel beregnet på
vaskemaskiner.
Undersøk dørpakningen med jevne
mellomrom og fjern alle gjenstander fra
den indre delen.
Undersøk trommelen med jevne
mellomrom for å forhindre kalk og
rustpartikler.
12.5 Rengjøring av trommelen
Undersøk trommelen med jevne
mellomrom for å forhindre kalk og
rustpartikler. Bruk spesielt egnede
produkter når du fjerner rust fra
trommelen.
Du må bare bruke spesialprodukter for
vaskemaskin for å fjerne rustpartikler.
Ikke gjør dette med tøy i maskinen.
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.
Vi anbefaler at du:
1. Rengjør trommelen med et spesielt
produkt egnet for rustfritt stål.
2. Start et kort bomullsprogram med
maksimal temperatur og litt
vaskemiddel.
12.3 Vedlikeholdsvask
Når du bruker programmer med lav
temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli
værende igjen i trommelen. Foreta en
12.6 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder
1.
2.
1
2
22
www.aeg.com
3.
4.
12.7 Rengjøre avløpsfilteret
Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i produktet er varmt.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
2
NORSK
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
23
24
www.aeg.com
12.8 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.9 Nødtømming
Produktet kan ikke tømme ut vannet på
grunn av en feil.
Hvis det skjer, må du utføre trinn (1) til og
med (9) under "Rengjøre avløpsfilteret".
Rengjør pumpen om nødvendig.
Når du tømmer ut vannet ved hjelp av
nødtømmingsprosedyren, må du aktivere
avløpssystemet på nytt:
1. Når du tømmer ut vannet ved hjelp
av nødtømmingsprosedyren, må du
aktivere avløpssystemet på nytt: Ha 2
liter vann i hovedkammeret i
oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut
vannet
12.10 Forholdsregler ved frost
Hvis produktet er montert et sted hvor
temperaturen kan bli under 0° C, må du
fjerne vann som er igjen i inntaksslangen
og avløpspumpen.
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endende av
inntaksslangen i en beholder og la
vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se
nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer
du vanninntaksslangen på nytt.
ADVARSEL!
Pass på at temperaturen er
over 0 °C før du bruker
produktet igjen.
Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som
skyldes frost.
NORSK
25
13. FEILSØKING
•
– Døren til produktet er åpen
eller ikke ordentlig lukket. Kontroller
døren!
•
Produktet vil ikke starte eller stopper
under bruk.
– Strømforsyningen er ustabil.
Vent til strømforsyningen er stabil
igjen.
•
Forsøk først å finne en løsning på
problemet (se tabellen). Hvis ikke tar du
kontakt med det autoriserte
servicesenteret.
– Ingen kommunikasjon mellom
de elektroniske elementene til
produktet. Slå av og på igjen.
•
– Lekkasjestoppsystemet er
aktivert. Kople fra produktet og lukk
vannkranen. Ta kontakt med
servicesenteret.
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13.1 Innledning
Ved noen feil avgir maskinen
lydsignaler og skjermen viser en
alarmkode:
•
•
– Produktet tar ikke inn vann.
vann.
ADVARSEL!
Slå av produktet før du
utfører kontrollene.
– Produktet tømmer ikke ut
13.2 Mulige feil
Problem
Mulig løsning
Programmet starter ikke.
Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Kontroller at produktets dør er lukket.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på.
Hvis du har valgt starttidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent
til slutten av nedtellingen.
Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Produktet tar ikke inn
vann.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å
finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapittelet "Stell og rengjøring".
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem.
Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet.
26
www.aeg.com
Problem
Mulig løsning
Produktet fyller ikke og
tømmer ikke vann umiddelbart.
Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen
kan ligge for lavt.
Produktet tømmes ikke
for vann.
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det
er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoplet.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten
tømming.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som
avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fun- Still inn sentrifugeringsprogrammet.
gerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn
vanlig.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det
er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen
på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.
Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det
ikke er noen vannlekkasjer.
Kontroller at avløpsslangen ikke er skadet.
Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.
Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.
Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er
vann i trommelen.
Sørg for at produktet får strøm.
Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt
det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren.
Produktet lager en uvanlig lyd.
Pass på at produktet står i vater. Se "Montering".
Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt
fjernet. Se "Montering".
NORSK
Problem
27
Mulig løsning
Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for
liten.
Syklusen er kortere enn
tiden som vises.
Produktet beregner en ny tid i basert på tøymengden. Se kapittelet «Forbruksverdier».
Syklusen er lengre enn
tiden som vises.
En ubalansert tøymengde øker varigheten på programmet.
Dette er helt normalt for produktet.
Vaskeresultatet er ikke til- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.
fredsstillende.
Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige
flekkene før du vasker plaggene.
Sørg for at du velger riktig temperatur.
Redusert mengden klesvask.
Du kan ikke velge et tilvalg.
Sørg for at du bare trykker på ønskede knapper.
Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble
avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.
14. NØDÅPNING AV DØR
I tilfelle strømbrudd eller at produktet
feilfungerer, forblir døren låst.
Vaskeprogrammet fortsetter når
strømmen kommer tilbake. Hvis døren
forblir låst på grunn av en feil, er det
mulig å åpne den ved å bruke
nødfunksjonen for opplåsing.
Før døren åpnes:
OBS!
Kontroller at
vanntemperaturen og
vasken ikke er varm. Vent
til den avkjøles, om
nødvendig.
OBS!
Kontroller at trommelen
ikke roterer. Vent til
trommelen stopper å
rotere, om nødvendig.
Kontroller vannivået inne i
trommelen ikke er for høy.
Fortsett med en
nødtømming, om
nødvendig (se i kapittelet
"Nødtømming" i "Stell og
rengjøring").
For å åpne døren, fortsett slik:
1. Trykk på knappen Automatisk av for
å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterklaffen.
4. Hold nødopplåsingsutløseren nede
og åpne samtidig produktets dør.
28
www.aeg.com
5. Ta ut klærne og lukk døren.
6. Lukk filterklaffen.
15. TEKNISKE DATA
Dimensjoner
Bredde/høyde/dybde/
Total dybde
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Elektrisk tilkopling
Energitilførsel
Total effekt
Sikring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntregning av harde partikler IPX4
og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet
mot fuktighet
Vanntrykk
Minimum
Maksimum
Kaldt vann
Vanninntak 1)
Maksimum tøymengde
Bomull
Energieffektivitetsklasse
Sentrifugehastighet
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
9 kg
A+++
Maksimum
1400 opm
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
16. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
29
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 30
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................31
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................32
4. KONTROLLPANELEN.............................................................................................33
5. PROGRAM .............................................................................................................. 36
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN......................................................................................40
7. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 41
8. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................42
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...........................................................................43
10. DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................................... 43
11. RÅD OCH TIPS...................................................................................................... 46
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.............................................................................. 48
13. FELSÖKNING........................................................................................................ 52
14. NÖDÖPPNING AV LUCKAN............................................................................... 54
15. TEKNISKA DATA...................................................................................................55
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
30
1.
www.aeg.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under tre år ska hållas borta såvida de inte hålls
under uppsikt hela tiden.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 9 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
SVENSKA
•
•
•
•
•
31
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
2.2 Elektrisk anslutning
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Installera inte och använd inte
produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller
där den utsätts för väder och vind.
• Kontrollera att golvet där du
installerar produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
• Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
• Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Ta inte i nätkabeln eller
stickkontakten med våta händer.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Endast för Storbritannien och Irland:
Maskinen har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
32
www.aeg.com
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.4 Använd
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
• Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
2.5 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
• Använd uteslutande denna produkt
för hushållsbruk.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Översikt över produkten
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Bänkskiva
Tvättmedelsfack
Kontrollpanelen
Luckhandtag
Typskylt
Filter till tömningspump
Fötter för nivåutjämning av
produkten
SVENSKA
33
3.2 För att aktivera/inaktivera
Barnlåset
Stäng luckan genom att vrida enheten
moturs tills skåran är vertikal.
Denna produkt hindrar barn eller djur
från att bli instängda i trumman.
3.3 Fästplåtsats (4055171146)
Finns att köpa hos närmaste
auktoriserade återförsäljare.
Vrid enheten medurs, tills skåran är
horisontellt.
Du kan inte stänga luckan.
Om du installerar produkten på en plint
måste du fästa fast produkten i
fästplåtarna.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
Anticrease
Cottons
Refresh
Cottons
Eco
Super Eco 30°
Synthetics
20 Min. - 3 kg
Delicates
Extra Silent
Easy Iron
Jeans
Rinse
Spin/
Drain
Wool/Silk
Duvet
/
Anti-Allergy
Auto Off
1 Automatisk avstängning -knapp
2 Programväljare
3 Display
4 Start/Paus -knapp
5 Fördröjd start -knapp
6 Tidspar -knapp
Temp.
Spin
10
9
Stains/
Prewash
8
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
Start/Pause
7
6
5
4
7 Extra sköljning -knapp
8 Fläckar/Förtvätt -knapp
9 Centrif. -knapp
10 Temperatur -knapp
34
www.aeg.com
4.2 Display
A
B
C
D
L
E
K
F
G
J
H
I
På displayen visas:
Temperatur för det inställda programmet
A
Kallt vatten
Centrifugeringshastigheten för valt program
B
Symbolen Ingen centrifugering1)
Symbolen Sköljstopp
1) Finns endast för programmet CENTRIFUGERING/TÖMNING.
Fassymbolerna
När ett program valts tänds alla symbolerna för faserna som hör samman med programmet.
När programmet startar blinkar bara symbolen för den aktiverade fasen.
När programmet är klart lyser symbolen för den sista fasen.
C
Förtvättsfas
Tvättfas
Sköljfas
Centrifugeringsfas
D
Ångsymbolen tänds när du väljer ett ångprogram (om tillgängligt i
din produkt).
E
Symbolen för överdosering av tvättmedel tänds i slutet av programmet när produkten känner av för mycket tvättmedel.
SVENSKA
35
Luckan kan inte öppnas när symbolen lyser. Luckan kan öppnas när
symbolen släcks.
F
Om programmet är klart men symbolen fortfarande lyser:
• Funktionen Sköljstopp är på.
• Det finns vatten i trumman.
Symbolen för fördröjd start tänds när du väljer funktionen för fördröjd start.
G
Programtid
När programmet startar minskar programtiden i steg om 1 minut.
Fördröj start
När knappen för fördröjd start trycks in visar displayen den fördröjda
starttiden
Larmkoder
Om det är fel på produkten visas felkoder på displayen. Se avsnittet
Felsökning.
H
Displayen visar det här meddelandet i några sekunder när:
• Funktionen inte kan ställas in för tvättprogrammet.
• Du försöker byta program under pågående program.
När programmet är klart.
Symbolen för barnlås tänds när barnlåset är aktiverat.
I
Grafiska staplar
Det tomma indikatorfältet visas bara om relaterad funktion är tillgänglig för valt program.
Indikatorfältet fylls enligt valda funktioner.
Om du gör ett felaktigt val anger meddelandet Err att valet inte är möjligt.
Symbolen för att spara tid tänds när du väljer någon av programlängderna.
J
Förkortad tid
Extra snabb
36
www.aeg.com
Symbolen för extra sköljning tänds när den här funktionen aktiveras.
K
Värdet visar det totala antalet sköljningar.
Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer max antal sköljningar.
Symbolen för fläckar tänds när du aktiverar funktionen.
Symbolen för förtvätt tänds när den här funktionen aktiveras.
L
Indikatorfältet är inte helt fyllt när du bara väljer en av funktionerna.
Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer de två funktionerna.
5. PROGRAM
5.1 Programöversikt
Program
Temperaturområde
Max. tvättProgrambeskrivning
mängd
(Typ av tvätt och smuts)
Max. centrifugeringshastighet
Tvättprogram
Vit-/Kulörtvätt
95°C - Kall
9 kg
1400 varv/minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts
och lätt smuts.
9 kg
Vit och färgad bomull. Normal smuts
och lätt smuts. Programmet eliminerar
hela centrifugeringsfasen för att utföra
ett tyst program. Programmet stannar
med vatten i trumman.
4 kg
1200 varv/minut
Syntetplagg eller blandade material.
Normalt smutsad tvätt.
4 kg
800 varv/minut
Syntetplagg som ska tvättas försik-
4 kg
1200 varv/minut
Ömtåliga material som akryl, viskos,
polyester. Normalt smutsad tvätt.
Extra tyst
95°C - Kall
Syntet
60° C - kall
Lättstruket
60° C - kall
Fintvätt
40° C - kall
tigt. Normalt och lätt smutsad tvätt.1)
SVENSKA
Program
Temperaturområde
Ylle/Siden
40° C - kall
37
Max. tvättProgrambeskrivning
mängd
(Typ av tvätt och smuts)
Max. centrifugeringshastighet
2 kg
1200 varv/minut
Ylle som kan tvättas i maskin och för
hand samt ömtåliga plagg med
"handtvätt"-symbol.2)
3 kg
800 varv/minut
Specialprogram för en syntetfilt, ett
täcke, ett sängöverkast etc.
9 kg
1400 varv/minut
Vita bomullsplagg. Detta program tar
bort mikroorganismer tack vare tvättning i 60 °C och en extra sköljning. Tvätten blir på det sättet mer effektiv.
9 kg
1400 varv/minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
9 kg
1400 varv/minut
För att skölja och centrifugera tvätten.
Alla material.
9 kg
1200 varv/minut
Denim- och jerseyplagg. Även för
plagg i mörka färger.
20 min. - 3 kg
40°C - 30°C
3 kg
1200 varv/minut
Vit/kulör och syntet som är lätt smutsade eller bara använda en gång.
Super Eco 30°
30°C - Kall
3 kg
1200 varv/minut
Vit-/Kulör, syntet och blandade mate-
9 kg
1400 varv/minut
Vit och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar
och programmets tvättfas förlängs.
Täcken
60 °C - 30 °C
Antiallergi
60° C
Centr./Tömning
Sköljning
Kallt
Jeans
60° - Kall
Bomull Eco4)
60 °C - 40 °C
rial. Normalt smutsad tvätt3).
38
www.aeg.com
Program
Temperaturområde
Max. tvättProgrambeskrivning
mängd
(Typ av tvätt och smuts)
Max. centrifugeringshastighet
Ångprogram5)
Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare.
Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda
fläckborttagningsmedel på fläcken.
Ångprogram innehåller inte någon hygientvätt.
Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg:
• kläder där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling.
• alla kläder med delar av plast, metall, trä eller liknande.
1.5 kg
Ånga uppfräschn.
40° C
från tvätten.6)
1.5 kg
Ånga Antiskrynkl.
40° C
Ångprogram för bomulls- och syntetplagg. Den här cykeln tar bort lukter
Ångprogram för syntetplagg. Det här
programmet hjälper till att göra tvätten
mindre skrynklig.
1) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Produkten lägger till ytterligare sköljningar.
2) Under programmet roterar trumman långsamt för att tvätten ska tvättas försiktigt. Det kan förefalla
som om trumman inte roterar riktigt. Detta ska betraktas som en normal funktion för produkten.
3) Ställ in programmet för att sänka energi- och vattenförbrukningen men ändå ge bra tvättresultat.
4) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt förordningen 1061/2010 är
dessa program "Standardprogram 60 °C vit/kulör" och "Standardprogram 40 °C vit/kulör". De är de
mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad
tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
5) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre
att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du
snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna strykas ändå, men det går mycket lättare!
6) Ånga tar inte bort lukter från djur.
SVENSKA
Programfunktioner kompatibilitet
Extra tyst
Syntet
Lättstruket
Fördröjd start
■
Tidspar 3)
■
Extra sköljning 2)
Vit-/Kulörtvätt
Fläckar/Förtvätt1)
Centrif.
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Fintvätt
Ylle/Siden
Täcken
■
■
■
■
■
■
■
■
Antiallergi
Centr./Tömning5)
Sköljning
Kallt
Jeans
■
■
■
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
Super Eco 30°
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
39
40
www.aeg.com
Fördröjd start
■
Tidspar 3)
■
Extra sköljning 2)
Bomull Eco
Fläckar/Förtvätt1)
Centrif.
Program
■
■
■6)
■
1) Om du använder flytande tvättmedel ska du välja ett program utan Förtvätt. Denna Fläck-funktion är
inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
2) Med en låg centrifugeringshastighet sköljer produkten skonsamt och centrifugerar en kort stund.
3) Om du väljer en kortare programlängd rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att
fylla produkten helt men tvättresultatet blir sämre.
4) Endast förtvättsfunktionen är tillgänglig.
5) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program.
Om du ställer in funktionen "Ingen Centrifugering" är tömningsfasen den enda tillgängliga.
6) I dessa program kan man bara ställa in den kortare programlängden.
5.2 Woolmark Apparel Care Grön
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av
maskintvätt av ylleplagg märkta som
"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten för
torkning och andra tvättanvisningar.
M1361
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
SVENSKA
41
Vid programstart visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Bomull 60 °C med maxvikt 9 kg, så överskrider programmet 2 timmar.
Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en
timme).
När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen.
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
VattenförUngefärlig
brukning (li- programtid
ter)
(minuter)
Återstående
fukt (%)1)
Vit-/Kulörtvätt 60 °C
9
1.55
87
220
52
Vit-/Kulörtvätt 40 °C
9
0.97
87
205
52
Syntet 40 °C
4
0.72
55
155
35
Fintvätt 40 °C
4
0.60
59
89
35
Ylle/Siden 30 °C 2)
2
0.35
58
60
30
Standard 60 °C bomull
9
0.64
57
226
52
Standard 60 °C bomull
4.5
0.34
41
185
52
Standard 40 °C bomull
4.5
0.34
40
199
52
Vanliga bomullsprogram
1) När centrifugeringen är klar.
2) Finns ej för vissa modeller.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,05
0,05
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EG.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Start/Paus
7.2 Fördröjd start
Tryck på knappen Start/Paus för att starta
eller avbryta ett program.
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
Displayen visar tillhörande indikator och
fördröjd tid.
42
www.aeg.com
7.3 Tidspar
• Tryck på den här knappen en gång för
att ställa in "Kortare längd" för lätt
smutsade plagg.
• Tryck två gånger på den här knappen
för att ställa in "Extra snabb" för
mycket lätt smutsade plagg.
Denna funktion är inte
tillgänglig vid
temperaturer under 40
°C.
• Förtvätt: Använd den här funktionen
för att lägga till en förtvättsfas före
tvättfasen.
Vi rekommenderar att du använder
den här funktionen när tvätten är
mycket smutsig.
Vissa program accepterar
bara en av de två
funktionerna.
Valet av den här
funktionen lägger till tid
till programlängden.
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
7.4 Extra sköljning
7.6 Centrif.
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Tryck på den här knappen för att:
• Sänka högsta hastigheten för
centrifugeringsfasen i programmet.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.5 Fläckar/Förtvätt
Tryck på den här knappen för att lägga
till fläck- och/eller förtvättsfunktionen till
ett program.
Tryck på knappen flera gånger för att
aktivera en eller två funktioner.
Tillhörande symbol och indikatorfält visas
på displayen.
• Fläckar: Använd den här funktionen
för tvätt med mycket svåra fläckar.
När funktionen ställs in ska
fläckborttagningsmedel hällas i facket
Displayen visar endast
tillgängliga
centrifugeringshastigheter
med valt program.
• Avaktivera centrifugeringsfasen.
• Aktivera funktionen Sköljstopp.
Ställ in den här funktionen för att
förhindra att materialen skrynklar.
Produkten tömmer inte när
programcykeln är klar.
7.7 Temperatur
Tryck på den här knappen för att ändra
den inställda temperaturen. När
displayen visar
och
produkten upp vattnet.
värmer inte
. Funktionen lägger till tid till
programlängden.
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
• Du sätter på produkten.
• När du stänger av produkten.
• När du trycker på knapparna.
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på Fläckar/Förtvätt och
Extra sköljning samtidigt i 6 sekunder.
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
8.2 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på Temperatur och
SVENSKA
Centrif. samtidigt tills kontrollampan
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
• Efter att du tryckt på Start/Paus:
alternativen och programvredet är
låsta.
• Innan du trycker på Start/Paus:
Produkten startar inte.
8.3 Permanent inställning av
extra sköljning
Med den här funktionen kan du ha extra
sköljning på permanent när du ställer in
ett nytt program.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på Tidspar och
Fördröjd start samtidigt tills
kontrollampan Extra sköljning tänds/
släcks.
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Aktivera produkten
1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
3. Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att sätta på
produkten.
En kort signal hörs.
10.2 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten
2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
3. Skaka plaggen innan du lägger in
dem i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
43
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att det inte finns
någon tvätt kvar mellan
tätningen och luckan. Det
finns risk för vattenläckage
eller att tvätten skadas.
44
www.aeg.com
10.3 Fylla på tvättmedel och
tillsatsmedel
A
4. Vänd fliken nedåt om du ska använda
flytande tvättmedel.
Fack för förtvättsfas för ett
blötläggningsprogram
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
B
Fack för flytande tillsatser
(sköljmedel, stärkelse)
Maximal nivå för mängd flytande
tilsatser.
Fack för fläckborttagningsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller
flytande tvättmedel.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsprodukternas
förpackning.
10.4 Kontrollera flikens läge
1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det
går.
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
1
2
Med fliken i läget NEDÅT:
• Använd inte
geléaktiga eller
tjockflytande
tvättmedel.
• Lägg inte i mer
flytande tvättmedel
än gränsen som visas
på fliken.
• Ställ inte in
förtvättsfasen.
• Ställ inte in
funktionen fördröjd
start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.
Se till att fliken inte orsakar en
tilltäppning när du stänger facket.
10.5 Inställning av program
3. Vänd fliken uppåt om du ska använda
pulvertvättmedel.
1. Vrid programväljaren. Motsvarande
programlampa tänds.
Kontrollampan för Start/Paus-knappen
blinkar rött.
SVENSKA
Displayen visar standardtemperatur,
centrifugeringshastighet och det tomma
indikatorfältet för tillgängliga funktioner.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ in tillgängliga funktioner.
10.6 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på knappen Start/Paus för att starta
programmet.
Tillhörande kontrollampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
Kontrollampan för fasen som är igång
börjar blinka på displayen.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas kontrollampan
.
Tömningspumpen kan vara
igång en kort tid när
produkten fyller på vatten.
10.7 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Fördröjd start-knappen flera
gånger tills antalet minuter eller
timmar för fördröjningen visas på
displayen.
Kontrollampan tänds.
2. Tryck på Start/Paus.
Produkten startar nedräkningen för
fördröjd start.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Innan du trycker på Start/
Paus-knappen för att starta
produkten kan du avbryta
eller ändra inställningen av
den fördröjda starten.
10.8 Avbryta fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten:
1. Ställ produkten i pausläge genom att
trycka på knappen Start/Paus.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på knappen Fördröjd start flera
gånger tills visas på displayen.
3. Tryck på knappen Start/Paus en gång
till för att starta programmet direkt.
45
10.9 Produktens beteende
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
automatiskt
programtiden efter
tvätten du har lagt in i
trumman så att du får
perfekt tvättresultat på
minsta möjliga tid.
• På displayen visas det nya
värdet.
10.10 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på Automatisk avstängningknappen för att avbryta programmet
och stänga av produkten.
2. Tryck på Automatisk avstängningknappen igen för att slå på
produkten.
Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera
att det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
10.11 Avbryta ett program
och ändra en funktion
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på Start/Paus.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra den inställda funktionen.
3. Tryck på Start/Paus-knappen igen.
Programmet fortsätter.
10.12 Öppning av luckan
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och trumman
fortfarande roterar kan du
inte öppna luckan.
46
www.aeg.com
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår.
Du måste tömma ut vattnet för att kunna
öppna luckan:
1. Tryck på Start/Paus.
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Pausknappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på knappen Start/Paus.
Produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
3. När programmet är klart och
10.13 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. En ljudsignal
hörs (om den är aktiverad).
tänds på displayen och kontrollampan
för låst lucka
släcks.
Indikatorn för knapp Start/Paus slocknar.
1. Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att stänga av
produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programväljaren för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt
10.14 Tömma ut vatten efter
ett program är klart
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Kontrollampan för luckan
Luckan förblir låst.
är tänd.
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på Automatisk avstängning i
några sekunder för att avaktivera
produkten.
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar.
10.15 AUTOMATISK
AVSTÄNGNING-funktionen
Funktionen AUTOMATISK
AVSTÄNGNING stänger automatiskt av
produkten för att minska
energiförbrukningen när:
• Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på knappen
Start/Paus.
Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att slå på produkten
igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att slå på produkten
igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in
ett nytt program.
Om du ställer in ett program
eller ett tillval som avslutas
med vatten i trumman,
AUTOMATISK
AVSTÄNGNING-funktionen
stänger inte av maskinen för
att du ska komma ihåg att
tömma ut vattnet.
SVENSKA
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
•
•
•
•
•
47
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel
11.2 Svåra fläckar
11.5 Vattenhårdhet
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i
produkten.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
48
www.aeg.com
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
underhållstvätt med jämna mellanrum.
För att göra detta:
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
12.4 Lucktätning
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
12.5 Rengöring av trumman
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Använd bara specialprodukter för att ta
bort rostpartiklar från trumman.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Vi föreslår att du:
1. Rengör trumman med en
specialprodukt för rostfritt stål.
2. Starta ett kort program för bomull vid
max temperatur med en liten mängd
tvättmedel.
12.3 Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur
kan det hända att det blir kvar lite
tvättmedel i trumman. Kör en
12.6 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
1
2
SVENSKA
3.
4.
12.7 Rengöring av tömningsfiltret
Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
2
49
50
www.aeg.com
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
SVENSKA
51
12.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.9 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1)
till (9) i "Rengöring av nålfällan". Rengör
pumpen vid behov.
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen.
1. När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen.
Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet
12.10 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen,
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
52
www.aeg.com
13. FELSÖKNING
•
- Produktens lucka är öppen
eller är inte ordentligt stängd.
Kontrollera luckan!
13.1 Inledning
•
Produkten startar inte eller upphör att
fungera.
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
•
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter om du inte
kan lösa problemet.
- Ingen kommunikation mellan
produktens elektriska element. Stäng
av och sätt på igen.
•
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
VARNING!
Stäng av maskinen innan du
utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten ordentligt.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte
är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
SVENSKA
Problem
53
Möjlig lösning
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen
vatten och töms omedel- kan vara för låg.
bart.
Maskinen tömmer inte ut Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
vattnet.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid
behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan
tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fun- Ställ in centrifugeringsprogrammet.
gerar inte eller tvättprogrammet varar längre än
normalt.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid
behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att
inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
på produkten.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta
auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud.
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
54
www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet
"Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
tiden som visas.
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte till- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
fredsställande.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du
tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. NÖDÖPPNING AV LUCKAN
Produktens lucka förblir stängd vid
strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när
strömmen återställs. Om luckan förblir
låst vid fel kan den öppnas med
nödupplåsningsfunktionen.
Innan luckan öppnas:
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att
vattentemperaturen och
tvätten inte är varm. Vänta
tills de svalnat vid behov.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att trumman
inte snurrar. Vänta tills
trumman slutat snurra.
Kontrollera att vattennivån
i trumman inte är för hög.
Fortsätt med nödtömning
vid behov (se
"Nödtömning" i avsnittet
"Skötsel och rengöring").
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på knappen Automatisk
avstängning för att stänga av
produkten.
2. Koppla bort produkten från
eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Håll nödupplåsningsspärren
neddragen och öppna samtidigt
produktens lucka.
SVENSKA
55
5. Ta ut tvätten och stäng sedan
produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.
15. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Cotton (Bomull)
Energiklass
Centrifugeringshastighet
9 kg
A+++
Max
1400 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
132900910-A-172015
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement